Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 02 – Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 1 παρ. 2, 3, 4 και 5 της Οδηγίας 2016/2102/ΕΕ)

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στους ιστότοπους και τις εφαρμογές για φορητές συσκευές των φορέων του δημόσιου τομέα.
2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα εξασφαλίζουν ότι οι ιστότοποι, ανεξάρτητα από τη συσκευή που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε αυτούς, καθώς και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των οποίων κάνουν χρήση, πληρούν τις απαιτήσεις προσβασιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 4.
3. Εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος νόμου :
(α) Οι ιστότοποι και οι εφαρμογές για φορητές συσκευές των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων και των θυγατρικών τους, καθώς και άλλων φορέων ή των θυγατρικών τους που εκπληρώνουν αποστολή ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής δημόσιας υπηρεσίας,
(β) Οι ιστότοποι και εφαρμογές για φορητές συσκευές των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) που δεν παρέχουν υπηρεσίες που είναι βασικές για το κοινό ή υπηρεσίες που αφορούν ειδικότερα στην κάλυψη των αναγκών των ατόμων με αναπηρίες ή προορίζονται για τα άτομα αυτά.
4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στο περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές, εφόσον σε αυτό περιλαμβάνονται:
α) μορφότυποι αρχείων γραφείου που δημοσιεύθηκαν πριν τις 23 Σεπτεμβρίου 2018, εκτός εάν το εν λόγω περιεχόμενο είναι αναγκαίο για τις ενεργές διοικητικές διαδικασίες και των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα,
β) προεγγεγραμμένα μέσα με διάσταση χρόνου (pre-recorded time based media) που δημοσιεύτηκαν πριν τις 23 Σεπτεμβρίου 2020,
γ) μέσα (Οπτικό/ηχητικό περιεχόμενο) με διάσταση χρόνου σε ζωντανή μετάδοση,
δ) επιγραμμικοί χάρτες και υπηρεσίες χαρτογράφησης, εφόσον παρέχονται αναγκαίες πληροφορίες με προσβάσιμο ψηφιακό τρόπο για χάρτες που προορίζονται για χρήσεις πλοήγησης,
ε) περιεχόμενο τρίτων που δεν χρηματοδοτείται, δεν αναπτύσσεται από τον οικείο φορέα του δημόσιου τομέα και δεν είναι υπό τον έλεγχό του,
στ) αναπαραγωγές αντικειμένων συλλογών πολιτιστικής ή φυσικής κληρονομιάς που δεν μπορούν να γίνουν πλήρως προσβάσιμα λόγω είτε :
αα) της ασυμβατότητας των απαιτήσεων προσβασιμότητας είτε με τη συντήρηση του οικείου αντικειμένου, είτε με την αυθεντικότητα της αναπαραγωγής (π.χ. αντίθεση), είτε,
αβ) της μη διαθεσιμότητας αυτοματοποιημένων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων που θα μπορούσαν εύκολα να εξάγουν το κείμενο χειρογράφων ή άλλων αντικειμένων συλλογών πολιτιστικής ή φυσικής κληρονομιάς και να το μετατρέψουν σε μορφή περιεχομένου συμβατή με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας.
ζ) το περιεχόμενο εξωδικτύων (extranets) και ενδοδικτύων (intranets), ήτοι, ιστότοπων αποκλειστικά διαθέσιμων σε μια κλειστή ομάδα ατόμων και όχι στο ευρύ κοινό, το οποίο δημοσιεύθηκε πριν τις 23 Σεπτεμβρίου 2019, έως ότου οι συγκεκριμένοι ιστότοποι υποστούν ουσιαστική αναθεώρηση,
η) το περιεχόμενο των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές που χαρακτηρίζονται ως αρχειοθετημένα (archived), υπό την έννοια ότι αυτά περιέχουν περιεχόμενο που ούτε είναι αναγκαίο για ενεργές διοικητικές διαδικασίες ούτε επικαιροποιείται ούτε είναι πλέον ενεργό μετά την 23 Σεπτεμβρίου 2019. Η αμιγώς τεχνική συντήρηση δεν θεωρείται επικαιροποίηση του περιεχομένου του ιστότοπου ή της εφαρμογής για φορητές συσκευές.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μπορούν να εξαιρούνται από την εφαρμογή του παρόντος νόμου ιστότοποι και εφαρμογές για φορητές συσκευές σχολείων, νηπιαγωγείων ή παιδικών σταθμών, πλην του περιεχομένου που σχετίζεται με βασικές επιγραμμικές (οn line) διοικητικές λειτουργίες.

 • Άρθρο 2
  -Η παρ. 1 να τροποποιηθεί ως ακολούθως:
  «1. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε κάθε είδους ιστότοπο και εφαρμογή για φορητές συσκευές που παράγονται, διατηρούνται ή / και λειτουργούν από φορείς του δημόσιου τομέα και των οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, οι οποίοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς, και αναλυτικότερα φορείς που προσφέρουν εγκαταστάσεις και υπηρεσίες ανοικτές ή παρεχόμενες στο κοινό, στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης, της παιδικής μέριμνας, της κοινωνικής ένταξης και της κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και στον τομέα των μεταφορών και αναφορικά με υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, θέρμανσης, ύδρευσης, ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων, καθώς και τραπεζικοί και χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, επιχειρήσεις πληροφορικής και υπηρεσιών που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη λογισμικού και την παροχή συναφών υπηρεσιών για φορείς της δημόσιας διοίκησης (π.χ., ανάπτυξη διαδικτυακών πυλών, υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων) ή για λογαριασμό τους, συμπεριλαμβανομένων των ιστοτόπων και εφαρμογών για φορητές συσκευές που εξυπηρετούν την εσωτερική λειτουργία του φορέα, την επικοινωνία και συνεργασία με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, και την παροχή πληροφοριών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες, επιχειρήσεις και άλλους φορείς.».
  Αιτιολόγηση: Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν: (α) στην προστασία των δικαιωμάτων των (υποψηφίων) εργαζομένων στους φορείς και (β) στην απαραίτητη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής σε ιστοτόπους και εφαρμογές του ευρύτερου δημοσίου και το ιδιωτικού τομέα κοινής ωφέλειας.
  – να διαγραφούν οι εξαιρέσεις α) και β) της παρ. 3.
  – να διαγραφεί η παρ. 5.