Άρθρο 10 Διαφάνεια (άρθρο 11 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

 

1. Οι λόγοι βάσει των οποίων θεωρείται ότι οι διατάξεις, που αξιολογούνται σύμφωνα με τον παρόντα, είναι δικαιολογημένες και αναλογικές, και οι οποίοι, μαζί με τις διατάξεις, κοινοποιούνται από τον αρμόδιο Υπουργό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της αρχής της παρ. 5 του άρθρου 59 Ε του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), καταγράφονται με μέριμνα του αρμόδιου Υπουργείου, μέσω της ίδιας αρχής, στη βάση δεδομένων για τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα που τηρείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 59 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (L 255).
2. Τα αρμόδια υπουργεία και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στο κράτος μέλος που έχει κοινοποιήσει τις διατάξεις και τους λόγους βάσει των οποίων θεωρείται ότι είναι δικαιολογημένες και αναλογικές.