ΙΙ. Οι 14 Βασικές Αλλαγές στο Σύστημα Προστασίας και Ασφάλισης της Αγροτικής Δραστηριότητας

Οι  14 βασικές αλλαγές που γίνονται στο γεωργοασφαλιστικό σύστημα με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι οι ακόλουθες:

1Ο. Επανακαθορίζεται το ενιαίο εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και προσδιορίζονται οι τρεις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται: α) στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ), β) στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις,  στους αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς και στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας και γ) στην Υπηρεσία Διαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό Τομέα του Υπ.Α.Α.Τ, η οποία είναι και η αρμόδια υπηρεσία  για την εποπτεία και τον έλεγχο του συστήματος και για την   κατάρτιση και εκτέλεση προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων στα πλαίσια των προγραμμάτων της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ).

2Ο. Επαναβεβαιώνεται η διατήρηση της υποχρεωτικής ασφάλισης στον ΕΛΓΑ, άρα και  ο κοινωνικός χαρακτήρας του ΕΛΓΑ, με αποτέλεσμα να παρέχεται άμεση οικονομική και ηθική στήριξη στους πληττόμενους από ακραία καιρικά φαινόμενα παραγωγούς, γεγονός που αποτελεί σημαντικό παράγοντα διατήρησης της αγροτικής δραστηριότητας και γενικότερα του κοινωνικού ιστού στην περιφέρεια.

3Ο. Θεσπίζεται, εκτός από την υποχρεωτική  ασφάλιση στον ΕΛΓΑ, η πρόσθετη ασφάλιση για όσους επιθυμούν αυξημένη προστασία και η προαιρετική  ασφάλιση, για κινδύνους που δεν περιλαμβάνονται στους υποχρεωτικά ασφαλιζόμενους κίνδυνους του ΕΛΓΑ. Με τη ρύθμιση αυτή, ενισχύεται η   ανάπτυξη  του θεσμού της συμπληρωματικής (πρόσθετης και  προαιρετικής)  ασφάλισης,  με σκοπό την ύπαρξη ευέλικτων, σύγχρονων, ανταποδοτικών επιδοτούμενων ασφαλιστικών προϊόντων  που ανταποκρίνονται στις ανάγκες μιας σύγχρονης γεωργίας,

4Ο. Εξυγιαίνεται οικονομικά ο ΕΛΓΑ και προβλέπεται ο ισοσκελισμός  των εσόδων του με τα έξοδά του καθώς και η αναλογική και συμμετρική μείωση των καταβαλλομένων αποζημιώσεων σε περίπτωση που τα έσοδά του δεν επαρκούν. Συγκεκριμένα θεσπίζονται κανόνες με τους οποίους εξασφαλίζεται ο ισοσκελισμός των εσόδων και των δαπανών του ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ στο εξής θα μπορεί, να χορηγεί προκαταβολές στους δικαιούχους αγρότες και να προβαίνει στην τελική εκκαθάριση των αποζημιώσεων στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους. Εάν μετά την εκκαθάριση, τα έσοδά του από κάθε πηγή, μετά την αφαίρεση των εξόδων μισθοδοσίας, των δαπανών για τα προγράμματα ενεργητικής προστασίας και λοιπών λειτουργικών δαπανών, δεν επαρκούν για την καταβολή του υπολοίπου των αποζημιώσεων, υποχρεούται να προβαίνει σε αναλογική μείωση των αποζημιώσεων, ανά προϊόν, στη φυτική παραγωγή και ανά ζώο στο ζωικό κεφάλαιο, μέχρι του ποσού που απαιτείται για τον ισοσκελισμό του ισολογισμού του.

5ο. Καταργείται η δυνατότητα χορήγησης κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεων μέσω του προϋπολογισμού του ΕΛΓΑ, δυνατότητα που  «ανάγκαζε» τον ΕΛΓΑ να λαμβάνει δάνεια για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του και συνέβαλε στο να οδηγηθεί σε οικονομικό αδιέξοδο. Οι κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεις μπορεί να χορηγούνται απευθείας από τον προϋπολογισμό, στα πλαίσια των επιτρεπόμενων κρατικών ενισχύσεων, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και  θα κοινοποιούνται και στην ΕΕ.

6ο. Ορίζεται το ύψος της «απαλλαγής» και ο τρόπος εφαρμογής της. Η απαλλαγή ορίζεται στο 20% της ασφαλιζόμενης αξίας και υπολογίζεται επί του συνόλου των καλλιεργειών ομοειδών ειδών κάθε ασφαλισμένου. Με τον όρο «απαλλαγή» νοείται το ποσοστό ζημίας, πέραν του οποίου υπολογίζεται και καταβάλλεται αποζημίωση από τον ΕΛΓΑ. Για τις καλύψεις που υπάγονται στις κρατικές ενισχύσεις (ΠΣΕΑ) το ποσοστό της απαλλαγής ορίζεται σε 30%.

7Ο. Θεσπίζεται ανώτατο ποσό αποζημίωσης ανά δικαιούχο ή ανά ομοειδή καλλιέργεια. Το ποσό αυτό ορίζεται στις 70.000 ευρώ και μπορεί να αφορά, είτε στο σύνολο της αποζημίωσης που μπορεί να εισπράττει κάθε δικαιούχος για όλες τις καλλιέργειες, είτε  να αφορά σε κάθε ομοειδή καλλιέργεια ξεχωριστά.

8ο. Αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού και είσπραξης της υποχρεωτικής ειδικής ασφαλιστικής  εισφοράς, προκειμένου να παταχθεί η εισφοραποφυγή και η εισφοροδιαφυγή. Συγκεκριμένα καθορίζεται το ύψος, σε ποσοστό 4% επί της αξίας της γεωργικής παραγωγής που ασφαλίζεται (ασφαλιζόμενη αξία) και που είναι δεκτική αποζημίωσης και ο τρόπος υπολογισμού της,  καθώς και η διαδικασία επιβολής και είσπραξής της. Για την  ειδική ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, με τον όρο «ασφαλιζόμενη αξία» νοείται  η αξία της γεωργικής παραγωγής που παράγει κάθε ασφαλισμένος παραγωγός, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα παραγωγών ή κοινωνία προσώπων και η οποία δηλώνεται στην Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο από κοινού με την Ενιαία Δήλωση Ενίσχυσης για την καταβολή των δικαιωμάτων  ενιαίας  ενίσχυσης από τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Για τη φυτική παραγωγή, η ασφαλιζόμενη αξία υπολογίζεται με  πολλαπλασιασμό του εμβαδού της καλλιεργούμενης  έκτασης (αριθμό στρεμμάτων) επί τη μέση ποσότητα παραγωγής της συγκεκριμένης καλλιέργειας σε επίπεδο νομού επί τη μέση τιμή πώλησης του προϊόντος τη συγκεκριμένη εμπορική περίοδο. Για το ζωικό κεφάλαιο η ασφαλιζόμενη αξία υπολογίζεται με βάση των αριθμό των ασφαλισμένων ζώων επί την αξία τους. Η βεβαίωση και επιβολή της υποχρεωτικής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς γίνεται κατά το χρόνο υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας – Ενιαίας Δήλωσης Ενίσχυσης (1η Μαρτίου έως 15η Μαΐου κάθε έτους) και καταβάλλεται στον ΕΛΓΑ το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου του ίδιου έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής, ο ασφαλισμένος παραγωγός δύναται να εκχωρήσει στον ΕΛΓΑ, μελλοντικές απαιτήσεις του, ισόποσου ύψους, από το δημόσιο (επιστροφή Φ.Π.Α., ενιαία ενίσχυση, επιστροφή φόρου πετρελαίου κ.λ.π.)  ή από ιδιώτες στους οποίους έχει ή πρόκειται να πουλήσει την παραγωγή του.

9ο. Επιβάλλεται  γενική εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ, η οποία καταβάλλεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δηλώνουν εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις. Υποκείμενα στην εισφορά αυτή είναι τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν συνολικό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού εισοδήματος, που υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο όριο, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και αντίστοιχα όλα τα νομικά πρόσωπα. Η εισφορά αυτή επιβάλλεται με συντελεστή 2% επί του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που δηλώνεται με την οικεία δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο συντελεστής 2% μπορεί να αυξηθεί μέχρι και το 5%.

10ο. Στην πρόσθετη και στην προαιρετική ασφάλιση, συμμετέχουν και  αλληλασφαλιστικοί συνεταιρισμοί και ιδιωτικές εταιρείες που θα ασφαλίζουν κινδύνους ή μέρος (ποσοστό ) αυτών που δεν   καλύπτει ο ΕΛΓΑ με επιδότηση του ασφαλίστρου,  με αποτέλεσμα ο αγρότης να έχει εκτός από την υποχρεωτική ασφάλιση επιπλέον και  την πρόσθετη και προαιρετική ασφαλιστική κάλυψη με μειωμένη επιβάρυνση. Η ανάπτυξη του θεσμού των  επιδοτούμενων ασφαλιστικών προγραμμάτων μέσω και ιδιωτικών επιχειρήσεων και  αλληλασφαλιστικών Συνεταιρισμών, ενισχύει ουσιαστικά  και τον σημερινό ρόλο του ΕΛΓΑ

11ο. Το κράτος, μέσω χρηματοδοτικής συνεισφοράς στα Ταμεία Αλληλοβοήθειας μπορεί να αποζημιώνει πληττόμενους γεωργούς για απώλειες που προκαλούνται από ασθένειες ζώων και φυτών και περιβαλλοντικών συμβάντων,

12ο. Προβλέπεται η καθιέρωση της ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΛΓΑ, που θα αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση δικαιωμάτων που παρέχονται στους αγρότες, όπως η αγορά αγροτικού οχήματος, η άδεια πώλησης αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, η σύναψη δανείων, καθώς και η παράδοση προϊόντων σε συνεταιρισμούς ή επιχειρήσεις μεταποίησης ή εμπορίας.

13ο. Προβλέπεται ο περιορισμός της δυνατότητας πρόσληψης έκτακτου  με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου  στον ΕΛΓΑ.  Στο εξής, η εκτίμηση και εξατομίκευση των ζημιών που καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, σε περίπτωση που το προσωπικό του ΕΛΓΑ δεν επαρκεί, θα μπορεί να πραγματοποιείται από πραγματογνώμονες γεωπόνους, γεωτεχνικούς ή κτηνίατρους που θα είναι πιστοποιημένοι για το σκοπό αυτό από το ΓΕΩΤΕE. Με τον ίδιο τρόπο, σε συνεργασία με τις Περιφέρειες, θα πραγματοποιείται και η εκτίμηση και εξατομίκευση των ζημιών που καλύπτονται μέσω των κρατικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ) καθώς και των αποζημιώσεων για ζημίες στη γεωργική παραγωγή από κινδύνους που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, ενώ δίνεται  και  η δυνατότητα στον ΕΛΓΑ και στην υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων του ΥπΑΑΤ, να χρησιμοποιούν   νέα τεχνολογικά μέσα, όπως η τηλεπισκόπηση, για την επισήμανση και εκτίμηση των ζημιών.

14ο. Θεσπίζεται ο πλήρης οργανικός και οικονομικός διαχωρισμός των  κρατικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ που επανέρχονται στην αρμοδιότητα του Υπ.ΑΑΤ, από τις ασφαλιστικές καλύψεις του ΕΛΓΑ με αποτέλεσμα α) να γίνεται η αναγκαία διάκριση μεταξύ, αφενός, των κρατικών ενισχύσεων και του νομικού και οργανωτικού πλαισίου που ισχύει για αυτές και αφετέρου, της ασφάλισης της γεωργικής παραγωγής και του θεσμικού, οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου που ισχύει για αυτή και β) να  επέρχεται πλήρης εξορθολογισμός της λειτουργίας  των ΠΣΕΑ με την ενεργοποίηση και των προβλεπόμενων πόρων για κάλυψη ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα, αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών, από τον πυλώνα ΙΙ του «Προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

 • 17 Μαΐου 2010, 21:28 | ΠΟΠΗ

  Κυρία Υπουργέ,
  Θα ήθελα και εγώ να αναφερθώ στις αλλαγές του καθεστώτος πρόσληψης των Γεωπόνων στον ΕΛΓΑ. Είμαι και εγώ Γεωπόνος με πτυχίο και μεταπτυχιακό από το ΑΠΘ. Είμαι σίγουρη οτι γνωρίζετε το τεράστιο ποσοστό ανεργίας που μαστίζει το κλάδο των Γεωπόνων. Είμαι σίγουρη οτι γνωρίζετε πόσο έχει υποβαθμιστεί και πόσο έχει απαξιωθεί το επαγγελμά μας τα τελευταία χρόνια. Είμαι σίγουρη οτι γνωρίζετε οτι προερχόμαστε από πανεπιστημία πενταετούς φοίτησης. Κατά την αποψή μου είναι απαράδεκτο να μας ζητάτε να διαπιστευτούμε απο το ΓΕΩΤΕΕ για να εργαστούμε ως ελεγκτές. Προσωπικά έχω εργαστεί ως ελεγκτης για 16 μήνες και θεωρώ ότι έκανα πολύ σωστά τη δουλειά μου. Έχω τις γνώσεις και τις ικανότητες να ανταποκριθώ σε αυτό το αντικείμενο μιας και οι σπουδές μου με στηρίζουν για να κάνω όχι μόνο αυτό αλλά και κάτι πολύ παραπάνω. Και είμαι σίγουρη οτι όλοι μου οι συνάδελφοι μπορούν να ανταποκριθούν μιας και σπουδάσαμε να είμαστε Γεωπόνοι. Πήραμε τη διαπίστευσή μας από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια.
  Θα ήθελα να σας επισημάνω οτι είμαστε ένας κλάδος ταλαιπωρημένος, διχασμένος, αδικημένος και απογοητευμένος. Εμείς οι νεοι και μορφωμένοι άνθρωποι έχουμε τις ικανότητες να εργαστούμε και να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Έχουμε τις γνώσεις και τη μόρφωση που απαιτείται για να ανταποκριθούμε. Δείξτε μας λοιπόν λίγο σεβασμό. Μη μας ζητάτε να μας διαπιστεύσει κάποιος και μη μας εξαντλειτε άλλο οικονομικά και ηθικά. Είμαστε ήδη εξαντλημένοι και καταρακωμένοι σαν επιστήμονες.
  Αν λοιπόν θέλετε κάποιον να μας διαπιστεύσει ξανά τότε να το εφαρμόσετε για όλους. Και αναφέρομαι και στο μόνιμο προσωπικό της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Και για όλες τις υπηρεσιες του δημοσίου. Ας διαπιστευτούμε όλοι λοιπόν….
  Πραγματικά περίμενα απο εσας σαν νέος άνθρωπος που είστε να στοχέυετε στο να εκμεταλλευτείτε σωστα το επιστημονικό δυναμικό που έχετε στα χέρια σας και οχι να μας υποβαθμίζετε. Είμαστε νέοι με πτυχία και μεταπτυχιακά και μπορούμε να προσφέρουμε πολλά.
  Σας ευχαριστώ

 • 17 Μαΐου 2010, 20:51 | Παύλος Σισμανίδης

  Προσωπικά θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο να επιβάλλονται πιστοποιήσεις σε πτυχιούχους γεωπόνους από φορείς που δεν έχουν το δικαίωμα να κρίνουν την επιστημονική κατάρτιση των επιστημόνων. Το ΓΕΩΤΕΕ ως Σύμβουλος του Κράτους έχει άλλου είδους αρμοδιότητες και όχι να επιβάλλει πιστοποιήσεις με σκοπό την οικονομική ενίσχυσή του και μάλιστα όταν το ίδιο το Επιμελητήριο έχει ήδη τεράστιο αποθεματικό.
  Θεωρώ επίσης, απαράδεκτο όταν τα νομοσχέδια αφήνουν ασάφειες ως προς τα αντικειμενικά κριτήρια προσλήψεων, διότι σε μια εποχή υψηλής ανεργίας τέτοιες ενέργειες προκαλούν κοινωνικές εξάρσεις με απρόβλεπτες συνέπειες. Θα πρέπει τα αξιοκρατικά κριτήρια του ΑΣΕΠ να έχουν πρωτεύοντα ρόλο στις προσλήψεις
  Από την άλλη όμως θεωρώ ότι η απουσία ειδίκευσης στις προσλήψεις που γινόντουσαν τόσα χρόνια στον ΕΛΓΑ ήταν λανθασμένη. Στις προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ πάντα αναφέρεται η ειδίκευση στην προκηρυσσόμενη θέση. Κάτι παρόμοιο πρέπει να ισχύει και εδώ.
  Πιστεύω λοιπόν, ότι πρέπει ΝΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΘΕΣΕΙΣ σύμβασης ορισμένου χρόνου Γεωπόνων ΠΕ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ Φυτικής Παραγωγής, Οπωροκηπευτικών & Αμπέλου, Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Οικολογίας, Φυτοπροστασίας για εκτιμήσεις ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ και Κτηνιάτρων, Γεωπόνων ΠΕ Ζωικής Παραγωγής για εκτιμήσεις ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ.
  Νομίζω ένας από τους λόγους απαξίωσης των γεωπόνων είναι ότι όλοι ασχολούνται με όλα. Αυτό τον ρόλο έχουν οι ειδικεύσεις στα Προγράμματα Σπουδών των Πανεπιστημίων και πρέπει να τον σεβαστούμε.

 • 17 Μαΐου 2010, 17:37 | Νατασσα

  Σπουδάσαμε 5 χρόνια στη σχολή, έχουμε master και πτυχία ξένων γλωσσών και χρόνια εμπειρίας στα χωράφια! Και έρχεστε τώρα να μας πείτε ότι δεν φτάνουν ούτε αυτά????
  Ως τι το ΓΕΩΤΕΕ θα μας δώσει πιστοποίηση? Με ποιες διαδικασίες? Πάλι έξοδα? Πάλι πληρωμένς σεμινάρια? Πάλι ρουσφετολογικές προσλήψεις?
  Αντί να απολύσετε όσους μπήκαν σε ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΓΡΟΓΗ με μόνο προσόν τη γνωριμία με γαλάζιο βουλευτή, μας βάζετε δήθεν πιστοποιήσεις για να δουλέψουμε για ένα κομμάτι ψωμί!
  Πάλι οι γνωστοί-άγνωστοι επιχειρηματίες και μελετητές θα πιστοποιηθούν και ιδρύοντας εταιρίες και θα προσλαμβάνουν για ένα κομμάτι ψωμί άνεργους εξαθλιωμένους άσχετους ανθρώπους (οποιουδήποτε μορφωτικού επιπέδου) για να κάνουν τις δήθεν εκτιμήσεις τους, εξαγοράζοντας μόνο για λίγα ευρώ το πτυχίο και την υπογραφή άνεργων γεωπόνων?
  Γιατί τιμωρείτε έτσι τους Επιστήμονες Γεωπόνους? Γιατί μας καταδικάζετε σε αιώνια ανεργία?
  Οχι άλλες πιστοποιήσεις! Όχι άλλα χαρτιά και πτυχία!
  Θέλουμε δουλειά!
  Να κλείσουν οι Γεωπονικές σχολές και τα ΤΕΙ γιατί μόνο άνεργοι βγαίνουν από εκεί!

 • 17 Μαΐου 2010, 17:50 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ EΝΩΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Π.Ε.Α.Σ.ΓΕ

  <!– /* Font Definitions */ @font-face {font-family:»Cambria Math»; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1107304683 0 0 159 0;} @font-face {font-family:»Arial Unicode MS»; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;} @font-face {font-family:»Arial Narrow»; panose-1:2 11 5 6 2 2 2 3 2 4; mso-font-charset:161; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:647 2048 0 0 159 0;} @font-face {font-family:»\@Arial Unicode MS»; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-134238209 -371195905 63 0 4129279 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:»»; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:»Times New Roman»,»serif»; mso-fareast-font-family:»Times New Roman»;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:»Κανονικός πίνακας»;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-priority:99;
  mso-style-qformat:yes;
  mso-style-parent:»»;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin:0cm;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:11.0pt;
  font-family:»Calibri»,»sans-serif»;
  mso-ascii-font-family:Calibri;
  mso-ascii-theme-font:minor-latin;
  mso-fareast-font-family:»Times New Roman»;
  mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
  mso-hansi-font-family:Calibri;
  mso-hansi-theme-font:minor-latin;
  mso-bidi-font-family:»Times New Roman»;
  mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

  Η επιτήρηση και οι διαταγές του ΔΝΤ της Ε.Ε και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για περικοπές των δημόσιων δαπανών οδηγούν στη διάλυση υπηρεσιών με σημαντικό κοινωνικό έργο, στον περιορισμό ή και την κατάργηση θέσεων εργασίας, στην υποβάθμιση εργασιακών δικαιωμάτων. Οι αλλαγές αφορούν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και μόνο με κοινούς και μαζικούς αγώνες όλων των εργαζόμενων μπορούν να ανατραπούν. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με το σχέδιο αναμόρφωσης του ΕΛΓΑ υπηρετεί πιστά αυτό τον προσανατολισμό, που οδηγεί τη χώρα και τους πολίτες της στην ανεργία, την εργασιακή ανασφάλεια, τη φτώχεια. Καταργεί την κρατική χρηματοδότηση του οργανισμού, αυξάνει τις εισφορές, σπρώχνει τους αγρότες στην ιδιωτική ασφάλιση, επιδοτώντας μάλιστα τις ασφαλιστικές εταιρείες. Όλα αυτά θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τους έλληνες αγρότες με δυσμενείς συνέπειες στην αγροτική ανάπτυξη, πράγμα απολύτως καταστροφικό για την ίδια την ύπαρξη του επαγγέλματος και του ρόλου του Γεωπόνου. Η επιβίωση του αγροτικού πληθυσμού και η παραγωγική, γεωργική ανασυγκρότηση της χώρας είναι ζητήματα άμεσα συνδεδεμένα με το εργασιακό μέλλον και την προοπτική των χιλιάδων άνεργων και ετεροαπασχολούμενων Γεωπόνων.
  Μετά το 24μηνο, μετά τη συνεχή μείωση στον αριθμό των συμβάσεων και το μπλοκάρισμα στις λίστες του ΕΛΓΑ, μετά τη θέσπιση του απαράδεκτου καθεστώτος των συμβάσεων έργου, το Υπουργείο προχωρά ακόμα παραπέρα. Το σχέδιο για την αναμόρφωση του ΕΛΓΑ προβλέπει ότι το εκτιμητικό έργο του ΕΛΓΑ δε θα καλύπτεται από συμβασιούχους Γεωπόνους μέσω ΑΣΕΠ αλλά από «Πίνακα Κατάταξης Πιστοποιημένων Εμπειρογνωμόνων» μετά από απόφαση του ΔΣ του ΕΛΓΑ. Ο πίνακας αυτός θα καταρτίζεται ετησίως από το ΓΕΩΤΕΕ και μπορεί να περιλαμβάνει -πέραν των φυσικών προσώπων- και εταιρείες. Η απόφαση αυτή είναι ένα συντριπτικό χτύπημα στο πτυχίο και το δικαίωμά μας στην εργασία. Δεν αρκούν τόσα χρόνια σπουδών αλλά απαιτείται τώρα πιστοποίηση και αξιολόγηση. Το γεγονός αυτό δεν έχει καμιά σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του εκτιμητικού έργου αλλά σκοπεύει στην πλήρη απαξίωση του πτυχίου μας. Θέλει να σπρώξει τους χιλιάδες άνεργους συναδέλφους σε ένα «εμπόριο» ψεύτικων δεξιοτήτων που στην πράξη δε θα εξασφαλίζουν και τίποτα, αφού οι θέσεις εργασίας θα είναι πια ελάχιστες. Θέλει να μετατρέψει το σημαντικό εκτιμητικό έργο του ΕΛΓΑ και την αναγκαία επαφή αγρότη και γεωπόνου σε μια πρόχειρη διαδικασία που οποιοσδήποτε μπορεί να φέρει σε πέρας με…τηλεσκοπικά μέσα.
  Καταγγέλουμε τη συμμετοχή του ΓΕΩΤΕΕ σε αυτή τη διαδικασία. Θα είναι εξοργιστικό αν ο επιστημονικός φορέας του κλάδου πρωτοστατήσει στην υποβάθμιση του πτυχίου μας και μετατραπεί σε κερδοφόρα επιχείρηση με την εκμετάλλευση και τον εμπαιγμό χιλιάδων άνεργων συναδέλφων που ενδέχεται να πληρώνουν για την πιστοποίηση.
  Καλούμε τους συλλόγους μόνιμων εργαζομένων σε κοινές δράσεις και συντονισμό για να μην περάσει το νομοσχέδιο.
  Στην υποκριτική Δημόσια Διαβούλευση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης απαντάμε με τη συλλογική μας αντίδραση.

  Δε θέλουμε σεμινάρια και πιστοποιήσεις, θέλουμε δουλειές!

 • 17 Μαΐου 2010, 16:40 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  <!– /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:»»; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:»Times New Roman»; mso-fareast-font-family:»Times New Roman»;} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} –>

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:»Κανονικός πίνακας»;
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-parent:»»;
  mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
  mso-para-margin:0cm;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:10.0pt;
  font-family:»Times New Roman»;
  mso-ansi-language:#0400;
  mso-fareast-language:#0400;
  mso-bidi-language:#0400;}

  Ο πληγωμένος κλάδος των γεωπόνων από τα ρουσφέτια των προηγούμενων κυβερνήσεων και την αδιοριστία, περίμενε από την κυρία Μπατζελή να προκηρύξει με γενναιότητα τις 3500 κενές θέσεις εργασίας σε δήμους, νομαρχίες, περιφέρειες ,ελγα, οπεκεπε, αγρόγή, υπουργείο, κτήματα ,εθιαγε, τελωνεία, ινστιτούτα, υπουργείο δημοσίων έργων, ΟΣΕ κτλ. Αντί αυτού προωθεί τον γνώριμο θεσμό του επιστήμονα σφραγίδα, δηλαδή του επιστήμονα που θα υπογράφει χιλιάδες πραγματογνωμοσύνες που θα τις έχουν κάνει ανειδίκευτοι εργάτες (πιθανά άσχετοι ή απόφοιτοι ΤΕΙ) που θα πληρώνονται με μισθούς και όρους Πακιστάν από εταιρίες. Θα ακολουθούν δηλαδή το παράδειγμα των επιστημόνων που κάνουν δήθεν απολυμάνσεις χωρίς να παρίστανται όπως λέει ο νόμος. Ας πληροφορήσει κάποιος την κυρία υπουργό ότι ΠΟΤΕ και ΠΟΥΘΕΝΑ το υπουργείο δεν κατάφερε να επιβάλει τον νόμο σε κανένα κλάδο που έχει στον έλεγχο του. Η ιστορία μας λέει ότι και εδώ θα μπουν οι εταιρίες και οι εργολάβοι που θα θησαυρίζουν εις βάρος των Ελλήνων, στον όνομα των οποίων γίνονται οι «περικοπές». Ας πληροφορήσει κάποιος την κυρία Υπουργό ότι το υπουργείο δεν έχει εισπράξει πρόστιμα πενταετίας (που έχουν επιβάλει οι υπηρεσίες του) από τα λιπάσματάδικα, το πολλαπλασιαστικό υλικό και άλλα, ενώ ο τομέας φαρμάκων δουλεύεται από άσχετους που αγόρασαν μια άδεια ενώ επικίνδυνα για την δημόσια υγεία χημικά διακινούνται χωρίς περιορισμούς. ΔΕΝ μπορείτε να ελέγξετε την παρανομία στο υπουργείο σας και δημιουργείτε ένα ακόμα κλάδο; ΟΧΙ στις ψευτοεταιρίες και τις ψευτοπιστοποιήσεις. ΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΤΕ!

 • 17 Μαΐου 2010, 16:39 | Νίκος Βαλλής

  Αυτο που θελω να επισημανω ειναι οσον αφορα την πληρωμη του ΕΛΓΑ απο αυτους που εχουν αγροτικη παραγωγη,αυτο μπορει να γινει κατευθεια απο την επιστροφη ΦΠΑ, η ιδια η εφορια εφοσον επιστρεφει 11% επι της αξιας του τιμολογιου μπορει να επιστρεφει 11% – 4% (ΕΛΓΑ) = 7%, ετσι θα ειναι σιγουρη η εφορια οτι θα εισπραξη το ΕΛΓΑ.

 • 17 Μαΐου 2010, 15:24 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ

  Κ.ΥΠΟΥΡΓΕ  ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ  ΜΕΤΑ ΑΠΟ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΜΕ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΜΕ 2 ΞΕΝΕς ΓΛΩΣΣΕς ΑΣΠΑΙΤΕ ΚΑΙ ΜΑΣΤΕΡ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΜΟΝΟ  ΟΙ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙς ΣΕ ΦΥΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ,ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΖΩΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΖΩΙΚΟ.
  ΓΝΩΡΙΖΩ ΓΕΩΠΟΝΟΥς ΑΕΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΦΑΡΜΑΚΑ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΤΕΥΤΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΣΚΟΥΛΟ.
  ΚΑΙ ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙ ΚΑΠΟΙΟς ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΕΣΤΩ ΠΤΙΝ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΑΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕς ΓΝΩΣΕΙς ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΜΑΣΤΕΡ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΑΕΙ ΔΕΝ ΗΞΕΡΑΝ ΚΑΝ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΗΛΙΑΚΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ.
  ΤΕΛΟΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗς  ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΣΟΥ ΤΡΙΒΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΕΝΣΗΜΑ,ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΠΤΥΧΙΟ ,ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΑΙ Η ΛΕΞΗ ΠΑΙΡΝΕΙς ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΝΩΣΕΙς.
  Η ΙΔΙΑ Η ΖΩΗ ΑΝ ΑΞΙΖΕΙς ΘΑ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙς.
   

 • 17 Μαΐου 2010, 13:10 | Ελληνας

  Μετά από 12 χρόνια στις εκτιμήσεις σε όλα τα γραφεία του ΕΛΓΑ και σε ολες τις καλλιέργειες στην Ελλάδα δε θεωρώ ότι υπάρχει εν ζωη φυσικό πρόσωπο η οργανισμός ικανο να με κρίνει για την επάρκεια μου στο αντικείμενο.Οι δάσκαλοι μου είναι πλεον συνταξιούχοι.Και οπωσδήποτε οχι οπιοσδηποτε εκτος απο αυτον που πληρώνει( ΕΛΓΑ)και δεν εχει καμια σχεση με το αντικειμενο.
  Η υποχρεωτική ασφάλιση είναι το πρόβλημα και δε λύθηκε εξακολουθεί να υφίσταται.
  Η αντιληψη οτι ετσι αυξανονται τα εσοδα είνα λαθος.Η <<σαβούρα>> που σέρνει απο πίσω είναι τεράστια και αυτό γίνετε αντιληπτο όταν έρχετε η ωρα της πληρωμής.
  Οι νοικοκυραιοι καλούντε να πληρώνουν και για λογαριασμό αυτών που είναι στην αντιληψη του χωριου  του<< τη δηλώνουμε σήμερα?>>
  Επρεπε να γίνει προαιρετική η ασφαλιση με τις ιδιωτικές εταιρειες ανταγωνιστικες και οχι συμπληρωματικες του ΕΛΓΑ.Με ταυτόχρονη πρόνοια για όσους εχουν χαμηλά εισοδήματα (επιδότηση ασφαλιστρου) και επιθετικοτερη πολιτικη στη παθητικη και ενεργητικη προστασια(αντιχαλαζικα,αντιπαγετικα).
  Το προτινόμενο σύστημα έχει ημερομηνια ληξεως, η ισσύμετρη περικοπη είναι κατι που δε προκειτα να εφαρμοστει ποτε.
  Και παλαιοτερα ενας πρώην πρόεδρος του ΕΛΓΑ τρομοκρατουσε εργαζομενους και αγροτες ότι θα το εφαρμόσει το μετρο γιατι ο οργανισμος είχε φτασει στο αμην οικονομικα,παρηγορουσε δε τους γεοπωνους του ΕΛΓΑ λεγοντας δε πειραζει αμα κλεισει οΕΛΓΑ θα σας κανω μεταταξη σε αλλες υπηρεσιες,δε περασε πολυς καιρος και μια μεγαλη καταστροφη χτυπησε καπιους δήμους στην ελλαδα.ΟΤαν εφτασε ο πρώην προεδρος εκει συνοδευομενος απο τον υφυπουργο αντικρησε μπροστα δημαρχους νομαρχες κομματικα στελεχηκαι λοιπους αξιωματουχους και χιλιαδες αγροτες παιδια και γυναικες τρομοκρατημενους απο τις φοβερες του να κλαιν απελπισμενοι και να αναρωτιουντε πως θα επιβιωσουν αυτοι και τα παιδια τους μπροστα στις καμερες των τηλεορασεων.Περιττο να σας πω πως την αλλη μερα κιολας με <<ανωθεν>>εντολη πηρε δανειο και αποζημιωσε όχι κανονικα αλλα και με το παραπανω ζητουσε δε απο τους εκτιμητες να προσπαθησουν να μην αφαρμοσουν  το μετρο τις αφαιρεσης του 30% που ισχυε στον παγετο.
  Και επειδη εδώ είναι Ελλάδα εδώ ζούμε και όλοι ξερουμε πως οταν έρθει η κρισιμη ώρα πολλοι υπουργοι θα θελησουν να γινουν ηρωες στα ματια του απελπισμενου αγροτη ( ειναι πολλοι οι ψηφοι) οποτε κοιταξτε καλυτερα απο τωρα οσο ειναι καιρος να αλλαξετε το σύστημε ασφαλισης οπως εκαναν ολες οι ευρωπαικες χωρες σε πιο φιλελευθερο και ευελικτο και με περισσοτερς επιλογες για τους αγροτες αλλιως σε 5 χρονια θα συζηταμε για το πως το χρεος του ΕΛΓΑ απο 4 δις εγινε 10 δις.
   
   

 • 17 Μαΐου 2010, 12:41 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  16 Μαΐου 2010, 23:07 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  Μόνιμος Σύνδεσμος
  Ψήφος: 0  0

  Κυρια Υπουργε
  Κυριε Υπουργε,
  Καλλιεργω σε ελεγχομενο περιβαλλον, η φυτικη μου παραγωγη δεν κινδυνευει απο παγετο,απο αερα,απο ζεστη,απο χαλαζι,απο βροχοπτωσεις,απο χιονι ( 58 χρονια η θερμοκρασια δεν εχει πεσει ποτε κατω απο 1 βαθμο βασει στοιχειων απο την Ε.Μ.Υ.)
  Το θερμοκηπιο μου ειναι με δικα μου χρηματα κατασκευασμενο,ειναι η ζωη μου,εκει μεσα 42 χρονια ειναι το μαγαζι μου και αμα θελω οπου θελω θα το ασφαλισω.
  Ειμαι ελευθερος πολιτησ, ζω σε δημοκρατικη χωρα,εξου και ο 2945/01 που δικαιωσε και κατ εντολη Ε.Ε πτηνοτροφους, κτηνοτροφους,θερμοκηπια.
  ΑΞΙΩΝΩ να παραμεινω εκτος ΕΛΓΑ και καλεισθε να το συμπεριλαβετε στο νεο νομοσχεδιο  δηλ. το δικαιωμα εξαιρεσης, κορμος του νομοσχεδιου ο 2945/01 τους αλλους που μεσολαβησαν καταργηστε τους, το αρθρο 28 του 3147 σκιστε το.
  Καλλιεργω 42 χρονια και μονο μια φορα πηρα ψιχουλα απο τον ΕΛΓΑ δεν τον θελω, δεν το καταλαβαινετε?
  Το κοστος μου ως ανθοκαλλιεργητης  ειναι δεκαπλασιο απο τους καλλιεργητες εκτος εποχης κηπετυτικων , υψηλο κοστος πολλαπλασιαστικου υλικου,365 ημερες εργατικα,  τεχνολογια κ.τ.λ. και αυτο ευλογα σημαινει και διαφορετικο τζιρο και ο ΕΛΓΑ  ευλογει τα γενια του  αφου και η εισφορα ειναι πολαπλασια εναντι των αλλων καλλιεργειων.
  Εαν αξιωσετε να μας τσουβαλιασετε παρα την θεληση μας σας δηλωνω οτι δεν ειμαστε ακομη ψοφιο θηραμα για να » μουνταρετε » στο δικο μας κορβανα, στο μαγαζι μας κανουμε κουμαντο, εχετε παρει αρκετα ως εδω
   Οσο για το ελαιολαδο,αν η εισφορα ανεβει στο 6% καυσοξυλα θα κανουμε τις ελιες και την πτωχευση θα την κυρηξουμε εμεις να τελειωνουμε.
   Με εκτιμηση  
  Μαρκακης Δημητριος
     Ανθοπαραγωγος
      Ιεραπετρα Κρητης
      Τηλ 6944 410488 
  Ο διαχειριστής έχει ενημερωθεί. Σας ευχαριστούμε.

 • 17 Μαΐου 2010, 02:35 | Τάσος

  Κυρία Υπουργέ,
  Σίγουρα γνωρίζετε πως αυτή τη στιγμή ο αριθμός των ανέργων γεωπόνων ξεπερνά τις 4000 (βάσει στοιχείων του ΓΕΩΤΕΕ).  Οι συμβάσεις εργασίας στον ΕΛΓΑ έδιναν τόσα χρόνια σ’ αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα απασχόλησης, εστω και για 8 μήνες, έστω και μακριά από τον τόπο τους. Με τον «περιορισμό της δυνατότητας πρόσληψης έκτακτου  με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου  στον ΕΛΓΑ» που προτείνετε στο Σημείο 13, μας στερείτε μία δυνατότητα για εργασία, μας κλείνετε άλλη μία πόρτα.
  Τί έχετε να προτείνετε, αλήθεια, σε εναν γεωπόνο, άνεργο για 10-12 μήνες (δηλαδη απο την προηγούμενή του σύμβαση) που περίμενε την νέα λίστα του ΕΛΓΑ για να εργαστεί φέτος?
  Προτείνετε λίγο πιο κάτω «πραγματογνώμονες γεωπόνους, γεωτεχνικούς ή κτηνίατρους που θα είναι πιστοποιημένοι για το σκοπό αυτό από το ΓΕΩΤΕE«, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τους συμβασιούχους του ΕΛΓΑ.
  Με ποιά κριτήρια θα επιλέγονται αυτοί οι κύριοι? (γιατί πουθενά δεν είδα τη λέξη «ΑΣΕΠ», ουτε στη συγκεκριμένη παράγραφο, ούτε στο αντίστοιχο άρθρο…)
  Για πόσο διάστημα θα απασχολούνται?
  Τί είδους εργασιακή σχέση θα έχουν με τον ΕΛΓΑ? (σύμβαση εργασίας ή «μπλοκάκι»?)
  Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η εικόνα ενός κακομοίρη που θα παρακαλάει τον Νομάρχη να του εξασφαλίσει μια σύμβαση 2-3 μηνών με «μπλοκάκι» στον ΕΛΓΑ της περιοχής του, απέχει πάρα μα πάρα πολύ από τα όνειρα ενός πτυχιούχου Γεωπονικής σχολής…
  Κυρία Υπουργέ,
  Η περσινή χρονιά σημαδεύτηκε από τις συμβάσεις με «μπλοκάκι» (εκτός ΑΣΕΠ φυσικά) στον ΟΠΕΚΕΠΕ και από το έγκλημα στην ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε. Πιστεύω πως κανείς δεν θέλει η φετινή χρονιά να είναι για τον γεωπονικό κλάδο απλά η συνέχεια της περσινής…
  Ελπίζοντας πάντα για το καλύτερο,
  ένας πρώην συμβασιούχος – νυν άνεργος κ.ο.κ. γεωπόνος
   
  ΥΓ1.  θα ήθελα να ρωτήσω προσωπικά τον εισηγητή της πρότασης για την «δυνατότητα στον ΕΛΓΑ και στην υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων του ΥπΑΑΤ, να χρησιμοποιούν νέα τεχνολογικά μέσα, όπως η τηλεπισκόπηση, για την επισήμανση και εκτίμηση των ζημιών» να μου εξηγήσει πως ακριβώς θα προσδιόριζε με τηλεπισκόπηση την παραγωγή των δέντρων ενός ελαιώνα (φυσικά όσων έχουν παραγωγή τη φετινή χρονιά) και το ποσοστό καρπόπτωσης λόγω π.χ. ανεμοθύελλας…  καλό θα ήταν να μην υποτιμάμε τόσο πολύ τον γεωπόνο – εκτιμητή, ούτε να θεοποιούμε τόσο πολύ την τεχνολογία.
   
  ΥΓ2. θα ήθελα να μιλήσω, ως παιδί αγροτικής οικογένειας, και για άλλα σημεία του νομοσχεδίου, αλλά νομίζω πως δεν έχει νόημα… χωρίς να θέλω να αμφισβητήσω τις καλές προθέσεις κανενός, το λάθος πιστεύω πως βρίσκεται στη φιλοσοφία του:
  Το χρέος που συσσωρεύτηκε τόσα χρόνια στον ΕΛΓΑ, προϊόν κακοδιαχείρησης και ανεπαρκούς ελέχγου, καλούνται να το πληρώσουν οι μόνοι που δεν έφταιξαν για αυτό:
  – οι αγρότες, που πλέον δεν θα αποζημίωνονται βάσει της ζημιάς, αλλά με κριτήριο κυρίως τον «ισοσκελισμό του ισολογισμού» του ΕΛΓΑ (Σημείο 4)
  – οι άνεργοι γεωπόνοι, που θα στερηθούν μία ακόμη δυνατότητα για αξιοπρεπή απασχόληση, έστω και προσωρινή (Σημείο 13)
   
   

 • 17 Μαΐου 2010, 01:52 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΤΡΟΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  ΤΟ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΟ Η ΟΧΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
   
  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1. ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 20% (ΜΗ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ) ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΟΜΟΕΙΔΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ
  ΕΤΣΙ Π.Χ. ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΤΡΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΙΧΕ 50 ΤΟΝΟΥΣ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 30 ΤΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ 20 ΤΟΝΟΥΣ ΑΝ ΠΑΘΕΙ ΖΗΜΙΑ π.χ. ΧΑΛΑΖΙ ΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΕΣΤΩ ΤΟΥ ΒΑΛΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 100% ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΘΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΠΕΡΝΑ Η ΖΗΜΙΑ ΤΟ 20% ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ
  ΕΝΩ ΜΕ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΕΠΕΡΝΕ ΚΑΤΙ
  ΣΥΝΕΠΩΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ 20% ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΗΚΑ ΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΏΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ
  2. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΚΙΝΗΤΡΟ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Π.Χ. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ,
  ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑΤΊ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΜΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΥΞΗΘΕΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
   

 • 17 Μαΐου 2010, 00:47 | Αννα

  Έχουμε φαει τα νιάτα μας και τα λεφτα μας σε 5αετης σπουδές που γίναν 6ετής λογω καταληψεων απεργιών και προκαταλήψεων καθηγητών που δεν τους ελέγχει κανεις και μας ζητατε και αλλη πιστοποιηση???? Ως πότε θα διαβαζουμε για να συγκεντωνουμε αχρηστα χαρτιά με την ελπίδα πως θα βρουμε μια δουλεια? Αν θεωρειτε πως τα 5 χρονια σπουδων δεν ειναι αρκετα γιατι μας δινεται πτυχια? Και αν δεν ξερεται πως θα απορροφηθει ολος αυτος ο κοσμος που εχει πτυχίο γεωπόνου γιατι δεν μειώνεται  τον αριθμο των εισακτεων στις σχολες??? Και οχι να σκεφτεστε καθε φορα ενα καινούργιο κολπο για να αποκλείεται κοσμο απο το μεροκαματο…………

 • 16 Μαΐου 2010, 21:48 | Γρηγόρης

  Παρατηρήσεις για τις 14 Βασικές αλλαγές στο σύστημα Προστασίας και Ασφάλισης της αγροτικής δραστηριότητας .
  1. Η εμπλοκή του β΄ πυλώνα στο σύστημα μπορεί να έχει και θετικά αποτελέσματα τουλάχιστο για κάποιες γεωργικές επιχειρήσεις συγκεκριμένου προσανατολισμού ή οργάνωσης . Όλα θα εξαρτηθούν από την ανταπόκριση των αγροτών, τα προγράμματα ασφάλισης, το ύψος των επιδοτήσεων κλπ και εάν τελικά δραστηριοποιηθούν (συμφέρει ) ασφαλιστικές εταιρείες .

  2. Από μόνη της « η διατήρηση της υποχρεωτικής ασφάλισης » δεν αρκεί . Εξαρτάται και από το περιεχόμενο αυτής . Εκτός από όσα αρνητικά φαίνονται στα 14 σημεία, σημαντικότατο και αποφασιστικό ρόλο θα παίξουν οι λεπτομέρειες και η σύνταξη των σχετικών άρθρων του νόμου και κύρια οι διατάξεις των νέων Κανονισμών ασφάλισης .

  3. Εάν έχει ερευνηθεί και αποκλειστεί το ασυμβίβαστο της δραστηριοποίησης του ΕΛ.Γ.Α. σε προγράμματα πρόσθετης και προαιρετικής ασφάλισης και ξεπεραστούν τα ιδιαίτερα προβλήματα που απορρέουν από τις ασφαλίσεις αυτές , θα υπάρξουν κάποια θετικά αποτελέσματα για τους ασφαλισμένους με επιπλέον όμως επιβάρυνση .

  4. Τέτοια διάταξη υπάρχει και σήμερα στους Κανονισμούς ασφάλισης . Ουδέποτε εφαρμόσθηκε ούτε επί Ο.Γ.Α. ούτε επί ΕΛ.Γ.Α. .
  Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΛ.Γ.Α. το μέσο ετήσιο ύψος αποζημιώσεων που έχουν καταβληθεί από τα ζημιογόνα αίτια που ασφαλίζει ο ΕΛ.Γ.Α. το διάστημα 2000 – 2007 είναι περίπου 240.000.000 € , οι κάθε μορφής άλλες λειτουργικές δαπάνες ανέρχονται περίπου σε 40.000.000 € ετησίως , τα τοκοχρεολύσια ( 2009 ) για τα δάνεια ανέρχονται στο ύψος των 400.000.000 € , τα έσοδα από την ειδική εισφορά ( τιμολόγια ) σήμερα ανέρχονται περίπου σε 80.000.000 € .
  Η απλή συσχέτιση των παραπάνω στοιχείων κάνει φανερό ότι η εκτίμηση του ΥπΑΑΤ για είσπραξη από τη νέα ειδική εισφορά και τη γενική εισφορά ποσών της τάξεως των 300 – 700.000.000 €, ανάλογα εάν θα καταβάλλονται ή όχι τα τοκοχρεολύσια από τον ΕΛ.Γ.Α., είναι υπέρ το δέον αισιόδοξη και μάλλον μακριά από την ελληνική πραγματικότητα .
  Επειδή προφανώς δεν μπορεί να προβλεφθεί το ύψος των ζημιών κάθε διαχειριστικής περιόδου ίσως και των εσόδων, θα υποχρεώνεται ο ΕΛ.Γ.Α. να δίνει συνεχώς προκαταβολές για να μπορεί να ισοσκελίζει τον ισολογισμό του . Το σλόγκαν, καταβολή αποζημιώσεων σε τρεις μήνες μετά τη συγκομιδή, ακυρώνεται .

  5. Από τα θετικά του νομοσχεδίου, αφού στις αμφιβόλου νομιμότητας «κατ’ εξαίρεση αποζημιώσεις » παίχθηκαν πολλά παιχνίδια . Μήπως πρέπει όμως να διερευνηθεί εάν ήταν σύμφωνες με τους Κανονισμούς « οι κατ εξαίρεση αποζημιώσεις » που έχουν καταβληθεί ή πως βαπτίσθηκαν « ως ασφαλιζόμενα ζημιογόνα αίτια » μη καλυπτόμενες ασφαλιστικά ζημιές από το 2000 και μετά .

  6. Απαράδεκτη διάταξη . Ο υπολογισμός της απαλλαγής 20% « επί του συνόλου των καλλιεργειών ομοειδών ειδών κάθε ασφαλισμένου σε επίπεδο ΝΟΜΟΥ » , είτε έχουν ή όχι προφανώς ζημιά όλες οι ασφαλιζόμενες ομοειδείς καλλιέργειες, μειώνει δραστικά αν δεν εκμηδενίζει το ύψος των υποχρεωτικών αποζημιώσεων, δυναμιτίζοντας το κύρος των εκτιμήσεων και την αξιοπιστία του Οργανισμού . Η διάταξη αυτή εντάσσεται στα πλαίσια της επιδιωκόμενης δυστυχώς μείωσης του ύψους των αποζημιώσεων της υποχρεωτικής ασφάλισης .
  7. Να υπάρξει δικλίδα επανεκτίμησης του ορισθέντος ανώτερου ορίου ή του τρόπου προσδιορισμού του, σε κάθε περίπτωση πραγματικής και απόλυτα δικαιολογημένης αποζημίωσης άνω των 70.000 € .

  8. Πολύπλοκο σύστημα είσπραξης με απρόβλεπτες συνέπειες, γνωστές οι περισσότερες από πρόσφατη εμπειρία στον ΕΛ.Γ.Α. . Είναι γνωστή η παταγώδης αποτυχία είσπραξης της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς για το βαμβάκι και το ζωικό κεφάλαιο στο πρόσφατο παρελθόν, με ένα παρόμοιο τρόπο ( Δήλωση καλλιέργειας ) . Διαφέρει πολύ και έχει σημασία μεγάλη για την πλειοψηφία των παραγωγών, η παρακράτηση από τον έμπορο της εισφοράς και η ταυτόχρονη εξόφληση των τιμολογίων στον παραγωγό, από το να καλείται ο ασφαλισμένος να καταβάλλει την όποια ασφαλιστική εισφορά του αναλογεί, τουλάχιστο 6 και ίσως 10 μήνες πριν την διάθεση και είσπραξη της αξίας μιας μελλοντικής παραγωγής του .
  Ο υπολογισμός της ασφαλιζόμενης αξίας το διάστημα 1η Μαρτίου έως 15η Μαΐου κάθε έτους, δεν μπορεί να γίνει με τη μέση τιμή πώλησης του προϊόντος τη « συγκεκριμένη εμπορική περίοδο » . Πρέπει να προβλεφθεί άλλος τρόπος υπολογισμού της μέσης τιμής π.χ. προηγούμενου έτους, μέσος όρος τελευταίας τριετίας κλπ .

  9. Γενική εισφορά . Νέα επιβάρυνση, η οποία σε συνδυασμό με την ειδική ασφαλιστική εισφορά , την εισφορά πρόσθετης ασφάλισης, την εισφορά προαιρετικής ασφάλισης και τα τέλη εκτίμησης θα επιβαρύνουν υπέρμετρα τους ασφαλισμένους για ασφαλιστικές παροχές μικρότερες από τις σημερινές .
  10 . Ο μόνος χώρος που πιθανό θα δραστηριοποιηθούν οι ιδιωτικές εταιρείες θα προκύψει ή από τη συρρίκνωση της σημερινής υποχρεωτικής ασφάλισης ( αύξηση ποσοστών απαλλαγής, μείωση συντελεστών αποζημίωσης, κλπ ) ή από νέες ασφαλιστικές καλύψεις για συγκεκριμένου προσανατολισμού αγροτικές δραστηριότητες και οργάνωσης .
  11. Θετικό . Προβλέπεται και προσδιορίζεται από την ΕΕ .
  12. Τρόπος άσκησης πίεσης προς τους αγρότες για να υποβάλλουν την Ε Δ Ε . Πέρα από τη δυνατότητα αποκλεισμού των αγροτών από τα προγράμματα ασφάλισης και προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας, εφόσον δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα, όλοι οι υπόλοιποι αποκλεισμοί είναι σύμφωνοι με το Σύνταγμα και νόμιμοι !!!! ,
  13. Ο νόμος για προσλήψεις συμβασιούχων μόνο μέσω ΑΣΕΠ ξεπεράσθηκε !!!!! . Εργασία στον ΕΛ.Γ.Α. για απασχόληση περισσότερο από 6 μήνες με μπλοκάκι είναι πολύ πιθανή . Μάλλον μόνο νομικής μορφής σοβαρά προβλήματα θα έχει η διάταξη αυτή . Οι απόφοιτοι ΤΕΙ υπάγονται στο ΓΕΩΤΕΕ !!!
  14. Θετικό

 • 16 Μαΐου 2010, 20:42 | ΣΠΥΡΟΣ

  Η ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΩΝ ΑΕΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΦΙΑΣΚΟ ΤΟΥ ΥΠ.Α.Α.Τ.
  ΕΞΙΣΩΣΗ ΑΕΙ ΜΕ ΤΕΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΦΟΥ ΠΛΕΟΝ ΕΙΣΒΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ ΣΤΙΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ, 2 ΧΡΟΝΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΟΠΟΣ-ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΕ ΔΙΑΒΑΣΜΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ ΤΩΝ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΟ ΓΕΩΤΕΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ. ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΥ ΤΑ ΤΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΙ? ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΕΦΟΔΙΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΖΗΜΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΘΑ «ΠΑΙΞΟΥΝ» ΜΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΜΕ ΤΟΣΟ ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ? ΑΠΟΡΩ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΟΛΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ 6000 ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΕΧΟΥΜΕ 1-2 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ.ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΛΗΓΜΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΓΗΣ, ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΤΑ ΑΡΘΡΑ 20, ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ,ΤΗ ΣΥΡΙΚΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΑΙ ΝΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΑΓΡΟΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΩΘΗΣΟΥΝ ΤΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΣΩΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ?

  ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ.

  ΚΑΛΑ ΜΥΑΛΑ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΧΕΤΕ ΞΕΠΟΥΛΗΣΕΙ.

 • Μπατζελή & ΓΕΩΤΕΕ “ξεπούλησαν” τους Γεωπόνους ! Η αγανάκτηση ξεχειλίζει !!!

  Κι ενώ η ανεργία των Γεωπόνων έχει χτυπήσει κόκκινο… Ήρθε το μεγάλο χτύπημα με το καινούριο Νομοσχέδιο για τον ΕΛΓΑ.
  Χτύπημα από την κα Μπατζελή και το ΓΕΩΤΕΕ. Η αγανάκτηση των Γεωπόνων ξεχειλίζει.
  Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θα συμβεί:
  Με βάση το άρθρο 17 – Κεφάλαιο Β «Ειδικές Διατάξεις για τον ΕΛΓΑ»
  «Η εκτίμηση των ζημιών διενεργείται από υπαλλήλους του ΕΛ.Γ.Α, γεωπόνους πτυχιούχους ΑΕΙ ή και από τεχνολόγους γεωπονίας, πτυχιούχους των Σχολών Τεχνολογίας των Τ.Ε.Ι,. Σε περίπτωση μη επάρκειας των υπαλλήλων του ΕΛ.Γ.Α, ή λόγω εκτεταμένων ζημιών, με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΛ.Γ.Α, καθήκοντα εκτιμητή, μπορεί να ανατίθενται και σε φυσικά πρόσωπα των παραπάνω ειδικοτήτων ή νομικά πρόσωπα αντίστοιχων σκοπών, από Πίνακα Κατάταξης Πιστοποιημένων Εμπειρογνωμόνων που καταρτίζεται ετησίως από το ΓΕΩΤΕΕ για το σκοπό αυτό.»
  ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ :
  Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τόσο προκλητική εξομοίωση των Γεωπόνων με τους Τεχνολόγους!!!
  Δίνεται το ελεύθερο στο εκάστοτε Δ.Σ. του ΕΛΓΑ να αποφασίζει για ανάθεση εκτιμήσεων από το Πίνακα Κατάταξης Πιστοποιημένων Εμπειρογνωμόνων.
  Δίνει την εξουσία στο ΓΕΩΤΕΕ να «διαχειρίζεται» σε ετήσια βάση αυτό το Πίνακα. Χωρίς να μπορεί να εγγυηθεί κανείς τη διαφάνεια.
  Αφήνει ανοιχτό το “παράθυρο” οι εκτιμήσεις να γίνονται από εταιρείες και όχι από Γεωπόνους
  ΑΚΟΜΗ:
  Με τον τρόπο αυτό αμφισβητείται η επάρκεια των σπουδών των Γεωπόνων αφού θα χρειάζονται διαδικασίες Πιστοποίησης για να γίνουν οι εκτιμήσεις.
  Οι Γεωπόνοι θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για να ενταχθούν στο Πίνακα Εμπειρογνωμόνων
  Δίδεται «έδαφος» για ανάπτυξη πελατειακών σχέσεων παραγωγών και Γεωπόνων αφού (ενδεχομένως) θα υπάρχει Πίνακας Εμπειρογνωμόνων σε επίπεδο Περιφέρειας.
  Στο ίδιο άρθρο στην παράγραφο 2 αναφέρει:
  Με Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων καθορίζονται μετά από πρόταση του ΓΕΩΤΕΕ και του ΕΛΓΑ τα κριτήρια πιστοποίησης και κατάταξης των εμπειρογνωμόνων στον Πίνακα, ο τρόπος επιλογής τους, το ύψος και ο τρόπος αποζημίωσής τους καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής
  ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ :
  Αλλάζει σίγουρα ο τρόπος αμοιβής των Εκτιμητών και…προφανώς προς το χειρότερο… Και το χειρότερο θα είναι οι «εργολαβίες» εκτιμήσεων!!!! (τέλος οι εποχές με τα καλά “οδοιπορικά” )
  Συνοπτικά θα λέγαμε ότι : Μειώνεται στο ελάχιστο ο αριθμός των Γεωπόνων που θα εργάζονται στον ΕΛΓΑ. Όσοι θέλουν να έχουν ελπίδα ότι θα δουλέψουν θα πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να …κάνουν πελατειακές σχέσεις με το ΓΕΩΤΕΕ.

  Η ΞΕΦΤΙΛΑ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ έχει ξεπεράσει κάθε όρια. Αντί να βάλει «πλάτη» για κάλυψη των κενών θέσεων του ΕΛΓΑ με μόνιμο προσωπικό με αξιοκρατικές διαδικασίες ….κάνει ακριβώς το αντίθετο.
  Η μόνη εξήγηση που έχουμε είναι ότι το ΓΕΩΤΕΕ «έχαψε» το «χάπι της Μπατζελή» για την διαχείριση του Πίνακα Εμπειρογνωμόνων εκ μέρους του ΓΕΩΤΕΕ … να νιώσει με αυτό τον τρόπο ότι κάτι κάνει και …τα ξεπούλησε όλα!!!
  Δέχτηκε επίσης τους Τεχνολόγους…προφανώς για να εισπράξει χρήματα…
  Ας δούμε όμως και ποια είναι τα άτομα που συμμετείχαν στην Ομάδα Εργασίας του ΓΕΩΤΕΕ για τον ΕΛΓΑ:
  Καμπιτάκης (Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Κρήτης)
  Τσέτουρας (Πρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ Θράκης),
  Καλφούντζος (Εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ στο ΔΣ του ΕΛΓΑ)
  Αδαμαντιάσης (Αναπληρωτής εκπρόσωπος του ΓΕΩΤΕΕ στο ΔΣ του ΕΛΓΑ)
  Μονοκρούσος (Πρόεδρος του Αβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου του επιμελητηρίου.
  Η δημόσια διαβούλευση του Νομοσχεδίου ολοκληρώνεται τη Τρίτη 18-05-2010 και …μέχρι τώρα ΟΛΟΙ ΣΙΩΠΟΥΝ !!!!
  ΝΑ ΔΕΙΤΕ , ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ , ΤΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΧΟΥΜΕ !!!

 • 16 Μαΐου 2010, 13:26 | ΜΑΙΡΗ

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΣΩΤΗΡΗ ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΥ.
  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΟΥ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ, ΠΟΥ ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΚΑΠΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΕΛΓΑ.

 • 16 Μαΐου 2010, 11:22 | ΔΟΥΡΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Το σχεδιο νομου για το γεωργοασφλιστικο συστημα της χωρας δημιουργει τις προυποθεσεις να γυρισουμε σελιδα με αντιπαλο τηνευκολια για διοχετευση πορων στο συστημα απο δανεικα και αγυριστα, κανοντας την ασφαλεια της αγροτικης παραραγωγης, βασικο παραγοντα για την αναδιαρθρωση της και την οικολογικη της στηριξη σε ενα διεθνες πλαισιο καθολικου ανταγωνισμου καιυποχωρησης του φυσικου πλεονεκτηματος της χωρας για ασφαλες διατροφικα γεωργικο προιον!Ο ελγα θυμα και αυτο ενος υπερσπαταλου κρατους που απλως διευκολυνει σκοπιμοτητες και συμφεροντα τοπικων καλομαθημενων αρπακτικων με αλοθι ενα νομιμοφανες κοινωνικο προφιλ, συμπαρασυρωντας μαζι του ακομα και εντιμων προθεσεων υπαλληλικο δυναμικο,φενεται οτι τονομοσχεδιο ερχεται να λυτρωσει αποτο παραλογισμο της συνηθειας που φενεται και ανικητη! εδω ηθελα ναεπισυμανω καποιυς κινδυνους που απορρεουν απο την ασαφεια των ζητηματων της προσθετης και προαιρετικης ασφαλισης. πρεπει με σαφηνεια και αυστηροτητα να καθοριστει το πλαισιο λειτουργιας τους ωστε ναμην γινουν μεσο εξαφανισης του κοινωνικου ρολου του ελγα, αλλα να βοηθουν στη διαφανεια και στον εκσυγχρονισμο του αγροτικου χωρου! αν δεν ειναι ηδη αργα θα βοηθησω στην επιτυχια του!

 • 16 Μαΐου 2010, 00:19 | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΔΙΩΡΘΩΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΡΑΨΑ.
  ΡΩΤΩΝΤΑΣ ΠΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ.
  Η ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟΔΙΔΕΙ 12 ΕΚ/ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ.
  ΠΑΙΡΝΕΙ ΠΙΣΩ 3 ΕΚ ΕΥΡΩ ΣΕ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ!!!!!!!!………
  ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΦΥΤΙΚΗ ΑΦΟΥ Η ΦΥΤΙΚΗ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 75 ΕΚ.ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΡΝΕΙ 350.
  ΠΑΛΙ Ο ΦΟΥΚΑΡΑΣ Ο ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ ΘΑ ΚΛΗΘΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΝΥΦΗ ΤΟΥ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ?(500 ΕΚ ΕΥΡΩ ΣΤΗΝ ΦΥΤΙΚΗ ΜΗΔΕΝ ΣΤΗΝ ΖΩΙΚΗ)
  ΑΣ ΜΕΙΝΕΙ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΖΩΙΚΗ ΑΦΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΕΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΕΙΜΑ.
  ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΜΟΝΟ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ,ΚΕΡΔΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ, ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΜΙΑ, ΣΤΟΝ ΕΚΓΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΔΙΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ,ΣΤΟΝ ΕΛΟΓΑΚ ΜΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ,ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ,ΑΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΤΙΣ ΞΗΡΑΣΙΕΣ ,ΤΙΣ ΑΚΑΡΠΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ Α .ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΑΛΛΟ Η ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ.

 • 15 Μαΐου 2010, 23:37 | βαγγελης

  ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΥΓΧΑΡΩ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΥ ΤΟΛΜΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΕΙ ΕΝΑ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΖΗΤΗΜΑ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ .ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΟΥ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΩ ΤΙΣ ΑΝΤΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ. ΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΕ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΠΟ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΣΧΟΛΗΘΕΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ.Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΣΕ ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΤΣΙ ΣΗΜΕΡΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ, ΓΝΩΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ. ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΟΤΑΝ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΤΟΥΣ.ΤΩΡΑ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΑΝ ΠΑΡΑΣΤΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΓΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΩΤΕΕ ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΜΕ ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ? Η ΑΔΙΑΒΛΗΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΜΕΣΩ ΑΣΕΠ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝ ΟΧΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΥΤΕΣ?ΟΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ? Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΕΛΓΑ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΑΛΑΘΟ ΤΩΝ ΑΧΡΗΣΤΩΝ?ΕΝΩ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΓΕΩΤΕΕ ΘΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΧΟΝΤΑΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΡΙΝΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΥΤΑ?ΣΕ ΠΟΙΟ ΑΛΛΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ?ΜΗΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΚΡΙΒΟΠΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ -ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ?

 • 15 Μαΐου 2010, 18:50 | MARIA

  ΣΗΜΕΙΟ 13: ΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ? 5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΟΛΗ ΜΕ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΜΣ ΚΛΠ… ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΙΚΑΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΝΑ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΕΡΓΟ?ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΑΛΛΟΙ ΜΕ 4 ΧΡΟΝΙΑ ΣΧΟΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ?ΔΗΛΑΔΗ ΜΕΧΡΙ ΠΟΤΕ ΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΘΡΑΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΟΥΝ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ?ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΞΙΣΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΙ ΑΣ ΕΞΙΣΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ!ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΧΟΛΕΣ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ! ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΕΡΓΟΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΖΗΤΑΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΜΕ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ? ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ! ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ! Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ ΕΛΓΑ? ΤΙ ΝΑ ΠΩ… ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΗ Η ΧΩΡΑ ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΙΩΞΕΙ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΗΣ!

 • 15 Μαΐου 2010, 17:44 | ΚΩΣΤΑΣ

  Ως προς την αλλαγή του τρόπου πρόσληψης Γεωπόνων για έκτακτες ανάγκες εκτιμήσεων απο τον ΕΛΓΑ μεγαλυτερη δυνατότητα αξιοκρατικής επιλογής θα έδινε :

  – Αρχικά η σύσταση μιας λίστας »πιστοποιημένων» Γεωπόνων σε ετήσια βάση από το Γεωτεε μετά από κάποιο σεμιναριο σε συνεργασία με στελέχη του ΕΛΓΑ που γνωρίζουν το αντικείμενο.
  (το οποίο πρέπει να είναι δωρεάν,αφου δεν μπορείτε να φανταστείτε σε τι κατάσταση βρίσκονται οικονομικά και οι νέοι Γεωπονοι και οι αγρότες από τους οποίους εξαρτάται και η δικια μας επιβίωση.Πέντα χρόνια τώρα πληρώνω τις εισφορές μου στο Επιμελητήριο και ούτε το μηνιαιο περιοδικό δεν στέλνουν πια.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ πλεον και κατι τζαμπα.)

  – Κατόπιν, όταν δημιουργηθεί η έκτακτη ανάγκη εκτίμησης, διαχείριση της λίστας του Γεωτεε από τον ΕΛΓΑ με τις ως τωρα διαδικασίες ΑΣΕΠ.

  Αυτά είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν στον νόμο,έτσι ώστε να αποφύγουμε αναξιοκρατικές μεθόδους επιλογής στην εργασία νέων ανθρώπων.Άλλωστε γι αυτό είστε στην εξουσία αυτή τη στιγμή.

  Τελειώνοντας επισημαίνω ότι τον ΕΛΓΑ δεν τον έριξαν έξω οι συμβασιούχοι (οι οποίοι προσλαμβάνονταν μέσω ΑΣΕΠ εδώ και πολλά χρόνια.Στον ΕΛΓΑ δεν είχαμε φαινομενα ΑΓΡΟΓΗΣ και ΟΠΕΚΕΠΕ).Τον έριξαν έξω οι υπουργικές αποφάσεις για κατ εξαιρεση αποζημιώσεις στον τοπο εκλογής του εκάστοτε Υπουργού(ουπς μήπως το έκανε και η τωρινή Υπουργός???), το δώρο των εκατομυρίων ευρώ από το ταμείο του ΕΛΓΑ για να ανοίξουν οι δρόμοι από τον Χατζηδάκη, το μαγείρεμα των στοιχείων των εκτιμήσεων από τους διευθυντές του ΕΛΓΑ σε περιφερειακό επίπεδο για να πληρώνουν τους κομματικούς τους φίλους και τα τριχίλιαρα για τους υποτίθεται πυρόπληκτους σε περιοχές εκτός Πελοπονήσσου επί Καραμανλή.ΑΥΤΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ πρωτίστως και να μην κρυβεστε πισω από το δάκτυλο σας γιατι ο κοσμος ειναι εξοργισμένος.

  Ευχαριστώ όσους το διαβάσουν αν και αμφιβάλλω αν θα τα διαβάσουν αυτοι που παίρνουν τις αποφάσεις.Εάν χρειάζεται το ονοματεπώνυμο μου,εχω δώσει το mail μου για επικοινωνια.

 • Κυρία Υπουργέ.
  Προσπαθείτε να κάνετε μια προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ, αλλά και ανάπτυξης του αγροτικού συστήματος παραγωγής. Μου κάνει εντύπωση όμως που βαδίζετε στα χνάρια των παλαιών κυβερνήσεων και είσαστε πολύ μακριά από την Σοσιαλιστική φιλοσοφία.
  Εάν θέλετε να κάνετε πραγματικές αλλαγές, έχετε να κάνετε 2 πράγματα. Να ξεκαθαρίσετε το τοπίο και να δώσετε την ευθύνη τους επιστήμονες του κλάδου. Οι προτάσεις μου για να ξεκαθαρίσετε το τοπίο είναι:
  1. Να καθοριστούν με σαφήνεια ποιοι είναι οι επαγγελματίες αγρότες και ποια είναι τα κίνητρα και τα πλεονεκτήματα που τους δίνονται.
  2. Να ξεκαθαριστούν οι μέθοδοι παραγωγής και συσκευασίας κλπ των Ελληνικών αγροτικών προϊόντων ώστε να είναι ασφαλή και ανταγωνιστικά.
  3. Να ακολουθηθούν μέθοδοι παραγωγής που απαιτούν τις ελάχιστε συνθήκες προστασίας του περιβάλλοντος.
  4. Να δίνονται επιδοτήσεις κρατικές, μόνο σε όσους θέλουν να επενδύουν στην παραγωγή και να ελέγχονται για το που πήγαν τα χρήματα του Ελληνικού λαού.
  5. Να στραφείτε σε μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες λύσεις για νέες καλλιέργειες, καλλιέργειες ντόπιων ποικιλιών κλπ. Να υπάρχει σχεδιασμός.
  6. Να υπάρξει μεγαλύτερη σιγουριά και ασφάλιση των επαγγελματιών παραγωγών , μέσω ΕΛΓΑ, ώστε να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί.
  7. Να δημιουργήσετε σύγχρονες και πρότυπες υπηρεσίες στα πρότυπα των Ευρωπαϊκών.
  8. Να απαλλάξετε όλους τους συνεταιρισμούς από κομματικά φερέφωνα και όλοι οι συνεταιρισμοί να ελέγχονται για την λειτουργία τους αλλά και τις μεθόδους παραγωγής.
  9. Να προσδιορίσετε με νόμο , ποια είναι η ελάχιστη αμοιβή της εργατοώρας ανθρώπινης εργασίας για την παραγωγή κάθε αγροτικού προϊόντος.
  10. Να καθοριστεί επακριβώς ποιο θα είναι το ποσοστό κέρδους του παραγωγού από την πώληση των προϊόντων του, αλλά και η ελάχιστη τιμή πώλησης, με βάση το κόστος παραγωγής.
  11. Να συνδεθεί η τελική τιμή ενός προϊόντος με μαθηματικό τύπο με την αρχική τιμή. Η τελική τιμή διαμορφώνεται με βάση τους κανόνες της αγοράς, όμως είναι συνδεδεμένη με τους ενδιάμεσους φορείς και τελικά τον παραγωγό.
  12. Να δημιουργηθεί χρηματιστήριο αγροτικών προϊόντων. Οι παραγωγοί αντί να δίνουν την παραγωγή τους με εξευτελιστικές τιμές, και να περιμένουν τους αεριτζίδες εμπόρους 10 μήνες να τους πληρώσουν, να μπορούν να δίνουν την παραγωγής τους στους συνεταιρισμούς με μία αρχική τιμή και να πιστώνονται οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί καθημερινά με βάση την τρέχουσα τιμή της αγοράς. Αυτό απαιτεί δίκτυα και υποδομές, αλλά αυτό είναι ανάπτυξη. Γίνεται σε Ευρωπαϊκές χώρες.
  13. Να αποκλειστούν όλοι οι ψευτομεσάζοντες, να υπάρξει έλεγχος και αυστηρές νομικές κυρώσεις για τους εμπόρους οι οποίοι αγοράζουν όσο θέλουν, πληρώνουν όποτε θέλουν και πουλάνε όσο θέλουν με πλαστά τιμολόγια. Να καταργήσετε τις επιταγές στον χώρο.
  14. Να σταματήσουν οι συνεταιρισμοί να παίρνουν κρατικές δουλειές. ΟΣΔΕ, εξισωτικές κλπ. Οι συνεταιρισμοί πρέπει να υλοποιούν μόνο τους όρους για τους οποίους δημιουργήθηκαν και τίποτα παραπάνω. Δεν είναι δυνατόν να δίνετε δουλειές υλοποίησης προγραμμάτων στις ενώσεις με κοινοτικές επιδοτήσεις, όταν οι ίδιοι είναι οι αποδέκτες των επιδοτήσεων αυτών. Αυτό είναι δουλειά του κράτους.
  15. Να στηρίξετε την μεταποίηση και τυποποίηση των αγροτικών προϊόντων. Εξάλλου υπάρχει και Κοινοτική οδηγία για αυτό. Με αυτό τον τρόπο θα δοθεί επιπλέον προστιθέμενη αξία στα Ελληνικά αγροτικά προϊόντα και θα δημιουργηθεί άλλη οικονομία.
  16. Να χρησιμοποιήσετε στο έπακρο τα κοινοτικά κονδύλια για ανάπτυξη της υπαίθρου(αγροτουρισμό, δημιουργία μικρών μονάδων από τους αγρότες, τυροκομία, εμφιαλωτήρια, περιβαλλοντικές δράσεις κλπ) ώστε ο παραγωγός να έχει και ένα έξτρα εισόδημα από εκεί.
  Για να υλοποιηθούν όλα τα παραπάνω απαιτούνται πολύ δουλειά, σοβαρή δουλειά και αξιοποίηση του επιστημονικού προσωπικού της χώρας. Στην χώρα μας είμαστε οι μοναδικοί σε όλες τις χώρες της ΕΕ που δεν αξιοποιούμε τους Γεωτεχνικούς για την ανάπτυξης του Γεωργικού τομέα. Έτσι προτείνω:
  1. Να αξιοποιηθεί η τεχνογνωσία και η ξένη βιβλιογραφία αλλά και η έρευνα των Ελληνικών Γεωπονικών πανεπιστημίων.
  2. Να καθοριστούν πλήρως τα επαγγελματικά δικαιώματα των Γεωτεχνικών.
  3. Ο κάθε παραγωγός να έχει τον δικό του γεωπόνο, υπεύθυνο για την παραγωγή, τις επιδοτήσεις, την ασφάλεια των τροφίμων κλπ.
  4. Οι νέοι απόφοιτοι γεωτεχνικοί να απασχολούνται για 3 χρόνια, ανάλογα της κατεύθυνσης σπουδών τους, σε Δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμούς για την απόκτηση εμπειρίας. Μετά το πέρας να ασκούν το ελεύθερο επάγγελμα στα πλαίσια των γιατρών.
  5. Οι δημόσιες υπηρεσίες να έχουν μόνο ελεγκτικό ρόλο της αγοράς και των ελεύθερων επαγγελματιών. Να μην εμπλέκονται άμεσα με τις κοινοτικές ή κρατικές επιδοτήσεις.
  6. Οι συνεταιρισμοί να υποχρεούνται να απασχολούν Γεωτεχνικούς όλων των ειδικοτήτων, φυτικής παραγωγής, αγροτικής οικονομίας, τεχνολογίας τροφίμων κλπ, ανάλογα με τις δραστηριότητες τους.
  7. Να δημιουργηθούν σύγχρονα ερευνητικά κέντρα ελέγχου της ασφάλειας των τροφίμων και των περιβαλλοντικών συνθηκών, ανά περιφέρεια, που θα απασχολούν Γεωτεχνικούς ερευνητές.
  8. Να τεθούν στόχοι και προϋποθέσεις σε ετήσια βάση στους Δημοσίους υπαλλήλους Γεωτεχνικούς με βάση την απορροφητικότητα, τους ελέγχους και την υλοποίηση προγραμμάτων.
  Εάν θέλετε πραγματικά αλλαγές, μερικές από αυτές μπορεί να είναι οι παραπάνω. Αυτή την στιγμή το επίπεδο σπουδών των Γεωτεχνικών έχει ανέβει πάρα πολύ και υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι επιστήμονες που θα τους ζήλευαν πολλά κράτη και θα τους πλήρωναν αδρά. Μην δίνεται αρμοδιότητες σε δοκιμασμένες αποτυχημένες διαδικασίες όπως τους συνεταιρισμούς, τα σωματεία και τους συλλόγους. Αυτοί, όλοι ξέρουμε πως συνέβαλλαν σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε , αλλά επιπλέον δεν έχουν καμία συνάφεια με κρατικές δουλειές. Μην προσπαθείτε να βρείτε συμμάχους για να παραμείνετε στην εξουσία. Κάντε σημαντικές αλλαγές και αξιοποιείστε το ανθρώπινο δυναμικό των νέων επιστημόνων.
  Η κίνηση σας να δώσετε αρμοδιότητες στο ΓΕΩΤΕΕ για πιστοποίηση των Γεωτεχνικών Δείχνει πόσο σας ενδιαφέρει η συντεχνιακή οπτική των πραγμάτων και πόσο θέλετε να εξυπηρετήσετε τους δικούς σας ανθρώπους. Οκ λοιπόν κοιτάξτε τους 100 – 200 φίλους σας και αγνοείστε τους 4500 επιστήμονες Γεωτεχνικούς και τις οικογένειες τους. Δείτε όμως τους νόμους και τα ιδρυτικά καταστατικά τους και απλά εφαρμόστε τους.
  Λυπάμαι πολύ που δεν έχετε καταλάβει τίποτα από τα πραγματικά προβλήματα και συνεχίζεται τις ίδιες πολιτικές. Αυτό που θα καταφέρετε για άλλη μια φορά είναι να εξοργίσετε ακόμα περισσότερο τον κόσμο και να κάνετε πολλούς από τους επιστήμονες του χώρου μας να βγουν στο εξωτερικό, όπου θα κάνουν λαμπρή καριέρα. Στην Ελλάδα του σήμερα πλουτίζουν οι απόφοιτοι λυκείου, οι πρόεδροι των συνεταιρισμών και οι μεσάζοντες και μένουν στο περιθώριο οι επιστήμονες, που θα έφερναν την ανάπτυξη που όλοι θέλετε.
  Οδηγείτε για άλλη μια φορά την Ελλάδα ένα σκαλί παρακάτω. Τελικά στην Ελλάδα θα μείνουν τα γερόντια και οι απόφοιτοι λυκείου και οι υπόλοιποι θα αναγκαστούμε να φύγουμε στο εξωτερικό. Εκεί που αν και μετανάστες μας σέβονται και μας αξιοποιούν, σε αντίθεση με την Ελλάδα που μας κρατάει στην ανεργία και στον αποκλεισμό της αναξιοκρατίας και της αδιαφάνειας.

  Σας ευχαριστώ για την δυνατότητα έκφρασης και ελπίζω να αλλάξουν προς το καλύτερο τα πράγματα και να κάνουμε άλματα προόδου, παρακάμπτοντας τα <> που μας εμποδίζουν τόσα χρόνια……

 • 15 Μαΐου 2010, 00:55 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Kρίμα για τις προσλήψεις στον ΕΛΓΑ. Με περικοπές στον έλεγχο δεν βάζεις τάξη αλλά αντίθετα δεκανίκι στην αταξία. Ο ΕΛΓΑ δεν είναι ίδρυμα που πρέπει να αποζημιώνει τούς πάντες και τα πάντα, αλλά οργανισμός αποζημιώσεων και το έργο του είναι η δίκαιη αποζημίωση του αγρότη και του κτηνοτρόφου όταν έχει ζημίες στο φυτικό η ζωικό του κεφάλαιο. Το προσωπικό του ΕΛΓΑ είναι πολύ λίγο και καταβάλλει τεράστιες προσπάθειες να εκτελέσει όπως πρέπει τα καθήκοντα του. Μόνο ο σωστός έλεγχος από επιστημονικό προσωπικό που είναι σε αριθμό ανάλογο των απαιτήσεων, το ξαναλέω, θα είναι αποτελεσματική και υγιής η λειτουργία του. Το να μην προσλαμβάνεις με συμβάσεις προσωπικό στον ΕΛΓΑ (Η λειτουργία του βασίζετε σε μεγάλο ποσοστό σε συμβασιούχους λόγο παλαιότερων περικοπών και μη πρόσληψης του ανάλογου μόνιμου προσωπικού) είναι σπατάλη και όχι οικονομία. Σταματήστε οι αρμόδιοι σε αυτόν τον τόπο επιτέλους να βλέπετε το δένδρο και να χάνεται το δάσος. Έλεος. Ο ΜΗ ΕΠΑΡΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΠΑΤΑΛΗ. Όλο το δημόσιο από έλεγχο πάσχει. Επιτέλους τέλος σε θεραπείες που βλάπτουν και δεν θεραπεύουν. Επιθυμία μου είναι να δω μια Τήλε νεκροψία από αυτόν που την σκέφτηκε.

 • 14 Μαΐου 2010, 23:58 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

  Είναι γενική διαπύστωση ότι χρειάζονταν μία αλλαγη στην Νομοθεσία για τον ΕΛΓΑ.

  Θα υποβάλω δύο παρατηρήσεις

  1. Σε ποια τιμή θα υπολογίζεται το ποσοστο της ασφαλιστικής εισφοράς
  π.χ. Βιομηχανικό Ροδακινο 2009
  οι βιομηχανοι και η ΠΑΣΕΓΕΣ;;;;;;; λενε οτι πλήρωσαν 0,18 λεπτά ανα κιλό
  η εκκαθαριση μου γράφει 0,07 λεπτά ανα κιλό (στην τσέπη μου) όποιος τα αμφισβητεί μπορω να του την στείλω

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΟΥΝ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ-ΛΑΧΑΝΙΚΑ Κ.Λ.Π. (ΑΚΟΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΑ ΤΟΥ 2009)

  ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  2. ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΕΧΕΙ ΧΩΡΑΦΙΑ ΣΕ ΔΥΟ Η ΤΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
  ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΣΥΝΗΘΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΟΠΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Π.Χ. ΧΑΛΑΖΙ (ΕΚΤΟΣ ΤΙΣ ΚΑΘΟΛΙΚΕΣ) ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ 20% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΟΜΟΥ » ΕΙΝΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ ΟΤΙ ΑΝ ΣΕ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΧΑΛΑΖΙ Η ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΖΗΜΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΝΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥ (ΣΕ ΑΛΛΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Η ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ)

  ΑΥΤΗ Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΕΧΕΙ ΜΠΕΙ ΜΟΝΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΗΚΑ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ

 • 14 Μαΐου 2010, 19:26 | ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Άλογα, όνοι, ημίονοι που χρησιμοποιούνται για δασικές και αγροτικές εργασίες από αγρότες αλλά και δασικούς εργάτες, ξυλοκόπους και δασικούς συνεταιρισμούς θα είναι υποχρετικά ασφαλισμένα έναντι «άγριων ζώων» (λύκος, αρκούδα); Αν ο ιδιοκτητης δεν είναι κτηνοτρόφος αλλά δασεργάτης, ξυλοκόπος, κάτοικος ορεινού οικισμού, θα καταβάλλει (και πως) ασφαλιστική εισφορά;

  Θα ασφαλίζονται υποχρεωτικά άλογα ιππασίας (βόλτας) σε ορεινά κέντρα αγροτουρισμού, και εκτρεφόμενα ελάφια, ζαρκάδια κ.λπ. σε εκτροφεία θηραματικών ζώων;

 • 14 Μαΐου 2010, 18:41 | ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Σχόλια από κτηνίατρο-εκτιμητή ΕΛΓΑ

  Α) Στο άρθρο 17 Εκτιμητές παράγρ. 1 θα πρέπει να προστεθεί ότι «οι εκτιμήσεις ζημιών ζωϊκού κεφαλαίου διενεργούνται από κτηνιάτρους » Έχει παραλειφθεί … αναφέρεται ότι «η εκτίμηση διενεργείται από γεωπόνους ή τεχνολόγους γεωπονίας κ.λπ.» .
  Είναι σημαντικό διότι στο Προεδρικό Διάταγμα αριθ. 344 αρ. ΦΕΚ 297 / 29 Δεκεμβρίου 2000 κεφάλαιο Δ Άρθρο 12 παράγρ. δ οι κτηνίατροι ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ διενεργούν «κτηνιατροδικαστικές εκθέσεις, πιστοποιήσεις θανάτου ζώων ανεξαρτήτως αιτίας…».

  Β) Στο άρθρο 5 παρ. 5 β οι «παθολογικές καταστάσεις τοκετού» στην ισχύουσα πράξη δεν είναι παθολογικές.
  Οι όντως παθολογικές (μητρίτιδες κ.λπ.) εξαιρούνται από τον Κανονισμό. Εφόσον θα αποζημιώνονται π.χ. οι δυστοκίες (εμπεδωμένο μοσχάρι), εκστροφές μήτρας, ρήξεις μήτρας, ρήξεις ηβοϊσχιακής σύμφυσης κατά τη δυστοκία κ.λπ. αν μεν θα εξαιρούνται οι υπασβεστιαιμικές κ.λπ.μεταβολικές καταστάσεις τότε ας ορισθεί ο ακριβής όρος «ατυχήματα κατά τον τοκετό», εάν όμως συμπεριλαμβάνονται οι υπασβεστιαιμικές, υπομαγνησιαιμικές κ.λπ. καταστάσεις ας ορισθεί σαν «επιπλοκές τοκετού».

  Γ) Και μια πρόταση για τα χρέη του ΕΛΓΑ:
  Εφόσον τα χρέη περιλαμβάνουν υποχρεώσεις της Πολιτείας (ΠΣΕΑ) που στο παρελθόν αντί να τα καταβάλει το Κράτος «ανάγκαζε» τον ΕΛΓΑ να δανεισθεί, και να τα χορηγήσει αυτός στους αγρότες, ας γίνει ένας υπολογισμός, μια εκκαθάριση και ας απαλλαγεί ο ΕΛΓΑ από το ξένο φορτίο, πόσω μάλλον τώρα που του αφαιρούνται οι αρμοδιότητες ΠΣΕΑ. Το ίδιο και με τις κατ’ εξαίρεση αποσημιώσεις του παρελθόντος, που αποτελούν ευθύνη της Πολιτείας.

  Με τιμή Μαράκης Ιωάννης – κτηνίατρος – εκτιμητής ΕΛΓΑ.

 • 14 Μαΐου 2010, 15:43 | Ιωάννης Αγρότης

  Πλήρωσα πέρσι 7.000€ εισφορά ΕΛΓΑ. Φέτος (του χρόνου, του παραχρόνου)λέτε θα πληρώσω +33% και επιπλέον στην φορολογική δήλωση. Ας πούμε χάριν απλότητας 10.000€. Για να ασφαλίσω την παραγωγή μου. Υποχρεωτικά. Μάλιστα θα τα πληρώσω προκαταβολικά, τον Ιούλιο. Δυστυχώς επιδοτήσεις δεν παίρνω, η επιστροφή πετρελαίου είναι αστεία μιας και οι συντελεστές βγήκαν για τους βαμβακάδες, άρα δεν έχω κάτι να εκχωρήσω και πρέπει να βρω μετρητά δυο μήνες ΠΡΙΝ την συγκομιδή. Αν πάθω ζημιά, χτύπα ξύλο, θα με αποζημιώσετε μέχρι του ποσού των 70.000€, αφαιρώντας μάλιστα ποσοστό ζημιάς 20%. Με μια «προκαταβολή», που μιας και δεν έχω βύσματα και κολλητούς, δεν καλλιεργώ στην Φθιώτιδα ή στην Κρήτη (παλιότερα στην Ξάνθη και τον Τύρναβο και ποιος ξέρει που αλλού) και δεν κουνούσα σημαιάκι στις προεκλογικές συγκεντρώσεις σας, ποιος ξέρει πόση θα είναι και αν θα την πάρω. Και εκκαθάριση στο τέλος του έτους, ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΙΝΕΙ ΛΕΦΤΑ!!! Δηλαδή στο προϊόν μου θα συγκομίσει η Πελλοπόνησσος την άνοιξη, η Στερεά και η Ξάνθη-Σέρρες το καλοκαίρι, κι εγώ τον Οκτώβριο τι να περιμένω? Και μάλιστα με ασφάλιστρο 15% προκαταβεβλημένο!!!! ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ!!!!

  Τι είναι τελικά ο ΕΛΓΑ?
  Ασφαλιστικός οργανισμός που αποζημιώνει δίκαια (και ανταποδοτικά)?
  Ή εργαλείο άσκησης κοινωνικής πολιτικής και μικροπολιτικής των εκάστοτε υπουργών/προέδρων/γενικών/συμβουλατόρων???

  Αν είναι το δεύτερο, σας παρακαλώ απαλείψτε την υποχρεωτικότητα. Κάντε όση πολιτική θέλετε, όση εξυγίανση θέλετε, όσα ρουσφέτια θέλετε, αλλά όχι στην πλάτη μου.

 • 14 Μαΐου 2010, 15:23 | ΔΡΑΓΑΤΣΙΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

  ΑΓΑΠΗΤΗ κα.ΥΠΟΥΡΓΕ
  ΑΓΑΠΗΤΕ κ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕ
  ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  ΦΕΝΕΤΑΙ ΚΑΛΟ ΜΕ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΜΑΤΙΑ!!!
  ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΣΤΙΑΖΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ.
  ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΩΣ Η ΑΞΙΑ?
  ΣΑΝ ΣΦΑΓΙΟ? Η ΣΑΝ ΕΝΑ ΖΩΟ ΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ?
  ΚΑΙ ΕΝΝΟΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙ ΤΟ ΚΟΠΑΔΙ ΤΟΥ ΓΕΝΕΤΙΚΑ, ΕΠΕΝΔΥΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΤΑΥΡΩΝ Η ΑΓΟΡΑΣ ΚΡΙΩΝ,ΧΟΙΡΩΝ Κ.Ο.Κ.
  Η ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ?

  ΩΣ ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΠΟΥΝ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
  ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ 100% ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (ΦΥΤΙΚΟΥ Η ΖΩΙΚΟΥ),ΚΑΙ Η ΕΙΦΣΟΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ 4% .
  ΔΕΥΕΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ 75% ΚΑΙ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 3%
  ΚΑΙ Η ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΑ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ 50 % ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ 2 %.
  ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΑΠΟ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ.
  ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ.
  ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΓΕΛΑΔΩΝ ΓΑΛ/ΓΗΣ
  ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1500 ΕΥΡΩ (ΑΓΕΛΑΔΑ) Χ 4% = 60 ΕΥΡΩ / ΑΓΕΛΑΔΑ
  ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1500 Χ 3% = 45 ΕΥΡΩ / ΑΓΕΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΔΩ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΩΣ 100% ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΑ 1125 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΔΙΑΛΕΞΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ Ο ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
  ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 30 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΑΓΕΛΑΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΩΣ 100% ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗΣ ΤΑ 750 ΕΥΡΩ.
  ΤΑ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΝΩ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ .
  ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΟ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ. ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ.

  ΠΙΣΤΕΥΩ ΑΚΟΜΗ ΟΤΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
  ΔΕΝ ΓΡΑΦΩ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΙΝΕΤΑΙ.
  ΜΙΛΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ,ΝΑ ΚΟΒΕΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΛΓΑ.
  ΑΥΤΟ ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΑΛΛΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΟΤΑΝ ΠΟΥΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΡΩΤΑ ΠΟΣΟ ΣΟΥ ΚΟΣΤΙΖΕΙ ?
  ΠΟΣΟ ΘΕΣ?
  ΑΛΛΑ ΤΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΒΓΑΖΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ.
  ΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΕΣ ΚΑΤΙ ΕΜΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • θεωρώ ότι η προσπαθεια γίνεται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά..
  για να γίνει οποιοδήποτε σύστημα δικαιότερο κι αποδοτικότερο ελαχιστοποιώντας κάθε εμπλοκή ή πρόβλημα ρευστότητας.. πρέπει πρώτα οι Έλληνες αγρότες να γίνουν επιχειρηματίες!! για να μπορέσει να υπολογιστεί δίκαια το προβλεπόμενο έσοδο και αναπλήρωση του σε τυχόν ακραίες συνθήκες πρέπει αρχικά το αγροτικό εισόδημα να φορολογείται σύμφωνα με την αρχή εσόδου εξόδου!! τότε και μόνο τότε τα παραστατικα διακίνησης προίόντων θα είναι πραγματικά και η ασφαλιζόμενη αξια ακριβής!! θα μπορέσουμε να εντοπίσουμε την εργασία, τα καύσιμα και βέβαια την τιμή εκκίνσης κάθε προϊόντος στην πορεία του προς τον καταναλωτή. σε μια τέτοια περίπτωση θεωρώ ότι η εισφορά του ΕΛΓΑ θα πρέπει να αποκτήσει μηχανισμό bonus malus!?.. με αρχική εισφορά 4% για κάποιον που δε θα χρειαστεί ενεργοποίηση αποζημίωσης την επόμενη χρονιά να είναι 3% και να φτάνει ως 2% στην πραγματική αξία των προϊόντων. αντίστοιχα κάποιος που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναζητά αποζημίωση να πληρώνει 5% για τρίτη 6% και να φτάνει μέχρι 8% με αντίσοτιχη αποκλιμάκωση κάθε χρόνο χωρίς ζημιές πάντα στην πραγματική αξια του προϊοντος. έτσι οι παραγωγοί επιχειρηματίες θα οδηγηθούν σε καλλιέργεις χαμηλού κινδύνου και υψηλής απόδοσης με την υποστήριξη βέβαια των κατάλληλων γεωτεχνικών των οποίων οι υπηρεσίες επιτέλους πρέπει να αναγνωρισθούν, θεσμοθετηθούν και κοστολογηθούν!!?
  ευχαριστώ πολύ για το βήμα έκφρασης και το χρόνο σας,
  με εκτίμηση,
  Βασίλης Παπαοικονόμου
  Σύμβουλος Ποιότητας
  Γενικός Διευθυντής
  Agron AE

 • Με βάση το προσχέδιο του νόμου που διαβάσαμε για τις αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς του ΕΛΓΑ, πέρα από τα ερωτήματα μας και τις απορίες μας, έχουμε να σας κάνουμε και τις ακόλουθες προτάσεις.

  Εφόσον κύριοι του ΥΠΑΑΤ θέλετε να ονομάζεστε Σοσιαλιστικό κίνημα και Σοσιαλιστική Κυβέρνηση, πρέπει να διαφυλάξετε τις θέσεις εργασίας των Ελλήνων πολιτών με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα και κυρίως να αναλάβετε σοβαρά τον έλεγχο των ασφαλιστικών υπηρεσιών του Αγροτικού Τομέα. Έτσι σας προτείνουμε.

  1. Να παραμείνει το Ασφαλιστικό καθεστώς στον έλεγχο του κράτους και του ΕΛΓΑ.
  2. Να στελεχωθούν πλήρως με διαδικασίες ΑΣΕΠ όλες οι οργανικές θέσεις του ΕΛΓΑ, με Γεωτεχνικό προσωπικό και προσωπικό άλλων ειδικοτήτων (Πληροφορικής, αρχειοθέτησης κλπ), ώστε να αποτελεί μια σύγχρονη και πρότυπη Υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ

  Εάν κύριοι της κυβέρνησης θέλετε φιλελεύθερα συστήματα λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος των Αγροτών, τότε σας προτείνουμε:

  1. Την ψήφιση νομοσχεδίου διασφάλισης και πλήρη προσδιορισμού και καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Γεωτεχνικών.
  2. Την πλήρη απελευθέρωση του επαγγέλματος των Γεωτεχνικών, με διασφάλιση όμως των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
  3. Ο κάθε Γεωτεχνικός να είναι υπεύθυνος για την λειτουργία της Γεωργικής επιχείρησης, με επιτόπιους ελέγχους για τον τρόπο παραγωγής των αγροτικών προϊόντων και την υπεύθυνη υπογραφή του για τις μεθόδους που ακολουθήθηκαν.
  4. Ο γεωτεχνικός και μόνον αυτός να συντάσσει ως ελεύθερος επαγγελματίας, τα έντυπα υποβολής δηλώσεων ζημίας, ΟΣΔΕ, Εξισωτικής αποζημίωσης, σχεδίων νέων αγροτών, σχεδίων βελτίωσης κλπ και αυτό να είναι υποχρεωτικό για όλους τους παραγωγούς. Ο κάθε παραγωγός να έχει τον δικό του, υπεύθυνο Γεωπόνο.
  5. Να περιοριστεί ο ρόλος του κράτους μόνο σε ελεγκτικό φορέα των ελεύθερων επαγγελματιών των Γεωτεχνικών οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι, για την παραγωγή ασφαλών και υγιεινών αγροτικών προϊόντων, αλλά και για την σωστή συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων και πιστοποιήσεων που απαιτεί το επάγγελμα του Αγρότη.

  Κύριοι ο μοναδικός σας ρόλος είναι να υπηρετείται τον Έλληνα πολίτη και να υπερασπίζεστε τα επαγγελματικά του δικαιώματα και την ευημερία του. Πρέπει επιτέλους να αποφασίσετε, με ποια προσόντα θέλετε να λειτουργεί ένας Γεωτεχνικός και εάν είναι αρκετό το Πανεπιστημιακό Εκπαιδευτικό σύστημα των 5 ετών. Εάν δεν είναι να το διαμορφώσετε κατάλληλα, ώστε οι απόφοιτοι να είναι χρήσιμοι επιστήμονες και να βρίσκουν διέξοδο στην επαγγελματική τους ζωή.

  Επιτέλους, μετά το φιάσκο των Μεταπτυχιακών, τα οποία δεν έχετε χρησιμοποιήσει και αξιοποιήσει ποτέ και όλων των άλλων προσόντων των Γεωτεχνικών δεν θα δεχτούμε ούτε ένα επιπλέον χαρτί διαπίστευσης στο επάγγελμα του Γεωτεχνικού.

  Ειδικά από την νέα γενεά των Γεωτεχνικών επιστημόνων, η οποία έχει ξεπεράσει, όχι μόνο τα Ελληνικά, αλλά και τα Ευρωπαϊκά στάνταρ Εκπαίδευσης.

  Η νέα γενεά των πτυχιούχων μεταπτυχιακών Γεωτεχνικών δεν θα δεχθεί να πληρώσει τα λάθη και τις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων.

  Διαμορφώστε τις κατάλληλες συνθήκες για να εκμεταλλευτείτε σωστά το ανθρώπινο επιστημονικό προσωπικό. Μην αναγκάζετε τους νέους με τα δεκάδες προσόντα, να φύγουν στο εξωτερικό, όπου ξέρετε πως η αξία τους εκεί είναι μεγάλη. Μόνο το Ελληνικό κράτος δεν το αναγνωρίζει αυτό.

  Επιτέλους σταματήστε να κοιτάζετε το προσωπικό σας – κομματικό συμφέρον και δείτε το συλλογικό συμφέρον της κοινωνίας. Μην μπαίνετε σε πρακτικές του παρελθόντος. Μην δημιουργείτε συνθήκες που βολεύουν τους βολεμένους και τους δικούς σας ανθρώπους. Επιτέλους πια αλλάξτε μυαλά. Κάντε επιτέλους αυτό που γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Μην απαξιώνεται άλλο τους νέους. Αξιοποιήστε τους.

  Έχετε καταντήσει την Ελλάδα Ψαροκώστενα και συνεχίζετε. Σταματήστε να παίζεται με τις ζωές των ανθρώπων.

 • 14 Μαΐου 2010, 13:28 | Γρηγόρης

  Οι « 14 Βασικές Αλλαγές στο Σύστημα Προστασίας και Ασφάλισης της Αγροτικής Δραστηριότητας » που δόθηκαν στην δημοσιότητα ως …. « σχέδιο νόμου », σύμφωνα με την πρόσκληση της κ. Κατερίνας Μπατζελή για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων στη δημόσια διαβούλευση, αποτελούν στην καλύτερη περίπτωση μέρος από την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου .
  Η μη παράλληλη γνωστοποίηση όλων των άρθρων του νομοσχεδίου με την ακριβή μορφή που προτείνονται από την κ. Μπατζελή και της Αιτιολογικής έκθεση που πρέπει να το συνοδεύει, όπως γίνεται και με τα άλλα νομοσχέδια, αποτελεί ή …… νέα έκφραση της δημόσιας διαβούλευσης ή πλήρη περιφρόνηση του θεσμού αλλά και του αγροτικού και γεωπονικού κόσμου και δίνει το δικαίωμα να συμπεράνει κανείς ότι κάτι κρύβεται .
  Να δοθεί στην δημοσιότητα το πλήρες σχέδιο νόμου και να παραταθεί ανάλογα και η ημερομηνία λήξης της δημόσιας διαβούλευσης .

 • 14 Μαΐου 2010, 12:17 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Σ/Ν ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  Ως συνήθως και σε αυτό το ν/σ η έννοια της αγροτικής δραστηριότητας, αγροτικών εκμεταλλεύσεων κ.λπ. περιορίζεται σε γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες δηλ. ΕΛΛΕΙΠΕΙ Ο ΤΟΜΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑ.
  Παρά το γεγονός ότι ο ιδρυτικός νόμος του ΕΛ.ΓΑ. περιλαμβάνει και την αλιευτική παραγωγή (αλιεία, υδατοκαλλιέργεια) και παρά το γεγονός ότι επισυμβαίνουν κρίσεις και υπάρχουν κίνδυνοι και έκτακτα συμβάντα που πλήττουν τον τομέα αλιείας, ουδέποτε έγινε προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος με συνέπεια να διαμαρτύρονται εύλογα οι ψαράδες και οι υδατοκαλλιεργητές.
  Έτσι λοιπόν, πρέπει να γίνει αναδιατύπωση σημείων του ν/σ ώστε να καλύπτει και την αλιεία – υδατοκαλλιέργεια, ενώ πρέπει να προχωρήσει η έκδοση κοινής απόφασης για επιβολή εισφοράς υπέρ ΕΛ.ΓΑ. στα αλιευτικά προϊόντα.
  Η έκδοση αυτής της ΚΥΑ πρέπει να υποστηριχθεί από αναλογιστική μελέτη που μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το ΕΠ.Α.Λ. 2007 – 2013.

 • Με βάση την διατύπωση που διαβάσαμε στο σχέδιο Νόμου του ΥΠΑΑΤ, για τις αλλαγές στο εργασιακό καθεστώς του ΕΛΓΑ , έχουμε να κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις και ερωτήσεις προς εσάς.

  Το κείμενο, ασαφές όπως είναι αφήνει ανοιχτά πολλά ενδεχόμενα για περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΕΛΓΑ, αφήνοντας έξω 5.500 Γεωπόνους που στο παρελθόν περίμεναν υπομονετικά για μία σύμβαση εργασίας. Ζητάτε προφανώς επιπλέον προσόντα αλλά και μυστήριες διαπιστεύσεις, από τους Γεωτεχνικούς, με μεσολαβητικό φορέα, ένα επιμελητήριο (το ΓΕΩΤΕΕ), το οποίο θα αξιολογεί και θα παρέχει τα <> των Γεωτεχνικών και όχι ένας εκπαιδευτικός φορέας.

  Με βάση τα παραπάνω που έχουν γραφτεί και σε αυτό, αλλά και σε άλλο άρθρο του e-geoponoi.gr ζητάμε και από την κ Μπατζελή και από το ΔΣ του ΓΕΩΤΕΕ να μας απαντήσει στα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Θεωρείτε ότι οι συμβασιούχοι Γεωπόνοι οι οποίοι κάλυπταν τόσα χρόνια το 70 % της δουλειάς στο εκτιμητικό έργο του ΕΛΓΑ, είναι ανίκανοι λόγω προσόντων ή ότι ευθύνονται για το χάλι του οργανισμού και απαιτούνται νέα προσόντα;
  2. Θεωρείτε ότι η επιστημονική επάρκεια ενός αποφοίτου από Ελληνικό Πανεπιστήμιο, δεν είναι αρκετή ώστε να εκτιμήσει μία ζημιά από φυσικές καταστροφές σε φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο;
  3. Γιατί δεν ορίζεται με σαφήνεια στο σχέδιο νόμου σας, ποια θα είναι τα επιπλέον προσόντα που θα απαιτούνται. Ποια θα είναι η διαδικασία πιστοποίησης και εάν θα υπάρξει οικονομικό κόστος;
  4. Γιατί δεν ορίζονται με σαφήνεια οι διαδικασίες που δύναται να ακολουθηθούν, μετά την πιστοποίηση, ώστε να αναλάβει κάποιος εργασία στον <>
  5. Γιατί ο ενδιάμεσος φορέας πιστοποίησης θα πρέπει να είναι το ΓΕΩΤΕΕ και όχι το εκπαιδευτικό ίδρυμα (Πανεπιστήμιο) το οποίο δίνει το πτυχίο; Εάν θέλετε super high Tech Γεωπόνους, με γνώσεις Η/Υ και τηλεπισκόπησης γιατί δεν τους εκπαιδεύεται στο Πανεπιστήμιο;
  6. Γιατί οι Γεωτεχνικοί πρέπει να είναι γνώστες όλων των περιφερειακών επιστημών που απαιτούνται σε μια υπηρεσία που έχει τρομερά κενά και τα 5 έτη σπουδών δεν είναι αρκετά για την επιστημονική επάρκεια των Γεωτεχνικών;

  Σας ζητάμε να κατανοήσετε το μέγεθος του προβλήματος στον Γεωτεχνικό κλάδο και τα τεράστια ποσοστά ανεργίας που υπάρχουν. Ήδη έχετε χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της αξιοπιστίας σας και με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου θα εξοργίσετε περισσότερο τους χιλιάδες ανέργους Γεωτεχνικούς.

  Αυτό που θέλετε να κάνετε αποτελεί τεράστια αδικία, απέναντι στους κόπους των Γεωτεχνικών και των οικογενειών τους και υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο το πτυχίο του Γεωτεχνικού.

  Οι παραπάνω κινήσεις σας, δημιουργούν αισθήματα υποψίας και οργής, καθώς παίζεται στις πλάτες των Γεωτεχνικών το παιχνίδι των δικών σας συμφερόντων.

  Δεν θα δεχτούμε να συνεχίσουν τα φαινόμενα αναξιοκρατίας και περαιτέρω απώλειας των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων. Δεν θα δεχθούμε να πληρώσουμε ούτε 1 σενς του Ευρώ σε οποιοδήποτε φορέα για οποιαδήποτε πιστοποίηση. Δεν θα δεχθούμε ξανά όντας Πτυχιούχοι από Πανεπιστημιακά Ελληνικά Ιδρύματα 5ετούς φοιτήσεως να ξαναβολέψετε ημέτερους δίνοντας δουλειές στα κομματικά σας φερέφωνα, αποκλείοντας και υποβαθμίζοντας όλους τους υπολοίπους.

  Λυπούμαστε πολύ που δεν έχετε καταλάβει τίποτα, από την οργή του κόσμου και από τα αδιέξοδα που έχετε δημιουργήσει. Λυπούμαστε πολύ που ως υπερόπτες παίρνετε τραγικές αποφάσεις για τους Επιστήμονες του ΥΠΑΑΤ και της Ανάπτυξης της Ελληνικής Αγροτικής Οικονομίας, χωρίς να υπολογίζετε το συμφέρον των πολλών και της χώρας.

  Λυπούμαστε πολύ που συνεχίζετε στο ίδιο τέμπο της αδιαφάνειας, της διαφθοράς και των κομματικών – προσωπικών σας συμφερόντων. Συνεχίζετε τις ίδιες παλιές πρακτικές και της αναξιοκρατίας.

 • 14 Μαΐου 2010, 11:43 | Ant Prok

  Με ποια κριτήρια θα λειτουργεί η παράγραφος 13? Ο γεωτεχνικός κόσμος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης έχει υποφέρει από αδιαφανείς προσλήψεις. Οι σπουδές 5 ετών (και μιας από τις δυσκολότερες επιστήμες που υπάρχουν καθώς συνδιάζει τόσες διαφορετικές παραμέτρους) φαίνεται ότι πάνε χαμένες. Είμαστε ότι οι γιατροί για τον άνθρωπο, όχι βοηθοί!

 • 14 Μαΐου 2010, 10:51 | Χρήστος

  Σημείο 13: Μα είναι δυνατόν να ζητάτε ΑΛΛΗ μία πιστοποίηση από τους Γεωτεχνικούς με μεσάζοντα το ΓΕΩΤΕΕ, όταν το ίδιο το ΓΕΩΤΕΕ στο παρελθόν απέδειξε πως είναι ανίκανο να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των Γεωτεχνικών (π.χ. ΑΓΡΟΓΗ, συμβάσεις εκτός ΑΣΕΠ στον ΟΠΕΚΕΠΕ); Δηλαδή μία απλή βεβαίωση εργασίας παλιότερα στον ΕΛΓΑ δεν δείχνει το αυτονόητο για τον εργαζόμενο – πως είναι δηλαδή ικανός να πραγματοποιήσει το εκτιμητικό έργο του ΕΛΓΑ; Πάλι παράκαμψη του ΑΣΕΠ μυρίζει η υπόθεση… Απαράδεκτο… Άσε που είναι και ηθικό το θέμα. Ο ΕΛΓΑ θα πληρώνει βασιζόμενος σε εκτιμήσεις ανθρώπων που ΔΕΝ θα αποτελούν προσωπικό του… Όργια θα γίνουν!!!