Άρθρο 10 – Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα Άτομα με Αναπηρίες

1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου συνεργάζονται με τον Υπουργό Επικρατείας του άρθρου 11 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 12 και τελούν σε διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.
2. Στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα τεκμηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Σύμβαση καθώς και των ειδικών συνεπειών των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα Άτομα με Αναπηρίες.
3. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι υπηρεσίες και φορείς που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα αναπτύσσουν, παράγουν και διαδίδουν σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και την κείμενη νομοθεσία επίσημες στατιστικές σχετικά με τα Άτομα με Αναπηρίες καθώς και για τα εμπόδια που αυτά αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

 • 9.Το Άρθρο 10 «Νομοπαραγωγική διαδικασία, ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων και παραγωγή επίσημων στατιστικών για τα Άτομα με Αναπηρίες» να τροποποιηθεί/ συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «1. Κατά το στάδιο της νομοπαραγωγικής διαδικασίας τα αρμόδια όργανα συνεκτιμούν τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, όπως αυτά περιγράφονται στη Σύμβαση και κατά τη διάρκεια της κατάρτισης σχεδίων νόμου συνεργάζονται με τον Υπουργό Επικρατείας του άρθρου 11 και με το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς του άρθρου 12 και τελούν σε δημόσια διαβούλευση, ειδικότερα με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος. 2. Στην ανάλυση συνεπειών ρυθμίσεων που συνοδεύει κάθε σχέδιο νόμου, προσθήκη ή τροπολογία, καθώς και κανονιστικές αποφάσεις μείζονος οικονομικής ή κοινωνικής σημασίας συμπεριλαμβάνεται ειδική ενότητα τεκμηρίωσης της συμβατότητας των προτεινόμενων ρυθμίσεων με τη Σύμβαση καθώς και των ειδικών συνεπειών των προτεινόμενων ρυθμίσεων στα Άτομα με Αναπηρίες. 3. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή και οι υπηρεσίες και φορείς που περιλαμβάνονται στο Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα εντάσσουν τη διάσταση της αναπηρίας σε όλες τις έρευνες και μελέτες που διεξάγουν και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο για τα Θέματα Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ., αναπτύσσουν, παράγουν και διαδίδουν σύμφωνα με τις αρχές του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος και την κείμενη νομοθεσία επίσημες στατιστικές σχετικά με τα Άτομα με Αναπηρίες καθώς και για τα εμπόδια που αυτά αντιμετωπίζουν κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους».

 • 18 Ιουλίου 2017, 13:45 | ΕΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ «Ο ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΜΠΡΑΪΓ»

  Η Ελληνική Στατιστική Αρχή οφείλει σε ότι αφορά στα ΑμεΑ να συμπεριλαμβάνει ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά στις έρευνές της, π.χ. την εκπαίδευση, επαγγελματική αποκατάσταση, αυτόνομη διαβίωση ή όχι, και αν όχι, αν είναι σε δομές ή στο οικογενειακό περιβάλλον κλπ. Αυτό θα είναι το εργαλείο το οποίο με βάση τα αποτελέσματά του θα μπορούν να χαραχθούν μακροπρόθεσμες στρατηγικές για την αναπηρία.

  Στον γενικό πληθυσμό της χώρας μας το 10% του πληθυσμού είναι σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Στον χώρο των τυφλών όμως από τους 20.000 σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης είναι 400, μόλις 2% ποσοστιαία (κανείς δεν γνωρίζει αν το υπόλοιπο συντριπτικό ποσοστό έχει λάβει κάποια μορφή εκπαίδευσης ή παραμένει αποκλεισμένο.

  Χρησιμοποιείται κατά κόρον ο όρος αποϊδρυματοποίηση, ενώ πχ στον χώρο των τυφλών από τους 20.000 εγγεγραμμένους σε όλη την χώρα, στο ίδρυμα Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών είναι 15 εσωτερικοί μαθητές συνολικά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Στατιστικά αυτό αναλογεί σε λιγότερο από το 1 τοις χιλίοις το οποίο καταδεικνύει είτε ότι έχει γίνει ήδη η αποϊδρυματοποίηση στον χώρο των τυφλών είτε ότι το συντριπτικά μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων τυφλών διαβιεί στα σπίτια τους χωρίς να λαμβάνει κανενός είδους υποστήριξη και εκπαίδευση. Τα πραγματικά στοιχεία, τα οποία σήμερα δεν γνωρίζουμε, μόνο μέσα από την καταγραφή και την έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής μπορούν να καταδειχθούν.

  Μεγάλο ποσοστό επίσης του πληθυσμού είναι άτομα με μερική όραση (οι οποίοι εκ του νόμου δεν θεωρούνται τυφλοί)για τους οποίους δεν υπάρχει καμία μέριμνα και οι οποίοι πρέπει να καταγραφούν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή.

 • 18 Ιουλίου 2017, 11:58 | Βασιλική Κ.

  Ως εκπαιδευτικός θεωρώ ότι είναι απαραίτητη μια επικαιροποιημένη χαρτογράφηση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, προκειμένου να υπάρξει μια σαφής εικόνα για τον αριθμό, τις κατηγορίες αναπηρίας και τις σχολικές δομές που αυτοί φοιτούν. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση, ώστε να μπορέσει να γίνει σωστός προγραμματισμός για την εκπαίδευσή τους. Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση είναι υποτίθεται υποχρεωτική, δημόσια και δωρεάν. Υπάρχουν μαθητές όμως -ιδίως μικρής ηλικίας- είναι εκτός δομών ή πηγαίνουν σε ιδιωτικά πλαίσια και αυτό πρέπει να αλλάξει στο πλαίσιο της ισότιμης παροχής εκπαίδευσης. Ενδιαφέρον θα αποτελούσε μια έρευνα για μετά το πέρας της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και η συλλογή στοιχείων για τη μετέπειτα πορεία των μαθητών με αναπηρία, λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη δομών αυτόνομης ή ημι-αυτόνομης διαβίωσης.