Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 05 – Δυσανάλογη επιβάρυνση (άρθρο 5 της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ)

1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα εφαρμόζουν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4, στο βαθμό που δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για αυτούς.
2. Προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός, στον οποίο η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 επιβάλλει δυσανάλογη επιβάρυνση, οι φορείς του δημόσιου τομέα λαμβάνουν υπόψη:
α. το μέγεθος, τους πόρους και τη φύση του φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και
β. το εκτιμώμενο κόστος και τα οφέλη για το φορέα σε σχέση με τα εκτιμώμενα οφέλη για τα άτομα με αναπηρίες, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα και τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου ιστότοπου ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές.
3. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, οι φορείς του δημόσιου τομέα διενεργούν την αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στο άρθρο 4 συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση.
4. Όταν ένας φορέας του δημόσιου τομέα κάνει χρήση της παρέκκλισης που προβλέπεται από την παρ. 1 για ένα συγκεκριμένο ιστότοπο ή εφαρμογή για φορητές συσκευές, μετά τη διενέργεια της εκτίμησης και αξιολόγησης της παρ. 2, διευκρινίζει με ειδική αιτιολογία στη δήλωση προσβασιμότητας του άρθρου 7 τα μέρη των απαιτήσεων προσβασιμότητας, με τα οποία δεν ήταν δυνατή η συμμόρφωση, και παρέχει τυχόν προσβάσιμες εναλλακτικές επιλογές.