Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 08 – Περιεχόμενο Δήλωσης Προσβασιμότητας (άρθρο 7 παρ. 1 εδ. 4 της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ)

Η δήλωση προσβασιμότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
α) ειδική αιτιολογία σχετικά με τα τμήματα του περιεχομένου που δεν είναι προσβάσιμα και τους λόγους για την απουσία προσβασιμότητας, καθώς και τις προσβάσιμες εναλλακτικές δυνατότητες οι οποίες, ενδεχομένως, παρέχονται.
β) περιγραφή και σύνδεσμο προς τον μηχανισμό διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων από κάθε ενδιαφερόμενο προς τον φορέα του δημόσιου τομέα για τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης του ιστότοπου ή των εφαρμογών για φορητές συσκευές προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4 και ιδίως για απουσία πληροφοριών που άπτονται της εφαρμογής των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 και του άρθρου 5.

 • Άρθρο 8
  – να συμπληρωθεί ως πρώτη η παρακάτω παράγραφος:
  «1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα των οποίων οι ιστότοποι και οι εφαρμογές τους για φορητές συσκευές έχουν ενταχθεί στο ΜΗ.Δ.ΙΣ.ΕΦ. του άρθρου 7, οφείλουν σε εξαμηνιαία βάση να παρέχουν και να επικαιροποιούν λεπτομερή, περιεκτική και σαφή δήλωση προσβασιμότητας σχετικά με τη συμμόρφωση αυτών με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας όπως ορίζονται στον παρόντα νόμο».

  – να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί το άρθρο ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  « Η δήλωση προσβασιμότητας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  α) εξήγηση σχετικά με τα τμήματα του περιεχομένου που δεν είναι προσβάσιμα και ειδική αιτιολογία για τους λόγους για την απουσία προσβασιμότητας, καθώς και τις προσβάσιμες εναλλακτικές δυνατότητες οι οποίες, ενδεχομένως, παρέχονται.
  β) περιγραφή και σύνδεσμο προς τον μηχανισμό διαδικασίας ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων από κάθε ενδιαφερόμενο προς τον φορέα του δημόσιου τομέα για τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης του ιστότοπου ή των εφαρμογών για φορητές συσκευές προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4 και ιδίως για απουσία πληροφοριών που άπτονται της εφαρμογής των παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 και του άρθρου 5.
  γ) σύνδεσμο προς τη διαδικασία εκτέλεσης που ορίζεται στο άρθρο ΧΧΧ και στο οποίο είναι δυνατή η προσφυγή σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωση ή στο αίτημα.»
  Αιτιολόγηση: Απαιτείται η προσθήκη νέου άρθρου, για τη ενσωμάτωση των προσταγών του άρθρο 9 της Οδηγίας, σύμφωνα με τις εισαγωγικές μας παρατηρήσεις.