ΜΕΡΟΣ Ε’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 336-342)

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΥΣ ΜΕΡΟΥΣ Ε΄
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’

Άρθρο 336Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’
Άρθρο 337Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’
Άρθρο 338Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΕ’
Άρθρο 339Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΣΤ’
Άρθρο 340Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων ΚΔ’ και ΚΖ΄
Άρθρο 341Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΘ’
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

Άρθρο 342Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α’ – Γ’

ΜΕΡΟΣ Ε’
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’

Άρθρο 336
Μεταβατικές Διατάξεις Κεφαλαίου Β΄

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) που η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2022 και η διάρκεια της οποίας παρατείνεται έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την 31η.12.2022 δυνάμει του εξηκοστού άρθρου του ν. 4917/2022 (Α΄ 67) υποχρεούνται να συγκροτήσουν το Συμβούλιο Διοίκησης του άρθρου 8 το αργότερο έως την 30ή.10.2022. Με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 η προκήρυξη για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Κατ’ εξαίρεση σε όσα Α.Ε.Ι. λήγει η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών την 31η.8.2022, η διάρκεια της οποίας παρατείνεται έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την 31η.12.2022 δυνάμει του εξηκοστού άρθρου του ν. 4917/2022 (Α΄ 67), η πρώτη προκηρυσσόμενη θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης και του Πρύτανη λήγει την 31η.8.2026.
3. Τα Α.Ε.Ι. των οποίων η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2023 ή την 31η. 8.2024 υποχρεούνται να συγκροτήσουν το Συμβούλιο Διοίκησης και να αναδείξουν τον Πρύτανη και τους Αντιπρυτάνεις σύμφωνα με τα άρθρα 9 έως 11 και εντός των προθεσμιών που τίθενται στα άρθρα αυτά.
4. Η θητεία της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος παρατείνεται για ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης της, ήτοι έως 31.8.2023. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος υποχρεούνται όπως συγκροτήσει το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος το αργότερο έως την 31η.8.2023.
5. Έως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των καθηκόντων του οι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην των περ. κβ) και της παρ. 3 του άρθρου 14 ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι.
Άρθρο 337
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) που η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2022 και παράλληλα λήγει η θητεία των υπηρετούντων Κοσμητόρων των Σχολών του Α.Ε.Ι. την 31η.8.2022, η διάρκεια της οποίας δύναται να παρατείνεται δυνάμει του εξηκοστού άρθρου του ν. 4917/2022 (Α΄ 67) έως την ανάδειξη των νέων Κοσμητόρων, η διαδικασία ανάδειξη των νέων Κοσμητόρων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος. Η προκήρυξη πραγματοποιείται από τον υπηρετούντα Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος. Εντός της ίδιας προθεσμίας συγκροτείται και η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 24. Κατ’ εξαίρεση η διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας είναι μικρότερη των τριών (3) ακαδημαϊκών ετών και λήγει την 31η.8.2025. Η αξιολόγηση των υποψηφίων πραγματοποιείται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι.
2. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) που η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2023 και η θητεία υπηρετούντων Κοσμητόρων Σχολών του Α.Ε.Ι. λήγει την 31η.8.2022, παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων Κοσμητόρων από την ημερομηνία λήξης της έως τη συγκρότηση του πρώτου Συμβουλίου Διοίκησης και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του νέου Κοσμήτορα, και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει της 31ης.10.2023. Κατ’ εξαίρεση η διάρκεια της επόμενης θητείας του Κοσμήτορα είναι μικρότερη των τριών (3) ακαδημαϊκών ετών και λήγει την 31η.8.2026. Ειδικά για τα Α.Ε.Ι. που η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2023, η προκηρυσσόμενη θητεία του Κοσμήτορα είναι έως 31.8.2023.
3. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) που η θητεία των υπηρετούντων Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2024 και παράλληλα λήγει η θητεία των υπηρετούντων Κοσμητόρων Σχολών του Α.Ε.Ι. την 31η.8.2022 και η διάρκειά της δύναται να παρατείνεται δυνάμει του εξηκοστού άρθρου του ν. 4917/2022 (Α΄ 67) έως την ανάδειξη των νέων Κοσμητόρων, η ανάδειξη των Κοσμητόρων πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4485/2017. Κατ’ εξαίρεση η διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας είναι μικρότερη των τριών (3) ακαδημαϊκών ετών και λήγει την 31η.10.2024.

Άρθρο 338
Μεταβατικές Διατάξεις Κεφαλαίου ΙΕ’

1. Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν δυνάμει των άρθρων 4, 15, 26, 37, 47, 62 του ν. 4610/2019 (A’ 70), του άρθρου 7 του ν. 4559/2018 (Α΄142) και των άρθρων 17 και 23 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), μετατρέπονται σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) του Κεφαλαίου ΙΕ΄ με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εάν τα υφιστάμενα Π.Ε.Κ. δεν μετατραπούν σε ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του παρόντος Κεφαλαίου, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται αυτοδικαίως.
2. Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα (Π.Ε.Κ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των Α.Ε.Ι., καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα, απορροφώνται από το Α.Ε.Ι. που ανήκουν και μετατρέπονται σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) του παρόντος κεφαλαίου σύμφωνα με την παρ. 1. Για την ένταξή τους απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου. Εάν τα Α.Ε.Ι. στα οποία λειτουργούν Π.Ε.Κ. ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα, δεν αποφασίσουν την μετατροπή τους σε ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του Κεφαλαίου ΙΕ΄ και παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα Π.Ε.Κ. καταργούνται αυτοδικαίως. Για την κατάργησή τους απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα Α.Ε.Ι. που απορροφούν Π.Ε.Κ. υπεισέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις τους, ως οιονεί καθολικοί διάδοχοί τους, χωρίς την υποχρέωση καταβολής φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Εκκρεμείς δίκες με Π.Ε.Κ. συνεχίζονται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο εντάχθηκε, χωρίς διακοπή της δίκης.
3. Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) των Α.Ε.Ι., που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να μετατρέπονται σε Ερευνητικά Ινστιτούτα (Ε.Ι.) του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του Α.Ε.Ι. , κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου, και σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Π.Ι., που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την ένταξή τους και την κατάργηση ως αυτοτελών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα Α.Ε.Ι. που απορροφούν Ε.Π.Ι. υπεισέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις τους, ως οιονεί καθολικοί διάδοχοί τους, χωρίς την υποχρέωση καταβολής φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Εκκρεμείς δίκες με Π.Ε.Κ. συνεχίζονται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο εντάχθηκε, χωρίς διακοπή της δίκης.

Άρθρο 339
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΣΤ’

1. Η διαδικασία κατάρτισης των μητρώων γνωστικών αντικειμένων του άρθρου 144 των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η.12.2022 και τα μητρώα αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του άρθρου 142.
2. Η διαδικασία κατάρτισης των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η.1.2023 και τα μητρώα αναρτώνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. του άρθρου 142. Κατ’ εξαίρεση η ισχύς των πρώτων μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισής τους και την ανάρτησή τους στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του άρθρου 142 και τα μητρώα αυτά ισχύουν έως την 31η.12.2023.
3. Η διαδικασία εκλογής και εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου ΙΣΤ’ εφαρμόζεται κατά τη διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. που προκηρύσσονται από την 1η.2.2023 και εξής. Διαδικασίες για την εκλογή ή εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π. που έχουν προκηρυχτεί ή προκηρύσσονται το αργότερο έως την 31η.1.2023 ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις για την εκλογή και εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π. που ισχύουν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος και ολοκληρώνονται το αργότερο έως την 30.06.2023.
Άρθρο 340
Μεταβατικές Διατάξεις των Κεφαλαίων ΚΔ’ και ΚΖ΄

1. Η υποβολή των προτάσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για την έκδοση των Οργανισμών του άρθρου 206 πραγματοποιείται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η προθεσμία της παρούσας δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
2. Οργανικές Μονάδες των Α.Ε.Ι. που έχουν συσταθεί με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. δυνάμει ειδικών διατάξεων, συνεχίζουν και λειτουργούν νομίμως έως την έναρξη ισχύος του Οργανισμού του Α.Ε.Ι. Εάν οι εν λόγω Μονάδες δεν συμπεριληφθούν στον Οργανισμό παύουν να υφίστανται και να λειτουργούν νομίμως.
3. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΚΖ’, πλην του άρθρου 257, εφαρμόζονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων – ινστιτούτων και των τεχνολογικών φορέων του αρ. 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Οι Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν στους εν λόγω φορείς, σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις 5439/1985 (Β΄ 298) και 120/1/837/1988 (Β΄ 696) εξακολουθούν να υφίστανται και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών του άρθρου 232, καθώς και οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. που σχετίζονται με τη διαχείριση πόρων των Ε.Λ.Κ.Ε. ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου – ινστιτούτου ή τεχνολογικού φορέα του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Οι αρμοδιότητες του άρθρου 233 ασκούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου φορέα.

Άρθρο 341
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου ΚΘ’

1. Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αξιολογούνται υποχρεωτικά από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε). Για τον σκοπό αυτό υποβάλλουν φάκελο αξιολόγησης προς την ΕΘ.Α.Α.Ε. το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Τα Ε.Π.Ι. που δεν αξιολογούνται επιτυχώς ή δεν έχουν υποβάλει φάκελο για την αξιολόγησή τους, από τη λήξη της προθεσμίας της παρ. 1 καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και απορροφώνται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των οικείων Α.Ε.Ι. Οι Ε.Λ.Κ.Ε. υποκαθίστανται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις των Ε.Π.Ι. που εντάσσονται και η ένταξη αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή, οι δε δίκες των νομικών προσώπων που εντάσσονται συνεχίζονται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. χωρίς καμία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, λόγω της ένταξης. Τα εντασσόμενα νομικά πρόσωπα λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση και το σύνολο της περιουσίας τους, ενεργητικό και παθητικό, μεταβιβάζεται στον Ε.Λ.Κ.Ε., ο οποίος καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νομέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας, καθώς και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου των εντασσόμενων νομικών προσώπων, με την επιφύλαξη των διατάξεων για δωρεές, κληρονομίες και κληροδοσίες και των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Το προσωπικό των Ε.Π.Ι. μεταφέρεται αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας στον Ε.Λ.Κ.Ε., διατηρώντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχέση εργασίας που ισχύουν κατά τον χρόνο συγχώνευσης. Για τη μεταφορά του προσωπικού απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.
3. Για την κατάργηση των Ε.Π.Ι. ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και την απορρόφησή τους από τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την παρ. 2, εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

Άρθρο 342
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίων Α’ – Γ’

1. Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και τα μέλη του Δ.Σ. που υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος συνεχίζουν να ασκούν τα καθήκοντά τους το αργότερο έως την 30ή.9.2022. Μέχρι το αργότερο την ημερομηνία αυτή ολοκληρώνονται οι διαδικασίες επιλογής νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με το παρόντα. Με τη δημοσίευση της πράξης ορισμού των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία των προσώπων του πρώτου εδαφίου. Έως την επιλογή Εκτελεστικού Διευθυντή σύμφωνα με το παρόν, ο Εκτελεστικός Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2. Εκκρεμείς δίκες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π συνεχίζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. χωρίς διακοπή της δίκης.
3. Τα στοιχεία των καταλόγων των ομοταγών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής και των τίτλων που απονέμουν, οι οποίοι τηρούνται στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εντάσσονται αντίστοιχα στο Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και το Εθνικό Μητρώο τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, με απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με το παρόν.
4. Για τις ανάγκες του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. συστήνονται πέντε (5) θέσεις κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).
5. Οι δέκα τέσσερις (14) οργανικές θέσεις των Ειδικών Εισηγητών του άρθρου 10 του ν. 3328/2005 (Α’ 80) μετατρέπονται σε οργανικές θέσεις ΠΕ. Οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από τους υπηρετούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ως Ειδικοί Εισηγητές οι οποίοι μετατάσσονται στην κατηγορία ΠΕ με την ίδια σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και κατατάσσονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Εσωτερικών σε ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ.)
6. α) Εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση ισοτιμίας βασικού τίτλου σπουδών της αλλοδαπής σύμφωνα με τον ν. 3328/2005, που σκοπούν στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 293, καθίστανται άνευ αντικειμένου και το καταβληθέν παράβολο επιστρέφεται από τη δημοσίευση των Εθνικών Μητρώων του άρθρου 293 του παρόντος κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους.
β) Εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που σκοπούν στην αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας εξετάζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με το παρόν. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δύναται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση δεν εξετάζεται αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους, ότι δεν επιθυμεί την εξέταση της εκκρεμούς αίτησής του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και το καταβληθέν παράβολο επιστρέφεται.
γ) Εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. που σκοπούν στην αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας με συνεκτίμηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εξετάζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με το παρόν, όπως ορίζεται στην προηγούμενη περίπτωση. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. κατά την εξέταση της αίτησης δεν συνεκτιμά τον μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
δ) Εκκρεμείς αιτήσεις κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προς τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση ισοτιμίας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου που σκοπούν στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 293 καθίστανται άνευ αντικειμένου με τη δημοσίευση των Εθνικών Μητρώων του άρθρου 293 και το καταβληθέν παράβολο επιστρέφεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους. Σε περίπτωση που οι αιτήσεις αυτές σκοπούν στην αναγνώριση ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών εξετάζονται από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με το παρόν. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. δύναται να ζητήσει πρόσθετα δικαιολογητικά από τον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση δεν εξετάζεται αν ο ενδιαφερόμενος δηλώσει, εντός προθεσμίας ενός (1) έτους, ότι δεν επιθυμεί την εξέταση της εκκρεμούς αίτησής του από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και το καταβληθέν παράβολο επιστρέφεται.
7. Εκκρεμείς αιτήσεις επανεξέτασης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καταργούνται και επιστρέφεται το παράβολο. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εκκινεί η νόμιμη προθεσμία άσκησης του ενδίκου βοηθήματος της αίτησης ακύρωσης.
Σε όσες περιπτώσεις δεν έχει παρέλθει το διάστημα άσκησης αίτησης επανεξέτασης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. καταργείται το δικαίωμα άσκησης αίτησης επανεξέτασης. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εκκινεί η νόμιμη προθεσμία άσκησης του ενδίκου βοηθήματος της αίτησης ακύρωσης.
8. Όπου στον νόμο αναφέρεται αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εφεξής νοείται και η απόφαση αναγνώρισης ακαδημαϊκού τίτλου σπουδών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
9. Δεν δύναται να υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης ακαδημαϊκής ισοδυναμίας που απορρέει από τίτλο σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης εφόσον ο τίτλος αυτός έχει συνεκτιμηθεί για «ισοτιμία ή «ισοτιμία και αντιστοιχία» από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με προγενέστερες διατάξεις.

  • 19 Ιουνίου 2022, 11:56 | MZ

    Παρακαλώ για την αντιστοίχιση, εξομοίωση και ακαδημαϊκή ισοδυναμία των πτυχίων των πρών ΤΕΙ με τα πτυχία των νέων Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, καθώς κατατάσσονται στην ίδια βάθμιδα εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων (ΕQF επίπεδο 6). Συγκεκριμένα, είμαι απόφοιτη (2002) ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων 4ετούς φοίτησης, ειδικότητα που δεν υπήρχε μέχρι πρότινος σε αντίστοιχο τμήμα σχολής Α.Ε.Ι.

    Σημειώνω ότι κατά την περίοδο αλλαγής των ΤΕΙ σε ΑΤΕΙ, ζήτησα από ΑΤΕΙ του συγκεκριμένου τμήματος να παρακολουθήσω τα επιπλέον μαθήματα που ορίζονταν προκειμένου να αναβαθμίσω τον τίτλο σπουδών μου και η απάντηση που έλαβα ήταν ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορούσε μόνο σε ενεργούς φοιτητές και επειδή είχα ήδη πτυχίο, οι επιλογές που είχα ήταν να δώσω κατατακτήριες στο 1ο έτος (!) ή να δώσω ξανά Πανελλήνιες (!).

  • Άρθρο 342, παρ. 6-7

    Με το παρόν άρθρο πρακτικά ακυρώνεται κάθε ενεργή διαδικασία εξέτασης ή επανεξέτασης, χωρίς καμία αποζημίωση και με σημαντικές ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές επιπτώσεις στους αιτούντες. Θα πρέπει να προβλέπεται αυτόματη μεταφορά όλων των αιτήσεων στο νέο πλαίσιο αξιολόγησης, χωρίς καμία άλλη διαδικασία.