Άρθρο 08 – Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες

1. Τα διοικητικά όργανα και αρχές ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν το προσωπικό, τους συναλλασσόμενους και τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους σχετικά με τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και τον Καθολικό Σχεδιασμό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης εξειδικεύονται τα μέσα ανάπτυξης, ο τρόπος και η διαδικασία υλοποίησης του περιεχομένου της παρούσας παραγράφου.
2. Προς το σκοπό της εκπαίδευσης φοιτητών, σπουδαστών αλλά και της κατάρτισης δικαστικών λειτουργών και στελεχών του δημόσιου τομέα σε θέματα δικαιωμάτων και ίσης μεταχείρισης των Ατόμων με Αναπηρίες, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας μεριμνούν για τη συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών και στα επιμορφωτικά τους σεμινάρια εκπαιδευτικών ενοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών, σε συνεργασία με τον Υπουργό Επικρατείας του άρθρου 11 και το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 12 ρυθμίζονται οι επιμέρους θεματικές ενότητες, το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με το περιεχόμενο της παρούσας παραγράφου.

 • 7.Το Άρθρο 8 «Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρίες» να συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Τα διοικητικά όργανα και αρχές ενημερώνουν και ευαισθητοποιούν το προσωπικό, τους συναλλασσόμενους και τους αποδέκτες των υπηρεσιών τους σχετικά με τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και τον Καθολικό Σχεδιασμό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης, ειδικότερα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, εξειδικεύονται τα μέσα ανάπτυξης, ο τρόπος και η διαδικασία υλοποίησης του περιεχομένου της παρούσας παραγράφου. 2. Προς το σκοπό της εκπαίδευσης μαθητών της Α΄/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης και φοιτητών, σπουδαστών αλλά και της κατάρτισης δικαστικών λειτουργών και στελεχών του δημόσιου τομέα σε θέματα δικαιωμάτων και ίσης μεταχείρισης των Ατόμων με Αναπηρίες, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας μεριμνούν για τη συμπερίληψη στα προγράμματα σπουδών και στα επιμορφωτικά τους σεμινάρια εκπαιδευτικών ενοτήτων που αφορούν στα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση. Με αποφάσεις των οικείων Υπουργών, σε συνεργασία με τον Υπουργό Επικρατείας του άρθρου 11 και το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 12, και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, ειδικότερα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, ρυθμίζονται οι επιμέρους θεματικές ενότητες, το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών ενοτήτων, καθώς και κάθε άλλο θέμα τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα σχετικό με το περιεχόμενο της παρούσας παραγράφου».

 • Τα άτομα με άνοια μπορούν σημαντικά να ωφεληθούν από εφαρμογές που δεν έχουν μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα αλλά και αποτέλεσμα που συμβάλλει στη λειτουργικότητα των ασθενών στο πλαίσιο των μη-φαρμακευτικών παρεμβάσεων. Τέτοιες εφαρμογές μπορούν να αξιοποιηθούν από περισσότερα άτομα με άνοια σε όλη την Ελλάδα και μπορούν να ενημερωθούν γι’ αυτές μέσα από τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας.
  Παραδείγματα αξιοποίησης των νέων τεχνολογικών και εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί με τη συνεργασία της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών είναι:
  Πλατφόρμα INNOVAGE
  H Εταιρεία Alzheimer Αθηνών συμμετέχει στην ανάπτυξη της ελληνικής έκδοσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους οικογενειακούς φροντιστές ανθρώπων τρίτης ηλικίας με χρόνιες παθήσεις, που είναι διαθέσιμη σε 27 κράτη μέλη της ΕΕ και μπορεί να υπάρχει άμεση πρόσβαση εδώ http://eurocarers.org/innovage/?lang=el
  Εφαρμογή Δι-άνοια (https://play.google.com/store/apps/details?id=org.scify.dianoia.app&hl=el)
  Η Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Science For You (SciFY), υπό την επιστημονική επιμέλεια της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών ανέπτυξαν τη δωρεάν εφαρμογή smartphone ΔιΆνοια για φροντιστές ατόμων με άνοια ή ατόμα με Ήπια Νοητική Διαταραχή ή Αρχόμενα Στάδια Άνοιας.

 • 18 Ιουλίου 2017, 11:16 | Βασιλική Κ.

  Ως εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θεωρώ απαραίτητη την αλλαγή των αναλυτικών προγραμμάτων ως προς τη φιλοσοφία που τα διαπνέει σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα και τη στοχοθεσία που σχετίζεται με αυτά. Από τη στιγμή που υποτίθεται ότι το Υπουργείο Παιδείας θέλει να προωθήσει τη συμπεριληπτική εκπαίδευση οφείλει να το κάνει ξεκινώντας από τη βάση: νέα, ευέλικτα Αναλυτικά προγράμματα με ευρύ φάσμα τομέων γνώσεων και δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν ευελιξία στη στοχοθεσία για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έτσι, όπως λειτουργεί τώρα το σχολείο, οι μαθητές με αναπηρία, που επιχειρείται να ενταχθούν στο γενικό σχολείο, καλούνται να προσαρμοστούν και να περιοριστούν σε ένα πολύ στενό πλαίσιο μαθησιακών και κοινωνικών στόχων. Οι ίδιοι, οι γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοί ματαιώνονται, καθώς δεν υπάρχει η απαιραίτητη γνώση και το ευρύτερο πλαίσιο ενταξιακής φιλοσοφίας για την κατάλληλη υποστήριξη των πρώτων. Το ΥΠΠΕΘ εφαρμόζει με λάθος σκεπτικό και με πολύ πρόχειρη οργάνωση και σχεδιασμό τη συμπεριληπτική εκπαίδευση με σοβαρό πλήγμα σε παιδαγωγικό επίπεδο για τους μαθητές. Αν αλλάξουν τα αναλυτικά προγράμματα, εκπαιδευτούν κατάλληλα οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί με ευθύνη του ΥΠΠΕΘ και διασφαλιστεί η κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή σε σχολεία, ίσως η διαφορετικότητα -όπως την ορίζει ο καθένας- αρχίσει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας. Στόχος πρέπει να είναι να παρέχονται από την Πολιτεία οι απαραίτητες προϋποθέσεις για απρόσκοπτη καθημερινότητα σε όλους τους τομείς, ώστε ο καθένας να αναπτύσσει το δυναμικό του και να ενεργεί με τη δική του ελεύθερη επιλογή. Θεωρώ ότι στοχευμένα προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης μόνο επιδερμικά μπορούν να προσφέρουν θετικά προς αυτή την κατεύθυνση, αν παράλληλα δεν αλλάξουν οι συνθήκες σε ευρύτερο πλαίσιο.

 • 16 Ιουλίου 2017, 18:08 | Tasos

  Όπως γνωρίζετε υπάρχει νόμος για την εισαγωγή των ΑΜΕΑ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  Δυστυχώς, όμως δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη για την εισαγωγή των ΑΜΕΑ στα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
  Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να υπάρχει ένα ποσοστό καθ΄υπέρβαση για την εισαγωγή των ΑΜΕΑ στα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με πιο ελκυστικές προϋποθέσεις και καλύτερη τιμολογιακή πολιτική καθώς τα περισσότερα μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απαιτούν ένα υψηλό κόστος. Θα μπορούσε πχ στα ΑΜΕΑ να γίνεται μια έκπτωση της τάξης πχ 50% μειωμένη τιμή.

 • 10 Ιουλίου 2017, 23:01 | ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΕΛΕΝΗ

  Παρότι στον πίνακα του Υπουργείου Παιδείας -για την καθ’ υπέρβαση εισαγωγή παιδιών με αναπηρίες σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης- συμπεριλαμβάνονται πολλές παθήσεις, δεν υπάρχει καμμιά πρόβλεψη για παιδιά που ανήκουν στο φάσμα της Διάχυτης Αναπτυξιακής Διαταραχής. Σε αυτά τα παιδιά που φοιτούν σε κανονικά σχολεία, που είναι λειτουργικά και ικανά, θα πρέπει να αναγνωρίζεται η ιδιαιτερότητά τους και να έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση όπως και τα υπόλοιπα Αμεα.

 • 9 Ιουλίου 2017, 15:40 | Φωτεινή

  Οι ειδικοί συνεργάτες απο ποιες ειδικότητες προέρχονται?
  Με ενδιαφέρει ως Κοινωνική Λειτοργος στον τομέα ψυχικής υγειας και Φοιτήτρια Νομικής,να εξεταστεί το ζήτημα της διαφορετικότητας και ο τρόπος διαχείρισης της μέσω Πρόγραμματων προαγωγής ψυχικής Υγείας/ Υγείας στη σχολική Κοινότητα.
  Η εκπαίδευση στη διαφορετικότητα θα συντελεσει στη βελτίωση της διεκδίκησης δικαιωμάτων των ατομων με αναπηρια αλλα και στην αναγνώριση τους από το Γενικό πληθυσμό.