Άρθρο 04: Υπολογισμός της Συμμετοχής των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στο Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας

1. Το ποσό της ΣΚΚ των υπόχρεων φορέων θα υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών (τζίρου) αυτών εντός της Καθολικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφική κατανομή, τον όγκο του εκτελούμενου από κάθε φορέα ταχυδρομικού έργου και τα αντιστοιχούντα σε αυτό έσοδα.

2. Κάθε φορέας που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας συνεισφέρει στην αποζημίωση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας υπέρ του καθορισμένου φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας ετησίως με ποσό που αντιστοιχεί σε (0,5 %) επί του κύκλου εργασιών του κατά την αντίστοιχη χρήση για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στην ειδική άδεια λειτουργίας του.

3. Το ανωτέρω ποσοστό (0,5 %) βασικής συνεισφοράς, προσαυξάνεται κατά (0,5 %) επί του προσδιοριζόμενου κύκλου εργασιών κάθε υπόχρεου φορέα για κάθε μία (1) ποσοστιαία μονάδα θετικής απόκλισης που παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών του υπό καθεστώς ειδικής άδειας από την αντίστοιχη γεωγραφική κατανομή του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.
4. Το κατά τα ανωτέρω προσαυξανόμενο ποσοστό επί του προσδιοριζόμενου κύκλου εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το 10% του ως άνω κύκλου εργασιών του υπόχρεου φορέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.
5. Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς κάθε μιας από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, η ΕΕΤΤ παίρνει ως βάση υπολογισμού τις δηλώσεις που οφείλουν να υποβάλουν σχετικά με τα ετήσια έσοδά τους και το ποσοστό αστικής διανομής που πραγματοποίησαν επί του συνολικού όγκου των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακίνησαν, όπως αυτές υποβάλλονται σύμφωνα με την Ειδική τους Άδεια και τον Κανονισμό Ειδικών Αδειών για τον προσδιορισμό των ετήσιων ανταποδοτικών τελών τους.

6. Για τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των στοιχείων που θα παρέχονται ως βάση υπολογισμού της ΣΚΚ του εκάστοτε παρόχου, η ΕΕΤΤ δύναται να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της.

 • 1 Οκτωβρίου 2012, 11:45 | SPEEDEX S.A.

  Α. Κατ’ αρχήν, σημαντικό εμπόδιο στην απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς αποτελεί η ύπαρξη του θέματος του ΦΠΑ. Ως γνωστόν, ο ΦΠΚΥ δεν υπόκειται σε ΦΠΑ ενώ οι υπόλοιποι πάροχοι υποχρεούνται να επιβαρύνουν τις υπηρεσίες τους με ΦΠΑ 23% σήμερα. Οι μεγαλύτεροι χρήστες της ΚΥ είναι σήμερα οι δημόσιες υπηρεσίες, οι δημόσιοι ασφαλιστικοί φορείς, οι Τράπεζες και οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για τους οποίους ο επιβαλλόμενος ΦΠΑ 23% αποτελεί επιπλέον κόστος διότι δεν εκπίπτει από εισπραττόμενο ΦΠΑ εσοδων. Επομένως, οι υπόλοιποι πάροχοι δεν δύνανται να παρέχουν ανταγωνιστικές τιμές λόγω αυτής της στρέβλωσης της αγοράς, εμπόδιο το οποίο πρέπει άμεσα να αρθεί.

  Β. Είμαστε αντίθετοι με την συνεισφορά των ιδιωτικών παρόχων στην λειτουργία του ΦΠΚΥ. Η παροχή της Καθολικής Υπηρεσίας αποτελεί ένα κοινωνικό αγαθό την προσφορά του οποίου σε όλους τους Ελληνες πολίτες αποφασίζει η Πολιτεία. Επομένως η ίδια η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να αναλάβει και το κόστος αυτής της κοινωνικής παροχής. Ανάλογο παράδειγμα αποτελεί η ακτοπλοϊκή και αεροπορική σύνδεση των ακριτικών νησιών, των οποίων την επιδότηση αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου το Κράτος.

  Γ. Παρά ταύτα, σε περίπτωση που κριθεί υποχρεωτική η συνεισφορά των ιδιωτικών παρόχων στην λειτουργία του ΦΠΚΥ, έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:
  1. Η συνεισφορά των ιδιωτικών παρόχων πρεπει να είναι προϋπολογιστέα και σε ποσοστό που δεν θα καθιστά την δραστηριοποίηση ανέφικτη. Συγκεκριμένα το ποσοστό πρέπει να είναι εξαρχής ορισμένο και να μην υπερβαίνει το 0.5%. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιβάρυνση αυτή έρχεται να προστεθεί στην ήδη υπάρχουσα υποχρεωτική καταβολή ετησίου τέλους υπέρ ΕΕΤΤ της τάξεως του 0.5% επι του κύκλου εργασιών. Το ανώτερο ποσοστό της τάξεως του 10% που προβλέπει το σχέδιο της ΚΥΑ είναι απαγορευτικό για την δραστηριοποίηση οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης και θα λειτουργήσει ως ανυπέρβλητο εμπόδιο για την απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς. Αξίζει να επισημάνουμε ότι δεν υπάρχει σήμερα επιχείρηση του ταχυδρομικού τομέα που να επιτυγχάνει καθαρό κέρδος της τάξεως του 10%.
  2. Για την διευκόλυνση της δυνατότητας δραστηριοποίησης επιχειρήσεων στον τομέα της ΚΥ, θα πρέπει να μην υπόκειται σε οποιοδήποτε συντελεστή συνεισφοράς ενας αρχικός κύκλος εργασιών της τάξης των 2.000.000 ευρώ. Αυτό θα επιτρέψει την είσοδο περισσότερων επιχειρήσεων και θα διευκολύνει την λειτουργία μιας απελευθερωμένης αγοράς. Ας μην ξεχνάμε ότι η είσοδος νέων παικτών σε μια μονοπωλιακή μέχρι σήμερα αγορά αποτελεί ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα.
  3. Ο όρος Αστική Διανομή δεν πρέπει να περιορισθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αλλά ως τέτοια θα πρέπει να νοείται η διανομή σε πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων.

 • 1 Οκτωβρίου 2012, 10:57 | ACS AEE

  Παρόλο που θεωρούμε ότι το ΚΚΚΤΥ θα έπρεπε να απορροφάται εξ’ ολοκλήρου από το Κράτος ή/και τα ΕΛΤΑ (για τους λόγους που αναφέρονται στην ενότητα Β πιο πάνω), στις παραγράφους που ακολουθούν αναφέρονται κριτήρια για επιμερισμό του ΚΚΚΤΥ, σε περίπτωση που τελικά επιβληθεί η συμμετοχή και των άλλων Παρόχων στην επιδότηση του ΚΚΚΤΥ.

  5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 αναφέρεται ότι : “Το ποσό της ΣΚΚ των υπόχρεων φορέων θα υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών (τζίρου) αυτών εντός της Καθολικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφική κατανομή, τον όγκο του εκτελούμενου από κάθε φορέα ταχυδρομικού έργου και τα αντιστοιχούντα σε αυτό έσοδα.”

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 αναφέρεται ότι : “Κάθε φορέας που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας συνεισφέρει στην αποζημίωση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας υπέρ του καθορισμένου φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας ετησίως με ποσό που αντιστοιχεί σε (0,5 %) επί του κύκλου εργασιών του κατά την αντίστοιχη χρήση για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στην ειδική άδεια λειτουργίας του.”

  Επίσης στο άρθρο 4 παράγραφος 3 αναφέρεται ότι “Το ανωτέρω ποσοστό (0,5 %) βασικής συνεισφοράς, προσαυξάνεται κατά (0,5 %) επί του προσδιοριζόμενου κύκλου εργασιών κάθε υπόχρεου φορέα για κάθε μία (1) ποσοστιαία μονάδα θετικής απόκλισης που παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών του υπό καθεστώς ειδικής άδειας από την αντίστοιχη γεωγραφική κατανομή του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.”

  Επίσης στο άρθρο 4 παράγραφος 5 αναφέρεται ότι : “Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς κάθε μιας από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, η ΕΕΤΤ παίρνει ως βάση υπολογισμού τις δηλώσεις που οφείλουν να υποβάλουν σχετικά με τα ετήσια έσοδά τους και το ποσοστό αστικής διανομής που πραγματοποίησαν επί του συνολικού όγκου των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακίνησαν, όπως αυτές υποβάλλονται σύμφωνα με την Ειδική τους Άδεια και τον Κανονισμό Ειδικών Αδειών για τον προσδιορισμό των ετήσιων ανταποδοτικών τελών τους.”

  Επί των ανωτέρω χρειάζεται να διευκρινισθούν/ προσδιορισθούν τα ακόλουθα:

  α) Εάν από την έναρξη εφαρμογής της ΚΥΑ, οι υφιστάμενες ήδη απελευθερωμένες δραστηριότητες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής άδειας για αποστολές > 50 γραμμ., οι οποίες σήμερα δεν έχουν αντίστοιχα τέλη, θα εξαιρεθούν από τον υπολογισμό της συνεισφοράς για το ΚΚΚΤΥ.

  β) Ότι έσοδα που παρέχονται υπό το καθεστώς Ειδικής Αδείας αλλά δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας δεν θα υπολογίζονται στον τζίρο επί του οποίου υπολογίζεται η συμμετοχή των φορέων στο ΚΚΚΤΥ. Επισημαίνεται ότι η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του σχεδίου ΚΥΑ αναφέρει ρητά ότι η ΣΚΚ αφορά τον τζίρο εντός της ΚΥ.

  γ) Για τον όρο “Γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών”, εάν το σχετικό κριτήριο είναι το ποσοστό της Γεωγραφικής κατανομής των διευθύνσεων παράδοσης των αποστολών ή εάν υφίσταται άλλο κριτήριο (και ποιο είναι). Κανονικά θα πρέπει να είναι βάσει των παραδόσεων.

  δ) Για τον όρο «Αστική Διανομή», εάν θεωρείται αποκλειστικά και μόνο η διανομή αποστολών στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ή κάτι άλλο (ποιο).

  ε) Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υπολογίζει ο ΦΠΚΥ το ακριβές ποσοστό που του αντιστοιχεί σε Αστική/ Γεωγραφική Διανομή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης επί του συνόλου της ΚΥ που παρέχει. Επίσης, πως θα επαληθεύεται αυτό το ποσοστό. Επισημαίνεται ότι σήμερα τα ΕΛΤΑ, λόγω μη ύπαρξης Track & Trace (ΕΣΠΕΤΑ), ενδεχομένως να μην έχουν πλήρη παρακολούθηση της Γεωγραφικής κατανομής της παράδοσης των αποστολών της ΚΥ.

  ζ) Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υπολογίζει ο κάθε άλλος Πάροχος (εκτός ΦΠΚΥ) το ακριβές ποσοστό που του αντιστοιχεί σε Αστική/ Γεωγραφική Διανομή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης επί του συνόλου της ΚΥ που θα παρέχει, ώστε βεβαιωμένα να μην υπάρχουν περιπτώσεις εταιρειών που θα δηλώνουν ψευδή Γεωγραφική κατανομή με σκοπό να μην επιβαρύνονται με εισφορά στο ΚΚΚΤΥ. Επίσης, πως θα επαληθεύεται αυτό το ποσοστό.

  Επισημαίνεται ότι ενδεχόμενη ανακρίβεια στην μέτρηση της Αστικής/ Γεωγραφικής Κατανομής, έστω και μικρή απόκλιση από το πραγματική κατανομή, θα οδηγήσει σε μεγάλη επιπλέον επιβάρυνση των άλλων Παρόχων, ενώ το άνω όριο του 10% «πιάνεται» πολύ γρήγορα με συνέπεια να χάνεται το όποιο κίνητρο για την προώθηση της μη αστικής διανομής.

  Κατά συνέπεια, η επιβάρυνση λόγω Αστικής/ Γεωγραφικής κατανομής είναι υπερβολική καθιστώντας απαγορευτική την είσοδο νέων Παρόχων.

  6. Σχετικά με το άνω όριο 10% που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 για τη συμμετοχή των άλλων Παρόχων στον επιμερισμό του ΚΚΚΤΥ, επισημαίνεται ότι αυτό το επίπεδο ενδεχόμενης συνεισφοράς στο ΚΚΚΤΥ είναι καθοριστικά απαγορευτικό για την είσοδο των άλλων Παρόχων στην αγορά παροχής ΚΥ, όπως επιβεβαιώνεται πιο κάτω. Κατά συνέπεια, η ΚΥΑ αντιβαίνει στο πνεύμα και ουσία της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ για πλήρες άνοιγμα των αγορών και προστασία του υγιούς ανταγωνισμού.

  Συγκεκριμένα, το όριο 10% επί του κύκλου εργασιών αντιστοιχεί με ένα περιθώριο κέρδους (κέρδη προ φόρων δια έσοδα) 10%. Απ’ ότι γνωρίζουμε, το μέσο περιθώριο κέρδους των φορέων ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη είναι περίπου 2% – 4%, ενώ το ανώτατο περιθώριο κέρδους στην Ευρώπη το 2011 ήταν 10%, το οποίο πραγματοποίησε μόνο ένας φορέας (τα Βελγικά Ταχυδρομεία υπό καθεστώς μονοπωλίου). Το δε περιθώριο κέρδους των ΕΛΤΑ τα τελευταία 5 έτη ήταν κατά μέσο όρο 0,82% (το 2011 ήταν 0.5%, το 2010 ήταν 0,6%, το 2009 είχε ζημία – δεν συνυπολογίζεται, το 2008 ήταν 0,7% και το 2007 ήταν 1,5%).

  Η μέγιστη συνεισφορά των άλλων Παρόχων στο ΚΚΚΤΥ δεν μπορεί να υπερβαίνει ιδιαίτερα το 0,5% των εσόδων τους από την παροχή ΚΥ δεδομένου ότι, εάν στην Ελλάδα ένα επιτυχημένος ταχ. πάροχος καταφέρει εν μέσω των δυσμενών συγκυριών να πραγματοποιήσει έστω και 2% περιθώριο κέρδους στην ΚΥ, τότε εάν καταβάλλει συνεισφορά ακόμη και 1% επί των εσόδων ΚΥ, αυτή η συνεισφορά θα αντιστοιχεί με το 50% του περιθωρίου κέρδους στην ΚΥ – και αυτό επί πλέον των ετήσιων τελών προς ΕΕΤΤ και του σχετικού φόρου εισοδήματος. Μια συνεισφορά του ύψους 50% του περιθωρίου κέρδους των άλλων Παρόχων είναι άκρως απαγορευτική για να «αξίζει τον κόπο» για αυτούς να λειτουργούν στην αγορά παροχής ΚΥ. Επειδή στην Ελλάδα δεν προβλέπεται ότι τα περιθώρια κέρδους από την παροχή ΚΥ θα είναι υψηλά, σε καμία περίπτωση η συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβεί ιδιαίτερα το 0,5% των εσόδων των άλλων Παρόχων από την παροχή ΚΥ.

  Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιθώριο κέρδους των ΕΛΤΑ είναι μικρότερο 50.000 κατοίκους).

  6. Επισημαίνεται ότι για τον όρο “Γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών”, το σχετικό κριτήριο πρέπει να είναι το ποσοστό της Γεωγραφικής κατανομής των διευθύνσεων παράδοσης των αποστολών.

  Ε. Επιπλέον θέματα που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη για εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής ΚΥΑ περί επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ
  Ακολουθούν θέματα που το Σχέδιο ΚΥΑ δεν έχει λάβει υπόψη, παρ’ όλο που είναι σημαντικά για την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής ΚΥΑ.

  1. Η ΚΥΑ πρέπει να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό για την αποτροπής περιπτώσεων εισόδου στην αγορά παρόχων που δεν θα διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του ανταγωνισμού, δηλαδή παρόχων που θα έχουν σκοπό να « κανιβαλίσουν » τα ΕΛΤΑ χωρίς να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους στο Δημόσιο ή τυχόν συνεισφορά στο ΚΚΚΤΥ.

  Για το λόγο αυτό αντί να επιβάλλονται εμπόδια όπως τέλη που περιγράφονται στο σχέδιο της ΚΥΑ ύψους 10% χρειάζεται να προσδιοριστούν συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια για την παροχή Ειδικών Αδειών στους νέους Παρόχους, ενώ η συμμόρφωση στα κριτήρια να επιβληθεί και στους Παρόχους που ήδη κατέχουν Ειδική Άδεια.

  Ενδεικτικά προτείνονται τα ακόλουθα κριτήρια:
  α) Ελάχιστα ιδία κεφάλαια > €1-2 εκατ. (μετά τυχόν παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών),
  β) Τριετή εμπειρία του προσώπου ή των εκπροσώπων του που αιτείται την Ειδική Άδεια στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών
  γ) Αναλυτικό Business Plan
  d) Βεβαιώσεις περί μη οφειλής σε Δημόσιο, ΙΚΑ, EETT
  2. Στο Μέρος Γ του Παράρτημα I της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ, περί Κάλυψης του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, αναφέρεται ότι «κάθε μηχανισμός επιμερισμού μέσω ταμείου θα πρέπει να χρησιμοποιεί διαφανή και ουδέτερα μέσα για την είσπραξη των εισφορών, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής καταβολής εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και για τις εισροές των επιχειρήσεων.»

  Βάσει αυτού, θα μπορούσε να προστεθεί επιπλέον διάταξη στην ΚΥΑ που να επιτρέπει στους άλλους υπόχρεους φορείς που θα κάνουν χρήση της υπηρεσίας πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο για την παροχή ΚΥ, να αφαιρούν το κόστος των σχετικών τελών πρόσβασης που θα καταβάλλουν στον ΦΠΚΥ για χρήση του ταχυδρομικού δικτύου από τη συνεισφορά τους στο ταμείο αποζημίωσης ΚΥ, δεδομένου ότι ο ΦΠΚΥ θα έχει ήδη εισπράξει μέρος της αποζημίωσής του υπό τη μορφή των τελών πρόσβασης. Το αίτημα είναι δόκιμο δεδομένου ότι η πρόσβαση στο ταχυδρομικό δίκτυο αποτελεί ανάγκη των άλλων φορέων, και όχι επιλογή εμπορικής πολιτικής, για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών ΚΥ. Ο προσδιορισμός της πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο ως ανάγκη και όχι ως επιλογή εμπορικής πολιτικής έχει καθορισθεί σε σχετική Απόφαση του OFCOM κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης (παρ. 10.13 έως 10.19 της Απόφασης “Securing the Universal Postal Service” της 27/3/12, αναφορικά με το νέο πλαίσιο ρύθμισης).

 • Σχόλια της FIS COURIER SERVICES

  Ο επιμερισμός του ΚΚΚΤΥ δεν αφήνει περιθώριο σε νέες επιχειρήσεις να παρέχουν υπηρεσίες καθολικής υπηρεσίας, επειδή τους επιβάλει μεγάλη ετήσια καταβολή για τη συμμετοχή τους σε αυτήν την αγορά.

  Η καταβολή του 0,5% έως 10% των εσόδων από την καθολική υπηρεσία είναι πρωτοφανής, αφού για να ανταπεξέλθει μια νέα επιχείρηση, θα πρέπει από την αρχή της δραστηριότητάς της στη νέα για αυτήν αγορά, να πραγματοποιήσει μεγάλη πυκνότητα παραδόσεων αποστολών. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατον, αφού η μεγάλη πυκνότητα αποστολών, είναι χαρακτηριστικό μόνο των εδραιωμένων επιχειρήσεων. Τα ποσοστά θα πρέπει να είναι ίδια για όλους και για τον ΕΛΤΑ και δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 0,5% ίσως και χαμηλότερα.

  Επιπλέον υπάρχει και το εμπόδιο του ΦΠΑ (23%) όπου στο μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς (τράπεζες, κλπ) μία νέα επιχείρηση δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τα ΕΛΤΑ.

  Το σχέδιο ΚΥΑ δεν αναφέρει κίνητρα για νέες επιχειρήσεις. Δηλαδή πως είναι δυνατόν να περιμένει κανείς, σήμερα που είναι σχεδόν αδύνατον να δανειστεί μια επιχείρηση ακόμη και για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων, να μπουν νέες επιχειρήσεις σε μια νέα αγορά χωρίς οικονομική βοήθεια. Πως θα χρηματοδοτηθούν οι επιπλέον επενδύσεις που χρειάζονται για να επεκταθεί μια επιχείρηση σε νέες αγορές.

  Τέλος, γιατί θα πρέπει να υπάρχει έστω και η μικρότερη επιβάρυνση των νέων επιχειρήσεων, αφού ο ΕΛΤΑ έχει επιδοτηθεί επί μακράν από το Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Κράτος να επιδοτήσει τώρα εξ’ ίσου και τις νέες επιχειρήσεις.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2012, 13:26 | Στέφανος

  Ο σχεδιασμός είναι ακατανόητα γραφειοκρατικός και δυσκίνητος. Είναι σαν να λέμε ότι για να έχουμε ADSL θα πληρώνει ο καταναλωτής την ΟΤΕΝΕΤ (αγοράζει γραμματόσημα) και η ΟΤΕΝΕΤ θα πληρώνει με τη σειρά του τους λοιπούς φορείς (ISP’s).

  Το λογικό είναι ο κάθε φορέας να έχει τη δική του τιμολογιακή πολιτική (και γραμματόσημα), και να πληρώνει ο ένας τον άλλον για παραδώσεις κλπ, όπως και οι ISP’s με το bandwidth.

  Όλα τα υπόλοιπα είναι κρυφοί φόροι, αντίθετοι με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.