Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 14 – Μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 12 παρ. 3 της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ)

Οι φορείς του δημόσιου τομέα εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ως εξής:
α) στους ιστότοπους των φορέων του δημόσιου τομέα που δεν έχουν δημοσιοποιηθεί πριν από τις 23 Σεπτεμβρίου 2018: από τις 23 Σεπτεμβρίου 2019,
β) στους ιστότοπους των φορέων του δημόσιου τομέα που δεν υπάγονται στην περ. α’: από τις 23 Σεπτεμβρίου 2020,
γ) στις εφαρμογές για φορητές συσκευές των φορέων του δημόσιου τομέα από τις 23 Ιουνίου 2021.