Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 10 – Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών (άρθρο 7 παρ. 1 εδ. ε’ και άρθρο 9 της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ)

1. Κάθε ενδιαφερόμενος, μέσω του μηχανισμού της περ. β’ του άρθρου 8, έχει δικαίωμα υποβολής παρατηρήσεων ή αίτησης για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές φορέων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ή αίτησης για πληροφορίες που ελλείπουν, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 και το άρθρο 5.
2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα αποφαίνονται για τα αιτήματα της προηγούμενης παραγράφου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση υποβάλλεται σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή τη διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5) ημέρες στον αρμόδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία αρχίζει από τότε που η αίτηση περιέρχεται στην αρμόδια υπηρεσία.
3. Αν η αίτηση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην προβλεπόμενη από την παρ. 2 προθεσμία, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης και κάθε χρήσιμη πληροφορία.

 • Άρθρο 10
  – να συμπληρωθεί/τροποποιηθεί το άρθρο ως ακολούθως (βλ. με έντονη γραμματοσειρά):
  «1. Στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης συστήνεται και τηρείται «Μηχανισμός υποβολής παρατηρήσεων», ώστε να καταστήσει δυνατόν σε κάθε πρόσωπο να ενημερώνει τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιων Οργανώσεων για τυχόν αποτυχία του ιστότοπου ή των εφαρμογών για φορητές συσκευές να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στον παρόντα νόμο και να ζητά πληροφορίες που έχουν αποκλειστεί.
  2. Κάθε ενδιαφερόμενος, μέσω του μηχανισμού της παρ. 1, έχει δικαίωμα υποβολής παρατηρήσεων ή αίτησης για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές φορέων του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ή αίτησης για πληροφορίες που ελλείπουν, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 και το άρθρο 5.
  2. Οι αρμόδιες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης αποφαίνονται για τα αιτήματα της προηγούμενης παραγράφου μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Αν η αίτηση υποβάλλεται σε αναρμόδια υπηρεσία, η υπηρεσία αυτή τη διαβιβάζει μέσα σε πέντε (5) ημέρες στον αρμόδιο φορέα. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία αρχίζει από τότε που η αίτηση περιέρχεται στην αρμόδια υπηρεσία.
  3. Αν η αίτηση δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί στην προβλεπόμενη από την παρ. 2 προθεσμία, λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, ειδικά αιτιολογημένης, η αρμόδια υπηρεσία εντός πέντε (5) τουλάχιστον ημερών γνωστοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα τους λόγους της καθυστέρησης και κάθε χρήσιμη πληροφορία.»
  Αιτιολόγηση: Το άρθρο 10 πρέπει να ορίζει τη σύσταση μηχανισμού (ως υπηρεσία) υποβολής παρατηρήσεων (π.χ., ως λειτουργία του Μητρώου), ώστε να καταστήσει δυνατόν σε κάθε πρόσωπο να ενημερώνει για τυχόν αποτυχία ενός ιστότοπου ή μιας εφαρμογής ενός φορέα να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας που ορίζονται στον νόμο και να ζητά πληροφορίες που έχουν αποκλειστεί. Κακώς γίνεται εδώ αναφορά στην παρ. β του άρθρου 8, αφού εκείνη αφορά τη δήλωση προσβασιμότητας που θα αναρτάται εντός ενός ιστότοπου και η οποία θα περιέχει σύνδεσμο προς τον εσωτερικό ηλεκτρονικό μηχανισμό του ιστοτόπου ενημέρωσης και υποβολής παρατηρήσεων. Όμως, στην περίπτωση που ένας ιστότοπος είναι μη προσβάσιμος σε έναν χρήστη, ο χρήστης αυτός δεν θα έχει πρόσβαση ούτε στον ενσωματωμένο αυτό μηχανισμού. Επομένως, ο μηχανισμός υποβολής παρατηρήσεων πρέπει να είναι ενιαίος (για όλους ιστοτόπους / εφαρμογές) και να είναι πλήρως προσβάσιμος, με δυνατότητα υποβολής παρατηρήσεων με πολλαπλούς τρόπους (τηλέφωνο, email, fax, κ.λπ.).