ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 343-345)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’

Άρθρο 343Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Λ’
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

Άρθρο 344Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α’ – Γ’
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’

Άρθρο 345Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Α’

 

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’

 

Άρθρο 343

Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Λ’

 

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

α) Τα άρθρα 1 έως 60 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), με εξαίρεση τις περ. γ) έως ιδ) της παρ. 3 του άρθρου 23 που διατηρούνται σε ισχύ έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας είσπραξης των οφειλών παρελθόντων ετών από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

β) Τα άρθρα 1 έως 68 του ν. 4485/2017 (Α΄114),

γ) η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), με την επιφύλαξη του άρθρου 278 του παρόντος καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

Άρθρο 344

Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α’ – Γ’.

 

Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

α) το άρθρο 5 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152),

β) τα άρθρα 1 έως 19 του ν. 3328/2005 (Α΄ 80) και

γ) η παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’

 

Άρθρο 345

Καταργούμενη διάταξη Κεφαλαίου Α’

 

Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193).

 

 

 • Άρθρο 343

  Με το παρόν άρθρο ακυρώνεται στο ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α’) μεταξύ άλλων το “Άρθρο

  48: Βιβλιοθήκες Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών”. Δηλαδή καταργείται ο Σ.Ε.Α.Β., ο βασικός φορέας κεντρικής διαχείρισης και συντονισμού των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών των ΑΕΙ, χωρίς να υπάρχει πουθενά στο παρόν κάτι αντίστοιχο. Ο Σ.Ε.Α.Β. εδώ και πολλά χρόνια έχει καταφέρει εν μέσω κρίσης να εξοικονομήσει τεράστιους πόρους με οικονομία κλίμακας, συντονίζοντας για παράδειγμα τις συνδρομές σε επιστημονικές εκδόσεις και προσφέροντας ενιαία πρόσβαση σε όλα τα ΑΕΙ μέσω κοινών συμβάσεων με τους εκδότες. Πρόκειται για ένα από τα πιο καταστροφικά για τα ΑΕΙ σημεία του νομοθετήματος.

  Επίσης, με το παρόν άρθρο ακυρώνεται στο ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α’) μεταξύ άλλων το “Άρθρο 49: Φοιτητική ιδιότητα Σύλλογοι φοιτητών” και ειδικότερα οι παρ. 1 και 2(δ). Στην πρώτη προβλέπεται ρητά ο καθορισμός και ο τρόπος απόκτησης της “φοιτητικής ιδιότητας”, η οποία συνδέεται με πολλές παροχές όπως η ειδική έκπτωση εισιτηρίου, σίτιση, στέγαση, κτλ. Στη δεύτερη προβλέπεται ότι “Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων του ιδρύματος που προορίζονται για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου”. Συνεπώς με την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου στον προηγούμενο νόμο, και χωρίς άλλη αντίστοιχη πρόβλεψη στο παρόν νομοθέτημα, πρακτικά τίθενται πλέον σε ευθεία αμφισβήτηση αυτές οι προβλέψεις.

  Επιπλέον, με το παρόν άρθρο ακυρώνεται στο ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α’) μεταξύ άλλων το “Άρθρο 53: Φοιτητική μέριμνα Υγειονομική περίθαλψη” και ειδικότερα η παρ. 1 σχετικά με την πρόβλεψη “Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.).” Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον σαφή πρόβλεψη για υγειονομική κάλυψη φοιτητών χωρίς ασφάλιση. Πρόκειται για ένα από τα πιο καταστροφικά νομοθετήματα του παρόντος.

  Τέλος, με το παρόν άρθρο ακυρώνεται στο ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α’) μεταξύ άλλων το “Άρθρο 55: Συνήγορος του φοιτητή”, χωρίς καμία άλλη αντίστοιχη πρόβλεψη στο παρόν νομοθέτημα. Προκειται για ευθεία καταστρατήγηση της νομιμότητας σε σχέση με την ισονομία και την αναλογικότητα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων των φοιτητών σε διαδικασίες όπου αυτό είναι απαραίτητο, όπως για παράδειγμα στις πειθαρχικές ή όπως προβλέπεται στον ν. 4009/2011 παρ. 1(γ) “Ο συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή”.

 • 19 Ιουνίου 2022, 09:25 | Ιφιγένεια Β.

  Η κατάργηση του άρθρου 48 του Ν.4009/2011 θα έπρεπε να αποτελέσει ευθύς εξαρχής αιτία άμεσης επανεξέτασης του προτεινόμενου Νόμου.Κι αυτό γιατί οι Βιβλιοθήκες και ο ΣΕΑΒ, στο οποίο περιγράφεται η λειτουργία τους, αποτελούν την ακαδημαϊκή μονάδα -κατά το πρότυπο του εξωτερικού- που οφείλει να έχει κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα προκειμένου να ανταποκριθεί στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία που καλείται να διαδραματίσει στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον. Οι πολύμορφες συνεργασίες που εξελίχθηκαν και οι τεχνολογικές καινοτομίες που εφαρμόστηκαν από τις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στήριξαν διαχρονικά και διευκόλυναν την αποτελεσματική πρόσβαση του κοινού στην πληροφορία. Συνεπώς, ένα σχέδιο νόμου για τη λειτουργία των ΑΕΙ όχι μόνο δεν μπορεί να είναι απογυμνωμένο από ένα τέτοιο άρθρο, αλλά οφείλει να τοποθετήσει τις Βιβλιοθήκες στη σωστή διάσταση λειτουργία τους, αυτής της ακαδημαϊκής μονάδας.Για αυτό το λόγο συντασσόμαστε με την επιστολή του ΣΕΑΒ για τη διατήρηση και βελτίωση του άρθρου 48 του Ν. 4009/2011, την Κοινή Δήλωση των Προϊσταμένων των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για το Σχέδιο Νόμου για τα ΑΕΙ, και τη θέση της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης.

 • 18 Ιουνίου 2022, 09:57 | Αθ.Κου.

  Άρθρο 343: Να μην καταργηθεί η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83). Η μετάταξη που προβλέπεται σε αυτό το άρθρο μπορεί να τροφοδοτήσει τα πανεπιστήμια με διδακτικό προσωπικό υψηλών προσόντων χωρίς επιπλέον δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό. Στην εποχή μας είναι ζητούμενο η μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του προσωπικού στο δημόσιο τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι λογικό να μην επιτρέπεται η δυνατότητα μετάταξης και μάλιστα εντός του ίδιου υπουργείου, μετά από κρίση από το τμήμα, προσωπικού που διαθέτει τα προσόντα και μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα πανεπιστημιακά τμήματα.

 • 18 Ιουνίου 2022, 07:14 | Γ Παπαδοπούλου

  Άρθρο 343, παρ. γ, σε συνδυασμό με το Άρθρο 278 (Μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης)
  Διαφωνώ με την κατάργηση της δυνατότητας μετατάξεων σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΔΙΠ. Δεν υπάρχει λόγος ούτε τεκμηρίωση για μια απόφαση που περιορίζει την κινητικότητα μεταξύ βαθμίδων εκπαίδευσης στο ίδιο υπουργείο όταν η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων σε όλα τα υπουργεία (και μεταξύ υπουργείων) είναι θεσμοθετημένη.

 • 17 Ιουνίου 2022, 15:03 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Σ.Ε.ΔΙ.Π.-Α.Π.Θ.)

  Άρθρο 343 – Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίων Α΄ έως Λ’.
  ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΕ ΙΣΧΥ η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), για δυνατότητα μετάταξης σε θέση ΕΔΙΠ, μόνιμων εκπαιδευτικών Α΄θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης, κατόχων διδακτορικού διπλώματος.
  Η μετάταξη των εν λόγω εκπαιδευτικών γίνεται με κρίση από το τμήμα και αποτελεί μία αξιοκρατική πηγή τροφοδοσίας του κλάδου με ανθρώπους υψηλών ακαδημαϊκων προσόντων.

 • 17 Ιουνίου 2022, 13:52 | Θεοδώρα Ιωαννίδου, Πρόεδρος ΣΕΑΒ

  Σχετικά με το άρθρο 343 του Σχεδίου Νόμου:

  Με τη συνολική κατάργηση των άρθρων 1 έως και 60 του ν. 4009/2011, όπως προβλέπεται στο άρθρο αυτό του σχεδίου, καταργείται και το άρθρο 48 το οποίο τιτλοφορείται «Βιβλιοθήκες – Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» και το οποίο ρυθμίζει σημαντικά θέματα για τη λειτουργία του ΣΕΑΒ και των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Ιδίως ως προς τον ΣΕΑΒ ορίζει για πρώτη φορά λεπτομερώς τους σκοπούς του ΣΕΑΒ και καθορίζει ότι ως μέλη του συμμετέχουν, εκτός από τα Α.Ε.Ι., η Ακαδημία Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
  Παράλληλα, καθορίζει ποιοι φορείς μπορεί να είναι συνεργαζόμενα μέλη του ΣΕΑΒ. Εάν η εν λόγω κατάργηση συντελεστεί με την ψήφιση του νόμου και δεν προβλεφθεί ρητή εξαίρεση για τη διατήρηση του άρθρου αυτού, ο ΣΕΑΒ και οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες «αποδυναμώνονται» και χάνουν μέρος της νόμιμης βάσης λειτουργίας τους.
  Εάν η κατάργηση του συνόλου των άρθρων του ν. 4009/2011 είναι το ζητούμενο, παραθέτουμε διάταξη που θα μπορούσε να προστεθεί στο σχέδιο νόμου και η οποία ουσιαστικά επαναλαμβάνει το περιεχόμενο του υπό κατάργηση άρθρου 48, εμπλουτισμένο με στοιχεία που διευκολύνουν την κομβική σημασίας λειτουργία του ΣΕΑΒ και των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών.

  «Άρθρο Χ
  Βιβλιοθήκες – Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
  1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. ιδρύεται και λειτουργεί ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο τουλάχιστον διεύθυνσης, με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (τίτλος ιδρύματος)». Αποστολή της κεντρικής βιβλιοθήκης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος, η συμβολή της στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό.
  Η περαιτέρω διοικητική ανάπτυξη της κεντρικής βιβλιοθήκης του ιδρύματος σε
  παραρτήματα σε επίπεδο σχολής καθορίζεται από τον Οργανισμό του ιδρύματος. Τα παραρτήματα υπάγονται διοικητικά στην κεντρική βιβλιοθήκη του ιδρύματος και αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο τόσο ως προς τους ανθρώπινους πόρους όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων.
  2. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), που συστάθηκε
  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3404/2005 (Α` 260), έχει ως σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των μελών του.
  Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων του Σ.Ε.Α.Β. περιλαμβάνονται η συντονισμένη
  ανάπτυξη των συλλογών των επί μέρους κεντρικών βιβλιοθηκών, η δημιουργία
  συστήματος διαδανεισμού σε εθνικό επίπεδο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον
  τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την αποτελεσματικότερη για τη χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρησης, η διάχυση των ερευνητικών
  αποτελεσμάτων, η πληροφοριακή παιδεία, η προώθηση της ανοικτής επιστήμης, η
  υποστήριξη των δημοσιεύσεων σε καθεστώς ανοικτής πρόσβασης και η υιοθέτηση
  κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών των Βιβλιοθηκών.
  Ο ΣΕΑΒ αναπτύσσει επίσης πολιτικές, τεχνολογίες και υπηρεσίες με σκοπό την άρση των διακρίσεων σε βάρος ατόμων με αναπηρία και ειδικότερα των έντυπο-ανάπηρων ατόμων υπηρετώντας πολιτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης.
  Μέλη του Συνδέσμου είναι τα Α.Ε.Ι. της χώρας, η Ακαδημία Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.
  3. Συνεργαζόμενα μέλη του Συνδέσμου μπορεί να είναι τα ερευνητικά κέντρα του δημόσιου τομέα, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων και άλλοι κρατικοί και διεθνείς οργανισμοί».

 • 16 Ιουνίου 2022, 20:13 | Στέφανος Ν. Ph.D.

  Σχετικά με την κατάργηση των μετατάξεων διδακτόρων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σε θέσεις ΕΔΙΠ (Άρθρο 343, παρ. γ) έχω να παρατηρήσω τα εξής:
  α) από την πλευρά του πανεπιστημίου: γίνεται αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού με προσφορά διδακτικού και ερευνητικού έργου, χωρίς επιπλέον δαπάνη
  β) από την πλευρά της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης: οι συγκεκριμένοι επιστήμονες δεν αξιοποιούνται επιστημονικά, καθώς η μόνη δυνατότητα εξέλιξης τους αφορά διοικητικό και όχι ερευνητικό έργο
  γ) από την πλευρά των εκπαιδευτικών: παραμένουν «εγκλωβισμένοι» καθώς δεν έχουν δυνατότητα επιστημονικής εξέλιξης
  Θα πρέπει να διατηρηθεί η δυνατότητα μετάταξης καθώς οδηγεί σε μια κατάσταση “win-win”, ενώ σε περίπτωση κατάργησης μεταβαίνουμε σε κατάσταση “loose-loose”.
  Εξάλλου, η κινητικότητα στο δημόσιο τομέα είναι ήδη θεσπισμένη και λειτουργεί. Στα πλαίσια αυτά, θα πρότεινα και ταχύτερη ολοκλήρωση των διαδικασιών μετάταξης, οδηγώντας σε αποτελεσματικότερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης.

 • 16 Ιουνίου 2022, 15:59 | ΒΚ

  Άρθρο 343
  Πιστεύω ότι λόγω κατάργησης διατάξεων του ν. 4009/2011 και 4485/2017
  χωρίς την ύπαρξη μεταβατικών διατάξεων, θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα
  υλοποίησης του σχεδίου νόμου. Ειδικότερα με την κατάργηση του άρθρου 29 του
  4009/2011 ,όλη η υπάρχουσα μετέπειτα νομοθεσία που αφορά τον κλάδο ΕΤΕΠ και
  είναι σε σύνδεση με αυτό, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και ασάφεια σε
  θέματα σχετικά με την εξέλιξη , τις μετατάξεις, τις άδειες, τις προβλήψεις κ.ά Θεωρω απαραίτητη την ύπαρξη μεταβατικών διατάξεων.

 • 13 Ιουνίου 2022, 10:26 | Μέλος ΔΕΠ

  Παρακαλώ να υπάρξει πρόβλεψη, κατ’ εξαίρεση για τους Καθηγητές α βαθμίδας, στη τελική μορφή του Νόμου, η μετατροπή της προσωποπαγούς θέσης α βαθμίδας σε τακτική θέση α βαθμίδας, σύμφωνα με το νόμο Ν.4589/2019 (διατάξεις του άρθρου 9, παρ.3, περίπτωση ββ) να παραμείνει με τα προσόντα που προβλέπονται στο Ν.4009/2011 και η μετατροπή της θέσης να είναι δυνατή έως και την 31/08/2024, δεδομένου ότι τα προηγούμενα αναφέρονται ακριβώς στο Ν.4589/2019 ο οποίος δεν καταργείται με το παρόντα Νόμο και ο οποίος ήδη λαμβάνεται υπόψη από το έτος 2019, από τα Μέλη ΔΕΠ α βαθμίδας, σχετικά με τη μετατροπή της θέσης τους όσα και για τα απαιτούμενα σχετικά προσόντα για τη μετατροπή της θέσης.

 • 13 Ιουνίου 2022, 10:04 | Δημητριος

  Η πρακτικη ασκηση για να συνεχισει να ειναι επιτυχημενος θεσμος κ τρόπος διασυνδεσης της αγορας εργασιας με τα Τμηματα πρεπει νσ συνεχισει να είναι επιδοτουμενη κατα 50% όπως ίσχυε μεχρι τωρα μεσω ΟΑΕΔ.
  Διαφορετικά οι επιχειρήσεις δυσκολα θα απασχολησουν τελειόφοιτους ιδιαιτερα αν η διαρκεια ΠΑ ειναι μικροτερη των 6 μηνων, κ θα χαθει ενα μεγαλο πλεονεκτημα πρόσβασης στην αγορα κ απόκτησης εργασιακης εμπειρίας

 • 13 Ιουνίου 2022, 09:37 | fou

  Άρθρο 344 και άρθρο 278.
  Στο παρόν νομοσχέδιο καταργείται η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83). Καταργείται δηλαδή η δυνατότητα μετάταξης εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. με εξαίρεση τους εκπαιδευτικούς που έχουν αιτηθεί την μετάταξη τους μέχρι τις 31/3/2022.
  Δεν υπάρχει λόγος κατάργησης την δυνατότητας μετάταξης εκπαιδευτικών σε θέσεις Ε.ΔΙ.Π. Είναι γνωστή η μεγάλη έλλειψη προσωπικού στα τμήματα της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η δυνατότητα της μετάταξης αυτής μπορεί να βοηθήσει σημαντικά τα τμήματα στο διδακτικό αλλά και στο ερευνητικό τους έργο χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
  Η εν λόγω διάταξη προβλέπει ότι ο αιτούμενος πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένα και αυξημένα προσόντα για να μπορεί να αιτηθεί την μετάταξή του σε θέση Ε.ΔΙ.Π. Αν θεωρείται ότι μέσω αυτής της διαδικασίας το Τμήμα δεν προσλαμβάνει τον κατάλληλο υποψήφιο θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η αποδοχή της μετάταξης από το Πανεπιστημιακό Τμήμα δεν είναι υποχρεωτική και γίνεται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια μετά από εισήγηση τριμελούς επιτροπής και ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Το Τμήμα αν κρίνει ότι ο αιτούμενος δεν πληροί τα ακαδημαϊκά κριτήρια που το ίδιο θέτει μπορεί να μην τον κάνει δεκτό. Αν επιπλέον θεωρείται ότι μέσω αυτών των μετατάξεων (οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι μεγάλες σε αριθμό λόγω των αυξημένων προσόντων που απαιτούνται) θα λείψει διδακτικό προσωπικό από την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου δεν είναι υποχρεωμένο να αποδεσμεύσει τον εκπαιδευτικό (όπως γίνεται και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μετάταξης) αν δεν το επιτρέπουν οι ανάγκες της Υπηρεσίας.
  Δεν είναι λογικό να επιτρέπεται στους εκπαιδευτικούς όπως και σε όλους τους υπόλοιπους δημοσίους υπαλλήλους να μπορούν να μεταταγούν σε άλλη υπηρεσία (πολλές φορές χωρίς συνάφεια με τα προηγούμενα επαγγελματικά τους καθήκοντα) αλλά να μην επιτρέπεται σε εκπαιδευτικούς/επιστήμονες με προϋπηρεσία στην διδασκαλία (τόσο στην Δευτεροβάθμια αλλά το σημαντικότερο τόσο και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση) και με μεγάλη εμπειρία στην έρευνα να μεταταγούν σε θέση Ε.ΔΙ.Π.

 • 11 Ιουνίου 2022, 20:23 | Έλλη Άνθη

  Με το παρόν σχέδιο νόμου καταργείται (άρθρο 343) το άρθρο 48 «Βιβλιοθήκες – Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών» του Ν. 4009/2011, στο οποίο καθορίζονται το πλαίσιο λειτουργίας και η αποστολή των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), χωρίς να αντικαθίσταται με κάποιο άλλο, παρόλο που ανάλογα άρθρα απαντώνται σε όλους τους προηγούμενους νόμους.

  Αντίθετα, στο κεφ. ΚΔ΄ Οργανωτική διάρθρωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (άρθρα 206-216) αναφέρονται ονομαστικά οι υποχρεωτικές οργανικές μονάδες του ΑΕΙ, χωρίς σ’ αυτές να κατονομάζεται η Βιβλιοθήκη, ενώ, για να χειροτερέψει η κατάσταση, στις δραστηριότητες των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (άρθρο 261) συγκαταλέγεται και η λειτουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων επιστημονικών δημοσιεύσεων!

  Αν θέλουμε πανεπιστήμια που θα υπηρετούν τη γνώση, την καινοτομία και την έρευνα, τότε είναι αυτονόητο ότι οι βιβλιοθήκες δεν μπορεί να απουσιάζουν από αυτά. Οι βιβλιοθήκες σε όλον τον προηγμένο κόσμο αποτελούν την ψυχή του πανεπιστημίου.

  Γι’ αυτό, συντασσόμαστε με την πρόταση-επιστολή του ΣΕΑΒ, για τη διατήρηση και βελτίωση του άρθρου 48 του Ν. 4009/2011.

 • 11 Ιουνίου 2022, 14:46 | Χ.Γ.

  Άρθρο 343
  Με το παρόν άρθρο ακυρώνεται στο ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α’) μεταξύ άλλων το “Άρθρο 48: Βιβλιοθήκες Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών”. Δηλαδή καταργείται ο Σ.Ε.Α.Β., ο βασικός φορέας κεντρικής διαχείρισης και συντονισμού των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών των ΑΕΙ, χωρίς να υπάρχει πουθενά στο παρόν κάτι αντίστοιχο. Ο Σ.Ε.Α.Β. εδώ και πολλά χρόνια έχει καταφέρει εν μέσω κρίσης να εξοικονομήσει τεράστιους πόρους με οικονομία κλίμακας, συντονίζοντας για παράδειγμα τις συνδρομές σε επιστημονικές εκδόσεις και προσφέροντας ενιαία πρόσβαση σε όλα τα ΑΕΙ μέσω κοινών συμβάσεων με τους εκδότες. Πρόκειται για ένα από τα πιο καταστροφικά για τα ΑΕΙ σημεία του νομοθετήματος.

  Επίσης, με το παρόν άρθρο ακυρώνεται στο ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α’) μεταξύ άλλων το “Άρθρο 49: Φοιτητική ιδιότητα Σύλλογοι φοιτητών” και ειδικότερα οι παρ. 1 και 2(δ). Στην πρώτη προβλέπεται ρητά ο καθορισμός και ο τρόπος απόκτησης της “φοιτητικής ιδιότητας”, η οποία συνδέεται με πολλές παροχές όπως η ειδική έκπτωση εισιτηρίου, σίτιση, στέγαση, κτλ. Στη δεύτερη προβλέπεται ότι “Οι φοιτητές δικαιούνται να κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων και των μέσων του ιδρύματος που προορίζονται για την εκπλήρωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού του έργου”. Συνεπώς με την κατάργηση του συγκεκριμένου άρθρου στον προηγούμενο νόμο, και χωρίς άλλη αντίστοιχη πρόβλεψη στο παρόν νομοθέτημα, πρακτικά τίθενται πλέον σε ευθεία αμφισβήτηση αυτές οι προβλέψεις.

  Επιπλέον, με το παρόν άρθρο ακυρώνεται στο ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α’) μεταξύ άλλων το “Άρθρο 53: Φοιτητική μέριμνα Υγειονομική περίθαλψη” και ειδικότερα η παρ. 1 σχετικά με την πρόβλεψη “Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.).” Δηλαδή δεν υπάρχει πλέον σαφή πρόβλεψη για υγειονομική κάλυψη φοιτητών χωρίς ασφάλιση. Πρόκειται για ένα από τα πιο καταστροφικά νομοθετήματα του παρόντος.

  Τέλος, με το παρόν άρθρο ακυρώνεται στο ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α’) μεταξύ άλλων το “Άρθρο 55: Συνήγορος του φοιτητή”, χωρίς καμία άλλη αντίστοιχη πρόβλεψη στο παρόν νομοθέτημα. Προκειται για ευθεία καταστρατήγηση της νομιμότητας σε σχέση με την ισονομία και την αναλογικότητα, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των ατομικών δικαιωμάτων των φοιτητών σε διαδικασίες όπου αυτό είναι απαραίτητο, όπως για παράδειγμα στις πειθαρχικές ή όπως προβλέπεται στον ν. 4009/2011 παρ. 1(γ) “Ο συνήγορος του φοιτητή διερευνά υποθέσεις, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αναφορά φοιτητή”.

 • 10 Ιουνίου 2022, 09:01 | oikonomou

  Το παρόν Νομοσχέδιο εκπονήθηκε απο μία ανίκανη ηγεσία πλήρως υποτακτική στις συντεχνίες και στα κλειστά επαγγέλματα.

  Καλω τους νέους σπουδαστές ΙΕΚ αλλά και τους παλιούς Διπλωματούχους επιστημονικών ειδικοτήτων να τιμωρήσουν την σημερινή Υπουργό για μη τήρηση των συμφωνηθέντων πριν τις εκλογές.

  Η Κα Αλέξοπούλου Αναστασία κατέθεσε δεύτερη φορά ερώτηση στην κεραμεως για το ίδιο θέμα
  και αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα λυκείου που σου αποδίδει το ΙΕΚ μιας και η κεραμέως απολογείται μονο στους κουμουνιστες για τα τει της αμάθειας.
  Σε μία χώρα που δικαίωμα να εργασθείς αποκτάς μόνο αν εισαι απο ΚΑΤΕΕ ΤΕΙ ή ΑΕΙ. .

  Η ερώτηση εδώ
  https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11984942.pdf

  Το συμφέρον μας είναι με αυτούς που μας βοηθάνε και έχουν την τόλμη να αψηφούν συντεχνιακές αντιλήψεις.
  Οι απόφοιτοι ΙΕΚ λένε ΩΣ ΕΔΩ
  Η Κεραμέως μας οδηγεί στην φτώχεια και στην εξαθλίωση 3 χρόνια τώρα, οι δε κατατακτηριες που ευαγγελίζεται στα νέα παιδιά δεν θα γίνουν ποτέ.
  Σας κοροιδεύει με ενα νομο 2 ετων που ακόμα δεν ισχύει…

  Απαιτούμε την παραίτηση κεραμεως ΑΜΕΣΑ

 • 9 Ιουνίου 2022, 12:32 | Βασιλική Γκίκα

  Σε μια εποχή που η προκήρυξη μελών ΔΕΗ για τα τμήματα γίνεται με το σταγονόμετρο και που ένα πολύ μεγάλο βάρος της διδακτικής διαδικασίας διεξάγεται από τα ΕΔΙΠ των τμημάτων, ποιος ο λόγος για τέτοιο μένος με τα μέλη ΕΔΙΠ; Γιατί δεν αξιοποιείτε την εμπειρία και τις γνώσεις των μελών ΕΔΙΠ και στοχεύετε στην υποβάθμιση τους; Ενώ οι έταιροι προτίθενται να εξελίξουν αυτόματα τα μέλη ΕΔΙΠ με διδακτορικό (τα οποία επίσης, υποβλήθηκαν σε κρίση) σε μέλη ΔΕΠ, εσείς με τον εν λόγω νομοσχέδιο επιθυμείτε να υπονομεύσετε τα καθήκοντα μας; Εάν επιθυμείτε νέους ορίζοντες, αξιοποιείστε στο έπακρο τα μέλη ΕΔΙΠ γιατί αυτά κουβαλούν ένα τεράστιο φόρτο της εκπαιδευτικής διαδικασίας των φοιτητών.

 • 9 Ιουνίου 2022, 11:59 | Ζανέτ

  Για ποιο λόγο αντί να προωθήσετε νέους διδάκτορες με προσόντα (διδακτορικό, μεταπτυχιακά)που έχουν θέση ΕΔΙΠ αποπειράστε να τους υποβαθμίσετε;
  Θα μπορούσατε για τα προσχήματα και μόνο και για να μην κατηγορηθείτε για μικρότητες και μικροπολιτικές να διαχωρίσετε τους ΕΔΙΠ με διδακτορικό και τους ΕΔΙΠ με μεταπτυχιακό, ώστε να μιλάτε για νέους ορίζοντες και αξιοκρατία. Δεν είμαστε όλοι επικουρικοί, κάποιοι έχουμε αυτόνομο διδακτικό έργο που ελαφραίνει πολύ τα μέλη ΔΕΗ των τμημάτων μας, που συρρικνώνονται.

 • 8 Ιουνίου 2022, 11:18 | Ευάγγελος Καρκάνης_Κατάργηση Βιβλιοθηκών

  Κατάργηση του άρθρου 48 του Ν. 4009 – Κατάργηση των Πανεπιστημιακών Βιβλιοθηκών

  ΜΕΡΟΣ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (άρθρα 1 – 285)

  1)Στην Ενότητα «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ» και στα άρθρα 42-62 του «ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ’ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ» γίνεται αναφορά στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας εργαστήριων, κλινικών και μουσείων.

  -Απουσιάζει όμως η αναφορά στις βιβλιοθήκες.

  -Η μόνη αναφορά σε πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες γίνεται στο άρθρο 223, «θ) οι κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας της βιβλιοθήκης, των κλινικών, εργαστηρίων και μουσείων του ιδρύματος, καθώς και των λοιπών ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων και δομών του».
  Το παράδοξο όμως είναι πως οι κλινικές, τα εργαστήρια και τα μουσεία ορίζονται στις δομές των Ακαδημαϊκών Μονάδων, ενώ οι βιβλιοθήκες όχι.

  2) Οι βιβλιοθήκες, δεν αναφέρονται ούτε στις οργανωτικές μονάδες των Πανεπιστημίων του «ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΔ΄ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ»

  3) Επίσης, με την κατάργηση του άρθρου 48 του Ν. 4009/2011, καταργείται και ο ΣΕΑΒ, αρμοδιότητες του οποίου μεταφέρονται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης…» όπως φαίνεται στο Άρθρο 261 «Αποστολή των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων», ιγ) η λειτουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών και βάσεων δεδομένων επιστημονικών δημοσιεύσεων

  -Η μη αναφορά των βιβλιοθηκών στο συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου οδηγεί στην υποβάθμισης τους και στην απαξίωση του ρόλου τους.

  -Ενώ οι Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες θα έπρεπε να είναι η καρδιά, ο πυρήνας κάθε Ακαδημαϊκού Ιδρύματος (όπως συμβαίνει σε όλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού) με το προσχέδιο νόμου δημιουργείται ένα θολό τοπίο για τη θέση τους στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα

  Παρακαλούμε να ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις και τα σχόλια και να μην καταργηθεί το άρθρο 48 του Ν. 4009/2011

 • 7 Ιουνίου 2022, 09:31 | διπλωματουχος ΙΕΚ

  o Εοππεπ είαι η καταστροφη των ΙΕΚ, για αυτο η κεραμέως ξανασύστησε τα ΙΕΚ και τον εχθρό τους τον Εοππεπ.
  Ο Εοππεπ τοσα χρονια βαστάει τα ΙΕΚ σε λυκειακη βαθμίδα.
  μαζι με τον Βουτσινο το μιγμα μας οδηγεί στα ανεργια και σε μισθους πείνας 20 ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΑ

 • 7 Ιουνίου 2022, 00:07 | B.

  Όλοι ξέρουμε πως θέσεις ΔΕΠ βγαίνουν με το σταγονόμετρο τη στιγμή που συνταξιοδοτείται πλήθος παλαιότερων μελών. Και τώρα με τον νέο νόμο (αν περάσει ως έχει) καταργούνται ουσιαστικά και οι νέοι ΕΔΙΠ, που τουλάχιστον αποτελούσαν μία λύση (και φθηνότερη για το Δημόσιο γι’ αυτό φαίνεται να την προτιμούσε από το άνοιγμα θέσεων ΔΕΠ). Θα αντικατασταθεί με κάτι άλλο, θα βγει νέος νόμος που θα ορίζει το πως θα γίνονται μετατάξεις ΕΔΙΠ, θα αυξηθούν οι νέες θέσεις ΔΕΠ, ή θα οδηγηθούμε σε στραγγαλισμό των πανεπιστημίων, σε συρρίκνωση και τελικά κλείσιμο σημαντικού ποσοστού τους λόγω έλλειψης προσωπικού; Και αυτό την ίδια στιγμή που οι νέοι μας διδάκτορες θα φεύγουν για το εξωτερικό;

 • 4 Ιουνίου 2022, 01:34 | ΔΤ

  Μια ερώτηση-διευκρίνηση για του υπηρετούντες λέκτορες καθώς δεν αναφέρονται στα μέλη ΔΕΠ. Ξεχάστηκαν ή συμβαίνει κάτι άλλο;

 • 3 Ιουνίου 2022, 15:27 | ΕΥΗ

  Η υφιστάμενη ρύθμιση του άρθρου 46 του Ν.4485/2017 περιλαμβάνεται στις καταργούμενες διατάξεις, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται το σύνολο των διαπιστωτικών πράξεων που έχουν ήδη εκδοθεί για τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές Σχολές της ημεδαπής.

  Είναι αδιανόητο να ακυρώνονται με μεταγενέστερη νομοθεσία, διαπιστωτικές πράξεις που έχουν ήδη αξιοποιηθεί από χιλιάδες μηχανικούς σε διαδικασίες προσλήψεων, υπηρεσιακής εξέλιξης, κρίσεων κλπ.

  Πρέπει με σαφήνεια να διατυπωθεί ότι οι νομίμως εκδοθείσες Διαπιστωτικές
  Πράξεις και οι Διοικητικές Πράξεις που βγήκαν σε εφαρμογή τους, παραμένουν σε πλήρη ισχύ.

  Επιπλέον, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου επιφέρει τις, προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία, μισθολογικές μεταβολές.

 • 3 Ιουνίου 2022, 00:22 | Ίωνας Καλογερόπουλος

  ΠΡΟΒΛΗΜΑ:Η προκήρυξη νέων μελών ΔΕΠ, όπως γνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη και οικονομικά δυσβάσταχτη για τον κρατικό προϋπολογισμό. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο κι αν δεν μας αρέσει. Απόδειξη ότι ούτε αυτό το νομοσχέδιο δεν προβλέπει την βαθμίδα του Λέκτορα, ώστε να απορροφηθεί νέο επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό.

  ΛΥΣΗ: Μια λύση ανακούφισης της υπο-στελέχωσης των ΑΕΙ είναι η ισχύουσα δυνατότητα μετάταξης εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτουν ακαδημαϊκά προσόντα (διδακτορικό, δημοσιεύσεις, ερευνητικό έργο κλπ). Η πρόταση λοιπόν είναι να ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΕΙ στις ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ η παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α ́ 83).

 • 2 Ιουνίου 2022, 22:06 | Τσαούσης Αγγελος

  Παρακαλούμε όπως, στο παρόν σχέδιο νόμου, ενσωματωθούν διατάξεις οι οποίες να καθορίζουν τις διαδικασίες αντιστοίχισης/εξομοίωσης των πτυχίων των Α.Ε.Ι. Τ.Τ. με τα πτυχία των νέων ακαδημαϊκών δομών που προέκυψαν από τους νόμους 4521/2018, 4559/2018, 4589/2019 και 4610/2019

 • 2 Ιουνίου 2022, 17:39 | Έλλη

  Καταργούνται παλαιότερες διατάξεις με το νέο νόμο για τη ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ που αφορούν στη λειτουργία των Βιβλιοθηκών σε κάθε ανώτατο ίδρυμα αλλά και του Συνδέσμου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών γνωστό ως HEAL-Link, δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι σταματούν να λειτουργούν οι βιβλιοθήκες και ο ΣΕΑΒ.

  Αναλυτικά εδώ όλα τα άρθρα που καταργούνται http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5952.

  Τα άρθρα που καταργούνται από παλαιότερους νόμους:

  Νόμος 2005 (Ν. 3404, ΦΕΚ 260 Τεύχ. Α, 17-10-05) https://www.e-nomothesia.gr/kat-ekpaideuse/tritobathmia-ekpaideuse/n-3404-2005.html /
  Άρθρο 16 και 17 Άρθρο 16
  Κεντρικές Βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.
  1.α) Τα τέσσερα πρώτα εδάφια της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 119 Α’) αντικαθίστανται ως εξής:
  «Σε κάθε Πανεπιστήμιο ιδρύεται ενιαία Κεντρική Βιβλιοθήκη που λειτουργεί ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης, με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (τίτλος Ιδρύματος)». Αποστολή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κάθε Πανεπιστημίου είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος, η συμβολή της στη διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό. Η περαιτέρω διοικητική ανάπτυξη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος σε Παραρτήματα σε επίπεδο Σχολής ή σε Μονάδες καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου. Προϋπόθεση για την ίδρυση και λειτουργία Παραρτημάτων ή Μονάδων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος είναι η εξασφάλιση από το Ίδρυμα των συνθηκών απρόσκοπτης λειτουργίας τους με τη διάθεση επαρκούς αριθμού επιστημονικού και λοιπού προσωπικού και οικονομικών πόρων. Τα Παραρτήματα ή οι Μονάδες υπάγονται διοικητικά στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος και αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο τόσο ως προς τους ανθρώπινους πόρους όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων.»
  β) Όλες οι αναφορές που γίνονται στις παραγράφους
  7και 8 του άρθρου 7 του ν. 1268/1982, όπως η πρώτη από τις παραγράφους αυτές έχει τροποποιηθεί με την περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν. 1404/1983 και όπως η δεύτερη έχει προστεθεί με την περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ν. 1404/1983, σε Βιβλιοθήκες Τμημάτων και Διοικητικά Συμβούλια Τμημάτων διαγράφονται.
  2.Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.).
  3.Ο Προϊστάμενος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης κάθε Ιδρύματος επιλέγεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου ή τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι.. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την επιλογή στη θέση του Προϊσταμένου, καθώς και οι αρμοδιότητές του.

  Άρθρο 17
  Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
  1.Επιτρέπεται η σύσταση Συνδέσμου, με τίτλο «Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.)», με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου τους. Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων του Σ.Ε.Α.Β. περιλαμβάνονται η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των επί μέρους Κεντρικών Βιβλιοθηκών, η δημιουργία συστήματος διαδανεισμού σε εθνικό πλαίσιο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την αποτελεσματικότερη για τη χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρησης και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών τους. Ο Σύνδεσμος αποτελείται από τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. της χώρας.
  2.Η σύσταση και η λειτουργία του Σ.Ε.Α.Β. γίνεται με τη σύνταξη και υπογραφή από τα Ιδρύματα προγραμματικής συμφωνίας, στην οποία προβλέπονται οι στόχοι και οι όροι συνεργασίας. Εάν δεν επέλθει, με ενιαία προγραμματική συμφωνία, η ταυτόχρονη συνεργασία όλων των Ιδρυμάτων, τα εφεξής ενδιαφερόμενα Ιδρύματα θα μπορούν με ιδιαίτερη συμφωνία να προσχωρούν στην αρχική προγραμματική συμφωνία σύστασης του Σ.Ε.Α.Β..
  3.Συνεργαζόμενα μέλη του Συνδέσμου μπορεί να είναι και Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και άλλοι κρατικοί οργανισμοί.

  Και στο νόμο 4009/ άρθρο 48
  https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/120922/nomos-4009-2011 Άρθρο 48
  Βιβλιοθήκες – Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
  1. Σε κάθε Α.Ε.Ι. λειτουργεί ενιαία κεντρική βιβλιοθήκη ως αυτοτελής και αποκεντρωμένη μονάδα σε επίπεδο διεύθυνσης, με τίτλο «Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης (τίτλος ιδρύματος)».Αποστολή της κεντρικής βιβλιοθήκης είναι η ενίσχυση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ιδρύματος, η συμβολή της στην ανάκτηση, διαχείριση, παροχή και διάθεση εξειδικευμένων πληροφοριών στην ευρύτερη εθνική και διεθνή κοινότητα και η ουσιαστική συμμετοχή της σε κάθε δραστηριότητα για την παιδεία και τον πολιτισμό.

  Η περαιτέρω διοικητική ανάπτυξη της κεντρικής βιβλιοθήκης του ιδρύματος σε παραρτήματα σε επίπεδο σχολής καθορίζεται από τον Οργανισμό του ιδρύματος. Τα παραρτήματα υπάγονται διοικητικά στην κεντρική βιβλιοθήκη του ιδρύματος και αποτελούν ενιαίο με αυτή σύνολο τόσο ως προς τους ανθρώπινους πόρους όσο και ως προς την πολιτική ανάπτυξης και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων.

  2. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Σ.Ε.Α.Β.), που συστάθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3404/2005 (Α` 260), έχει ως σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών υποστήριξης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των μελών του. Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων του Σ.Ε.Α.Β. περιλαμβάνονται η συντονισμένη ανάπτυξη των συλλογών των επί μέρους κεντρικών βιβλιοθηκών, η δημιουργία συστήματος διαδανεισμού σε εθνικό επίπεδο, η χάραξη κοινής στρατηγικής στον τομέα της πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό με σκοπό την αποτελεσματικότερη για τη χώρα διαχείριση των πηγών πληροφόρησης και η υιοθέτηση κοινών προτύπων και δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών τους. Μέλη του Συνδέσμου είναι τα Α.Ε.Ι. της χώρας, η Ακαδημία Αθηνών και η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος.

  3. Συνεργαζόμενα μέλη του Συνδέσμου μπορεί να είναι τα ερευνητικά κέντρα του δημόσιου τομέα, καθώς και νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία εκτός από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και θρησκευμάτων και άλλοι κρατικοί οργανισμοί.

 • 2 Ιουνίου 2022, 14:35 | Σοφία

  Καταργούνται «Τα άρθρα 1 έως 60 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)» όπου περιέχεται το αρ. 48 που αφορά στην Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη και το Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Το νομοσχέδιο δεν περιέχει καμία αναφορά, δεν εμφανίζει πουθενά τις παραπάνω μονάδες. Μόνη αναφορά γίνεται σε «βιβλιοθήκες», κλινικές, κλπ. στο άρθρο 223 του Εσωτερικού Κανονισμού: τι σημαίνει αυτό; κάθε ίδρυμα θα εφαρμόζει διαφορετική πολιτική λειτουργίας της Βιβλιοθήκης; και τελικά ποιο το εργασιακό καθεστώς και τα δικαιώματα του διοικητικού προσωπικού, όταν αυτά τροποποιούνται συνεχώς με αποφάσεις Συγκλήτου;

 • 31 Μαΐου 2022, 11:54 | ΑΖ

  Για πολλοστή φορά διοικητική αλητεία και ψευδεπίγραφη δημοκρατική διαβούλευση :
  1. τίτλος ΄νομοσχεδίου : νέοι ορίζοντες. σα να προκειται για κόμμα και όχι για εξορθολογισμό μια δεινής κατάστασης
  2. ΟΧΙ κατ’άρθρον σχολιασμός αλλά στο τσουβάλι
  3. καταργούμενες διατάξεις και μπάχαλο νομικο, αντί για κωδικοποίηση νομοθεσίας για κάθε θέμα και συγκέντρωση ισχύουσας νομοθεσίας σε ΕΝΑ νόμο (με κοπι-παστε τα άρθρα που παραμένουν και τις τροποποιήσεις).
  4. για τις γελοιότητες της ΓΓ διά βίου τι να πει κανείς;;;;

  Απαράδεκτοι. Για πολλοστή φορά