Άρθρο 09 – Μη διάκριση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στις οπτικοακουστικές δραστηριότητες

1. Τα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, προωθούν την εμπέδωση και τον σεβασμό της αρχής της μη διάκρισης, ιδίως μεριμνώντας για την προβολή μιας ισότιμης και απαλλαγμένης από στερεότυπα εικόνας Ατόμων με Αναπηρίες. Για τον σκοπό αυτό, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στους Κώδικες Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών Εκπομπών, Διαφημίσεων και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων που καταρτίζει οφείλει να συμπεριλαμβάνει ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην πραγμάτωση της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας, στην ανασκευή των στερεοτύπων και στην ανάπτυξη ενός πλουραλιστικού διαλόγου για τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρίες και την προαγωγή της ουσιαστικής ισότητας των ατόμων με αναπηρίες.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου, υποχρεούνται να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες, όπως ομιλούσες ιστοσελίδες, υποτιτλισμό, ακουστική περιγραφή, διερμηνεία νοηματικής, προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίες σε αυτά. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καθορίζονται τα μέσα, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

  • 8.Το Άρθρο 9 «Μη διάκριση στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στις οπτικοακουστικές δραστηριότητες» να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί ως ακολούθως:
    «1. Τα δημόσια και ιδιωτικά ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, βάσει του άρθρου 8 της Σύμβασης, προωθούν την εμπέδωση και τον σεβασμό της αρχής της μη διάκρισης, ιδίως μεριμνώντας για την προβολή μιας ισότιμης και απαλλαγμένης από στερεότυπα εικόνας Ατόμων με Αναπηρίες. Για τον σκοπό αυτό, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) στους Κώδικες Δεοντολογίας Ειδησεογραφικών Εκπομπών, Διαφημίσεων και Ψυχαγωγικών Προγραμμάτων που καταρτίζει οφείλει να συμπεριλαμβάνει ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην πραγμάτωση της αρχής της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας, στην ανασκευή των στερεοτύπων και στην ανάπτυξη ενός πλουραλιστικού διαλόγου για τα θέματα των ατόμων με αναπηρίες και την προαγωγή της ουσιαστικής ισότητας των ατόμων με αναπηρίες. Στο ΕΣΡ συστήνεται Επιτροπή Δεοντολογίας στην οποία συμμετέχει με εκπροσώπους της και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).
    2. Οι πάροχοι υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου και του διαδικτύου, υποχρεούνται, βάσει του άρθρου 21 της Σύμβασης, να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες, όπως ομιλούσες ιστοσελίδες, υποτιτλισμό, ακουστική περιγραφή, διερμηνεία νοηματικής, προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση των Ατόμων με Αναπηρίες σε αυτά. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και ύστερα από δημόσια διαβούλευση, ειδικότερα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, καθορίζονται τα μέσα, η διαδικασία καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου».

  • Στην ακουστική περιγραφή ξένων προγραμμάτων να γίνεται και ανάγνωση των μεταγλωττισμένων υποτίτλων.

  • 18 Ιουλίου 2017, 13:59 | ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ «Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΜΠΡΑΪΓ»

    Να προστεθεί η υποχρεωτική μεταγγλώτιση όλων των ξενόγλωσσων προγραμμάτων στα Ελληνικά της Κρατικής Τηλεόρασης.