Άρθρο 14 – Μητρώο Συνεδριακών Κέντρων

1. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Γενικό Μητρώο Συνεδριακών Κέντρων, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν.
2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της τηρήσεως του Γενικού Μητρώου Συνεδριακών Κέντρων, το οποίο δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή. Με την ίδια από¬φαση μπορεί να ορίζεται και η τήρηση περιφερειακών Μητρώων Συνεδριακών Κέντρων, καθώς και το περιεχόμενο των Μητρώων αυτών.
3. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Ηλεκτρονικό Μητρώο Συνεδρίων, όπου καταχωρούνται όλα τα συνέδρια που διενεργούνται από τις επιχειρήσεις διοργάνωσης συνεδρίων, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με το άρθρο 15 του παρόντος.