Άρθρο 13 – Πιστοποίηση Συνεδριακών Κέντρων (Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας)

Τα συνεδριακά κέντρα υπάγονται στις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 4276/ 2014 (Α’ 155). Ορίζονται ως στεγασμένοι χώροι συγκέντρωσης κοινού, που καλύπτουν τις ανάγκες αμιγών συνεδριακών εκδηλώσεων ή μικτών εκδηλώσεων, δηλαδή συνεδριακών και συναφών πολιτιστικών, κοινωνικών, εκθεσιακών, εμπορικών ή/ και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
Λαμβάνουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας από την Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. Τ/4486/1999 υ.α. (Β’ 2202) «Προϋποθέσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε επιχειρήσεις Συνεδριακών Κέντρων», όπως ισχύει.