Άρθρο 6 Αιτιολόγηση βάσει σκοπών δημόσιου συμφέροντος (άρθρο 6 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

 

1. Το εκάστοτε αρμόδιο υπουργείο ή αρχή μεριμνά ώστε οι νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις για τον περιορισμό της πρόσβασης σε νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα ή της άσκησης των επαγγελμάτων αυτών, με τις οποίες επιδιώκεται η θέσπιση νέων ή η τροποποίηση υφιστάμενων ρυθμίσεων, να δικαιολογούνται βάσει σκοπού δημόσιου συμφέροντος.
2. Το εκάστοτε αρμόδιο υπουργείο ή αρχή εξετάζει, ειδικότερα, αν οι διατάξεις της παρ. 1 δικαιολογούνται αντικειμενικά προς τον σκοπό της διασφάλισης της δημόσιας τάξης, της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας υγείας, ή βάσει επιτακτικών λόγων δημόσιου συμφέροντος, όπως η διαφύλαξη της χρηματοοικονομικής ισορροπίας του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος, η προστασία των καταναλωτών, των αποδεκτών των υπηρεσιών και των εργαζομένων, η διασφάλιση της ορθής απονομής της δικαιοσύνης, η διασφάλιση της δικαιοσύνης των εμπορικών συναλλαγών, η καταπολέμηση της απάτης και η πρόληψη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, καθώς και η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των φορολογικών ελέγχων, η ασφάλεια των μεταφορών, η προστασία του περιβάλλοντος, περιλαμβανομένου του αστικού περιβάλλοντος, η υγεία των ζώων, η διανοητική ιδιοκτησία, η διασφάλιση και διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, οι στόχοι κοινωνικής πολιτικής και οι στόχοι πολιτιστικής πολιτικής.
3. Λόγοι αμιγώς οικονομικής φύσης ή αμιγώς διοικητικοί λόγοι δεν αποτελούν επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος που δικαιολογούν τον περιορισμό της πρόσβασης σε νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα ή της άσκησης των επαγγελμάτων αυτών.
4. Η αιτιολόγηση βάσει σκοπών δημόσιου συμφέροντος, σύμφωνα με το παρόν, περιλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση της περ. (α) της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
5. Η τήρηση του παρόντος διασφαλίζεται από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή και την Επιτροπή Αξιολόγησης Ποιότητας της Νομοπαρασκευαστικής Διαδικασίας των άρθρων 63 και 64 του ν. 4622/2019.

 • Αξιότιμη κα Υπουργέ,
  Αξιότιμα Στελέχη της Επιτροπής Διαβούλευσης,

  Πολύ ορθά στο άρθρο 6 του Νομοσχεδίου αναφέρεστε σε Σύνδεση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας.

  Δυστυχώς έχει παραληφθεί η σύνδεση της εκπαίδευσης με την ενεργή οικονομία σε προηγούμενες βαθμίδες. Η τριβή των μαθητών με την ενεργή οικονομία οφείλει να γίνει από μικρότερη ηλικία. Πρέπει να υπάρχουν μαθήματα που να οδηγούν στη γνωριμία με τα επαγγέλματα σε όλες τις βαθμίδες τις εκπαίδευσης ξεκινώντας από το δημοτικό (που θα δίνονται εν είδει εκπαιδευτικού παιχνιδιού). Σε μεγαλύτερες βαθμίδες η «Επαγγελματική Αναγνώριση» και η «Αναγνώριση Δεξιοτήτων» θα πρέπει να γίνεται με δομημένη ύλη. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ενταχθεί και το πρόγραμμα της Επιχειρηματικότητας το οποίο εξαιρείται διαχρονικά ακόμη και ως βιβλιογραφική αναφορά.

  Παράλληλα τα περιγράμματα που σχετίζονται με τη σύνδεση με την οικονομία, πρέπει να είναι ταχέως ανανεούμενα, καθώς η κοινωνία, οι ανάγκες για επαγγελματική αποκατάσταση και η οικονομία τρέχουν.

  Τέλος οφείλουν να παρουσιάζονται υγιή, διαφυλετικά πρότυπα, προκειμένου να εξαλειφθούν τα στερεότυπα των φύλων και στην επαγγελματική εκπαίδευση.

  Με εκτίμηση,
  Εκ του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος