Άρθρο 01: Δημιουργία ειδικού λογαριασμού

Για τον σκοπό της διαχείρισης της αποζημίωσης του καθαρού κόστους της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας αποφασίζεται η δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού για τη χρηματοδότηση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ).

 • 1 Οκτωβρίου 2012, 19:40 | ACS AEE

  Σχόλια της ACS ΑΕΕ
  στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης 19/9/12 επί του
  Σχεδίου ΚΥΑ για τον «Καθορισμό μεθοδολογίας του τρόπου επιμερισμού του μέρους του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ) που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας»

  ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

  ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

  6. Σχετικά με το άνω όριο 10% που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 για τη συμμετοχή των άλλων Παρόχων στον επιμερισμό του ΚΚΚΤΥ, επισημαίνεται ότι αυτό το επίπεδο ενδεχόμενης συνεισφοράς στο ΚΚΚΤΥ είναι καθοριστικά απαγορευτικό για την είσοδο των άλλων Παρόχων στην αγορά παροχής ΚΥ, όπως επιβεβαιώνεται πιο κάτω. Κατά συνέπεια, η ΚΥΑ αντιβαίνει στο πνεύμα και ουσία της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ για πλήρες άνοιγμα των αγορών και προστασία του υγιούς ανταγωνισμού.

  Συγκεκριμένα, το όριο 10% επί του κύκλου εργασιών αντιστοιχεί με ένα περιθώριο κέρδους (κέρδη προ φόρων δια έσοδα) 10%. Απ’ ότι γνωρίζουμε, το μέσο περιθώριο κέρδους των φορέων ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη είναι περίπου 2% – 4%, ενώ το ανώτατο περιθώριο κέρδους στην Ευρώπη το 2011 ήταν 10%, το οποίο πραγματοποίησε μόνο ένας φορέας (τα Βελγικά Ταχυδρομεία υπό καθεστώς μονοπωλίου). Το δε περιθώριο κέρδους των ΕΛΤΑ τα τελευταία 5 έτη ήταν κατά μέσο όρο 0,82% (το 2011 ήταν 0.5%, το 2010 ήταν 0,6%, το 2009 είχε ζημία – δεν συνυπολογίζεται, το 2008 ήταν 0,7% και το 2007 ήταν 1,5%).

  Η μέγιστη συνεισφορά των άλλων Παρόχων στο ΚΚΚΤΥ δεν μπορεί να υπερβαίνει ιδιαίτερα το 0,5% των εσόδων τους από την παροχή ΚΥ δεδομένου ότι, εάν στην Ελλάδα ένα επιτυχημένος ταχ. πάροχος καταφέρει εν μέσω των δυσμενών συγκυριών να πραγματοποιήσει έστω και 2% περιθώριο κέρδους στην ΚΥ, τότε εάν καταβάλλει συνεισφορά ακόμη και 1% επί των εσόδων ΚΥ, αυτή η συνεισφορά θα αντιστοιχεί με το 50% του περιθωρίου κέρδους στην ΚΥ – και αυτό επί πλέον των ετήσιων τελών προς ΕΕΤΤ και του σχετικού φόρου εισοδήματος. Μια συνεισφορά του ύψους 50% του περιθωρίου κέρδους των άλλων Παρόχων είναι άκρως απαγορευτική για να «αξίζει τον κόπο» για αυτούς να λειτουργούν στην αγορά παροχής ΚΥ. Επειδή στην Ελλάδα δεν προβλέπεται ότι τα περιθώρια κέρδους από την παροχή ΚΥ θα είναι υψηλά, σε καμία περίπτωση η συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβεί ιδιαίτερα το 0,5% των εσόδων των άλλων Παρόχων από την παροχή ΚΥ.

  Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιθώριο κέρδους των ΕΛΤΑ είναι μικρότερο 50.000 κατοίκους).

  6. Επισημαίνεται ότι για τον όρο “Γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών”, το σχετικό κριτήριο πρέπει να είναι το ποσοστό της Γεωγραφικής κατανομής των διευθύνσεων παράδοσης των αποστολών.

 • 1 Οκτωβρίου 2012, 19:37 | ACS AEE

  ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ACS AEE ΚΑΘΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΑΝΕΥ ΤΗΣ ΜΙΣΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ και ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Δ

  Σχόλια της ACS ΑΕΕ
  στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης 19/9/12 επί του
  Σχεδίου ΚΥΑ για τον «Καθορισμό μεθοδολογίας του τρόπου επιμερισμού του μέρους του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ) που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας»

  Α. Λόγοι που καθιστούν το σχέδιο ΚΥΑ άκυρο
  Ακολουθούν πέντε (5) λόγοι για τους οποίους τόσο το Σχέδιο ΚΥΑ όσο και η επικείμενη έκδοση της σχετικής ΚΥΑ οφείλουν να ακυρωθούν.

  1. Η επικείμενη έκδοση της παρούσης ΚΥΑ αντιβαίνει τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 της Οδηγίας 97/67/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2008/6/ΕΚ. Βάσει της συγκεκριμένης κοινοτικής διάταξης, η απόφαση καθιέρωσης μηχανισμού αποζημίωσης του ΚΚΚΤΥ έπεται της διαπίστωσης ότι υπάρχει ΚΚΚΤΥ και ότι όντως το ΚΚΚΤΥ αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ.

  Συγκεκριμένα η συγκεκριμένη διάταξη της Οδηγίας αναφέρει « Όταν κράτος μέλος διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας, τις οποίες προβλέπει η παρούσα οδηγία, συνεπάγονται καθαρό κόστος, που υπολογίζεται λαμβανομένου υπόψη του παραρτήματος Ι, και αποτελούν άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, μπορεί να καθιερώσει: … μηχανισμό αποζημίωσης … ή επιμερισμού … »

  Με την λέξη «Όταν» στην αρχή της εν λόγω διάταξης ρυθμίζεται/ προσδιορίζεται η συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία των σχετικών με το ΚΚΚΤΥ ενεργειών ως εξής: α) πρώτα θα γίνει διαπίστωση ότι οι υποχρεώσεις παροχής ΚΥ συνεπάγονται καθαρό κόστος, β) μετά θα γίνει διαπίστωση ότι αποτελούν άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ή τους ΦΠΚΥ και γ) μετά το Κράτος Μέλος (ΚΜ) μπορεί να καθιερώσει μηχανισμό αποζημίωσης ή επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ.

  Παρά ταύτα, στην Ελλάδα, προτού καν προσδιοριστεί το ΚΚΚΤΥ και προτού επιβεβαιωθεί ότι αυτό αποτελεί άδικη επιβάρυνση του ΦΠΚΥ, το άρθρο 1 του σχεδίου ΚΥΑ αναφέρει ότι «αποφασίζεται η δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού» για τη χρηματοδότηση του ΚΚΚΤΥ, ενώ στα άρθρα 2 και 4 προσδιορίζει τη μεθοδολογία επιμερισμού της συμμετοχής στο καθαρό κόστος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΣΚΚ).

  Λόγω της προφανούς αντίφασης με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ, το παρόν Σχέδιο ΚΥΑ είναι επί της διαδικασίας άκυρο (χρονικά άκυρο) και πρέπει να αποσυρθεί, ενώ η επανέκδοσή του πρέπει να ακολουθήσει χρονικά τη διαπίστωση ότι οι υποχρεώσεις παροχής ΚΥ συνεπάγονται καθαρό κόστος και ότι αυτές αποτελούν άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ.

  2. Το σκεπτικό που αναφέρεται στο 3ο εδάφιο του σημείου 3 του Προοιμίου του σχεδίου ΚΥΑ για την αναγκαιότητα έγκαιρης ρύθμισης του καθεστώτος χρηματοδότησης της ΚΥ του Ταχυδρομικού τομέα, ήτοι τη δημιουργία ενός εκ των προτέρων γνωστού (πριν από την 1/1/2013, ημερομηνία της πλήρους απελευθέρωσης του ταχυδρομικού τομέα) και σταθερού καθεστώτος εξασφάλισης της χρηματοδότησης της ΚΥ … , αντιβαίνει τόσο στην ουσία της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 πιο πάνω, όσο και στην πρακτική που εφαρμόζεται εφ’ όλης της Ευρώπης, δεδομένου ότι σε κανένα ΚΜ δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη ο τρόπος επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ (μετά από σχετική έρευνα) και αυτό παρ’ όλο που σε πολλά ΚΜ η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς των ταχυδρομείων ξεκίνησε ήδη από το 2007 ή από το 2009 και ως επί το πλείστον από το 2011. Συνεπώς, με την επικείμενη έκδοση ΚΥΑ για τον επιμερισμό του ΚΚΚΤΥ η Ελλάδα πρωτοτυπεί σε όλη την ΕΕ και κατά παρέκκλιση της σχετικής Οδηγίας .

  Τα περισσότερα ΚΜ έχουν προχωρήσει σε διαδικασίες μέσω των ρυθμιστικών αρχών για να προσδιορίσουν το ΚΚΚΤΥ αλλά όχι τον επιμερισμό του, καθώς σύμφωνα και με την Οδηγία 2008/6/ΕΚ αυτό έπεται του προσδιορισμού.

  Επίσης, στην πράξη, το να προσδιορισθεί το σταθερό καθεστώς επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ χωρίς να έχει προηγουμένως προσδιορισθεί το μέγεθός του δεν είναι σκόπιμο, καθώς μπορεί να χρειασθεί η εξέταση διαφόρων λύσεων ανάλογα με το εάν θα προκύψει διαφορά στο μέγεθος της επιβάρυνσης του ΦΠΚΥ καθώς και στο μέγεθος των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα των δυνητικών ανταγωνιστών του ΦΠΚΥ (εφεξής οι άλλοι Πάροχοι) από διαφορετικά μεγέθη ΚΚΚΤΥ, πχ εάν το ΚΚΚΤΥ είναι € -2 εκατ (όφελος), εάν το ΚΚΚΤΥ είναι €4 εκατ., εάν το ΚΚΚΤΥ είναι €30 εκατ. κ.λπ. Σίγουρα οι επιπτώσεις της μεταβλητής παραμέτρου του μεγέθους του ΚΚΚΤΥ πρέπει να αναλυθεί υπόψη στην εκπόνηση του μοντέλου ή/ και των μοντέλων επιμερισμού. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη στη μεθοδολογία ενδεχόμενου επιμερισμού για τυχούσα απότομη ή/και μεγάλη μεταβολή του μεγέθους του ΚΚΚΤΥ, πχ από €4 εκατ. σε €30 εκατ., ώστε το μοντέλο επιμερισμού να μη δημιουργήσει προβλήματα στον προϋπολογισμό (business plan) όλων των παρόχων (του ΕΛΤΑ και των άλλων Παρόχων). Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να προσδιορίζεται το μέγεθος του ΚΚΚΤΥ, μετά να προσδιορίζεται κατά πόσο αυτό πράγματι επιβαρύνει τη βιωσιμότητα του ΦΠΚΥ και στην συνέχεια να προσδιορίζεται η συγκεκριμένη μεθοδολογία επιμερισμού που θα λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα του ΦΠΚΥ σε σχέση με τη βιωσιμότητα των άλλων Παρόχων.

  Επιπλέον, στην πράξη, θα ήταν σκόπιμο να προσδιοριστεί το ΚΚΚΤΥ καθώς και ο ενδεχόμενος επιμερισμός του, αφού προηγουμένως επιλυθεί του θέμα του ΦΠΑ (ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για ΕΛΤΑ) και αφού προσδιοριστούν οι υπηρεσίες που όντως είναι καθολικές και αφού προσδιορισθούν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την πρόσβαση στο ταχυδρομικό δίκτυο. Αυτό είναι αναγκαίο καθότι κάθε ένα από τα συγκεκριμένα θέματα θα επηρεάσει τόσο τον υπολογισμό του ΚΚΚΤΥ όσο και τη μεθοδολογία ενδεχόμενου επιμερισμού ώστε να μην αποτελέσουν εμπόδιο στην ανάπτυξη και διατήρηση του ανταγωνισμού στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σε αντίθετη περίπτωση, θα προκύπτει κάθε τόσο ανάγκη τροποποίησης της μεθοδολογίας επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις ρύθμισης της αγοράς (και αυτό θα ήταν μια λύση, όχι η καλύτερη βέβαια, εφόσον όμως αναφερθεί συγκεκριμένα και ρητά στην ΚΥΑ).

  Για τους ως άνω λόγους, δεν προκύπτει η ανάγκη για δημιουργία ενός εκ των προτέρων γνωστού (πριν από την 1/1/2013) τρόπου επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ. Κατά συνέπεια, δεν προκύπτει ανάγκη για επικείμενη έκδοση της παρούσης ΚΥΑ.

  3. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του σχεδίου ΚΥΑ, αντιβαίνουν τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 7 της Οδηγίας 97/67/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2008/6/ΕΚ, η οποία ορίζει ότι κατά τον προσδιορισμό του ταμείου αποζημίωσης πρέπει να διασφαλίζονται οι αρχές της μη διάκρισης και της αναλογικότητας.

  Συγκεκριμένα, με δεδομένο ότι βάσει της μεθοδολογίας επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ που ορίζεται στο Σχέδιο ΚΥΑ:
  α) οι συνεισφορές όλων των υπόχρεων παρόχων (συμπεριλαμβανομένου των ΕΛΤΑ) είναι ανεξάρτητες από το μέγεθος του ΚΚΚΤΥ,
  β) το σύνολο των συνεισφορών δύναται να υπερβεί το ποσό του ΚΚΚΤΥ και
  γ) η ποσοστιαία συνεισφορά των ΕΛΤΑ θα είναι 0,5% επί των εσόδων ΚΥ ενώ των άλλων Παρόχων είναι μέχρι και 10% των εσόδων τους, ήτοι 1900% υψηλότερη, ενώ το 10% θα «πιάνεται» πολύ γρήγορα, ή σχεδόν άμεσα για τους νέους παρόχους αφού είναι φυσιολογικό να ξεκινήσουν από τα μεγάλα αστικά κέντα,
  προκύπτει περίπτωση διάκρισης εις βάρος των άλλων Παρόχων καθώς και περίπτωση μη αναλογικότητας σχετικά με τον επιμερισμό του όποιου μεγέθους ΚΚΚΤΥ και, κατά συνέπεια, υπάρχει προφανής αντίφαση του Σχεδίου ΚΥΑ με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ.

  Παράδειγμα: Έστω τα έσοδα ΚΥ των ΕΛΤΑ είναι €100 εκ., με κατανομή 70% στους νομούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ενώ τα έσοδα ΚΥ των άλλων Παρόχων είναι € 30 εκ. με κατανομή 100% στους ίδιους νομούς. Σε αυτήν την περίπτωση τα ΕΛΤΑ θα συνεισφέρουν 0,5% επί 100 εκ. = €500.000. Για τους άλλους Παρόχους το ποσοστό συνεισφοράς είναι 30 ποσοστιαίες μονάδες επί 0,5% = 0,15 = 15%, αλλά επειδή το ανώτατο όριο είναι 10%, θα συνεισφέρουν 10% επί 30 εκ. = € 3.000.000 . Εάν υποθέσουμε ότι το μερίδιο ενός εκ των άλλων Παρόχων είναι 50% στο μέρος ΚΥ που θα έχουν όλοι οι άλλοι Πάροχοι, τότε ο συγκεκριμένος Πάροχος θα συνεισφέρει € 1.500.000, ήτοι 3 φορές παραπάνω από τα ΕΛΤΑ. Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω είναι ανεξάρτητα από το εάν το ΚΚΚΤΥ είναι € 1 εκ. ή είναι € 10 εκ.

  Επιπλέον, όπως αναλύεται στην Ενότητα Γ πιο κάτω, πολλές διατάξεις του Σχεδίου ΚΥΑ είναι ασαφείς ή/και δεν εξειδικεύουν συγκεκριμένα πως θα εφαρμοσθεί ο γενικότερος νόμος 4053/2012, ενώ η ειδίκευση και συγκεκριμενοποίηση του νόμου αποτελεί λόγο ύπαρξης της δευτερογενούς νομοθεσίας.

  Ως εκ τούτου, το παρόν Σχέδιο ΚΥΑ είναι επί της ουσίας άκυρο (εισάγει διακρίσεις, δεν υιοθετεί την αρχή της αναλογικότητας και είναι ασαφές) και πρέπει να αποσυρθεί, ενώ για την επανέκδοσή του χρειάζεται να τροποποιηθεί βάσει:

  i) των προτάσεων που αναφέρονται στην Ενότητα Γ και Ε πιο κάτω, για υιοθέτηση πραγματικών συνθηκών της ελληνικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στη μεθοδολογία επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ καθώς και για διασφάλιση της αμεροληψίας κατά τον επιμερισμό του ΚΚΚΤΥ και της προώθησης του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, και
  ii) σε περίπτωση που τελικά εκδοθεί πρόωρα η ΚΥΑ, της Εισήγησης της ΕΕΤΤ που αναφέρεται στο σημείο 2 του Προοιμίου του Σχεδίου ΚΥΑ, λαμβανομένου υπόψη των αναγκαίων βελτιωτικών προτάσεων, που αναφέρονται στην Ενότητα Δ πιο κάτω, για αποτελεσματικότερη προσέγγιση του μοντέλου ΕΕΤΤ στις πραγματικές συνθήκες και χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και για να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι άλλοι Πάροχοι.

  4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4053/2012, αναφέρεται ότι « Με κοινή απόφαση …… καθορίζεται το μέρος του καθαρού κόστους ….. . Με την ίδια απόφαση, μετά από εισήγηση της ΕΕΤΤ, καθορίζεται ο τρόπος επιμερισμού του μέρους του καθαρού κόστους που επιβαρύνει τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας».

  Με δεδομένο ότι ο νόμος κάνει συγκεκριμένη μνεία στην έκδοση της ΚΥΑ μετά από σχετική εισήγηση της ΕΕΤΤ, σημαίνει ότι η πρόθεση του νομοθέτη είναι να υιοθετηθεί η εισήγηση της ΕΕΤΤ εκτός εάν υπάρχουν σοβαρότατοι λόγοι που την καθιστούν μη εύλογη ή/και μη έννομη, αναγνωρίζοντας ότι η ΕΕΤΤ αποτελεί το κατ’ εξοχήν αρμόδιο ή/και έμπειρο όργανο του Κράτους ή/και γνώστη των λεπτομερειών/ πληροφοριών που χρειάζονται για την εκπόνηση του συγκεκριμένου ζητήματος της παρούσης ΚΥΑ.

  Παρά ταύτα και παρόλο που το Σχέδιο ΚΥΑ κάνει μνεία στη σχετική εισήγηση της ΕΕΤΤ (στο σημείο 2 του Προοιμίου), η αντιπαράθεση του Σχεδίου ΚΥΑ με την Εισήγηση της ΕΕΤΤ αποδεικνύει ότι το Σχέδιο ΚΥΑ δεν έχει υιοθετήσει τις εισηγήσεις της ΕΕΤΤ, με αποτέλεσμα η μεθοδολογία επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ του Σχεδίου ΚΥΑ να απέχει παρασάγγας από την αντίστοιχη μεθοδολογία της ΕΕΤΤ. Κατά συνέπεια, το Σχέδιο ΚΥΑ παρεκκλίνει από τη σχετική πρόθεση του νομοθέτη.

  5. Υπάρχει περίπτωση ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων στην εμπλοκή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (εφεξής το Υπουργείο) αναφορικά με τον εκ μέρους του προσδιορισμό τόσο του κατά πόσο το ΚΚΚΤΥ αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ όσο και του τρόπου με τον οποίο θα επιμερισθεί το ΚΚΚΤΥ στους υπόχρεους παρόχους.

  Το ανωτέρω προκύπτει από το γεγονός ότι το Υπουργείο εκπροσωπεί το Βασικό Μέτοχο των ΕΛΤΑ (ήτοι το Κράτος) και έχει ενεργό ρόλο στην ανάληψη αποφάσεων που προστατεύουν τα δικαιώματα του Βασικού Μετόχου όσον αφορά την επιχείρησή του (τα ΕΛΤΑ) και, κατά συνέπεια, δεν είναι πλήρως ανεξάρτητο των ΕΛΤΑ. Δεδομένης αυτής της σχέσης μεταξύ Υπουργείου και ΕΛΤΑ, θα ήταν σκόπιμο το Υπουργείο να μην εμπλέκεται στον προσδιορισμό των ως άνω θεμάτων.

  Η μη εμπλοκή του Υπουργείου στα συγκεκριμένα θέματα συνάδει και με τις διατάξεις του άρθρου 22 της Οδηγίας 97/67/ΕΚ, όπως διαμορφώθηκε από την Οδηγία 2008/6/ΕΚ, ότι «Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια ή περισσότερες εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τον τομέα των ταχυδρομείων, νομικώς και λειτουργικώς ανεξάρτητες από τους ταχυδρομικούς φορείς εκμετάλλευσης. Τα κράτη μέλη τα οποία διατηρούν την κυριότητα ή τον έλεγχο φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εξασφαλίζουν τον ουσιαστικό διαρθρωτικό διαχωρισμό των κανονιστικών λειτουργιών από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την κυριότητα ή τον έλεγχο.».

  Για τους πέντε ως άνω λόγους, το Σχέδιο ΚΥΑ πρέπει να ακυρωθεί και να επανεκδοθεί κατόπιν ολοκληρωτικής τροποποίησής του, αφού προηγηθεί ο προσδιορισμός του μεγέθους του ΚΚΚΤΥ και αφού κριθεί ότι όντως προκύπτει άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ.

  Β. Λόγοι για τους οποίους μέρος ενδεχόμενου ΚΚΚΤΥ δεν πρέπει να επιμερισθεί και στους άλλους Παρόχους (τους δυνητικούς ανταγωνιστές του ΦΠΚΥ)

  Με δεδομένο ότι το Κράτος αποφάσισε άνευ της διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης (υποχρέωση βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας) να ορίσει τα ΕΛΤΑ ως ΦΠΚΥ και να επιβάλει αυτό το καθεστώς για τα επόμενα 15 έτη, οφείλει το ίδιο να αναλάβει και κάθε ευθύνη που άπτεται αυτής της απόφασης. Κατά συνέπεια, το Κράτος ή/ και τα ΕΛΤΑ οφείλουν να απορροφήσουν εξ’ ολοκλήρου οι ίδιοι τυχόν συνέπειες ήθελε προκύψουν από την ως άνω απόφαση, όπως ενδεχόμενο ΚΚΚΤΥ, αντί να επιβάλουν την ανάληψη μέρους της ευθύνης στους άλλους Παρόχους με την επιβολή σε αυτούς μέρους του χρέους του ΚΚΚΤΥ.

  Σημειώνεται ότι οι άλλοι Πάροχοι ουδεμία συμμετοχή στην απόφαση διορισμού των ΕΛΤΑ ως ΦΠΚΥ, ούτε στον προσδιορισμό ενός τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος διορισμού, ούτε στην απόφαση μη παροχής δυνατότητας επανεξέτασης του διορισμού καθ’ όλη την περίοδο των 15 ετών, χωρίς δυνατότητα στους άλλους Παρόχους, σε περίπτωση που οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν και τους ενδιαφέρει, να παρέχουν στο μέλλον είτε μέρος της ΚΥ στην Επικράτεια είτε όλη την ΚΥ σε συγκεκριμένα μέρη της Επικράτειας (δυνατότητα που προβλέπεται από την Οδηγία 2008/6/ΕΚ). Κατά συνέπεια οι άλλοι Πάροχοι δεν ευθύνονται για το γεγονός ότι ο διορισμός των ΕΛΤΑ ως ΦΠΚΥ υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ενδεχομένως να αποτελέσει αντικίνητρο στα ΕΛΤΑ για την αποτελεσματική παροχή της ΚΥ (efficient provision).

  Επιπρόσθετα, με δεδομένο ότι οι Πάροχοι δεν έχουν έλεγχο στη διαχείριση της παροχής της ΚΥ από τον ΦΠΚΥ, δεν πρέπει να κληθούν να συμμετάσχουν στη απορρόφηση τυχόν ζημίας του ΦΠΚΥ από ενδεχόμενη μη χρηστή διαχείριση της παροχής της από αυτόν.

  Γ. Σχόλια επί συγκεκριμένων προβληματικών διατάξεων του Σχεδίου ΚΥΑ
  Ακολουθεί σχολιασμός συγκεκριμένων προβληματικών διατάξεων του Σχεδίου ΚΥΑ και των σχετικών συνεπειών που προκύπτουν στη διασφάλιση ενός ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

  Παρόλο που θεωρούμε ότι το ΚΚΚΤΥ θα έπρεπε να απορροφάται εξ’ ολοκλήρου από το Κράτος ή/και τα ΕΛΤΑ (για τους λόγους που αναφέρονται στην ενότητα Β πιο πάνω), στις παραγράφους που ακολουθούν αναφέρονται κριτήρια για επιμερισμό του ΚΚΚΤΥ, σε περίπτωση που τελικά επιβληθεί η συμμετοχή και των άλλων Παρόχων στην επιδότηση του ΚΚΚΤΥ.

  1. Στο 2ο εδάφιο του σημείου 3 του Προοιμίου αναφέρεται η «ανάπτυξη ενός ισόρροπου ανταγωνισμού». Ο όρος «ισόρροπος» δεν διευκρινίζεται στο σχέδιο ΚΥΑ, ενώ μπορεί να υποθάλπει μια ελεγχόμενη ανάπτυξη του ανταγωνισμού αντί για την ελεύθερη ανάπτυξή του, όπως επιτάσσει η Οδηγία 2008/6/ΕΚ.

  Επισημαίνεται ότι ο όρος «ισόρροπος ανταγωνισμός» ουδόλως αναφέρεται στην Οδηγία 2008/6/ΕΚ, ενώ αναφέρεται συγκεκριμένα ο «ουσιαστικός ανταγωνισμός» και η διασφάλιση «ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά λειτουργεί πλήρως».

  2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 αναφέρονται τέσσερα (4) κριτήρια για αξιολόγηση του κατά πόσο το ΚΚΚΤΥ αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ. Τρία από τα τέσσερα κριτήρια (το α, β και δ) δεν αφορούν το θέμα επιδότησης του ΦΠΚΥ για να δύναται να παρέχει την ΚΥ, αλλά αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΦΠΚΥ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων εκτός ΚΥ. Αυτό αντιβαίνει με την σχετική κοινοτική και ελληνική νομοθεσία περί μη ύπαρξης σταυροειδών επιδοτήσεων μεταξύ μη καθολικών και καθολικών δραστηριοτήτων του ΦΠΚΥ – η εφαρμογή λογιστικού διαχωρισμού στον ΦΠΚΥ αυτήν την έννοια έχει.

  Επιπλέον, και τα τέσσερα κριτήρια είναι αόριστα και γενικά και, κατ’ επέκταση, στην ευχέρεια του καθενός να τα ερμηνεύσει και να τα εφαρμόσει όπως τον ευνοεί.

  Συγκεκριμένα:

  Για το κριτήριο (α) περί αξιολόγησης της συνολικής οικονομικής θέσης του ΦΠΚΥ, i) δεν ορίζεται επακριβώς τι εστί οικονομική θέση και ποιοι θα είναι οι συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες που θα χρησιμοποιούνται για αυτήν την αξιολόγησή της και ii) μόνο η οικονομική θέση του ΦΠΚΥ σε σχέση με την παροχή ΚΥ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, καθότι εάν η οικονομική θέση του ΦΠΚΥ για τις μη Καθολικές Υπηρεσίες αναμειχθεί, τότε θα υιοθετείται είτε άμεσα είτε έμμεσα ενδεχόμενη σταυροειδής επιδότηση μεταξύ μη καθολικών και καθολικών δραστηριοτήτων του ΦΠΚΥ.

  Για τα κριτήρια (β) και (δ) περί βαθμού χρήσης και ζήτησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και των μεριδίων αγοράς, αυτά θα πρέπει να αφορούν μόνο ό,τι έχει σχέση με τις Καθολικές Υπηρεσίες που παρέχει ο ΦΠΚΥ. Δεν διευκρινίζεται γιατί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα περί μη καθολικών υπηρεσιών. Επίσης, χρειάζεται να προσδιορισθούν στην ΚΥΑ οι συγκεκριμένοι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του βαθμού χρήσης των ΚΥ και του μεριδίου αγοράς.

  Για το κριτήριο (γ) περί του επιπέδου κόστους και εσόδων της ΚΥ, αυτό το θέμα θα έχει ήδη αξιολογηθεί από την ΕΕΤΤ και το συγκεκριμένο μέγεθός τους θα έχει ήδη συνυπολογιστεί από την ΕΕΤΤ στη διαδικασία προσδιορισμού του ΚΚΚΤΥ, η οποία προηγείται της διαδικασίας αξιολόγησης του κατά πόσο το ΚΚΚΤΥ αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ.

  3. Σχετικά με τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του σχεδίου ΚΥΑ για προσδιορισμό της υποχρέωσης καταβολής της εισφοράς των άλλων Παρόχων και του άρθρου 9 του Σχεδίου Κανονισμού ΕΕΤΤ περί καθορισμού του ΚΚΚΤΥ για την προθεσμία προσδιορισμού του ΚΚΚΤΥ και της επαλήθευσής τους, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι άλλοι Πάροχοι χρειάζονται να γνωρίζουν εγκαίρως και εκ των προτέρων εάν θα κληθούν να συνεισφέρουν στο ταμείο ΚΥ και πόσο θα είναι αυτή η συνεισφορά.

  Αυτό είναι σημαντικό καθότι ο άλλοι Πάροχοι πρέπει να συμπεριλάβουν τυχόν συνεισφορά στο ΚΚΚΤΥ στον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρηματικό πλάνο τους (budget και business plan) και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν ούτε να ενημερωθούν καθυστερημένα για την υποχρέωσή τους ούτε να βρεθούν προ εκπλήξεων για ποσά που ενδεχομένως να υπερβαίνουν το αναμενόμενο.

  4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 αναφέρεται ότι “Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό που συγκεντρώνεται από τους προαναφερόμενους στο άρθρο 2 υπόχρεους φορείς δεν επαρκεί για την κάλυψη του καθαρού κόστους παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας, τότε με κοινή απόφαση θα καθορίζεται η μεταφορά του ποσού αυτού στην επόμενη οικονομική χρήση ή η κάλυψη του ελλείμματος από τον Κρατικό Προϋπολογισμό”.

  Χρειάζεται να διευκρινισθούν/ προσδιορισθούν τα ακόλουθα:

  α) Εάν η αναφορά στην επόμενη χρήση υπονοεί ότι το μέρος του ΚΚΚΤΥ που δεν καλύφθηκε την προηγούμενη χρήση θα προστεθεί στο ΚΚΚΤΥ της επόμενης χρήσης και με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να επιβαρύνει τους νέους παρόχους κατά την επόμενη χρήση.

  β) Εάν το μη καλυφθέν ΚΚΚΤΥ της προηγούμενης χρήσης θα επηρεάσει το αποτελεσματικό κόστος παροχής ΚΥ από τον ΦΠΚΥ κατά την επόμενη χρήση ή εάν δεν θα έχει ουδεμία σχέση με τα λειτουργικά έξοδα του ΦΠΚΥ κατά την επόμενη χρήση.

  5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 αναφέρεται ότι : “Το ποσό της ΣΚΚ των υπόχρεων φορέων θα υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών (τζίρου) αυτών εντός της Καθολικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφική κατανομή, τον όγκο του εκτελούμενου από κάθε φορέα ταχυδρομικού έργου και τα αντιστοιχούντα σε αυτό έσοδα.”

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 αναφέρεται ότι : “Κάθε φορέας που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας συνεισφέρει στην αποζημίωση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας υπέρ του καθορισμένου φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας ετησίως με ποσό που αντιστοιχεί σε (0,5 %) επί του κύκλου εργασιών του κατά την αντίστοιχη χρήση για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στην ειδική άδεια λειτουργίας του.”

  Επίσης στο άρθρο 4 παράγραφος 3 αναφέρεται ότι “Το ανωτέρω ποσοστό (0,5 %) βασικής συνεισφοράς, προσαυξάνεται κατά (0,5 %) επί του προσδιοριζόμενου κύκλου εργασιών κάθε υπόχρεου φορέα για κάθε μία (1) ποσοστιαία μονάδα θετικής απόκλισης που παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών του υπό καθεστώς ειδικής άδειας από την αντίστοιχη γεωγραφική κατανομή του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.”

  Επίσης στο άρθρο 4 παράγραφος 5 αναφέρεται ότι : “Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς κάθε μιας από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, η ΕΕΤΤ παίρνει ως βάση υπολογισμού τις δηλώσεις που οφείλουν να υποβάλουν σχετικά με τα ετήσια έσοδά τους και το ποσοστό αστικής διανομής που πραγματοποίησαν επί του συνολικού όγκου των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακίνησαν, όπως αυτές υποβάλλονται σύμφωνα με την Ειδική τους Άδεια και τον Κανονισμό Ειδικών Αδειών για τον προσδιορισμό των ετήσιων ανταποδοτικών τελών τους.”

  Επί των ανωτέρω χρειάζεται να διευκρινισθούν/ προσδιορισθούν τα ακόλουθα:

  α) Εάν από την έναρξη εφαρμογής της ΚΥΑ, οι υφιστάμενες ήδη απελευθερωμένες δραστηριότητες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής άδειας για αποστολές > 50 γραμμ., οι οποίες σήμερα δεν έχουν αντίστοιχα τέλη, θα εξαιρεθούν από τον υπολογισμό της συνεισφοράς για το ΚΚΚΤΥ.

  β) Ότι έσοδα που παρέχονται υπό το καθεστώς Ειδικής Αδείας αλλά δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας δεν θα υπολογίζονται στον τζίρο επί του οποίου υπολογίζεται η συμμετοχή των φορέων στο ΚΚΚΤΥ. Επισημαίνεται ότι η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του σχεδίου ΚΥΑ αναφέρει ρητά ότι η ΣΚΚ αφορά τον τζίρο εντός της ΚΥ.

  γ) Για τον όρο “Γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών”, εάν το σχετικό κριτήριο είναι το ποσοστό της Γεωγραφικής κατανομής των διευθύνσεων παράδοσης των αποστολών ή εάν υφίσταται άλλο κριτήριο (και ποιο είναι). Κανονικά θα πρέπει να είναι βάσει των παραδόσεων.

  δ) Για τον όρο «Αστική Διανομή», εάν θεωρείται αποκλειστικά και μόνο η διανομή αποστολών στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ή κάτι άλλο (ποιο).

  ε) Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υπολογίζει ο ΦΠΚΥ το ακριβές ποσοστό που του αντιστοιχεί σε Αστική/ Γεωγραφική Διανομή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης επί του συνόλου της ΚΥ που παρέχει. Επίσης, πως θα επαληθεύεται αυτό το ποσοστό. Επισημαίνεται ότι σήμερα τα ΕΛΤΑ, λόγω μη ύπαρξης Track & Trace (ΕΣΠΕΤΑ), ενδεχομένως να μην έχουν πλήρη παρακολούθηση της Γεωγραφικής κατανομής της παράδοσης των αποστολών της ΚΥ.

  ζ) Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υπολογίζει ο κάθε άλλος Πάροχος (εκτός ΦΠΚΥ) το ακριβές ποσοστό που του αντιστοιχεί σε Αστική/ Γεωγραφική Διανομή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης επί του συνόλου της ΚΥ που θα παρέχει, ώστε βεβαιωμένα να μην υπάρχουν περιπτώσεις εταιρειών που θα δηλώνουν ψευδή Γεωγραφική κατανομή με σκοπό να μην επιβαρύνονται με εισφορά στο ΚΚΚΤΥ. Επίσης, πως θα επαληθεύεται αυτό το ποσοστό.

  Επισημαίνεται ότι ενδεχόμενη ανακρίβεια στην μέτρηση της Αστικής/ Γεωγραφικής Κατανομής, έστω και μικρή απόκλιση από το πραγματική κατανομή, θα οδηγήσει σε μεγάλη επιπλέον επιβάρυνση των άλλων Παρόχων, ενώ το άνω όριο του 10% «πιάνεται» πολύ γρήγορα με συνέπεια να χάνεται το όποιο κίνητρο για την προώθηση της μη αστικής διανομής.

  Κατά συνέπεια, η επιβάρυνση λόγω Αστικής/ Γεωγραφικής κατανομής είναι υπερβολική καθιστώντας απαγορευτική την είσοδο νέων Παρόχων.

  6. Σχετικά με το άνω όριο 10% που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 για τη συμμετοχή των άλλων Παρόχων στον επιμερισμό του ΚΚΚΤΥ, επισημαίνεται ότι αυτό το επίπεδο ενδεχόμενης συνεισφοράς στο ΚΚΚΤΥ είναι καθοριστικά απαγορευτικό για την είσοδο των άλλων Παρόχων στην αγορά παροχής ΚΥ, όπως επιβεβαιώνεται πιο κάτω. Κατά συνέπεια, η ΚΥΑ αντιβαίνει στο πνεύμα και ουσία της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ για πλήρες άνοιγμα των αγορών και προστασία του υγιούς ανταγωνισμού.

  Συγκεκριμένα, το όριο 10% επί του κύκλου εργασιών αντιστοιχεί με ένα περιθώριο κέρδους (κέρδη προ φόρων δια έσοδα) 10%. Απ’ ότι γνωρίζουμε, το μέσο περιθώριο κέρδους των φορέων ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη είναι περίπου 2% – 4%, ενώ το ανώτατο περιθώριο κέρδους στην Ευρώπη το 2011 ήταν 10%, το οποίο πραγματοποίησε μόνο ένας φορέας (τα Βελγικά Ταχυδρομεία υπό καθεστώς μονοπωλίου). Το δε περιθώριο κέρδους των ΕΛΤΑ τα τελευταία 5 έτη ήταν κατά μέσο όρο 0,82% (το 2011 ήταν 0.5%, το 2010 ήταν 0,6%, το 2009 είχε ζημία – δεν συνυπολογίζεται, το 2008 ήταν 0,7% και το 2007 ήταν 1,5%).

  Η μέγιστη συνεισφορά των άλλων Παρόχων στο ΚΚΚΤΥ δεν μπορεί να υπερβαίνει ιδιαίτερα το 0,5% των εσόδων τους από την παροχή ΚΥ δεδομένου ότι, εάν στην Ελλάδα ένα επιτυχημένος ταχ. πάροχος καταφέρει εν μέσω των δυσμενών συγκυριών να πραγματοποιήσει έστω και 2% περιθώριο κέρδους στην ΚΥ, τότε εάν καταβάλλει συνεισφορά ακόμη και 1% επί των εσόδων ΚΥ, αυτή η συνεισφορά θα αντιστοιχεί με το 50% του περιθωρίου κέρδους στην ΚΥ – και αυτό επί πλέον των ετήσιων τελών προς ΕΕΤΤ και του σχετικού φόρου εισοδήματος. Μια συνεισφορά του ύψους 50% του περιθωρίου κέρδους των άλλων Παρόχων είναι άκρως απαγορευτική για να «αξίζει τον κόπο» για αυτούς να λειτουργούν στην αγορά παροχής ΚΥ. Επειδή στην Ελλάδα δεν προβλέπεται ότι τα περιθώρια κέρδους από την παροχή ΚΥ θα είναι υψηλά, σε καμία περίπτωση η συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβεί ιδιαίτερα το 0,5% των εσόδων των άλλων Παρόχων από την παροχή ΚΥ.

  Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιθώριο κέρδους των ΕΛΤΑ είναι μικρότερο 50.000 κατοίκους).

  6. Επισημαίνεται ότι για τον όρο “Γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών”, το σχετικό κριτήριο πρέπει να είναι το ποσοστό της Γεωγραφικής κατανομής των διευθύνσεων παράδοσης των αποστολών.

  Ε. Επιπλέον θέματα που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη για εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής ΚΥΑ περί επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ
  Ακολουθούν θέματα που το Σχέδιο ΚΥΑ δεν έχει λάβει υπόψη, παρ’ όλο που είναι σημαντικά για την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής ΚΥΑ.

  1. Η ΚΥΑ πρέπει να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό για την αποτροπής περιπτώσεων εισόδου στην αγορά παρόχων που δεν θα διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του ανταγωνισμού, δηλαδή παρόχων που θα έχουν σκοπό να « κανιβαλίσουν » τα ΕΛΤΑ χωρίς να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους στο Δημόσιο ή τυχόν συνεισφορά στο ΚΚΚΤΥ.

  Για το λόγο αυτό αντί να επιβάλλονται εμπόδια όπως τέλη που περιγράφονται στο σχέδιο της ΚΥΑ ύψους 10% χρειάζεται να προσδιοριστούν συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια για την παροχή Ειδικών Αδειών στους νέους Παρόχους, ενώ η συμμόρφωση στα κριτήρια να επιβληθεί και στους Παρόχους που ήδη κατέχουν Ειδική Άδεια.

  Ενδεικτικά προτείνονται τα ακόλουθα κριτήρια:
  α) Ελάχιστα ιδία κεφάλαια > €1-2 εκατ. (μετά τυχόν παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών),
  β) Τριετή εμπειρία του προσώπου ή των εκπροσώπων του που αιτείται την Ειδική Άδεια στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών
  γ) Αναλυτικό Business Plan
  d) Βεβαιώσεις περί μη οφειλής σε Δημόσιο, ΙΚΑ, EETT
  2. Στο Μέρος Γ του Παράρτημα I της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ, περί Κάλυψης του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, αναφέρεται ότι «κάθε μηχανισμός επιμερισμού μέσω ταμείου θα πρέπει να χρησιμοποιεί διαφανή και ουδέτερα μέσα για την είσπραξη των εισφορών, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής καταβολής εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και για τις εισροές των επιχειρήσεων.»

  Βάσει αυτού, θα μπορούσε να προστεθεί επιπλέον διάταξη στην ΚΥΑ που να επιτρέπει στους άλλους υπόχρεους φορείς που θα κάνουν χρήση της υπηρεσίας πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο για την παροχή ΚΥ, να αφαιρούν το κόστος των σχετικών τελών πρόσβασης που θα καταβάλλουν στον ΦΠΚΥ για χρήση του ταχυδρομικού δικτύου από τη συνεισφορά τους στο ταμείο αποζημίωσης ΚΥ, δεδομένου ότι ο ΦΠΚΥ θα έχει ήδη εισπράξει μέρος της αποζημίωσής του υπό τη μορφή των τελών πρόσβασης. Το αίτημα είναι δόκιμο δεδομένου ότι η πρόσβαση στο ταχυδρομικό δίκτυο αποτελεί ανάγκη των άλλων φορέων, και όχι επιλογή εμπορικής πολιτικής, για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών ΚΥ. Ο προσδιορισμός της πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο ως ανάγκη και όχι ως επιλογή εμπορικής πολιτικής έχει καθορισθεί σε σχετική Απόφαση του OFCOM κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης (παρ. 10.13 έως 10.19 της Απόφασης “Securing the Universal Postal Service” της 27/3/12, αναφορικά με το νέο πλαίσιο ρύθμισης).

 • 1 Οκτωβρίου 2012, 11:17 | Στέφανος

  Επιτομή των Σχολίων

  Το «άνοιγμα» της αγοράς με την επιβάρυνση καθενός που θέλει να ασχοληθεί με έναν (βαρύ) αρχικό «φόρο», είναι μια πρακτική που δημιουργεί τα λεγόμενα «Εμπόδια Εισόδου» στην αγορά.

  Αυτό που γίνεται είναι να καταργούνται τα νομικά εμπόδια (μονοπώλιο των ΕΛΤΑ) και να δημιουργούνται νέα οικονομικά εμπόδια (Φόρος ΚΚΚΤΥ) με διάφορα προσχήματα (που ξανακούστηκε παγκοσμίως τέτοια πρωτοτυπία;), έτσι ώστε ακόμη και ανοικτή να είναι η αγορά, κανείς να μην μπορεί να εισέλθει.

  Δυστυχώς, ουδεν κρυπτόν υπό τον ήλιο..

  Ζητώ την ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ όσων σύνταξαν αυτό το προσχέδιο, με την αιτιολογία ότι αντιβαίνει στο Εθνικό Συμφέρον για άνοιγμα των επαγγελμάτων.

 • 1 Οκτωβρίου 2012, 11:22 | Μαρία Παπαδοπούλου

  Προτείνεται η αναδιατύπωση του άρθρου 1 ως εξής:

  Συνιστάται και λειτουργεί στην ΕΕΤΤ, από 1.01.2013, ειδικός λογαρισμός για τη χρηματοδότητση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ).

  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αναφερθεί ο χρόνος ένανρξης λειτουργίας του λογαρισμιασμού. Εναλλακτικά, θα μπορούσε στο άρθρο 6 να οριστεί ως χρόνος έναρξης ισχύος της ΚΥΑ η 1.01.2013.

 • 1 Οκτωβρίου 2012, 10:50 | ACS AEE

  Σημείωση: Τα σχόλια καταχωρούνται υπό μορφή ενιαίου κειμένου στο ηλεκτρονικό άρθρο 1 για να διατηρηθεί η ροή του σκεπτικού των επιχειρημάτων. Για λόγους συμμόρφωσης με τις οδηγίες ηλεκτρονικής καταχώρησης σχολίων, τα σχόλια καταχωρούνται επίσης και ανά άρθρο.

  Σχόλια της ACS ΑΕΕ
  στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης 19/9/12 επί του
  Σχεδίου ΚΥΑ για τον «Καθορισμό μεθοδολογίας του τρόπου επιμερισμού του μέρους του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΚΚΚΤΥ) που επιβαρύνει τους φορείς παροχής ταχυδρομικής υπηρεσίας»

  Α. Λόγοι που καθιστούν το σχέδιο ΚΥΑ άκυρο
  Ακολουθούν πέντε (5) λόγοι για τους οποίους τόσο το Σχέδιο ΚΥΑ όσο και η επικείμενη έκδοση της σχετικής ΚΥΑ οφείλουν να ακυρωθούν.

  1. Η επικείμενη έκδοση της παρούσης ΚΥΑ αντιβαίνει τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 7 της Οδηγίας 97/67/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2008/6/ΕΚ. Βάσει της συγκεκριμένης κοινοτικής διάταξης, η απόφαση καθιέρωσης μηχανισμού αποζημίωσης του ΚΚΚΤΥ έπεται της διαπίστωσης ότι υπάρχει ΚΚΚΤΥ και ότι όντως το ΚΚΚΤΥ αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ.

  Συγκεκριμένα η συγκεκριμένη διάταξη της Οδηγίας αναφέρει « Όταν κράτος μέλος διαπιστώνει ότι οι υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας, τις οποίες προβλέπει η παρούσα οδηγία, συνεπάγονται καθαρό κόστος, που υπολογίζεται λαμβανομένου υπόψη του παραρτήματος Ι, και αποτελούν άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ή τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας, μπορεί να καθιερώσει: … μηχανισμό αποζημίωσης … ή επιμερισμού … »

  Με την λέξη «Όταν» στην αρχή της εν λόγω διάταξης ρυθμίζεται/ προσδιορίζεται η συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία των σχετικών με το ΚΚΚΤΥ ενεργειών ως εξής: α) πρώτα θα γίνει διαπίστωση ότι οι υποχρεώσεις παροχής ΚΥ συνεπάγονται καθαρό κόστος, β) μετά θα γίνει διαπίστωση ότι αποτελούν άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ή τους ΦΠΚΥ και γ) μετά το Κράτος Μέλος (ΚΜ) μπορεί να καθιερώσει μηχανισμό αποζημίωσης ή επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ.

  Παρά ταύτα, στην Ελλάδα, προτού καν προσδιοριστεί το ΚΚΚΤΥ και προτού επιβεβαιωθεί ότι αυτό αποτελεί άδικη επιβάρυνση του ΦΠΚΥ, το άρθρο 1 του σχεδίου ΚΥΑ αναφέρει ότι «αποφασίζεται η δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού» για τη χρηματοδότηση του ΚΚΚΤΥ, ενώ στα άρθρα 2 και 4 προσδιορίζει τη μεθοδολογία επιμερισμού της συμμετοχής στο καθαρό κόστος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (ΣΚΚ).

  Λόγω της προφανούς αντίφασης με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ, το παρόν Σχέδιο ΚΥΑ είναι επί της διαδικασίας άκυρο (χρονικά άκυρο) και πρέπει να αποσυρθεί, ενώ η επανέκδοσή του πρέπει να ακολουθήσει χρονικά τη διαπίστωση ότι οι υποχρεώσεις παροχής ΚΥ συνεπάγονται καθαρό κόστος και ότι αυτές αποτελούν άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ.

  2. Το σκεπτικό που αναφέρεται στο 3ο εδάφιο του σημείου 3 του Προοιμίου του σχεδίου ΚΥΑ για την αναγκαιότητα έγκαιρης ρύθμισης του καθεστώτος χρηματοδότησης της ΚΥ του Ταχυδρομικού τομέα, ήτοι τη δημιουργία ενός εκ των προτέρων γνωστού (πριν από την 1/1/2013, ημερομηνία της πλήρους απελευθέρωσης του ταχυδρομικού τομέα) και σταθερού καθεστώτος εξασφάλισης της χρηματοδότησης της ΚΥ … , αντιβαίνει τόσο στην ουσία της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 πιο πάνω, όσο και στην πρακτική που εφαρμόζεται εφ’ όλης της Ευρώπης, δεδομένου ότι σε κανένα ΚΜ δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη ο τρόπος επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ (μετά από σχετική έρευνα) και αυτό παρ’ όλο που σε πολλά ΚΜ η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς των ταχυδρομείων ξεκίνησε ήδη από το 2007 ή από το 2009 και ως επί το πλείστον από το 2011. Συνεπώς, με την επικείμενη έκδοση ΚΥΑ για τον επιμερισμό του ΚΚΚΤΥ η Ελλάδα πρωτοτυπεί σε όλη την ΕΕ και κατά παρέκκλιση της σχετικής Οδηγίας .

  Τα περισσότερα ΚΜ έχουν προχωρήσει σε διαδικασίες μέσω των ρυθμιστικών αρχών για να προσδιορίσουν το ΚΚΚΤΥ αλλά όχι τον επιμερισμό του, καθώς σύμφωνα και με την Οδηγία 2008/6/ΕΚ αυτό έπεται του προσδιορισμού.

  Επίσης, στην πράξη, το να προσδιορισθεί το σταθερό καθεστώς επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ χωρίς να έχει προηγουμένως προσδιορισθεί το μέγεθός του δεν είναι σκόπιμο, καθώς μπορεί να χρειασθεί η εξέταση διαφόρων λύσεων ανάλογα με το εάν θα προκύψει διαφορά στο μέγεθος της επιβάρυνσης του ΦΠΚΥ καθώς και στο μέγεθος των επιπτώσεων στη βιωσιμότητα των δυνητικών ανταγωνιστών του ΦΠΚΥ (εφεξής οι άλλοι Πάροχοι) από διαφορετικά μεγέθη ΚΚΚΤΥ, πχ εάν το ΚΚΚΤΥ είναι € -2 εκατ (όφελος), εάν το ΚΚΚΤΥ είναι €4 εκατ., εάν το ΚΚΚΤΥ είναι €30 εκατ. κ.λπ. Σίγουρα οι επιπτώσεις της μεταβλητής παραμέτρου του μεγέθους του ΚΚΚΤΥ πρέπει να αναλυθεί υπόψη στην εκπόνηση του μοντέλου ή/ και των μοντέλων επιμερισμού. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη στη μεθοδολογία ενδεχόμενου επιμερισμού για τυχούσα απότομη ή/και μεγάλη μεταβολή του μεγέθους του ΚΚΚΤΥ, πχ από €4 εκατ. σε €30 εκατ., ώστε το μοντέλο επιμερισμού να μη δημιουργήσει προβλήματα στον προϋπολογισμό (business plan) όλων των παρόχων (του ΕΛΤΑ και των άλλων Παρόχων). Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να προσδιορίζεται το μέγεθος του ΚΚΚΤΥ, μετά να προσδιορίζεται κατά πόσο αυτό πράγματι επιβαρύνει τη βιωσιμότητα του ΦΠΚΥ και στην συνέχεια να προσδιορίζεται η συγκεκριμένη μεθοδολογία επιμερισμού που θα λαμβάνει υπόψη τη βιωσιμότητα του ΦΠΚΥ σε σχέση με τη βιωσιμότητα των άλλων Παρόχων.

  Επιπλέον, στην πράξη, θα ήταν σκόπιμο να προσδιοριστεί το ΚΚΚΤΥ καθώς και ο ενδεχόμενος επιμερισμός του, αφού προηγουμένως επιλυθεί του θέμα του ΦΠΑ (ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για ΕΛΤΑ) και αφού προσδιοριστούν οι υπηρεσίες που όντως είναι καθολικές και αφού προσδιορισθούν όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν την πρόσβαση στο ταχυδρομικό δίκτυο. Αυτό είναι αναγκαίο καθότι κάθε ένα από τα συγκεκριμένα θέματα θα επηρεάσει τόσο τον υπολογισμό του ΚΚΚΤΥ όσο και τη μεθοδολογία ενδεχόμενου επιμερισμού ώστε να μην αποτελέσουν εμπόδιο στην ανάπτυξη και διατήρηση του ανταγωνισμού στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σε αντίθετη περίπτωση, θα προκύπτει κάθε τόσο ανάγκη τροποποίησης της μεθοδολογίας επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις νέες εξελίξεις ρύθμισης της αγοράς (και αυτό θα ήταν μια λύση, όχι η καλύτερη βέβαια, εφόσον όμως αναφερθεί συγκεκριμένα και ρητά στην ΚΥΑ).

  Για τους ως άνω λόγους, δεν προκύπτει η ανάγκη για δημιουργία ενός εκ των προτέρων γνωστού (πριν από την 1/1/2013) τρόπου επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ. Κατά συνέπεια, δεν προκύπτει ανάγκη για επικείμενη έκδοση της παρούσης ΚΥΑ.

  3. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του σχεδίου ΚΥΑ, αντιβαίνουν τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 7 της Οδηγίας 97/67/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2008/6/ΕΚ, η οποία ορίζει ότι κατά τον προσδιορισμό του ταμείου αποζημίωσης πρέπει να διασφαλίζονται οι αρχές της μη διάκρισης και της αναλογικότητας.

  Συγκεκριμένα, με δεδομένο ότι βάσει της μεθοδολογίας επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ που ορίζεται στο Σχέδιο ΚΥΑ:
  α) οι συνεισφορές όλων των υπόχρεων παρόχων (συμπεριλαμβανομένου των ΕΛΤΑ) είναι ανεξάρτητες από το μέγεθος του ΚΚΚΤΥ,
  β) το σύνολο των συνεισφορών δύναται να υπερβεί το ποσό του ΚΚΚΤΥ και
  γ) η ποσοστιαία συνεισφορά των ΕΛΤΑ θα είναι 0,5% επί των εσόδων ΚΥ ενώ των άλλων Παρόχων είναι μέχρι και 10% των εσόδων τους, ήτοι 1900% υψηλότερη, ενώ το 10% θα «πιάνεται» πολύ γρήγορα, ή σχεδόν άμεσα για τους νέους παρόχους αφού είναι φυσιολογικό να ξεκινήσουν από τα μεγάλα αστικά κέντα,
  προκύπτει περίπτωση διάκρισης εις βάρος των άλλων Παρόχων καθώς και περίπτωση μη αναλογικότητας σχετικά με τον επιμερισμό του όποιου μεγέθους ΚΚΚΤΥ και, κατά συνέπεια, υπάρχει προφανής αντίφαση του Σχεδίου ΚΥΑ με τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ.

  Παράδειγμα: Έστω τα έσοδα ΚΥ των ΕΛΤΑ είναι €100 εκ., με κατανομή 70% στους νομούς Αθήνας και Θεσσαλονίκης, ενώ τα έσοδα ΚΥ των άλλων Παρόχων είναι € 30 εκ. με κατανομή 100% στους ίδιους νομούς. Σε αυτήν την περίπτωση τα ΕΛΤΑ θα συνεισφέρουν 0,5% επί 100 εκ. = €500.000. Για τους άλλους Παρόχους το ποσοστό συνεισφοράς είναι 30 ποσοστιαίες μονάδες επί 0,5% = 0,15 = 15%, αλλά επειδή το ανώτατο όριο είναι 10%, θα συνεισφέρουν 10% επί 30 εκ. = € 3.000.000 . Εάν υποθέσουμε ότι το μερίδιο ενός εκ των άλλων Παρόχων είναι 50% στο μέρος ΚΥ που θα έχουν όλοι οι άλλοι Πάροχοι, τότε ο συγκεκριμένος Πάροχος θα συνεισφέρει € 1.500.000, ήτοι 3 φορές παραπάνω από τα ΕΛΤΑ. Σημειώνεται ότι όλα τα ανωτέρω είναι ανεξάρτητα από το εάν το ΚΚΚΤΥ είναι € 1 εκ. ή είναι € 10 εκ.

  Επιπλέον, όπως αναλύεται στην Ενότητα Γ πιο κάτω, πολλές διατάξεις του Σχεδίου ΚΥΑ είναι ασαφείς ή/και δεν εξειδικεύουν συγκεκριμένα πως θα εφαρμοσθεί ο γενικότερος νόμος 4053/2012, ενώ η ειδίκευση και συγκεκριμενοποίηση του νόμου αποτελεί λόγο ύπαρξης της δευτερογενούς νομοθεσίας.

  Ως εκ τούτου, το παρόν Σχέδιο ΚΥΑ είναι επί της ουσίας άκυρο (εισάγει διακρίσεις, δεν υιοθετεί την αρχή της αναλογικότητας και είναι ασαφές) και πρέπει να αποσυρθεί, ενώ για την επανέκδοσή του χρειάζεται να τροποποιηθεί βάσει:

  i) των προτάσεων που αναφέρονται στην Ενότητα Γ και Ε πιο κάτω, για υιοθέτηση πραγματικών συνθηκών της ελληνικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στη μεθοδολογία επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ καθώς και για διασφάλιση της αμεροληψίας κατά τον επιμερισμό του ΚΚΚΤΥ και της προώθησης του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού, και
  ii) σε περίπτωση που τελικά εκδοθεί πρόωρα η ΚΥΑ, της Εισήγησης της ΕΕΤΤ που αναφέρεται στο σημείο 2 του Προοιμίου του Σχεδίου ΚΥΑ, λαμβανομένου υπόψη των αναγκαίων βελτιωτικών προτάσεων, που αναφέρονται στην Ενότητα Δ πιο κάτω, για αποτελεσματικότερη προσέγγιση του μοντέλου ΕΕΤΤ στις πραγματικές συνθήκες και χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών και για να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι άλλοι Πάροχοι.

  4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 4053/2012, αναφέρεται ότι « Με κοινή απόφαση …… καθορίζεται το μέρος του καθαρού κόστους ….. . Με την ίδια απόφαση, μετά από εισήγηση της ΕΕΤΤ, καθορίζεται ο τρόπος επιμερισμού του μέρους του καθαρού κόστους που επιβαρύνει τους φορείς παροχής καθολικής υπηρεσίας».

  Με δεδομένο ότι ο νόμος κάνει συγκεκριμένη μνεία στην έκδοση της ΚΥΑ μετά από σχετική εισήγηση της ΕΕΤΤ, σημαίνει ότι η πρόθεση του νομοθέτη είναι να υιοθετηθεί η εισήγηση της ΕΕΤΤ εκτός εάν υπάρχουν σοβαρότατοι λόγοι που την καθιστούν μη εύλογη ή/και μη έννομη, αναγνωρίζοντας ότι η ΕΕΤΤ αποτελεί το κατ’ εξοχήν αρμόδιο ή/και έμπειρο όργανο του Κράτους ή/και γνώστη των λεπτομερειών/ πληροφοριών που χρειάζονται για την εκπόνηση του συγκεκριμένου ζητήματος της παρούσης ΚΥΑ.

  Παρά ταύτα και παρόλο που το Σχέδιο ΚΥΑ κάνει μνεία στη σχετική εισήγηση της ΕΕΤΤ (στο σημείο 2 του Προοιμίου), η αντιπαράθεση του Σχεδίου ΚΥΑ με την Εισήγηση της ΕΕΤΤ αποδεικνύει ότι το Σχέδιο ΚΥΑ δεν έχει υιοθετήσει τις εισηγήσεις της ΕΕΤΤ, με αποτέλεσμα η μεθοδολογία επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ του Σχεδίου ΚΥΑ να απέχει παρασάγγας από την αντίστοιχη μεθοδολογία της ΕΕΤΤ. Κατά συνέπεια, το Σχέδιο ΚΥΑ παρεκκλίνει από τη σχετική πρόθεση του νομοθέτη.

  5. Υπάρχει περίπτωση ενδεχόμενης σύγκρουσης συμφερόντων στην εμπλοκή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (εφεξής το Υπουργείο) αναφορικά με τον εκ μέρους του προσδιορισμό τόσο του κατά πόσο το ΚΚΚΤΥ αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ όσο και του τρόπου με τον οποίο θα επιμερισθεί το ΚΚΚΤΥ στους υπόχρεους παρόχους.

  Το ανωτέρω προκύπτει από το γεγονός ότι το Υπουργείο εκπροσωπεί το Βασικό Μέτοχο των ΕΛΤΑ (ήτοι το Κράτος) και έχει ενεργό ρόλο στην ανάληψη αποφάσεων που προστατεύουν τα δικαιώματα του Βασικού Μετόχου όσον αφορά την επιχείρησή του (τα ΕΛΤΑ) και, κατά συνέπεια, δεν είναι πλήρως ανεξάρτητο των ΕΛΤΑ. Δεδομένης αυτής της σχέσης μεταξύ Υπουργείου και ΕΛΤΑ, θα ήταν σκόπιμο το Υπουργείο να μην εμπλέκεται στον προσδιορισμό των ως άνω θεμάτων.

  Η μη εμπλοκή του Υπουργείου στα συγκεκριμένα θέματα συνάδει και με τις διατάξεις του άρθρου 22 της Οδηγίας 97/67/ΕΚ, όπως διαμορφώθηκε από την Οδηγία 2008/6/ΕΚ, ότι «Κάθε κράτος μέλος ορίζει μια ή περισσότερες εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τον τομέα των ταχυδρομείων, νομικώς και λειτουργικώς ανεξάρτητες από τους ταχυδρομικούς φορείς εκμετάλλευσης. Τα κράτη μέλη τα οποία διατηρούν την κυριότητα ή τον έλεγχο φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών εξασφαλίζουν τον ουσιαστικό διαρθρωτικό διαχωρισμό των κανονιστικών λειτουργιών από τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την κυριότητα ή τον έλεγχο.».

  Για τους πέντε ως άνω λόγους, το Σχέδιο ΚΥΑ πρέπει να ακυρωθεί και να επανεκδοθεί κατόπιν ολοκληρωτικής τροποποίησής του, αφού προηγηθεί ο προσδιορισμός του μεγέθους του ΚΚΚΤΥ και αφού κριθεί ότι όντως προκύπτει άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ.

  Β. Λόγοι για τους οποίους μέρος ενδεχόμενου ΚΚΚΤΥ δεν πρέπει να επιμερισθεί και στους άλλους Παρόχους (τους δυνητικούς ανταγωνιστές του ΦΠΚΥ)

  Με δεδομένο ότι το Κράτος αποφάσισε άνευ της διεξαγωγής δημόσιας διαβούλευσης (υποχρέωση βάσει της κοινοτικής νομοθεσίας) να ορίσει τα ΕΛΤΑ ως ΦΠΚΥ και να επιβάλει αυτό το καθεστώς για τα επόμενα 15 έτη, οφείλει το ίδιο να αναλάβει και κάθε ευθύνη που άπτεται αυτής της απόφασης. Κατά συνέπεια, το Κράτος ή/ και τα ΕΛΤΑ οφείλουν να απορροφήσουν εξ’ ολοκλήρου οι ίδιοι τυχόν συνέπειες ήθελε προκύψουν από την ως άνω απόφαση, όπως ενδεχόμενο ΚΚΚΤΥ, αντί να επιβάλουν την ανάληψη μέρους της ευθύνης στους άλλους Παρόχους με την επιβολή σε αυτούς μέρους του χρέους του ΚΚΚΤΥ.

  Σημειώνεται ότι οι άλλοι Πάροχοι ουδεμία συμμετοχή στην απόφαση διορισμού των ΕΛΤΑ ως ΦΠΚΥ, ούτε στον προσδιορισμό ενός τόσο μεγάλου χρονικού διαστήματος διορισμού, ούτε στην απόφαση μη παροχής δυνατότητας επανεξέτασης του διορισμού καθ’ όλη την περίοδο των 15 ετών, χωρίς δυνατότητα στους άλλους Παρόχους, σε περίπτωση που οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέπουν και τους ενδιαφέρει, να παρέχουν στο μέλλον είτε μέρος της ΚΥ στην Επικράτεια είτε όλη την ΚΥ σε συγκεκριμένα μέρη της Επικράτειας (δυνατότητα που προβλέπεται από την Οδηγία 2008/6/ΕΚ). Κατά συνέπεια οι άλλοι Πάροχοι δεν ευθύνονται για το γεγονός ότι ο διορισμός των ΕΛΤΑ ως ΦΠΚΥ υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες ενδεχομένως να αποτελέσει αντικίνητρο στα ΕΛΤΑ για την αποτελεσματική παροχή της ΚΥ (efficient provision).

  Επιπρόσθετα, με δεδομένο ότι οι Πάροχοι δεν έχουν έλεγχο στη διαχείριση της παροχής της ΚΥ από τον ΦΠΚΥ, δεν πρέπει να κληθούν να συμμετάσχουν στη απορρόφηση τυχόν ζημίας του ΦΠΚΥ από ενδεχόμενη μη χρηστή διαχείριση της παροχής της από αυτόν.

  Γ. Σχόλια επί συγκεκριμένων προβληματικών διατάξεων του Σχεδίου ΚΥΑ
  Ακολουθεί σχολιασμός συγκεκριμένων προβληματικών διατάξεων του Σχεδίου ΚΥΑ και των σχετικών συνεπειών που προκύπτουν στη διασφάλιση ενός ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

  Παρόλο που θεωρούμε ότι το ΚΚΚΤΥ θα έπρεπε να απορροφάται εξ’ ολοκλήρου από το Κράτος ή/και τα ΕΛΤΑ (για τους λόγους που αναφέρονται στην ενότητα Β πιο πάνω), στις παραγράφους που ακολουθούν αναφέρονται κριτήρια για επιμερισμό του ΚΚΚΤΥ, σε περίπτωση που τελικά επιβληθεί η συμμετοχή και των άλλων Παρόχων στην επιδότηση του ΚΚΚΤΥ.

  1. Στο 2ο εδάφιο του σημείου 3 του Προοιμίου αναφέρεται η «ανάπτυξη ενός ισόρροπου ανταγωνισμού». Ο όρος «ισόρροπος» δεν διευκρινίζεται στο σχέδιο ΚΥΑ, ενώ μπορεί να υποθάλπει μια ελεγχόμενη ανάπτυξη του ανταγωνισμού αντί για την ελεύθερη ανάπτυξή του, όπως επιτάσσει η Οδηγία 2008/6/ΕΚ.

  Επισημαίνεται ότι ο όρος «ισόρροπος ανταγωνισμός» ουδόλως αναφέρεται στην Οδηγία 2008/6/ΕΚ, ενώ αναφέρεται συγκεκριμένα ο «ουσιαστικός ανταγωνισμός» και η διασφάλιση «ότι ο ανταγωνισμός στην αγορά λειτουργεί πλήρως».

  2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 αναφέρονται τέσσερα (4) κριτήρια για αξιολόγηση του κατά πόσο το ΚΚΚΤΥ αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ. Τρία από τα τέσσερα κριτήρια (το α, β και δ) δεν αφορούν το θέμα επιδότησης του ΦΠΚΥ για να δύναται να παρέχει την ΚΥ, αλλά αφορούν το σύνολο των δραστηριοτήτων του ΦΠΚΥ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων εκτός ΚΥ. Αυτό αντιβαίνει με την σχετική κοινοτική και ελληνική νομοθεσία περί μη ύπαρξης σταυροειδών επιδοτήσεων μεταξύ μη καθολικών και καθολικών δραστηριοτήτων του ΦΠΚΥ – η εφαρμογή λογιστικού διαχωρισμού στον ΦΠΚΥ αυτήν την έννοια έχει.

  Επιπλέον, και τα τέσσερα κριτήρια είναι αόριστα και γενικά και, κατ’ επέκταση, στην ευχέρεια του καθενός να τα ερμηνεύσει και να τα εφαρμόσει όπως τον ευνοεί.

  Συγκεκριμένα:

  Για το κριτήριο (α) περί αξιολόγησης της συνολικής οικονομικής θέσης του ΦΠΚΥ, i) δεν ορίζεται επακριβώς τι εστί οικονομική θέση και ποιοι θα είναι οι συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες που θα χρησιμοποιούνται για αυτήν την αξιολόγησή της και ii) μόνο η οικονομική θέση του ΦΠΚΥ σε σχέση με την παροχή ΚΥ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, καθότι εάν η οικονομική θέση του ΦΠΚΥ για τις μη Καθολικές Υπηρεσίες αναμειχθεί, τότε θα υιοθετείται είτε άμεσα είτε έμμεσα ενδεχόμενη σταυροειδής επιδότηση μεταξύ μη καθολικών και καθολικών δραστηριοτήτων του ΦΠΚΥ.

  Για τα κριτήρια (β) και (δ) περί βαθμού χρήσης και ζήτησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών καθώς και των μεριδίων αγοράς, αυτά θα πρέπει να αφορούν μόνο ό,τι έχει σχέση με τις Καθολικές Υπηρεσίες που παρέχει ο ΦΠΚΥ. Δεν διευκρινίζεται γιατί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα περί μη καθολικών υπηρεσιών. Επίσης, χρειάζεται να προσδιορισθούν στην ΚΥΑ οι συγκεκριμένοι δείκτες που θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση του βαθμού χρήσης των ΚΥ και του μεριδίου αγοράς.

  Για το κριτήριο (γ) περί του επιπέδου κόστους και εσόδων της ΚΥ, αυτό το θέμα θα έχει ήδη αξιολογηθεί από την ΕΕΤΤ και το συγκεκριμένο μέγεθός τους θα έχει ήδη συνυπολογιστεί από την ΕΕΤΤ στη διαδικασία προσδιορισμού του ΚΚΚΤΥ, η οποία προηγείται της διαδικασίας αξιολόγησης του κατά πόσο το ΚΚΚΤΥ αποτελεί άδικη οικονομική επιβάρυνση για τον ΦΠΚΥ.

  3. Σχετικά με τη διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του σχεδίου ΚΥΑ για προσδιορισμό της υποχρέωσης καταβολής της εισφοράς των άλλων Παρόχων και του άρθρου 9 του Σχεδίου Κανονισμού ΕΕΤΤ περί καθορισμού του ΚΚΚΤΥ για την προθεσμία προσδιορισμού του ΚΚΚΤΥ και της επαλήθευσής τους, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι άλλοι Πάροχοι χρειάζονται να γνωρίζουν εγκαίρως και εκ των προτέρων εάν θα κληθούν να συνεισφέρουν στο ταμείο ΚΥ και πόσο θα είναι αυτή η συνεισφορά.

  Αυτό είναι σημαντικό καθότι ο άλλοι Πάροχοι πρέπει να συμπεριλάβουν τυχόν συνεισφορά στο ΚΚΚΤΥ στον ετήσιο προϋπολογισμό και το επιχειρηματικό πλάνο τους (budget και business plan) και, κατά συνέπεια, δεν μπορούν ούτε να ενημερωθούν καθυστερημένα για την υποχρέωσή τους ούτε να βρεθούν προ εκπλήξεων για ποσά που ενδεχομένως να υπερβαίνουν το αναμενόμενο.

  4. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 αναφέρεται ότι “Σε περίπτωση που το συνολικό ποσό που συγκεντρώνεται από τους προαναφερόμενους στο άρθρο 2 υπόχρεους φορείς δεν επαρκεί για την κάλυψη του καθαρού κόστους παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας, τότε με κοινή απόφαση θα καθορίζεται η μεταφορά του ποσού αυτού στην επόμενη οικονομική χρήση ή η κάλυψη του ελλείμματος από τον Κρατικό Προϋπολογισμό”.

  Χρειάζεται να διευκρινισθούν/ προσδιορισθούν τα ακόλουθα:

  α) Εάν η αναφορά στην επόμενη χρήση υπονοεί ότι το μέρος του ΚΚΚΤΥ που δεν καλύφθηκε την προηγούμενη χρήση θα προστεθεί στο ΚΚΚΤΥ της επόμενης χρήσης και με αυτόν τον τρόπο ενδέχεται να επιβαρύνει τους νέους παρόχους κατά την επόμενη χρήση.

  β) Εάν το μη καλυφθέν ΚΚΚΤΥ της προηγούμενης χρήσης θα επηρεάσει το αποτελεσματικό κόστος παροχής ΚΥ από τον ΦΠΚΥ κατά την επόμενη χρήση ή εάν δεν θα έχει ουδεμία σχέση με τα λειτουργικά έξοδα του ΦΠΚΥ κατά την επόμενη χρήση.

  5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 αναφέρεται ότι : “Το ποσό της ΣΚΚ των υπόχρεων φορέων θα υπολογίζεται επί του κύκλου εργασιών (τζίρου) αυτών εντός της Καθολικής Υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη γεωγραφική κατανομή, τον όγκο του εκτελούμενου από κάθε φορέα ταχυδρομικού έργου και τα αντιστοιχούντα σε αυτό έσοδα.”

  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 αναφέρεται ότι : “Κάθε φορέας που παρέχει ταχυδρομικές υπηρεσίες υπό καθεστώς ειδικής άδειας συνεισφέρει στην αποζημίωση του καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας υπέρ του καθορισμένου φορέα παροχής της καθολικής υπηρεσίας ετησίως με ποσό που αντιστοιχεί σε (0,5 %) επί του κύκλου εργασιών του κατά την αντίστοιχη χρήση για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών που εμπίπτουν στην ειδική άδεια λειτουργίας του.”

  Επίσης στο άρθρο 4 παράγραφος 3 αναφέρεται ότι “Το ανωτέρω ποσοστό (0,5 %) βασικής συνεισφοράς, προσαυξάνεται κατά (0,5 %) επί του προσδιοριζόμενου κύκλου εργασιών κάθε υπόχρεου φορέα για κάθε μία (1) ποσοστιαία μονάδα θετικής απόκλισης που παρουσιάζει η γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών του υπό καθεστώς ειδικής άδειας από την αντίστοιχη γεωγραφική κατανομή του φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.”

  Επίσης στο άρθρο 4 παράγραφος 5 αναφέρεται ότι : “Για τον προσδιορισμό της συνεισφοράς κάθε μιας από τις υπόχρεες επιχειρήσεις, η ΕΕΤΤ παίρνει ως βάση υπολογισμού τις δηλώσεις που οφείλουν να υποβάλουν σχετικά με τα ετήσια έσοδά τους και το ποσοστό αστικής διανομής που πραγματοποίησαν επί του συνολικού όγκου των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακίνησαν, όπως αυτές υποβάλλονται σύμφωνα με την Ειδική τους Άδεια και τον Κανονισμό Ειδικών Αδειών για τον προσδιορισμό των ετήσιων ανταποδοτικών τελών τους.”

  Επί των ανωτέρω χρειάζεται να διευκρινισθούν/ προσδιορισθούν τα ακόλουθα:

  α) Εάν από την έναρξη εφαρμογής της ΚΥΑ, οι υφιστάμενες ήδη απελευθερωμένες δραστηριότητες παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών υπό καθεστώς Ειδικής άδειας για αποστολές > 50 γραμμ., οι οποίες σήμερα δεν έχουν αντίστοιχα τέλη, θα εξαιρεθούν από τον υπολογισμό της συνεισφοράς για το ΚΚΚΤΥ.

  β) Ότι έσοδα που παρέχονται υπό το καθεστώς Ειδικής Αδείας αλλά δεν εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας δεν θα υπολογίζονται στον τζίρο επί του οποίου υπολογίζεται η συμμετοχή των φορέων στο ΚΚΚΤΥ. Επισημαίνεται ότι η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του σχεδίου ΚΥΑ αναφέρει ρητά ότι η ΣΚΚ αφορά τον τζίρο εντός της ΚΥ.

  γ) Για τον όρο “Γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών”, εάν το σχετικό κριτήριο είναι το ποσοστό της Γεωγραφικής κατανομής των διευθύνσεων παράδοσης των αποστολών ή εάν υφίσταται άλλο κριτήριο (και ποιο είναι). Κανονικά θα πρέπει να είναι βάσει των παραδόσεων.

  δ) Για τον όρο «Αστική Διανομή», εάν θεωρείται αποκλειστικά και μόνο η διανομή αποστολών στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ή κάτι άλλο (ποιο).

  ε) Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υπολογίζει ο ΦΠΚΥ το ακριβές ποσοστό που του αντιστοιχεί σε Αστική/ Γεωγραφική Διανομή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης επί του συνόλου της ΚΥ που παρέχει. Επίσης, πως θα επαληθεύεται αυτό το ποσοστό. Επισημαίνεται ότι σήμερα τα ΕΛΤΑ, λόγω μη ύπαρξης Track & Trace (ΕΣΠΕΤΑ), ενδεχομένως να μην έχουν πλήρη παρακολούθηση της Γεωγραφικής κατανομής της παράδοσης των αποστολών της ΚΥ.

  ζ) Η συγκεκριμένη μεθοδολογία βάσει της οποίας θα υπολογίζει ο κάθε άλλος Πάροχος (εκτός ΦΠΚΥ) το ακριβές ποσοστό που του αντιστοιχεί σε Αστική/ Γεωγραφική Διανομή στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης επί του συνόλου της ΚΥ που θα παρέχει, ώστε βεβαιωμένα να μην υπάρχουν περιπτώσεις εταιρειών που θα δηλώνουν ψευδή Γεωγραφική κατανομή με σκοπό να μην επιβαρύνονται με εισφορά στο ΚΚΚΤΥ. Επίσης, πως θα επαληθεύεται αυτό το ποσοστό.

  Επισημαίνεται ότι ενδεχόμενη ανακρίβεια στην μέτρηση της Αστικής/ Γεωγραφικής Κατανομής, έστω και μικρή απόκλιση από το πραγματική κατανομή, θα οδηγήσει σε μεγάλη επιπλέον επιβάρυνση των άλλων Παρόχων, ενώ το άνω όριο του 10% «πιάνεται» πολύ γρήγορα με συνέπεια να χάνεται το όποιο κίνητρο για την προώθηση της μη αστικής διανομής.

  Κατά συνέπεια, η επιβάρυνση λόγω Αστικής/ Γεωγραφικής κατανομής είναι υπερβολική καθιστώντας απαγορευτική την είσοδο νέων Παρόχων.

  6. Σχετικά με το άνω όριο 10% που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 για τη συμμετοχή των άλλων Παρόχων στον επιμερισμό του ΚΚΚΤΥ, επισημαίνεται ότι αυτό το επίπεδο ενδεχόμενης συνεισφοράς στο ΚΚΚΤΥ είναι καθοριστικά απαγορευτικό για την είσοδο των άλλων Παρόχων στην αγορά παροχής ΚΥ, όπως επιβεβαιώνεται πιο κάτω. Κατά συνέπεια, η ΚΥΑ αντιβαίνει στο πνεύμα και ουσία της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ για πλήρες άνοιγμα των αγορών και προστασία του υγιούς ανταγωνισμού.

  Συγκεκριμένα, το όριο 10% επί του κύκλου εργασιών αντιστοιχεί με ένα περιθώριο κέρδους (κέρδη προ φόρων δια έσοδα) 10%. Απ’ ότι γνωρίζουμε, το μέσο περιθώριο κέρδους των φορέων ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ευρώπη είναι περίπου 2% – 4%, ενώ το ανώτατο περιθώριο κέρδους στην Ευρώπη το 2011 ήταν 10%, το οποίο πραγματοποίησε μόνο ένας φορέας (τα Βελγικά Ταχυδρομεία υπό καθεστώς μονοπωλίου). Το δε περιθώριο κέρδους των ΕΛΤΑ τα τελευταία 5 έτη ήταν κατά μέσο όρο 0,82% (το 2011 ήταν 0.5%, το 2010 ήταν 0,6%, το 2009 είχε ζημία – δεν συνυπολογίζεται, το 2008 ήταν 0,7% και το 2007 ήταν 1,5%).

  Η μέγιστη συνεισφορά των άλλων Παρόχων στο ΚΚΚΤΥ δεν μπορεί να υπερβαίνει ιδιαίτερα το 0,5% των εσόδων τους από την παροχή ΚΥ δεδομένου ότι, εάν στην Ελλάδα ένα επιτυχημένος ταχ. πάροχος καταφέρει εν μέσω των δυσμενών συγκυριών να πραγματοποιήσει έστω και 2% περιθώριο κέρδους στην ΚΥ, τότε εάν καταβάλλει συνεισφορά ακόμη και 1% επί των εσόδων ΚΥ, αυτή η συνεισφορά θα αντιστοιχεί με το 50% του περιθωρίου κέρδους στην ΚΥ – και αυτό επί πλέον των ετήσιων τελών προς ΕΕΤΤ και του σχετικού φόρου εισοδήματος. Μια συνεισφορά του ύψους 50% του περιθωρίου κέρδους των άλλων Παρόχων είναι άκρως απαγορευτική για να «αξίζει τον κόπο» για αυτούς να λειτουργούν στην αγορά παροχής ΚΥ. Επειδή στην Ελλάδα δεν προβλέπεται ότι τα περιθώρια κέρδους από την παροχή ΚΥ θα είναι υψηλά, σε καμία περίπτωση η συνεισφορά δεν μπορεί να υπερβεί ιδιαίτερα το 0,5% των εσόδων των άλλων Παρόχων από την παροχή ΚΥ.

  Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιθώριο κέρδους των ΕΛΤΑ είναι μικρότερο 50.000 κατοίκους).

  6. Επισημαίνεται ότι για τον όρο “Γεωγραφική κατανομή των υπηρεσιών”, το σχετικό κριτήριο πρέπει να είναι το ποσοστό της Γεωγραφικής κατανομής των διευθύνσεων παράδοσης των αποστολών.

  Ε. Επιπλέον θέματα που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη για εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής ΚΥΑ περί επιμερισμού του ΚΚΚΤΥ
  Ακολουθούν θέματα που το Σχέδιο ΚΥΑ δεν έχει λάβει υπόψη, παρ’ όλο που είναι σημαντικά για την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής ΚΥΑ.

  1. Η ΚΥΑ πρέπει να διασφαλίσει τον υγιή ανταγωνισμό για την αποτροπής περιπτώσεων εισόδου στην αγορά παρόχων που δεν θα διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία του ανταγωνισμού, δηλαδή παρόχων που θα έχουν σκοπό να « κανιβαλίσουν » τα ΕΛΤΑ χωρίς να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους στο Δημόσιο ή τυχόν συνεισφορά στο ΚΚΚΤΥ.

  Για το λόγο αυτό αντί να επιβάλλονται εμπόδια όπως τέλη που περιγράφονται στο σχέδιο της ΚΥΑ ύψους 10% χρειάζεται να προσδιοριστούν συγκεκριμένα και αυστηρά κριτήρια για την παροχή Ειδικών Αδειών στους νέους Παρόχους, ενώ η συμμόρφωση στα κριτήρια να επιβληθεί και στους Παρόχους που ήδη κατέχουν Ειδική Άδεια.

  Ενδεικτικά προτείνονται τα ακόλουθα κριτήρια:
  α) Ελάχιστα ιδία κεφάλαια > €1-2 εκατ. (μετά τυχόν παρατηρήσεις των ορκωτών λογιστών),
  β) Τριετή εμπειρία του προσώπου ή των εκπροσώπων του που αιτείται την Ειδική Άδεια στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών
  γ) Αναλυτικό Business Plan
  d) Βεβαιώσεις περί μη οφειλής σε Δημόσιο, ΙΚΑ, EETT
  2. Στο Μέρος Γ του Παράρτημα I της Οδηγίας 2008/6/ΕΚ, περί Κάλυψης του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής υπηρεσίας, αναφέρεται ότι «κάθε μηχανισμός επιμερισμού μέσω ταμείου θα πρέπει να χρησιμοποιεί διαφανή και ουδέτερα μέσα για την είσπραξη των εισφορών, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διπλής καταβολής εισφορών τόσο για τις εκροές όσο και για τις εισροές των επιχειρήσεων.»

  Βάσει αυτού, θα μπορούσε να προστεθεί επιπλέον διάταξη στην ΚΥΑ που να επιτρέπει στους άλλους υπόχρεους φορείς που θα κάνουν χρήση της υπηρεσίας πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο για την παροχή ΚΥ, να αφαιρούν το κόστος των σχετικών τελών πρόσβασης που θα καταβάλλουν στον ΦΠΚΥ για χρήση του ταχυδρομικού δικτύου από τη συνεισφορά τους στο ταμείο αποζημίωσης ΚΥ, δεδομένου ότι ο ΦΠΚΥ θα έχει ήδη εισπράξει μέρος της αποζημίωσής του υπό τη μορφή των τελών πρόσβασης. Το αίτημα είναι δόκιμο δεδομένου ότι η πρόσβαση στο ταχυδρομικό δίκτυο αποτελεί ανάγκη των άλλων φορέων, και όχι επιλογή εμπορικής πολιτικής, για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών ΚΥ. Ο προσδιορισμός της πρόσβασης στο ταχυδρομικό δίκτυο ως ανάγκη και όχι ως επιλογή εμπορικής πολιτικής έχει καθορισθεί σε σχετική Απόφαση του OFCOM κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης (παρ. 10.13 έως 10.19 της Απόφασης “Securing the Universal Postal Service” της 27/3/12, αναφορικά με το νέο πλαίσιο ρύθμισης).

 • Η πρόσφατη απόφαση απελευθέρωσης της αγοράς Ταχυδρομικών Υπηρεσιών δεν επιτυγχάνει το στόχο της απελευθέρωσης ο οποίος είναι ο ανταγωνισμός για καλλίτερες και οικονομικότερες υπηρεσίες. Τα ΕΛΤΑ ένας κατ΄εξοχήν αντιπαραγωγικός οργανισμός θα δεσπόζει πάλι στην ταχυδρομική αγορά αφού θα μπορεί να επιδοτεί την ανοργανωσιά του από τους ανταγωνιστές του.

  Ειδικότερα:

  • Όλοι οι πάροχοι πρέπει να συμμετάσχουν ισότιμα, συμπεριλαμβανομένων των ΕΛΤΑ στο ΚΚΚΤΥ.

  • Το όριο 10% είναι απαράδεκτο καθότι:
  α) είναι υπερβολικά υψηλό αφού ουδεμία επιχείρηση του χώρου πραγματοποιεί τόσο υψηλό περιθώριο (ούτε καν το ένα τέταρτο αυτού κατά μέσο όρο),
  β) δεν έχει λογική υπόσταση, εκτός εάν στόχος είναι να παραμείνει ο ΕΛΤΑ ο μοναδικός πάροχος,
  γ) είναι μεροληπτικό κατά των άλλων παρόχων και υπέρ του ΕΛΤΑ, αφού ο ΕΛΤΑ θα καταβάλει 0.5% ενώ οι άλλοι μέχρι 10%, που είναι 20 φορές πιο πολύ από τον ΕΛΤΑ!

  • Δεδομένου ότι ισχύει η απαλλαγή ΕΛΤΑ από το ΦΠΑ για σχεδόν τα δύο τρίτα της αγοράς, σημαίνει ότι ανταγωνισμός μπορεί να υπάρξει μόνο για το ένα τρίτο της αγοράς. Εάν σε αυτό το ένα τρίτο της αγοράς επιβληθεί και ποσοστό συνεισφοράς άνω των 0.5% (πόσο μάλλον 10%), τότε δεν θα υπάρχει επιχειρηματικό όφελος για να εισέλθουν άλλοι πάροχοι στην αγορά.

  • Εάν πράγματι υπάρχει πραγματική βούληση για άνοιγμα της αγοράς, τότε θα πρέπει να δοθούν κίνητρα σε νέες επιχειρήσεις να εισέλθουν στην αγορά, οι οποίες θα έχουν και σημαντικά κόστη για να στήσουν μια νέα επιχείρηση (ή νέο παράρτημα) για να εισέλθουν σε μια νέα για αυτούς αγορά. Αντί λοιπόν να επιδοτείται η νέα επιχείρηση, επιδοτείται αυτή που έχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά.

  • Η συνεισφορά των άλλων παρόχων δεν μπορεί να υπερβεί το 0,5%, λόγω του μεγέθους του σε σχέση με τον ΕΛΤΑ αλλά, όπως αναφέρεται πιο πάνω, το ΚΚΚΤΥ πρέπει να απορροφάται από αυτούς που το δημιουργούν.

  • Η αγορά απαιτεί πραγματική απελευθέρωση υπηρεσιών και τιμών. Απαιτεί να δει αυτό που συνέβη με τον ΟΤΕ όπου τα τιμολόγια των τηλεφωνικών τελών αντί να ανεβαίνουν, όπως συνέβαινε πριν την απελευθέρωση, κατεβαίνουν εδώ και είκοσι χρόνια. Αυτή είναι μία επίπονη διαδικασία η οποία πρέπει να γίνει εάν θέλουμε να αναπτυχθεί η αγορά των πωλήσεων από απόσταση ιδιαιτέρως οι πωλήσεις διαδικτύου.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2012, 10:07 | Στέφανος

  @νίκος: Από ότι φαίνεται και πολλοί άλλοι δεν καταλαβαίνουν τι περιέχει αυτή η διαβούλευση. Μάλλον γιατί είναι (επίτηδες?) γραμμένη ακαταλαβίστικα.

  Το ζουμί είναι ότι απελευθερώνεται η αγορά, αλλά οι ιδιωτικοί πάροχοι θα πληρώνουν εξτρά φόρο. Μη χάσουμε και την κουτάλα, τώρα που το ιδιωτικοποιούμε…

 • 23 Σεπτεμβρίου 2012, 10:32 | Σοφοκλης Πενλιδης

  Τι σημαινει καθολικη Ταχυρδομικη υπηρεσια και γιατι πρεπει να υπαρχει καποιο κοστος που δεν καλυπτεται με ανταποδοτικο τελος που θα πληρωνει ο δεχομενος την υπηρεσια

 • 22 Σεπτεμβρίου 2012, 18:49 | νικος

  Αγαπητέ κ.Στέφανε,μάλλον δεν κατάλαβες την έννοια του ειδικού λογαριασμού και το ποιοί θα συμμετέχουν.

 • Η σημαντική και διαχρονική πληγή της χώρας είναι το περίπλοκο θεσμικό πλαίσιο. Που μερικές φορές γίνεται κατ’εντολήν ισχυρών συμφερόντων, είτε οικονομικών, είτε συντεχνιακών.
  Η παρούσα περίπτωση μοιάζει να είναι ακόμη ένα λιθαράκι στην άχρηστη και κοστοβόρα περιπλοκοποίηση.
  Άλλη δουλειά δεν έχετε αλήθεια;

 • 19 Σεπτεμβρίου 2012, 13:49 | Στέφανος

  Να μην δημιουργηθεί κανένας ειδικός λογαριασμός και να μην μπει κανένας νέος έμμεσος φόρος, ούτε σε επιχειρήσεις.

  Αυτό που προτείνεται εδώ είναι ένας ΝΕΟΣ έμμεσος φόρος για τη λειτουργία της ΕΕΤΤ.

  Οι προεκλογικές δεσμεύσεις ήταν για ΚΑΝΕΝΑ ΝΕΟ ΜΕΤΡΟ. ΚΑΝΕΝΑ.

 • 19 Σεπτεμβρίου 2012, 13:00 | Στέφανος

  Ο σχεδιασμός είναι ακατανόητα γραφειοκρατικός και δυσκίνητος. Είναι σαν να λέμε ότι για να έχουμε ADSL θα πληρώνει ο καταναλωτής την ΟΤΕΝΕΤ (αγοράζει γραμματόσημα) και η ΟΤΕΝΕΤ θα πληρώνει με τη σειρά του τους λοιπούς φορείς (ISP’s).

  Το λογικό είναι ο κάθε φορέας να έχει τη δική του τιμολογιακή πολιτική (και γραμματόσημα), και να πληρώνει ο ένας τον άλλον για παραδώσεις κλπ, όπως και οι ISP’s με το bandwidth.

  Εν μέσω οικονομικής κρίσης, είναι φανερό ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.