Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 06 – Τεκμήριο συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας (άρθρο 6 της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ)

1. Το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που συμμορφώνονται προς τα εναρμονισμένα πρότυπα ή μέρη αυτών και τα στοιχεία αναφοράς που έχει δημοσιεύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012, θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 των εν λόγω προτύπων ή των μερών τους.
2. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία αναφοράς των εναρμονισμένων προτύπων της παρ. 1, το περιεχόμενο των εφαρμογών για φορητές συσκευές που συμμορφώνεται προς τις τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4, τις οποίες καλύπτουν οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές ή τα μέρη τους. Οι τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες μνημονεύονται στο προηγούμενο εδάφιο, οι οποίες πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4 και να εξασφαλίζουν τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο προσβασιμότητας με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) καθορίζονται με εκτελεστικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίες δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου της παρ. 1, το περιεχόμενο των ιστότοπων που πληροί τις οικείες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή μέρη αυτών θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4 και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις ή τα μέρη τους. Εφόσον δεν έχουν δημοσιευτεί στοιχεία αναφοράς του εναρμονισμένου προτύπου της παρ. 1, ελλείψει των τεχνικών προδιαγραφών της παρ. 2, το περιεχόμενο των ιστότοπων που πληροί τις οικείες απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή μερών αυτών θεωρείται ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 και που καλύπτουν οι εν λόγω σχετικές απαιτήσεις ή τα μέρη τους.
4. Εφόσον έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στοιχεία αναφοράς που παραπέμπουν σε μια πιο πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού προτύπου EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) ή σε ευρωπαϊκό πρότυπο που το αντικαθιστά και εφόσον η έκδοση ή το πρότυπο αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις προσβασιμότητας του άρθρου 4 και εξασφαλίζει επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον ισοδύναμο με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), τότε εφαρμόζεται η πιο πρόσφατη έκδοση του ως άνω προτύπου, ή το πρότυπο που το αντικαθιστά.