Μέρος Ζ’ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 

 

Άρθρο 93

Μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής του Προϊσταμένου / Πρέσβη της Πρεσβείας Τριπόλεως – Παράταση ισχύος της παρ. 11 του άρθρου 429 του ν. 4781/2021

Η ισχύς της παρ. 11 του άρθρου 429 του ν. 4781/2021 (Α΄ 31) ως προς τη μηνιαία αποζημίωση υπηρεσίας αλλοδαπής σε ευρώ του Προϊσταμένου /Πρέσβη της Πρεσβείας Τριπόλεως (ΛΙΒΥΗ), παρατείνεται για ένα (1) ακόμη έτος από τη λήξη της αρχικής παράτασής της.    

 

Άρθρο 94

Χωροθέτηση και καθορισμός χρήσεων και ειδικών όρων δομήσεως για τη δημιουργία αστυνομικών μεγάρων 

  1. Το προς παραχώρηση ακίνητο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατόπιν της υπ. αρ. 50/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων («ΑΔΑ: ΨΡ6ΞΩΛ7-4ΦΞ»), όπως εμφαίνεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος, χρησιμοποιείται για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων με σκοπό τη στέγαση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας και εντάσσεται στην κατηγορία χρήσης γης του άρθρου 4 του π.δ. 59/2018 (Α’ 114), κατά παρέκκλιση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Δ’ 568/2021). Για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων της παρούσας ισχύουν ειδικά οι εξής όροι δόμησης:

α) επιτρέπεται η ανέγερση περισσότερων του ενός κτιρίων επί του γηπέδου,

β) το μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφάνειάς του,

γ) ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ανέρχεται σε μηδέν κόμμα πέντε τοις εκατό (0,5%),

δ) οι ελάχιστες αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται κατά τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (ΝΟΚ, ν. 4067/2012, Α’ 79),

ε) ο μέγιστος αριθμός ορόφων ανέρχεται σε τρεις (3) και το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων είναι τα δέκα μέτρα και πενήντα εκατοστά (10,50 μ.), μετρούμενο από το γύρω φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος,

στ) υπεράνω του μεγίστου ύψους επιτρέπεται τοποθέτηση κεραιών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων,

ζ) το ύψος της περίφραξης του γηπέδου, εφόσον τούτο απαιτείται για λόγους ασφαλείας του κοινού και των εγκαταστάσεων, δύναται να ανέρχεται στα τέσσερα μέτρα και πενήντα εκατοστά (4,50), εκ των οποίων το συμπαγές μέρος στα δύο (2) μ..

Επίσης: 

αα. απαγορεύονται τα κτίρια «PILOTIS»,

ββ. επιβάλλεται η έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για κτιριακές εγκαταστάσεις και την πρόσβαση σε αυτές, καθώς και για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου,

γγ. πριν την έκδοση της άδειας εκσκαφής και της οικοδομικής άδειας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220).

  1. Στο αγροτεμάχιο εμβαδού πέντε χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων (5.000 τ.μ.) του διαγράμματος του Παραρτήματος ΙI του παρόντος, τμήματος της έκτασης τριάντα χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα κόμμα εξήντα πέντε τετραγωνικών μέτρων (30.688,65 τ.μ.), που βρίσκεται στη θέση «Καψούρες» της Κτηματικής Περιφέρειας Ριζαρίου του δήμου Τρικκαίων, η οποία εμφαίνεται στο ίδιο Παράρτημα, καθορίζεται η χρήση «αστυνομικό μέγαρο» και ισχύουν ειδικά οι εξής όροι δόμησης:

α) το μέγιστο ποσοστό κάλυψης ανέρχεται στο τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της επιφανείας,

β) ο μέγιστος συντελεστής δόμησης ανέρχεται σε μηδέν κόμμα επτά (0,7),

γ) ο μέγιστος αριθμός ορόφων ανέρχεται σε τρεις (3),

δ) επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τριάντα (30) μέτρων (μ.) και δέκα 10 μ.,

ε) ύψος κατά τον ΝΟΚ,

στ) λοιποί όροι δόμησης κατά ΝΟΚ. 

Επίσης: 

αα. απαγορεύονται τα κτίρια «PILOTIS»,

ββ. επιβάλλεται η έγκριση Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής για κτιριακές εγκαταστάσεις και την πρόσβαση σε αυτές, καθώς και για τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου,

γγ. πριν την έκδοση της οικοδομικής άδειας απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας εφορείας αρχαιοτήτων για άδεια εκσκαφής.

 

Άρθρο 95

Ζητήματα δαπανών ταχυδρομικών υπηρεσιών που παρέχονται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δυνάμει συμφωνίας – πλαίσιο

Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που τιμολογήθηκαν και δεν αποπληρώθηκαν στο πλαίσιο των εκτελεστικών συμβάσεων με αρ. 6821/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010579571) και 6845/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010892592) που συνάφθηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία 8/ΓΓΕ/2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010250900) συμφωνίας – πλαίσιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Αγορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων πληρώνονται σε βάρος της προϋπολογισθείσας δαπάνης της εκτελεστικής σύμβασης με αρ. 6875/2022 (ΑΔΑΜ: 23SYMV012022388) που συνάφθηκε, με τον ίδιο ανάδοχο, δυνάμει της ίδιας συμφωνίας – πλαίσιο.