Μέρος Ε’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΛΑΙΩΝΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

 

Άρθρο 64

Σκοπός

Με το παρόν Κεφάλαιο, επιδιώκονται η αποκατάσταση, προστασία, ανάδειξη, βιώσιμη ανάπτυξη και ολοκληρωμένη διοίκηση και διαχείριση του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, όπως αυτός ορίζεται στο παρόν, ως ενιαίου συνόλου, από άποψη γεωργικής οικονομίας, ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας, μέσω της σύστασης και λειτουργίας του ειδικού Φορέα Διαχείρισης του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας (εφεξής Φορέας).

 

Άρθρο 65

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος Κεφαλαίου είναι η ρύθμιση θεμάτων σχετικά με: α) τη σύσταση, την εποπτεία, τους σκοπούς, τους πόρους, τη διοίκηση, τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, τον οικονομικό έλεγχο και τη στελέχωση του Φορέα, β) τη σύσταση, τήρηση και λειτουργία Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Καλλιεργητών, και τη θέσπιση υποχρεώσεων και προνομίων για τα μέλη του. 

 

Άρθρο 66

Σύσταση Φορέα Διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

– Τοπική αρμοδιότητα του Φορέα

 1. Συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας», το οποίο λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, έχει πλήρη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Φορέας έχει έδρα την Άμφισσα και στεγάζεται σε χώρο που του παραχωρείται κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.
 2. Η αρμοδιότητα του Φορέα εκτείνεται εντός των ορίων του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας (εφεξής Ελαιώνας) που εμπίπτουν εντός της Ζώνης Α Απολύτου Προστασίας, όπως αυτή καθορίζεται με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801/2.5.2012 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΑΑΠ 147).
 3. Η διάρκεια λειτουργίας του Φορέα ορίζεται σε τρία (3) έτη, δυνάμενη να παραταθεί για τρία (3) ακόμη έτη, με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού. 

 

Άρθρο 67

Στρατηγικοί σκοποί – Αρμοδιότητες του Φορέα

 1. Στρατηγικοί σκοποί του Φορέα είναι ιδίως:

α) Η αποκατάσταση, προστασία, ανάδειξη, βιώσιμη ανάπτυξη και μέριμνα για την ολοκληρωμένη διοίκηση και διαχείριση του Ελαιώνα, ως ενιαίου συνόλου, από άποψη γεωργικής οικονομίας, ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας. 

β) Η προστασία και ανάδειξη της παραδοσιακής μορφής του Ελαιώνα, η προστασία, η ανάδειξη και ο συντονισμός της παραδοσιακής ελαιοκαλλιέργειας, η ανάπτυξη της παραγωγής του Ελαιώνα και η βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων, καθώς και η προβολή και προώθηση του προϊόντος της «Κονσερβολιάς Άμφισσας» και των λοιπών παραγόμενων προϊόντων και παραπροϊόντων της ελαιοκαλλιέργειας. 

γ) Η μέριμνα για την αποκατάσταση, συντήρηση και βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, εντός των ορίων του Ελαιώνα, για την προληπτική πυρασφάλεια και την ορθολογική άρδευση αυτού, καθώς και για την εν γένει διαχείριση των υδατικών πόρων και των αποβλήτων.  

δ) Η μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος του Ελαιώνα και της βιοποικιλότητας (πανίδας και χλωρίδας), σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και με την επιφύλαξη: δα) της αρμοδιότητας των δασικών υπηρεσιών για τις εκτάσεις που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και δβ) της αρμοδιότητας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών που αποτελούν τμήμα του Ελαιώνα, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε υποβάθμισης αυτού, κατά τον ν. 1650/1986 (Α’ 160), και η συνδρομή στην ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος που συνέχεται με την εν λόγω προστατευόμενη περιοχή και των τουριστικών σημείων και διαδρομών, ιδίως με τη διοργάνωση περιπάτων και επισκέψεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 1. Για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 1, ο Φορέας έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Την ευθύνη για την άμεση υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του Ελαιώνα, το οποίο εγκρίνεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 76. Η υλοποίηση του Σχεδίου αυτού συμμορφώνεται με: αα) τις προβλέψεις της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801/2.5.2012 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΑΑΠ 147) και προϋποθέτει την έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τον Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (ν. 4858/2021, Α’ 220) και τους όρους της ανωτέρω απόφασης και αβ) την τήρηση και τις εγκρίσεις της δασικής νομοθεσίας. Για την υλοποίηση του Σχεδίου, χρησιμοποιούνται από τον Φορέα οι μελέτες που έχουν ήδη ανατεθεί ή εκπονηθεί από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο δράσεων για την εκπλήρωση των σκοπών της παρ. 1. Ο Φορέας είναι, επίσης, αρμόδιος για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων, προγραμμάτων, μελετών ή έργων του ανωτέρω Σχεδίου Δράσης που εκτελούνται από άλλους φορείς, εντός των ορίων του προστατευόμενου αντικειμένου. 

β) Τον συνολικό σχεδιασμό για το προστατευόμενο αντικείμενο, στο πλαίσιο του οποίου καταρτίζει και υποβάλλει αιτιολογημένα προς έγκριση στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιχειρησιακό σχέδιο με αντικείμενο: βα) την αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης της περ. α) και ββ) τη διαχείριση του Ελαιώνα στο πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης και οικονομίας και της προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, με έργα και δράσεις που δεν προβλέπονται στο ανωτέρω Σχέδιο Δράσης. 

γ) Την υποβολή ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων δράσης για την αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης του έργου και της αποστολής του Φορέα, στον εποπτεύοντα Υπουργό. Ειδικά, για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης της περ. α), η απολογιστική έκθεση υποβάλλεται σε εξαμηνιαία βάση. 

δ) Την εκπόνηση και υποβολή προς έγκριση από τον εποπτεύοντα Υπουργό, εκπαιδευτικών ή άλλων προγραμμάτων, ερευνών ή μελετών που συνάπτονται με τον σκοπό του, για την ένταξή τους σε εθνικά, ενωσιακά ή διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης. 

ε) Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής των όρων και περιορισμών που επιβάλλονται για την προστασία του Ελαιώνα, συμπεριλαμβανομένων όσων προβλέπονται από γενικές ή ειδικές διατάξεις, τη δασική νομοθεσία, καθώς και από την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801/2.5.2012 υπουργική απόφαση , για την προστασία της Ζώνης Α’ Απολύτου Προστασίας, καθώς και των κανονισμών διοίκησης και λειτουργίας και των σχεδίων διαχείρισης αυτού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας μεριμνά για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία στοιχείων και δεδομένων για την περιοχή ευθύνης του και επικουρεί τις αρμόδιες αρχές στον έλεγχο της εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας για τα έργα και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην περιοχή ευθύνης του.

στ) Την ανάθεση της εκπόνησης μελετών και ερευνών, της παροχής υπηρεσιών, της εκτέλεσης έργων και εργασιών και τη διενέργεια προμηθειών για την υλοποίηση των σχεδίων δράσης και των επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρισης του Ελαιώνα, για την προαγωγή και εξυπηρέτηση των σκοπών του Φορέα. 

ζ) Τη μέριμνα, τον προγραμματισμό και τον συντονισμό της επισκευής και συντήρησης των αναγκαίων έργων υποδομής και των συναφών με αυτά εγκαταστάσεων, καθώς και τη μέριμνα για την προμήθεια του αναγκαίου επιστημονικού και τεχνικού εξοπλισμού για την άσκηση των λειτουργιών διαχείρισης του Φορέα.

η) Την παροχή αιτιολογημένης γνώμης για κάθε θέμα που εμπίπτει στους ιδρυτικούς του σκοπούς, εφόσον του ζητείται από τις αρμόδιες αρχές, και την υποβολή στον εποπτεύοντα Υπουργό τεκμηριωμένων προτάσεων για απαιτούμενες τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου που διέπει την περιοχή ευθύνης του, αλλά και τη λειτουργία του Φορέα, ύστερα από διαβούλευση με τον τοπικό πληθυσμό και τους αρμόδιους φορείς. 

θ) Την υποστήριξη ενεργειών για τη διάθεση της παραγωγής των προϊόντων και των παραπροϊόντων της ελαιοκαλλιέργειας του Ελαιώνα, καθώς επίσης και για την τυποποίησή τους και την ενιαία εμφάνιση των προϊόντων αυτών στην αγορά σε ό,τι αφορά στην περιοχή προέλευσής τους (τοπική ταυτότητα, προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης – ΠΟΠ) και τον τρόπο παραγωγής τους (προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης, βιολογικής παραγωγής). 

ι) Τη μέριμνα για την τήρηση της διαδικασίας για την πιστοποίηση του τελικού προϊόντος, ως «Κονσερβολιάς Αμφίσσης» ΠΟΠ και την απονομή του Ελληνικού Σήματος στη βρώσιμη ελιά και στα προϊόντα του καρπού της ελιάς του Ελαιώνα. Επιπλέον, ο Φορέας μεριμνά για την πιστοποίηση των αγροτεμαχίων του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας με σύστημα βιολογικής γεωργίας, από Εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) και για την οργάνωση των μελών του Μητρώου του άρθρου 75, σε ομάδα παραγωγών και την πιστοποίηση του προϊόντος της «Κονσερβολιάς Άμφισσας», από ιδιωτικό φορέα, για την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπα «AGRO-2») στη φυτική παραγωγή.

ια) Τη διαχείριση εκτάσεων που βρίσκονται εντός του Ελαιώνα και ανήκουν ή παραχωρούνται σε αυτόν, κατά κυριότητα ή χρήση, από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κατά την έννοια της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), ή και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για την εκπλήρωση των σκοπών του ή που μισθώνονται από αυτόν, για τους ίδιους σκοπούς, εξαιρουμένων των εκτάσεων που ανήκουν στην κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς και των εκτάσεων που υπάγονται στη δασική νομοθεσία, τις οποίες διαχειρίζονται οι αρμόδιες δασικές υπηρεσίες. 

β) Τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α` 147) ή του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α` 87), προγραμματικών συμφωνιών ή μνημονίων-πρωτοκόλλων συνεργασίας, με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και την υποστήριξη συνεργατικών δράσεων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων με αγροτικούς, πολιτιστικούς και περιβαλλοντικούς σκοπούς. 

ιγ) Τη διάθεση των οικονομικών πόρων του για την υποστήριξη πολιτικών και δράσεων για την ανάδειξη, προβολή και αξιοποίηση του Ελαιώνα και της πολιτιστικής κληρονομιάς που σχετίζεται με αυτόν, και την προστασία, ανάδειξη και προβολή του περιβάλλοντός του. 

ιδ) Τη μέριμνα για την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του Μητρώου του άρθρου 75, ιδίως του τοπικού πληθυσμού, των αγροτών και των σχετικών αγροτικών συλλογικών φορέων, ομάδων παραγωγών και εθελοντικών οργανώσεων, σε θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του Φορέα, καθώς και την προστασία της περιοχής ευθύνης του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας μπορεί να διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή των στόχων και των δραστηριοτήτων της διοίκησης και διαχείρισης του Ελαιώνα και να αναλαμβάνει σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής για την ανάδειξη και προώθηση των σκοπών του.

 1. Στην αρμοδιότητα του Φορέα δεν περιλαμβάνονται δράσεις και επεμβάσεις: 

α) Σε μνημεία, δυνάμει του Κώδικα νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς, για τις οποίες αρμόδιο είναι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην αρμοδιότητα του Φορέα και επηρεάζουν, γειτνιάζουν ή περιλαμβάνουν μνημεία δυνάμει του ανωτέρω Κώδικα, προηγείται η σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τον ως άνω νόμο.

β) Σε εκτάσεις που υπάγονται στη δασική νομοθεσία, για τις οποίες αρμόδιες είναι οι δασικές υπηρεσίες. Για την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην αρμοδιότητα του Φορέα και επηρεάζουν, γειτνιάζουν ή περιλαμβάνουν δασικές εκτάσεις, προηγείται η σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων δασικών υπηρεσιών.

γ) Σε εκτάσεις προστατευόμενων περιοχών αρμοδιότητας του ΟΦΥΠΕΚΑ. 

 

Άρθρο 68

Διοίκηση Φορέα 

 1. Ο Φορέας διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Δ.Σ. ορίζεται για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μια (1) ακόμη φορά και αποτελείται από: 

α) ένα (1) μέλος που ορίζεται με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ως Πρόεδρο. 

β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που ορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού, ως Αντιπρόεδρο. 

γ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που ορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού, ως μέλος. 

δ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που ορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού, ως μέλος. 

ε) Έναν (1) εκπρόσωπο του Δήμου Δελφών που ορίζεται με απόφαση του οικείου Δημάρχου, ως μέλος.

στ) Ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με εξειδίκευση στην αγροτική οικονομία και ανάπτυξη, την αγροτική πολιτική ή τη διαχείριση των υδατικών πόρων, που ορίζεται με απόφαση του οικείου Πρύτανη, ως μέλος,

ζ) έναν (1) εκπρόσωπο των μελών του Μητρώου του άρθρου 75, ο οποίος υποδεικνύεται από το Μητρώο, ως μέλος. 

 1. Ως Πρόεδρος ορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας, με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας ή μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα αγροτικής οικονομίας εν γένει, στη διαχείριση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση φορέων ή επιχειρήσεων, καθώς και στην εκπόνηση και διαχείριση χρηματοδοτικών και λοιπών προγραμμάτων που σχετίζονται, κατά προτίμηση, με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Φορέα. Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα. 
 2. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν, εντός δύο (2) μηνών από την αποστολή της σχετικής πρόσκλησης από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους. Η υπόδειξη των μελών μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας δεν καθιστά μη νόμιμη τη συγκρότηση του ΔΣ. Αν για οποιονδήποτε λόγο μέλος του Δ.Σ. εκλείψει, το νέο μέλος διορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.
 3. Ο Γραμματέας του Δ.Σ. και ο αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του Φορέα, ορίζονται με απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ.. 
 4. Με την επιφύλαξη του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. της παρ. 3 του άρθρου 69, για κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη λειτουργία του Δ.Σ. του Φορέα, εφαρμόζονται τα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45). 

 

Άρθρο 69

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) έχει την ευθύνη χάραξης και υλοποίησης της πολιτικής για την εκπλήρωση των στρατηγικών σκοπών του Φορέα, στο πλαίσιο του παρόντος και των κείμενων διατάξεων, για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της περιβαλλοντικής προστασίας του Ελαιώνα, ως ενιαίου συνόλου, από άποψη γεωργικής οικονομίας και ανάπτυξης. 
 2. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 67. Αποφασίζει, επίσης, για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση και λειτουργία του Φορέα, τη διαχείριση της περιουσίας του και τη διάθεση των πόρων του, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα που ανάγεται στην εκπλήρωση των σκοπών του, ακόμα και αν η σχετική αρμοδιότητα δεν του απονέμεται ρητά με το παρόν, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων που απονέμονται στον Πρόεδρό του. 
 3. Το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη συγκρότησή του, το Δ.Σ. καταρτίζει: α) τον Οργανισμό και Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Φορέα και β) τον Κανονισμό Λειτουργίας του. Οι ανωτέρω Κανονισμοί, εγκρίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 4. Συμβάσεις προμήθειας αγαθών, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης έργων, συμπεριλαμβανομένων των προπαρασκευαστικών, βοηθών και συνοδών έργων, οι οποίες συνάπτονται από τον Φορέα, για την προπαρασκευή, υποστήριξη, εξυπηρέτηση, παρακολούθηση και υλοποίηση αντίστοιχων δωρεών αγαθών ή υπηρεσιών ή έργων από ιδιώτες, προς επιτέλεση των σκοπών του Φορέα, εμπίπτουν στο άρθρο 3Α του Κώδικα κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών (ν. 4182/2013, Α΄ 185), εφόσον η δαπάνη για τις ως άνω συμβάσεις καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον δωρητή.
 5. Για την υποβοήθηση του έργου του και του έργου του Φορέα, το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να συστήνει άμισθες ή και έμμισθες επιστημονικές ή άλλες επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ερευνητές όλων των βαθμίδων των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων και ειδικούς επιστήμονες, δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες για τη μελέτη, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ή εκτέλεση συναφούς έργου ή την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε θέμα που ζητείται από το Δ.Σ. και αφορά στη διαχείριση του προστατευόμενου αντικειμένου και την εύρυθμη λειτουργία του Φορέα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας ή του έργου. 

 

Άρθρο 70

Αρμοδιότητες Προέδρου

 1. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) είναι αρμόδιος για:

α) Τον έλεγχο της λειτουργίας του Φορέα και του Μητρώου του άρθρου 76 και τη διοίκηση και διαχείριση του προσωπικού του. 

β) Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, των εγκεκριμένων επιχειρησιακών σχεδίων και των δράσεων που αναλαμβάνει ο Φορέας. 

γ) Τη μέριμνα για την κατάρτιση από το Δ.Σ. και υποβολή προς έγκριση των επιχειρησιακών σχεδίων αναθεώρησης και διαχείρισης, της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 67 και των Κανονισμών της παρ. 3 του άρθρου 69. 

δ) Τη μέριμνα για την κατάρτιση και υποβολή από το Δ.Σ. των ετήσιων και εξαμηνιαίων απολογιστικών εκθέσεων δράσης, της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 67. 

ε) Τη μέριμνα για την εκπόνηση και υποβολή προς έγκριση των προγραμμάτων, ερευνών ή μελετών, της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 67. 

στ) Την ενημέρωση του Δ.Σ. για κάθε ζήτημα που αφορά στη λειτουργία του Φορέα και την εκπλήρωση των σκοπών του και για την εποπτεία της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δ.Σ. στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του άρθρου 67 και την ενημέρωση του εποπτεύοντος Υπουργού για τα ζητήματα του Φορέα.

ζ) Την άσκηση των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται με απόφαση του Δ.Σ..

η) Τον καθορισμό και την εισήγηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Δ.Σ., τη σύγκλησή του σε συνεδρίαση, την άσκηση καθηκόντων Προεδρεύοντος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και την εν γένει διεύθυνση των εργασιών του, καθώς και την υπογραφή των αποφάσεων και των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ., μαζί με τον Γραμματέα. 

θ) Την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος πιστώσεων του προϋπολογισμού του Φορέα, σε εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του Φορέα. 

ι) Την εκπροσώπηση του Φορέα σε όλες τις σχέσεις του, ενώπιον των Δικαστηρίων και κάθε Αρχής. 

 1. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο ή ένα μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται με απόφασή του στην αρχή της θητείας του.  

 

Άρθρο 71

Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβούλιου 

 1. Στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, η οποία καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 76. 
 2. Στον Αντιπρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα του Δ.Σ. καταβάλλεται αποζημίωση ανά συνεδρίαση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 76.

 

Άρθρο 72

Πόροι – Έσοδα του Φορέα

Πόροι και έσοδα του Φορέα συνιστούν:

α) Επιχορηγήσεις από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

β) Επιχορηγήσεις από το Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. 

γ) Εθνικοί, ενωσιακοί ή διεθνείς πόροι που διατίθενται στον Φορέα, λόγω της ένταξής του, σε αντίστοιχα εγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα, για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνών ή μελετών που άπτονται του σκοπού του, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 67. 

δ) Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων του Φορέα, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, χορηγίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ε) Έσοδα από τη, με οποιονδήποτε τρόπο, εκμετάλλευση και προβολή του Ελαιώνα και των προϊόντων του, όπως έσοδα από πωλήσεις προϊόντων, εισιτήρια, ξεναγήσεις επισκεπτών, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού, απονομή και εκχώρηση σημάτων ποιότητας και συνεργασίας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση υλικών, εκδόσεων, δεδομένων και κάθε άλλου πνευματικού προϊόντος που παράγει ή εκμεταλλεύεται ο Φορέας, καθώς και αμοιβές από την εκτέλεση ερευνών, μελετών και κάθε είδους υπηρεσιών στο πλαίσιο των σκοπών του για λογαριασμό τρίτων.

στ) Κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία.

 

Άρθρο 73

Προσωπικό 

Για τη λειτουργία του Φορέα προβλέπονται τρεις (3) θέσεις επιστημονικού προσωπικού και δύο (2) θέσεις διοικητικού προσωπικού, οι οποίες καλύπτονται με αποσπάσεις προσωπικού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών που μπορεί να παρατείνεται μια φορά για ίσο χρονικό διάστημα. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργείου προέλευσης, χωρίς να απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια στην υπηρεσία ή τον φορέα προέλευσης του αποσπασθέντος. Οι εν γένει αποδοχές και τα επιδόματα των υπαλλήλων που αποσπώνται βαρύνουν τον φορέα προέλευσης. 

 

Άρθρο 74

Οικονομικός – Διαχειριστικός έλεγχος

Ο οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος του Φορέα διενεργείται από ορκωτούς ελεγκτές με τη διαδικασία που ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, περί Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. Το διαχειριστικό έτος συμπίπτει με το φορολογικό έτος. Το πρώτο διαχειριστικό έτος αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού. Οι ορκωτοί ελεγκτές, που ασκούν τον τακτικό έλεγχο, υποβάλλουν, μέχρι το τέλος Ιουνίου κάθε έτους, έκθεση για τη διαχείριση και τον απολογισμό του έτους που έληξε, οι δε εκθέσεις υποβάλλονται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών. Οι ανωτέρω Υπουργοί μπορούν να ζητήσουν οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης του Φορέα. 

 

Άρθρο 75

Σύσταση, τήρηση και λειτουργία 

του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Καλλιεργητών Ελαιώνα Άμφισσας

 1. Συστήνεται, τηρείται και λειτουργεί στον Φορέα Ενιαίο Ηλεκτρονικό Μητρώο Καλλιεργητών Ελαιώνα Άμφισσας, στο οποίο εγγράφονται κάτοχοι γεωργικής έκτασης που κείται εντός των ορίων του Ελαιώνα της περ. β) του άρθρου 66, είτε με βάση την τελευταία δήλωση εκμετάλλευσης – Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης που έχουν υποβάλει, είτε με την υποβολή αρχικής δήλωσης εκμετάλλευσης – Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, αν δεν έχουν υποβάλει τέτοια δήλωση. Για τη διατήρηση της ιδιότητας του μέλους του Μητρώου, οι ανωτέρω υποχρεούνται να υποβάλουν την εν λόγω δήλωση εκμετάλλευσης ετησίως, σύμφωνα με τη διαδικασία της απόφασης της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 76.

Το Μητρώο τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα, από την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 76. 

Για τους σκοπούς του παρόντος, ως κάτοχος γεωργικής έκτασης νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι: α) κύριος, συγκύριος ή νομέας γεωργικής έκτασης ή β) μισθωτής της γεωργικής έκτασης.

Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο: α) επιλέγουν, μεταξύ των μελών τους, τον εκπρόσωπό τους για συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Φορέα, β) ορίζονται ως δικαιούχοι επιδοτήσεων και προγραμμάτων ή δράσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Φορέα και γ) είναι δικαιούχοι απονομής σήματος συνεργασίας με τον Φορέα, εφόσον καλλιεργούν αμιγώς την ποικιλία της ελιάς Άμφισσας και τηρούν τους όρους καλλιέργειας και τα σχέδια διαχείρισης του Ελαιώνα και παραδίδουν τη συγκομιδή τους στον Φορέα ή σε τρίτον που υποδεικνύεται από αυτόν. 

 1. Στο Μητρώο μπορεί να εγγράφονται και: α) οι κάτοχοι γεωργικών εκτάσεων που βρίσκονται εκτός των ορίων του Ελαιώνα της παρ. 2 του άρθρου 66, αλλά εντός των ορίων των δημοτικών κοινοτήτων Αμφίσσης – Ελαιώνος – Δροσοχωρίου – Προσηλίου – Αγίου Γεωργίου – Αγίου Κωνσταντίνου – Σερνικακίου – Αγίας Ευθυμίας της δημοτικής ενότητας Αμφίσσης, των δημοτικών κοινοτήτων Ιτέας – Κίρρας της δημοτικής ενότητας Ιτέας και των δημοτικών κοινοτήτων Χρισσού – Δελφών της δημοτικής ενότητας Δελφών, του δήμου Δελφών και β) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Βιοκαλλιεργητών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εφόσον εξακολουθούν να παράγουν βιολογικά προϊόντα, για τη διαχείριση των οποίων μεριμνά ο Φορέας. Η παρ. 1 ισχύει και για τις περ. α) και β) της παρούσας. 
 2. Η παρ. 1 ισχύει και για τους κυρίους ή επικαρπωτές αγροτικών εκτάσεων που: α) παραχωρούν το ακίνητό τους, προς διαχείριση, στον Φορέα για τους σκοπούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του ή β) εκμισθώνουν το ακίνητό τους στον Φορέα έναντι μηνιαίου μισθώματος που καθορίζεται από τον τελευταίο, αν το Δ.Σ. του Φορέα κρίνει ότι με τον τρόπο αυτόν εξυπηρετείται αποτελεσματικότερα η προστασία του Ελαιώνα. Το αντάλλαγμα της παραχώρησης της ελαιοκαλλιέργειας μπορεί να συνίσταται σε ποσοστό επί του παραγομένου προϊόντος, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Τα καταβαλλόμενα μισθώματα δεν μπορεί να υπερβαίνουν συνολικά το τριάντα τοις εκατό (30%) της αγοραίας αξίας του ακινήτου, όπως αυτή προσδιορίζεται από πιστοποιημένο εκτιμητή, που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα. 
 3. Δεν υπάγονται στο μητρώο του παρόντος ακίνητα εντός του Ελαιώνα που αποτελούν ιδιοκτησία ή τμήμα μείζονος έκτασης ιδιοκτησίας του Δημοσίου, νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και λοιπών δημοσίων νομικών προσώπων. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα ανωτέρω ακίνητα υπάγονται υποχρεωτικά στη διαχείριση του Φορέα, σύμφωνα με τους σκοπούς του, με την επιφύλαξη της περ. ια) της παρ. 2 του άρθρου 67 για τις εκτάσεις που ανήκουν στην κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, τις εκτάσεις που υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, τις οποίες διαχειρίζονται οι δασικές υπηρεσίες και τις εκτάσεις που εμπίπτουν σε προστατευόμενες περιοχές, τις οποίες διαχειρίζεται ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής

 

Άρθρο 76

Εξουσιοδοτήσεις 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών, εγκρίνεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Σχέδιο Δράσης της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 67. Το Σχέδιο Δράσης απαριθμεί και προτεραιοποιεί τις δράσεις που υλοποιεί ο Φορέας και αφορούν ιδίως στην αναστροφή της εγκατάλειψης του Ελαιώνα και την εντατικοποίηση της καλλιέργειας, την ανάπτυξη της παραγωγής, τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων. 
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, και Εσωτερικών, ύστερα από εισήγηση του Φορέα ή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ή του Δήμου Δελφών, μπορεί να ανακαθορίζονται τα όρια του Ελαιώνα, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν των ορίων των δημοτικών κοινοτήτων Αμφίσσης – Ελαιώνος – Δροσοχωρίου – Προσηλίου – Αγίου Γεωργίου – Αγίου Κωνσταντίνου – Σερνικακίου – Αγίας Ευθυμίας της δημοτικής ενότητας Αμφίσσης, των δημοτικών κοινοτήτων Ιτέας – Κίρρας της δημοτικής ενότητας Ιτέας και των δημοτικών κοινοτήτων Χρισσού – Δελφών της δημοτικής ενότητας Δελφών, του δήμου Δελφών. 
 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα, ορίζονται ο κλάδος ή ειδικότητα και η κατηγορία ή βαθμίδα και τα πρόσθετα τυπικά ή ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού που αποσπάται στον Φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 73. 
 4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται το αργότερο μέσα σε διάστημα δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. του Φορέα, καθορίζονται: 

α) οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου, τα στοιχεία των μελών του Μητρώου που καταχωρίζονται σε αυτό, οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα αναγκαία δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο των κατόχων γεωργικών εκτάσεων του άρθρου 75, β) οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο των μισθωτών των γεωργικών εκτάσεων του άρθρου 75 έναντι των κυρίων, συγκυρίων και νομέων αυτών, γ) η διαδικασία επιλογής του εκπροσώπου των μελών του Μητρώου, για τη συμμετοχή του στο Δ.Σ. του Φορέα, δ) οι υποχρεώσεις των μελών του Μητρώου, συμπεριλαμβανομένων και των μελών που προέρχονται από το Μητρώο Βιοκαλλιεργητών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έναντι του Φορέα, και ειδικότεροι όροι καλλιέργειας των εκτάσεων που πρέπει να τηρούνται από τα Μέλη, ε) η διαδικασία παράδοσης και πιστοποίησης της παράδοσης της συγκομιδής των μελών του Μητρώου στον Φορέα ή σε τρίτον που υποδεικνύεται από αυτόν. 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), η μηνιαία αποζημίωση που καταβάλλεται στον Πρόεδρο του Δ.Σ.. Με όμοια απόφαση καθορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015, η αποζημίωση ανά συνεδρίαση που καταβάλλεται στον Αντιπρόεδρο, τα υπόλοιπα μέλη και τον Γραμματέα του Δ.Σ..

 

Άρθρο 77

Μεταβατικές διατάξεις

 1. Μέχρι την πλήρη λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 75, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, αντί του εκπροσώπου των μελών του Μητρώου, ορίζεται ως μέλος του Δ.Σ., πρόσωπο με εμπειρία σε ζητήματα αγροτικής παραγωγής και οικονομίας, που προτείνεται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
 2. Μέχρι τον ορισμό του Γραμματέα του Δ.Σ., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 68, καθήκοντα Γραμματέα του Δ.Σ., ανατίθενται με απόφαση του Προέδρου του, σε μέλος του Δ.Σ.. 
 3. Μέχρι την έγκριση των Κανονισμών της παρ. 3 του άρθρου 69, τα σχετικά ζητήματα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις, επιφυλασσομένων των διατάξεων της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
 4. Εγκρίσεις του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

Άρθρο 78

Παράταση του χρονικού διαστήματος παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων -Τροποποίηση άρθρου 141 ν. 4537/2018

Στην παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 4537/2018 (Α’ 84), παρατείνονται, από τη λήξη τους, οι προθεσμίες του πρώτου εδαφίου της περ. α), περί παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων, του δεύτερου εδαφίου της περ. α), περί ανάρτησης στην προβλεπόμενη ιστοσελίδα των ακινήτων που εξαιρούνται της παραχώρησης χρήσης, και του πρώτου εδαφίου της περ. β), περί παραχώρησης αδιάθετων αγροτικών ακινήτων, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

 «2. α) Το χρονικό διάστημα παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή άνεργους εγγεγραμμένους στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, που προβλέπεται στις σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66), παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023. Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τα ακίνητα που από 1 Ιανουαρίου 2023 έως την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ή της οικείας Περιφέρειας για να παραχωρηθούν κατά χρήση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4, 7 και 10 του ν. 4061/2012.

 β) Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, αγροτικά ακίνητα της περ. α) της παρ. 13 του άρθρου 36 του ν. 4061/2012, τα οποία έμειναν αδιάθετα, μπορούν να παραχωρηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023 σε νέους αγρότες και επαγγελματίες αγρότες. Τα ακίνητα παραχωρούνται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής των σχετικών αιτήσεων προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας.».

 

Άρθρο 79

Ζητήματα παραχώρησης ακινήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Προσθήκη παρ. 2β και 13 στο άρθρο 4 του ν. 4061/2012

 1. Στο άρθρο 4 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66), περί παραχωρήσεων ακινήτων, προστίθεται παρ. 2β ως εξής:  

«2β. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εγκρίνεται η παραχώρηση ακινήτου της παρ. 1 του άρθρου 1, εμβαδού έως εκατό (100) στρεμμάτων, το οποίο αποτελεί μέρος ακινήτου συνολικού εμβαδού, άνω των εκατό (100) στρεμμάτων, όπως το εμβαδό αυτό προκύπτει από τα κτηματολογικά στοιχεία που τηρούν οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών, για τους σκοπούς της παρ. 2 και σύμφωνα με τις παρ. 2, 3, 4 και 5.».

 1. Στο άρθρο 4 του ν. 4061/2012 προστίθεται παρ. 13 ως εξής:

«13. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να παραχωρούνται κατά χρήση έναντι τιμήματος ακίνητα της περ. α) της παρ. 1, ανεξαρτήτως έκτασης, εφόσον πρόκειται για επενδύσεις ύψους τουλάχιστον πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ που αφορούν τον πρωτογενή τομέα ή και τη μεταποίηση αυτού, χωρίς δημοπρασία, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, στην οποία περιγράφεται το ακίνητο, κατά εμβαδόν, θέση και συντεταγμένες στο ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Στην ανωτέρω απόφαση αναγράφονται οι όροι και προϋποθέσεις της παραχώρησης, ιδίως η χρονική διάρκειά της, το τίμημα, ο τρόπος και η έναρξη καταβολής του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η χρονική διάρκεια της παραχώρησης ορίζεται έως σαράντα (40) έτη με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον είκοσι (20), μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου. Το σχετικό τίμημα καθορίζεται από την Επιτροπή Δημοπρασίας του άρθρου 6, υπό τον όρο ότι η επένδυση θα ολοκληρωθεί εντός πενταετίας από την παραχώρηση, άλλως ανακαλείται.». 

 

Άρθρο 80

Συμπερίληψη περιπτώσεων αναδασμών – Εξουσιοδοτική διάταξη – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 56 ν. 2637/1998

Στην παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200), περί εξουσιοδότησης για καθορισμό γεωγραφικών ορίων αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας, στο δεύτερο εδάφιο προστίθεται μέριμνα και για τους αναδασμούς, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση των Διευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης των Περιφερειών, καθορίζονται τα γεωγραφικά όρια της αγροτικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Έως τον κατά τα ανωτέρω καθορισμό, ο χαρακτηρισμός των αγροτεμαχίων ως γης υψηλής παραγωγικότητας γίνεται από τις ίδιες υπηρεσίες, ακόμα και στις περιπτώσεις αναδασμών, εφόσον έχει παρέλθει χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών και άνω από την κύρωσή τους. Από τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εξαιρούνται οι περιοχές που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης από εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του Ν. 2508/1997, καθώς και Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του Ν. 1337/1983.».

 • 1 Μαρτίου 2023, 10:42 | Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών

  Άρθρο 72

  Πόροι – Έσοδα του Φορέα

  …………………………………
  γ) Εθνικοί, ενωσιακοί ή διεθνείς πόροι που διατίθενται στον Φορέα, λόγω της ένταξής του, σε αντίστοιχα εγκεκριμένα χρηματοδοτικά προγράμματα, για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ερευνών ή μελετών που άπτονται του σκοπού του, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 67.

  Να προστεθεί:….. ή και άλλων αναπτυξιακών …..

  …………………………………..

  ε) Έσοδα από τη, με οποιονδήποτε τρόπο, εκμετάλλευση και προβολή του Ελαιώνα και των προϊόντων του, όπως έσοδα από πωλήσεις προϊόντων, εισιτήρια, ξεναγήσεις επισκεπτών, προβολή και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού, απονομή και εκχώρηση σημάτων ποιότητας και συνεργασίας σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, πώληση και εν γένει εκμετάλλευση υλικών, εκδόσεων, δεδομένων και κάθε άλλου πνευματικού προϊόντος που παράγει ή εκμεταλλεύεται ο Φορέας, καθώς και αμοιβές από την εκτέλεση ερευνών, μελετών και κάθε είδους υπηρεσιών στο πλαίσιο των σκοπών του για λογαριασμό τρίτων.

  Να προστεθεί: ….. όπως έσοδα από πωλήσεις προϊόντων ή και παραπροϊόντων (π.χ βιομάζας από κλαδέματα κλπ)…

 • 1 Μαρτίου 2023, 09:55 | ΤΟΕΒ ΑΜΦΙΣΣΗΣ

  1. Το εν λόγω νομοθέτημα δημιουργεί ένα επιπλέον πλαίσιο διατάξεων στα ήδη υπάρχοντα και με αυτό τον τρόπο αυξάνει τις διοικητικές διαδικασίες σε κάθε δραστηριότητα
  2. Δεν έχει σχεδόν καθόλου συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και με τον τρόπο αυτό δεν βρίσκεται σε συσχέτιση με την τοπική πρακτική καλλιέργειάς και του γεωργικού περιβάλλοντος
  3. Δεν έχει κατευθύνσεις ανάπτυξης αλλά φαίνεται να βρίσκεται μακριά από την πρακτική στην αντιμετώπιση προβλημάτων.
  4. Εισέρχεται με γενικές αναφορές σε όλα τα θέματα και αυτό σε πρώτη φάση θα αναστείλει κάθε θεσμοθετημένη δραστηριότητα των άλλων φορεων
  5. Είναι απαράδεκτο να μην λαμβάνεται υπόψη η λειτουργία θεσμοθετημένων δομών όπως το ΤΟΕΒ οι οποίοι ανεξαρτήτως του βαθμού αποτελεσματικότητας έχουν την εμπειρία στην λειτουργία της άρδευσης
  6. Πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχουν κατά πλειοψηφία στο Συμβούλιο του φορέα τα μέλη των Οργανισμών Εγγ Βελτιώσεων
  7. Η βιαστική προώθηση αυτού του θέματος χωρίς ουσιαστική ενημέρωση θα αποβεί άκαρπη και αναποτελεσματική με αρνητικά τελικά αποτελέσματα.

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
  Την αναστολή κάθε ενέργειας στην διαδικασία νομοθέτησης και να τεθεί σε ευρεία διαβούλευση με όλους τους φορείς σε επαρκή χρόνο για ένα τόσο σοβαρό θέμα.

 • 1 Μαρτίου 2023, 09:11 | Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών

  Άρθρο 69

  Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
  ………………………………
  4. Για την υποβοήθηση του έργου του και του έργου του Φορέα, το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να συστήνει άμισθες ή και έμμισθες επιστημονικές ή άλλες επιτροπές ή ομάδες εργασίας από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ερευνητές όλων των βαθμίδων των ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων και ειδικούς επιστήμονες, δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους, καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες για τη μελέτη, συλλογή και επεξεργασία στοιχείων ή εκτέλεση συναφούς έργου ή την παροχή επιστημονικά τεκμηριωμένων εισηγήσεων για κάθε θέμα που ζητείται από το Δ.Σ. και αφορά στη διαχείριση του προστατευόμενου αντικειμένου και την εύρυθμη λειτουργία του Φορέα. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της εργασίας ή του έργου.

  Σχόλιο: Να διαγραφεί η φράση: ..του προστατευόμενου αντικειμένου…

 • 1 Μαρτίου 2023, 09:48 | Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών

  Άρθρο 68
  Διοίκηση Φορέα
  ………………………………………………………

  2. Ως Πρόεδρος ορίζεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, επιστημονικής κατάρτισης και επαγγελματικής επάρκειας και αξιοπιστίας, με υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας ή μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα αγροτικής οικονομίας εν γένει, στη διαχείριση, αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση φορέων ή επιχειρήσεων, καθώς και στην εκπόνηση και διαχείριση χρηματοδοτικών και λοιπών προγραμμάτων που σχετίζονται, κατά προτίμηση, με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του Φορέα. Ο Πρόεδρος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα.

  Πρόταση προσθήκης: … και λοιπών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών…..

 • 1 Μαρτίου 2023, 09:54 | Γεώργιος Σκόκας

  Κατ΄αρχήν είναι απαράδεκτο και κοροϊδία (για να μην αναφέρω τίποτα βαρύτερο) μία διαβούλευση μόλις δύο ημερών!!!
  Από εκεί και πέρα..
  Ο ελαιώνας της Άμφισσας είναι μία παραγωγική περιοχή και ο φορέας πρέπει να προσανατολιστεί σε αυτό, διότι εάν εγκαταλειφθεί η καλλιέργειά του αυτομάτως χάνει και την φυσιογνωμία του όπως έχει ήδη συμβεί σε πολλές περιοχές.
  Για αυτόν τον λόγο, και θεωρώντας ότι ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας θα προέρχεται από την αντίστοιχη Διεύθυνσή της (ΔΑΟΚ) και θα είναι γεωπόνος, το ΔΣ θα πρέπει να διευρυνθεί με επιπλέον δύο αντιπροσώπους, έναν από τον κλάδο των μεταποιητών (κατά προτίμηση τοπικό μέλος της ΠΕΜΕΤΕ) και έναν από τον κλάδο των ελεύθερων επαγγελματιών γεωπόνων (κατά προτίμηση τοπικών μελών της ΠΕΜΕΤΕ και του ΓΕΩΤΕΕ αντίστοιχα για να υπάρχει και ένα θεσμικό υπόβαθρο). Αυτές οι δύο κατηγορίες άλλωστε μαζί με τους ιδιοκτήτες – παραγωγούς έχουν την καλύτερη εικόνα σε σχέση με τη λειτουργία και τα προβλήματα στους τομείς που επηρεάζουν την περιοχή και είναι βαρύνουσας σημασίας η άποψή τους, μαζί με τον εκπρόσωπο της Περιφέρειας (ΔΑΟΚ) και του ΓΠΑ, στις παρεμβάσεις που θα προταθούν, μέσω προγραμμάτων ή όχι, ώστε να μην χαθούν για άλλη μία φορά κονδύλια που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
  Επιπλέον, στα σημεία που γίνεται μνεία στην πιστοποίηση της παραγωγής (αρ. 67, παρ. 2, εδ. ι) και στη διάθεση (αρ. 75 παρ. 1) θα πρέπει να γίνει αλλαγή και να υπάρχει δυνατότητα επιλογής των καλλιεργητών μεταξύ των αδειοδοτημένων φορέων πιστοποίησης και των μεταποιητικών επιχειρήσεων ενός αντιστοίχου μητρώου με αυτό των καλλιεργητών, διαφορετικά δημιουργούνται συνθήκες μονοπωλίου και δημιουργίας καρτέλ μεταξύ του φορέα και του επιλεγμένου οργανισμού και επιχείρησης.
  Τέλος, ο φορέας θα πρέπει να προτείνει και να συντονίζει ενέργειες για τη βελτίωση της παραγωγικής διαδικασίας και την προώθηση του προϊόντος χωρίς να βάζει επιπλέον δεσμεύσεις στις ήδη υπάρχουσες οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα τη σημερινή κατάσταση.

 • 1 Μαρτίου 2023, 09:34 | Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών

  Άρθρο 67

  Στρατηγικοί σκοποί – Αρμοδιότητες του Φορέα

  Στρατηγικοί σκοποί του Φορέα είναι ιδίως:

  ………………………………………………………….
  θ) Την υποστήριξη ενεργειών για τη διάθεση της παραγωγής των προϊόντων και των παραπροϊόντων της ελαιοκαλλιέργειας του Ελαιώνα, καθώς επίσης και για την τυποποίησή τους και την ενιαία εμφάνιση των προϊόντων αυτών στην αγορά σε ό,τι αφορά στην περιοχή προέλευσής τους (τοπική ταυτότητα, προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης – ΠΟΠ) και τον τρόπο παραγωγής τους (προϊόντα ολοκληρωμένης διαχείρισης, βιολογικής παραγωγής).

  Πρόταση προσθήκης: Την υποστήριξη ή και την ανάληψη….

  ι) Τη μέριμνα για την τήρηση της διαδικασίας για την πιστοποίηση του τελικού προϊόντος, ως «Κονσερβολιάς Αμφίσσης» ΠΟΠ και την απονομή του Ελληνικού Σήματος στη βρώσιμη ελιά και στα προϊόντα του καρπού της ελιάς του Ελαιώνα. Επιπλέον, ο Φορέας μεριμνά για την πιστοποίηση των αγροτεμαχίων του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας με σύστημα βιολογικής γεωργίας, από Εγκεκριμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕΠ) και για την οργάνωση των μελών του Μητρώου του άρθρου 75, σε ομάδα παραγωγών και την πιστοποίηση του προϊόντος της «Κονσερβολιάς Άμφισσας», από ιδιωτικό φορέα, για την εφαρμογή του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (πρότυπα «AGRO-2») στη φυτική παραγωγή.

  Πρόταση προσθήκης: …. ο Φορέας προωθεί, υποστηρίζει και ευαισθητοποιεί τους εν δυνάμει δικαιούχους ενδιαφερομένους επί των διαδικασιών για την ….

  ……..

  ιδ) Τη μέριμνα για την ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών του Μητρώου του άρθρου 75, ιδίως του τοπικού πληθυσμού, των αγροτών και των σχετικών αγροτικών συλλογικών φορέων, ομάδων παραγωγών και εθελοντικών οργανώσεων, σε θέματα αναγόμενα στις αρμοδιότητες και τους σκοπούς του Φορέα, καθώς και την προστασία της περιοχής ευθύνης του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας μπορεί να διοργανώνει προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, καθώς και συνέδρια, ημερίδες, επιμορφωτικά σεμινάρια και άλλες ενημερωτικές εκδηλώσεις για την προβολή των στόχων και των δραστηριοτήτων της διοίκησης και διαχείρισης του Ελαιώνα και να αναλαμβάνει σχετική εκδοτική δραστηριότητα έντυπης ή και ηλεκτρονικής μορφής για την ανάδειξη και προώθηση των σκοπών του.

  Να προστεθεί: Την μέριμνα για την ….. ευαισθητοποίηση

  Να προστεθεί: διοργανώνει προγράμματα συμβουλευτικής….
  —————————————————————————

 • 1 Μαρτίου 2023, 09:46 | Παναγιώτης Ταγκαλής, Δήμαρχος Δελφών

  Άρθρο 66

  Σύσταση Φορέα Διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας

  – Τοπική αρμοδιότητα του Φορέα

  …………….
  2. Η αρμοδιότητα του Φορέα εκτείνεται εντός των ορίων του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας (εφεξής Ελαιώνας) που εμπίπτουν εντός της Ζώνης Α Απολύτου Προστασίας, όπως αυτή καθορίζεται με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801/2.5.2012 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΑΑΠ 147).

  Σχολιασμός-Πρόταση Αντικατάστασης:
  Η αρμοδιότητα του Φορέα πρέπει να περιλαμβάνει τους κατόχους γεωργικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός των ορίων των κτηματικών περιφερειών των κοινοτήτων Άμφισσας-Ελαιώνα-Δροσοχωρίου-Προσηλίου-Αγ.Γεωργίου-Αγ.Κων/νου-Σερνικακίου-Αγ.Ευθυμίας-Ιτέας-Κίρρας-Χρισσού-Δελφών.
  Η συμπερίληψη μόνο των ελαιοτεμαχίων εντός της ζώνης Α’, έρχεται σε αντίθεση με τους Στρατηγικούς σκοπούς του Φορέα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4.
  Ο ελαιώνας είναι ένα ενιαίο σύνολο και δεν μπορεί να κατακερματιστεί.

  3. Η διάρκεια λειτουργίας του Φορέα ορίζεται σε τρία (3) έτη, δυνάμενη να παραταθεί για τρία (3) ακόμη έτη, με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού.

  Σχολιασμός-Πρόταση Αντικατάστασης:
  Η χρονική διάρκεια των 3 ετών με δυνατότητα παράτασης άλλα 3 είναι πολύ μικρή για ευοδωθούν οι πολυάριθμοι σκοποί του φορέα. Θα πρέπει να είναι τουλαχιστον 6 έτη με δυνατότητα ανανέωσης άλλα 6.
  ——————————————————————————-

 • 1 Μαρτίου 2023, 09:42 | ΒΑΙΔΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Άρθρο 3 παρ.2: Η αρμοδιότητα του Φορέα εκτείνεται εντός των ορίων του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας (εφεξής, Ελαιώνας) που εμπίπτουν εντός της Ζώνης Α Απολύτου Προστασίας, όπως αυτή καθορίζεται με την ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΑΑΠ 147/2.5.2012).

  Να αντικατασταθεί ως κάτωθι:
  ‘Η αρμοδιότητα του Φορέα πρέπει να περιλαμβάνει τους κατόχους γεωργικών εκτάσεων που βρίσκονται εντός των ορίων των κτηματικών περιφερειών των κοινοτήτων Άμφισσας-Ελαιώνα-Δροσοχωρίου-Προσηλίου-Αγ.Γεωργίου-Αγ.Κων/νου-Σερνικακίου-Αγ.Ευθυμίας-Ιτέας-Κίρρας-Χρισσού-Δελφών.’

  Η συμπερίληψη μόνο των ελαιοτεμαχίων εντός της ζώνης Α’, έρχεται σε αντίθεση με τους Στρατηγικούς σκοπούς του Φορέα, όπως περιγράφονται στο άρθρο 4.
  Ο ελαιώνας είναι ένα ενιαίο σύνολο και δεν μπορεί να κατακερματιστεί.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 21:39 | ΜΑΡΟΥΤΣΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

  ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ»
  Επιτέλους μετά από τόσους μήνες κυοφορίας, ένα τόσο σημαντικό νομοθέτημα για την περιοχή της Φωκίδας, κατατίθεται προς διαβούλευση μόνο για 3 ημέρες εκ των οποίων οι δύο είναι εντός του τριημέρου των καρναβαλικών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα. Ελπίζουμε και ευχόμαστε αυτή η βιασύνη να μην εξυπηρετεί αλλότρια συμφέροντα!
  Επιγραμματικά ο Σύλλογος Ελαιοκαλλιεργητών-Ελαιοιδιοκτητών «ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ» καταθέτει τα ακόλουθα σχόλια:
  Δεν ορίζονται με σαφήνεια ειδικοί όροι που χρησιμοποιούνται στο κείμενο και είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την μετέπειτα εφαρμογή του νομοθετήματος όπως:
  «Παραδοσιακός Ελαιώνας Άμφισσας»
  Οριοθετείται εντός της Ζώνης Α’ (παρ. 2, άρθρο 66) δίχως να διευκρινίζεται εάν ο όρος αναφέρεται μόνο στην καλλιέργεια της ελιάς εντός των ορίων της ζώνης και όχι και σε άλλες δραστηριότητες. Γιατί ο Φορέας αποκλείει τα ελαιοτεμάχια του ενιαίου και αδιαίρετου ελαιώνα που εκτείνονται πέραν της Ζώνης Α’ και συνθέτουν το σύνολο του ελαιώνα της Άμφισσας; Εκεί δεν ασκείται η ελαιοκαλλιέργεια από τους ίδιους ως επί το πλείστον, ελαιοπαραγωγούς που έχουν ελαιοτεμάχια και εντός της ζώνης Α; Γιατί εξαιρείται ένα κομμάτι του ελαιώνα ο οποίος αποτελεί «ενιαίο σύνολο»;
  «παραδοσιακή ελαιοκαλλιέργεια» (περ. β, παρ. 1, άρθρο 67)
  Ποια στοιχεία τη συνθέτουν και τι επιπλέον δεσμεύσεις και φυσικά κόστος θα έχει για τους ελαιοπαραγωγούς που θα κληθούν να την εφαρμόσουν; Ποιο θα είναι το όφελος για τον κάθε ελαιοκαλλιεργητή ο οποίος θα την εφαρμόζει στη γεωργική του εκμετάλλευση; Θα είναι συμβατή με άλλες μορφές ελαιοκαλλιέργειας όπως η βιολογική και η ολοκληρωμένη;
  «ολοκληρωμένη διοίκηση» και «ολοκληρωμένη διαχείριση» (άρθρο 64 και (περ. α, παρ. 1, αρθρο 67). Αποσαφήνιση των όρων για να προστατευτεί πλήρως το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ελαιοκτημάτων σε έναν παραγωγικό ελαιώνα.

  (περ. β, παρ. 1, άρθρο 67)
  «προβολή και προώθηση του προϊόντος της «Κονσερβολιάς Άμφισσας»
  Να διευκρινιστεί εάν εννοείται το προϊόν ΠΟΠ «Κονσερβολιά Άμφίσσης», το οποίο στηρίζεται σε ευρωπαϊκό κανονισμό και πιστοποιείται από τον ΟΠΕΓΕΠ βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και προδιαγραφών, ή εννοούνται όλα γενικά τα παραγόμενα προϊόντα από την καλλιέργεια της ποικιλίας «Κονσερβολιά Άμφισσας»; Στην πρώτη περίπτωση, ο υπό σύσταση φορέας νομιμοποιείται να γίνει και διαχειριστής του ΠΟΠ; Στη δεύτερη περίπτωση, εάν περιλαμβάνει όλα τα προϊόντα της «κονσερβολιάς Άμφισσας» αποκλείονται ελαιοκομικά προϊόντα των ποικιλιών «Κοθρέϊκη», «Κολυμπάτικη» και «Καλαμών» που παραδοσιακά καλλιεργούνται από δεκαετιών σε νησίδες ή και διάσπαρτα στον εν λόγω ελαιώνα.

  (περ. α, παρ. 2, άρθρο 67)
  Το Σχέδίο Δράσης του Φορέα θα έπρεπε να έχει κατατεθεί μαζί με το νομοθέτημα.

  (περ. ε, παρ. 2, άρθρο 67)
  Εκτός των δεσμεύσεων του Δελφικού τοπίου, προβλέπονται επιπλέον δεσμεύσεις και περιορισμοί από το σχέδιο διαχείρισης του Φορέα; Οι επιπλέον δεσμεύσεις, οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις για τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής μας θα εντείνουν ακόμη περισσότερο το αφιλόξενο περιβάλλον για την διαβίωση των κατοίκων της Παρνασσίδας και θα επιταχυνθεί η περαιτέρω ερήμωσή της. Αυτό επιδιώκεται με το εν λόγω νομοθέτημα και γι’ αυτό έχει μειωθεί στο ελάχιστο η εκπροσώπηση των Φωκιδέων, μόνιμων κατοίκων της περιοχής Παρνασσίδας στα όργανα λειτουργίας του φορέα;

  (περ. ι, παρ. 2, άρθρο 67)
  Την πιστοποίηση του ΠΟΠ Προϊόντος «Κονσερβολιά Άμφίσσης» την κάνει ο ΟΠΕΓΕΠ και για το έργο αυτό εποπτεύεται από το ΥπΑΑΤ . Ποιός ο ρόλος του Φορέα σε μια ήδη θεσμοθετημένη διαδικασία βάσει Ευρωπαϊκών κανόνων με σαφείς αρμοδιότητες και διαδικασίες για τα Ευρωπαϊκά Όργανα και τις Ελληνικές Αρχές;

  (περ. ι, παρ. 2, άρθρο 67)
  Όσον αφορά τη μέριμνα του Φορέα για την πιστοποίηση του «Παραδοσιακού Ελαιώνα της Άμφισσας» με σύστημα βιολογικής γεωργίας διερωτόμαστε πώς αυτό θα εφαρμοστεί όταν προβλέπεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την βιολογική γεωργία ότι η προσχώρηση στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων είναι προαιρετική για τον κάθε ελαιοπαραγωγό. Ο κάθε ελαιοκαλλιεργητής, σταθμίζοντας το κόστος και την ωφέλεια, υπογράφει σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων της αρεσκείας του και ακολουθεί τις αρχές και τις μεθόδους της βιολογικής γεωργίας στην γεωργική του εκμετάλλευση. Τι περισσότερο έχει να κάνει ο Φορέας στο σημείο αυτό; Θα προσφέρει επιπλέον κίνητρα και βοήθεια στον παραγωγό για να ακολουθεί βιολογικές μεθόδους παραγωγής; Θα κάνει τον ενδιάμεσο; Θα έχει ρόλο συμβουλευτικό; Η οργάνωση της Ομάδας Παραγωγών από τον Φορέα θα έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα για τους ελαιοπαραγωγούς που ορισμένα από τα αγροτεμάχιά τους βρίσκονται εντός των ορίων της χωρικής αρμοδιότητας του Φορέα; Ποιο θα είναι το όφελος για τον ελαιοπαραγωγό και με τι αντίτιμο;

  (παρ.1, άρθρο 75)
  Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1, η φράση «γ) είναι δικαιούχοι απονομής σήματος συνεργασίας με τον Φορέα, εφόσον καλλιεργούν αμιγώς την ποικιλία της ελιάς Άμφισσας…» να αναδιατυπωθεί ως ακολούθως «γ) είναι δικαιούχοι απονομής σήματος συνεργασίας με τον Φορέα, εφόσον καλλιεργούν ελιές εντός της ζώνης του Ελαιώνα με κυριαρχούσα ποικιλία την ‘Κονσερβολιά Άμφισσας’ καθώς και άλλες ποικιλίες που παραδοσιακά καλλιεργούνται στην ίδια περιοχή…»

  Στο ίδιο εδάφιο, ή φράση «…και παραδίδουν τη συγκομιδή τους στον Φορέα ή σε τρίτον που υποδεικνύεται από αυτόν» προκαλεί σύγχυση διότι σύμφωνα με την περ. ι, της παρ. 2, του άρθρου 67, θα συσταθεί Ομάδα Παραγωγών από τον Φορέα, στην οποία οι παραγωγοί υποχρεούνται να παραδώσουν την παραγωγή τους σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η Ομάδα στην οποία συμμετέχουν. Να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος του Φορέα και της Ομάδας Παραγωγών στο θέμα της συγκέντρωσης και εμπορίας του παραγόμενου προϊόντος καθώς και η σχέση τους με τους ελαιοπαραγωγούς διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε μονοπωλιακές καταστάσεις οι ο[ποίες θα πλήξουν το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών και των επιχειρήσεων μεταποίησης που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας.

  Ο Πρόεδρος του Συλλόγου «ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ»

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 21:53 | ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

  (παρ. 1, άρθρο 68)
  Στη Σύσταση του ΔΣ του Φορέα, από τα επτά (7) μέλη μόνο τα δύο (2) εκπροσωπούν τους κατοίκους της περιοχής. Προτείνεται τα μέλη του ΔΣ να αυξηθούν κατά 2, και το ένα εξ αυτών να είναι εκπρόσωπος του ΤΟΕΒ «Λ.Γ. ΤΣΟΤΡΑΣ -ΤΡΟΙΖΗΝΙΚΟΣ» που εδράζεται στο Χρισσό και το άλλο εκπρόσωπος του ΤΟΕΒ Αμφίσσης και περιχώρων «Γ. ΚΟΤΤΟΡΟΣ» που εδράζεται στην Άμφισσα.
  Επίσης, τα τρία μέλη του ΔΣ που εκπροσωπούν αντίστοιχα τα τρία Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να είναι κατά προτεραιότη υπάλληλοι των αντίστοιχων Υπηρεσιών των εν λόγω Υπουργείων στη Φωκίδα.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 20:13 | ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

  (περ. γ, παρ. 1, άρθρο 67)
  Αναφέρεται ως αρμοδιότητα του Φορέα «η μέριμνα για την αποκατάσταση , συντήρηση και βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας, εντός των ορίων του Ελαιώνα , για την προληπτική πυρασφάλεια και ορθολογική άρδευση αυτού, καθώς και για την εν γένει διαχείριση των υδατικών πόρων και των αποβλήτων». Πώς συνδέεται η «ορθολογική άρδευση» του ελαιώνα με την «αγροτική οδοποιία»; Η διαχείριση και η χρήση των υδατικών πόρων που προορίζονται για την άρδευση του ελαιώνα γίνεται από τους δύο ΤΟΕΒ της περιοχής, του Χρισσού και της Άμφισσας. Με το παρόν νομοθέτημα καταργούνται οι ΤΟΕΒ; Δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο στις καταργούμενες διατάξεις. Ποια θα είναι η σχέση του υπό σύσταση φορέα με τους υφιστάμενους ΤΟΕΒ; Ως γνωστό, οι ΤΟΕΒ λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3881/1958 και δεν τους επιτρέπεται να εκχωρήσουν αρμοδιότητες. Επίσης, η δομή και η λειτουργία των ΤΟΕΒ δεν προβλέπουν τη συμμετοχή τους σε άλλου είδους φορείς με παραπλήσιες αρμοδιότητες.
  Πρέπει να επισημανθεί ότι ο δικός μας Οργανισμός, όπως και ο ΤΟΕΒ Άμφισσας έχει κανονισμό αρδεύσεως, σύμφωνα με τον οποίο λειτουργεί. Επίσης, στην περιοχή δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ, δεν είναι δυνατόν να εκτελεσθούν έργα χωρίς την έγκριση του, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 38 του ν. 3.881/1958.
  Ως εκ τούτου, να απαληφθεί η φράση «για την εν γένει διαχείριση των υδατικών πόρων» και να προστεθεί η φράση «Στην αρμοδιότητα του Φορέα δεν περιλαμβάνονται δράσεις και επεμβάσεις αρμοδιότητας ΤΟΕΒ». Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά τα έργα υποδομής της περ. γ, της παρ. 1 του ιδίου άρθρου που σχετίζονται με την άρδευση του ελαιώνα.
  Σε γενικές γραμμές πάντως, πιστεύουμε ότι το γενικό πνεύμα του υπό διαβούλευση σχεδίου είναι στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο, για την επιτυχή εφαρμογή ενός τέτοιου Φορέα, θεωρούμε ότι πρέπει να συστηματοποιηθεί πιο αποτελεσματικά η συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται με διαφορετικούς ρόλους, στα επιμέρους ζητήματα που αφορούν τον ελαιώνα. Η δημιουργία ενός νέου φορέα με αρμοδιότητες, που ενδεχομένως θα προσκρούουν σε διά νόμου καθορισμένες αρμοδιότητες άλλων φορέων και υπηρεσιών, θεωρούμε ότι απλώς θα περιπλέξει την υφιστάμενη κατάσταση και δεν θα προσφέρει λύσεις.
  Ο Πρόεδρος ΤΟΕΒ Χρισσού «Λ.Γ. ΤΣΟΤΡΑΣ-ΤΡΟΙΖΗΝΙΚΟΣ»

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 12:22 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ Α.

  αρθρο 66
  και ζώνη Β

  2. Η αρμοδιότητα του Φορέα εκτείνεται εντός των ορίων του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας (εφεξής Ελαιώνας) που εμπίπτουν εντός της Ζώνης Α Απολύτου Προστασίας, και Β Ζώνης Προστασίας, όπως αυτή καθορίζεται με την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/35829/1801/2.5.2012 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (ΑΑΠ 147).

 • 27 Φεβρουαρίου 2023, 18:35 | Ντίνος Σαφάρης

  Να απομακρυνθουν ολες οι παρανομες κατασκευες και οικισμοι ρομά απο τον ελαιωνα , για λογους πυρασφαλειας.
  Ειδικα τους καλοκαιρινους μήνες ανάβουν αδιάκριτα φωτιές.

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 21:33 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ Α.

  Άρθρο 73
  Προσωπικό
  Για τη λειτουργία του Φορέα προβλέπονται τρεις (3) θέσεις επιστημονικού προσωπικού και δύο (2) θέσεις διοικητικού προσωπικού, οι οποίες καλύπτονται με αποσπάσεις προσωπικού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με προκήρυξη των θέσεων
  ,,

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 21:00 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ Α.

  Άρθρο 69
  4. Το Δ.Σ. δημοσιεύει προσκλήσεις και αποφάσεις του στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  5. Προκηρύσσει με δημόσιες προσκλήσεις τις θέσεις των εμμίσθων συνεργατών και των ιδιωτών εμπειρογνωμόνων και ακολουθεί διαδικασίες αξιολόγησης με κριτήρια – βαθμολόγηση που είναι δημόσια γνωστά– και δημοσιεύει λίστες αποτελεσμάτων αξιολόγησης έμισθων προσωπικού, συνεργατών, εμπειρογνωμόνων με ανάλυση βαθμολογίας / κριτηρίων.

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 21:27 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ Α.

  Άρθρο 68
  Διοίκηση Φορέα
  Αλλαγές και προσθήκες
  1. Ο Φορέας διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Λαμβάνεται μέριμνα, για την δυνατότητα των τακτικών συνεδριάσεων του Φορέα, αλλά και για να υπάρχει ουσιαστική αποκέντρωση και η τοπική κοινωνία δια εκπροσώπων της τοπικά να μπορούν να παρεμβαίνουν ουσιαστικά, τουλάχιστον οι δύο από τους τρεις εκπρόσωπους των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να είναι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Φωκίδα. Το Δ.Σ. ορίζεται για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μια (1) ακόμη φορά και αποτελείται από:
  2. ένα (1) μέλος που επιλέγεται μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με σαφή επιστημονικά χαρακτηριστικά του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ως Πρόεδρο.
  Προστίθεται
  Η) από έναν (1) εκπρόσωπο από ΤΟΕΒ της περιοχής, ΤΟΕΒ Χρισσού και ΤΟΕΒ Άμφισσας,

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 21:15 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ Α.

  Άρθρο 73
  Προσωπικό
  Για τη λειτουργία του Φορέα προβλέπονται τρεις (3) θέσεις επιστημονικού προσωπικού και δύο (2) θέσεις διοικητικού προσωπικού, οι οποίες καλύπτονται με αποσπάσεις προσωπικού των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, με προκήρυξη των θέσεων

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 21:08 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ Α.

  αρθρο 69 – προστιθενται

  1. Το Δ.Σ. δημοσιεύει προσκλήσεις και αποφάσεις του στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  2. Προκηρύσσει με δημόσιες προσκλήσεις τις θέσεις των εμμίσθων συνεργατών και των ιδιωτών εμπειρογνωμόνων και ακολουθεί διαδικασίες αξιολόγησης με κριτήρια – βαθμολόγηση που είναι δημόσια γνωστά– και δημοσιεύει λίστες αποτελεσμάτων αξιολόγησης έμισθων προσωπικού, συνεργατών, εμπειρογνωμόνων με ανάλυση βαθμολογίας / κριτηρίων.

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 21:37 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ Α.

  Άρθρο 68
  Διοίκηση Φορέα
  Αλλαγές και προσθήκες
  1. Ο Φορέας διοικείται από εννεαμελές επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Λαμβάνεται μέριμνα, για την δυνατότητα των τακτικών συνεδριάσεων του Φορέα, αλλά και για να υπάρχει ουσιαστική αποκέντρωση και η τοπική κοινωνία δια εκπροσώπων της τοπικά να μπορούν να παρεμβαίνουν ουσιαστικά, τουλάχιστον οι δύο από τους τρεις εκπρόσωπους των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, να είναι υπάλληλοι που υπηρετούν στη Φωκίδα.

  Το Δ.Σ. ορίζεται για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεώνεται για μια (1) ακόμη φορά και αποτελείται από:
  2. ένα (1) μέλος που επιλέγεται μετά από δημόσια προκήρυξη της θέσης από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με σαφή επιστημονικά χαρακτηριστικά , ως Πρόεδρο.

  Προστίθεται
  Η) από έναν (1) εκπρόσωπο από ΤΟΕΒ της περιοχής, ΤΟΕΒ Χρισσού και ΤΟΕΒ Άμφισσας,

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 20:48 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ Α.

  Άρθρο 67
  Στρατηγικοί σκοποί – Αρμοδιότητες του Φορέα
  1. Στρατηγικοί σκοποί του Φορέα είναι ιδίως:
  Προστίθεται :
  Ε) Η επεξεργασία, πρόταση και ανάπτυξη έργων, προγραμμάτων και συστημάτων για την ανάπτυξη της ευφυούς γεωργίας, οι μελέτες και τα έργα για την αναγνώριση καιρικών φαινομένων – μετεωρολογικοί σταθμοί εντός του Ελαιώνα και η συνεργασία με Ινστιτούτα και Γεωπονικό Πανεπιστήμιο για δράσεις ανάλυσης στοιχείων εδαφών, έρευνας, προτάσεων για την αύξηση της παραγωγικότητας του Ελαιώνα.

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 20:52 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ Α.

  Άρθρο 64

  Σκοπός

  Με το παρόν Κεφάλαιο, επιδιώκονται η αποκατάσταση, προστασία, ανάδειξη, βιώσιμη ανάπτυξη και ολοκληρωμένη διοίκηση και διαχείριση του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας, όπως αυτός ορίζεται στο παρόν, ως ενιαίου συνόλου, από άποψη γεωργικής οικονομίας, ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας, μέσω της σύστασης και λειτουργίας του ειδικού Φορέα Διαχείρισης του Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας (εφεξής Φορέας).

  προτίθονται στο σκοπό:
  1. Στον Ελαιώνα και στους όμορους Δήμους και Κοινότητες αυτού, η αστική και τοπική ανάπτυξη,λαμβάνει μέτρα για την πυρασφάλεια των οικισμών και των βιοτεχνικών πάρκων.

  2. Ο Φορέας αναπτύσσει μέτρα και πολιτικές για την ανάπτυξη ευφυους γεωργίας, μπορεί να συνεργάζεται με τους ΤΟΕΒ της περιοχής και την εξέλιξη αυτών ως δικτύου που θα αναλάβει την διαχείριση την διαχείριση του αρδευτικού έργου ελαιώνα και να συμετέχει σε συμφωνίες με ΕΥΔΑΠ ΑΕ και ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ ΑΕ καθώς και με εταιρίες που σκοπό έχουν την δαχειρισή υδατικών πόρων και έργων παραγωγής, εκμετάλλευσης και αποθήκευσης ενέργειας.

 • 26 Φεβρουαρίου 2023, 15:21 | Βασιλιυς

  Bravo