Ολοκλήρωση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Η δημόσια διαβούλευση του νέου κανονισμού λειτουργίας πειραματι-κών σταθμών ασυρμάτου ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ευχαριστούμε όλους τους πολίτες για τη συμμετοχή τους. Τα σχετικά σχόλια και οι απόψεις που υποβλήθηκαν θα συνεκτιμηθούν κατά την επεξεργασία των τελικών κειμένων.

Δημόσια Διαβούλευση επί του Σχεδίου του «Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Πειραματικών Σταθμών Ασυρμάτου»

1. Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΥΜΔ και στην ιστοσελίδα του Δικτυακού Τόπου Διαβουλεύσεων OpenGov.gr Ανοικτή Διακυβέρνηση, αναρτάται σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Κανονισμός λειτουργίας πειραματικών σταθμών ασυρμάτου».

2. Η Γενική Γραμματεία Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σας προσκαλεί σε Δημόσια Διαβούλευση επί του προσχεδίου αυτού. Παρατηρήσεις, σχόλια, ιδέες και προτάσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι την  25 Οκτωβρίου 2010.

3.  Το νέο σχέδιο κανονισμού εμπεριέχει βελτιώσεις και επικαιροποιήσεις όπως ο τρόπος εξέτασης των αιτημάτων από την Κεντρική Υπηρεσία του ΥΥΜΔ για την διαπίστωση ύπαρξης εναρμονισμένων διαθέσιμων ραδιοσυχνοτήτων και επιπλέον μέσω ειδικής επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης. Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη οι ρυθμίσεις του νόμου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87) σε θέματα αρμοδιότητας περιφερειακών υπηρεσιών και εκδόσεως αδειών και γίνονται απαραίτητες βελτιώσεις και προσαρμογές με στόχο να αποτελέσει ο κανονισμός αυτός, πλαίσιο ανάπτυξης της καινοτομίας και της δυνατότητας ιδιωτών ή φορέων του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα να ωφεληθούν αλλά και να συνεισφέρουν στην πρόοδο της ραδιοηλεκτρικής επιστήμης και την εξέλιξη της τεχνικής στον τομέα των ραδιοεπικοινωνιών.

4.  Αποσκοπώντας στην ευρύτερη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη διαμόρφωση του υπόψη ΝΕΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ, επ’ ωφελεία της ανάπτυξης και βελτίωσης του πειραματισμού σε θέματα ραδιοεπικοινωνιών στη χώρα μας, οι απόψεις, ιδέες και παρατηρήσεις που θα υποβληθούν κατά την διαβούλευση θα συνεκτιμηθούν στην τελική διαμόρφωση.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Σ. ΚΑΤΣΙΚΑΣ