Μέρος Α’ ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

 Άρθρο 1 Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η αντιμετώπιση επιμέρους επειγόντων ζητημάτων για τη στήριξη της ανάπτυξης και των υποδομών, καθώς και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του τουρισμού.

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν ανακύψει στη λειτουργία της αγοράς και στην ανάπτυξη των υποδομών, μέσω επιμέρους τροποποιήσεων της νομοθεσίας.  

 • Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
  Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
  τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: http://www.emdydas.gr

  Αρ. Πρωτ.: 9015 Αθήνα, 1/3/2023
  Προς: 1. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κο Κα-ραμανλή
  2. Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών κο Καραγιάννη
  Κοιν: Πρόεδρο και ΔΕ ΤΕΕ

  Θέμα: Να αποσυρθεί η απαράδεκτη προσθήκη στο Άρθρο 53/7θ του Ν.4412/16 – Δε θα μοιράσουμε τη φτώχεια μας

  Κύριοι Υπουργοί
  Είναι καταρχήν αδιανόητο να αναρτώνται προς διαβούλευση Νομοσχέδια για κρίσιμα θέματα, με διάρκεια «διαβούλευσης» μόλις 4 ημέρες, εκ των οποίων οι 3 είναι Αργίες! Τι στιγμή μάλιστα που ο ίδιος ο Νόμος απαιτεί διαβούλευση 2 εβδομάδων. Μόνο ως προ-σχηματική συνεπώς μπορεί να χαρακτηρισθεί. Τυχαία και με μεγάλη έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο Σχέδιο Νόμου «Διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και τη στήριξη της επιχει-ρηματικότητας και του τουρισμού» περιλαμβάνεται το κάτωθι:

  Άρθρο 12
  Πόρος υπέρ τεχνικών υπαλλήλων δημοσίου – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 53 ν. 4412/2016
  Στην περ. θ΄ της παρ. 7 του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) προστίθεται τρίτο εδάφιο και η περ. θ΄ διαμορφώνεται ως εξής:
  «θ) Στις τιμές του προϋπολογισμού και του τιμολογίου, τόσο της υπηρεσίας όσο και της προσφοράς, περιλαμβάνεται κάθε σχετική δαπάνη, καθώς και τα γενικά έξοδα και όφελος της εργοληπτικής επιχείρησης. Αν γίνεται ρητή μνεία στα έγγραφα της σύμβασης μπορεί να προστίθεται στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους, που ορίζεται σε δεκαοκτώ τοις εκατό (18%), ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η υπ` αρ. 8371/27.7.2016 συμφωνία μεταξύ εργοληπτικών ενώσεων και της ΠΟ-ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως ισχύει ή τυχόν μελλοντικές συμφωνίες και ποσοστό δυόμισι τοις χιλίοις (2,5%ο) υπέρ των Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) της Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. τακτικών υπαλλήλων (μόνιμων ή αορίστου χρόνου) που απασχολούνται στο δημόσιο, ν.π.δ.δ. και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α` και β` βαθμού, που βαρύνει κάθε λογαριασμό πληρωμής έργου. Στους δικαιούχους του πόρου που περιλαμβάνεται στην υπ` αρ. 8371/27.7.2016 συμφωνία μεταξύ των εργοληπτικών ενώσεων και της ΠΟ-ΕΜΔΥΔΑΣ, περιλαμβάνονται και οι γεωτεχνικοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. του Δημοσίου, εγγεγραμμένοι στην Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ., οι οποίοι απασχολούνται στον δημόσιο τομέα, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143). Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, συλλογής και απόδοσης του ποσοστού, ο φορέας διακίνησης και απόδοσης στους δικαιούχους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
  Προσθέτει δηλαδή αιφνιδιαστικά και χωρίς ουδεμία ενημέρωση των εμπλεκομένων, συνδικαιούχους στον πόρο 6ο/οο, τους γεωτεχνικούς μέλη της ΠΟΓΕΔΥ.
  Κύριε Υπουργέ, σας ενημερώνουμε ότι:
  (α) Ο εν λόγω πόρος προέκυψε ως αποτέλεσμα Συμφωνίας μεταξύ ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και Εργοληπτικών Οργανώσεων και αφορά αποκλειστικά τους Διπλωματούχους Μηχανι-κούς, μέλη της ΕΜΔΥΔΑΣ. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι μπορεί να προστεθούν και άλλοι εταίροι στη Συμφωνία αυτή, η οποία κυρώθηκε και με το Ν.4412/16 στο άρθρο 53, παρ. 7θ αυτού.
  (β) Τα ποσά τα οποία αποδίδει ο πόρος αυτός, παρά την αύξηση των Έργων τα τε-λευταία χρόνια, δεν υπερβαίνει τα 1000 € μεικτά ετησίως, τα οποία αντιστοιχούν (μετά την αφαίρεση φόρου και συνδρομής στο ΤΕΕ) σε λιγότερα από 740 € ετησίως, δηλαδή σε περίπου 60 € μηνιαίως, ποσό το οποίο είναι αδύνατο να μοιραστεί περαιτέρω. Οι ευθύνες οι οποίες επωμίζονται οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων είναι δυσανάλογα μεγάλες και προφανώς δεν καλύπτονται από το ελάχιστο αυτό ποσό, πολύ δε μάλλον αν πρόκειται να μοιραστεί στο μισό, γεγονός το οποίο δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να συμβεί.
  (γ) Αν το Υπουργείο Υποδομών εκτιμά ότι πρέπει να αμείψει πρόσθετα τους συνα-δέλφους Γεωτεχνικούς, υπάρχει πληθώρα τρόπων να το πράξει αυτό, όχι όμως «με τα λεφτά των άλλων». Ενδεικτικά μπορεί να προβλέψει κάποιο πρόσθετο ποσοστό κρά-τησης, ανάλογα με το πλήθος των δικαιούχων, όπως ακριβώς έγινε και με τους Μηχα-νικούς ΤΕ. Ή να προκύψει μια αντίστοιχη Συμφωνία με αυτή της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ. Σε καμία περίπτωση όμως με τον αναγραφόμενο τρόπο.
  (δ) Πραγματικά αδυνατούμε να καταλάβουμε από πού προκύπτει η συμπερίληψη ι-χθυολόγων, Κτηνιάτρων και άλλων μελών της ΠΟΓΕΔΥ, στον τομέα παραγωγής Δημοσίων Έργων και στις αντίστοιχες ευθύνες.
  Είναι προφανές ότι η αιφνιδιαστική αυτή ρύθμιση, θίγει βαρύτατα έναν ήδη πλη-γωμένο κλάδο, ο οποίος μάλιστα καλείται να σηκώσει και το βάρος του Ταμείου Ανάκαμψης και θα μας βρει αντίθετους με κάθε δυνατό τρόπο. Ανεχτήκαμε αρκετά τη συνεχιζόμενη μισθολογική και επιστημονική μας απαξίωση, δε θα ανεχτούμε και την περαιτέρω φτωχοποίηση και υποτίμηση. Η συγκεκριμένη τροποποίηση του άρθρου 53 του Ν4412/16 πρέπει να αποσυρθεί άμεσα.