Άρθρο 07 – Μητρώο Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας

1. Στο Υπουργείο Τουρισμού τηρείται Γενικό Μητρώο Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας, στο οποίο καταχωρίζονται οι αποφάσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας, με τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν.
2. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της τηρήσεως του Γενικού Μητρώου Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας, το οποίο δύναται να τηρείται και σε ηλεκτρονική μορφή.

  • Απλά μπράβο, επιτέλους να δημιουργηθεί ένα μητρώο στο χώρο μας για να μπορέσει να λειτουργήσει ο υγιείς ανταγωνισμός με νόμιμες επιχειρήσεις.
    Συγχαρητήρια !

    Άν προχωρήσει αυτό, απομένει σε συνεργασία με το υπουργείο οικονομικών να προσδιοριστεί και ο ΚΑΔ των εταιρειών υπαιθρίων δραστηριοτήτων, ο οποίος θα πρέπει να εναρμονιστεί με αυτόν που ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη και είναι ο 93…