Άρθρο 1 Αντικείμενο (άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958)

Με τις διατάξεις του παρόντος εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου του 2018 σχετικά με τη δημιουργία ενός κοινού πλαισίου για τη διενέργεια αξιολογήσεων αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέων, ή την τροποποίηση υφιστάμενων, νομοθετικών, ή κανονιστικών διατάξεων για τον περιορισμό της πρόσβασης σε νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα ή της άσκησης των επαγγελμάτων αυτών και προβλέπονται κανόνες με σκοπό να διασφαλισθεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, παράλληλα προς την κατοχύρωση υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών. Ο παρών δεν θίγει την αρμοδιότητα και τη διακριτική ευχέρεια ως προς το εύρος και τον τρόπο νομοθετικής ρύθμισης ενός επαγγέλματος, εντός των ορίων των αρχών της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αναλογικότητας.

 • Σκοπός της παρούσας διάταξης είναι ο σεβασμός της αρχής της αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων. Η Ε.Ε. θεσπίζει κανόνες για την ελεύθερη μετακίνηση και εγκατάσταση των επαγγελματιών από ένα κράτος-μέλος σε ένα άλλο. Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκε και η Οδηγία 2005/36/ΕΚ, την οποία ενσωματώνει το ΠΔ 38/2010 στην Ελληνική έννομη τάξη. Σκοπό είχε την διευκόλυνση μετακίνησης των επαγγελματιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Στην Ελλάδα, όμως, στο ίδιο ΠΔ 38/2010, το 2012 εισήχθη η έννοια της αναγνώρισης «επαγγελματικής ισοδυναμίας», προκειμένου για την εξυπηρέτηση των Ελληνικών Κολλεγίων. Για πρόσωπα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να λάβουν αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων. Χωρίς να υπάρχει καμία υποχρέωση από νομική διάταξη της Ε.Ε. Ελληνική έμπνευση και πρωτοβουλία που προστέθηκε στο ΠΔ με Ελληνικό νόμο. Ίσχυσε μέχρι το Μάιο του 2019. Ο τότε Υπουργός Παιδείας, με το κύκνειο υπουργικό του άσμα (τον ν. 4610/2019) την κατήργησε. Η σημερινή Υπουργός, με την πρώτη της πράξη (τον ν. 4635/2019) την επανέφερε τον Οκτώβριο του 2019.
  Έτσι συνεχίζεται η Ελληνική πρωτοτυπία να δίδεται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για νομοθετικά ρυθμισμένα επαγγέλματα (όπως επαγγέλματα υγείας) μετά από σπουδές που δεν δίνουν το δικαίωμα αυτό στη χώρα από την οποία έχει λάβει το πτυχίο του ο ενδιαφερόμενος. Με το άρθρο 16 παρ. 5 του Συντάγματος («Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νπδδ με πλήρη αυτοδιοίκηση») να μην έχει τροποποιηθεί.
  Επιπλέον το ΣΑΕΠ έγινε ΑΤΕΕΝ και οι αποφάσεις Επιτροπών αντικαταστάθηκαν από αποφάσεις Προϊσταμένων Τμημάτων Υπουργείων.
  Μάλλον είναι η «αναλογική» εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας στην Ελλάδα.

 • 2 Δεκεμβρίου 2020, 14:14 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ

  Ίδρυση των προτύπων ΕΠΑΛ
  Τα υπόλοιπα ΕΠΑΛ να συνεχίσουν να λειτουργούν όπως λειτουργούν με τον βασικό κορμό τομέων και να προσθέτουν η να αφαιρούν ειδικότητες που βρίσκονται μέσα στον τομέα ανάλογα με την ζήτηση στην αγορά εργασίας
  Να παραμείνει το ποσοστό εισόδου στα πανεπιστήμια γιατί δίνει κίνητρο στους μαθητές και δεν τους απομακρύνει από το γενικότερο εκπαιδευτικό σύστημα
  Τα ΕΠΑΛ να ανήκουν στην εκπαίδευση και όχι στην κατάρτιση
  Διότι:
  Τα Γενικά Λύκεια δίνουν στους μαθητές τους γενικές γνώσεις με παιδαγωγικό τρόπο και σαν τελικός στόχος είναι η διαμόρφωση χαρακτήρων των μαθητών με την παράλληλη γενική τους μόρφωση
  Έτσι και τα ΕΠΑΛ πρέπει να δίνουν στους μαθητές τεχνικές γνώσεις για εξάσκηση του επαγγέλματος με τελικό στόχο την διαμόρφωση των χαρακτήρων των μαθητών με την παράλληλη τεχνική κατάρτιση που λαμβάνουν όπως το κάνουν μέχρι και σήμερα

 • 28 Νοεμβρίου 2020, 10:06 | ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΙΕΚ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

  Σύστημα αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην ΕΕ και κλειστά επαγγέλματα Ελλάδα

  Νομοθεσία 89/48

  οδηγία 92/51
  Α. ΑΡΘΡΟ 1

  49. Το άρθρο 1 ορίζει μια σειρά από έννοιες που είναι απαραίτητες για την ορθή κατανόηση της οδηγίας.

  ΑΡΘΡΟ 1 (α)

  50. Αυτή η διάταξη ορίζει το Δίπλωμα ως αποτέλεσμα ενός μεταπτυχιακού κύκλου μαθημάτων διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους (αλλά λιγότερο από τα τρία έτη που απαιτούνται για ένα δίπλωμα όπως ορίζεται στην οδηγία 89/48). Το μάθημα θεωρείται τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω του ότι απαιτούν τα ίδια προσόντα εισαγωγής με ένα πανεπιστήμιο ή ένα μάθημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το άρθρο 1 στοιχείο α) περιλαμβάνει επίσης στον ορισμό οποιοδήποτε μάθημα εκπαίδευσης ή κατάρτισης που αναφέρεται στο παράρτημα Γ (βλέπε σχόλια σχετικά με το άρθρο 15).

  51. Όπως στην οδηγία 89/48, το δίπλωμα πρέπει να έχει απονεμηθεί από αρμόδια αρχή και πρέπει να αποδεικνύει ότι ο κάτοχος διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για να αναλάβει ή να ασκήσει κατοχυρωμένο επάγγελμα σε αυτό το κράτος μέλος.

  52. Όπως και το αντίστοιχο κείμενο της οδηγίας 89/48, καλύπτει διπλώματα τρίτων χωρών υπό ορισμένες προϋποθέσεις και περιλαμβάνει εκείνα που εκδίδονται για την αναγνώριση μαθημάτων εκτός της Κοινότητας σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση σύμφωνα με το νόμο, τους κανονισμούς ή τις διοικητικές αρχές. διατάξεις ενός κράτους μέλους.

  53. Επίσης, όπως και η οδηγία 89/48, η οδηγία αναγνωρίζει την εναλλακτική εκπαίδευση και κατάρτιση, υπό την προϋπόθεση ότι αναγνωρίζεται από αρμόδια αρχή στο ίδιο κράτος μέλος ως ισοδύναμου επιπέδου και παρέχει τα ίδια δικαιώματα για την ανάληψη ή την άσκηση επαγγέλματος. Τέτοιες εναλλακτικές διαδρομές μπορεί να είναι μαθήματα παράλληλα με τα κύρια μαθήματα κατάρτισης ή με προηγούμενα μαθήματα.

  ΑΡΘΡΟ 1 (β)

  54. Το Πιστοποιητικό καλύπτει μετα-δευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση και δευτεροβάθμια εκπαίδευση που μπορεί να είναι είτε τεχνική είτε επαγγελματική.

  55. Αυτή η μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορεί να λάβει τη μορφή επίσημου μαθήματος, ή κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της εν υπηρεσία υπηρεσίας, ή μιας δοκιμαστικής περιόδου. Είναι υποχρεωτικό εάν η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι γενική, αλλά προαιρετική για τους σκοπούς του πιστοποιητικού εάν η δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι τεχνική ή επαγγελματική. Η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικό ίδρυμα ή σε επιχείρηση ή εναλλακτικά και στα δύο.

  56. Όπως και το δίπλωμα, το πιστοποιητικό πρέπει να απονέμεται από αρμόδια αρχή και πρέπει να παρέχει στον κάτοχο τη δυνατότητα να αναλάβει ή να ασκήσει δραστηριότητα η οποία ρυθμίζεται στο συγκεκριμένο κράτος μέλος.

  57. Εάν ένα κράτος μέλος αναγνωρίσει την κατάρτιση που αποκτήθηκε σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η οποία δεν παρέχεται σε ίδρυμα που διδάσκει σύμφωνα με τους κανόνες του εν λόγω κράτους μέλους, απαιτείται επαγγελματική πείρα δύο ετών στο κράτος μέλος προτού μπορέσει να είναι το Γενικό Σύστημα επικαλέστηκε να δώσει δικαιώματα αναγνώρισης σε άλλα κράτη μέλη (έναντι τριών ετών για τα διπλώματα).

  58. Η εναλλακτική εκπαίδευση αναγνωρίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως τα διπλώματα.

  ΑΡΘΡΟ 1 (γ)

  59. Στην παρούσα παράγραφο ορίζεται η βεβαίωση επάρκειας ως πιστοποίηση εκπαίδευσης που δεν οδηγεί ούτε σε δίπλωμα ούτε από καμία οδηγία ούτε σε πιστοποιητικό. Είναι λοιπόν μια πολύ σύντομη πορεία. Μια βεβαίωση μπορεί επίσης να απονεμηθεί μετά από αξιολόγηση μιας αρχής για τις προσωπικές ιδιότητες, τα προσόντα ή τις γνώσεις του αιτούντος, χωρίς απόδειξη προηγούμενης εκπαίδευσης ή κατάρτισης.

  60. Κατά τη θέσπιση της οδηγίας, η Επιτροπή ανέλαβε να δώσει ιδιαίτερη προσοχή, κατά την επανεξέταση της λειτουργίας της οδηγίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 και υπό το πρίσμα τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν στην πράξη, στο γεγονός ότι «μια βεβαίωση επάρκειας» ήταν λιγότερο ουσιαστική από ένα πιστοποιητικό, δεδομένης της ανησυχίας που εκφράστηκε σχετικά με τη διάκριση μεταξύ των δύο εννοιών. Ωστόσο, η Επιτροπή δεν γνωρίζει μέχρι σήμερα συγκεκριμένα προβλήματα.

  ΑΡΘΡΟ 1 (ζ)

  61. Σε ορισμένα κράτη μέλη υπάρχουν σχετικά λίγα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, αλλά η κατάρτιση για επαγγέλματα που δεν υπόκεινται σε ρύθμιση μπορεί να προσανατολιστεί ειδικά στην άσκηση αυτού του επαγγέλματος, με τη δομή και το επίπεδο της κατάρτισης να παρακολουθείται ή να εγκρίνεται από τις αρχές.
  Ι. ΑΡΘΡΟ 9

  111. Όταν το κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί απόδειξη γενικής εκπαίδευσης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεν δικαιούται να αρνηθεί επίσημα προσόντα του αντίστοιχου επιπέδου που έχει απονεμηθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους.

  ΟΔΗΓΊΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

  της 7ης Σεπτεμβρίου 2005

  σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

  (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

  Κατάλογος επαγγελματικών ενώσεων ή οργανισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 παράγραφος 2

  Άρθρο 3

  Ορισμοί

  1. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται:

  α)

  ως «νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα», η επαγγελματική δραστηριότητα ή το σύνολο επαγγελματικών δραστηριοτήτων των οποίων η ανάληψη, η άσκηση ή ένας από τους όρους άσκησης εξαρτάται άμεσα ή έμμεσα, δυνάμει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, από την κατοχή καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων· ειδικότερα, όρο άσκησης συνιστά η χρήση επαγγελματικού τίτλου που περιορίζεται, βάσει νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων, μόνο σε όποιον κατέχει συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν. Όταν η ανωτέρω φράση δεν έχει εφαρμογή, επάγγελμα αναφερόμενο στην παράγραφο 2 εξομοιώνεται προς νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα·

  β)

  ως «επαγγελματικά προσόντα», τα προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο εκπαίδευσης, από βεβαίωση επάρκειας που αναφέρεται στο άρθρο 11, στοιχείο α), εδάφιο (i) ή/και από επαγγελματική πείρα·

  γ)

  ως «τίτλος εκπαίδευσης», τα διπλώματα, πιστοποιητικά και άλλοι τίτλοι που χορηγούνται από αρχή κράτους μέλους, η οποία έχει οριστεί σύμφωνα με τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του εν λόγω κράτους, και βεβαιώνουν επιτυχώς περατωθείσα επαγγελματική εκπαίδευση που έχει αποκτηθεί, κατά κύριο λόγο, στην Κοινότητα. Όταν η ανωτέρω φράση δεν έχει εφαρμογή, τίτλος εκπαίδευσης αναφερόμενος στην παράγραφο 3 εξομοιώνεται προς τίτλο εκπαίδευσης·

  δ)

  «αρμόδια αρχή», οιαδήποτε αρχή ή οργανισμός που έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από τα κράτη μέλη να χορηγεί ή να παραλαμβάνει τους τίτλους εκπαίδευσης και άλλα έγγραφα ή πληροφορίες, καθώς και να παραλαμβάνει τις αιτήσεις και να λαμβάνει τις αποφάσεις που αναφέρονται στην παρούσα οδηγία·

  ε)

  ως «νομοθετικά κατοχυρωμένη εκπαίδευση», κάθε εκπαίδευση η οποία είναι άμεσα προσανατολισμένη στην άσκηση συγκεκριμένου επαγγέλματος και συνίσταται σε κύκλο σπουδών που ενδεχομένως συμπληρώνεται από επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, πρακτική άσκηση ή άσκηση του επαγγέλματος.

  Η διάρθρωση και το επίπεδο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της πρακτικής άσκησης ή της άσκησης του επαγγέλματος ρυθμίζονται από νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του οικείου κράτους μέλους ή υπόκεινται σε έλεγχο ή έγκριση εκ μέρους της αρμόδιας προς τούτο αρχής·

  ως «επαγγελματική πείρα», η πραγματική και νόμιμη άσκηση του σχετικού επαγγέλματος σ’ ένα κράτος μέλος·

  ζ)

  ως «πρακτική άσκηση προσαρμογής», η άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, που πραγματοποιείται στο κράτος μέλος υποδοχής υπό την ευθύνη αναγνωρισμένου επαγγελματία και που συνοδεύεται, ενδεχομένως, από συμπληρωματική εκπαίδευση. Η πρακτική άσκηση υπόκειται σε αξιολόγηση. Οι λεπτομερείς κανόνες της πρακτικής άσκησης και της αξιολόγησής της καθώς και το νομικό καθεστώς του ασκούμενου μετανάστη καθορίζονται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους υποδοχής.

  Το καθεστώς του οποίου απολαύει εντός του κράτους μέλους υποδοχής ο ασκούμενος, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα παραμονής, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις κοινωνικές παροχές, τις αποζημιώσεις και τις αποδοχές, καθορίζεται από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους σύμφωνα με το ισχύον κοινοτικό δίκαιο·

  η)

  ως «δοκιμασία επάρκειας», έλεγχος που αφορά αποκλειστικά τις επαγγελματικές γνώσεις του αιτούντος, διενεργείται δε από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής με σκοπό να εκτιμηθεί η ικανότητα του αιτούντος να εξασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στο εν λόγω κράτος μέλος. Για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού, οι αρμόδιες αρχές, με βάση τη σύγκριση της εκπαίδευσης που απαιτεί το κράτος μέλος υποδοχής με την εκπαίδευση του αιτούντος, καταρτίζουν κατάλογο των τομέων γνώσεων οι οποίοι δεν καλύπτονται από το δίπλωμα ή τον τίτλο ή τίτλους εκπαίδευσης που κατέχει ο αιτών.

  Στη δοκιμασία επάρκειας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ο αιτών είναι αναγνωρισμένος επαγγελματίας στο κράτος μέλος καταγωγής ή προέλευσής του. Η δοκιμασία αυτή καλύπτει τομείς γνώσεων που επιλέγονται μεταξύ εκείνων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο και των οποίων η γνώση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος στο κράτος μέλος υποδοχής. Η εν λόγω δοκιμασία μπορεί επίσης να καλύπτει τη γνώση της δεοντολογίας που ισχύει για τις οικείες δραστηριότητες στο κράτος μέλος υποδοχής.

  Οι λεπτομερείς κανόνες της δοκιμασίας επάρκειας, καθώς και το νομικό καθεστώς στο οποίο υπάγεται στο κράτος μέλος υποδοχής ο αιτών που επιθυμεί να ετοιμαστεί για τη δοκιμασία επάρκειας εκεί, καθορίζονται από τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους,

  62. Αυτή η ρυθμιζόμενη εκπαίδευση παρέχει εγγυήσεις ισοδύναμες με αυτές που παρέχονται σε σχέση με ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, και συνεπώς ο μετανάστης δεν απαιτείται να αποδείξει επαγγελματική πείρα όταν η δραστηριότητα δεν ρυθμίζεται στο κράτος μέλος προέλευσης (βλέπε άρθρα 3, 5 και 6) .

  63. Το Παράρτημα Δ (βλ. Παρακάτω) παραθέτει ρυθμιζόμενη κατάρτιση που θεωρείται ισοδύναμη σε επίπεδο με το δίπλωμα. Είναι δυνατή και άλλη ρυθμιζόμενη εκπαίδευση, π.χ. σε επίπεδο πιστοποιητικού.

  ΑΡΘΡΟ 1 (δ), (ε), (στ), (η), (i) και (ι)

  64. Οι ορισμοί του κράτους μέλους υποδοχής, του ρυθμιζόμενου επαγγέλματος, της ρυθμιζόμενης επαγγελματικής δραστηριότητας, της επαγγελματικής εμπειρίας, της περιόδου προσαρμογής και του τεστ επάρκειας είναι ουσιαστικά εκείνοι της οδηγίας 89/48. Δεν επισυνάπτεται κανένας κατάλογος ρυθμιζόμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων, δεδομένου ότι εμπλέκονται πολλές περισσότερες δραστηριότητες από ό, τι με την οδηγία 89/48.

  65. Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες παρατηρήσεις σχετικά με αυτούς τους ορισμούς σε σύγκριση με αυτούς της οδηγίας 89/48 [11].

  [11] Έγγραφο COM (96) 46 τελικό, 15 Φεβρουαρίου 1996. Εάν ένα επάγγελμα δεν ρυθμίζεται σύμφωνα με τις οδηγίες 89/48 / ΕΟΚ και 92/51 / ΕΟΚ, το κράτος μέλος υποδοχής εξακολουθεί να έχει υποχρεώσεις συνθήκης στον τομέα της αναγνώρισης επαγγελματικά προσόντα (βλ. νομολογία Bobadilla αριθ. 234/97 της 8.7.1999).

  Β. ΑΡΘΡΟ 2 (και παραρτήματα Α και Β)

  66. Το άρθρο 2 ξεκινά δηλώνοντας ότι η οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε υπήκοο κράτους μέλους που επιθυμεί να ασκήσει επάγγελμα με αυτοαπασχολούμενο ή ως μισθωτό.

  67. Σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 2, η οδηγία δεν καλύπτει τα επαγγέλματα που αποτελούν αντικείμενο ειδικής οδηγίας που θεσπίζει ρυθμίσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων από τα κράτη μέλη, δηλαδή νοσοκόμες, γιατροί, μαίες, φαρμακοποιοί, κτηνίατροι, οδοντίατροι και αρχιτέκτονες, και επαγγέλματα στον τομέα των μεταφορών (βλέπε τμήμα VI Ε «Μεταφορές»), ούτε εφαρμόζεται σε δραστηριότητες που καλύπτονται από οδηγία που αναφέρεται στο παράρτημα Α σχετικά με τα μεταβατικά μέτρα, την ελευθερία εγκατάστασης και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.

  68. Μετά από αυτόν τον δεύτερο αποκλεισμό, η Επιτροπή πρότεινε έναν μηχανισμό αναγνώρισης των διπλωμάτων για τα επαγγέλματα στην πρότασή της για μια τρίτη οδηγία για το γενικό σύστημα, η οποία εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (δεύτερη ανάγνωση) στις 7 Μαΐου 1999 και από το Συμβούλιο 11 Μαΐου 1999. Η παρούσα οδηγία, που υπεγράφη στις 7 Ιουνίου, θα εφαρμοστεί εντός δύο ετών από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα πριν από τις 31 Ιουλίου 2001. Ο μηχανισμός είναι παρόμοιος με το γενικό σύστημα, αλλά διαφέρει από δύο απόψεις. Πρώτον, είναι απλούστερο, ειδικά επειδή υπάρχει μόνο ένα επίπεδο εκπαίδευσης. Τα επαγγέλματα που καλύπτονται δείχνουν λιγότερες διαφορές όσον αφορά την εκπαίδευση. Δεύτερον, η επιλογή μεταξύ δοκιμής επάρκειας και περιόδου προσαρμογής, όπου υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ των μαθημάτων κατάρτισης, εμπίπτει στο κράτος μέλος υποδοχής εάν το επιθυμεί ο μετανάστης,υπό την ιδιότητα του μη μισθωτού ή ως διευθυντής μιας επιχείρησης, για να ασκήσει μια δραστηριότητα που απαιτεί τη γνώση και την εφαρμογή των εθνικών κανόνων. Αυτή η δεύτερη διαφορά απορρέει από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τελικά από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας συνδιαλλαγής που προβλέπεται στο άρθρο 189 Β (τώρα 251) της Συνθήκης ΕΚ.

  69. Η τρίτη παράγραφος του παραρτήματος Β επεκτείνει ορισμένες προαναφερθείσες οδηγίες στους μισθωτούς.

  70. Η επέκταση αυτή καλύπτει ένα κενό που δεν υπήρχε στις άλλες οδηγίες για την αμοιβαία αναγνώριση, δεδομένου ότι οι πρώτες οδηγίες αφορούσαν μόνο την εγκατάσταση και την παροχή υπηρεσιών ως μέρος των γενικών προγραμμάτων του Συμβουλίου για την εξάλειψη των περιορισμών στην ελευθερία εγκατάστασης και στην ελευθερία παρεχω ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ. Οι επόμενες οδηγίες περιελάμβαναν την άσκηση ως μισθωτού των εν λόγω δραστηριοτήτων.

  71. Εξ όσων γνωρίζει η Επιτροπή, η εφαρμογή αυτών των οδηγιών σε μισθωτούς, ακόμη και υπό την ιδιότητα άλλη από εκείνη του διευθυντή μιας επιχείρησης, δεν έχει δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα.

  Γ. ΑΡΘΡΟ 3

  72. Το άρθρο αυτό καθορίζει τις αρχές αναγνώρισης όταν το κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί την κατοχή διπλώματος όπως ορίζεται είτε στην οδηγία 92/51 / ΕΟΚ είτε στην οδηγία 89/48 / ΕΟΚ.

  73. Η διαφορά μεταξύ των διπλωμάτων των δύο οδηγιών έγκειται στο επίπεδο της εκπαίδευσης. Κατ ‘αρχήν, ο ορισμός της νεότερης οδηγίας περιλαμβάνει πανεπιστημιακή εκπαίδευση τουλάχιστον ενός έτους (αλλά λιγότερο από τρία).

  74. Υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις, ανάλογα με το εάν το επάγγελμα είναι ρυθμισμένο στο κράτος μέλος προέλευσης και, εάν όχι, εάν η κατάρτιση ρυθμίζεται.

  75. α) Εάν το επάγγελμα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος προέλευσης και ο αιτών κατέχει δίπλωμα οποιουδήποτε τύπου (89/48 / ΕΟΚ ή 92/51 / ΕΟΚ), το δίπλωμα πρέπει καταρχήν να αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος υποδοχής Κράτος (με τα απαραίτητα αντισταθμιστικά μέτρα – βλ. Άρθρο 4).

  76. (β) Εάν το επάγγελμα δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο στο κράτος μέλος προέλευσης, αλλά ο αιτών κατέχει ωστόσο ένα ή περισσότερα προσόντα κατάρτισης [12] σε επίπεδο διπλώματος 92/51 / ΕΟΚ, ο τίτλος αυτός πρέπει καταρχήν να αναγνωρίζεται από το κράτος μέλος υποδοχής, υπό την προϋπόθεση ότι ο κάτοχος έχει ασκήσει το σχετικό επάγγελμα για τουλάχιστον δύο από τα προηγούμενα δέκα έτη, με την επιφύλαξη τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων (βλ. άρθρο 4).

  [12] Εάν η εκπαίδευση είναι παράλληλη με μια κανονική ή προηγούμενη κατάρτιση, μπορεί να αναγνωριστεί στην ίδια βάση με την κανονική εκπαίδευση εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην προτελευταία παράγραφο του παρόντος άρθρου.

  77. Ωστόσο, η εμπειρία των δύο ετών δεν απαιτείται, εάν η εκπαίδευση ρυθμίζεται στο κράτος μέλος προέλευσης. Η ρυθμιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση ορίζονται στο άρθρο 1, το οποίο απαιτεί από αυτούς να προσανατολίζονται ειδικά στην άσκηση ενός συγκεκριμένου επαγγέλματος και να καθορίζουν τη δομή και το επίπεδό τους από τις νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις του οικείου κράτους μέλους.

  78. Η εγγύηση που παρέχεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους προέλευσης στο κράτος μέλος υποδοχής αντικαθίσταται, ως έχει, από έναν ελάχιστο βαθμό εμπειρίας του επαγγέλματος ή από το επίσημο καθεστώς της απόκτησης κατάρτισης.

  79. Δεν υπάρχει μηχανισμός αναγνώρισης των διπλωμάτων της Οδηγίας 92/51 όταν η πρόσβαση στο επάγγελμα αυτό εξαρτάται από την κατοχή διπλώματος Οδηγίας 89/48, ένας από τους όρους για την απονομή της οποίας είναι η επιτυχία σε μια σειρά μεταδευτεροβάθμιων σπουδών διαρκεί περισσότερο από τέσσερα χρόνια. Το χάσμα μεταξύ των δύο τύπων κατάρτισης θα ήταν τότε περισσότερο από τρία χρόνια. Σε αυτήν την περίπτωση, ο μετανάστης μπορεί να επικαλεστεί τη νομολογία «Βλασοπούλου» [13] για να αποκτήσει αναγνώριση των προσόντων της.

  [13] Στην απόφαση που εκδόθηκε στην υπόθεση C-340/89, το Δικαστήριο απορρέει από το άρθρο 52 (νυν 43) της Συνθήκης ΕΚ για την ελευθερία εγκατάστασης την υποχρέωση του κράτους μέλους υποδοχής να «λαμβάνει υπόψη τα διπλώματα , πιστοποιητικά και άλλα αποδεικτικά προσόντων που έχει αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος προκειμένου να ασκήσει το ίδιο επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος, κάνοντας σύγκριση μεταξύ των εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων που πιστοποιούνται από τα εν λόγω διπλώματα και των γνώσεων και προσόντων που απαιτούνται από τους εθνικούς κανόνες «( σημείο 16). Μόνο εάν τα διπλώματα αντιστοιχούν εν μέρει, το εν λόγω κράτος μέλος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον ενδιαφερόμενο να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τα προσόντα που στερούνται (σημείο 19).Πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη την επαγγελματική πείρα που αποκτήθηκε στο κράτος μέλος προέλευσης ή στο κράτος μέλος υποδοχής (σημείο 21). Η διαδικασία εξέτασης πρέπει να συνοδεύεται από εγγυήσεις: κάθε απόφαση που λαμβάνεται πρέπει να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας κατά την οποία μπορεί να ελεγχθεί η νομιμότητά της βάσει του κοινοτικού δικαίου και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι σε θέση να εξακριβώσει τους λόγους της απόφασης που ελήφθη στο / την άποψη της (σημείο 22) Αυτή η απόφαση ακολούθησε συνεπής νομολογία που έχει αγκαλιάσει την μισθωτή πρακτική (βλ. Απόφαση στην υπόθεση 234/97, «Bobadilla»).κάθε απόφαση που λαμβάνεται πρέπει να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας κατά την οποία μπορεί να ελεγχθεί η νομιμότητά της σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι σε θέση να εξακριβώσει τους λόγους της απόφασης που έλαβε υπόψη του (σημείο 22). Η απόφαση αυτή ακολούθησε συνεπής νομολογία η οποία ακολούθησε μισθωτή πρακτική (βλ. Απόφαση στην υπόθεση 234/97, «Bobadilla»).κάθε απόφαση που λαμβάνεται πρέπει να μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικής διαδικασίας κατά την οποία μπορεί να ελεγχθεί η νομιμότητά της σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι σε θέση να εξακριβώσει τους λόγους της απόφασης που έλαβε υπόψη του (σημείο 22). Αυτή η απόφαση ακολούθησε συνεπής νομολογία που έχει αγκαλιάσει την μισθωτή πρακτική (βλ. Απόφαση στην υπόθεση 234/97, «Bobadilla»).

  Δ. ΑΡΘΡΟ 4

  80. Το άρθρο 4 προβλέπει μέτρα που μπορούν να επιβληθούν στον μετανάστη για την αντιστάθμιση τυχόν ελλείψεων στην εκπαίδευσή του σε σύγκριση με εκείνο που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής σύμφωνα με το άρθρο 3. Τρία μέτρα προβλέπονται ανάλογα με το είδος του σοβαρού ελλείμματος: α) εάν αφορά τη διάρκεια της κατάρτισης, το αντισταθμιστικό μέτρο είναι επαγγελματική εμπειρία · (β) εάν αφορά το περιεχόμενο και ενδεχομένως το πεδίο της εκπαίδευσης, το αντισταθμιστικό μέτρο είναι η περίοδος προσαρμογής ή η δοκιμή επάρκειας.

  81. (α) Επαγγελματική εμπειρία μπορεί να απαιτείται εάν η διάρκεια της εκπαίδευσης των μεταναστών ήταν ένα έτος ή μεγαλύτερη από αυτήν που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής.

  82. Η εμπειρία που πρέπει να αποδείξει ο μετανάστης δεν πρέπει να υπερβαίνει το διπλάσιο του ελλείμματος στο χρόνο εκπαίδευσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπου το έλλειμμα του χρόνου εκπαίδευσης αντιστοιχεί στην πραγματικότητα στην επαγγελματική πρακτική, η απαίτηση του κράτους μέλους υποδοχής δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αντίστοιχο χρόνο. Σε καμία περίπτωση η περίοδος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, εάν το κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί δίπλωμα που απονέμεται βάσει ενός από τα μαθήματα κατάρτισης που απαριθμούνται στο παράρτημα Γ, δεν δικαιούται να απαιτήσει από έναν υποψήφιο με δίπλωμα 89/48 ή 92/51 να έχει εμπειρία, δεδομένου ότι η εκπαίδευση Τα μαθήματα που αναφέρονται στο Παράρτημα Γ έχουν πολύ συγκεκριμένες χρονικές περιόδους που είναι δύσκολο να συγκριθούν με εκείνες των διπλωμάτων «κατάλληλων» που καλύπτονται από αυτές τις δύο οδηγίες, παρόλο που είναι ισοδύναμα με τα διπλώματα 92/51.

  83. (β) Μπορεί να απαιτείται περίοδος προσαρμογής ή δοκιμή επάρκειας εάν:

  84. η εκπαίδευση που έλαβε ο μετανάστης ήταν ουσιαστικά διαφορετική από την εκπαίδευση που απαιτείται στο κράτος μέλος υποδοχής ή

  85. το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στο κράτος μέλος υποδοχής περιλαμβάνει μία ή περισσότερες ελεγχόμενες επαγγελματικές δραστηριότητες που δεν υπάρχουν στο νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στο κράτος μέλος προέλευσης οι οποίες υπόκεινται σε ειδική κατάρτιση η οποία δεν καλύπτεται ουσιαστικά από την εργασία του μετανάστη.

  86. Η οδηγία περιορίζει την περίοδο προσαρμογής σε τρία έτη κατ ‘ανώτατο όριο.

  87. Ο αιτών μπορεί να επιλέξει μεταξύ της περιόδου προσαρμογής και του τεστ επάρκειας. Η επιλογή εναπόκειται στις εθνικές αρχές μόνο σε τρεις περιπτώσεις:

  – όταν η άσκηση του σχετικού επαγγέλματος απαιτεί «ακριβή γνώση του εθνικού δικαίου» και η παροχή συμβουλών ή / και βοήθειας σχετικά με το εθνικό δίκαιο αποτελεί «ουσιώδες και σταθερό» χαρακτηριστικό της επαγγελματικής δραστηριότητας ·

  – όταν το κράτος μέλος υποδοχής έχει λάβει εξαίρεση σύμφωνα με το άρθρο 14 σχετικά με το δικαίωμα επιλογής του μετανάστη (βλ. παρακάτω) ·

  – όταν το κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί δίπλωμα για τριετή σειρά μαθημάτων και ο μετανάστης έχει μόνο δίπλωμα για μονοετή πορεία ή λιγότερο [14].

  [14] Δεν υπάρχει διαδικασία αναγνώρισης όταν ο μετανάστης έχει αυτό το προσόν και το κράτος μέλος υποδοχής απαιτεί επίπεδο ανώτερο των τεσσάρων ετών ανώτερης εκπαίδευσης. Η νομολογία της Βλασοπούλου εφαρμόζεται σε αυτήν την εκδήλωση.

  88. Η περίοδος προσαρμογής και η δοκιμή επάρκειας ορίζονται στο άρθρο 1 στοιχεία i) και j).

  89. Μόνο ένα από αυτά τα τρία αντισταθμιστικά μέτρα μπορεί να ζητηθεί από τον μετανάστη (άρθρο 4 παράγραφος 2).
  Συμπέρασμα

  Οι ανωτέρω οδηγίες και τυχόν μεταγενέστερες βασίζονται στις εξής αρχές
  Οι πολίτες της ΕΕ έχουν δικαίωμα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ και όταν στο κράτος προέλευσης τους μπορούν να παρουν ήδη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Στην γερμανία το επάγγελμα του λογιστή χρειαζεται συνήθως εμπειρία και με εδικές εξτάσεις αποκτάς άδεια λογιστή » Accounting is mostly an apprenticeship in Germany, not a university degree. If you want to become an auditor a university degree in business science or economics followed by three or four years of practical work in an auditing company followed by a final exam. After this you can enroll yourself as a Wirtschaftsprüfer.»
  Ο λογιστης αυτός στην Ελλάδα αναγνωρίζεται άμεσα ίδιως αν έχει και προυπηρεσία στο κράτος μέλος.
  Το κράτος μέλος δεν μπορεί να απαγορευσει την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος καιόταν πρόκειται για νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα μπορεί να ζητήσει ή προυπηρεσία η οποία δεν μπορεί να υπερβαινει τα δύο έτη ή εξετάσεις πιστοποίησης,
  Τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματα με ίδιο προγραμμα σπουδών είναι του ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ-ΙΑΤΡΟΥ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ με συγκεκριμένα προγραμματα σπουδών, για όλα τα υπόλοιπα ισχύουν τα ανωτέρω.

  Στην Ελλάδα η Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση 2,5 ετών σπουδών, με βεβαίωση επάρκειας προσόντων χρειάζεται 5 χρόνια προυπηρεσία στο αντικείμενο για να γίνει κάτοχος Β ταξης Λογιστή και χωρις δικαίωμα αναβάθμισης (αδεια εμπειρικού)
  Ο απόφοιτος λυκείου-ΕΠΑΛ με 7 ετη προυπηρεσία στο αντικειμενο ως βοηθός λογιστή κάτοχος Β ταξης Λογιστή και χωρις δικαίωμα αναβάθμισης (αδεια εμπειρικού.
  Οπως ευκόλως συνάγεται τα ανωτέρω έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις οδηγίες της ΕΕ όταν ο απόφοιτος ΙΕΚ κάτοικος της ΕΕ με 1 χρόνο μεταδευτεροβαθμιες σπουδές ή μόνο προυπηρεσία αποκτάει αδεια ασκήσεως επαγγέλματος στο κράτος προέλευσης άρα και στο κράτος υποδοχής, και ο Ελληνας απόφοιτος τριτοβαθμιας επαγγελματικής κατάρτισης με 3,5 χρόνια πραγματικές σπουδές μέχρι απόκτηση δπλώματος εξισώνεται πλήρως με τον εμπειρικό απόφοιτο λυκείου.
  τα ανωτέρω παραβιάζουν βαυναυσα το δικαίωμα στην επαγγελματική ελευθερία για το οποίο έχει αποφανθεί και στο Σ.τ.Ε το 2011

  <>

  Επειδή η κα Υπουργός στο νομοσχέδιο για την επαγγελματική κατάρτιση πάλι δεν προβάινει σε καμμία αναβάθμιση των διπλωμάτων ΙΕΚ
  επειδή η Κα Υπουργός μιλάει για απόκτηση διπλώματος επιπεδου 6 και αυτό αφορά την ακαδημαική εξέλιξη ακυρώνοντας στην πράξη τις σπουδές σε μία καθαρα επαγγελματική σχολή εξειδίκευσης η οποία παρόλες τις ατέλειες της υποχρεώνει τον σπουδαστη να δώσει πιστοποίηση χωρίς να την λαμβάνει υπόψιν,

  Επειδή η κα Υπουργός δεν συμμορφώνεται με το ίδιο το Σύνταγμα και με την νομολογία της ΕΕ

  Οι διαβουλέυσεις είναι πλήρως προσχηματικές στην πραξη για τον απόφοιτο ΙΕΚ δεν θα αποδώσουν καμμία αναβάθμιση.
  Η μόνη επιλογή μας και το γνωρίζει η κα Υπουργός είναι η προσφυγή στα αρμόδια οργανα της ΕΕ. Πλέον δεν ειναι τόσο δύσκολο ΚΑΙ ΤΟ ΈΧΟΥΜΕ ΚΆΝΕΙ, ΘΑ ΞΑΝΑΓΊΝΕΙ ΑΛΛΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ!!!
  Την υπερευχαριστούμε και για αυτήν την υποβαθμιση.

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 13:51 | οικονομου

  Στην μέχρι πρόσφατη Ιστορία το Υπουργείο παιδείας αλλά και το Yπουργείο ανάπτυξης υποτάσσονταν στην βουλή των επιμελητηρίων και λοιπών συντεχνιών.

  Ανθρώποι που είχαν τις γνώσεις και τις δεξιότητες ξαφνίκά έμαθαν ότι δεν μπορούσαν να ασκήσουν επάγγελμα γιατί είχαν πτυχίο απο λάθος Σχολή.

  Επι 20 ολόκληρα χρόνια οι συντεχνίες στην Ελλάδα ειχαν κλείσει όλα τα επαγγελματα επικαλούμενες γελοίες δικαιολογίες περί επιστημονικών επαγγελμάτων ιδίως όταν αυτά τα επαγγέλματα ήσαν ανοικτά μέχρι το 1997 έτος που συστάθηκαν τα πρώτα Δημόσια ΙΕΚ, ξαφνικά υπήρχε θέμα.
  Οι Ευρωπαικές οδηγίες 2005/36/ΕΚ (οράτε https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32005L0036) και η προγενέστερη 89/48 έθεταν συγκεκριμένες σπουδές σε ολόκληρη την ΕΕ για συγκεκριμένα επαγγέλματα των οποίων τα προγράμματα σπουδών ήσαν ίδια σε ολη την ΕΕ.

  Ολα τα υπόλοιπα επαγγέλματα ήταν στην καλή θέληση των Υπουργών παιδείας και Ανάπτυξης στο ποιοί μπορούν να τα ασκήσουν.
  Το αποτέλεσμα ήταν όλα τα επαγγέλματα να κλείσουν (μόνο για τα ταξι δεν μας επικαλεστηκαν επιστημονική κατάρτιση)

  Η μόνη διαφορά ήταν ότι ο απόφοιτος με μονοετής σπουδές της αλλοδαπής (HND) επειδή στην χώρα προέλευσης του μπορούσε να ασκήσει επάγγελμα βάσει της οδηγίας 92/51,και του άρθρο 3, στοιχείο α´, ώστε να μην περιορίζεται στην απαιτούμενη κατοχή νομικά κατοχυρωμένου τίτλου εντός κράτους μέλους για την άσκηση του ως άνω επαγγέλματος (5). .Οπως πλειστάκις παρατήρησε η Επιτροπή, οσάκις πολίτης της Ενώσεως κατέχει απολύτως εντός της χώρας καταγωγής του τα προσόντα για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι επίσης ικανός να την ασκεί σε άλλο κράτος μέλος.
  Αρα φτασαμε στο εξής τραγελαφικό

  Αποφοιτοι ΙΕΚ με 3,5 χρόνια σπουδές επι 20 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ειχαν επαγγελματικά δικαιώματα λυκείου(επιπεδο 5) και απόφοιτοι Μονετους ΙΕΚ της αλλοδαπής είχαν επαγγελματικά δικαιώματα επιπεδου 6.

  Επειδή η Υπουργός και σε αυτό το νομοσχέδιο περι αναβάθμισης της επαγγελματικής κατάρτισης πάλι ΥΠΟΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΑ ΙΕΚ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΛΥΚΕΙΟΥ.

  Επειδή έχουν περάσει οι εποχές που οι συντεχνίες μας οδηγούσαν στην ανεργία με την ανοχή της πολιτικής ηγεσίας,

  Θα υπαρξουν συνεχείς αναφορές-καταγγελιες στην ΕΕ για καταστρατήγηση απο το ΥΠΑΙΘ του προγράμματος της ΝΔ για αληθινή αναβάθμιση των ΙΕΚ επιστημονικών ειδικοτήτων ώστε να μπορούν να εξασκούν επάγγελμα με το πτυχίο. Πτυχίο που λαμβάνετε μετα απο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ.
  Ο εκάστοτε υπουργός που προβάινει σε παράβαση καθήκοντος για να κάνει τα χατηράκια κάποιων να είναι υπόλογος στον ίδιο τον πρωθυπουργό.
  καμμία ανοχή πλέον Ουτε μια ωρα δεν θα σας χαρίσουμε πλέον!

 • 27 Νοεμβρίου 2020, 13:32 | Θεόδωρος Θεοδώρου

  Η Αυτόματη Αντιστοίχιση των Πτυχίων Τ.Ε.Ι. (Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Α.Ε.Ι.) και των Ισότιμων και Αντίστοιχων αυτών, με τα Νέα Πανεπιστημιακά Πτυχία που προέκυψαν από τις συγχωνεύσεις Πανεπιστημίων (Α.Ε.Ι) και Τ.Ε.Ι. (Α.Ε.Ι.), χωρίς επιπλέον κριτήρια(Μαθήματα, Εμπειρία κ.λ.π.) και η άμεση έκδοση των Πλήρων Επαγγελματικών Δικαιωμάτων που απορρέουν από τις σπουδές των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.(Α.Ε.Ι.) και των Ισότιμων και Αντίστοιχων αυτών είναι επιτακτική και μονόδρομος.

  Επίσης, η κατάργηση του άδικου και αναχρονιστικού ΠΕ και ΤΕ είναι επιτακτική και μονόδρομος και επιβάλλεται να γίνει εδώ και τώρα!!!.

  Οι οποιεσδήποτε άλλες διακρίσεις μεταξύ Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.(Α.Ε.Ι.) και των Ισότιμων και Αντίστοιχων αυτών δεν θα γίνει επιτρεπτό να υπάρχουν.

  Επίσης, δεν γίνεται να υπάρχει και ουτε θα το δεχθούμε σε καμία περίπτωση αυτό, δηλαδή λέμε όχι στην διάκριση που υπάρχει στον χρόνο και τα έτη αποφοίτησης των Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι.(Α.Ε.Ι.).

  Δεν διαπραγματευόμεθα ούτε και παζαρεύουμε τα Θεμελιώδη αιτήματά μας, τα οποία αναφέρονται στις Πληροφορίες του Group μας.

  Το βασικότερο είναι η Αυτόματη Αντιστοίχιση των Πτυχίων μας με τα Νέα Πανεπιστημιακά Πτυχία να γίνει χωρίς τις όποιοεσδήποτε Προυποθέσεις, που αυτό ακριβώς σημαίνει ότι οι διάφορες επιτροπές είναι αχρείαστες, διότι, ακριβώς εδώ λέμε για να γίνει μόνο Αυτόματη Αντιστοίχιση, που το Αυτόματη σημαίνει χωρίς τα όποιαδήποτε παζαρέματα που προκύπτουν από τις διάφορες επιτροπές που σκοπό έχουνε τις «κατηγοριοποιήσεις» και «σαλαμοποιήσεις» και αλλοίωση του αιτήματός μας.

  •••Υπάρχει επίσης ΒΕΒΑΙΩΣΗ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για το Ομοταγές (ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ) των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια/Τ.Ε.Ι.) με διάφορα Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.••• – ••• Όχι μόνον αυτή η ΒΕΒΑΙΩΣΗ υπάρχει, αλλά και πολλές άλλες και με όλες τις απαραίτητες Σφραγίδες και Επίσημες Μεταφράσεις + Σφραγίδα της Χάγης Apostille••• ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΟΝΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΟΝ Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ENIC-NARIC…

  Παρακαλούμε όπως, μας αναγνωρίσετε αυτόματα και χωρίς τα όποιαδήποτε προαπαιτούμενα και προϋποθέσεις τα Πτυχία μας ως ΙΣΌΤΙΜΑ και ΑΝΤΊΣΤΟΙΧΑ, τόσο με τα Νέα Πανεπιστημιακό Πτυχία, σπουδών οκτώ (8) εξαμήνων, τα οποία δεν χορηγήθηκαν, όπως θα έπρεπε κανονικά, σε όσους φοιτητές είχαν ολοκληρώσει το 4-ετές πρόγραμμα σπουδών, όπως αυτό υφίστατο κατά την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Μάρτιος 2018) μέχρι και το μήνα Ιούνιο του 2019, όσο και με τα Πανεπιστημιακά Πτυχία, σπουδών δέκα (10) εξαμήνων, που απονέμονται ήδη από τα Τμήματα Μηχανικών και Γεοπόνων της Σχολής Μηχανικών και Γεωπονίας αντίστοιχα, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κ.α…, σύμφωνα με Πάντα με το Ελληνικό Σύνταγμα και τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

  Τα πτυχία αυτά που επικαλούμαστε, τόσο το 4-ετές, όσο και το 5-ετές αποτελούν Πτυχία Πρώτου Κύκλου Σπουδών (Bachelor’s Degree).

  Την αντιστοίχιση την οποία αιτούμαστε, ήταν κανονικά υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας, να το έχει πράξει (σύμφωνα με τους Νόμους του Κράτους, Ν.4485/2017 – Άρθρο 5 και Παράγραφος 3), μετά τη συγχώνευση των ΤΕΙ(Α.Ε.Ι.) Αθήνας και ΤΕΙ(Α.Ε.Ι.) Πειραιά και την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Α.Ε.Ι.), κάτι το οποίο προφανώς δεν πραγματοποίησε, ως όφειλε.

  Τα Τ.Ε.Ι. (Α.Ε.Ι.) όπως και τα Πανεπιστήμια (Α.Ε.Ι.) είναι Πανεπιστημιακά Ιδρύματα κατά το Άρθρο 16 Παρ.5. του Ελληνικού Συντάγματος και τους Νόμους του Ελληνικού Κράτους.

  Δεν νοείται Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ελλάδα (βΛέπε… την C-84/07 – Απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου) κατά το Άρθρο 16 Παρ.5 του Ελληνικού Συντάγματος και να μην είναι Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση κατά την επίσημη ερμηνεία του Ελληνικού Συντάγματος.

  Επίσης, οι πιστωτικές μονάδες E.C.T.S. δεν έχουν και τόση σημμασία στην πραγματικότητα, όπως ακριβώς το παραδέχονται όλες οι ανεπτυγμένες χώρες.

  Παράδειγμα: Τα Πτυχία της Ομοσπονδιακής Χώρας της Γερμανίας και άλλων διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πρώτου Κύκλου Bachelor από 180-300 E.C.T.S. είναι Ισοδύναμα (ΙΣΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) και η αξία τους είναι ακριβώς η ίδια.

  Τα Fachhochsculen (FH-U.A.S.) της Γερμανίας είναι ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ από το 1968 και εφόσον τα Τ.Ε.Ι. είναι ΟΜΟΤΑΓΗ και τα Πτυχία τους ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ(ΙΣΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) από το 1993, και επειδή δεν διαμεσολάβησε κάποιος Νόμος από τον Ιδρυτικό των Τ.Ε.Ι. τον Ν.1404/1983 του 1983 τότε τα Τ.Ε.Ι. ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΚΟ ΈΤΟΣ ΤΟΥ 1983.

  Επίσης, τα ΠΤΥΧΙΑ «DIPLOM (FH)» της Γερμανίας ΕΙΝΑΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ(ΙΣΟΤΙΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ) ΜΕ ΑΥΤΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι. (Α.Ε.Ι.) ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΩΝ Γερμανικών Fachhochsculen (FH-U.A.S.) ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ, ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι.(Α.Ε.Ι.) ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ, ΑΣΧΕΤΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΡΘΡΟ 16 ΠΑΡ.5.!!!.

  ΤΑ ΠΤΥΧΙΑ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι./ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 6ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ Ε.Π.Π. ΠΟΥ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΑΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ.

  ΑΡΑ, ΤΑ Τ.Ε.Ι.(Α.Ε.Ι.) ΌΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (Α.Ε.Ι.)ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ. ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ!!!.

  ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 5ο ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ/ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ!!!.

  LINKS:

  1. https://www.facebook.com/groups/TEIPublicGroup

  2. https://onedrive.live.com/?authkey=%21AJdHc97rbjs%5FSgA&id=86EC6AF15E68F45F%2123937&cid=86EC6AF15E68F45F

  3. https://www.dqr.de/en/2316.php?LANG=ENG&NI=6&PID=5&QT2=8&SQ=757

  4. https://www.dqr.de/en/2316.php?LANG=ENG&NI=6&PID=5&QT2=8&SQ=752

  5. https://www.dqr.de/en/2316.php?LANG=ENG&NI=6&PID=5&QT2=0&SQ=751

  6. https://www.dqr.de/en/2316.php?LANG=ENG&NI=6&PID=5&QT2=8&SQ=750

  7. https://www.dqr.de/en/2316.php?LANG=ENG&NI=6&PID=5&QT2=8&SQ=756

  8. https://www.dqr.de/en/2316.php?LANG=ENG&NI=6&PID=5&QT2=8&SQ=753

  9. https://www.dqr.de/en/2316.php?LANG=ENG&NI=6&PID=5&QT2=8&SQ=755

  10. https://www.dqr.de/en/2316.php?LANG=ENG&NI=6&PID=5&QT2=8&SQ=754

  11. https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/greek_referencing_report_2016.pdf

  12. https://nqf.gov.gr/images/nqf/ENTYPO_07-12-2017_greek.pdf

  13. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-qualifications-framework-33_en

  14. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/national-qualifications-framework-33_el

  15. https://www.facebook.com/groups/TEIPublicGroup

  …..ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ!!!

  Έχοντας ΈΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ και ΕΠΙΦΥΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ, αναμένουμε την απάντησή σας, προκειμένου να προβούμε σε νομικές ενέργειες, σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί, εντός του οριζόμενου από το Νόμο χρονικού διαστήματος.

  Σας παρακαλούμε, όπως μας γνωρίσετε τον Αριθμό Πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου που το παρόν μύνημα έλαβε από την υπηρεσία σας.

  Οι Αιτούντες:
  Απόφοιτοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)
  Ημερομηνία: 27/11/2020