Άρθρο 8 Πληροφόρηση και συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών (άρθρο 8 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

 

1. Τα αρμόδια υπουργεία και οι αρμόδιοι φορείς θέτουν, με τα κατάλληλα μέσα, πληροφορίες στη διάθεση των πολιτών, των αποδεκτών των υπηρεσιών και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν ασκούν το συγκεκριμένο επάγγελμα, πριν από τη θέσπιση νέων ή την τροποποίηση υφιστάμενων νομοθετικών, ή κανονιστικών διατάξεων που περιορίζουν την πρόσβαση σε νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα ή την άσκηση των επαγγελμάτων αυτών.
2. Τα αρμόδια υπουργεία και οι αρμόδιοι φορείς εξασφαλίζουν καταλλήλως τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και τους παρέχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους. Οι σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις υπόκεινται σε διαβούλευση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 61 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).