Άρθρο 12 – Ορισμός Κεντρικού Σημείου Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης

1. Η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ορίζεται ως Κεντρικό Σημείο Αναφοράς για θέματα σχετιζόμενα με την εφαρμογή της Σύμβασης.
2. Στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Σημείου Αναφοράς της παραγράφου 1 ανήκει η υποδοχή και ο χειρισμός ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής της Σύμβασης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η συνεργασία με τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του άρθρου 13, η διασύνδεση με το Πλαίσιο Προαγωγής της Σύμβασης του άρθρου 14, η διαβούλευση με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, με άτομα και με ομάδες ατόμων, οργανωμένες ή μη που έχουν εύλογο ενδιαφέρον για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες καθώς και η παροχή ενημέρωσης και κατευθύνσεων για θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Περαιτέρω στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Σημείου Αναφοράς ανήκει η εκπόνηση και υποβολή στη Βουλή προς έγκριση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρίες καθώς και η σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή των εκθέσεων του άρθρου 35 της Σύμβασης.

 • 11.Η παρ. 2 του άρθρου 12 «Ορισμός Κεντρικού Σημείου Αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της Σύμβασης» να τροποποιηθεί συμπληρωθεί ως ακολούθως:
  «2. Στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Σημείου Αναφοράς της παραγράφου 1 ανήκει η υποδοχή και ο χειρισμός ζητημάτων που άπτονται της εφαρμογής της Σύμβασης σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, η συνεργασία με τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς των άρθρων 13 και 14, η διασύνδεση με το Πλαίσιο του άρθρου 15, η διαβούλευση με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και με αναγνωρισμένες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις του αναπηρικού κινήματος, καθώς και η παροχή ενημέρωσης και κατευθύνσεων για θέματα σχετικά με τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες. Περαιτέρω στην αρμοδιότητα του Κεντρικού Σημείου Αναφοράς ανήκει η εκπόνηση και υποβολή στη Βουλή προς έγκριση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Άτομα με Αναπηρίες καθώς και η σύνταξη και υποβολή στην Επιτροπή των εκθέσεων του άρθρου 35 της Σύμβασης». Επιπρόσθετα, στο ίδιο άρθρο (12) να προστεθεί παρ. 3 ως ακολούθως: «3. Το Κεντρικό Σημείο Αναφοράς συγκαλεί σύσκεψη 2 φορές τον χρόνο με τα Επιμέρους Σημεία Αναφοράς του άρθρου 13».

 • Η άνοια που εμπίπτει διοικητικά στην αρμοδιότητα της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας του ΥΥΚΑ στην Ελλάδα θα πρέπει να εκπροσωπείται πιο συστηματικά και να μην αποκλείεται από δράσεις που αφορούν στην ψυχική υγεία αλλά και ευρύτερα την Αναπηρία.
  Για την αποτελεσματική και συμπεριληπτική ανάπτυξη και εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για την αναπηρία, η άνοια θα πρέπει να ληφθεί ρητά υπόψη και να συμπεριληφθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Άνοια που έχει ήδη εκπονηθεί και εγκριθεί από τη Βουλή. Το Εθνικό Παρατηρητήριο για την Άνοια έχει ως κύριο σκοπό την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης και εκπρόσωπος του πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο Συντονιστικό Μηχανισμό που προβλέπει το Νομοσχέδιο.
  Στην όποια διαβούλευση που αφορά στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι οργανώσεις Alzheimer και τα μέλη τους που είναι άτομα με άνοια και φροντιστές τους στους συνομιλητές, για την εφαρμογή και παρακολούθηση του νομοσχεδίου με ουσιαστική συμμετοχή από τους ίδιους τους ωφελούμενους.
  Επίσης, οι διαδικασίες των διαβουλεύσεων όπως προτείνει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τους παρακάτω φορείς:
  Διεθνείς φορείς (Π.Ο.Υ., DAI, ADI κ.λ.π.) που δεν άπτονται μόνο στην άνοια αλλά και σε θέματα που ευρύτερα αφορούν τις επιπτώσεις της άνοιας
  Ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα συμπεριλαμβάνοντας θέματα ψυχικής υγείας, ageing, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικών επιβαρυντικών παραγόντων
  Κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβάνοντας τα άτομα με άνοια, τους φροντιστές και τις οικογένειές τους, τις οργανώσεις που τους εκπροσωπούν, οργανισμούς που αφορούν ηλικιωμένα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (π.χ. ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, μεταναστευτικές κοινότητες, άτομα με συνυπάρχουσα άλλη αναπηρία).
  Έχει ιδιαίτερη σημασία η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με άνοια ειδικότερα, ανεξαρτήτως φύλου (ταυτότητας φύλου και έκφρασης φύλου), σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνικής καταγωγής, εθνοτικής καταγωγής και θρησκείας. Για την προστασία των δικαιωμάτων και την προσβασιμότητα των υπηρεσιών καθολικά στην πληθυσμό, θα πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα και να επεκταθεί η διαβούλευση με εκπροσώπους άτυπων και μη συλλογικοτήτων των παραπάνω ομάδων. Με βάση την ADI και τη DIA, η ΣΔΑΑ προβλέπει λύσεις που αφορούν και προσαρμόζονται στην ηλικία, το φύλο και τον τόπο διαμονής.