Μέρος ΣΤ’ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Άρθρο 81

Συμφωνίες παραχώρησης τουριστικών λιμένων πριν από την ολοκλήρωση σταδίου χωροθέτησης- Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 114 ν. 4926/2022 

 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 114 του ν. 4926/2022 (Α’ 82), τροποποιείται ως προς την έκταση της χερσαίας ζώνης και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Σε περίπτωση μαρινών που χωροθετούνται σε δύο στάδια, σύμφωνα με την περ. β` της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α` 118) και έχουν χερσαία Ζώνη που υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα (25.000 τ.μ.), η προκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας δύναται να διενεργείται πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας χωροθέτησης και την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων έργων για τη δημιουργία, λειτουργία και εκμετάλλευσή τους. Από τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι μαρίνες που εμπίπτουν εντός αρχαιολογικών χώρων ως προς τις οποίες η σύμβαση παραχώρησης συνάπτεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 31 του ν. 2160/1993, μετά από την ολοκλήρωση της χωροθέτησης. Η σύμβαση παραχώρησης δύναται να συνάπτεται με μόνη την έκδοση του προεδρικού διατάγματος γενικού σχεδιασμού της μαρίνας, με τήρηση όλων των περιβαλλοντικών όρων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Η παραχώρηση δύναται να διενεργείται σε επιχείρηση ή επιχειρήσεις, δημόσιες ή ιδιωτικές, ή σε όμιλο επιχειρήσεων, δημόσιων ή ιδιωτικών. Η σύμβαση παραχώρησης περιλαμβάνει τα ουσιώδη στοιχεία παραχώρησης, δηλαδή, τη διάρκεια, το αντίτιμο χρήσης, ή τον τρόπο υπολογισμού του, τους όρους διατήρησής της σε ισχύ ανάλογα με την πορεία της υλοποίησης, τις κυρώσεις σε περίπτωση μη σύμπραξης στην υλοποίηση των έργων χωροθέτησης και λήψης άδειας ή έγκρισης λειτουργίας, καθώς και τους τρόπους καταγγελίας ή πρόωρης λήξης της σύμβασης.»

 

Άρθρο 82

Θέσεις στάθμευσης μπροστά ή πλησίον ξενοδοχείων-Τροποποίηση άρθρου 68 ν. 4582/2018 

Η παρ. 6 του άρθρου 68 του ν. 4582/2018 (Α’ 208) τροποποιείται ως προς τις διαστάσεις του μήκους της εσοχής, ως τεχνικής προδιαγραφής και διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Η εσοχή που δημιουργείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή παραχωρείται σύμφωνα με την παράγραφο 3, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) μέτρων, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτή δημιουργείται επί τμήματος πεζόδρομου ή πλατείας, οπότε δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) μέτρων».

 

Άρθρο 83

Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Πόρων-Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 10 ν. 3498/2006 

Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3498/2006 (Α΄230) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) αντικαθίστανται οι περ. ε και στ, α) προστίθεται ένας ειδικός επιστήμονας στην περ. ια΄, β) προστίθεται περ. ιβ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Συνιστάται Επιτροπή Προστασίας Ιαματικών Φυσικών Πόρων, η οποία αποτελείται από:

α) ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος, με ειδικότητα σχετική με τους ιαματικούς πόρους, ως Πρόεδρο,

β) ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή δικηγόρο,

γ) τον προϊστάμενο του αρμόδιου για τους ιαματικούς φυσικούς πόρους τμήματος του Υπουργείου Τουρισμού,

δ) έναν (1) υπάλληλο του Γενικού Χημείου του Κράτους, με βαθμό Α και ειδικότητα χημικού ή χημικού μηχανικού Α.Ε.Ι.,

ε) έναν (1) υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατηγορίας ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας γεωλόγου ή κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας μεταλλειολόγου ή μηχανικού Ορυκτών Πόρων,

στ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με βαθμό Α, πτυχιούχο Α.Ε.Ι., από την υπηρεσία μεταλλείων, με ειδικότητα μεταλλειολόγου Α.Ε.Ι.,

ζ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με βαθμό Α, πτυχιούχο Α.Ε.Ι., από τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών,

η) έναν (1) μηχανικό του Υπουργείου Τουρισμού,

θ) έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Υγείας, με βαθμό Α, πτυχιούχο Α.Ε.Ι., της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής ή της Διεύθυνσης Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής Περιβάλλοντος,

ι) έναν (1) ειδικό επιστήμονα ως εκπρόσωπο του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας,

ια) δύο (2) ειδικούς επιστήμονες,

ιβ) έναν (1) εκπρόσωπο από την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ιαματικές Πηγές Ελλάδος Α.Ε».

Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.

Ο Υπουργός Τουρισμού επιλέγει τον Πρόεδρο και τα μέλη των περ. β, αν συμμετέχει δικηγόρος, γ, η, και ια, καθώς και τους αναπληρωτές τους. Τα λοιπά μέλη προτείνονται από τους καθ ύλην αρμόδιους φορείς με τους αναπληρωτές τους. Η συμμετοχή των μελών Δ.Ε.Π. ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Επιτροπή γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4957/2022 (Α΄ 141).

 

Άρθρο 84

Παράταση προθεσμιών που αφορούν στη λειτουργία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» 

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης ή μη στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), και πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2023 παρατείνονται οι προθεσμίες που αφορούν: 

(α) στη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, 

(β) στη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, 

(γ) στη σύσταση των επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών, 

(δ) στη σύνταξη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου, και 

(ε) στην προθεσμία των δημοτικών συμβουλίων των οικείων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, προκειμένου να εκδώσουν απόφαση περί αξιοποίησης των ιαματικών φυσικών πόρων και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτούς, σύμφωνα με την περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4875/2021 (Α’ 250).

Για τις περ. α΄ έως και δ ΄εφαρμόζεται το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Α’ του ν. 4972/2022 (Α’ 181).

 

Άρθρο 85

Σύσταση Εθνικού Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης-Τροποποίηση άρθρου 18 ν. 4179/2013 

 

Στο άρθρο 18 του ν. 4179/2013 (Α’ 175) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το Παρατηρητήριο Τουρισμού μετονομάζεται σε «Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης» και επικαιροποιούνται οι σχετικές αναφορές, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 προβλέπεται η υπηρεσία στην οποία υπάγεται το εν λόγω παρατηρητήριο, γ) η παρ. 2 αντικαθίσταται, δ) στην παρ. 3 προβλέπεται η διοικητική ένταξη του Εθνικού Παρατηρητηρίου στη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και το άρθρο 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 18

Παρατηρητήριο Τουρισμού

 1. Συνιστάται στο Υπουργείο Τουρισμού «Εθνικό Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης», το οποίο υπάγεται στο Τμήμα Στατιστικών Τουρισμού της Διεύθυνσης Έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού (Εθνικό Παρατηρητήριο). Σκοπός του Εθνικού Παρατηρητηρίου είναι η αξιοποίηση των στοιχείων και πορισμάτων του Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού, η μελέτη της τουριστικής αγοράς και η παρουσίαση πορισμάτων, με στόχο την υποστήριξη τεκμηριωμένων επεμβάσεων για την εύρυθμη λειτουργία της και η πρόταση στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα στον τομέα του τουρισμού με στόχο την ανάδειξη όλων των θεματικών ενοτήτων του εγχώριου τουριστικού προϊόντος.
 2. Στο Εθνικό Παρατηρητήριο τηρείται δίκτυο επικοινωνίας αναφορικά με τα δεδομένα στον τουρισμό με φορείς του τουρισμού σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας των τουριστικών μεγεθών. Το Τμήμα Στατιστικών Τουρισμού είναι αρμόδιο για τον συντονισμό των Περιφερειακών και Τοπικών Παρατηρητηρίων Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, την παροχή κατευθύνσεων για τη λειτουργία τους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία ενέργεια για την υποστήριξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους και της λειτουργίας τους.
 3. To Εθνικό Παρατηρητήριο εντάσσεταιδιοικητικά στη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής, στην οποία μπορεί να αποσπάται εξειδικευμένο προσωπικό πανεπιστημιακής εκπαίδευσης από το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με κοινή απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.»(Α’ 26), όπως ισχύει.
 4. Το Εθνικό Παρατηρητήριο έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη των σκοπών του. Οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακώλυτη πρόσβαση του σε αρχεία και βάσεις δεδομένων και να παρέχουν κάθε αναγκαία συνδρομή και παροχή στοιχείων με κάθε νόμιμη επιφύλαξη για την προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τους νόμους 2472/1997 και 3471/2006 όπως ισχύουν.»

 

 

Άρθρο 86

Προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού-Αντικατάσταση παρ. 9 άρθρου 70 ν. 4875/2021 

Η παρ. 9 του άρθρου 70 του ν. 4875/2021 (Α’ 250) αντικαθίσταται ως εξής:

«9. α. Το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να σχεδιάζει και να ενεργεί ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο έργων που εντάσσονται στην οικεία ΣΑΤΑ 011 του ΠΔΕ 2022 του Υπουργείου Τουρισμού. Οι πληρωμές δύναται να πραγματοποιούνται και μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

β. Τα προγράμματα της παρούσας δύνανται να υλοποιούνται από επιλέξιμους παρόχους επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και επιλέξιμους παρόχους πιστοποίησης των άρθρων 50, 51 και της περ. γ΄ της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), που επιλέγονται είτε μέσω των διαδικασιών των άρθρων 1 έως 221Α του ν. 4412/2016 (Α` 147), είτε μέσω συστήματος επιταγών κατάρτισης (vouchers) με μητρώα επιλέξιμων παρόχων κατάρτισης και παροχών πιστοποίησης που συγκροτούνται από το Υπουργείο Τουρισμού και ισχύουν για τα αντίστοιχα προγράμματα. Στην τελευταία περίπτωση, στο μητρώο παρόχων κατάρτισης που συγκροτείται από το Υπουργείο Τουρισμού εγγράφονται, μετά από αίτησή τους, μόνο πάροχοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) του άρθρου 61 του ν. 4763/2020, όπου εντάσσονται και τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) της παρ. 4 του άρθρου 113 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) και πληρούν τις ειδικότερες προϋποθέσεις που τίθενται με κάθε σχετική πρόσκληση του Υπουργείου Τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού διαγράφει παρόχους από τα μητρώα που συγκροτεί, εφόσον δεν συντρέχουν πλέον οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ή εφόσον δεν τηρούν βασικούς όρους των προσκλήσεων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, στις οποίες συμμετέχουν, όπως προκύπτει από σχετικούς ελέγχους του Υπουργείου. 

γ. Επίδομα που καταβάλλεται στους καταρτιζόμενους των προγραμμάτων της παρούσας είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη στη φορολογική διοίκηση, στο δημόσιο, στα ασφαλιστικά ταμεία ή στα πιστωτικά ιδρύματα.

δ. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης ορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 50, 55 και 58 του ν. 4763/2020 για τα ΚΔΒΜ. Η πλήρης παρακολούθηση του προγράμματος χωρίς επιτυχία σε εξετάσεις πιστοποίησης οδηγεί σε απόκτηση βεβαίωσης συμμετοχής που εκδίδεται για τον σκοπό αυτό, από το Υπουργείο Τουρισμού. Η επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος και η επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων οδηγούν στην απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης και Πιστοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4763/2020 για τα ΚΔΒΜ και αντίστοιχης βεβαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 119 του ν. 4957/2022 για τα ΚΕΔΙΒΜ. 

ε. Για την τεχνική υποστήριξη των προγραμμάτων κατάρτισης το Υπουργείο Τουρισμού δύναται να συνάπτει προγραμματική σύμβαση συνεργασίας με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι ειδικότητες, οι θεματικές ενότητες, ο σκοπός και τα μαθησιακά αποτελέσματα, ο τρόπος υλοποίησης και διδασκαλίας, η διάρκεια σε ώρες, οι όροι παρακολούθησης, ο αριθμός, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής των καταρτιζόμενων, επιδόματα ή αποζημίωση που καταβάλλονται στους καταρτιζόμενους, τα ειδικότερα θέματα παρόχων κατάρτισης και πιστοποίησης, τα θέματα που αφορούν στη διενέργεια πληρωμών που απαιτούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή του παρόντος. Η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται σύμφωνα με τον ν. 4763/2020 για το Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, την υπ’ αρ. 82759/29.8.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Σύστημα Σχεδιασμού και Διαχείρισης της υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων/επιδοτούμενων προγραμμάτων μη τυπικής μάθησης, Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Γ.Ε.Ε.)» (Β’ 4581), τον ν. 4921/2022 (Α’ 75) για την επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και την υπ’ αρ. 65809/12.7.2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Εξειδίκευση των κριτηρίων για την επιλεξιμότητα των παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, καθορισμός του τρόπου πλήρωσής τους και κατάρτιση και υλοποίηση του πλαισίου αξιολόγησης των επιλέξιμων παρόχων» (Β’ 3703).».

Άρθρο 87

Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων – Αντικατάσταση άρθρου 12 ν. 4002/2011

Το άρθρο 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) αντικαθίσταται ως εξής:

 1. Συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) στο Υπουργείο Τουρισμού, που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης.
 2. Η υπηρεσία της παρ. 1 είναι αρμόδια για νέα ή υφιστάμενα κύρια τουριστικά καταλύματα τεσσάρων (4) ή πέντε (5) αστέρων, δυναμικότητας άνω των τριακοσίων (300) κλινών, για εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, που λειτουργούν αυτοτελώς ή σε συνδυασμό με τουριστικά καταλύματα των παραπάνω κατηγοριών ή σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα ή εντός Περιοχής Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, καθώς και για σύνθετα τουριστικά καταλύματα που προβλέπονται στο άρθρο 8 του παρόντος και για Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) που προβλέπονται στο άρθρο 29 του ν. 2545/1997 (Α΄ 254).

Για τις ως άνω τουριστικές επιχειρήσεις, η Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.:

α. Ενημερώνει τους επενδυτές για το θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο των τουριστικών επενδύσεων, καθώς και για τους όρους, τις διαδικασίες και τις προδιαγραφές δημιουργίας αυτών και για την αδειοδότησή τους,

β. λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης και για τον σκοπό αυτό, παραλαμβάνει το φάκελο της κατά περίπτωση αιτούμενης αδειοδότησης, ελέγχει την πληρότητά του, φροντίζει για τη συμπλήρωση των αναγκαίων δικαιολογητικών από τον ενδιαφερόμενο και είτε προβαίνει στην έκδοση της αιτούμενης αδειοδότησης, εφόσον εμπίπτει στις κατά νόμο αρμοδιότητές της, είτε διαβιβάζει τον φάκελο στους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, οι οποίοι υποχρεούνται να προβαίνουν κατά προτεραιότητα στις επιβαλλόμενες για τον σκοπό αυτόν ενέργειες, σύμφωνα με τις οικείες αρμοδιότητές τους. Οι φορείς αυτοί υποχρεούνται να παρέχουν στην Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. κάθε αναγκαία ενημέρωση, έγγραφη ή και προφορική, για το στάδιο, στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, τις ελλείψεις του φακέλου και τον τρόπο συμπλήρωσής τους, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης ή της αδυναμίας παροχής των αιτουμένων αδειών ή εγκρίσεων. Σε κάθε περίπτωση, τηρείται η πολεοδομική, δασική και αρχαιολογική νομοθεσία, καθώς και η νομοθεσία περί αιγιαλού και παραλίας.

γ. διατυπώνει προτάσεις και υποδεικνύει λύσεις για την αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία που αφορά σε τουριστικές επενδύσεις αρμοδιότητάς της.

 1. Η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων διαρθρώνεται σε επίπεδο Διεύθυνσης και αποτελείται από:

αα. Το Τμήμα Αδειοδότησης, το οποίο είναι υπεύθυνο για την προσέλκυση τουριστικών επενδύσεων, την παραλαβή των γνωστοποιήσεων έναρξης λειτουργίας, τη χορήγηση Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας, εγκρίσεων εγκατάστασης και λειτουργίας δραστηριοτήτων, αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, την παρακολούθηση της πορείας αδειοδότησης των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής και τη διατύπωση προτάσεων ρυθμίσεων για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης στις ανωτέρω περιπτώσεις.

ββ. Το Τμήμα Έγκρισης Τουριστικής Καταλληλότητας και Έγκρισης Σκοπιμότητας, το οποίο είναι υπεύθυνο για την πληροφόρηση και εξατομικευμένη υποστήριξη των επενδυτών, την παραλαβή και τον έλεγχο των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης και στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης ως προς τα στοιχεία που αφορούν την τουριστική καταλληλότητα του γηπέδου/οικοπέδου και την έγκριση σκοπιμότητας των τουριστικών καταλυμάτων αρμοδιότητας Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε., καθώς και την τουριστική καταλληλότητα του γηπέδου/οικοπέδου και την έγκριση σκοπιμότητας – χωροθέτησης για τις εγκαταστάσεις ειδικών τουριστικών υποδομών, την ενημέρωση για ελλείψεις του φακέλου, τη διαβίβαση των φακέλων, στην αρμόδια κατά νόμο υπηρεσία για την έναρξη της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης, τη γνωμοδότηση ως προς την καταλληλότητα του γηπέδου/οικοπέδου για τη διατύπωση της γνώμης που προβλέπεται στην παρ. 11 του άρθρου 2, την ίδρυση των τουριστικών καταλυμάτων ή των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις των έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, με ταυτόχρονη έγκριση καταλληλότητας του γηπέδου/οικοπέδου, την εισήγηση της δημιουργίας σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, την παροχή στους επενδυτές κάθε απαραίτητης πληροφορίας και υπόδειξης για το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι σχετικές διαδικασίες, καθώς και τη διατύπωση προτάσεων και την υπόδειξη λύσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά την αδειοδοτική ή άλλη συναφή διαδικασία.

γγ. Το Πολεοδομικό Γραφείο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την παραλαβή των αιτήσεων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-adeies για την άδεια και αναθεώρηση άδειας δόμησης τουριστικών εγκαταστάσεων και εγκρίσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. Της προέγκρισης άδειας ή αναθεώρησης άδειας δόμησης, η οποία χορηγείται στη βάση του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), προηγείται η έγκριση της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε., η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του διαχειριστή στο ηλεκτρονικό σύστημα των αδειών e-adeies, που συνοδεύεται από τα εξής στοιχεία και δικαιολογητικά: α) Τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο ως προς την καταλληλότητα γηπέδου για τουριστική εγκατάσταση σύμφωνα με την υπ’ αρ. 216/8.1.2015 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 10), όπως εκάστοτε ισχύει, β) τεχνική έκθεση περιγραφής του έργου και γ) δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων μελετών. Πέραν των ανωτέρω, το Πολεοδομικό Γραφείο της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. εκδίδει διαπιστωτικές πράξεις και εισηγείται την έκδοση αποφάσεων περί νομιμοποίησης ορειβατικών καταφυγίων.

Όλα τα τμήματα της Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε. συντάσσουν απόψεις για περιπτώσεις δικαστικών υποθέσεων αρμοδιότητάς τους, τηρούν στατιστικά στοιχεία, επεξεργάζονται απαντήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επεξεργάζονται και διατυπώνουν προτάσεις επί νομοθετικών ρυθμίσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διοικητικών δυσχερειών και προβλημάτων, τα οποία προκύπτουν κατά τις διαδικασίες αρμοδιότητάς τους, και παρακολουθούν και υλοποιούν προγράμματα αρμοδιότητας του τμήματος.

 1. Αιτήματα έγκρισης καταλληλότητας γηπέδου/οικοπέδου που αφορούν σε τουριστικά καταλύματα τεσσάρων (4) και πέντε (5) αστέρων δυναμικότητας κάτω των τριακοσίων (300) κλινών και τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί με τη γνωμοδότηση της υπηρεσίας κατά τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης από την κατά νόμο αρμόδια υπηρεσία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαβιβάζονται στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.
 2. Το άρθρο 42 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208), περί αρμοδιοτήτων του Τμήματος Υποστήριξης Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων, καταργείται.

 

Άρθρο 88

Σύσταση Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ Αυστραλίας

Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του π.δ. 72/2018 (Α’ 141) προστίθεται περ. ιη’ ως προς τη σύσταση Υπηρεσίας Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αυστραλίας και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«1. Οι Υπηρεσίες Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Εσωτερικού και Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. και διαρθρώνονται ως εξής:

α. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, με έδρα το Λονδίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

β. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αμερικής, με έδρα τη Νέα Υόρκη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τα κράτη της Βόρειας Αμερικής.

γ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Γερμανίας, με έδρα τη Φρανκφούρτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

δ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αυστρίας με έδρα τη Βιέννη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστρία, την Ελβετία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

ε. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ιταλίας με έδρα το Μιλάνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ιταλία.

στ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Γαλλίας με έδρα το Παρίσι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Γαλλία.

 ζ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ρωσίας και Κ.Α.Κ. με έδρα τη Μόσχα και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Ρωσία, τα Κ.Α.Κ (εκτός Βαλτικής) και τη Γεωργία..

η. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Κάτω Χωρών με έδρα το Άμστερνταμ και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

θ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Σκανδιναβίας με έδρα τη Στοκχόλμη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σουηδία, τη Νορβηγία, τη Φινλανδία, τη Δανία, την Ισλανδία και τις χώρες της Βαλτικής.

ι. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Σερβίας με έδρα το Βελιγράδι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβενία.

ια. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ρουμανίας με έδρα το Βουκουρέστι και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ουκρανία.

ιβ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Τουρκίας με έδρα την Κωνσταντινούπολη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Τουρκία.

ιγ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ισραήλ με έδρα το Τελ Αβίβ και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας το Ισραήλ.

ιδ Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Κύπρου με έδρα τη Λευκωσία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κύπρο.

ιε. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Κίνας, με έδρα το Πεκίνο και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Κίνα.

 ιστ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Πολωνίας, με έδρα τη Βαρσοβία και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Πολωνία και την Τσεχία.

ιζ. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Ισπανίας, με έδρα τη Μαδρίτη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Ισπανία, την Πορτογαλία και τη Νότια Αμερική.

ιη. Υπηρεσία Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού Αυστραλίας, με έδρα τη Μελβούρνη και περιοχή τοπικής αρμοδιότητας την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία και τα λοιπά Νησιωτικά Κράτη Ωκεανίας.»

Άρθρο 89

Κατανομή θέσεων Υπηρεσιών Εξωτερικού ΕΟΤ

Το άρθρο 28 του π.δ. 72/2018 (Α’ 141), τροποποιείται α) στην παρ. 1 ως προς την αύξηση των θέσεων τακτικού προσωπικού από είκοσι πέντε (25) σε είκοσι επτά (27) και την πρόβλεψη μιας θέσης Αναπληρωτή Προϊσταμένου, β) στην παρ. 2 με την αύξηση των θέσεων επιτόπιου προσωπικού από σαράντα επτά (47) σε σαράντα εννέα (49) και τη δυνατότητα κατανομής στην Υπηρεσία Αυστραλίας θέσεων της περ. γ και το άρθρο 28 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 28

Κατανομή θέσεων Υπηρεσιών Εξωτερικού

«1. Ο αριθμός των θέσεων τακτικού προσωπικού, των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού ανέρχεται σε είκοσι επτά (27) και κατανέμονται ως εξής: α. Μία (1) θέση Προϊσταμένου κατηγορίας εκπαίδευσης/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας, με βαθμό τουλάχιστον Β’ σε όλες τις υπηρεσίες.

β. Μία (1) θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου κατηγορίας εκπαίδευσης/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας, με βαθμό τουλάχιστον Β’ σε καθεμία από τις Υπηρεσίες: Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Αμερικής, Γερμανίας, Γαλλίας, Ρωσίας, Κάτω Χωρών, Σκανδιναβίας, Κίνας και Αυστραλίας.

 1. Ο αριθμός των θέσεων επιτόπιου προσωπικού των Υπηρεσιών Ε.Ο.Τ. Εξωτερικού ανέρχεται σε σαράντα εννέα (49)και κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

α. Τέσσερις (4) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, Αμερικής, Γερμανίας και Ρωσίας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

β. Τρεις (3) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Αυστρίας, Κάτω Χωρών, Ιταλίας, Γαλλίας, Σκανδιναβίας, Ρουμανίας και Κίνας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

γ. Δύο (2) θέσεις σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Ισπανίας, Κύπρου, Πολωνίας, Σερβίας και Αυστραλίας που κατανέμονται ανάλογα με τις ανάγκες και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

δ. Μία (1) θέση σε καθεμία από τις Υπηρεσίες Τουρκίας και Ισραήλ, με βάση τις ανάγκες της Υπηρεσίας και την προβλεπόμενη εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία».

Άρθρο 90

Παράταση προθεσμιών κατάταξης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων – Τροποποίηση περ. β’ παρ. 3 άρθρου 6 ν. 4276/2014 

Στην περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς την προθεσμία κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, β) στο τρίτο εδάφιο γίνεται νομοτεχνική βελτίωση, γ) στο τέταρτο εδάφιο τροποποιείται η καταληκτική προθεσμία έκδοσης πιστοποιητικών κατάταξης, δ) στο πέμπτο εδάφιο προσδιορίζεται η ισχύς των πιστοποιητικών βάσει του χρόνου κατάταξης και η περ. β’ διαμορφώνεται ως εξής:

«β. Η προθεσμία κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών  καταλυμάτων της υποπερ. αα’ και ββ’ της παρ. 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.10.2023. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από τον φορέα διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων έχει εκδοθεί έως τις 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 1.1.2021 έως 31.10.2023, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έως τις 31.12.2020, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τέσσερα (4) έτη από τη λήξη του και για εκείνα που έχουν καταταγεί από 1.1.2021 έως 31.12.2022 παρατείνεται για τρία
(3) χρόνια από τη λήξη του.»

 
 Άρθρο 91

Σύσταση Κέντρου Έρευνας και Παρακολούθησης για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο

 1. Στο Υπουργείο Τουρισμού συστήνεται Κέντρο Έρευνας και Παρακολούθησης για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο. Σκοπός του Κέντρου Έρευνας είναι η μέτρηση και παρακολούθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή της Μεσογείου, η ανάπτυξη σχετικού ερευνητικού έργου και η υποστήριξη της παραγωγής τεκμηριωμένης πολιτικής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας του τουριστικού προϊόντος. 
 2. Έργο του Κέντρου Έρευνας αποτελεί:

α) Η εκπόνηση του αναγκαίου μεθοδολογικού προτύπου για τη μέτρηση και την παρακολούθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού στη Μεσόγειο, σύμφωνα και με υφιστάμενα πρότυπα μέτρησης,

β) η διεξαγωγή της αναγκαίας έρευνας και η μέτρηση και παρακολούθηση σε περιοδική βάση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή,

γ) η διαβούλευση με τους τοπικούς εταίρους του τουρισμού, η διαμόρφωση βέλτιστων πρακτικών για τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στους παράκτιους και νησιωτικούς προορισμούς της Μεσογείου,

δ) η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού στους τουριστικούς προορισμούς για τη διαχείριση της βιώσιμης ανάπτυξης του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού,

ε) η ανταλλαγή δεδομένων και τεχνογνωσίας μεταξύ των χωρών της Μεσογείου και η διάχυση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής του δραστηριότητας.

 1. Το Κέντρο Έρευνας εντάσσεται και υποστηρίζεται διοικητικά και επιστημονικά από τη Διεύθυνση Έρευνας του Υπουργείου Τουρισμού στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Λειτουργεί από πενταμελή Επιτροπή Συντονισμού, η οποία τελεί υπό τον συντονισμό της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού και αποτελείται από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Έρευνας, τους προϊσταμένους των αρμοδίων τμημάτων της Διεύθυνσης Έρευνας, ήτοι του Τμήματος Μελετών και Τεκμηρίωσης και του Τμήματος Στατιστικών Τουρισμού καθώς και έναν (1) εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ένας υπάλληλος της Διεύθυνσης Έρευνας. Η Επιτροπή Συντονισμού συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού. 
 2. Έργο της Επιτροπής Συντονισμού αποτελεί ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των αναγκαίων ενεργειών για την εκπλήρωση του έργου του Κέντρου Έρευνας. Η Επιτροπή Συντονισμού μεριμνά επίσης για την τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού για την ίδρυση Κέντρου Έρευνας για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στην Ανατολική Μεσόγειο. 
 3. Το Κέντρο Έρευνας δύναται να έχει πρόσβαση σε κάθε στοιχείο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του έργου του. Οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ακώλυτη πρόσβαση του Κέντρου Έρευνας σε αρχεία και βάσεις δεδομένων με κάθε νόμιμη επιφύλαξη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Συντονισμού, δύνανται να καθορίζονται ομάδες εργασίας για την υποστήριξη του επιστημονικού έργου του Κέντρου Έρευνας, καθώς και να διευθετούνται επιμέρους ζητήματα για την ομαλή λειτουργία του. 

 

Άρθρο 92

Βραβεία σημάτων επισκέψιμων εγκαταστάσεων, τουριστικών προορισμών και επιχειρήσεων

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού δύναται να θεσπίζονται μη χρηματικά βραβεία, που απονέμονται στις επισκέψιμες εγκαταστάσεις, τους τουριστικούς προορισμούς και τις επιχειρήσεις με σήματα που έχουν απονεμηθεί από το Υπουργείο Τουρισμού. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία, τα κριτήρια, οι τομείς αξιολόγησης, η σύσταση και λειτουργία των οργάνων αξιολόγησης, οι συνεργαζόμενοι φορείς, οι μορφές και οι κατηγορίες των βραβείων, καθώς και η απονομή αυτών.

Όπως επισημάνθηκε και στο πρώτο σχόλιο, οι ρυθμίσεις που ακολουθούν δεν θα πρέπει να είναι μέρος της εξουσιοδοτικής διάταξης, καθώς θέτουν νέο ουσιαστικό πλαίσιο.

 • 28 Φεβρουαρίου 2023, 15:24 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

  Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης ή μη στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), και με δεδομένη την παράταση των προθεσμιών που αφορούν :

  (α) στη σύνταξη κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας,

  (β) στη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας,

  (γ) στη σύσταση των επιτροπών Ελέγχου και Αποδοχών,

  (δ) στη σύνταξη στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου,

  είναι αναγκαίο να παραταθεί ,πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2023, η προθεσμία που αφορά την σύνταξη του πρώτου εγκεκριμένου προϋπολογισμού, στον οποίο θα εντάσσονται και οι δαπάνες που άπτονται της λειτουργίας της εταιρείας ( πάγια έξοδα, μισθοδοσίες).