Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 11 – Επιμόρφωση υπαλλήλων και ευαισθητοποίηση του κοινού (άρθρο 7 παρ. 4 και 5 της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ)

1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα καταρτίζουν και επιμορφώνουν το προσωπικό τους σε θέματα προσβασιμότητας των δικτυακών τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές. Ο συντονισμός, η διαχείριση και η εκπόνηση του προγράμματος κατάρτισης και επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), κατόπιν σχετικού αιτήματος φορέα του δημόσιου τομέα. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., καθορίζονται το περιεχόμενο, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο λεπτομερειακό θέμα συναφές με το πρόγραμμα της παρούσας παραγράφου.
2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα μεριμνούν και αξιοποιούν, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, διαδικασίες και εφαρμογές, προκειμένου να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση του κοινού, όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4, τα οφέλη τους για τους χρήστες και τους ιδιοκτήτες ιστότοπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές, καθώς και τη δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του παρόντος νόμου.

 • Άρθρο 11
  -η παρ. 1 του άρθρου 11 να συμπληρωθεί ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα καταρτίζουν και επιμορφώνουν το προσωπικό τους σε θέματα προσβασιμότητας των δικτυακών τόπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές. Ο συντονισμός, η διαχείριση και η εκπόνηση του προγράμματος κατάρτισης και επιμόρφωσης του προηγούμενου εδαφίου διενεργούνται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.), κατόπιν σχετικού αιτήματος φορέα του δημόσιου τομέα. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και της Ε.Σ.Α.μεΑ., καθορίζονται το περιεχόμενο, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο λεπτομερειακό θέμα συναφές με το πρόγραμμα της παρούσας παραγράφου.»

  Αιτιολόγηση: θεωρούμε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία που η Ε.Σ.Α.μεΑ. διαθέτει στο ζήτημα της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας.

  Νέο Άρθρο
  -να προστεθεί νέο άρθρο ως ακολούθως:
  «Η πιστοποίηση της συμμόρφωσης των ιστότοπων και εφαρμογών από φορητές συσκευές των υπόχρεων φορέων του παρόντος σχεδίου νόμου με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 301 549 V1.1.2 (2015-04) «Απαιτήσεις προσβασιμότητας κατάλληλες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ στην Ευρώπη ανατίθεται στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τύπος του πιστοποιητικού, οι διαδικασίες και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».