ΜΕΡΟΣ Δ΄ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 325-335)

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΥΣ Δ΄
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’

Άρθρο 325Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’
Άρθρο 326Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’
Άρθρο 327Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’
Άρθρο 328Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η’
Άρθρο 329Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ’
Άρθρο 330Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΣΤ’
Άρθρο 331Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΓ’
Άρθρο 332Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΣΤ’
Άρθρο 333Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΖ’
Άρθρο 334Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΘ’
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

Άρθρο 335Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίων Α’-Γ

 

ΜΕΡΟΣ Δ’

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’

 

Άρθρο 325

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

 

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι., θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του συστήματος της ταξινομικής ψήφου και κάθε άλλο τεχνικό ζήτημα.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης ανά συνεδρίαση.

Άρθρο 326

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας:

α) για την εκλογή των Κοσμητόρων Σχολών, των Προέδρων Τμημάτων και των Διευθυντών Τομέων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.),

β) για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα συλλογικά όργανα των Σχολών και των Τμημάτων,

γ) για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Σχολών και των Τμημάτων.

Άρθρο 327

Εξουσιοδοτική διάταξη Κεφαλαίου Δ’

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο τρόπος διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων και τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), οι αναγκαίες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο τεχνικό θέμα.

Άρθρο 328

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η’

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), δύναται να προστίθενται νέα στοιχεία για την ίδρυση προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία διπλών προγραμμάτων σπουδών του άρθρου 72.

 

Άρθρο 329

Εξουσιοδοτική διάταξη Κεφαλαίου Θ’

 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις οργάνωσης προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ζητήματα σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και τεχνικών για την ηλεκτρονική εξ αποστάσεως αξιολόγηση φοιτητών και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών δεύτερου κύκλου με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 

Άρθρο 330

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΣΤ’

 

 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τον τρόπο υποβολής των υποψηφιοτήτων, τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας, την κατάρτιση και τήρηση του μητρώου γνωστικών αντικειμένων και των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών κάθε Τμήματος, τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των εκλεκτορικών σωμάτων, τον έλεγχο νομιμότητας της διαδικασίας και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με τη διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.
 2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης του άρθρου 142, την ανάρτηση των Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων, τη διαδικασία της αυτοματοποιημένης κλήρωσης για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των εκλεκτορικών σωμάτων και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με λειτουργία του ως άνω πληροφοριακού συστήματος.

Άρθρο 331

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΓ’

 

 1. Με απόφαση του Πρύτανη συγκροτείται το Πειθαρχικό Συμβούλιο Φοιτητών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 199.
 2. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) είναι δυνατή η πρόβλεψη και άλλων, πέραν των πειθαρχικών παραπτωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 197, καθώς και η περαιτέρω ρύθμιση της πειθαρχικής ανάκρισης και διαδικασίας. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. είναι δυνατή και η αντιστοίχιση των πειθαρχικών παραπτωμάτων προς τις πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται, με εξαίρεση τα παραπτώματα για τα οποία μπορεί να επιβληθεί η ποινή της οριστικής διαγραφής, σύμφωνα με την παρ. 3. του άρθρου 198.

Άρθρο 332

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΣΤ’

 

 1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας, εγκρίνεται το σχέδιο ασφάλειας και προστασίας του άρθρου 225 και ο Κανονισμός Ελεγχόμενης Πρόσβασης του Α.Ε.Ι.
 2. Με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των τεχνικών που εφαρμόζουν τα Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΚΣΤ΄, τα κριτήρια για την τήρηση της αναλογικότητας μεταξύ των χρησιμοποιούμενων μέσων και του επιδιωκόμενου σκοπού, το είδος των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας, η συλλογή, αποθήκευση, χρήση, διαβίβαση και κάθε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και οι αποδέκτες, ο χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων, η διαδικασία καταστροφής, οι βασικές λειτουργίες και η περιοδική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων επιτήρησης, τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων στα οποία αφορούν τα δεδομένα και κάθε σχετικό θέμα, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, ΕΕ L 119). και τον ν. 4624/2019 (Α’137).
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται ειδικότερα, τεχνικά ή λεπτομερειακά θέματα σχετικά με: α) οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στον βαθμό που δεν ορίζονται από το άρθρο 11 του π.δ. 75/2020 (Α’173) ή σε εκτέλεση αυτού, β) τεχνικά θέματα οργάνωσης και διαχείρισης των συστημάτων ασφαλείας.

 

Άρθρο 333

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΖ’

 

 1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται η διαδικασία και οι σχετικές λεπτομέρειες για την ανά μήνα μεταφορά χρηματικών διαθεσίμων από την Τράπεζα της Ελλάδος σε πιστωτικά ιδρύματα, βάσει αντίστοιχου μηνιαίου προγραμματισμού πληρωμών του Ε.Λ.Κ.Ε. για τη διενέργεια αυτών με ηλεκτρονικό τρόπο. Έως την έναρξη ισχύος της υπουργικής απόφασης, η Επιτροπή Ερευνών αποφασίζει για τη διαδικασία μεταφοράς των ταμειακών διαθεσίμων του Ε.Λ.Κ.Ε. και το ποσοστό μεταφοράς στην ΤτΕ, βάσει του χρηματοδοτικού προγραμματισμού, των αναγκών των έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και των Οδηγών Εφαρμογής αυτών.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδίδεται Κανονισμός σχετικά με την εκτέλεση δαπανών, στον οποίον καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης, εξόφλησης των δαπανών που διενεργούνται για τις ανάγκες των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων μέσω των Ε.Λ.Κ.Ε., της ηλεκτρονικής διακίνησης των δικαιολογητικών αυτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
 3. Με κοινή απόφαση των Οικονομικών και Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζεται το ποσό του παραβόλου για την άσκηση των ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων προκηρύξεων των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. Τα παράβολα αποτελούν ίδιους πόρους των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι σύμφωνα με την περ δ) του άρθρου 230.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η διαδικασία διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων για την άντληση των στοιχείων που απαιτούνται για τον προσδιορισμό του ύψους των οφειλών, η διαδικασία προσδιορισμού των οφειλών, ο τρόπος είσπραξης των οφειλών και απόδοσής τους προς τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., ο τρόπος υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα.

Άρθρο 334

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΘ’

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα ακριβή κριτήρια αξιολόγησης και η βαρύτητα κάθε κριτηρίου, η διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την αξιολόγηση των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

Άρθρο 335

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίων Α’-Γ’

 

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ορίζεται ο Οργανισμός και ο Κανονισμός λειτουργίας του, με τον οποίο ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του, αντίστοιχα.
 2. Η αποζημίωση των υπόλοιπων, πλην του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, μελών του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και των αναπληρωτών τους για κάθε συνεδρίαση, καθώς και τα έξοδα μετακίνησης αυτών καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 4. Η αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. που απουσιάζει από τις συνεδριάσεις του ή κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα άνω των τεσσάρων (4) μηνών ή απουσιάζει χωρίς σοβαρό λόγο για περισσότερες από τρεις (3) συνεδριάσεις γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται μετά από γνώμη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από προκήρυξη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο Εκτελεστικός Διευθυντής με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεωθεί για μία (1) ακόμη φορά.
 6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο διορισμός του Εκτελεστικού Διευθυντή μπορεί να ανακαλείται και πριν από τη λήξη της θητείας του, αν ο ετήσιος απολογισμός του έργου του εκτελεστικού διευθυντή απορριφθεί από το Δ.Σ. πλήρως αιτιολογημένα με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) επί του συνόλου των μελών του.
 7. Το ύψος του κάθε είδους παραβόλου του παρόντος καθορίζεται και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 8. Η αποζημίωση των αξιολογητών, καθώς και οι δαπάνες για μετακινήσεις τους εκτός έδρας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 9. Με αποφάσεις του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η αρμόδια επαγγελματική οργάνωση ή δημόσια αρχή ή το Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 300, οι όροι και οι διαδικασίες για τη διενέργεια της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, ο τρόπος επίβλεψης και αξιολόγησης αυτών και κάθε άλλο κριτήριο, το οποίο θεωρείται απαραίτητο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 300, καθώς και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας πρακτικής άσκησης.
 10. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ή τεχνολογικά ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα ή άλλους δημόσιους φορείς ή αναγνωρισμένους επιστήμονες ή ερευνητές, το σύστημα, η διαδικασία, τα εξεταζόμενα μαθήματα, ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης, η εξεταζόμενη ύλη, και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικό με τις εξετάσεις Ιατρικής και Οδοντιατρικής και τη διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 301. Με όμοια απόφαση, μπορεί το σύστημα εξετάσεων της προηγούμενης παραγράφου να επεκτείνεται και σε άλλες Σχολές και Τμήματα και να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης Σχολής ή Τμήματος. Με όμοια απόφαση, μπορεί να συνιστώνται και να συγκροτούνται επιτροπές επεξεργασίας θεμάτων για τη δημιουργία τράπεζας ερωτήσεων για τα εξεταζόμενα μαθήματα.
 11. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μπορεί να αποσπώνται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διάρκεια της απόσπασης είναι πέντε (5) σχολικά έτη και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186). Με όμοια απόφαση μπορεί να διακόπτεται η απόσπαση των εκπαιδευτικών πριν από τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης, οι αποσπασθέντες εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις. Ο φορέας μισθοδοσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών είναι ο φορέας της οργανικής τους θέσης.
 12. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. συνιστάται η Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων του άρθρου 305 και ορίζονται τα μέλη της. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι λοιπές λεπτομέρειες της σύστασης και λειτουργίας της Επιτροπής αυτής, καθώς και η αποζημίωση των μελών της.
 • Άρθρο 331, παρ. 2

  Η διατύπωση “είναι δυνατή η πρόβλεψη και άλλων, πέραν των πειθαρχικών παραπτωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 197, καθώς και η περαιτέρω ρύθμιση της πειθαρχικής ανάκρισης και διαδικασίας” πρακτικά επιτρέπει την καταστρατήγηση των προβλέψεων του άρθρου 199 του παρόντος. Δηλαδή με βάση αποκλειστικά τον Εσωτερικό Κανονισμό, κάποιο ΑΕΙ ή επιμέρους τμήμα του θα επιτρέπεται να διώκει πειθαρχικά φοιτητές για πράξεις που δεν προβλέπονται ούτε αιτιολογούνται πουθενά στο παρόν νομοθέτημα. Η διατύπωση δεν προβλέπει καν την τήρηση των γενικών κανόνων και σκοπών του ιδρύματος, δηλαδή η “αντιστοίχιση των πειθαρχικών παραπτωμάτων προς τις πειθαρχικές ποινές” είναι εντελώς αυθαίρετη και επιτρέπει την ευθεία κατάργηση βασικών δικαιωμάτων όπως η ελευθερία έκφρασης, συνάθροισης και ανταλλαγής απόψεων εντός του ΑΕΙ.

  Άρθρο 332, παρ. 3

  Προβλέπεται ότι με “απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων” καθορίζονται τεχνικές λεπτομέρειες υλοποίησης των μέτρων ασφαλείας και των σχετικών υποδομών εντός του ΑΕΙ, χωρίς όμως σύμφωνα με το παρόν νομοθέτημα να έχει αντίστοιχη νομική ευθύνη ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποφασίσει πράξη που αντιτίθεται στις προβλέψεις της Οδηγίας GDPR της ΕΕ, χωρίς καμία επίπτωση.

  Άρθρο 334

  Στο παρόν νομοθέτημα δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη ως προς τον τρόπο αξιολόγησης των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), ενώ αντίθετα υπάρχουν λεπτομερέστατες προβλέψεις για παράδειγμα για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (άρθρο 320). Καθώς η αξιολόγηση των Ε.Π.Ι. είναι εξαιρετικά κρίσιμος παράγοντας για πολλά άλλα πράγματα όπως π.χ. η αξιολόγηση και η χρηματοδότηση, θα πρέπει αντίστοιχες προβλέψεις να προστεθούν με σαφήνεια και λεπτομέρεια.

 • 18 Ιουνίου 2022, 17:12 | Ελευθέριος Αγγελής

  Το νομοσχέδιο πρέπει άμεσα να αποσυρθεί. Υπάρχει πλήθος ψηφισμάτων από ακαδημαϊκές μονάδες και φορείς που ζητούν το ίδιο πράγμα. Συμφωνώ απολύτως και σε όλα τα σημεία που αναφέρονται στο 14/6/2022 ψήφισμα της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ (απομείωση της ακαδημαϊκότητας, ακύρωση της δημοκρατικής νομιμοποίησης της διοίκησης των ιδρυμάτων, περιστολή των ακαδημαϊκών ελευθεριών και του αυτοδιοίκητου, αύξηση της γραφειοκρατίας) και καταλήγουν στο ίδιο αίτημα. Επίσης συμφωνώ με την απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ (16/6/2022) που αναφέρει ότι το νομοσχέδιο δεν έχει καμία σχέση με την ακαδημαϊκότητα, τη δημοκρατία και το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου και σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας γκρίζας εποχής για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, θα αναφερθώ και στην απόφαση του ΕΣΔΕΠ ΑΠΘ που επίσης ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου.

 • 17 Ιουνίου 2022, 14:18 | Σύλλογος ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Η Γενική Συνέλευση των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ομόφωνα διαπιστώνει ότι το νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ που αναρτήθηκε προς διαβούλευση:
  Πλήττει τη δημοκρατική λειτουργία των ΑΕΙ, επιβάλλοντας ένα συγκεντρωτικό πλαίσιο διοίκησης παρόμοιο με αυτό των ιδιωτικών ανωνύμων εταιριών, επιπρόσθετα σε προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις που οδήγησαν στον πλήρη αποκλεισμό των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικών Υπαλλήλων και φοιτητών από τη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης οργάνων διοίκησης.
  Πλήττει το χαρακτήρα της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης, μετατρέποντας τα Πανεπιστήμια σε επιχειρήσεις, προσφέροντας σειρά δυνατοτήτων που θα επιφέρουν έσοδα, τέτοια ώστε τα ιδρύματα να καταστούν “βιώσιμα” και “οικονομικά ανεξάρτητα”, ενώ αποσιωπάται η υποχρέωση του κράτους να χρηματοδοτεί τα ΑΕΙ.
  Αποψιλώνει κάθε έννοια αμφισβήτησης, προσπαθώντας να αποδυναμώσει το φοιτητικό κίνημα και να το ελέγξει αυστηρά με πειθαρχικά συμβούλια και πανεπιστημιακή αστυνομία.
  Απαξιώνει τα πτυχία και δημιουργεί πτυχιούχους πολλαπλών ταχυτήτων, διαλύοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα και εξισώνοντας τα με αυτά των κολλεγίων.
  Η κυβέρνηση έφερε ένα σχέδιο νόμου που αλλάζει ριζικά το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς κανένα διάλογο με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Η διαδικασία διαβούλευσης είναι προσχηματική δεδομένου του μεγάλου όγκου του νομοσχεδίου και του μικρού χρόνου που δόθηκε για αυτή.
  Καλούμε τους συλλόγους ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικού Προσωπικού και Φοιτητών, σε κοινή διεκδίκηση για την άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη μιας ουσιαστικής συζήτησης αναφορικά με το αναγκαίο πλαίσιο λειτουργίας για τα πανεπιστήμια, χωρίς ασφυκτικά χρονικά περιθώρια και με ουσιαστική συμβολή όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στο ζητούμενο για ένα πραγματικά δημοκρατικό και αυτοδιοίκητο πανεπιστήμιο όπου θα συμμετέχουν ισότιμα όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

 • 17 Ιουνίου 2022, 11:21 | Χρυσάνθη Σαρδέλη

  Άρθρο 326

  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας:

  α) για την εκλογή των Κοσμητόρων Σχολών, των Προέδρων Τμημάτων και των Διευθυντών Τομέων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

  Η πρόβλεψη για διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εκλογή κοσμητόρων σχολών είναι αξιοπερίεργη, δεδομένου ότι το παρόν σχέδιο νόμου σε άλλο άρθρο του (άρθρο 24) προβλέπει άλλη διαδικασία εκλογής για το αξιωμα του κοσμήτορα.

 • 11 Ιουνίου 2022, 14:44 | Χ.Γ.

  Άρθρο 331, παρ. 2
  Η διατύπωση “είναι δυνατή η πρόβλεψη και άλλων, πέραν των πειθαρχικών παραπτωμάτων που προβλέπονται στο άρθρο 197, καθώς και η περαιτέρω ρύθμιση της πειθαρχικής ανάκρισης και διαδικασίας” πρακτικά επιτρέπει την καταστρατήγηση των προβλέψεων του άρθρου 199 του παρόντος. Δηλαδή με βάση αποκλειστικά τον Εσωτερικό Κανονισμό, κάποιο ΑΕΙ ή επιμέρους τμήμα του θα επιτρέπεται να διώκει πειθαρχικά φοιτητές για πράξεις που δεν προβλέπονται ούτε αιτιολογούνται πουθενά στο παρόν νομοθέτημα. Η διατύπωση δεν προβλέπει καν την τήρηση των γενικών κανόνων και σκοπών του ιδρύματος, δηλαδή η “αντιστοίχιση των πειθαρχικών παραπτωμάτων προς τις πειθαρχικές ποινές” είναι εντελώς αυθαίρετη και επιτρέπει την ευθεία κατάργηση βασικών δικαιωμάτων όπως η ελευθερία έκφρασης, συνάθροισης και ανταλλαγής απόψεων εντός του ΑΕΙ.

  Άρθρο 332, παρ. 3
  Προβλέπεται ότι με “απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων” καθορίζονται τεχνικές λεπτομέρειες υλοποίησης των μέτρων ασφαλείας και των σχετικών υποδομών εντός του ΑΕΙ, χωρίς όμως σύμφωνα με το παρόν νομοθέτημα να έχει αντίστοιχη νομική ευθύνη ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO). Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αποφασίσει πράξη που αντιτίθεται στις προβλέψεις της Οδηγίας GDPR της ΕΕ, χωρίς καμία επίπτωση.

  Άρθρο 334
  Στο παρόν νομοθέτημα δεν υπάρχει καμία απολύτως πρόβλεψη ως προς τον τρόπο αξιολόγησης των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), ενώ αντίθετα υπάρχουν λεπτομερέστατες προβλέψεις για παράδειγμα για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (άρθρο 320). Καθώς η αξιολόγηση των Ε.Π.Ι. είναι εξαιρετικά κρίσιμος παράγοντας για πολλά άλλα πράγματα όπως π.χ. η αξιολόγηση και η χρηματοδότηση, θα πρέπει αντίστοιχες προβλέψεις να προστεθούν με σαφήνεια και λεπτομέρεια.

 • 10 Ιουνίου 2022, 09:00 | οικονομου

  Το παρόν Νομοσχέδιο εκπονήθηκε απο μία ανίκανη ηγεσία πλήρως υποτακτική στις συντεχνίες και στα κλειστά επαγγέλματα.

  Καλω τους νέους σπουδαστές ΙΕΚ αλλά και τους παλιούς Διπλωματούχους επιστημονικών ειδικοτήτων να τιμωρήσουν την σημερινή Υπουργό για μη τήρηση των συμφωνηθέντων πριν τις εκλογές.

  Η Κα Αλέξοπούλου Αναστασία κατέθεσε δεύτερη φορά ερώτηση στην κεραμεως για το ίδιο θέμα
  και αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα λυκείου που σου αποδίδει το ΙΕΚ μιας και η κεραμέως απολογείται μονο στους κουμουνιστες για τα τει της αμάθειας.
  Σε μία χώρα που δικαίωμα να εργασθείς αποκτάς μόνο αν εισαι απο ΚΑΤΕΕ ΤΕΙ ή ΑΕΙ. .

  Η ερώτηση εδώ
  https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c0d5184d-7550-4265-8e0b-078e1bc7375a/11984942.pdf

  Το συμφέρον μας είναι με αυτούς που μας βοηθάνε και έχουν την τόλμη να αψηφούν συντεχνιακές αντιλήψεις.
  Οι απόφοιτοι ΙΕΚ λένε ΩΣ ΕΔΩ
  Η Κεραμέως μας οδηγεί στην φτώχεια και στην εξαθλίωση 3 χρόνια τώρα, οι δε κατατακτηριες που ευαγγελίζεται στα νέα παιδιά δεν θα γίνουν ποτέ.
  Σας κοροιδεύει με ενα νομο 2 ετων που ακόμα δεν ισχύει…

  Απαιτούμε την παραίτηση κεραμεως ΑΜΕΣΑ