Άρθρο 13 – Ορισμός Επιμέρους Σημείων Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης ανά τομέα κυβερνητικής αρμοδιότητας

1. Με απόφαση των οικείων Υπουργών ορίζεται σε κάθε Υπουργείο ο Γενικός ή Διοικητικός Γραμματέας ως Σημείο Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης ανά τομέα κυβερνητικής αρμοδιότητας.
2. Αρμοδιότητα των Σημείων Αναφοράς της παραγράφου 1 αποτελεί η παρακολούθηση υλοποίησης των υιοθετούμενων κατ’ εφαρμογή της Σύμβασης δημόσιων πολιτικών στα Υπουργεία και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς, η προώθηση στο Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 12 προτάσεων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη βέλτιστη εφαρμογή της Σύμβασης, η σύνταξη ετήσιων Εκθέσεων Προόδου και η δημόσια διαβούλευση για θέματα ανάπτυξης και εφαρμογής της οικείας νομοθεσίας και δημόσιων πολιτικών .
3. Με απόφαση του Γενικού ή Διοικητικού Γραμματέα οι αρμοδιότητες του Σημείου Αναφοράς δύναται να μεταβιβασθούν σε οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος.

  • 12.Οι παρ. 1 και 3 του Άρθρου «Ορισμός Επιμέρους Σημείων Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης ανά τομέα κυβερνητικής αρμοδιότητας» να συμπληρωθούν ως ακολούθως:

    «1. Με απόφαση, εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, των οικείων Υπουργών ορίζεται σε κάθε Υπουργείο ο Γενικός ή Διοικητικός Γραμματέας ως Σημείο Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης ανά τομέα κυβερνητικής αρμοδιότητας. […] 3. Με απόφαση, εντός δύο (2) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, του Γενικού ή Διοικητικού Γραμματέα οι αρμοδιότητες του Σημείου Αναφοράς δύναται να μεταβιβασθούν σε οργανική μονάδα επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος».