ΜΕΡΟΣ Β΄ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ (άρθρα 286-305)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΥΣ Β’
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 286Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
Άρθρο 287Σκοπός
Άρθρο 288Ορισμοί
Άρθρο 289Παροχή πληροφοριών
Άρθρο 290Όργανα Διοίκησης
Άρθρο 291Πόροι
Άρθρο 292Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών
Άρθρο 293Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Άρθρο 294Ακαδημαϊκή ισοδυναμία – Συνέπειες
Άρθρο 295Προϋποθέσεις ακαδημαϊκής ισοδυναμίας
Άρθρο 296Κατάλογος τύπων τίτλων σπουδών με συμφωνία δικαιόχρησης
Άρθρο 297Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών
Άρθρο 298Όργανα
Άρθρο 299Διαδικασία ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης
Άρθρο 300Αντισταθμιστικά Μέτρα
Άρθρο 301Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Άρθρο 302Αίτηση επανεξέτασης
Άρθρο 303Διακρατικές συμφωνίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 304Διάρθρωση Διοικητικών Υπηρεσιών
Άρθρο 305Αξιολόγηση

ΜΕΡΟΣ Β’
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 286
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

To νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) που ιδρύθηκε με τον ν. 3328/2005 (Α’ 80) εδρεύει στην Αθήνα, εποπτευόμενος από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις διεθνείς του σχέσεις χρησιμοποιεί την επωνυμία: «Hellenic National Academic Recognition and Information Center (Hellenic NARIC)».
Άρθρο 287
Σκοπός
1. Σκοπός του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι:
α) η ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
β) η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή.
2. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την επίτευξη του σκοπού του:
α) συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, κυρίως σχετικά με την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση και λειτουργεί ως Κέντρο ενημέρωσης για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης,
β) συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, παρακολουθεί τις εξελίξεις που σημειώνονται διεθνώς στο χώρο αυτόν, ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και τα Πανεπιστήμια για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παρέχει πληροφορίες σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή αρμόδια Κέντρα και αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης,
γ) καταρτίζει, ενημερώνει και δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα του το Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 293 του παρόντος.
δ) καταρτίζει, ενημερώνει και δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα του τους πίνακες βαθμολογικής αντιστοιχίας ημεδαπών και αλλοδαπών τίτλων σπουδών, καθώς και πίνακα αντιστοίχισης των συστημάτων πιστωτικών μονάδων αυτών,
ε) καταρτίζει, ενημερώνει και δημοσιεύει το Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών του άρθρου 292 του παρόντος,
στ) εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των αντίστοιχων κέντρων ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης και πληροφόρησης (ENIC-NARIC), του οποίου είναι μέλος,
ζ) συνεργάζεται με όργανα που έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
3. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποτελεί το «Κεντρικό Σημείο Επαφής» για τους ενδιαφερομένους και, ιδίως: Παρέχει στους Έλληνες και τους πολίτες των λοιπών κρατών – μελών και τρίτων χωρών, καθώς και στα σημεία επαφής των λοιπών κρατών – μελών και τρίτων χωρών, κάθε χρήσιμη πληροφορία για την προβλεπόμενη στο παρόν ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών.
Άρθρο 288
Ορισμοί

Κατά την έννοια του νόμου αυτού:
α) «Ανώτατη εκπαίδευση» είναι η εκπαίδευση που παρέχεται από εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή ως αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης.
β) «Αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα» είναι το ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής που αναγνωρίζεται από τα αρμόδια όργανα της χώρας του και το οποίο οργανώνει προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης ή κατ’ ελάχιστον ενός (1) εκ των τριών (3) και απονέμει αντίστοιχους τίτλους σπουδών.
γ) «Τίτλος σπουδών» είναι πτυχίο ή δίπλωμα, με το οποίο πιστοποιείται ότι ο κάτοχός του έχει ολοκληρώσει επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών πρώτου, δεύτερου ή τρίτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης.
δ) «Πτυχίο» είναι ο τίτλος που απονέμει αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης το οποίο χορηγείται μετά από επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης και οδηγεί σε σπουδές δευτέρου ή τρίτου κύκλου στη χώρα απονομής του.
ε) «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα» είναι ο τίτλος που απονέμει αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης το οποίο χορηγείται σε κατόχους πτυχίου μετά από επιτυχή ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών δεύτερου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης είτε οδηγεί σε σπουδές τρίτου κύκλου στη χώρα απονομής είτε όχι.
στ) «Διδακτορικό Δίπλωμα» είναι ο τίτλος που χορηγείται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε κατόχους πτυχίου μετά από επιτυχή ολοκλήρωση τρίτου κύκλου σπουδών.
ζ) «Ακαδημαϊκή ισοδυναμία» αποτελεί η πιστοποίηση ότι ο τίτλος σπουδών που χορηγεί αναγνωρισμένο ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής οδηγεί στην απόκτηση συγκρίσιμων ακαδημαϊκών προσόντων με τίτλο σπουδών που χορηγείται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
η) «Πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου» είναι πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών επιπέδου έξι (6) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εκατόν ογδόντα (180) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα πιστωτικών μονάδων τρίτων χωρών.
θ) «Πρόγραμμα σπουδών δεύτερου κύκλου» είναι πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών επιπέδου επτά (7) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εξήντα (60) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα πιστωτικών μονάδων τρίτων χωρών.
ι) «Πρόγραμμα σπουδών τρίτου κύκλου» είναι πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στην απόκτηση τίτλου σπουδών επιπέδου οκτώ (8) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
ια) «Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών πρώτου, δευτέρου και τρίτου κύκλου» είναι προγράμματα σπουδών που προσφέρονται εξ’ ολοκλήρου ή κατά το κύριο μέρος από απόσταση με ή χωρίς την υποστήριξη τεχνολογίας ή με συνδυασμό και των δύο.
ιβ) «Αναγνωρισμένη αρχή αξιολόγησης ή πιστοποίησης» είναι κάθε αρχή αξιολόγησης ή πιστοποίησης που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αρχών Διασφάλισης Ποιότητας (ENQA) και του Ευρωπαϊκού Μητρώου Αρχών Διασφάλισης Ποιότητας (EQAR), καθώς και κάθε αρχή που αναγνωρίζεται επίσημα στη χώρα απονομής των τίτλων ως αρχή αξιολόγησης ή πιστοποίησης της ανώτατης εκπαίδευσης.
Άρθρο 289
Παροχή πληροφοριών

1. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι η αρμόδια κρατική αρχή ενημέρωσης για θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
2. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. παρέχει πληροφορίες στο κοινό σχετικά με τα ιδρύματα, τα προγράμματα και τους τίτλους σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, ακαδημαϊκά ισοδύναμους ή μη, όπως επίσης και για τα ισχύοντα και τις διαδικασίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης των τίτλων. Στόχος του είναι η έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, που προτίθενται ή που ήδη πραγματοποιούν σπουδές σε εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής σχετικά με όλες τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση και το επίπεδο του τίτλου που θα τους απονεμηθεί.
3. Η ενημέρωση του κοινού γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων αλλά και με κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας, έντυπης και ηλεκτρονικής. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. έχει υποχρέωση να απαντά αιτιολογημένα στις έγγραφες αιτήσεις πληροφοριών.
Άρθρο 290
Όργανα διοίκησης

1. Όργανα διοίκησης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Εκτελεστικός Διευθυντής.
2. Η διοίκηση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ασκείται από το Δ.Σ., το οποίο είναι επταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και πέντε (5) συμβούλους με τους αναπληρωτές τους. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος του φορέα κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) τον οποίο ορίζει το Δ.Σ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ. και οι αναπληρωτές τους διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τέσσερα (4) από τα μέλη του Δ.Σ. είναι Καθηγητές Πανεπιστημίου. Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. είναι είτε υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη αυξημένων προσόντων δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα είτε πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, με αυξημένα ειδικά προσόντα. Για τον διορισμό του Προέδρου απαιτείται η προηγούμενη γνώμη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η οποία παρέχεται κατά τις διατάξεις του Κανονισμού της Βουλής.
3. Η θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται μία (1) φορά. Μέλος που διορίζεται σε αντικατάσταση άλλου, διανύει το υπόλοιπο της θητείας του προκατόχου του.
4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν.4653/2020 (A’ 12) όπως ισχύει. Εάν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος είναι Καθηγητές Πανεπιστημίου δύναται να ενταχθούν σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, εφόσον το επιθυμούν, άλλως τίθενται σε αναστολή καθηκόντων.
Η αποζημίωση των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. και των αναπληρωτών τους για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
5. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Δ.Σ. και προεδρεύει των συνεδριάσεών του, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματά της μόνος ή με τη σύμπραξη αρμόδιων μελών του Συμβουλίου ή ορίζει εισηγητή τον Σύμβουλο ο οποίος έχει την ευθύνη του σχετικού με το θέμα τομέα. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πειθαρχικώς προϊστάμενος στο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Κατά τα λοιπά, πειθαρχική εξουσία ασκείται από τα αρμόδια όργανα του εποπτεύοντος Υπουργείου.
6. Το Δ.Σ. λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπως αναφέρονται στον παρόντα νόμο και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του και ιδίως:
α) συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εισπράττει απαιτήσεις και έσοδα, αποδέχεται δωρεές, χορηγίες, και προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση εσόδων στο πλαίσιο των σκοπών του,
β) εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
γ) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και συντάσσει την ετήσια έκθεση και τον ισολογισμό και στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης διενεργεί έλεγχο νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης,
δ) ορίζει την Επιτροπή Επανεξέτασης του άρθρου 302 του παρόντος,
ε) αποφασίζει για την κατάρτιση, ενημέρωση και δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του τους πίνακες βαθμολογικής αντιστοιχίας ημεδαπών και αλλοδαπών τίτλων σπουδών, καθώς και πίνακα αντιστοίχισης των συστημάτων πιστωτικών μονάδων αυτών, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους βαθμολογικός ή αξιολογικός χαρακτηρισμός, η απόφαση εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης, κατά συνεκτίμηση των λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος και αν αυτό δεν είναι εφικτό χαρακτηρίζεται ο σχετικός τίτλος ως αδιαβάθμητος,
στ) συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία εκθέτει και αξιολογεί το έργο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η έκθεση υποβάλλεται τον Μάρτιο κάθε έτους στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον Πρόεδρο της Βουλής.
7. Το Δ.Σ. με απόφασή του, που λαμβάνεται σε ειδική συνεδρίαση μετά από εισήγηση του προέδρου, μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες από τις αρμοδιότητές του σε οποιοδήποτε από τα μέλη του. Ο Πρόεδρος δύναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του σε οποιαδήποτε από τα μέλη του Δ.Σ. Το Δ.Σ. με απόφασή του μπορεί να αναθέτει σε οποιοδήποτε από τα μέλη του ειδικά καθήκοντα της αρμοδιότητάς του, καθώς και καθήκοντα γραμματέα. Το μέλος του Δ.Σ. στο οποίο ανατίθενται αρμοδιότητες του Δ.Σ. ή ειδικά καθήκοντα σύμφωνα με την παρούσα αναπληρώνεται, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, από άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται για τον σκοπό αυτόν με την απόφαση της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων ή των ειδικών καθηκόντων.
8. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία (1) φορά τον μήνα στα γραφεία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή με τηλεδιάσκεψη και είναι σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Η αντιπροσώπευση μέλους του Δ.Σ. στις συνεδριάσεις του από άλλο μέλος ή τρίτο πρόσωπο δεν επιτρέπεται. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Αν υπάρχει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Σαράντα οκτώ (48) ώρες τουλάχιστον πριν από κάθε συνεδρίαση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απευθύνει στα μέλη έγγραφη πρόσκληση στην οποία αναγράφονται η ημέρα και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τους παρόντες στη συνεδρίαση και σε κάθε περίπτωση από τον πρόεδρο ή τον προεδρεύοντα και τον γραμματέα.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από προκήρυξη του Δ.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ο Εκτελεστικός Διευθυντής με τριετή θητεία. Με την προκήρυξη της θέσης καθορίζονται τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται. Για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή επιπέδου και με προσόντα Γενικού Διευθυντή επιλέγεται υψηλόβαθμο διοικητικό στέλεχος αυξημένων προσόντων, με ανάλογη, αποδεδειγμένη, διοικητική εμπειρία.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο διορισμός του Εκτελεστικού Διευθυντή μπορεί να ανακαλείται και πριν από τη λήξη της θητείας του, αν ο ετήσιος απολογισμός του έργου του εκτελεστικού διευθυντή απορριφθεί από το Δ.Σ. πλήρως αιτιολογημένα με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) επί του συνόλου των μελών του.
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) προΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους, επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., των νόμων και του εσωτερικού κανονισμού, ασκεί επιπλέον αρμοδιότητες που του παραχωρεί το Δ.Σ., έχει δικαίωμα έγκρισης λειτουργικών δαπανών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. ετήσιου προϋπολογισμού, εισηγείται στο Δ.Σ. την ανάγκη πρόσληψης διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού και γενικά έχει κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
β) εισηγείται προς το Δ.Σ. οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το διοικητικό προσωπικό,
γ) έχει την ευθύνη για τα θέματα λειτουργίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,
δ) υποβάλλει προς έγκριση κατ’ έτος απολογισμό του έργου του στο Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Άρθρο 291
Πόροι

1. Πόροι του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι:
α) Έσοδα από παράβολο, το ύψος του οποίου καθορίζεται και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Το παράβολο συνοδεύει, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, την αίτηση που κατατίθεται από κάθε ενδιαφερόμενο στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για:
αα) την αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου,
αβ) την έκδοση βεβαίωσης βαθμολογικής αντιστοιχίας,
αγ) την εξέταση αίτησης επανεξέτασης κατά των πράξεων ή παραλείψεών του,
αδ) τη χορήγηση αποσπασμάτων πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.),
αε) τη χορήγηση ακριβούς αντιγράφου ή βεβαίωσης γνησιότητας εγγράφων που έχει εκδώσει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή που φυλάσσονται στο αρχείο του,
αστ) την παροχή κάθε είδους εγγράφων, πληροφοριών και βεβαιώσεων.
β) Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
γ) Επιχορηγήσεις από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
δ) Χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς.
ε) Κληρονομιές, κληροδοσίες, δωρεές εν ζωή και αιτία θανάτου, καθώς και κάθε φύσεως παροχές φυσικών ή νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
στ) Πρόσοδοι από τη διαχείριση της περιουσίας του.
ζ) Έσοδα από άλλες πηγές.
2. Το ύψος του κάθε είδους παραβόλου του παρόντος καθορίζεται και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 292
Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών

1. Ιδρύεται Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών. Στο Μητρώο τηρείται κατάλογος αξιολογητών κατά επιστημονικό κλάδο.
2. Προσόντα εγγραφής στο Μητρώο είναι:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένου πτυχίου της αλλοδαπής, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο.
β) Επιστημονική εξειδίκευση στον επιστημονικό κλάδο της θέσης που αποδεικνύεται με:
βα) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής ή
ββ) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού έτους ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου.
γ) Η άριστη ή πολύ καλή γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας.
Κατά την επιλογή λαμβάνεται πρόνοια ώστε να εκπροσωπούνται κατά το δυνατό περισσότεροι επιστημονικοί κλάδοι.
3. Για την εγγραφή στο Μητρώο προηγείται δημόσια πρόσκληση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., η οποία δημοσιεύεται τουλάχιστον σε δύο (2) εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. Με την προκήρυξη εξειδικεύονται κάθε φορά οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών, βασικοί και μεταπτυχιακοί, και προσδιορίζονται η δεύτερη ευρωπαϊκή γλώσσα, το επίπεδο της γλωσσομάθειας της τελευταίας, η απαιτούμενη εμπειρία, η γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή, καθώς και για όλους ή μέρος των επιστημονικών κλάδων να απαιτούνται επιλεκτικά ορισμένα μόνο από τα προσόντα των υποπερ. βα) και ββ) της περ. β) της παρ. 2.
4. Η επιλογή των Αξιολογητών γίνεται με βάση τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από εισήγηση του Προέδρου.
5. Η αποζημίωση των αξιολογητών, καθώς και οι δαπάνες για μετακινήσεις τους εκτός έδρας, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
6. Οι πράξεις που αφορούν στην επιλογή, τον ορισμό, τις μετακινήσεις εκτός έδρας και την αποζημίωση των αξιολογητών αναρτώνται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» μετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των αξιολογήσεων.
7. Τα εγγεγραμμένα μέλη στο Μητρώο Αξιολογητών του παρόντος άρθρου δεν εμπίπτουν στο άρθρο 1 του ν. 3213/2003 (Α` 309) και δεν είναι υπόχρεοι σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης, μόνο εκ της συμμετοχής τους σε διαδικασίες αξιολόγησης του παρόντος άρθρου, από την ημερομηνία σύστασης του Μητρώου.
Άρθρο 293
Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής

1. Θεσπίζεται Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
2. Στα Μητρώα της παρ. 1 εντάσσονται τα ιδρύματα της αλλοδαπής και οι τίτλοι σπουδών που απονέμουν κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Εντάσσονται επίσης αυτοδικαίως τα ιδρύματα της αλλοδαπής και οι τίτλοι σπουδών που απονέμουν κατόπιν διακρατικής συμφωνίας.
3. Στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής εντάσσονται με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρύματα, τα οποία:
α) απονέμουν τύπους τίτλων σπουδών που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 295 ή
β) πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
βα) η διδασκαλία και η εξέταση περιλαμβάνουν τα αναγκαία για την αντίστοιχη επιστήμη μαθήματα,
ββ) το ανώτατο ίδρυμα απονέμει ως τίτλους σπουδών πτυχία ή μεταπτυχιακά διπλώματα ή διδακτορικά διπλώματα. Θεωρούνται ως αναγνωρισμένα και τα ανώτατα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και οι ανώτατες σχολές καλών τεχνών, εικαστικών τεχνών, μουσικής, θεάτρου, χορού, κινηματογράφου, που απονέμουν ως τίτλους σπουδών μόνο πτυχία,
βγ) η διάρκεια σπουδών είναι τουλάχιστον τριετής και αντιστοιχεί σεεκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες (ECTS) για το προπτυχιακό πρόγραμμα, και ενός (1) έτους και αντιστοιχεί σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS), για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, οι δε σπουδαστές έχουν περατώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,
βδ) η εκπαίδευση λαμβάνει χώρα με φυσική παρουσία ή εξ αποστάσεως ή με συνδυασμό αυτών.
4. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και τα δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν ένα ίδρυμα της αλλοδαπής ή ένας τύπος τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής είναι αναγνωρισμένα για τους σκοπούς: α) της αποδοχής αίτησης και εγγραφή για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής, β) για την αποδοχή αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» για την πρόσληψη είτε ως μέλος του τακτικού προσωπικού ή για την αποδοχή αίτησης και πρόσληψη σε θέση μόνιμου ερευνητή σε δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, γ) για την αποδοχή αίτησης και πρόσληψη σε θέση Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και δ) για την πλήρωση θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή (post-doc) σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, δεσμεύονται από τα Μητρώα του παρόντος άρθρου. Το ημεδαπό πανεπιστήμιο ή ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 296, επιπροσθέτως των λοιπών δικαιολογητικών που καθορίζει, οφείλει να ζητήσει Βεβαίωση Τόπου Σπουδών η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής για τις περ. α) και β), ενώ για την περ. γ) την υποχρέωση αυτή έχει ο φορέας εκπόνησης του ερευνητικού έργου. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός εάν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια έγιναν σε δημόσιο Α.Ε.Ι.
5. Αν ίδρυμα ή τίτλος σπουδών δεν έχει καταχωρηθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στα μητρώα της παρ. 1 το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εξετάζει, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος των φορέων της παρ. 4, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Κεφαλαίου και με απόφασή του τα εντάσσει στα μητρώα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Άρθρο 294
Ακαδημαϊκή ισοδυναμία-Συνέπειες

Η ακαδημαϊκή αναγνώριση συνίσταται στην πιστοποίηση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής η οποία είναι απαραίτητη για τις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 293 ή για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην ημεδαπή.
Άρθρο 295
Προϋποθέσεις ακαδημαϊκής ισοδυναμίας

1. Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών της ημεδαπής, εφόσον το σύνολο των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί εκτός Ελληνικής Επικράτειας ή μέρος αυτού έχει πραγματοποιηθεί εντός ελληνικής επικράτειας σε δημόσιο ίδρυμα ως ακολούθως:
α) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών κατατάσσεται στο επίπεδο έξι (6) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης ή του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εκατόν ογδόντα (180) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα πιστωτικών μονάδων τρίτων χωρών,
β) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών δεύτερου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης, εφόσον ο τίτλος σπουδών κατατάσσεται στο επίπεδο επτά (7) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον σε εξήντα (60) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων,
γ) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών τρίτου κύκλου εφόσον ο τίτλος σπουδών κατατάσσεται στο επίπεδο οκτώ (8) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης και του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2. Οι τίτλοι σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής που δεν έχουν αντιστοιχηθεί και καταταχθεί στα επίπεδα έξι (6), επτά (7) ή οκτώ (8) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης ή του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης ή δεν είναι γνωστός ο αριθμός των μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων αναγνωρίζονται ως ακαδημαϊκά ισοδύναμοι της ημεδαπής, εφόσον τα προγράμματα αξιολογούνται ή πιστοποιούνται από αναγνωρισμένες αρχές πιστοποίησης προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα απονομής του τίτλου σπουδών, ως ακολούθως:
α) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής εφόσον αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε εκατόν ογδόντα (180) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα άλλων χωρών και οδηγούν σε δεύτερο κύκλο σπουδών στη χώρα απονομής,
β) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών δεύτερου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αντιστοιχούν κατ΄ ελάχιστον σε εξήντα (60) μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα άλλων χωρών και οδηγούν σε τρίτο κύκλο σπουδών στη χώρα απονομής,
γ) ακαδημαϊκά ισοδύναμοι με τίτλο σπουδών τρίτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής, εφόσον αναγνωρίζονται ως τέτοιοι στη χώρα απονομής και οδηγούν σε θέση καθηγητή Πανεπιστημίου ή θέση ερευνητή σε αναγνωρισμένο Ερευνητικό Κέντρο στη χώρα απονομής.
3. Η ακαδημαϊκή ισοδυναμία τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης που δεν έχουν αντιστοιχηθεί και καταταχθεί στα επίπεδα έξι (6), επτά (7) ή οκτώ (8) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης ή του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης ή δεν είναι γνωστός ο αριθμός των μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Σώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων ή το ισοδύναμό τους στα συστήματα πιστωτικών μονάδων τρίτων χωρών, και τα προγράμματα σπουδών δεν αξιολογούνται ή πιστοποιούνται από αναγνωρισμένες αρχές πιστοποίησης προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στην χώρα απονομής του τίτλου σπουδών, αναγνωρίζεται ως ακολούθως:
α) η ακαδημαϊκή ισοδυναμία πρώτου κύκλου σπουδών εφόσον ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως τέτοιος στη χώρα απονομής, αποκτάται μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον τριών (3) ετών και οδηγεί σε σπουδές δευτέρου ή τρίτου κύκλου στη χώρα απονομής,
β) η ακαδημαϊκή ισοδυναμία δεύτερου κύκλου σπουδών, εφόσον ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως τέτοιος στη χώρα απονομής, αποκτάται μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον ενός (1) έτους και είτε οδηγεί σε σπουδές τρίτου κύκλου στη χώρα απονομής είτε όχι,
γ) η ακαδημαϊκή ισοδυναμία τρίτου κύκλου σπουδών, εφόσον ο τίτλος σπουδών αναγνωρίζεται ως τέτοιος στη χώρα απονομής, αποκτάται μετά από διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον δύο (2) ετών.
4. Ως σύνολο σπουδών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου νοούνται η διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης και οι όροι αξιολόγησης, προαγωγής και αποφοίτησης.

Άρθρο 296
Κατάλογος τύπων τίτλων σπουδών με συμφωνία δικαιόχρησης

Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) τηρεί και επικαιροποιεί κατάλογο των τύπων τίτλων σπουδών που οργανώνονται μέσω συμφωνίας δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα. Για τη σύνταξη και επικαιροποίηση του καταλόγου συνεργάζεται με την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και αντλεί σχετικά στοιχεία από το αρχείο του και κάθε πρόσφορο μέσο.
Άρθρο 297
Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών

1. Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών συνίσταται στην έκδοση απόφασης αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης: α) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, β) τουλάχιστον μονοετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης και γ) τουλάχιστον διετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για διδακτορικό κύκλο σπουδών.
Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών σύμφωνα με το παρόν είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των σπουδών πραγματοποιείται εκτός της ελληνικής επικράτειας, εκτός εάν οι σπουδές που έγιναν στην ελληνική επικράτεια έγιναν σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.).
2. Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός της περίπτωσης β) της παραγράφου 4 του άρθρου 293.
3. Για την εγγραφή του στον οικείο επαγγελματικό φορέα, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση εγγραφής, η οποία συνοδεύεται από την απόφαση ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών. Ο επαγγελματικός φορέας υποχρεούται να τον εγγράψει εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την υποβολή της αίτησης, καθώς και την υποβολή ή τη συγκέντρωση του συνόλου των δικαιολογητικών, πιστοποιητικών ή στοιχείων που απαιτούνται.

Άρθρο 298
Όργανα

1. Αρμόδια αρχή για να δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων είναι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων συνοδεύονται από παράβολο υπέρ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Αρμόδια αρχή για να χορηγεί ή να δέχεται τα προβλεπόμενα στο παρόν έγγραφα καθώς και να παρέχει τις αναγκαίες πληροφορίες ορίζεται ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
2. Αρμόδιο όργανο να εκδίδει τις αποφάσεις αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών σπουδών είναι ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
3. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η απόφαση αναγνώρισης του Προέδρου εκδίδεται εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υποβολή ή την περιέλευση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών. Εφόσον απαιτείται πρακτική άσκηση ή γραπτή δοκιμασία, εκδίδεται εντός της ίδιας προθεσμίας απόφαση της αρμόδιας αρχής, που ορίζει τα σχετικά με την πρακτική άσκηση ή τη γραπτή δοκιμασία. Μετά την ολοκλήρωση της γραπτής δοκιμασίας ή της πρακτικής άσκησης, η απόφαση αναγνώρισης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων της γραπτής δοκιμασίας ή της πρακτικής άσκησης σε αυτή.

Άρθρο 299
Διαδικασία ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης

1. Η αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης, γίνεται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατόπιν της διαδικασίας του παρόντος.
2. Η υποβολή αίτησης αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και η ανάρτηση όλων των σχετικών δικαιολογητικών που καθορίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., γίνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεών του. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. βεβαιώνει την παραλαβή της αίτησης και ενημερώνει τον αιτούντα για ελλείποντα έγγραφα, εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης.
Η αίτηση, ο τύπος της οποίας καθορίζεται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., αποτελεί υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των πραγματικών γεγονότων που αναφέρονται σε αυτήν.
Με την αίτηση υποβάλλονται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα ή στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα τα εξής έγγραφα:
α) επίσημο αντίγραφο του τίτλου ανώτατης εκπαίδευσης,
β) επίσημο πιστοποιητικό μαθημάτων (official transcript) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών φοίτησης, ενυπόγραφο και με σφραγίδα του Ιδρύματος, το οποίο αναφέρει την ημερομηνία απονομής του τίτλου,
γ) αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου εν ισχύ.
Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μπορεί να ζητά πρόσθετα στοιχεία και να καλεί τον ενδιαφερόμενο για συμπληρωματικές επεξηγήσεις. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Το ύψος του παραβόλου αυτού καθορίζεται και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων.
3. Σε περίπτωση που υπάρχει προηγούμενο αναγνωρίσεως ή μη αναγνωρίσεως όμοιων τίτλων, ο φάκελος εισάγεται στον Πρόεδρο, αρμόδιο να εκδώσει τη σχετική απόφαση αναγνωρίσεως ή μη αναγνωρίσεως.
4. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενο αναγνωρίσεως ή μη αναγνωρίσεως όμοιων τίτλων για την κρίση της ύπαρξης ουσιωδών διαφορών, ο Πρόεδρος δύναται να αναθέτει το φάκελο του κάθε αιτούντος, σε έναν (1) αξιολογητή του ίδιου ή συναφούς κλάδου από τον κατάλογο του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών, ο οποίος οφείλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών να υποβάλει στον Πρόεδρο γραπτή εισήγηση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου ή την υποβολή του αιτούντα σε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερών, η αίτηση ανατίθεται σε άλλον αξιολογητή του ίδιου ή συναφούς κλάδου από τον κατάλογο του Εθνικού Μητρώου, ο οποίος οφείλει εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών να υποβάλει στον Πρόεδρο γραπτή εισήγηση. Αν κατά τη διαδικασία του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υποβληθεί μία (1) τουλάχιστον εισήγηση και τηρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου ή την υποβολή του αιτούντα σε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα. Αν κατά τη διαδικασία του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου δεν υποβληθεί σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία μία (1) εισήγηση στον Πρόεδρο, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας υποβάλλει στο Δ.Σ. γραπτή εισήγηση και το Δ.Σ. εκδίδει απόφαση για την ακαδημαϊκή αναγνώριση του τίτλου ή την υποβολή του αιτούντα σε συγκεκριμένα αντισταθμιστικά μέτρα. Ο Πρόεδρος δύναται κατ΄ εξαίρεση να ζητά τη γνώμη του Δ.Σ. Η τελική πράξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο.
5. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται μόνον για τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου. Για τα προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου, ο φάκελος εισάγεται στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας, ο οποίος εισηγείται στον Πρόεδρο την αναγνώριση ή μη του τίτλου με βάση τα Μητρώα του άρθρου 293. Ο Πρόεδρος δύναται κατ’ εξαίρεση να ζητά τη γνώμη του Δ.Σ.
6. Σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με τον τίτλο και το περιεχόμενο των σπουδών, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. επαληθεύει με το σημείο επαφής ή με τον αρμόδιο φορέα στο κράτος μέλος καταγωγής του τίτλου:
α) κατά πόσον η εκπαίδευση στο ίδρυμα που παρέσχε την εκπαίδευση έχει πιστοποιηθεί επισήμως από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο κράτος καταγωγής του τίτλου,
β) κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης που έχουν εκδοθεί είναι οι ίδιοι με εκείνους που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος καταγωγής του τίτλου και
γ) εφόσον πρόκειται για ρυθμιζόμενο επάγγελμα στην ημεδαπή, κατά πόσον οι τίτλοι εκπαίδευσης οδηγούν στα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα στη χώρα απονομής.
8. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ζητεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους απονομής επιβεβαίωση του γνησίου των υποβαλλόμενων εγγράφων και των τίτλων εκπαίδευσης που χορηγούνται σε αυτό το κράτος.
9. Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση σχετικά με την αναγνώριση ή μη του τίτλου ή με την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων στον αιτούντα, εντός μηνός από την υποβολή των εισηγήσεων και πάντως εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή της αίτησης και του πλήρους φακέλου. Εφόσον επιβάλλονται αντισταθμιστικά μέτρα, ο Πρόεδρος εκδίδει απόφαση αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλου, εάν τα επιβληθέντα μέτρα ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον αιτούντα, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. των σχετικών αποδεικτικών επιτυχούς ολοκλήρωσης.
10. Η διαδικασία εξέτασης αίτησης ακαδημαϊκής αναγνώρισης ισοδυναμίας τίτλου ανώτατης εκπαίδευσης πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατόν και οπωσδήποτε εντός τριών (3) μηνών από τη συμπλήρωση του φακέλου του αιτούντος με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
11. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να ασκήσει άπαξ αίτηση επανεξέτασης ενώπιον του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης ή της παράλειψης έκδοσης της απόφασης της παρ. 1 εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφασή του το αργότερο μέσα σε τρεις (3) μήνες.
12. Η απόφαση επί της αίτησης επανεξέτασης της παρ. 11 του παρόντος άρθρου ή η μη έκδοσή της, δύναται να προσβληθεί με ένδικα μέσα ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων.
Άρθρο 300
Αντισταθμιστικά Μέτρα

1. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά τη διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου, πλην τίτλων ιατρικής και οδοντιατρικής που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, κατόπιν εξέτασης του φακέλου και της αίτησης του ενδιαφερόμενου, μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση για αντισταθμιστικά μέτρα που περιλαμβάνουν γραπτή δοκιμασία ή πρακτική άσκηση ή συνδυασμό αυτών, σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατόπιν εξέτασης του φακέλου και της αίτησης, μπορεί να εκδώσει απόφαση για αντισταθμιστικά μέτρα, εφόσον από την εξέταση της αίτησης και του φακέλου προκύπτουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προγράμματος σπουδών που παρακολούθησε ο αιτών και του προγράμματος σπουδών συγκρίσιμου τίτλου σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής.
3. Η γραπτή δοκιμασία ακαδημαϊκής ισοδυναμίας σε επιστημονικά αντικείμενα – μαθήματα που καθορίζει ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. λαμβάνει χώρα σε κάθε εξεταστική περίοδο, που ορίζεται για το συγκεκριμένο μάθημα – επιστημονικό αντικείμενο σε Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να επιλέξει το Τμήμα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής όπου επιθυμεί να εξεταστεί στο συγκεκριμένο μάθημα – επιστημονικό αντικείμενο και υποβάλλει σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος. Η αίτηση συνοδεύεται από την απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την επιβολή αντισταθμιστικών μέτρων. Ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει υποχρεωτικά ειδική άδεια συμμετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι γραπτές ή/και προφορικές, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ή της σχολής των συγκεκριμένων αντικειμένων. Παράλειψη της υποχρεώσεώς τους αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος. Αν το γνωστικό αντικείμενο – μάθημα περιλαμβάνει υποχρεωτική εργαστηριακή παρακολούθηση, με την άδεια του τέταρτου εδαφίου δίνεται και η δυνατότητα της παρακολούθησης στον ενδιαφερόμενο. Μετά την εξέταση, η Γραμματεία του Τμήματος εκδίδει βεβαίωση αποτελέσματος, με ένδειξη “επιτυχώς” ή μη και με βαθμολόγηση, την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. προκειμένου να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι όροι για την αναγνώριση που αποφασίστηκαν με την προηγούμενη απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
4. Για λόγους εφαρμογής του παρόντος, νοούνται ως «τομείς γνώσεων ουσιωδώς διαφορετικοί» οι τομείς των οποίων η γνώση, οι αποκτηθείσες δεξιότητες και ικανότητες είναι απαραίτητες για ακαδημαϊκή αναγνώριση και ως προς τους οποίους η εκπαίδευση που έχει λάβει ο αιτών παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις όσον αφορά το περιεχόμενο σε σχέση με την εκπαίδευση που απαιτείται στην Ελλάδα.
5. Η πρακτική άσκηση για την αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας τίτλων, διενεργείται από την οικεία επαγγελματική οργάνωση, εφόσον αυτή είναι οργανωμένη ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή από δημόσια αρχή ή από Α.Ε.Ι., άλλως ο φορέας αυτής ορίζεται με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η πρακτική άσκηση διενεργείται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διενεργείται για τους φοιτητές των ημεδαπών Α.Ε.Ι.
6. Η απόφαση επιβολής αντισταθμιστικών μέτρων πρέπει να συνοδεύεται από επαρκή αιτιολόγηση. Ειδικότερα, στον αιτούντα πρέπει να γνωστοποιούνται οι ουσιαστικές διαφορές που αναφέρονται στην παρ. 4 και οι λόγοι για τους οποίους οι εν λόγω διαφορές δεν μπορούν να αντισταθμιστούν από γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των σπουδών του.
7. Τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να δέχονται, μέσα στις δύο (2) επόμενες από την υποβολή στο ίδρυμα της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου εξεταστικές περιόδους, υποψηφίους που παραπέμπονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για εξέταση σε συμπληρωματικά μαθήματα ή σε πρακτική άσκηση σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) των εισακτέων στα αντίστοιχα Τμήματα κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. Παράλειψη της υποχρεώσεώς τους αυτής συνιστά παράβαση καθήκοντος.

Άρθρο 301
Ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Η αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών Ιατρικής και Οδοντιατρικής που χορηγούνται από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια του εξωτερικού, εκτός των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διενεργείται ύστερα από εξετάσεις σε μαθήματα όπως ορίζεται στις παρ. 3 και 4 του παρόντος άρθρου. Εξαιρέσεις από τη διαδικασία αυτή και υπαγωγή στον κανόνα του άρθρου 300 πραγματοποιούνται με ειδικά αιτιολογημένες αποφάσεις του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφόσον πρόκειται για πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διεθνούς κύρους με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια. Οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Επίσης εξαιρούνται από τη διαδικασία της αναγνώρισης οι τίτλοι σπουδών αναγνωρισμένων πανεπιστημίων, που ελήφθησαν από χώρες του εξωτερικού μετά την ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2. Οι εξετάσεις είναι γραπτές και διενεργούνται δύο (2) φορές κάθε έτος σε εξεταστικά κέντρα που ορίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
3. Οι εξετάσεις διεξάγονται με σύστημα που να διασφαλίζει απολύτως το αδιάβλητο. Οι εξετάσεις μπορεί να γίνονται και με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, γραπτά ή ηλεκτρονικά, η δε βαθμολογία των δοκιμίων των εξεταζομένων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικό τρόπο.
4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ορίζονται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ή τεχνολογικά ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης ή άλλα ερευνητικά ή επιστημονικά ιδρύματα ή άλλους δημόσιους φορείς ή αναγνωρισμένους επιστήμονες ή ερευνητές, το σύστημα, η διαδικασία, τα εξεταζόμενα μαθήματα, ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης, η εξεταζόμενη ύλη, το παράβολο και κάθε ειδικότερο θέμα σχετικά με τις εξετάσεις αυτές και τη διαδικασία εφαρμογής του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση, μπορεί το σύστημα εξετάσεων της προηγούμενης παραγράφου να επεκτείνεται και σε άλλες Σχολές και Τμήματα και να ορίζονται οι λεπτομέρειες για την προσαρμογή του στις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης Σχολής ή Τμήματος. Με όμοια απόφαση, μπορεί να συνιστώνται και να συγκροτούνται επιτροπές επεξεργασίας θεμάτων για τη δημιουργία τράπεζας ερωτήσεων για τα εξεταζόμενα μαθήματα.

Άρθρο 302
Αίτηση επανεξέτασης

Οι αιτήσεις επανεξέτασης των αποφάσεων αναγνώρισης ή μη τίτλων σπουδών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ασκούνται υποχρεωτικά εντός εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο και εξετάζονται από την τριμελή Ειδική Επιτροπή Επανεξέτασης, η οποία αποτελείται από τρεις (3) αξιολογητές του ίδιου ή συναφούς κλάδου από το Μητρώο Αξιολογητών του άρθρου 292 με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η Ειδική Επιτροπή εξετάζει το θέμα και εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Στις ειδικές επιτροπές επανεξέτασης δεν συμμετέχουν αξιολογητές που εξέτασαν αρχικά το συγκεκριμένο θέμα. Το Δ.Σ. αποφαίνεται το ταχύτερο και πάντως εντός τριών (3) μηνών και πληροφορεί σχετικά τον ενδιαφερόμενο.
Άρθρο 303
Διακρατικές συμφωνίες ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Τα αναγνωρισμένα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και οι ακαδημαϊκά ισοδύναμοι τίτλοι σπουδών με τους τίτλους σπουδών της ημεδαπής που απονέμουν δύναται να καθορίζονται και με διακρατικές συμφωνίες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 304
Διάρθρωση Διοικητικών Υπηρεσιών

1. Στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ιδρύονται μία (1) Γενική Διεύθυνση με επικεφαλής τον Εκτελεστικό Διευθυντή, τρεις (3) Διευθύνσεις και ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο ως εξής:
α) Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης.
β) Διεύθυνση Ενημέρωσης.
γ) Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
δ) Αυτοτελές Γραφείο Υποστήριξης Προέδρου.
ε) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.
Οι Διευθύνσεις των περ. α) έως γ) υπάγονται στον Εκτελεστικό Διευθυντή και το Αυτοτελές Γραφείο και η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου υπάγονται στον Πρόεδρο.
2. Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης περιλαμβάνει α) το Τμήμα Ακαδημαϊκών Μητρώων και β) το Τμήμα Ακαδημαϊκής Ισοδυναμίας Τίτλων.
Η Διεύθυνση Ενημέρωσης περιλαμβάνει: α) το Τμήμα Διασύνδεσης με Α.Ε.Ι. και β) Το Τμήμα Διεθνούς Νομοθεσίας και Διεθνών Σχέσεων και γ) το Τμήμα Ενημέρωσης Πολιτών.
Η Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης περιλαμβάνει: α) το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, β) το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, Προϋπολογισμού, Προμηθειών και Δαπανών και γ) το Τμήμα Ψηφιακών Εφαρμογών.
3. Στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. συνιστάται αυτοτελές Δικαστικό Γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Το Δικαστικό Γραφείο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. έχει τις αρμοδιότητες και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του ν. 4831/2021 (Α΄ 170) .
Με απόφαση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μπορεί να ανατίθεται σε δικηγόρους ο χειρισμός συγκεκριμένων δικαστικών υποθέσεων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
4. Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.ΔΙ.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι και υπηρεσιακό συμβούλιο των υπαλλήλων του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
5. Με τη διαδικασία του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) σε κενές οργανικές θέσεις προσωπικού του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δύνανται να αποσπώνται υπάλληλοι του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
6. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των διοικητικών υπηρεσιών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. μπορεί να αποσπώνται εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η διάρκεια της απόσπασης είναι πέντε (5) σχολικά έτη και μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186). Με όμοια απόφαση μπορεί να διακόπτεται η απόσπαση των εκπαιδευτικών πριν από τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης, οι αποσπασθέντες εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις. Ο φορέας μισθοδοσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών είναι ο φορέας της οργανικής τους θέσης.
Άρθρο 305
Αξιολόγηση

Το έργο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αξιολογείται ανά τετραετία από πενταμελή Επιτροπή Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων. Τα μέλη επιλέγονται από κατάλογο καθηγητών πανεπιστημίων και εκπροσώπων επαγγελματικών φορέων, που προτείνονται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων αντίστοιχα. Η επιτροπή συνιστάται και καθορίζονται τα μέλη της κάθε φορά με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι λοιπές λεπτομέρειες της σύστασης και λειτουργίας της Επιτροπής αυτής, καθώς και η αποζημίωση των μελών της.

 • 19 Ιουνίου 2022, 11:48 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

  ΘΕΜΑ: «Θέσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών σχετικά με την αυτόματη αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων “κολλεγίων”»

  Μετά την ψήφιση ενός συνόλου νόμων, με τελευταίο το ν. 4763/2020, ο οποίος προβλέπει την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους κατόχους τίτλων σπουδών, που προέρχονται από τα κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (Κολλέγια), που στην ουσία εξισώνει τους τίτλους σπουδών των κολλεγίων με αυτούς των Ελληνικών Δημόσιων ΑΕΙ, σας εκφράσαμε με προηγούμενες επιστολές μας την πλήρη αντίθεσή μας, διαφωνώντας με τις ρυθμίσεις και συγκεκριμένα για:
  1) Τις αρμοδιότητες που δίνει ο Νόμος, σε ένα τμήμα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, και πιο συγκεκριμένα στο Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας-ΑΤΕΕΝ. Πιο συγκεκριμένα, στο ΑΤΕΕΝ δίνονται αρμοδιότητες για να κρίνει όλα τα προγράμματα σπουδών, να τα συγκρίνει με τα προγράμματα σπουδών των Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, για κάθε επιστημονικό πεδίο, χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής ειδικού/ων ακαδημαϊκού/ών του ιδίου γνωστικού αντικειμένου.
  2) Την επαναφορά της επαγγελματικής ισοδυναμίας, που δεν υφίσταται ως όρος στην υπ’ αρ. 2005/36/ΕΚ οδηγία και αποτελεί Ελληνική “εφεύρεση”, η οποία δεν μπορεί να εφαρμόζεται για νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως για αυτό το οποίο εκπροσωπούμε.
  3) Τη δυνατότητα αναγνωρίσεως επαγγελματικού δικαιώματος σε υπήκοο κράτους – μέλους και τρίτης χώρας, που είναι εκτός των προβλέψεων της υπ’ αρ. 2005/36/ΕΚ οδηγίας.

  Θυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3969/2008, «τα Κολλέγια είναι πάροχοι μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών ή οποιασδήποτε άλλης ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιμα με τους τίτλους που χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης, όπως Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ» και με το άρθρο 10 το ν. 3696/2008. …Τα κολλέγια με άδεια λειτουργίας μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης… σε σύμπραξη με αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ιδίως με τη νομική μορφή της συμφωνίας πιστοποίησης (validation) ή της συνεργασίας δικαιόχρησης (franchising)…».
  Κατά συνέπεια, με το franchising, το ελληνικό «κολλέγιο» θα έπρεπε να ασκεί την εκπαιδευτική δραστηριότητα στην Ελλάδα, κατά το πρότυπο ακριβώς του δικαιοπαρόχου πανεπιστημίου, με όρους εισαγωγής των σπουδαστών, διδακτικό προσωπικό, χώρους, διάρκεια σπουδών, προσόντα υποψηφίων, διδασκαλία κλπ., όπως ακριβώς και ο δικαιοπάροχος.
  Επίσης, θυμίζουμε ότι για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των Ελληνικών Πανεπιστημίων λειτουργεί η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) η οποία αξιολογεί και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
  Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και έχει ως αποστολή της τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ιδρύθηκε με τον ν.4653/2020 και αντικατέστησε την ανάλογη αρχή της Α.Δ.Ι.Π. που για χρόνια είχε την ίδια αποστολή.
  Αντίθετα για τα “κολλέγια” δεν υπάρχει αντίστοιχη εθνική αρχή που να διασφαλίζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να ελέγχει τη συμμόρφωση των κολλεγίων στους όρους και απαιτήσεις δικαιόχρησης και λειτουργίας τους.
  Το ΑΤΕΕΝ, μια αμιγώς διοικητική δομή του Υπουργείου Παιδείας, ουδόλως διασφαλίζει με επάρκεια τη σύγκριση των παρεχόμενων προγραμμάτων σπουδών με αυτά των Ελληνικών ΑΕΙ.
  Αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι το ΑΤΕΕΝ, αναγνωρίζει επαγγελματικό δικαίωμα σε αποφοίτους τόσο τριετών όσο και τετραετών προγραμμάτων σπουδών, χωρίς διαφοροποίηση μεταξύ τους και χωρίς επιβολή κανενός μέτρου αντιστάθμισης.
  Θεωρούμε ότι το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που λειτουργεί από το 2020 και καθορίζει αρμοδιότητα στο ΑΤΕΕΝ για να εξετάζει κάθε αίτημα, είναι ελλιπέστατο, ειδικότερα σε επαγγέλματα υγείας, όπου τα συστήματα υγείας και παιδείας ανά χώρα λειτουργούν με σημαντικές διαφορές.

  Συμπερασματικά ζητάμε:
  1) Η ισοδυναμία να μην έχει εφαρμογή στα νομοθετικώς ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως η Φυσικοθεραπεία.
  2) Διασφάλιση της παροχής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των κολλεγίων στην Ελλάδα για τα προγράμματα validation ή franchising, κατά το πρότυπο ακριβώς του δικαιοπαρόχου πανεπιστημίου, με όρους εισαγωγής των σπουδαστών, αξιολόγηση των προσόντων του διδακτικού προσωπικού, χώρους, διάρκεια σπουδών, προσόντα υποψηφίων, διδασκαλία κλπ. με τη δημιουργία σχετικής Εθνικής Αρχής Συμμόρφωσης.
  Στην Εθνική Αρχή να συμμετέχει για κάθε επιστημονικό αντικείμενο, αντίστοιχος εκπρόσωπος από το ακαδημαϊκό προσωπικό των ΑΕΙ ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα και η διαχρονικότητα της διαδικασίας.
  3) Τη θεσμοθέτηση διαδικασιών, μέσω ενός φορέα αποτελούμενο από Ακαδημαϊκούς, που θα αξιολογεί τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων δικαιόχρησης των κολλεγίων και στον οποίο θα συμμετέχει για κάθε επιστημονικό αντικείμενο, αντίστοιχος εκπρόσωπος από το ακαδημαϊκό προσωπικό των ΑΕΙ ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα της διαδικασίας.
  4) Επαναξιολόγηση όλων των τίτλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί μέχρι την ψήφιση της διάταξης.

  ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

 • Άρθρο 292, παρ. 3

  Η δημόσια πρόσκληση εγγραφής στο μητρώο αξιολογητών θα πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε σε ηλεκτρονικά μέσα κεντρικής πληροφόρησης για αυτό το σκοπό όπως στη “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”, καθώς και στον ιστότοπο του ίδιου το φορέα, τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Επίσης πρέπει να διευκρινίζεται ότι όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται κατά προτεραιότητα ηλεκτρονικά, δηλαδή χωρίς την υποχρέωση φυσικής αποστολής μέσω ταχυδρομείου ή κατάθεσης αυτοπροσώπως, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος.

  Άρθρο 295, παρ. 3

  Η διατύπωση ως προς τις προϋποθέσεις αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας στην περίπτωση αυτή, δηλαδή εκτός των “Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Δια Βίου Μάθησης ή του Πλαισίου Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης”, είναι εντελώς ασαφής και δεν καθορίζει κανένα αντικειμενικό κριτήριο επάρκειας, πέρα από την αντίστοιχη αναγνώριση στη χώρα προέλευσης (όχι από ανεξάρτητο φορέα της ΕΕ). Συνεπώς η συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να διαγραφεί εντελώς και να ενταχθεί εννοιολογικά στις προβλέψεις του άρθρου 299 παρ. 4, δηλαδή εξέταση κατά περίπτωση.

  Άρθρο 297, παρ. 3

  Το δικαίωμα ή μη εγγραφής σε οικείο επαγγελματικό ή επιστημονικό φορέα καθορίζεται από το αναγνωρισμένο Καταστατικό του φορέα αυτού. Κανένας τέτοιος φορέας δεν μπορεί να υποχρεωθεί να εγγράφει ως μέλη άτομα με δικαιολογητικά που εν γένει μπορεί να μην προβλέπονται στις αντίστοιχες απαραίτητες προϋποθέσεις του Καταστατικού του. Συνεπώς η συγκεκριμένη πρόβλεψη δεν είναι σύννομη.

  Άρθρο 300, παρ. 7

  Η πρόβλεψη για “για εξέταση σε συμπληρωματικά μαθήματα ή σε πρακτική άσκηση σε αριθμό τουλάχιστον ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) των εισακτέων στα αντίστοιχα Τμήματα” είναι εκτός πραγματικότητας. Τα ΑΕΙ έχουν ήδη πάρα πολλές ελλείψεις σε υποδομές και διδακτικό προσωπικό, συνεπώς κάτι τέτοιο επιδεινώνει ακόμα περισσότερο τα προβλήματα αυτά. Συνεπώς η πρόβλεψη του ποσοστού θα πρέπει να γίνει “το πολύ 5%”, τουλάχιστον μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες στα ΑΕΙ, με ευθύνη του αρμόδιου υπουργείου.

 • 19 Ιουνίου 2022, 00:35 | Σοφία Κ.

  Τα άρθρο 297 πρέπει να αλλάξει και να αναφέρει ότι οι τίτλοι θα αναγνωρίζονται ακόμα και αν μέρος τους έγινε σε δημόσιο ελληνικό ΑΤΕΙ. Τα πτυχία των πανεπιστημίων θα πρέπει να είναι τα μόνα που θα κρίνονται, και όχι το πώς το πανεπιστήμιο έκρινε ότι καλύφτηκε το πρόγραμμα σπουδών του. Επιπλέων, στο νέο νομοσχέδιο, δεν διευκρινίζετε τι γίνετε τι γίνετε με την αντιστοιχία σχολών πενταετούς φοίτησης που οδηγούν σε επίπεδο σπουδών level 7 (σαν Integrated Mater). Σε αυτές τις περιπτώσεις η συνεκτίμηση τίτλων επιβάλετε να είναι επιτρεπτή.

 • 19 Ιουνίου 2022, 00:24 | Στράτος

  Θεωρώ ότι το παρόν νομοσχέδιο «Νέοι Ορίζοντες …» που πρόκειται να ψηφιστεί με διαδικασίες ‘fast food’, έχει πολλά κενά και σε πολλά σημεία δεν βασίζετε σε ποιοτικά χαρακτηριστικά και με γνώμονα την αντικειμενική γνώση του φοιτητή.

  Μεταφερόμενες Μονάδες (είτε από αλλοδαπά πανεπιστήμια είτε από Ελληνικές σχολές ΑΕΙ/ΑΤΕΙ)
  Σύμφωνα με το άρθρο 297 «Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών σύμφωνα με το παρόν είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των σπουδών πραγματοποιείται εκτός της ελληνικής επικράτειας, εκτός εάν οι σπουδές που έγιναν στην ελληνική επικράτεια έγιναν σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.).» Εδώ πρέπει να αναγράφετε ή σε δημόσιο Α.Τ.Ε.Ι. Τα ΑΤΕΙ είναι αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών στην χώρα μας και η Πολιτικών Μηχανικών, αναγνωρίζει μαθήματα από το Πολιτικών Δομικών Έργων. Το να μην αναγνωρίζονται μεταφερόμενες μονάδες από Α.Τ.Ε.Ι. είναι σαν να κρατάμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αντιστοιχία και Ισοδυναμία πρέπει να γίνετε ως προς τον τίτλο σπουδών και μόνο ανεξαρτήτως μεταφερόμενων μονάδων. Τα αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα της αλλοδαπής θα πρέπει να κρίνουν αν ο φοιτητής αξίζει τον τίτλο τους και αν έχει λάβει την απαραίτητη γνώση σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του. Το να ακυρώνει ο ΔΟΑΤΑΠ το πτυχίο του φοιτητή (μιας και δεν αναγνωρίζετε) και μέσα σε εισαγωγικά να λέει «δεν αξίζει το πτυχίο του που πανεπιστημίου που απένειμε μεταφορά μονάδων από δημόσια ΑΤΕΙ επιτρέπετε και στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, η σχολή τον τίτλο» απαξιώνει το πανεπιστήμιο και δεν έχει καμία λογική. Τα πτυχία πρέπει να αναγνωρίζονται ανεξαρτήτως μεταφερόμενων μονάδων (είτε από ελληνικά δημόσια ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΑΣΠΕΤΕ, είτε από αλλοδαπά πανεπιστήμια) και διάρκεια σπουδών σε άλλα πανεπιστήμια. Ένα τέτοιο μέτρο, όχι μόνο δεν έχει ποιοτικά χαρακτηρίστηκα αλλά δημιουργεί και περεταίρω γραφειοκρατία και καθυστερήσεις στις διαδικασίες αναγνώρισης.

  Πρόταση:
  Η αναγνώριση να γίνετε αυτοτελώς, είτε έχει μεταφερόμενες μονάδες από δημόσιο ΑΕΙ, είτε από δημόσια ΑΤΕΙ, είτε από άλλο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αλλιώς είναι σαν να αναιρούμε το ίδιο το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής που έκρινε ότι το πρόγραμμα σπουδών του έχει καλυφτεί. Μεταφερόμενες μονάδες από ΑΤΕΙ είναι δεκτές και στην Ελλάδα. Το να μην τις δεχόμαστε είναι σαν να μην τα αναγνωρίζουμε σαν δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το άρθρο 297 να αλλάξει και να διευκρινίζει ότι αναγνώριση τίτλων γίνετε, και αν μέρος των σπουδών έγιναν σε δημόσιο ΑΤΕΙ στην Ελλάδα.

  Συνεκτίμηση τίτλων για αντιστοιχία με Πολυτεχνικές Σχολές.
  Η συνεκτίμηση τίτλων, συμφώνα με το νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί, δεν θα επιτρέπετε. Αυτό κατά συνέπεια σημαίνει ότι η αντιστοιχία με πολυτεχνικές θα είναι δύσκολη ή και αδύνατη, με συνέπεια φοιτητές που ήδη σπούδασαν, να είναι εγκλωβισμένοι μιας και είτε:

  α) θα πρέπει να ξαναβγάλουν την ίδια σχολή κάνοντας τα ίδια πρώτα 3-4 έτη (έτη του Bachelor), απλά την δεύτερη φορά να κάνουν ένα έξτρα έτος ώστε να βγάλουν Intergraded Master, το όποιο είναι ανεπίτρεπτο. Ό φοιτητής θα πρέπει να μπορεί αν συνεχίσει από εκεί που έμεινε, και όχι να κάνει το ίδιο πτυχίο δύο φορές για γραφειοκρατικούς λόγους.

  Είτε β) να λάβει τεράστιο αριθμό μαθημάτων από το πολυτεχνείο ως αντισταθμιστικό μέτρο ενώ έχει ήδη Master.

  Η συνεκτίμηση τίτλων, θα πρέπει να είναι δυνατή αν το επιλέξει ο φοιτητής για αντιστοιχία με πολυτεχνικές σχολές, αλλά όχι απαραίτητη. Στο εξωτερικό, τα Integrated Master έχουν ακριβώς την ίδια αξία με Bachelor συν Master. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στον κλάδο των μηχανικών όπου μπορείς να γίνεις Chartered εφόσον και τα δύο ιδρύματα είναι αναγνωρισμένα. Τα γενικά Master μάλιστα στα περισσότερα πανεπιστήμια , έχουν και ίδιο πρόγραμμα σπουδών με το τελευταίο έτος ενός Integrated Master. Το να αναγνωρίζουμε το ένα, αλλά όχι το άλλο είναι σαν να κρατάμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εξυπακούεται ότι και το πανεπιστήμιο που έδωσε το Bachelor και το πανεπιστήμιο που έδωσε το Master πρέπει να βρίσκονται στο μητρώο. Το να μην αναγνωρίζουμε το Bachelor και Master αλλά να αναγνωρίζουμε το Integrated Master επειδή είναι ποιο αυτοματοποιημένη η αντιστοιχία σε μητρώα, είναι σαν να κρατάμε μια λογική ‘πονάει δάχτυλο, κόψει χέρι’. Η αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων θα πρέπει να γίνετε με γνώμονα την γνώση και όχι το πώς και πού προήλθε.

  Πρόταση:
  Η συνεκτίμηση τίτλων να είναι εφικτή για αντιστοιχία με σχολές πενταετούς φοίτησης. Παγκοσμίως Bachelor και Master είναι ακριβώς το ίδιο με ένα Integrated Master. Το να αναγνωρίζετε το ένα αλλά όχι το άλλο, είναι έξω από την σφαίρα της λογικής εφόσον η γνώση που αποκτάτε είναι η ίδια.

  Εξίσωση ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ισοδυναμία
  Ο ΔΟΑΤΑΠ και το ΑΤΕΕΝ θα πρέπει να έχουν κοινό μέτωπο και κοινό πλαίσιο αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων.

  Πρόταση:
  Κοινά κριτήρια αναγνώρισης μεταξύ ΑΤΕΕΝ και ΔΟΑΤΑΠ.

 • 18 Ιουνίου 2022, 21:43 | γιωργος

  Η αναγνώριση πτυχειων εξωτερικων να γίνετε ανεξάρτητα μεταφορας (credits) από αλλα ανωτατα εκπαιδευτικα ιδρυματα αλλοδαπης η ΕΛΛΑΔΑΣ.

 • 18 Ιουνίου 2022, 21:35 | ιωαννα

  Η αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών, πρέπει να γίνετε ανεξάρτητα με τον αριθμό μεταφερόμενων μονάδων (credits) από όπου και αν προέρχονται αυτά

 • 18 Ιουνίου 2022, 21:08 | Αργυρούλλα Ιωάννου

  Υπάρχει ένα κενό στον παλιό νόμο για τον ΔΟΑΤΑΠ και την αναγνώριση πτυχίων, που είναι ευκαιρία να διορθωθεί με τον νέο νόμο.

  Συγκεκριμένα, με βάση τον νόμο 3328/2005, άρθρο 4, παρ 2:

  “Ειδικότερα για την αναγνώριση τίτλων σπουδών της αλλοδαπής που αποκτώνται μετά από τριετή φοίτηση, όταν για τα αντίστοιχα προγράμματα της ημεδαπής προβλέπεται τετραετής ή πενταετής φοίτηση, “ισοτιμία” ή “ισοτιμία και αντιστοιχία” του πτυχίου αναγνωρίζεται μόνο εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος. Στην περίπτωση αυτή δεν αναγνωρίζεται ισοτιμία του μεταπτυχιακού διπλώματος”.

  Με βάση το πνεύμα του παραπάνω εδαφίου, κάποιος με τίτλο σπουδών τριετούς φοίτησης από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής (στην δική μου περίπτωση το University of the Witwatersrand, S. Africa), ο οποίος στην συνέχεια απέκτησε και ένα μονοετές postgraduate diploma από ίδιο πανεπιστήμιο, θα έπρεπε να λαμβάνει “ισοτιμία” ή “ισοτιμία και αντιστοιχία” με Ελληνικό πανεπιστημιακό πτυχίο τετραετούς φοίτησης.

  Ωστόσο επειδή το postgraduate diploma δεν είναι επιπέδου Masters, με το οποίο έχει ταυτιστεί ο όρος «μεταπτυχιακό διπλώματα”, o ΔΟΑΤΑΠ δεν δέχεται την παραπάνω ισοτιμία.

  Παρακαλώ πολύ να υπάρξει μια πρόβλεψη στον νέο νόμο γι’ αυτές τις περιπτώσεις, και να αναγνωριστεί πως το postgraduate diploma είναι τουλάχιστον ισοδύναμο με ένα έτος προπτυχιακών σπουδών.

  Ευχαριστώ
  Αργυρούλλα Ιωάννου

 • 18 Ιουνίου 2022, 19:16 | Oana

  Η αναγνώριση θα πρέπει να γίνετε αυτόματα, είτε έχει μεταφερόμενες μονάδες από δημόσιο ΑΕΙ, είτε από δημόσια ΑΤΕΙ, είτε από άλλο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Επιπλέον, η συνεκτίμηση τίτλων θα πρέπει να είναι εφικτή για αντιστοιχία με σχολές πενταετούς φοίτησης (Level 7).

 • 18 Ιουνίου 2022, 19:14 | Oana

  Θεωρώ πως αναγνώριση θα πρέπει να γίνετε αυτοτελώς, είτε έχει μεταφερόμενες μονάδες από δημόσιο ΑΕΙ, είτε από δημόσια ΑΤΕΙ, είτε από άλλο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Επιπλέον, η συνεκτίμηση τίτλων θα πρέπει να είναι εφικτή για αντιστοιχία με σχολές πενταετούς φοίτησης (Level 7).

 • 18 Ιουνίου 2022, 16:27 | Στράτος

  Θεωρώ ότι το παρόν νομοσχέδιο «Νέοι Ορίζοντες …» που πρόκειται να ψηφιστεί με διαδικασίες ‘fast food’, έχει πολλά κενά και σε πολλά σημεία δεν βασίζετε σε ποιοτικά χαρακτηριστικά και με γνώμονα την αντικειμενική γνώση του φοιτητή.

  Μεταφερόμενες Μονάδες (είτε από αλλοδαπά πανεπιστήμια είτε από Ελληνικές σχολές ΑΕΙ/ΑΤΕΙ)
  Σύμφωνα με το άρθρο 297 «Αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών σύμφωνα με το παρόν είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των σπουδών πραγματοποιείται εκτός της ελληνικής επικράτειας, εκτός εάν οι σπουδές που έγιναν στην ελληνική επικράτεια έγιναν σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.).» Εδώ πρέπει να αναγράφετε ή σε δημόσιο Α.Τ.Ε.Ι. Τα ΑΤΕΙ είναι αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών στην χώρα μας και η Πολιτικών Μηχανικών, αναγνωρίζει μαθήματα από το Πολιτικών Δομικών Έργων. Το να μην αναγνωρίζονται μεταφερόμενες μονάδες από Α.Τ.Ε.Ι. είναι σαν να κρατάμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αντιστοιχία και Ισοδυναμία πρέπει να γίνετε ως προς τον τίτλο σπουδών και μόνο ανεξαρτήτως μεταφερόμενων μονάδων. Τα αναγνωρισμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα της αλλοδαπής θα πρέπει να κρίνουν αν ο φοιτητής αξίζει τον τίτλο τους και αν έχει λάβει την απαραίτητη γνώση σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του. Το να ακυρώνει ο ΔΟΑΤΑΠ το πτυχίο του φοιτητή (μιας και δεν αναγνωρίζετε) και μέσα σε εισαγωγικά να λέει «δεν αξίζει το πτυχίο του που πανεπιστημίου που απένειμε μεταφορά μονάδων από δημόσια ΑΤΕΙ επιτρέπετε και στην Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, η σχολή τον τίτλο» απαξιώνει το πανεπιστήμιο και δεν έχει καμία λογική. Τα πτυχία πρέπει να αναγνωρίζονται ανεξαρτήτως μεταφερόμενων μονάδων (είτε από ελληνικά δημόσια ΑΕΙ/ΑΤΕΙ/ΑΣΠΕΤΕ, είτε από αλλοδαπά πανεπιστήμια) και διάρκεια σπουδών σε άλλα πανεπιστήμια. Ένα τέτοιο μέτρο, όχι μόνο δεν έχει ποιοτικά χαρακτηρίστηκα αλλά δημιουργεί και περεταίρω γραφειοκρατία και καθυστερήσεις στις διαδικασίες αναγνώρισης.

  Πρόταση:
  Η αναγνώριση να γίνετε αυτοτελώς, είτε έχει μεταφερόμενες μονάδες από δημόσιο ΑΕΙ, είτε από δημόσια ΑΤΕΙ, είτε από άλλο πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αλλιώς είναι σαν να αναιρούμε το ίδιο το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής που έκρινε ότι το πρόγραμμα σπουδών του έχει καλυφτεί. Μεταφερόμενες μονάδες από ΑΤΕΙ είναι δεκτές και στην Ελλάδα. Το να μην τις δεχόμαστε είναι σαν να μην τα αναγνωρίζουμε σαν δημόσια ακαδημαϊκά ιδρύματα. Το άρθρο 297 να αλλάξει και να διευκρινίζει ότι αναγνώριση τίτλων γίνετε, και αν μέρος των σπουδών έγιναν σε δημόσιο ΑΤΕΙ στην Ελλάδα.

  Συνεκτίμηση τίτλων για αντιστοιχία με Πολυτεχνικές Σχολές.
  Η συνεκτίμηση τίτλων, συμφώνα με το νομοσχέδιο που πρόκειται να ψηφιστεί, δεν θα επιτρέπετε. Αυτό κατά συνέπεια σημαίνει ότι η αντιστοιχία με πολυτεχνικές θα είναι δύσκολη ή και αδύνατη, με συνέπεια φοιτητές που ήδη σπούδασαν, να είναι εγκλωβισμένοι μιας και είτε:

  α) θα πρέπει να ξαναβγάλουν την ίδια σχολή κάνοντας τα ίδια πρώτα 3-4 έτη (έτη του Bachelor), απλά την δεύτερη φορά να κάνουν ένα έξτρα έτος ώστε να βγάλουν Intergraded Master, το όποιο είναι ανεπίτρεπτο. Ό φοιτητής θα πρέπει να μπορεί αν συνεχίσει από εκεί που έμεινε, και όχι να κάνει το ίδιο πτυχίο δύο φορές για γραφειοκρατικούς λόγους.

  Είτε β) να λάβει τεράστιο αριθμό μαθημάτων από το πολυτεχνείο ως αντισταθμιστικό μέτρο ενώ έχει ήδη Master.

  Η συνεκτίμηση τίτλων, θα πρέπει να είναι δυνατή αν το επιλέξει ο φοιτητής για αντιστοιχία με πολυτεχνικές σχολές, αλλά όχι απαραίτητη. Στο εξωτερικό, τα Integrated Master έχουν ακριβώς την ίδια αξία με Bachelor συν Master. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι στον κλάδο των μηχανικών όπου μπορείς να γίνεις Chartered εφόσον και τα δύο ιδρύματα είναι αναγνωρισμένα. Τα γενικά Master μάλιστα στα περισσότερα πανεπιστήμια , έχουν και ίδιο πρόγραμμα σπουδών με το τελευταίο έτος ενός Integrated Master. Το να αναγνωρίζουμε το ένα, αλλά όχι το άλλο είναι σαν να κρατάμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Εξυπακούεται ότι και το πανεπιστήμιο που έδωσε το Bachelor και το πανεπιστήμιο που έδωσε το Master πρέπει να βρίσκονται στο μητρώο. Το να μην αναγνωρίζουμε το Bachelor και Master αλλά να αναγνωρίζουμε το Integrated Master επειδή είναι ποιο αυτοματοποιημένη η αντιστοιχία σε μητρώα, είναι σαν να κρατάμε μια λογική ‘πονάει δάχτυλο, κόψει χέρι’. Η αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων θα πρέπει να γίνετε με γνώμονα την γνώση και όχι το πώς και πού προήλθε.

  Πρόταση:
  Η συνεκτίμηση τίτλων να είναι εφικτή για αντιστοιχία με σχολές πενταετούς φοίτησης. Παγκοσμίως Bachelor και Master είναι ακριβώς το ίδιο με ένα Integrated Master. Το να αναγνωρίζετε το ένα αλλά όχι το άλλο, είναι έξω από την σφαίρα της λογικής εφόσον η γνώση που αποκτάτε είναι η ίδια.

  Εξίσωση ακαδημαϊκής και επαγγελματικής ισοδυναμία
  Ο ΔΟΑΤΑΠ και το ΑΤΕΕΝ θα πρέπει να έχουν κοινό μέτωπο και κοινό πλαίσιο αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων.

  Πρόταση:
  Κοινά κριτήρια αναγνώρισης μεταξύ ΑΤΕΕΝ και ΔΟΑΤΑΠ.

  Εκκρεμείς αιτήσεις κατά την ψήφιση του νομοσχεδίου «το μεγάλο αγκάθι».
  Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, οι εκκρεμείς αιτήσεις θα γυρίσουν πίσω στο αρχικό στάδιο, θα επιστραφούν τυχόν παράβολα συνεκτίμησης και θα κριθούν εκ’ νέου σύμφωνα με τον νέο νόμο. Ο κόσμος δεν είναι αρκετός να χωρέσει την αγανάκτηση και την απογοήτευση εκατοντάδων αποφοίτων της αλλοδαπής, που σπούδασαν σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο, μάζεψαν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, κατέθεσαν τις αιτήσεις τους και η διαδικασία αναγνώρισης βρίσκετε ουσιαστικά στην μέση. Αυτό αποτελεί αφόρητη αδικία και κατά την κρίση πολλών φοιτητών και άρθρων στο διαδίκτυο πρέπει να αλλάξει για τους εξής λόγους:

  1) Οι φοιτητές που κατέβαλαν ήδη την αίτηση τους είχαν ρωτήσει προτού προβούν στην διαδικασία και το να μην αναγνωρίζονται τώρα λόγο αλλαγής του τρόπου αναγνώρισης είναι επιεικώς απαράδεκτο. Πρέπει να τονιστεί ότι πολλές από τις εκκρεμείς αιτήσεις που θα αναγνωρίζονταν (λόγο συνεκτίμησης) ενώ μετά την ψήφιση όχι θα είχαν αναγνωριστεί αν ο ΔΟΑΤΑΠ εξέδιδε τις αποφάσεις εντός του προβλεπόμενου από την νομοθεσία χρόνου διεκπεραίωσης της αίτησης. Αυτό αναμφίβολα θα οδηγήσει πολλούς φοιτητές στα έδρανα των δικαστηρίων.
  2) Το να έχουν πάρει οι αιτήσεις ημερομηνία πληρότητας, να κριθούν οι αιτήσεις ως ένα σημείο με το παλαιό νομοθετικό πλαίσιο και μετά να γυρίσουν στο αρχικό στάδιο, επιτρέποντας στον ΔΟΑΤΑΠ να ζητήσει περεταίρω έγγραφα μόνο θα καθυστερήσει την πλειοψηφία των ήδη υποβληθέντων αιτήσεων. Αν αυτό προχωρήσει, θα σημαίνει επίσης ότι φοιτητές που έχουν ακριβώς τα ίδια πτυχία (από τα ίδια πανεπιστήμια την ίδια χρονιά) θα έχουν διαφορετικά αποτελέσματα απλά και μόνο επειδή η αίτηση τους τελείωσε νωρίτερα.
  3) Το να έχε πληρωθεί ένα παράβολο συνεκτίμησης όπου μετά από συνεννόηση θα πρέπει να επιστραφεί (τουλάχιστον ένα μέρος του) στον φοιτητή, το μόνο που θα δημιουργήσει είναι περεταίρω γραφειοκρατία και ταλαιπωρία που κάλλιστα θα μπορούσε να αποφευχθεί.
  4) Το να καταθέτετε άλλη αίτηση στο σύστημα του e-doatap από αυτή που θα ελέγχει δεν συνάδει με την ενημέρωση κατά την διάρκεια της αίτησης και με τον με ιστότοπο του e-doatap.
  • Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν, υποβλήθηκαν συμφώνα με τον νόμο 3328/2005 όπως αυτός βρισκόταν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης στο σύστημα του e-doatap, στην υποενότητα νόμος 3328/2005 και την υποενότητα διαδικασία αναγνώρισης. Αυτές οι πληροφορίες ακόμα και σήμερα είναι αναρτημένες οδηγώντας σε παραπληροφόρηση.
  5) Αν οι αιτήσεις ελεγχτούν με τον νόμο με τον οποίο κατατέθηκαν, τότε αποφεύγονται περιστατικά αδικιών. Σύμφωνα με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο, αίτηση επανεξέτασης μπορεί να γίνει αν η νομοθεσία αλλάξει. Έτσι, αν κάποιος θεωρεί ότι ο καινούργιος νόμος τον ευνοεί, απλά κάνει αίτηση επανεξέτασης. Φυσικά το αντίθετο δεν γίνετε και έτσι οδηγούμαστε σε αδικίες.

  Πρόταση:
  Οι εκκρεμείς αιτήσεις να κριθούν σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ίσχυε όταν υποβλήθηκαν αυτές οι αιτήσεις. Να δίνετε δυνατότητα επανεξέτασης ή διαγραφής προηγούμενης αίτησης αν ο φοιτητής αισθάνεται ότι θέλει να κριθεί αργότερα με τον νέο νομοθετικό πλαίσιο όπως συμβαίνει και τώρα. ευνοείτε για τον οποιοδήποτε λόγο.
  • Είναι επιτακτική η ανάγκη μιας μεταβατικής περιόδου εφαρμογής της νέας νομοθεσίας. Μεγάλη μερίδα φοιτητών συγκέντρωσε έτη σπουδών και ελπίδων για επιστροφή στην χώρα, βασιζόμενοι στην συνεκτίμηση για αντιστοιχία πτυχίων με πενταετούς προγραμμάτων σπουδών.

  Οι διατάξεις πρέπει να είναι με βάση την αντικειμενική αξία και γνώση ενός φοιτητή και όχι με βάση ποια διαδικασία είναι ταχύτερη. Ευκαιρίες να συνεχιστούν οι σπουδές με αντισταθμιστικά μέτρα, θα πρέπει να δίνετε σε όλους τους φοιτητές σε περίπτωση μη ισοδυναμίας και αντιστοιχίας τίτλων. Μια έκδοση απόφαση που απλά να αναφέρει ότι ο φοιτητής δεν αναγνωρίζετε (και ουσιαστικά ότι το πτυχίο του δεν έχει καμία αξία), προωθεί το braindrain και δεν βοηθάει και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας που θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στο μέλλον.

 • 18 Ιουνίου 2022, 13:45 | Κομνηνός Σ.

  Ο θεσμός των integrated master στα ελληνικά πανεπιστήμια επιβεβαιώνεται και σε αυτό το Ν/Σ. Τα integrated master είναι πρώτος τίτλος σπουδών που ενσωματώνει έναν βασικό τίτλο σπουδών και φτάνει μέχρι και το επίπεδο 7 του πλαισίου προσόντων. Το επίπεδο που συνήθως απαιτείται ένα μάστερ για να επιτευχθεί.
  Ένα θεσμικό κενό όμως δεν πληρώνεται. Δεν υπάρχει η δυνατότητα τίτλοι της αλλοδαπής με την ίδια σκόπευση να αναγνωριστούν ως integrated master.
  Υπάρχουν και στην αλλοδαπή τίτλοι
  α) με χρονική διάρκεια που υπερβαίνει τον απαιτούμενο χρόνο για ένα bachelor (τόσο ξένο όσο και ελληνικό. Δηλαδή πάνω από 4 έτη)
  β) που κατοχυρώνουν στο επίπεδο προσόντων του κράτους που εκδίδει τον τίτλο επίπεδο 7.
  γ) έχουν απαίτηση εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ελάxιστης διάρκειας 6 μηνών (ή 30 ECTS)

  Προτείνω την θέσπιση δυνατότητας αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής ως integrated master αν πληρούν τα κριτήρια που αναφέρθηκαν παραπάνω.

 • 17 Ιουνίου 2022, 17:29 | Vasileios

  Το νομοσχέδιο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, όμως επιβάλεται να ληφθούν επιπλέον μέτρα για την αναγνώριση της ισοτιμίας των τίτλων σπουδών. Ειδικότερα θα πρέπει να ισχύσει η αυτόματη αναγνώριση των πτυχίων χωρών – κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη βάση του πίνακα των ομοταγών και ισότιμων πανεπιστημίων. Επιπλέον θα πρέπει να καταργηθούν τα προβλεπόμενα παράβολα, ώστε να μην επιβαρύνονται οικονομινά οι πτυχιούχοι. Ειδικά για την περίπτωση των πανεπιστημίων της Κύπρου θα πρέπει να υπογράφει διμερής συμφωνία αφού άλλωστε η Κύπρος έχει διμερείς συμφωνίες για τις αμοιβαίες αναγνωρίσεις των πτυχίων με μια σειρά κρατών. Τελικός σκοπός θα πρέπει να είναι η κατάργηση του ΔΟΑΤΑΠ, ο οποίος ως συνέχεια του αμαρτωλού ΔΙΚΑΤΣΑ, χαρακτηρίζεται από έντονες καθυστερήσεις, κλπ. Τέλος κατά την άποψη μου επιβάλεται να θεσπιστεί μεταβατική διάταξη με την οποία να καλύπτονται ενιαία όλες οι περιπτώσεις σε εκκρεμότητα σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται, ακόμα και ενώπιον της δικαιοσύνης.

 • 17 Ιουνίου 2022, 14:17 | Σύλλογος ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Η Γενική Συνέλευση των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ομόφωνα διαπιστώνει ότι το νέο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ που αναρτήθηκε προς διαβούλευση:
  Πλήττει τη δημοκρατική λειτουργία των ΑΕΙ, επιβάλλοντας ένα συγκεντρωτικό πλαίσιο διοίκησης παρόμοιο με αυτό των ιδιωτικών ανωνύμων εταιριών, επιπρόσθετα σε προηγούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις που οδήγησαν στον πλήρη αποκλεισμό των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικών Υπαλλήλων και φοιτητών από τη συμμετοχή τους στις εκλογικές διαδικασίες ανάδειξης οργάνων διοίκησης.
  Πλήττει το χαρακτήρα της δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης, μετατρέποντας τα Πανεπιστήμια σε επιχειρήσεις, προσφέροντας σειρά δυνατοτήτων που θα επιφέρουν έσοδα, τέτοια ώστε τα ιδρύματα να καταστούν “βιώσιμα” και “οικονομικά ανεξάρτητα”, ενώ αποσιωπάται η υποχρέωση του κράτους να χρηματοδοτεί τα ΑΕΙ.
  Αποψιλώνει κάθε έννοια αμφισβήτησης, προσπαθώντας να αποδυναμώσει το φοιτητικό κίνημα και να το ελέγξει αυστηρά με πειθαρχικά συμβούλια και πανεπιστημιακή αστυνομία.
  Απαξιώνει τα πτυχία και δημιουργεί πτυχιούχους πολλαπλών ταχυτήτων, διαλύοντας τα επαγγελματικά δικαιώματα και εξισώνοντας τα με αυτά των κολλεγίων.
  Η κυβέρνηση έφερε ένα σχέδιο νόμου που αλλάζει ριζικά το τοπίο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς κανένα διάλογο με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή με την Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Η διαδικασία διαβούλευσης είναι προσχηματική δεδομένου του μεγάλου όγκου του νομοσχεδίου και του μικρού χρόνου που δόθηκε για αυτή.
  Καλούμε τους συλλόγους ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ, Διοικητικού Προσωπικού και Φοιτητών, σε κοινή διεκδίκηση για την άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου και την έναρξη μιας ουσιαστικής συζήτησης αναφορικά με το αναγκαίο πλαίσιο λειτουργίας για τα πανεπιστήμια, χωρίς ασφυκτικά χρονικά περιθώρια και με ουσιαστική συμβολή όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ένα πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στο ζητούμενο για ένα πραγματικά δημοκρατικό και αυτοδιοίκητο πανεπιστήμιο όπου θα συμμετέχουν ισότιμα όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

 • Άρθρο 292 Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών : Με δεδομένη τη συμμετοχή των προσώπων αυτών σε Επιτροπές ακαδημαϊκής αναγνώρισης πτυχίων της αλλοδαπής, είναι απαραίτητη η διαφάνεια στην επιλογή των συμμετεχόντων και η διασφάλιση εκπροσώπησης των οικείων επαγγελματικών φορέων, οι οποίοι, όπως προβλέπεται από το παρόν σχέδιο νόμου, θα είναι υποχρεωμένοι να εγγράψουν τους κατόχους αναγνωρισμένου ακαδημαϊκά τίτλου σπουδών.