Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

 

1. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση σε ένα νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα ή την άσκησή του, ή έναν από τους τρόπους άσκησής του, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης επαγγελματικών τίτλων και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται στους κατόχους του σχετικού τίτλου, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 38/2010 (Α’ 78).
2. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις, στις οποίες έχουν θεσπιστεί ειδικές απαιτήσεις σχετικά με τη νομοθετική ρύθμιση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος σε διακριτή πράξη του ενωσιακού δικαίου, η οποία δεν παρέχει στα κράτη μέλη ευχέρεια επιλογής ως προς τον ακριβή τρόπο μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο.
3. Κάθε κανονιστική απόφαση, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, νοείται ως κανονιστική απόφαση μείζονος οικονομικής και κοινωνικής σημασίας κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 62 και της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 15:16 | ΜΕΚΡΙΖΗΣ

  Σύμφωνα με το Αρθρο 7 της ΟΔΗΓΊΑΣ (ΕΕ) 2018/958 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

  1Η ελευθερία επιλογής επαγγέλματος είναι θεμελιώδες δικαίωμα. Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ο Χάρτης») διασφαλίζει την ελευθερία του επαγγέλματος, καθώς και την επιχειρηματική ελευθερία. Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, η ελευθερία εγκαταστάσεως και η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών συνιστούν θεμελιώδεις αρχές της εσωτερικής αγοράς και κατοχυρώνονται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Συνεπώς, οι εθνικοί κανόνες που οργανώνουν την πρόσβαση στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα δεν θα πρέπει να αποτελούν αδικαιολόγητο ή δυσανάλογο εμπόδιο στην άσκηση αυτών των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

  2 Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε ένα κοινό ρυθμιστικό πλαίσιο βασισμένο σε σαφώς καθορισμένες νομικές έννοιες όσον αφορά τους διάφορους τρόπους νομοθετικής κατοχύρωσης ενός επαγγέλματος στην Ένωση. Υπάρχουν αρκετοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να κατοχυρωθεί νομοθετικά ένα επάγγελμα, για παράδειγμα με τον περιορισμό της πρόσβασης σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα αποκλειστικά στους κατόχους ενός επαγγελματικού προσόντος ή της άσκησής της αποκλειστικά από αυτούς. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να θεσπίζουν απαιτήσεις που ρυθμίζουν έναν από τους τρόπους άσκησης ενός επαγγέλματος μέσω της θέσπισης προϋποθέσεων για τη χρήση επαγγελματικών τίτλων ή μέσω της επιβολής απαιτήσεων σχετικά με τα προσόντα μόνο στους αυτοαπασχολούμενους, στους μισθωτούς επαγγελματίες, στα διευθυντικά στελέχη ή στους νόμιμους εκπροσώπους επιχειρήσεων, ιδίως αν η δραστηριότητα ασκείται από νομικό πρόσωπο υπό τη μορφή επαγγελματικής εταιρείας.

  3Σύμφωνα με τον Τίτλο II της οδηγίας 2005/36/ΕΚ, τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επιβάλλουν σε παρόχους υπηρεσιών, που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος και παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες σε προσωρινή και περιστασιακή βάση, απαιτήσεις ή περιορισμούς που απαγορεύονται από την εν λόγω οδηγία, όπως αδειοδότηση, καταχώριση ή προσχώρηση σε επαγγελματική οργάνωση ή σε επαγγελματικό φορέα ή την υποχρέωση να έχουν εκπροσώπους στην επικράτεια του κράτους μέλους υποδοχής για τους σκοπούς της απόκτησης πρόσβασης ή της άσκησης ενός νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος. Τα κράτη μέλη μπορούν, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, να απαιτούν από τους παρόχους υπηρεσιών που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες σε προσωρινή βάση, να δίδουν πληροφορίες μέσω γραπτής δήλωσης, η οποία πρέπει να υποβάλλεται πριν από την πρώτη παροχή της υπηρεσίας, και να ανανεώνουν τη δήλωση αυτή σε ετήσια βάση. Ως εκ τούτου, προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών, είναι αναγκαίο να τονιστεί εκ νέου, λαμβανομένης υπόψη της προσωρινής ή περιστασιακής φύσης των υπηρεσιών, ότι οι απαιτήσεις, όπως η αυτόματη προσωρινή εγγραφή ή η τυπική προσχώρηση σε επαγγελματική οργάνωση ή φορέα, οι προηγούμενες δηλώσεις και οι απαιτήσεις δικαιολογητικών, καθώς και η καταβολή τελών ή χρεώσεων, θα πρέπει να έχουν αναλογικό χαρακτήρα. Οι απαιτήσεις αυτές δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογα επαχθείς για τους παρόχους υπηρεσιών ούτε να παρακωλύουν ή να καθιστούν λιγότερο ελκυστική την άσκηση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, ειδικότερα, να αξιολογούν κατά πόσον η απαίτηση παροχής ορισμένων πληροφοριών και δικαιολογητικών σύμφωνα με την οδηγία 2005/36/ΕΚ και η δυνατότητα συγκέντρωσης περαιτέρω στοιχείων με τη διοικητική συνεργασία των κρατών μελών μέσω του συστήματος πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά είναι αναλογικές και επαρκείς για την αποτροπή σοβαρού κινδύνου καταστρατήγησης των ισχυόντων κανόνων από τους παρόχους υπηρεσιών. Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει, ωστόσο, να εφαρμόζεται σε μέτρα που έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την τήρηση των ισχυόντων όρων εργασίας.

  Άρθρο 5

  Απαγόρευση των διακρίσεων

  Κατά τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων για τον περιορισμό της πρόσβασης σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, ή της άσκησης των επαγγελμάτων αυτών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι αυτές οι διατάξεις δεν εισάγουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα, διακρίσεις λόγω ιθαγένειας ή τόπου διαμονής.
  ………………………………………..
  Στην Ελλάδα το επάγγελμα του λογιστή φοροτεχνικού αποκλείει εξειδικευμένους απόφοιτους Ανωτέρων Σχολών Κκατάρτισης πιστοποιημένους απο κρατική αρχή αποδίδοντας την Α τάξη μόνο σε Αποφοιτους ΑΕΙ ΤΕΙ.
  Επιπροσθέτως επιτρέπει σε μέλη της ΕΕ με τουλάχιστον ένα έτος επαγγελματική κατάρτιση να αποκτούν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

  Άρθρο 13

  Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο

  1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την 30ή Ιουλίου 2020. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά.

  Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την παραπομπή αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής αυτής καθορίζεται από τα κράτη μέλη.

  2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπει η παρούσα οδηγία.
  …………………………………
  Παρόλο που η Ελλάδα επρεπε να συμμορφωθεί μέχρι 30/07/2020, η συμμόρφωση δεν έγινε.

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 09:59 | ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

  Διορθωμένο κείμενο

  Βάσει της παραγράφου 1 του αρθρου 2 ‘εχουμε μη συμμόρφωση της Ελλάς με το Ευρωπαικό κεκτημένο και δη το δικαίωμα στην Επαγγελματική ελευθερία.

  Το αν ανοίξει ένα επάγγελμα επαφίεται σε 1-2 συγκεκριμένους δημοσιογραφους της διαπλοκής τσιράκια των συντεχνιών και οχι στον εκάστοτε ψηφισμένο υπουργό.

  Το είπε το παπαγαλάκι στην πρωινή εκπομπή έδωσε κατευθυνση στον υπουργό.

  Αυτά τελειώσανε ανεπιστρεπτί, τα μάθαμε τα κόλπα σας.

  Σε ερώτηση μου προς την τότε επιτροπή ανταγωνισμού γιατί απευθήνθηκε στο επιμελητήριο το οποίο ειναι η συντεχνία που προσπαθεί να κρατάει κλειστό το επάγγελμα του λογιστή για τα μέλη του, η απάντηση ΤΡΙΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ.. , εμεις δεν ξέρουμε τίποτα απάντησαν, το πόρισμα ποιος το εγραψε..ΧΑΟΣ..ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ η τρόικα εφυγε το επαγγελμα ακόμα κλειστοτατο. Βέβαια κλειστό ειναι για τους διπλωματουχους ΙΕΚ, για τον πτυχιουχο ασφαλιστικων ή πληροφορικής ασχετους με την λογιστική σαν μέλη του επιμελητηριου ειναι ΑΝΟΙΚΤΟΤΑΤΟ.

  Τα κολπάκια των συντεχνιτών μέσω του εκπροσωπου τους δημοσιογραφου πρωιναδικου ότι το επάγγελμα του λογιστή θα το ασκούσαν αποφοιτοι Α λυκέιου ήταν ψευδότατο και συκοφαντικό.

  Ετσι νομοθετουν, μέσα απο πρωιναδικα οι συντεχνίες και οι δουλικοί υπουργοί χορευουν κασιλαμα.

  Με αποτέλεσμα βέβαια τα ΙΕΚ μαζί με τα λυκεια ΕΠΑΛ να παιρνουν την αδεια του εμπειρικού , μια αδεια λυκειου μετα απο 3 χρόνια τριτοβαθμιες σπουδες στην λογιστική φοροτεχνικά/και αλεξιπτωτιστες ασχετοι με την λογιστικη, λογιστες με το πτυχιο, απλά επειδή ησαν μελη της συντεχνίας.
  Αυτο καταφερανε οι συντεχνίτες υπουργοί.

  Βάσει της νομοθεσίας που διέπει την ασκηση νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων στην ΕΕ το επάγγελμα του λογιστή μπορεί να ασκείται, απο
  1 Κάτοικο της ΕΕ που έχει τελειώσει Βθμια εκπαιδευση με δικάιωμα εισόδου στην τριτοβάθμια. Το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει προυπηρεσία για να παραχωρήσει αδεια ασκησεως επαγγελματος ή αλλες εξετάσεις.
  2 Κατοικο της ΕΕ με τουλάχιστον 1 ετος μεταδευτεροβαθμιας εκπαιδευσης στο συγκεκριμένο επάγγελμα και μέχρι 2 έτη προυπηρεσία.

  Απο τα ανωτέρω συνάγεται οτι ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ υπουργοί απαγορευαν σε αποφοιτους ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ.
  θεωρώ θα θεραπευθεί άμεσα.

 • 1 Δεκεμβρίου 2020, 09:56 | ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

  Βάσει της παραγράφου 1 του αρθρου 2 ‘εχουμε μη συμμόρφωση της Ελλάς με το Ευρωπαικό κεκτημένο και δη το δικαίωμα στην Επαγγελματική ελευθερία.

  Το αν ανοίξει ένα επάγγελμα επαφίεται σε 1-2 συγκεκριμένους δημοσιογραφους της διαπλοκής τσιράκια των συντεχνιών και οχι στον εκάστοτε ψηφισμένο υπουργό.

  Το είπε το παπαγαλάκι στην πρωινή εκπομπή έδωσε κατευθυνση στον υπουργό.

  Αυτά τελειώσανε ανεπιστρεπτί, τα μάθαμε τα κόλπα σας.

  Σε ερώτηση μου προς την τότε επιτροπή ανταγωνισμού γιατί απευθήνθηκε στο επιμελητήριο το οποίο ειναι η συντεχνία που προσπαθεί να κρατάει κλειστό το επάγγελμα του λογιστή για τα μέλη του, η απάντηση ΤΡΙΑ ΠΟΥΛΑΚΙΑ ΚΑΘΟΝΤΑΙ.. , εμεις δεν ξέςρουμε τίποτα απάντησαν, το πόρισμα ποιος το εργαψε..ΧΑΟΣ..ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ η τρόικα εφυγε το επαγγελμα ακόμα κλειστοτατο. Βέβαια κλειστό ειναι για τους διπλωματουχους ΙΕΚ, για τον πτυχιουχο ασφαλιστικων ή πληροφορικής ασχετους με την λογιστική σαν μέλη του επιμελητηριου ειναι ΑΝΟΙΚΤΟΤΑΤΟ.

  Τα κολπάκια των συντεχνιτών μέσω του εκπροσωπου τους δημοσιογραφου πρωιναδικου ότι το επάγγελμα του λογιστή θα το ασκούσαν αποφοιτοι Α λυκέιου ήταν ψευδότατο και συκοφαντικό.

  Ετσι νομοθετουν, μέσα απο πρωιναδικα οι συντεχνίες και οι δουλικοί υπουργοί χορευουν κασιλαμα.

  Με αποτέλεσμα βέβαια τα ΙΕΚ μαζί με τα λυκεια ΕΠΑΛ να παιρνουν την αδεια του εμπειρικού , μια αδεια λυκειου μετα απο 3 χρόνια τριτοβαθμιες σπουδες στην λογιστική φοροτεχνικά/και αλεξιπτωτιστες ασχετοι με την λογιστικη, λογιστες με το πτυχιο απλά επειδή ησαν μελη της συντεχνίας.
  Αυτο καταφερανε οι συντεχνίτες υπουργοί.

  Βάσει της νομοθεσίας που διέπει την ασκηση νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων στην ΕΕ το επάγγελμα του λογιστή μπορεί να ασκείται, απο
  Κάτοικο της ΕΕ που έχει τελειώσει Βθμια εκπαιδευση με δικάιωμα εισόδου στην τριτοβάθμια. Το κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει προυπηρεσία για να παραχωρήσει αδεια ασκησεως επαγγελματος ή αλλες εξετάσεις.
  Κατοικο της ΕΕ με τουλάχιστον 1 ετος μεταδευτεροβαθμιας εκπαιδευσης στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

  Απο τα ανωτέρω συνάγεται οτι ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΑ υπουργοί απαγορευαν σε αποφοιτους ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ.
  θεωρώ θα θεραπευθεί άμεσα.