Άρθρο 02 – Ορισμοί

1. Ως «Άτομα με Αναπηρίες» νοούνται τα άτομα με μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή εμπόδια κοινωνικής συμπεριφοράς, δύνανται να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου:
α) ως «Σύμβαση» ορίζεται η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 30 Μαρτίου 2007 και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (Α΄ 88).
β) ως «Πρωτόκολλο» ορίζεται το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που υπογράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 27 Σεπτεμβρίου 2010 και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4074/2012 (Α΄ 88).
γ) ως «Επιτροπή» ορίζεται η Επιτροπή για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που συστάθηκε σύμφωνα με το άρθρο 34 της Σύμβασης.
3. Οι διατάξεις του άρθρου 2 «Ορισμοί» και του άρθρου 3 «Γενικές Αρχές» της Σύμβασης διέπουν και τον παρόντα νόμο.

 • Με το CRPD και την κύρωσή του στην Εθνική Νομοθεσία στον ν. 4074/2012, εισάγεται το μοντέλο της κοινωνικής προσέγγισης στην αναπηρία αλλά και η προσέγγιση μέσω των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
  Ο όρος «άνοια» αναφέρεται σε μια σειρά συμπτωμάτων που παρουσιάζουν άτομα με νοσήματα που καταστρέφουν τα εγκεφαλικά κύτταρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έκπτωση των γνωστικών λειτουργιών, της μνήμης, της κρίσης, του προσανατολισμού στο χώρο, το χρόνο και τα πρόσωπα, την ικανότητα υπολογισμών και διαταραχές συμπεριφοράς. Κυριότερη μορφή άνοιας είναι η νόσος Alzheimer (60-70% του συνόλου). Όλες οι μορφές άνοιας παρουσιάζουν προϊούσα επιδεινούμενη πορεία. Υπάρχουν 3 στάδια της κλινικής εξέλιξης της άνοιας.
  Αποτέλεσμα της παθολογικής διεργασίας στους εγκεφάλους των ασθενών είναι η σταδιακή και αργή επιδείνωση της ικανότητα τους ατόμου να λειτουργεί ικανοποιητικά στην καθημερινή ζωή και τελικά η πλήρης αποδιοργάνωση της ζωής και της προσωπικότητάς του. Έτσι, το άτομο με άνοια καθίσταται προοδευτικά ανάπηρο.
  Από τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι η άνοια συμπεριλαμβάνεται σαφώς στον ορισμό του Άρθρου 1 της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (ΣΔΑΑ) που αναφέρεται στην αναπηρία και τα εμπόδια του περιβάλλοντος, μιλώντας τόσο για την άνοια ως παθολογία όσο και για τα εμπόδια στη λειτουργικότητα του ατόμου που τίθενται από το περιβάλλον του και συχνά «παρεμποδίζουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους».
  Στην αναφορά που γίνεται από την Alzheimer’s Disease International (μοναδικός διεθνής οργανισμός που εργάζεται για τα άτομα με άνοια) και τη Dementia Alliance International (η φωνή των ατόμων με άνοια παγκοσμίως), τα άτομα με άνοια συχνά αποκλείονται από την ερμηνεία της ΣΔΑΑ και αυτό αποτυπώνεται συχνά στα σχέδια δράσης για την αναπηρία που δεν κάνουν ρητή αναφορά στην άνοια. Η άνοια επηρεάζει 47 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως με διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά εμφάνισή της.
  Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν διαθέσιμες ριζικές θεραπείες που να επηρεάζουν σημαντικά την πορεία της άνοιας. Τα άτομα με άνοια και την όποια συννοσηρότητα βρίσκονται σε μία κατάσταση «κλιμακούμενης αναπηρίας» που μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια. Προτεραιότητα για την ADI και τη DAI είναι η υποστήριξη και μετά τη διάγνωση της άνοιας ώστε τα άτομα με κατάλληλη υποστήριξη να παραμείνουν στα σπίτια τους, να συνεχίσουν να ασκούν τους κοινωνικούς τους ρόλους και να παραμένουν σημαντικά μέλη των κοινοτήτων τους.

 • 23 Ιουλίου 2017, 01:58 | Ανδρέας Μπαρδάκης

  Πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να προστεθεί στην παρ. 1 του άρθρου 2, το εξής:
  «Η χρήση του Συστήματος Ταξινόμησης και Αξιολόγησης της Αναπηρίας με βάση τη Λειτουργικότητα (ICF) ως κεντρικού κορμού, βοηθά στην αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για την αναπηρία. Η νομοθεσία για την αναπηρία, η κοινωνική ασφάλιση και η μελέτη των οικονομικών της υγείας μπορούν να βασιστούν στην ομοιογένεια και στον προσανατολισμό προς τη λειτουργικότητα που προσφέρει το ICF.»

  Σας ευχαριστώ,

  Ανδρέας Μπαρδάκης
  Δημιουργός της διαδικτυακής ομάδας ακτιβισμού υπέρ των δικαιωμάτων των ΑμεΑ «Ο ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΩΝ ΑΜΕΑ»