Άρθρο 3 Ορισμοί (άρθρο 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

 

Για τους σκοπούς του παρόντος, εφαρμόζονται οι ορισμοί του π.δ. 38/2010 (Α’ 78), καθώς και οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «προστατευόμενος επαγγελματικός τίτλος»: μορφή νομοθετικής ρύθμισης ενός επαγγέλματος, όπου για τη χρήση του τίτλου σε επαγγελματική δραστηριότητα ή ομάδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων απαιτείται, άμεσα ή έμμεσα, δυνάμει νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, και όπου η αθέμιτη χρήση αυτού του τίτλου υπόκειται σε κυρώσεις,
β) «αποκλειστικές δραστηριότητες»: μορφή νομοθετικής ρύθμισης ενός επαγγέλματος, όπου η πρόσβαση σε επαγγελματική δραστηριότητα ή ομάδα επαγγελματικών δραστηριοτήτων περιορίζεται, άμεσα ή έμμεσα, δυνάμει νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, αποκλειστικά σε όσους ασκούν ένα νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα, οι οποίοι κατέχουν ειδικό επαγγελματικό προσόν, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης στην οποία η δραστηριότητα ασκείται από κοινού με άλλα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα.

 • 28 Νοεμβρίου 2020, 12:56 | ΜΕΚΡΙΖΗΣ

  Άρθρο 2
  Πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)
  2. Όταν για ένα συγκεκριμένο νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα έχουν θεσπισθεί, με χωριστή κοινοτική νομοθετική πράξη, άλλες ειδικές ρυθμίσεις που σχετί­ζονται άμεσα με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, δεν εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος διατάγματος.
  Άρθρο 10
  Πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

  1.Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλα τα επαγγέλματα που δεν καλύπτονται από τα κεφάλαια II και III του παρόντος τίτλου, καθώς και στις ακόλουθες περιπτώσεις στις οποίες ο αιτών, για συγκεκριμένους και εξαιρετικούς λόγους, δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα ανωτέρω κεφάλαια:

  α) για τις δραστηριότητες του παραρτήματος IV, όταν ο επαγγελματίας δεν πληροί τις απαιτήσεις των άρθρων 17, 18 και 19·

  β) για ιατρούς βασικής εκπαίδευσης, ειδικευμένους ιατρούς, νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρους, ειδικευμένους οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, μαίες/μαιευτές, φαρμακοποιούς και αρχιτέκτονες, όταν ο επαγγελματίας δεν πληροί τις απαιτήσεις ουσιαστικής και νόμιμης επαγγελματικής άσκησης που αναφέρονται στα άρθρα 23, 27, 33, 37, 39, 43 και 49·

  γ) για αρχιτέκτονες, όταν ο επαγγελματίας είναι κάτοχος τίτλου εκπαίδευσης που δεν περιλαμβάνεται στο παράρτημα V, σημείο 5.7·

  δ) υπό την επιφύλαξη των άρθρων 21 παράγραφος 1, 23 και 27, για ιατρούς, νοσοκόμους, οδοντιάτρους,κτηνιάτρους, μαίες/μαιευτές, φαρμακοποιούς και αρχιτέκτονες, οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης ειδικότητας και οι οποίοι πρέπει να έχουν λάβει μέρος στην εκπαίδευση για την απόκτηση τίτλου εκ των περιλαμβανομένων στο παράρτημα V, σημεία 5.1.1, 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 και 5.7.1, αποκλειστικά και μόνο για την αναγνώριση της συγκεκριμένης ειδικότητας·

  ε) για νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη και ειδικευμένους νοσοκόμους οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης ειδικότητας και οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στην εκπαίδευση για την απόκτηση τίτλου εκ των περιλαμβανομένων στο παράρτημα V, σημείο 5.2.2, όταν ο επαγγελματίας ζητεί αναγνώριση σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο οι σχετικές επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται από ειδικευμένους νοσοκόμους που δεν έχουν εκπαιδευθεί ως νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη·

  στ) για ειδικευμένους νοσοκόμους που δεν έχουν εκπαιδευθεί ως νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη, όταν ο μετανάστης ζητεί αναγνώριση σε άλλο κράτος μέλος στο οποίο οι σχετικές επαγγελματικές δραστηριότητες ασκούνται από νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, ειδικευμένους νοσοκόμους που δεν έχουν εκπαιδευθεί ως νοσοκόμοι υπεύθυνοι για γενική περίθαλψη ή ειδικευμένους νοσοκόμους οι οποίοι είναι κάτοχοι τίτλου εκπαίδευσης ειδικότητας και οι οποίοι έχουν λάβει μέρος στην εκπαίδευση για την απόκτηση τίτλου εκ των περιλαμβανομένων στο παράρτημα V, σημείο 5.2.2·

  ζ) για τους επαγγελματίες που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 3, παράγραφος 3.

  Άρθρο 11
  Επίπεδα προσόντων (Άρθρο 11 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)
  i) είτε εκπαίδευση μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, εκτός από την αναφερόμενη στα στοιχεία δ) και ε), διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους ή ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης, προϋπόθεση πρόσβασης στην οποία αποτελεί κατά κανόνα, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθμιων σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση στην ανώτατη ή ανώτερη πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή την ολοκλήρωση ισοδύναμης σχολικής εκπαίδευσης στο δεύτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο, καθώς και την ενδεχομένως απαιτούμενη επιπλέον αυτού του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών επαγγελματική κατάρτιση,

  @@@είτε εκπαίδευση μεταδευτεροβάθμιου επιπέδου, εκτός από την αναφερόμενη στα στοιχεία δ) και ε), διάρκειας !!!!!!!!!!!!!!!!!τουλάχιστον ενός έτους ή ισοδύναμης διάρκειας υπό καθεστώς μερικής παρακολούθησης!!!!!!!!!!@@@,

  προϋπόθεση πρόσβασης στην οποία αποτελεί κατά κανόνα, μεταξύ άλλων, η ολοκλήρωση του κύκλου δευτεροβάθμιων σπουδών που απαιτείται για την πρόσβαση στην ανώτατη ή ανώτερη πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή την ολοκλήρωση ισοδύναμης σχολικής εκπαίδευσης στο δεύτερο δευτεροβάθμιο επίπεδο, καθώς και την ενδεχομένως απαιτούμενη επιπλέον αυτού του κύκλου μεταδευτεροβάθμιων σπουδών επαγγελματική κατάρτιση,

  Άρθρο 14
  Αντισταθμιστικά μέτρα (Άρθρο 14 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ)

  1. Το άρθρο 13 δεν κωλύει την αρμόδια αρχή του άρθρου 54, σε περίπτωση αίτησης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, να απαιτεί από τον αιτούντα την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης προσαρμογής επί τρία έτη, κατ’ ανώτατο όριο, ή την υποβολή σε δοκιμασία επάρκειας σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις εάν:

  α) η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από την εκπαίδευση στην Ελλάδα,

  β) το νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην Ελλάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες νομοθετικά ρυθμιζόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες, οι οποίες δεν υπάρχουν στο αντίστοιχο επάγγελμα στο κράτος μέλος καταγωγής του αιτούντος, και η εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα αφορά τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικούς από εκείνους που καλύπτονται από τη βεβαίωση επάρκειας ή τον τίτλο εκπαίδευσης που διαθέτει ο αιτών.

  Το άρθρο 11 μας αναφέρει ότι κάποιος με μονοετή σπουδές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα αποκτάει πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα.

  Βασει του παρόντος
  Άρθρο 5 Απαγόρευση των διακρίσεων (άρθρο 5 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

  Άρθρο 7 Αναλογικότητα (άρθρο 7 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

  1. Το εκάστοτε αρμόδιο υπουργείο ή αρχή μεριμνά ώστε οι νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που θεσπίζονται για τον περιορισμό της πρόσβασης σε νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα ή της άσκησης των επαγγελμάτων αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των τροποποιήσεων υφιστάμενων διατάξεων, να είναι κατάλληλες για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού και να μην υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξή του.

  Εχουμε πλήρη παραβίαση των δικαιώματων των αποφοίτων επαγγελματικής κατάρτισης της ημεδαπής σε σχέση με αυτούς της αλλοδαπής.

  Αμεσα επαγγελματικά δικαιώματα στα ΙΕΚ με το πτυχίο όσον αφορά επαγγέλματα εκτος απο τα οριζόμενα της
  Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, ήτοι ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ
  Κάθε άλλη ρύθμιση «αναβάθμισης» με κατατακτηριες και αλλες τέτοιες μεθοδεύσεις παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, ισότητας ανάμεσα σε μέλη της ΕΕ με γνώμονα την καταγωγή, και αποτελεί παράβαση καθήκοντος.