ΜΕΡΟΣ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (άρθρα 1 – 285)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΥΣ Α΄

 ΜΕΡΟΣ Α΄ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1Σκοπός
Άρθρο 2Αντικείμενο
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 3Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 4Ακαδημαϊκές ελευθερίες
Άρθρο 5Διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, μετονομασίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 6Ίδρυση παραρτημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 7Όργανα Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 8Συμβούλιο Διοίκησης
Άρθρο 9Διαδικασία εκλογής εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 10Διαδικασία εκλογής εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 11Διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη
Άρθρο 12Αντιπρυτάνεις
Άρθρο 13Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 14Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης
Άρθρο 15Αρμοδιότητες Πρύτανη
Άρθρο 16Σύγκλητος
Άρθρο 17Εκτελεστικός Διευθυντής
Άρθρο 18Αρμοδιότητες εκτελεστικού διευθυντή
Άρθρο 19Απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 20Ακαδημαϊκή διάρθρωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 21Ίδρυση – Κατάργηση – Μεταβολές ακαδημαϊκών μονάδων
Άρθρο 22Όργανα Σχολής
Άρθρο 23Κοσμητεία
Άρθρο 24Διαδικασία ανάδειξης Κοσμήτορα
Άρθρο 25Ρυθμίσεις για το αξίωμα του Κοσμήτορα
Άρθρο 26Αρμοδιότητες Κοσμήτορα
Άρθρο 27Αναπτυξιακό σχέδιο Σχολής
Άρθρο 28Όργανα Τμήματος
Άρθρο 29Συνέλευση Τμήματος – Συγκρότηση
Άρθρο 30Αρμοδιότητες Συνέλευσης Τμήματος
Άρθρο 31Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 32Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τμήματος – Διαδικασία εκλογής
Άρθρο 33Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος
Άρθρο 34Όργανα Τομέα
Άρθρο 35Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Τομέα
Άρθρο 36Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα
Άρθρο 37Αρμοδιότητες Διευθυντή Τομέα
Άρθρο 38Αυτοδυναμία ακαδημαϊκών μονάδων
Άρθρο 39Όργανα μη αυτοδύναμων ακαδημαϊκών μονάδων
Άρθρο 40Γενικές διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Άρθρο 41Εκπρόσωποι μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στα όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 42Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών
Άρθρο 43Συμβούλιο Φοιτητών
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 44Ρυθμίσεις σχετικά με τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και επιτροπών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 45Ιστότοποι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Άρθρο 46Πανεπιστημιακά εργαστήρια – Διαδικασία Ίδρυσης – Σκοπός
Άρθρο 47Πρότυπος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας
Άρθρο 48Διευθυντής Εργαστηρίου – Διαδικασία εκλογής – Αρμοδιότητες
Άρθρο 49Οργάνωση και λειτουργία πανεπιστημιακού εργαστηρίου
Άρθρο 50Προσωπικό πανεπιστημιακού εργαστηρίου
Άρθρο 51Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από πανεπιστημιακά εργαστήρια
Άρθρο 52Διαδικασία σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
Άρθρο 53Οικονομική διαχείριση πόρων Εργαστηρίων
Άρθρο 54Πανεπιστημιακές κλινικές – Διαδικασία Ίδρυσης – Σκοπός
Άρθρο 55Διευθυντής Κλινικής – Διαδικασία εκλογής – Αρμοδιότητες
Άρθρο 56Oργάνωση και λειτουργία κλινικής
Άρθρο 57Προσωπικό Κλινικής
Άρθρο 58Επιστημονικοί συνεργάτες πανεπιστημιακών εργαστηρίων και κλινικών
Άρθρο 59Λοιπές διατάξεις πανεπιστημιακών εργαστηρίων και κλινικών
Άρθρο 60Πανεπιστημιακά Μουσεία – Διαδικασία Ίδρυσης – Σκοπός
Άρθρο 61Διευθυντής Πανεπιστημιακού Μουσείου
Άρθρο 62Προσωπικό Μουσείου
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 63Διάρθρωση σπουδών σε κύκλους
Άρθρο 64Διδακτικό έργο
Άρθρο 65Αξιολόγηση φοιτητών – Εξετάσεις
Άρθρο 66Ιδρυματικός Κατάλογος Μαθημάτων
Άρθρο 67Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Άρθρο 68Πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
Άρθρο 69Πρακτική άσκηση φοιτητών
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 70Ίδρυση προγράμματος πρώτου κύκλου σπουδών
Άρθρο 71Διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών
Άρθρο 72Διπλά προγράμματα σπουδών
Άρθρο 73Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας – Προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας
Άρθρο 74Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου
Άρθρο 75Χρονική διάρκεια σπουδών
Άρθρο 76Ανώτατη διάρκεια φοίτησης και μερική φοίτηση
Άρθρο 77Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών
Άρθρο 78Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated master)
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ
Άρθρο 79Κανονισμός μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών
Άρθρο 80Διαδικασία ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Άρθρο 81Όργανα διοίκησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Σύνθεση
Άρθρο 82Αρμοδιότητες οργάνων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Άρθρο 83Διδάσκοντες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Άρθρο 84Πόροι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Οικονομική διαχείριση
Άρθρο 85Οικονομική συνεργασία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Άρθρο 86Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης – Υποτροφίες
Άρθρο 87Περιοδική αξιολόγηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ίδιου Τμήματος ή Σχολής
Άρθρο 88Λοιπές διατάξεις για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Άρθρο 89Επαγγελματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Άρθρο 90Διδακτορικές σπουδές
Άρθρο 91Κανονισμός διδακτορικών σπουδών
Άρθρο 92Προϋποθέσεις εγγραφής – Διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων
Άρθρο 93Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής – Υποχρεώσεις και δικαιώματα υποψήφιων διδακτόρων
Άρθρο 94Επίβλεψη – υποστήριξη διδακτορικής διατριβής
Άρθρο 95Αξιολόγηση – Απονομή του διδακτορικού διπλώματος
Άρθρο 96Βιομηχανικά Διδακτορικά
Άρθρο 97Λοιπά θέματα για τις σπουδές τρίτου κύκλου
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ
Άρθρο 98Προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης
Άρθρο 99Προγράμματα σπουδών σύντομης διάρκειας
Άρθρο 100Πιστοποιητικό Ψηφιακών Δεξιοτήτων
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
Άρθρο 101Ίδρυση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών
Άρθρο 102Όργανα διοίκησης
Άρθρο 103Διδακτικό προσωπικό
Άρθρο 104Λοιπό προσωπικό
Άρθρο 105Πόροι
Άρθρο 106Μετακινήσεις
Άρθρο 107Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών διπλής ειδίκευσης
Άρθρο 108Διπλά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών
Άρθρο 109Θερινά προγράμματα σπουδών
Άρθρο 110Συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής
Άρθρο 111Οργάνωση και λειτουργία κοινών διιδρυματικών προγραμμάτων σπουδών
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Άρθρο 112Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 113Σκοπός του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 114Όργανα διοίκησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 115Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 116Πρόεδρος του Συμβουλίου
Άρθρο 117Διευθυντής Επιμόρφωσης – Λοιπό προσωπικό
Άρθρο 118Επιστημονικός – Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος
Άρθρο 119Κανονισμός του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
Άρθρο 120Εκπαιδευτές σε προγράμματα
Άρθρο 121Μητρώο Εκπαιδευτών – Εκπαιδευομένων
Άρθρο 122Επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα
Άρθρο 123Συνεργασία με άλλους φορείς
Άρθρο 124Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης
Άρθρο 125Πόροι του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Άρθρο 126Κανονισμός αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου
Άρθρο 127Παροχή διδακτικού έργου από δημόσιους υπαλλήλους
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 128Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης
Άρθρο 129Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Άρθρο 130Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας- Διαδικασία ίδρυσης – Αποστολή
Άρθρο 131Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας
Άρθρο 132Ερευνητικά Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας
Άρθρο 133Όργανα Διοίκησης των Ερευνητικών Ινστιτούτων
Άρθρο 134Κοινά Ερευνητικά Ινστιτούτα
Άρθρο 135Πόροι
Άρθρο 136Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας
Άρθρο 137Λοιπές ρυθμίσεις για τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 138Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 139Κατανομή θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και έκδοση προκηρύξεων
Άρθρο 140Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Βαθμίδες
Άρθρο 141Επαναπροκήρυξη θέσης
Άρθρο 142Ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 143Προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 144Μητρώα γνωστικών αντικειμένων
Άρθρο 145Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων
Άρθρο 146Διαδικασία συγκρότησης εκλεκτορικών σωμάτων
Άρθρο 147Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 148Ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης – Ανακατανομή και επαναπροκήρυξη θέσεων
Άρθρο 149Διαδικασία διορισμού μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 150Έλεγχος νομιμότητας από το Συμβούλιο Διοίκησης
Άρθρο 151Έλεγχος νομιμότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Άρθρο 152Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου
Άρθρο 153Μετακινήσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ΄ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Άρθρο 154Πλήρης και μερική απασχόληση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 155Υποχρεώσεις Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 156Δικαιώματα Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 157Άδειες μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 158Παράλληλη απασχόληση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Άρθρο 159Ασυμβίβαστα
Άρθρο 160Αναστολή καθηκόντων
Άρθρο 161Πιστώσεις αποδοχών
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ΄ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 162Κατηγορίες ειδικού διδακτικού προσωπικού
Άρθρο 163Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Άρθρο 164Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού
Άρθρο 165Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ΄ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 166Θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ΄ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 167Έδρες Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας
Άρθρο 168Επώνυμες Έδρες
Άρθρο 169Συνεργαζόμενοι Καθηγητές
Άρθρο 170Ομότιμοι – Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές
Άρθρο 171Επισκέπτες καθηγητές – Επισκέπτες ερευνητές
Άρθρο 172Ερευνητές επί θητεία
Άρθρο 173Εντεταλμένοι Διδάσκοντες
Άρθρο 174Μεταδιδακτορικοί ερευνητές
Άρθρο 175Επικουρικό διδακτικό προσωπικό
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ΄ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 176 Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών
Άρθρο 177Ακαδημαϊκή ταυτότητα
Άρθρο 178Σύλλογοι φοιτητών
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ΄ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 179Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 180Πειθαρχικά παραπτώματα – ποινές
Άρθρο 181Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων
Άρθρο 182Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 183Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης
Άρθρο 184Πειθαρχική δίωξη
Άρθρο 185Σχέση πειθαρχικής διαδικασίας και ποινικής δίκης
Άρθρο 186Πειθαρχικά όργανα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 187Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 188Διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Άρθρο 189Πειθαρχικά όργανα μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού
Άρθρο 190Επίδοση και εκτέλεση πειθαρχικών αποφάσεων
Άρθρο 191Ένσταση και προσφυγή
Άρθρο 192Επανάληψη της πειθαρχικής διαδικασίας
Άρθρο 193Ομότιμοι καθηγητές, βοηθητικό και έκτακτο προσωπικό
Άρθρο 194Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ΄ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Άρθρο 195Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
Άρθρο 196Βασικές αρχές
Άρθρο 197Πειθαρχικά παραπτώματα
Άρθρο 198Πειθαρχικές ποινές
Άρθρο 199Πειθαρχικά όργανα
Άρθρο 200Πειθαρχική δίωξη και διαδικασία
Άρθρο 201Πειθαρχική ανάκριση και ανακριτικές πράξεις
Άρθρο 202Ένορκη Διοικητική Εξέταση
Άρθρο 203Αποφάσεις πειθαρχικών οργάνων  και τρόπος λήψης τους
Άρθρο 204Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων και ποινών
Άρθρο 205Δικαστική προστασία
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ΄ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 206Οργανισμός
Άρθρο 207Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας
Άρθρο 208Μονάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού
Άρθρο 209Μονάδα Ασφάλειας και Προστασίας
Άρθρο 210Μονάδα Υποστήριξης Φοιτητών
Άρθρο 211Μονάδα Ισότιμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Άρθρο 212Μονάδα Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Άρθρο 213Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας
Άρθρο 214Μονάδα Υποστήριξης Αλλοδαπών Φοιτητών
Άρθρο 215Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου
Άρθρο 216Λοιπές ρυθμίσεις
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ΄ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Άρθρο 217Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας
Άρθρο 218Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού
Άρθρο 219Επιτροπή Ασφάλειας και Προστασίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
Άρθρο 220Επιτροπή Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Άρθρο 221Επιτροπή Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Άρθρο 222Επιτροπή Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ΄ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Άρθρο 223Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 224Στρατηγικό Σχέδιο Ιδρύματος
Άρθρο 225Σχέδιο ασφάλειας και προστασίας
Άρθρο 226Σχέδιο για την Ισότιμη Πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Άρθρο 227Σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού
Άρθρο 228Σχέδιο αειφόρου ανάπτυξης
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ΄ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
Άρθρο 229Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας  – Σκοπός
Άρθρο 230Πόροι και Χρηματοδοτήσεις των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας
Άρθρο 231Επιτροπή Ερευνών
Άρθρο 232Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών
Άρθρο 233Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών – – Αρμοδιότητες
Άρθρο 234Επιστημονικός Υπεύθυνος
Άρθρο 235Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Άρθρο 236Προσωπικό της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Άρθρο 237Θέματα οικονομικής διαχείρισης
Άρθρο 238Προϋπολογισμός – Απολογισμός Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Άρθρο 239Προϋπολογισμός έργων/προγραμμάτων
Άρθρο 240Ανάληψη υποχρέωσης
Άρθρο 241Αξιοποίηση αδιάθετου ταμειακού υπολοίπου έργων/προγραμμάτων
Άρθρο 242Διαδικασία χρήσης περιουσιακών ταμειακών διαθεσίμων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας
Άρθρο 243Ομάδα Έργου – Απασχόληση σε έργα/προγράμματα
Άρθρο 244Διαδικασία πρόσκλησης
Άρθρο 245Ενστάσεις – Επιτροπή Ενστάσεων
Άρθρο 246Θέματα αποδοχών
Άρθρο 247Υπερωριακή απασχόληση προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Άρθρο 248Μετακινήσεις
Άρθρο 249Δημόσιες Συμβάσεις
Άρθρο 250Απευθείας αναθέσεις για τις ανάγκες έργων/προγραμμάτων
Άρθρο 251Δημόσιες συμβάσεις με φορείς της αλλοδαπής
Άρθρο 252Συμμετοχή σε συνέδρια/ Δημοσιεύσεις
Άρθρο 253Διαδικασία χορήγησης προκαταβολών
Άρθρο 254Έλεγχος, εκκαθάριση και πληρωμή δαπανών
Άρθρο 255Πληροφοριακό Σύστημα Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης
Άρθρο 256Φορολογικά κίνητρα επιχειρήσεων για τη χρηματοδότηση έρευνας
Άρθρο 257Διαδικασία είσπραξης εσόδων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών του προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 258Τακτικός, έκτακτος και κατασταλτικός οικονομικός έλεγχος – Εσωτερικός έλεγχος
Άρθρο 259Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ΄ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 260Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Ανώτατων ΕκπαιδευτικώνΙδρυμάτων
Άρθρο 261Αποστολή των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών
Άρθρο 262Θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 263Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 264Σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης
Άρθρο 265Κανονισμός Λειτουργίας
Άρθρο 266Θέματα προσωπικού
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ΄ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ 
Άρθρο 267Αποστολή
Άρθρο 268Ίδρυση
Άρθρο 269Όργανα Διοίκησης
Άρθρο 270Πόροι – Χρηματοδότηση
Άρθρο 271Οικονομική διαχείριση
Άρθρο 272Δημοσιότητα – Ψηφιακή Διαφάνεια
Άρθρο 273Προσωπικό
Άρθρο 274Εσωτερικός Κανονισμός
Άρθρο 275Εξωτερική αξιολόγηση
Άρθρο 276Γενικές ρυθμίσεις για την οργάνωση και λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ΄ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Άρθρο 277Θέματα μισθολογικών αποδοχών διδακτικού προσωπικού – Τροποποίηση του ν. 4472/2017
Άρθρο 278Μετατάξεις εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Άρθρο 279Μετάταξη και απόσπαση υπαλλήλων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 280Ρυθμίσεις σχετικά με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης Καθηγητών Πανεπιστημίων της αλλοδαπής ή ερευνητών ερευνητικών κέντρων της αλλοδαπής
Άρθρο 281Ίδρυση ή συμμετοχή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Εταιρείες
Άρθρο 282 Ίδρυση εταιρείας για τη διεθνή προβολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 283Δωρεές και οικονομικές ενισχύσεις
Άρθρο 284Θέματα προβολής και προώθησης δράσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
Άρθρο 285Ένταξη Πανεπιστημιακών Λεσχών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 

ΜΕΡΟΣ Α’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 

Άρθρο 1

Σκοπός

 

Σκοπός του παρόντος είναι η βελτίωση της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) μέσω μίας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εν γένει επιστημονικού έργου των Α.Ε.Ι., καθώς και των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων και δομών του, την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού των Α.Ε.Ι., τη διασύνδεσή τους με τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και την παροχή πρόσθετων εργαλείων για την υλοποίηση του στρατηγικού τους σχεδίου, της Εθνικής Στρατηγικής στην Ανώτατη Εκπαίδευση του άρθρου 14 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) και της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του άρθρου 4 του ν. 4310/2014 (Α΄ 258).

 

Άρθρο 2

Αντικείμενο

 

Αντικείμενο του παρόντος είναι ο καθορισμός ενός ενιαίου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, που στοχεύει αφενός στην ενίσχυση της ποιότητας, της αριστείας, της αποτελεσματικότητας, της διαφάνειας και του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα τους, και αφετέρου στη μεγιστοποίηση της συμβολής τους στην υλοποίηση των εθνικών στρατηγικών και προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Η εισαγωγή νέου μοντέλου διακυβέρνησης που διασφαλίζει την ακεραιότητα και τη λογοδοσία, η θέσπιση σύγχρονου και ευέλικτου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, η προαγωγή της διεπιστημονικότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα, η κινητικότητα των φοιτητών, η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων σπουδών με ιδρύματα της αλλοδαπής, η θέσπιση νέου αξιοκρατικού τρόπου εκλογής και εξέλιξης των μελών διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και των λοιπών κατηγοριών διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι., η παροχή εργαλείων για την προσέλκυση νέων επιστημόνων από το εξωτερικό, η ενίσχυση του ρόλου των Α.Ε.Ι. στη δια βίου μάθηση και η αναβάθμιση του ρόλου των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, η απλούστευση του πλαισίου διεξαγωγής έρευνας εντός των Α.Ε.Ι. και η παροχή νέων αναπτυξιακών εργαλείων για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας και την προώθηση της διασύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία, την οικονομία και τον παραγωγικό ιστό της χώρας, η εφαρμογή συστήματος εσωτερικού ελέγχου και η υλοποίηση αναπτυξιακών εργαλείων και σχεδίων στρατηγικού σχεδιασμού, ψηφιακού μετασχηματισμού, ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που προάγουν το έργο που παράγεται εντός των Α.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 3

Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Αποστολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

 1. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.). Τα Α.Ε.Ι. είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) πλήρως αυτοδιοικούμενα και σε αυτά περιλαμβάνονται τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.), η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.).
 2. Η εποπτεία του Κράτους στα Α.Ε.Ι. ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος και τον παρόντα νόμο. Η Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε.) του άρθρου 2 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) είναι αρμόδια για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των Α.Ε.Ι., των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους και των προγραμμάτων σπουδών τους.
 3. Τα Α.Ε.Ι. έχουν ως αποστολή:

α) να προσφέρουν υψηλής ποιότητας ανώτατη εκπαίδευση, να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό και κοινωνικό πεδίο και να καλλιεργούν και να προάγουν τις επιστήμες, τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό,

β) να οργανώνουν και να παρέχουν προγράμματα σπουδών τυπικής εκπαίδευσης πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, προγράμματα σπουδών σύντομης διάρκειας και δια βίου μάθησης,

γ) να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και την καινοτόμο έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια, περιλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας,

δ) να αναπτύσσουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες των φοιτητών με κριτική σκέψη, να μεριμνούν για την επαγγελματική ένταξη των αποφοίτων παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών και την προσέλκυση νέων επιστημόνων, καθώς και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων,

ε) να διεξάγουν καινοτόμο έρευνα, να προωθούν τη διάχυση της γνώσης προς την κοινωνία, την καινοτομία και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής και ηθικής δεοντολογίας, της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και του ψηφιακού μετασχηματισμού και να συμβάλλουν στις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και την Εθνική Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ),

στ) να προωθούν τη συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και με δημόσιους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και παραγωγικούς φορείς,

ζ) να αναπτύσσουν συνεργασίες και συμμαχίες με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, δημιουργώντας κοινά προγράμματα σπουδών, ενισχύοντας την κινητικότητα των φοιτητών, του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των Α.Ε.Ι. καθώς και των ερευνητών, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας,

η) να συμβάλλουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών, ικανών να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλων των πεδίων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων με επιστημονική, επαγγελματική και πολιτισμική επάρκεια και υπευθυνότητα, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις αξίες της δικαιοσύνης, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής αλληλεγγύης, της ειρήνης και της ισότητας,

θ) να αναπτύσσουν κοινές εκπαιδευτικές και ερευνητικές υποδομές στην ημεδαπή και αλλοδαπή για την προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας, της τεχνολογίας και του πολιτισμού.

 1. Στο πλαίσιο της εκπλήρωσης της εκπαιδευτικής τους αποστολής, τα Α.Ε.Ι. δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα επαγγελματικά πεδία. Τα Α.Ε.Ι. δύναται να ιδρύουν ακαδημαϊκές μονάδες εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας, να οργανώνουν και να λειτουργούν προγράμματα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που έχουν ως στόχο την εκπαίδευση στις εφαρμογές των επιστημών, την τεχνολογία και τις τέχνες, σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας για την κάλυψη απαιτήσεων συγκεκριμένων επαγγελμάτων ή ομάδων επαγγελμάτων. Τα εν λόγω προγράμματα σπουδών συνδυάζουν την καλλιέργεια υψηλού επιπέδου επιστημονικών γνώσεων και την υψηλής ποιότητας εργαστηριακή και πρακτική εφαρμογή.
 2. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Α.Ε.Ι. οργανώνονται και λειτουργούν με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:

α) της ελευθερίας στην έρευνα και τη διδασκαλία,

β) της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας,

γ) της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υπηρεσιών τους,

δ) της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδομών τους,

ε) της διαφάνειας και λογοδοσίας του συνόλου των δραστηριοτήτων τους,

στ) της αμεροληψίας κατά την άσκηση του έργου τους και τη λήψη αποφάσεων,

ζ) της αξιοκρατίας στην επιλογή και εξέλιξη του προσωπικού τους και

η) της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των φύλων, της μη διάκρισης κάθε διαφορετικότητας και της ισότιμης πρόσβασης των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στις δραστηριότητες του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 4

Ακαδημαϊκές ελευθερίες

 

 1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.
 2. Η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι., έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει.
 3. Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι δημόσιες αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Άρθρο 5

Διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης, μετονομασίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών

Ιδρυμάτων

 1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύναται να συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται, μεταβάλλουν την έδρα τους, απορροφώνται από άλλο Α.Ε.Ι. ή να καταργούνται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών με τη διαδικασία των παρ. 2 και 3.
 2. Προϋπόθεση για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1 είναι να υφίσταται αιτιολογημένη ανάγκη, η οποία μπορεί να συνίσταται σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

α) στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών για την ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και τις ανάγκες εξέλιξης της επιστήμης και της έρευνας, της κοινωνίας και της οικονομίας σύμφωνα με την Εθνική Στρατηγική στην Ανώτατη Εκπαίδευση, την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, τις εθνικές αναπτυξιακές προτεραιότητες και την Εθνική Στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης,

β) στην ανάγκη για καλλιέργεια νέων επιστημονικών, καλλιτεχνικών και τεχνολογικών πεδίων, καθώς και την ενίσχυση πεδίων διεπιστημονικού χαρακτήρα, που δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. ή τις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες τους, για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας,

γ) στην καλύτερη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας ή συγκεκριμένων περιφερειών,

δ) στη μη πιστοποίηση των Α.Ε.Ι. ή σημαντικού αριθμού των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους και των προγραμμάτων σπουδών τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.),

ε) στον δυσανάλογα μεγάλο ή μικρό ετήσιο αριθμό φοιτητών ή αποφοίτων του Α.Ε.Ι. σε σύγκριση με τον αριθμό των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), καθώς και την ιδιαίτερα χαμηλή προτίμηση για εισαγωγή στα προγράμματα σπουδών τυπικής εκπαίδευσης που παρέχει.

 1. Για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1 απαιτείται η διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. κατόπιν ερωτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η γνώμη υποβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του ερωτήματος του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ιδίως για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα, η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για μία (1) μόνο φορά και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες. Αν η προθεσμία του δεύτερου και τρίτου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, η πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 1 υποβάλλεται χωρίς την παροχή γνώμης.
 2. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που ανακύπτουν από τη μεταβολή, όπως η ολοκλήρωση της φοίτησης των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών στα προγράμματα σπουδών του Α.Ε.Ι., η κατανομή διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού σε άλλο Α.Ε.Ι. ή φορέα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), ο χρόνος έναρξης ισχύος της μεταβολής, η διάθεση της ακίνητης και κινητής περιουσίας καθώς και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του Α.Ε.Ι., η προθεσμία τροποποίησης του ισχύοντος Οργανισμού, εφόσον απαιτείται, και λοιπά ζητήματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του. Το Α.Ε.Ι. που συγχωνεύεται με άλλο Α.Ε.Ι. ή απορροφά άλλο Α.Ε.Ι. υπεισέρχεται αυτοδικαίως, σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και λοιπές υποχρεώσεις του υπό συγχώνευση ή υπό απορρόφηση Α.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, κατά τον χρόνο που ορίζεται στο προεδρικό διάταγμα και χωρίς άλλη διατύπωση. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα και δεν απαιτείται η καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλων νομικών προσώπων. Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από το Α.Ε.Ι. χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για καθεμία από αυτές. Οι αρμοδιότητες των μονομελών και συλλογικών οργάνων των Α.Ε.Ι. που συγχωνεύονται περιέρχονται στα αντίστοιχα όργανα του Α.Ε.Ι. που καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα.
 3. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα από εισήγηση της ΕΘ.Α.Α.Ε. ιδρύεται Α.Ε.Ι. εντός της ελληνικής επικράτειας εάν υφίστανται ένας ή περισσότεροι λόγοι των περ. α), β) και γ) της παρ. 2 ή άλλος ειδικός λόγος που αιτιολογεί την ανάγκη ίδρυσης νέου Α.Ε.Ι. Με το προεδρικό διάταγμα καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την προσωρινή διοίκηση Α.Ε.Ι. που ιδρύεται, την ακαδημαϊκή του διάρθρωση, τον συνολικό αριθμό οργανικών θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που συστήνονται για τις ανάγκες του Α.Ε.Ι. και των ακαδημαϊκών του μονάδων, τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας του, την προθεσμία έκδοσης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Α.Ε.Ι. και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του.
 4. Τα Α.Ε.Ι. που ιδρύονται είναι μη αυτοδύναμα και διοικούνται από προσωρινή διοίκηση, τα μέλη της οποίας καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 5. Εάν δύο (2) τουλάχιστον ακαδημαϊκές μονάδες επιπέδου Σχολής γίνουν αυτοδύναμες, το Α.Ε.Ι. γίνεται αυτοδικαίως αυτοδύναμο και εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι έννομες συνέπειες της οποίας ανατρέχουν στον χρόνο πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας. Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης, με ευθύνη του Προέδρου της προσωρινής διοίκησης εκκινεί η διαδικασία για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 6

Ίδρυση παραρτημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), παρέχεται η άδεια για την ίδρυση παραρτήματος του Α.Ε.Ι. με σκοπό την εγκατάσταση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του άρθρου 267 ή πανεπιστημιακού μουσείου του άρθρου 60, σε άλλη πόλη της ημεδαπής από την πόλη που βρίσκεται η έδρα του Α.Ε.Ι. ή τις πόλεις στις οποίες είναι εγκατεστημένες οι επιμέρους ακαδημαϊκές του μονάδες, εφόσον με την ίδρυση του παραρτήματος προάγονται η επιστήμη, η έρευνα, ο πολιτισμός και η τέχνη. Η ίδρυση ερευνητικού ινστιτούτου ή πανεπιστημιακού μουσείου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, μετά τη χορήγηση της άδειας του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται κατόπιν πρότασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., ιδρύεται παράρτημα του Α.Ε.Ι. στην αλλοδαπή, εφόσον το επιτρέπει το εθνικό δίκαιο της χώρας που πρόκειται να εγκατασταθεί το παράρτημα. Η εισήγηση της Συγκλήτου για την ίδρυση παραρτήματος στην αλλοδαπή περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) το είδος της υπό ίδρυση ακαδημαϊκής μονάδας στην αλλοδαπή, Σχολής ή Τμήματος, και την ακαδημαϊκή της διάρθρωση, β) το αντικείμενο και τον σκοπό ίδρυσής της, ο οποίος συνάδει με την αποστολή του Α.Ε.Ι., γ) τη δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών και του επιπέδου τους, δ) την προσωρινή διοίκηση της ακαδημαϊκής μονάδας, ε) τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της, στ) τη δυνατότητα ίδρυσης και εγκατάστασης επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων των άρθρων 46 έως 62 εντός αυτής και ζ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία της. Η εισήγηση συνοδεύεται απαραιτήτως από οικονομοτεχνική μελέτη και μελέτη βιωσιμότητας της υπό ίδρυσης ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία αναλύονται οι κάθε είδους πόροι που απαιτούνται για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της μονάδας σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές και εξοπλισμό. Το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας του παραρτήματος στην αλλοδαπή καλύπτεται αποκλειστικά από ιδιωτικούς, διεθνείς ή ίδιους πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. ή πόρους της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. και δεν μπορεί να βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. Κατά την έκδοση του προεδρικού διατάγματος λαμβάνεται υπόψη η νομοθεσία για την ανώτατη εκπαίδευση του κράτους, που πρόκειται να εγκατασταθεί η ακαδημαϊκή μονάδα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση παραρτήματος στην αλλοδαπή είναι η τήρηση των αρχών της παρ. 5 του άρθρου 3 και των ακαδημαϊκών ελευθεριών του άρθρου 4.
 3. Η οργάνωση και λειτουργία κοινών προγραμμάτων σπουδών σε συνεργασία με Ιδρύματα της αλλοδαπής, με επισπεύδον το Ίδρυμα της αλλοδαπής, δεν προϋποθέτει την οργάνωση και ίδρυση παραρτήματος του Α.Ε.Ι. στην αλλοδαπή, εκτός και αν αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των Α.Ε.Ι. ή στη νομοθεσία του κράτους που εδρεύει το Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, οπότε και εφαρμόζεται η παρ. 2.
 4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 2 δύναται να ιδρύεται παράρτημα του Α.Ε.Ι. στην αλλοδαπή με σκοπό την εγκατάσταση ερευνητικού ινστιτούτου του Α.Ε.Ι. για την ανάπτυξη της επιστήμης και της έρευνας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 7

Όργανα Διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) έχουν τα ακόλουθα όργανα, καθένα εκ των οποίων ασκεί τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο παρόν Κεφάλαιο:

α) το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.),

β) τη Σύγκλητο,

γ) τον Πρύτανη,

δ) τους Αντιπρυτάνεις,

ε) τον Εκτελεστικό Διευθυντή.

Άρθρο 8

Συμβούλιο Διοίκησης

 

 1. Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, εκ των οποίων έξι (6) μέλη είναι εσωτερικά και εκλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 9, και πέντε (5) μέλη είναι εξωτερικά και αναδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 10. Η θητεία των μελών του Σ.Δ. είναι τετραετής.
 2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εσωτερικού μέλους έχουν όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της βαθμίδας του Καθηγητή, που τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων.
 3. Η ιδιότητα εσωτερικού μέλους του Σ.Δ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η κατοχή της θέσης Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για τη θέση εσωτερικού μέλους:

α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας,

β) όσοι έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη, αθροιστικά ή μη, σε ένα ή και τα δύο αξιώματα για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.

 1. Ως εξωτερικά μέλη δύνανται να επιλέγονται Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, φυσικά πρόσωπα με ευρεία αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό, τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την κοινωνία, καθώς και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων. Ένα (1) εκ των εξωτερικών μελών μπορεί να προέρχεται από ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν αυξημένα τυπικά προσόντα και τουλάχιστον πτυχίο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Αποκλείονται για τη θέση εξωτερικού μέλους:

α) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,

β) ερευνητές κάθε βαθμίδας και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258), μόνιμοι ερευνητές λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και λοιπό τακτικό προσωπικό άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής,

γ) φυσικά πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα επισκέπτη Καθηγητή ή επισκέπτη Ερευνητή του Α.Ε.Ι. του άρθρου 171, εφόσον δεν έχουν παράλληλα την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, ή εντεταλμένου διδάσκοντα του άρθρου 173 ή ερευνητή επί θητεία του άρθρου 172 κατά τον χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης,

δ) οποιοσδήποτε είχε οικονομική συναλλαγή με το Α.Ε.Ι., τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. ή την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. με σκοπό το κέρδος κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν από την έκδοση της πρόσκλησης.

 1. Τα εσωτερικά και εξωτερικά μέλη του Σ.Δ. έχουν δυνατότητα εκλογής έως δύο (2) φορές συνολικά.

Άρθρο 9

Διαδικασία εκλογής εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

 

 1. Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή των εσωτερικών μελών απαρτίζεται από το σύνολο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Η εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και με ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει όλα τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση εσωτερικού μέλους, που πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας. Η ψηφοφορία πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη χρήση του συστήματος ταξινομικής ψήφου και κάθε εκλέκτορας δύναται να επιλέξει έως δύο (2) υποψηφίους συνολικά, δηλώνοντας τη σειρά προτίμησης (1η και 2η) σε κάθε έναν από αυτούς.
 2. Ο υπηρετών Πρύτανης έχει την ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας και είναι αρμόδιος για την έκδοση της προκήρυξης για την εκλογή των εσωτερικών μελών κατ’ ελάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της θητείας των αποχωρούντων μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών. Εάν ο υπηρετών Πρύτανης είναι υποψήφιος για τη θέση εσωτερικού μέλους στο Σ.Δ., την ευθύνη της οργάνωσης της εκλογικής διαδικασίας αναλαμβάνει ο πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανης του Α.Ε.Ι. Εάν δεν εκδοθεί η προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός της προθεσμίας του παρόντος, η αρμοδιότητα έκδοσης της προκήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Δεν δύναται να εκλεγούν περισσότερα από ένα (1) εσωτερικά μέλη ανά Σχολή του Α.Ε.Ι. στο Συμβούλιο Διοίκησης. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η ανάδειξη δύο (2) μελών στο Σ.Δ., εάν το Α.Ε.Ι. διαθέτει Σχολές που αντιστοιχούν σε μικρότερο αριθμό από έξι (6) ή εάν δεν εκλέγονται υποψήφιοι από έξι (6) διαφορετικές Σχολές του Α.Ε.Ι. Ως εσωτερικά μέλη αναδεικνύονται οι πρώτοι σε σειρά προτίμησης υποψήφιοι, υπό την προϋπόθεση τήρησης του ανώτατου ορίου εκπροσώπων ανά Σχολή του Α.Ε.Ι. Για να εκλεγεί ένας υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των έγκυρων ψήφων της Σχολής στην οποία υπάγεται. Εάν υφίσταται ισοψηφία μεταξύ υποψηφίων που βρίσκονται σε εκλόγιμη θέση διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η εκλογή, διενεργείται επαναληπτική ψηφοφορία την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 4. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., που εκδίδεται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, συγκροτείται Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) αποτελούμενη από πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., με ισάριθμα αναπληρωματικά, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που έχει την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. Καθήκοντα Προέδρου εκτελεί το ανώτερης βαθμίδας και αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. της Κ.Ε.Ε. Κατά την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων και δύο (2) ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας η Κ.Ε.Ε. ελέγχει τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί, εξετάζει τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας των υποψηφίων και ανακηρύσσει τους υποψηφίους κατά τη λήξη της προθεσμίας. Εάν η Κ.Ε.Ε. κατά τη συνεδρίασή της διαπιστώσει ότι ο αριθμός των υποψηφίων δεν επαρκεί ή είναι οριακός για την πλήρωση των θέσεων των εσωτερικών μελών του Σ.Δ., εισηγείται προς τον Πρύτανη την παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για επτά (7) ημέρες. Η παράταση ανακοινώνεται με πράξη του Πρύτανη πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.
 5. Εάν κατά την εκλογική διαδικασία δεν πληρωθεί το σύνολο των θέσεων των εσωτερικών μελών, για την πλήρωση των θέσεων ορίζονται τα αρχαιότερα μέλη Δ.Ε.Π., στη βαθμίδα του Καθηγητή των Σχολών που δεν εκπροσωπούνται κατά σειρά μεγέθους αυτών ως προς τον συνολικό αριθμό μελών Δ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.
 6. Εάν η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη, η διαδικασία εκλογής επαναλαμβάνεται εντός επτά (7) ημερών. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, ως εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης διορίζονται τα αρχαιότερα μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. στη βαθμίδα του Καθηγητή, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της προκηρυσσόμενης θητείας. Εάν υφίστανται περισσότερα μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή με την ίδια αρχαιότητα από τον απαιτούμενο αριθμό για τη συμπλήρωση των θέσεων διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών έως τη συμπλήρωση των απαιτούμενων θέσεων.

Άρθρο 10

Διαδικασία εκλογής εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης

 

 1. Τα εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) αναδεικνύονται κατόπιν διεθνούς δημόσιας πρόσκλησης, που εκδίδεται με ευθύνη του υπηρετούντος Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Η πρόσκληση εκδίδεται υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογής των εσωτερικών μελών στο Σ.Δ. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων είναι κατ’ ελάχιστον σαράντα (40) ημέρες και δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εξωτερικού μέλους έχουν φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8. Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παρατείνεται άπαξ με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, εάν δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων. Ο Πρύτανης λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της πρόσκλησης. Εάν δεν εκδοθεί η προκήρυξη για την εκλογή των εσωτερικών μελών από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. εντός της προθεσμίας του παρόντος, η αρμοδιότητα έκδοσης της προκήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 2. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων, οι υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης της παρ. 1 διαβιβάζονται με επιμέλεια της αρμόδιας διοικητικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι. στα μέλη Δ.Ε.Π. που αναδείχτηκαν ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.
 3. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη Δ.Ε.Π. που αναδείχτηκαν ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. προκειμένου να αξιολογήσουν τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί και να αναδείξουν τα εξωτερικά μέλη. Την ευθύνη για τον συντονισμό των εργασιών κατά τη συνεδρίαση, έχει το πρώτο σε σειρά προτίμησης αναδειχθέν εσωτερικό μέλος στο Σ.Δ. Ο υπηρετών Πρύτανης του Α.Ε.Ι. δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση των εσωτερικών μελών, εκτός εάν ο ίδιος έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος, οπότε και συμμετέχει με την ιδιότητα αυτή.
 4. Τα εσωτερικά μέλη επιλέγουν με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία πέντε έκτων (5/6) τα φυσικά πρόσωπα που κρίνονται ως καταλληλότερα για την πλήρωση των θέσεων των εξωτερικών μελών. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε και απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εσωτερικών μελών.
 5. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. με την οποία συγκροτείται το Συμβούλιο Διοίκησης.

Άρθρο 11

Διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη

 1. Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) αναδεικνύεται ένας (1) εκ των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος.
 2. Εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Σ.Δ., ο υπηρετών Πρύτανης προσκαλεί τα εσωτερικά μέλη που ενδιαφέρονται να υποβάλλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρύτανη να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. Εάν ο υπηρετών Πρύτανης έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος του Σ.Δ., η πρόσκληση πραγματοποιείται με ευθύνη του πρώτου σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανη. Εάν ο επόμενος σε σειρά Αντιπρύτανης έχει ομοίως εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος του Σ.Δ., η πρόσκληση πραγματοποιείται με ευθύνη του δεύτερου σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανη. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες.
 3. Η υποψηφιότητα κάθε ενδιαφερόμενου εσωτερικού μέλους συνοδεύεται απαραιτήτως από:

α) τεκμηριωμένη πρόταση του υποψηφίου με το προτεινόμενο σχέδιο ανάπτυξης του Α.Ε.Ι. σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία και την αποστολή του Α.Ε.Ι. κατά την προκηρυσσόμενη θητεία, το οποίο θα περιλαμβάνει τους τομείς: αα) ακαδημαϊκής πολιτικής, και ειδικότερα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής, αβ) δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης, αγ) εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Ιδρύματος, αδ) σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία και ενίσχυση της καινοτομίας και αε) αναβάθμισης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Α.Ε.Ι., και
β) κατάλογο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι., που προτείνονται από κάθε υποψήφιο να αναλάβουν το αξίωμα του Αντιπρύτανη, καθώς και οι τομείς ευθύνης που προτείνεται να τους ανατεθούν, οι οποίοι μπορούν να αφορούν σε θέματα ακαδημαϊκά, φοιτητικής μέριμνας, έρευνας και καινοτομίας, δια βίου μάθησης, οικονομικών, ανάπτυξης και επενδύσεων, διοικητικών υποθέσεων και διεθνών σχέσεων και εξωστρέφειας. Ο αριθμός των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4).

 1. Δεν επιτρέπεται να προταθούν ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη:

α) μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται,

β) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη, αθροιστικά ή μη, σε ένα ή και τα δύο αξιώματα για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

γ) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

δ) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει τουλάχιστον μία (1) θητεία ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. και τουλάχιστον μία (1) θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη ή Αντιπρύτανη.

 1. Ο υπηρετών Πρύτανης ή ο πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανης, εάν ο υπηρετών Πρύτανης έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.), προσκαλεί τους υποψηφίους για την παρουσίαση των προτάσεών τους στα υπόλοιπα μέλη του Σ.Δ. και στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., δημοσιεύει τις προτάσεις τους και τους καλεί σε ανοικτή ακρόαση από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Η διαδικασία ακρόασης και αξιολόγησης των υποψηφίων και των προτάσεων που υποβλήθηκαν δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, υπολογιζόμενες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.
 2. Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) αξιολογούν τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά προσόντα των υποψηφίων, τις προτάσεις αναπτυξιακών σχεδίων που υποβλήθηκαν και τα αντίστοιχα προσόντα των υποψήφιων Αντιπρυτάνεων, που προτείνονται ανά υποψήφιο. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων, με απόφαση του Σ.Δ., που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) εκλέγεται ο Πρύτανης μεταξύ των υποψηφίων. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Εάν κανείς υποψήφιος δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε ψήφους υποψηφίους. Εάν στη δεύτερη θέση ισοψηφούν δύο (2) υποψήφιοι, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, και εφόσον το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο, διενεργείται κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν, οπότε και επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία.
 3. Εάν υπάρχει μόνο ένας (1) υποψήφιος εκ των εσωτερικών μελών για το αξίωμα του Πρύτανη, για την εκλογή του απαιτείται η επιλογή του κατ’ ελάχιστον με πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11). Εάν δεν συμπληρωθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία από τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο υποψήφιος δεν εκλέγεται Πρύτανης και επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη από την αρχή. Για την εκλογή απαιτείται η συγκέντρωση της απόλυτης πλειοψηφίας του συνόλου των μελών.
 4. Η ιδιότητα του Πρύτανη είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ` όλη τη διάρκεια της θητείας του Πρύτανη και εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, το εν λόγω πρόσωπο παύεται από το Συμβούλιο Διοίκησης. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η κατοχή της θέσης Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου.

Άρθρο 12

Αντιπρυτάνεις

 

 1. Οι Αντιπρυτάνεις έχουν θητεία παράλληλη με αυτήν του Πρύτανη. Η ιδιότητα του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα, καθώς και με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ` όλη τη διάρκεια της θητείας του Αντιπρύτανη. Κατ΄ εξαίρεση επιτρέπεται η κατοχή της θέσης Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου.
 2. 2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.), ορίζονται οι Αντιπρυτάνεις που προτάθηκαν από το υποψήφιο μέλος που εξελέγη ως Πρύτανης του Α.Ε.Ι. Εάν ένας Αντιπρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, ορίζεται νέος Αντιπρύτανης έως τη λήξη της θητείας του Πρύτανη.
 3. Με πράξη του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης καθορίζονται οι τομείς ευθύνης τους και οι αρμοδιότητες του άρθρου 15 που μεταβιβάζονται προς κάθε Αντιπρύτανη ανάλογα με τον τομέα ευθύνης που τους ανατίθεται.
 4. Οι Αντιπρυτάνεις υποχρεούνται να παρέχουν προς το Σ.Δ. κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον τους ζητηθεί από το Σ.Δ.
 5. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ εντέκατων (8/11) δύναται να παύεται από τα καθήκοντά του ένας Αντιπρύτανης για σπουδαίο λόγο, όπως η ύπαρξη ασυμβίβαστου στο πρόσωπό του, η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, η μη εφαρμογή της νομοθεσίας ή του Εσωτερικού Κανονισμού ή των αποφάσεων του Σ.Δ. ή του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 13

Θέματα Οργάνωσης και Λειτουργίας του Συμβουλίου Διοίκησης

 

 1. Ο Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) προεδρεύει των εργασιών του Συμβουλίου Διοίκησης, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί τις συνεδριάσεις του και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεών του.
 2. Οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) δύναται να ζητήσει από τον Πρύτανη την εισαγωγή θέματος στην ημερήσια διάταξη, εφόσον το θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Σ.Δ., καθώς και να ζητήσει από τον Πρύτανη να συγκαλέσει εκτάκτως το Σ.Δ., εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος.
 3. Το Σ.Δ. λειτουργεί νομίμως υπό την προϋπόθεση ότι τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν για την επίτευξη της απαιτούμενης απαρτίας, εάν κάποιο από τα μέλη του Σ.Δ.: α) εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο, β) απολέσει την ιδιότητα βάσει της οποίας εκλέχθηκε ή επιλέχθηκε, γ) εκπέσει σύμφωνα με την παρ. 4.
 4. Μέλος του Σ.Δ. εκπίπτει αυτοδικαίως εάν α) απουσιάσει αδικαιολόγητα για περισσότερες από τρεις (3) συνεχόμενες συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης, β) αποκτήσει μία (1) από τις ιδιότητες της παρ. 3 του άρθρου 8, εφόσον είναι εσωτερικό μέλος, γ) αποκτήσει κάποιο από τα κωλύματα της παρ. 4 του άρθρου 8 ή υποβάλει υποψηφιότητα για την εκλογή σε θέση του Α.Ε.Ι., η κατοχή της οποίας αποτελεί κώλυμα, εφόσον είναι εξωτερικό μέλος. Με απόφαση του Σ.Δ. το μέλος που εκπίπτει αντικαθίσταται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 6.
 5. Μέλος του Σ.Δ. δύναται να παυτεί με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) εάν διαπιστωθεί η τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων ή η μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας ή των αποφάσεων του Σ.Δ.
 6. Η αντικατάσταση εσωτερικού μέλους πραγματοποιείται με τον επόμενο σε σειρά υποψήφιο σύμφωνα με την κατάταξή του στο πρακτικό εκλογής των εσωτερικών μελών, υπό την προϋπόθεση τήρησης των περιορισμών της παρ. 3 του άρθρου 9. Εάν δεν υπάρχει επόμενος σε σειρά κατάταξης υποψήφιος, διενεργείται εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των ελλειπόντων εσωτερικών μελών σύμφωνα με το άρθρο 9.
 7. Η αντικατάσταση εξωτερικού μέλους πραγματοποιείται από έναν (1) μεταξύ των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην ανοιχτή πρόσκληση και δεν επιλέχθηκαν με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11), εφόσον κρίνεται ότι έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την εν λόγω θέση. Εάν δεν υπάρχει υποψήφιος ή δεν επιτυγχάνεται η απαιτούμενη πλειοψηφία εκδίδεται νέα πρόσκληση για την προσέλκυση νέων υποψηφίων.
 8. Το Συμβούλιο Διοίκησης συνεδριάζει κατ’ ελάχιστον μία (1) φορά ανά τριάντα (30)ημέρες, κατόπιν πρόσκλησης του Πρύτανη. Τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης λαμβάνουν κατ’ αποκοπήν αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του.

Άρθρο 14

Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης

 

 1. Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) έχει τις αρμοδιότητες του παρόντος και όσες άλλες προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα το Συμβούλιο Διοίκησης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη και γνώμη της Συγκλήτου, το τετραετές στρατηγικό σχέδιο του Ιδρύματος το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τη στρατηγική για την ανάπτυξη του Α.Ε.Ι. σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με την ιδιαίτερη φυσιογνωμία του και το πλαίσιο της αποστολής του στους ακόλουθους τομείς: ακαδημαϊκή και ερευνητική πολιτική, δια βίου μάθηση και εκπαίδευση, ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνοποίησης του Ιδρύματος, ενίσχυση της σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία, ανάπτυξη της καινοτομίας εντός του Α.Ε.Ι. και αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Α.Ε.Ι.

β) Εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, τις προγραμματικές συμφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν πρότασης του Πρύτανη.

γ) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Πρύτανη και του Εκτελεστικού Διευθυντή, τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., και τον προϋπολογισμό του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ), κοινοποιώντας τους στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και τις αναμορφώσεις τους και τον απολογισμό του Α.Ε.Ι.

δ) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, τον αρχικό προϋπολογισμό του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. και τις αναμορφώσεις του, τον απολογισμό του, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης του.

ε) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., τον αρχικό προϋπολογισμό της Εταιρείας και τις αναμορφώσεις του, καθώς και τον απολογισμό της, τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις και τα αποτελέσματα χρήσης της.

στ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, την πρόταση για την έκδοση ή τροποποίηση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι. και την υποβάλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ζ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, την εκτέλεση δαπανών και λαμβάνει κάθε απόφαση που απαιτείται για τη διεξαγωγή κάθε είδους διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με σκοπό την προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων ή μελετών, εφόσον οι δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή το ΕΠΑ του Α.Ε.Ι. και υπερβαίνουν το όριο της αξίας δαπανών που έχει ανατεθεί στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με την περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15, καθώς και την εκτέλεση έργων και μελετών για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού των ακαδημαϊκών μονάδων και λοιπών ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών του Α.Ε.Ι. στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. και τους διαθέσιμους πόρους του.

η) Συγκροτεί τις πάσης φύσεως Επιτροπές, τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής κ.λπ., και εγκρίνει τα πρακτικά τους για διαγωνιστικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

θ) Εγκρίνει το περιεχόμενο των πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεσμεύουν το Α.Ε.Ι.

ι) Αποδέχεται, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, κάθε είδους δωρεά που αφορά σε χρήμα, ακίνητα, είδη, υπηρεσίες, εξοπλισμό ή την εκτέλεση έργων/μελετών, προς όφελος του Α.Ε.Ι., κληρονομιά ή κληροδοσία, καθώς και χορηγία εφόσον δεν αντίκειται στην αποστολή του Α.Ε.Ι.

ια) Επιλέγει τον Εκτελεστικό Διευθυντή του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και τον παύει από τα καθήκοντά του.

ιβ) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, την κατανομή των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 237, καθώς και τη χρήση των αποθεματικών του Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 242.

ιγ) Εποπτεύει και ελέγχει τη λειτουργία του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη και πρότασης της Κοσμητείας κάθε Σχολής και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.

ιδ) Ορίζει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., τους παύει από τα καθήκοντά τους, εποπτεύει τη λειτουργία της εταιρείας και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.

ιε) Εγκρίνει την ίδρυση ή τη συμμετοχή σε εταιρείες τεχνοβλαστών ή άλλες εταιρείες, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, και ορίζει τους εκπροσώπους του Α.Ε.Ι. στα όργανα διοίκησής τους.

ιστ) Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό για την αξιοποίηση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς και τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων του Α.Ε.Ι.

ιζ) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, το σχέδιο ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες του Α.Ε.Ι. και υποβάλλει αυτό προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ιη) Συγκροτεί το Τεχνικό Συμβούλιο του Ιδρύματος.

ιθ) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα.

κ) Προσελκύει νέες χρηματοδοτήσεις, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και συνεργασίες με φορείς του εξωτερικού.

κα) Συγκροτεί τις Επιτροπές των άρθρων 218 έως 222, και εγκρίνει τα σχέδια των άρθρων 224 έως 228.

κβ) Ορίζει τους Κοσμήτορες μεταξύ των τριών (3) υποψηφίων που υποδεικνύονται από την Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτείται από την Κοσμητεία, και τους παύει για σπουδαίο λόγο.

κγ) Ορίζει Πρόεδρο Τμήματος και Διευθυντή Τομέα εάν σε ένα Τμήμα ή Τομέα δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για το αντίστοιχο αξίωμα.

κδ) Ελέγχει τα εγκεκριμένα Μητρώα Γνωστικών Αντικειμένων και τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων, και δύναται να τα αναπέμψει όπου διαπιστώνεται ότι δεν έχουν καταρτιστεί με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο.

κε) Ασκεί έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και δύναται να αναπέμπει τα πρακτικά εκλογής ή εξέλιξης εφόσον διαπιστώνονται πλημμέλειες επί της διαδικασίας.

κστ) Παύει τους Αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι. με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) για σπουδαίο λόγο, όπως την τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων, τη μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού, του Οργανισμού και των αποφάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και την αναιτιολόγητη μη υλοποίηση του εγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου και των προγραμματικών συμφωνιών του Ιδρύματος του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12).

κζ) Εγκρίνει την ίδρυση Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.), ελέγχει και εποπτεύει τη λειτουργία τους και ορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές που διενεργούν τον ετήσιο έλεγχο.

κη) Συνεργάζεται με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου του Ιδρύματος.

κθ) Δύναται να ζητά οποιαδήποτε πληροφορία, έγγραφο ή στοιχείο που σχετίζεται με τη λειτουργία του Ιδρύματος και κατά την κρίση του είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του.

λ) Εγκρίνει την έκθεση πεπραγμένων του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος, της Επιτροπής Ερευνών και του Δ.Σ. της Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας.

λα) Συγκροτεί Επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

λβ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία κοινοποιεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

 1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης η άσκηση αρμοδιοτήτων των περ. ζ΄, η΄, θ΄, ι΄και ιθ΄ της παρ. 1 δύναται να μεταβιβάζεται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, εφόσον του έχει ανατεθεί ο αντίστοιχος τομέας ευθύνης.
 2. Οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) δύναται να υποβάλει εγγράφως ενώπιον του Σ.Δ. πρόταση δυσπιστίας στο πρόσωπο του Πρύτανη, εάν υφίσταται σπουδαίος λόγος, όπως η τέλεση πειθαρχικών παραπτωμάτων, η μη εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού και των αποφάσεων του Σ.Δ. και η αναιτιολόγητη μη υλοποίηση του εγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου και των προγραμματικών συμφωνιών του Ιδρύματος του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12). Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) δύναται να γίνει δεκτή η πρόταση ς δυσπιστίας. Κατά την ίδια συνεδρίαση, με όμοια απόφαση που λαμβάνεται με την ίδια πλειοψηφία αποφασίζεται εάν ο Πρύτανης παύεται και από εσωτερικό μέλος του Σ.Δ., καθώς και ποιο από τα εσωτερικά μέλη αναλαμβάνει προσωρινά τα καθήκοντα Πρύτανη. Η ανάληψη καθηκόντων Πρύτανη στην περίπτωση αυτή είναι μεταβατική μέχρι την ανάδειξη νέου Πρύτανη. σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 15

Αρμοδιότητες Πρύτανη

 

 1. Ο Πρύτανης έχει τις αρμοδιότητες του παρόντος και όσες άλλες προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα ο Πρύτανης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Προΐσταται του Α.Ε.Ι, το εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως και έχει τη γενική εποπτεία λειτουργίας του.

β) Προΐσταται του Συμβουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει εισηγητές των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, προεδρεύει των εργασιών τους, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορίσει ως εισηγητή άλλο μέλος και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους.

γ) Έχει την ευθύνη της τήρησης της νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και των λοιπών αποφάσεων των οργάνων διοίκησης και παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι.

δ) Έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του Α.Ε.Ι., των διδασκόντων και των φοιτητών.

ε) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και τον προϋπολογισμό του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης (ΕΠΑ) καθώς και τις αναμορφώσεις τους και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

στ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή τον τελικό οικονομικό απολογισμό του Ιδρύματος και τον υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

ζ) Εγκρίνει την εκτέλεση δαπανών και λαμβάνει κάθε απόφαση που απαιτείται για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων με σκοπό την προμήθεια ειδών, την παροχή υπηρεσιών και εκτέλεση έργων ή μελετών, καθαρής αξίας, πλέον Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), με  ανώτατο όριο το ποσό που αντιστοιχεί στη διαγωνιστική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , εφόσον οι δαπάνες βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή το ΕΠΑ του Α.Ε.Ι.

η) Συγκροτεί τις πάσης φύσεως Επιτροπές, τεχνικών προδιαγραφών, διενέργειας και αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής κ.λπ., και εγκρίνει τα πρακτικά τους για διαγωνιστικές διαδικασίες που έχει αρμοδιότητα ο Πρύτανης σύμφωνα με την περ. ζ).

θ) Υπογράφει τις πάσης φύσεως συμβάσεις με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεσμεύουν το Α.Ε.Ι.

ι) Καταρτίζει σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις ανά τομέα ευθύνης και τον Εκτελεστικό Διευθυντή τετραετές στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη του Ιδρύματος σε θέματα ακαδημαϊκά, ερευνητικά, διεθνοποίησης, δια βίου μάθησης, σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία, ενίσχυσης της καινοτομίας εντός του Α.Ε.Ι. και εν γένει ενίσχυσης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Ιδρύματος, το οποίο υποβάλει προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

ια) Καταρτίζει σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις του Α.Ε.Ι. ανά τομέα ευθύνης τους και τον Εκτελεστικό Διευθυντή τις προγραμματικές συμφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’12) με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και υποβάλλει αυτές προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

ιβ) Είναι διατάκτης των δαπανών του Ιδρύματος.

ιγ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις ανά τομέα ευθύνης και τον Εκτελεστικό Διευθυντή σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού και το υποβάλει προς έγκριση στη Σύγκλητο.

ιδ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τους Αντιπρυτάνεις και τον Εκτελεστικό Διευθυντή σχέδιο του Οργανισμού του Α.Ε.Ι. και το υποβάλει προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

ιε) Προεδρεύει του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και εισηγείται προς τη Σύγκλητο τον ορισμό του Διευθυντή Επιμόρφωσης.

ιστ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον Εκτελεστικό Διευθυντή το σχέδιο ετήσιου και πολυετούς προγραμματισμού προσλήψεων διοικητικού προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες του Α.Ε.Ι. και υποβάλει αυτό προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

ιζ) Προκηρύσσει τις νέες θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και εκδίδει τις πράξεις διορισμού όλων των κατηγοριών προσωπικού του Α.Ε.Ι., τις πράξεις υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού, εκτός εάν αυτές έχουν ανατεθεί ειδικώς σε άλλα όργανα, καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις άγονης εκλογής ή αρνητικής κρίσης.

ιη) Μεριμνά για την οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. και τοποθετεί το διοικητικό προσωπικό σε αυτές.

ιθ) Ορίζει, κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή, τους Προϊσταμένους των διοικητικών δομών, έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών κρίσης επιλογής Προϊσταμένων σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)  και μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του ιδρύματος.

κ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων, την οποία υποβάλει προς το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.

κα) Συγκροτεί Επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του.

κβ) Καταρτίζει σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιπρύτανη και τον Εκτελεστικό Διευθυντή τον ετήσιο προγραμματισμό και απολογισμό για την αξιοποίηση της περιουσίας του Α.Ε.Ι., καθώς και τον ετήσιο απολογισμό δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και τους υποβάλλει προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης.

κγ) Προεδρεύει της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).

κδ) Προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι.

κε) Εισηγείται προς τη Σύγκλητο τα μέλη του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., μετά από πρόταση της Κοσμητείας κάθε Σχολής.

κστ) Μπορεί να ζητά τη χορήγηση στοιχείων και εγγράφων από οποιοδήποτε όργανο και να τα θέτει υπόψη του Συμβουλίου Διοίκησης.

κζ) Είναι υπεύθυνος για θέματα ασφάλειας και για την προστασία του πάσης φύσεως προσωπικού και των φοιτητών του Α.Ε.Ι., καθώς και της ακίνητης και κινητής περιουσίας του ιδρύματος.

κη) Μεριμνά για τη λήψη μέτρων που διασφαλίζουν την πρόσβαση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στους χώρους του Α.Ε.Ι., καθώς και την προσβασιμότητα των φοιτητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διδασκαλία και την έρευνα.

κθ) Λαμβάνει κάθε είδους μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα αρμόδια όργανα διοίκησης του ιδρύματος αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.

 1. Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης, καθορίζεται η σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του.
 2. Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης, οι αρμοδιότητες της περ. ιη) της παρ. 1 δύνανται να μεταβιβάζονται προς τον Εκτελεστικό Διευθυντή.
 3. Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης, οι αρμοδιότητες των περ. κβ) και κδ) της παρ. 1 δύναται να μεταβιβάζονται προς άλλο μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι., εφόσον στο Καταστατικό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. προβλέπεται ότι μπορεί ως Πρόεδρος του Δ.Σ. να ορίζεται και άλλο μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. πλην του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 16

Σύγκλητος

 

 1. Η Σύγκλητος αποτελείται από: α) τον Πρύτανη, β) τους Κοσμήτορες των Σχολών, γ) τους Προέδρους των Τμημάτων, δ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον υπηρετούν σε αυτό αντίστοιχες κατηγορίες προσωπικού, που αναδεικνύονται σύμφωνα με το άρθρο 41 και ε) τους εκπροσώπους των φοιτητών σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των μελών της Συγκλήτου των περιπτώσεων α) έως γ). Εάν, με βάση το παραπάνω ποσοστό, προκύπτει δεκαδικός αριθμός, ο οποίος είναι μεγαλύτερος από το 0,5 στρογγυλοποιείται στην αμέσως μεγαλύτερη ακέραιη μονάδα, με την υποχρέωση εκπροσώπησης κάθε κύκλου σπουδών, κατ’ ελάχιστον από έναν (1) φοιτητή. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών αναδεικνύονται από το Συμβούλιο Φοιτητών σύμφωνα με το άρθρο 43.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου έχουν οι Αντιπρυτάνεις, στους οποίους ανατίθεται τομέας ευθύνης σχετικός με τις αρμοδιότητες της παρ. 4 του παρόντος.
 3. Η Σύγκλητος συνεδριάζει νόμιμα, ακόμη και εάν δεν έχουν αναδειχτεί οι εκπρόσωποι των φοιτητών και των κατηγοριών των μελών Ε.ΔΙ.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι.
 4. Η Σύγκλητος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι.:

α) Εγκρίνει την ίδρυση ή την τροποποίηση προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος, καθώς και το περιεχόμενό τους.

β) Εγκρίνει τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών.

γ) Εγκρίνει τον Ιδρυματικό Κατάλογο Μαθημάτων.

δ) Υποβάλει προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων γνώμη για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, απορρόφηση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος.

ε) Εγκρίνει τη σύναψη συνεργασιών με ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258) και τεχνολογικά ινστιτούτα για την οργάνωση διιδρυματικών προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, καθώς και τα πρωτόκολλα για ακαδημαϊκή ή ερευνητική συνεργασία με φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

στ) Εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη.

ζ) Εγκρίνει την έναρξη και τη λήξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων.

η) Επεξεργάζεται και υποβάλει προτάσεις προς το Συμβούλιο Διοίκησης για την κατάρτιση του τετραετούς στρατηγικού σχεδίου του Ιδρύματος σε θέματα ακαδημαϊκής και ερευνητικής πολιτικής και ανάπτυξης, διεθνοποίησης, δια βίου μάθησης, σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία, ενίσχυσης της καινοτομίας εντός του Α.Ε.Ι. και εν γένει ενίσχυσης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Ιδρύματος.

θ) Χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος, μεριμνώντας για τη διασφάλιση και την αναβάθμιση της ποιότητάς τους και συγκροτεί την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του Ιδρύματος.

ι) Εγκρίνει την ίδρυση πανεπιστημιακών εργαστηρίων, πανεπιστημιακών κλινικών, πανεπιστημιακών μουσείων, ερευνητικών ινστιτούτων, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου οργάνου των μονάδων στις οποίες εγκαθίστανται και ορίζει τον επικεφαλής αυτών έως τη διενέργεια της πρώτης εκλογικής διαδικασίας, καθώς και εάν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ή ελλείψει αυτών για οιονδήποτε λόγο.

ια) Εγκρίνει την ίδρυση Τομέων στις υφιστάμενες ακαδημαϊκές μονάδες, Τμήματα ή Σχολές και τις μεταβολές αυτών.

ιβ) Εγκρίνει την ίδρυση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

ιγ) Συγκροτεί το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και ορίζει τον Διευθυντή Επιμόρφωσης του Κέντρου, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη.

ιδ) Εγκρίνει την ίδρυση του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

ιε) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση ή μετονομασία Ερευνητικών Ινστιτούτων.

ιστ) Επιλέγει, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., τους Επιστημονικούς Διευθυντές των Ερευνητικών Ινστιτούτων, καθώς και τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών, εφόσον υφίστανται.

ιζ) Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., και έκτακτου διδακτικού προσωπικού, κατόπιν εισήγησης των Κοσμητειών των Σχολών του Α.Ε.Ι., ύστερα από πρόταση των Συνελεύσεων των Τμημάτων, τον οποίο υποβάλει προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ιη) Κατανέμει τις θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και έκτακτου διδακτικού προσωπικού που εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τα Τμήματα του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τον εγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

ιθ) Εγκρίνει τις αιτήσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. από ένα Τμήμα σε άλλο Τμήμα του ίδιου Α.Ε.Ι., μετά από γνώμη της Κοσμητείας και της Συνέλευσης του Τμήματος που υπηρετεί κάθε μέλος.

κ) Απονέμει τίτλους Ομότιμων και Επιτίμων Καθηγητών και Επίτιμων Διδακτόρων, κατόπιν εισήγησης της Κοσμητείας.

κα) Επιλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 269.

 

Άρθρο 17

Εκτελεστικός Διευθυντής

 

 1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συνιστάται θέση εκτελεστικού διευθυντή επί θητεία, που υπάγεται απευθείας στο Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Α.Ε.Ι. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής επιλέγεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, που επισπεύδεται με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Η θητεία του Διευθυντή είναι παράλληλη με τη θητεία του Σ.Δ.
 2. Η πρόσκληση περιλαμβάνει τα απαιτούμενα προσόντα καθώς και τα πρόσθετα επιθυμητά προσόντα, τις λοιπές γνώσεις και δεξιότητες, που συνεκτιμώνται, τον τρόπο και τα δικαιολογητικά απόδειξης των προσόντων που λαμβάνονται υπόψη για την αξιολόγηση των υποψηφίων, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τον τρόπο υποβολής τους καθώς και τη δυνατότητα διενέργειας προσωπικής συνέντευξης των υποψηφίων.
 3. Ως ελάχιστα προσόντα επιλογής του Διευθυντή του Α.Ε.Ι. ορίζονται τα εξής:

α) πτυχίο και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμοι τίτλοι της αλλοδαπής,

β) πολύ καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39),

γ) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε θέματα σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση ή την έρευνα ή την εν γένει διοικητική εμπειρία σε ερευνητικούς οργανισμούς ή υπηρεσίες ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Πλέον των προσόντων διορισμού του παρόντος, απαιτείται το φυσικό πρόσωπο που θα επιλεγεί ως Διευθυντής του Α.Ε.Ι. να έχει τα γενικά προσόντα και τις προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτά ορίζονται στον ν. 3528/2007 (Α’26), και να μην έχει τα κωλύματα διορισμού του ίδιου νόμου.

 1. Δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση της παρ. 1 έχουν: α) δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που ανήκουν οργανικά στο Α.Ε.Ι., β) δημόσιοι υπάλληλοι άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143) και γ) ιδιώτες. Εάν επιλεγεί υποψήφιος που υπηρετεί με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου σε φορείς της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτησή του αποτελεί η προηγούμενη καταγγελία της σύμβασής του κατόπιν αίτησής του, χωρίς να δικαιούται οιαδήποτε αποζημίωση ή άλλο δικαίωμα που απορρέει από την καταγγελία της σύμβασής του, ενώ σε περίπτωση επιλογής υπαλλήλου του δημοσίου τυγχάνει ανάλογης εφαρμογής η παρ. 4 του άρθρου 84 του ν. 3528/2007. Δεν υφίσταται περιορισμός ως προς τον αριθμό των θητειών που δύναται να επιλεγεί το ίδιο φυσικό πρόσωπο στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή.
 2. Το Συμβούλιο Διοίκησης αξιολογεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, συνεκτιμά το σύνολο των προσόντων τους σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και επιλέγει με αυξημένη πλειοψηφία εννέα ενδεκάτων (9/11) αυτόν που θεωρεί καταλληλότερο για την πλήρωση της θέσης. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται, όπου απαιτείται πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία η διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε προτίμηση υποψηφίων, όπου και επιλέγεται αυτός που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία.
 3. Η τοποθέτηση του Εκτελεστικού Διευθυντή πραγματοποιείται:

α) με πράξη του Πρύτανη, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σ.Δ., εάν ο επιλεγείς υποψήφιος προέρχεται από το προσωπικό του Α.Ε.Ι.,

β) με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ανά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν εισήγησης του Σ.Δ., με την οποία αποσπάται ο επιλεγείς υπάλληλος κατά παρέκκλιση της διαδικασίας και των προϋποθέσεων που προβλέπονται για τους δημόσιους υπαλλήλους,  όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη του φορέα στον οποίο υπηρετεί, εάν έχει την ιδιότητα δημόσιου υπαλλήλου που υπηρετεί σε άλλον φορέα του δημόσιου τομέα, πλην του Α.Ε.Ι.,

γ) με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280), εάν ο επιλεγείς υποψήφιος είναι ιδιώτης.

 1. Το ύψος των αποδοχών του εκτελεστικού διευθυντή του Α.Ε.Ι. καθορίζεται στον μισθό που αντιστοιχεί στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο (Μ.Κ.) σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β΄ του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και λαμβάνει το επίδομα Προϊσταμένου γενικής διεύθυνσης του άρθρου 16 του ίδιου νόμου.
 2. Η θητεία του Διευθυντή λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης. Η θητεία του Διευθυντή δύναται να λήξει πρόωρα με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) για σπουδαίο λόγο που ανάγεται σε πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του ή μη υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου Διοίκησης ή αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του για λόγους υγείας ή αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, καθώς επίσης και εάν συντρέχουν προϋποθέσεις δυνητικής θέσης σε αργία κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του ν. 3528/2007. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του εκτελεστικού διευθυντή ισοδυναμεί με: α) λήξη της τοποθέτησής του στη εν λόγω θέση και επιστροφή του στη θέση και την οργανική μονάδα που υπηρετούσε στο Α.Ε.Ι. πριν από την επιλογή του, εάν είναι υπάλληλος του Α.Ε.Ι., β) λήξη της απόσπασης εάν έχει την ιδιότητα υπαλλήλου άλλου φορέα και γ) απόλυση εάν είναι ιδιώτης. Ο ως άνω τερματισμός δεν γεννά κανένα δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλης αξίωσης του υπαλλήλου.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες εκτελεστικού διευθυντή

 

 1. Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) προΐσταται των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. και του προσωπικού τους, πλην της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, συντονίζει και εποπτεύει το έργο τους, μεριμνά για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία του Α.Ε.Ι., την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου και της ετήσιας στοχοθεσίας του, συνεργάζεται με τους Προϊσταμένους και το λοιπό προσωπικό των οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του. Ειδικότερα, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) επικουρεί το Συμβούλιο Διοίκησης και τον Πρύτανη κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και εισηγείται επί θεμάτων που του ανατίθενται σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τον συντονισμό των δράσεων του Α.Ε.Ι.,

β) παρακολουθεί την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του άρθρου 224, των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12), της ετήσιας στοχοθεσίας του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι.,

γ) συντονίζει και εποπτεύει την υλοποίηση του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Ε.Ι.,

δ) εισηγείται την εφαρμογή μέτρων προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για την επίτευξη των στόχων του Α.Ε.Ι., του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Α.Ε.Ι.,

ε) μετέχει στα συλλογικά όργανα του Α.Ε.Ι. που προεδρεύει ο Πρύτανης ή ο αρμόδιος ανά περίπτωση Αντιπρύτανης, καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι., κατόπιν εντολής του Πρύτανη, χωρίς δικαίωμα ψήφου,

στ) συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. και μεριμνά για τη βελτίωση της αποδοτικότητάς της,

ζ) σχεδιάζει και συντονίζει τις δράσεις προβολής του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τις αποφάσεις των οργάνων του,

η) συνεργάζεται με τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου για την εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι.,

θ) παρακολουθεί το έργο των επιτροπών των άρθρων 218 έως 222 και την εκπόνηση των σχεδίων των άρθρων 224 έως 228,

ι) συνεργάζεται με όλες τις οργανικές και ακαδημαϊκές μονάδες του Α.Ε.Ι., προκειμένου να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι. και να εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. μέτρα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους,

ια) καταρτίζει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων, την οποία υποβάλει προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.,

ιβ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. ή του ανατίθεται από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.

 1. Ο εκτελεστικός διευθυντής δύναται να ασκεί αρμοδιότητες οικονομικής διαχείρισης του τακτικού προϋπολογισμού και του εθνικού προγράμματος ανάπτυξης (ΕΠΑ), κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης και μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτή δεν έχει μεταβιβαστεί σε Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 19

Απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα

 

Ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) απαλλάσσονται εν όλω ή εν μέρει από τα διδακτικά τους καθήκοντα, με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Τμήματος δύναται να απαλλάσσονται από μέρος των διδακτικών τους καθηκόντων τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ

Άρθρο 20

Ακαδημαϊκή διάρθρωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

 1. Κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) διαρθρώνεται από ακαδημαϊκές μονάδες δύο (2) επιπέδων: α) τις Σχολές και β) τα Τμήματα.
 2. Κάθε Σχολή διαρθρώνεται κατ’ ελάχιστον από δύο (2) Τμήματα, καλύπτει μία (1) ενότητα συγγενών επιστημονικών περιοχών και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση στη διδασκαλία και την έρευνα μεταξύ των Τμημάτων της. Η Σχολή έχει ως αρμοδιότητα την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας των Τμημάτων και του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου που παράγεται από αυτά, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι. . Η Σχολή έχει διακριτά όργανα από αυτά του Α.Ε.Ι. Κατ’ εξαίρεση, είναι δυνατή η ίδρυση και λειτουργία Μονοτμηματικής Σχολής, εφόσον κρίνεται αναγκαίο για την ανάπτυξη και καλλιέργεια της επιστήμης που θεραπεύει.
 3. Το Τμήμα αποτελεί τη θεμελιώδη ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος και έχει ως στόχο την προαγωγή ενός συγκεκριμένου πεδίου της επιστήμης, της τεχνολογίας των γραμμάτων και των τεχνών μέσω της εκπαίδευσης και της έρευνας. Για την επίτευξη της αποστολής του, το Τμήμα οργανώνει αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλα Τμήματα προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συντονίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο και εξασφαλίζει τη συνεχή βελτίωση της μάθησης σε αυτά.
 4. Τα Τμήματα μπορεί να διαρθρώνονται σε επιμέρους μονάδες, τους Τομείς, οι οποίοι καλύπτουν ένα μέρος του επιστημονικού πεδίου του Τμήματος, αποτελούμενο από συγγενή γνωστικά αντικείμενα, και έχουν ως σκοπό τον συντονισμό του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στα αντικείμενά τους. Το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων των Τομέων καλύπτει όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Για τη διάρθρωση ενός Τμήματος σε Τομείς απαιτούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να υπηρετούν κατ’ ελάχιστον είκοσι ένα (21) μέλη Δ.Ε.Π. στο Τμήμα και β) να ιδρύονται κατ’ ελάχιστον τρεις (3) Τομείς.
 5. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) τοποθετούνται σε Τμήματα ή Μονοτμηματικές Σχολές και καλύπτουν τις ανάγκες του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και διοικητικού έργου του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής που υπηρετούν. Με απόφαση της Κοσμητείας, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Συνέλευσης του Τμήματος που υπηρετούν, δύνανται να καλύπτουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες άλλων Τμημάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής, μετά από πρόταση της Συνέλευσής τους.

Άρθρο 21

Ίδρυση – Κατάργηση – Μεταβολές ακαδημαϊκών μονάδων

 

 1. Η ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μεταβολή γνωστικού αντικειμένου, μεταβολή έδρας και η κατάργηση ακαδημαϊκής μονάδας, επιπέδου Σχολής ή Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, πραγματοποιείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, καθώς και γνώμη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), με αναλογική εφαρμογή του άρθρου 5. Η διατύπωση της γνώμης πραγματοποιείται μετά από ερώτημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή του ερωτήματος. Για εξαιρετικούς λόγους, όπως ιδίως για την υποβολή διευκρινιστικών ερωτημάτων από τα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα, η προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για μία (1) μόνο φορά και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, η πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος υποβάλλεται χωρίς την παροχή γνώμης.
 2. Η μετονομασία ακαδημαϊκής μονάδας, επιπέδου Σχολής ή Τμήματος του Α.Ε.Ι., εφόσον δεν πραγματοποιείται μεταβολή του επιστημονικού πεδίου που θεραπεύει, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. Εάν υφίσταται μεταβολή του επιστημονικού πεδίου της ακαδημαϊκής μονάδας, ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 1.
 3. Για τη συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή έδρας, κατάργηση ή κάθε άλλη μεταβολή υφιστάμενης ακαδημαϊκής μονάδας, η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. δύναται να ζητά την εισήγηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας που αφορά η μεταβολή.
 4. Με το προεδρικό διάταγμα της παρ. 1 ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που ανακύπτουν από τη μεταβολή, όπως η ολοκλήρωση της φοίτησης των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών στα προγράμματα σπουδών της ακαδημαϊκής μονάδας, θέματα σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση του διδακτικού προσωπικού, ο χρόνος έναρξης ισχύος της μεταβολής, η διάθεση της κινητής περιουσίας και του πάσης φύσεως εξοπλισμού, η συνέχιση ή μη της οργάνωσης και λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών της ακαδημαϊκής μονάδας, η μεταφορά ή κατάργηση των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων που λειτουργούν στην ακαδημαϊκή μονάδα, όπως πανεπιστημιακά εργαστήρια, πανεπιστημιακές κλινικές και πανεπιστημιακά μουσεία, θέματα σχετικά με τους τίτλους σπουδών που παρέχονται και κάθε είδους άλλο ζήτημα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των ακαδημαϊκών μονάδων που μεταβάλλονται. Εάν προβλέπεται η ίδρυση ακαδημαϊκής μονάδας, με το προεδρικό διάταγμα καθορίζεται ο αριθμός των οργανικών θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που συστήνονται για τις ανάγκες του Τμήματος.
 5. Η ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία ή κατάργηση Τομέα πραγματοποιείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι. καθορίζεται ο ελάχιστος αριθμός των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που απαιτείται να υπηρετούν ανά Τομέα, οι λοιπές προϋποθέσεις και ειδικότεροι όροι που διέπουν τη διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάτμησης, μετονομασίας ή κατάργησης των Τομέων.
 6. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετούν στο Τμήμα τοποθετούνται στους Τομείς του Τμήματος σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο και το εν γένει επιστημονικό τους έργο. Με όμοια απόφαση, τα μέλη του πρώτου εδαφίου μπορούν να μετακινούνται αιτιολογημένα και να τοποθετούνται σε άλλον Τομέα του Τμήματος. Τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να παρέχουν εκπαιδευτικό, ερευνητικό, εργαστηριακό, κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο προς άλλους Τομείς του Τμήματος, από αυτόν που έχουν τοποθετηθεί, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος.
 7. Οι ακαδημαϊκές μονάδες του Α.Ε.Ι. καθίστανται αυτοδύναμες, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) τα Τμήματα έχουν κατ’ ελάχιστον οκτώ (8) μέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τα δύο (2) είναι της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και οργανώνουν και παρέχουν κατ’ ελάχιστον ένα (1) πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών, στο οποίο εγγράφονται φοιτητές,

β) οι Σχολές έχουν κατ΄ ελάχιστον ένα Τμήμα αυτοδύναμο σύμφωνα με την περ. α).

Η περ. α) ισχύει και για τις Μονοτμηματικές Σχολές. Για την αυτοδυναμία ακαδημαϊκής μονάδας εκδίδεται διαπιστωτική απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., οι έννομες συνέπειες της οποίας ανατρέχουν στον χρόνο πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας.

Άρθρο 22

Όργανα Σχολής

 

 

 1. Οι Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) έχουν τα ακόλουθα όργανα:

α) Κοσμήτορα,

β) Κοσμητεία.

 1. Ειδικά, οι Μονοτμηματικές Σχολές έχουν τα ακόλουθα όργανα:

α) Κοσμήτορα, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητες του άρθρου 26 και του άρθρου 33.

β) Συνέλευση Σχολής, η οποία συγκροτείται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 29 και ασκεί τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος του άρθρου 23.

γ) Κοσμητεία, η οποία συγκροτείται κατ΄ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 31 και ασκεί κατ’ ανάλογη εφαρμογή τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ίδιου άρθρου.

 

 

 

Άρθρο 23

Κοσμητεία

 

 1. Η Κοσμητεία αποτελείται από: α) τον Κοσμήτορα της Σχολής, β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον υπηρετούν στα Τμήματα της Σχολής μέλη των εν λόγω κατηγοριών προσωπικού, και δ) τους εκπροσώπους των φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των μελών της Κοσμητείας των περ. α) και β), οι οποίοι αναδεικνύονται μεταξύ των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων.
 2. Η Κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ασκεί τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της,

β) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής, καθώς και την πορεία ανάπτυξής της και εγκρίνει ετησίως το αναπτυξιακό σχέδιο του άρθρου 27, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), καθώς και την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας,

γ) λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των δράσεων της Σχολής,

δ) εγκρίνει, μετά από εισήγηση της Συνέλευσης των Τμημάτων, τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων της Σχολής,

ε) κατατάσσει σε φθίνουσα σειρά κατάταξης τα γνωστικά αντικείμενα των μελών Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις ανάγκες των Τμημάτων, εφόσον αυτά δεν έχουν καταταχθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος,

στ) απορρίπτει αιτιολογημένα αιτήματα για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που έχουν συμπεριληφθεί στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, εάν υφίστανται μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής, που μπορούν να καλύψουν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές, εργαστηριακές και λοιπές ανάγκες ενός Τμήματος για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας εντός της ίδιας Σχολής και του Α.Ε.Ι.,

ζ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τις ανάγκες των Τμημάτων για την επιλογή εντεταλμένων διδασκόντων, εφόσον η επιλογή αυτών βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, κατόπιν πρότασης των Συνελεύσεων των Τμημάτων,

η) εισηγείται προς τον Πρύτανη τις ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό σχετικά με τη στελέχωση των υπηρεσιών της Σχολής, των Τμημάτων της και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων της,

θ) εισηγείται προς το Συμβούλιο Διοίκησης τις ανάγκες για την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και λοιπού επιστημονικού έργου της Σχολής και των Τμημάτων της προκειμένου να καλυφθούν από την επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι., και εάν αυτός δεν επαρκεί από την ετήσια κατανομή ίδιων πόρων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),

ι) ελέγχει το μητρώο γνωστικών αντικειμένων κάθε Τμήματος της Σχολής και μπορεί να το αναπέμπει στη Συνέλευση του Τμήματος εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα παρουσιάζουν εξαιρετική στενότητα και περιορισμένο επιστημονικό πεδίο, στοχεύοντας σε εξατομικευμένες περιπτώσεις,

ια) ελέγχει το Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων σύμφωνα με το εγκεκριμένο μητρώο γνωστικών αντικειμένων,

ιβ) προτείνει στο Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. τον εκπρόσωπο της Σχολής στην Επιτροπή Ερευνών,

ιγ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τον εκπρόσωπο της Σχολής στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης,

ιδ) αναζητά πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει δραστηριοτήτων της Σχολής και των Τμημάτων της, καθώς και για την αναβάθμιση των υποδομών τους,

ιε) εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. την εκτέλεση έργων και μελετών για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της Σχολής και των Τμημάτων της, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι. και την εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση,

ιστ) συντονίζει τη διεξαγωγή των κοινών μαθημάτων Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής του Α.Ε.Ι.,

ιζ) εισηγείται την ένταξη μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της Σχολής στον ιδρυματικό κατάλογο,

ιη) καθορίζει τις πρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις για τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της Σχολής, από φοιτητές άλλων προγραμμάτων σπουδών της ίδιας ή άλλης Σχολής, εφόσον η παρακολούθησή τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, όπως εργαστήρια και κλινικές ασκήσεις,

ιθ) εγκρίνει το αναπτυξιακό σχέδιο της Σχολής και διατυπώνει γνώμη για το στρατηγικό σχέδιο, κατά το μέρος που αφορά στη Σχολή,

κ) συνεργάζεται με τα Τμήματα προκειμένου να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ αυτών για την προαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας και την ενίσχυση της διεπιστημονικότητας των προγραμμάτων σπουδών,

κα) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργηση διεπιστημονικών πανεπιστημιακών εργαστηρίων ή πανεπιστημιακής κλινικής ή πανεπιστημιακού μουσείου της Σχολής,

κβ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 24

Διαδικασία ανάδειξης Κοσμήτορα

 

 1. Ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εκδίδει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα κατ’ ελάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Κοσμήτορα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε τριάντα (30) ημέρες.
 2. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Κοσμήτορα έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή της οικείας Σχολής, τα οποία τελούν σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων. Η θητεία του Κοσμήτορα είναι τριετής.
 3. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Κοσμήτορα:

α) μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται,

β) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Κοσμήτορα για τουλάχιστον δύο (2) θητείες σε Σχολή του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.

 1. Το αξίωμα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστο με το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου και ιδίως του Πρύτανη, Αντιπρύτανη, Προέδρου Τμήματος ή Διευθυντή Τομέα, καθώς και με την ιδιότητα μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης. Κατ΄ εξαίρεση είναι επιτρεπτή η κατοχή της θέσης Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου και Ερευνητικού Ινστιτούτου. Η ιδιότητα του Κοσμήτορα είναι ασυμβίβαστη με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ιδρύματος. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ` όλη τη διάρκεια της θητείας του Κοσμήτορα και εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη τέτοιου, το εν λόγω πρόσωπο παύεται με απόφαση του Σ.Δ.
 2. Κάθε υποψήφιος που επιθυμεί να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το αξίωμα του Κοσμήτορα υποβάλει αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ενώπιον του Σ.Δ., το οποίο συνοδεύεται από πρόταση του υποψηφίου για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων της Σχολής και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων της σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι., την Εθνική Στρατηγική στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.
 3. Με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, που εκδίδεται εντός επτά (7) ημερών από την έκδοση της πρόσκλησης της παρ. 1, συγκροτείται Επιτροπή, αποτελούμενη από έναν (1) εκπρόσωπο κάθε Τμήματος της Σχολής, που είναι Μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή, ο οποίος υποδεικνύεται κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος. Αντικείμενο της Επιτροπής είναι: α) η προσέλκυση υποψηφίων για το αξίωμα του Κοσμήτορα, β) η αξιολόγηση των ακαδημαϊκών, επιστημονικών και διοικητικών προσόντων των υποψηφίων, καθώς και η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων της Σχολής και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων της, γ) η πρόσκληση των υποψηφίων για διαβούλευση με τα μέλη της Σχολής και δ) η επιλογή των τριών (3) υποψηφίων ως καταλληλότερων από το σύνολο των υποψηφίων μετά από την αξιολόγησή τους και η υποβολή τεκμηριωμένης εισήγησης προς το Συμβούλιο Διοίκησης.
 4. Το Σ.Δ. αξιολογεί τα διοικητικά, ακαδημαϊκά και ερευνητικά προσόντα των τριών (3) υποψηφίων, που προτάθηκαν από την Επιτροπή της παρ. 6 καθώς και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, με απόφαση του Σ.Δ., που λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και πλειοψηφία εννέα ενδεκάτων (9/11) εκλέγεται ο Κοσμήτορας μεταξύ των τριών (3) υποψηφίων. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται, οπότε απαιτείται η πλειοψηφία επτά ενδεκάτων (7/11). Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται, οπότε απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών. Ο Πρόεδρος του Σ.Δ. εκδίδει διαπιστωτική πράξη με την οποία ορίζεται ο Κοσμήτορας της Σχολής.

 

Άρθρο 25

Ρυθμίσεις για το αξίωμα του Κοσμήτορα

 

 1. Οι Κοσμήτορες υποχρεούνται να παρέχουν προς το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) κάθε αναγκαία πληροφορία ή στοιχείο σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί και να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον τους ζητηθεί από το Σ.Δ.
 2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδεκάτων (8/11) δύναται να παύεται από τα καθήκοντά του Κοσμήτορας, εφόσον υφίσταται σπουδαίος λόγος, όπως η ύπαρξη ασυμβίβαστου στο πρόσωπό του, η τέλεση πειθαρχικού παραπτώματος, η μη εφαρμογή της νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού και των αποφάσεων του Σ.Δ., η μη υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή του αναπτυξιακού σχεδίου της Σχολής.
 3. Εάν ο Κοσμήτορας παυτεί, παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εκδίδει πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα για το υπόλοιπο της θητείας και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 24. Η πρόσκληση εκδίδεται το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία παύσης, παραίτησης ή έκλειψης του Κοσμήτορα. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.), που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία επτά εντέκατων (7/11), ανατίθενται η άσκηση καθηκόντων Κοσμήτορα σε μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή που υπηρετεί σε Τμήμα της Σχολής, για το χρονικό διάστημα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του Κοσμήτορα. Η εκτέλεση καθηκόντων Κοσμήτορα σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο θητειών της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 24.

 

Άρθρο 26

Αρμοδιότητες Κοσμήτορα

 

Ο Κοσμήτορας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προΐσταται των υπηρεσιών της Σχολής και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία της,

β) συμμετέχει στη Σύγκλητο εκπροσωπώντας τη Σχολή και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες, την οργάνωση και τη λειτουργία της Σχολής,

γ) συγκαλεί την Κοσμητεία και προεδρεύει των εργασιών της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και ορίζει εισηγητές των θεμάτων μέλη της Κοσμητείας για τα θέματα που δεν εισηγείται ο ίδιος,

δ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Κοσμητείας και των λοιπών οργάνων του Α.Ε.Ι.,

ε) παρακολουθεί και συντονίζει την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου της Σχολής,

στ) παρακολουθεί την τήρηση της νομοθεσίας, του Εσωτερικού Κανονισμού του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Α.Ε.Ι.,

ζ) εποπτεύει την οργάνωση και λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου που οργανώνονται αποκλειστικά από τα Τμήματα της Σχολής ή από κοινού σε συνεργασία με άλλα Τμήματα άλλων Σχολών του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

η) συγκεντρώνει τις εισηγήσεις των Τμημάτων και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους για τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, εξοπλισμό και πόρους και τις υποβάλλει στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.,

θ) εποπτεύει τις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Τμημάτων της Σχολής,

ι) κατανέμει τους χώρους και τις υποδομές του Α.Ε.Ι. που έχουν διατεθεί για τις ανάγκες της Σχολής προς τα Τμήματα σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητές τους,

ια) εποπτεύει την καλή χρήση του πάσης φύσεως εξοπλισμού των ακαδημαϊκών μονάδων της Σχολής σύμφωνα με τον κανονισμό χρήσης εξοπλισμού του Α.Ε.Ι. και εισηγείται προς το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με τη συντήρηση ή την αναβάθμισή του,

ιβ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,

ιγ) χορηγεί τις άδειες των μελών Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τα άρθρα 157, για τις οποίες είναι αρμόδιος ο Κοσμήτορας,

ιδ) συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία και κοινοποιεί στο Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι.,

ιε) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 27

Αναπτυξιακό σχέδιο Σχολής

 

 1. Με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής, κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των Τμημάτων, συντάσσεται ετήσιο αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο δύναται να επικαιροποιείται ετησίως. Αποστολή του αναπτυξιακού σχεδίου είναι ο καλύτερος συντονισμός και η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων της Σχολής, των Τμημάτων της και των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών του Κεφαλαίου ΣΤ΄ σύμφωνα με το εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), την προγραμματική συμφωνία του Α.Ε.Ι. του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’12) και την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.
 2. Το αναπτυξιακό σχέδιο υποβάλλεται προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. το αργότερο έως το τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους και κοινοποιείται στη Σύγκλητο. Τα αναπτυξιακά σχέδια των Σχολών λαμβάνονται υπόψη κατά την εκπόνηση ή επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι.
 3. Το αναπτυξιακό σχέδιο περιλαμβάνει τις δράσεις που προτείνονται, τη στοχοθεσία της Σχολής, των Τμημάτων και των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών της, το χρονοδιάγραμμα που προτείνεται για την υλοποίησή τους, και ιδίως προτάσεις που αφορούν:

α) την ανάγκη ίδρυσης, αναδιάρθρωσης ή κατάργησης των προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών των Τμημάτων της Σχολής, σύμφωνα με τις εξελίξεις της επιστήμης, την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των προγραμμάτων, το ενδιαφέρον των υποψήφιων φοιτητών, τη διασύνδεση των προγραμμάτων με την αγορά εργασίας και τη συμβολή τους στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα,

β) τις δράσεις ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Τμημάτων της Σχολής, την ίδρυση ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών, τη συνεργασία με Ιδρύματα της αλλοδαπής, την προσέλκυση διδακτικού προσωπικού και ερευνητών από Ιδρύματα της αλλοδαπής,

γ) τη στοχοθεσία ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας των Τμημάτων, την προσέλκυση ανταγωνιστικών έργων/προγραμμάτων, τη σύσταση νέων ερευνητικών ομάδων και την προσέλκυση νέων χρηματοδοτήσεων,

δ) την ανάπτυξη των υποδομών και την αναβάθμιση του εξοπλισμού της Σχολής και των Τμημάτων,

ε) την ανάγκη ίδρυσης, συγχώνευσης ή κατάργησης πανεπιστημιακών εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων με στόχο την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους και την παροχή υπηρεσιών προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Άρθρο 28

Όργανα Τμήματος

 

Τα Τμήματα έχουν τα ακόλουθα όργανα:

α) Συνέλευση,

β) Διοικητικό Συμβούλιο,

γ) Πρόεδρο,

δ) Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 29

Συνέλευση Τμήματος – Συγκρότηση

 

 1. Η Συνέλευση Τμήματος αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Τμήματος, β) τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος, γ) τους Διευθυντές των Τομέων, εφόσον υφίστανται Τομείς στο Τμήμα, δ) όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, εάν ο συνολικός αριθμός που υπηρετεί σε αυτό δεν υπερβαίνει τον αριθμό σαράντα (40), ε) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος, εφόσον υπηρετεί μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας και στ) εκπροσώπους των φοιτητών που αντιστοιχούν σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των μελών της Συνέλευσης του Τμήματος των περ. α) έως γ) του παρόντος, με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον το Τμήμα οργανώνει προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους.
 2. Εάν ο συνολικός αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα υπερβαίνει τους σαράντα (40), η Συνέλευση του Τμήματος αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο του Τμήματος, β) τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος, γ) τους Διευθυντές των Τομέων δ) τους εκπροσώπους των μελών Δ.Ε.Π., οι οποίοι αναδεικνύονται ανά Τομέα. Ο αριθμός των εκπροσώπων που αντιστοιχεί ανά Τομέα διαμορφώνεται ως ακολούθως: α) στο τριάντα τοις εκατό (30%) των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν ανά Τομέα, εάν ο συνολικός αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα δεν υπερβαίνει τους εκατό (100), β) στο είκοσι τοις εκατό (20%) των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε κάθε Τομέα, εάν ο συνολικός αριθμός μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα είναι από εκατό (100) έως και διακόσια (200) και γ) στο δέκα τοις εκατό (10%) των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν σε κάθε Τομέα, εάν ο συνολικός αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα είναι άνω των διακοσίων (200).
 3. Η Συνέλευση λειτουργεί νομίμως εάν δεν έχουν υποδειχτεί οι εκπρόσωποι των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π και των φοιτητών. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ψηφίζουν μόνο για τα θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών και εν γένει φοιτητικά θέματα.

Άρθρο 30

Αρμοδιότητες Συνέλευσης Τμήματος

 

 1. Η Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Τμήματος και την πορεία ανάπτυξής του στο πλαίσιο της πολιτικής της Σχολής και του Ιδρύματος,

β) εισηγείται προς την Κοσμητεία το αναπτυξιακό σχέδιο του Τμήματος, το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 27,

γ) συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος και τον υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.),

δ) καταρτίζει το μητρώο γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος σύμφωνα με το άρθρο 144,

ε) καταρτίζει το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων για την εκλογή και εξέλιξη των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 145,

στ) παρέχει γνώμη για την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, μεταβολή επιστημονικού πεδίου ή κατάργηση Τομέων του Τμήματος,

ζ) συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος και κατατάσσει σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας τα προς προκήρυξη γνωστικά αντικείμενα,

η) συντάσσει και υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος,

θ) εισηγείται τη μεταβολή γνωστικού αντικειμένου μέλους Δ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 152, μετά από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα που εντάσσεται,

ι) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την ίδρυση πανεπιστημιακών εργαστηρίων, κλινικών και μουσείων που εγκαθίστανται στο Τμήμα ή σε Τομείς του Τμήματος,

ια) αναθέτει το διδακτικό έργο στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος και το πρόσθετο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Κεφαλαίου Κ΄ για τα προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος,

ιβ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τα μέλη των Επιτροπών Προγραμμάτων Σπουδών της παρ. 8 του άρθρου 74 και ορίζει υπεύθυνο ανά πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου, εάν το Τμήμα οργανώνει περισσότερα από ένα προγράμματα σπουδών,

ιγ) εισηγείται την ίδρυση, τροποποίηση ή κατάργηση προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Τμήματος, καθώς και των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών του Κεφαλαίου ΙΑ΄,

ιδ) καταρτίζει τον οδηγό κάθε προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου και τους εσωτερικούς κανονισμούς προγραμμάτων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, και τους υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,

ιε) εγκρίνει τον κατάλογο των συγγραμμάτων που διανέμονται για κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών,

ιστ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τον ορισμό Διευθυντή Τομέα, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής και μουσείου, όταν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες,

ιζ) απονέμει τους τίτλους σπουδών των προγραμμάτων σπουδών που οργανώνει το Τμήμα,

ιη) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την απονομή του τίτλου Ομότιμου και Επίτιμου Καθηγητή και Επίτιμου Διδάκτορα,

ιθ) εγκρίνει την ένταξη μέλους Δ.Ε.Π. σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και τη χορήγηση επιστημονικής άδειας, αδειών άνευ αποδοχών και παράλληλης απασχόλησης σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής,

κ) παρέχει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τη μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. από και προς άλλο Τμήμα του ίδιου Α.Ε.Ι.,

κα) εισηγείται προς την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του Τμήματος, των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων που λειτουργούν σε αυτό και των προγραμμάτων σπουδών του,

κβ) εισηγείται προς την Κοσμητεία σχετικά με τις ανάγκες του Τμήματος σε πρόσθετο διδακτικό προσωπικό,

κγ) προσκαλεί και επιλέγει τους Επισκέπτες Καθηγητές του άρθρου 171,

κδ) προκηρύσσει τις θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων και συγκροτεί επιτροπές για την αξιολόγησή τους σύμφωνα με το άρθρο 173,

κε) αναθέτει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου και σε υποψήφιους διδάκτορες τη διεξαγωγή επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος,

κστ) χορηγεί υποτροφίες αριστείας και ανταποδοτικές υποτροφίες προς τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος,

κζ) αναζητά πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει δραστηριοτήτων του Τμήματος και για την αναβάθμιση των υποδομών του,

κη) εισηγείται προς την Κοσμητεία για τις ανάγκες του Τμήματος και για την ομαλή και εύρυθμη διεξαγωγή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του Τμήματος και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του, καθώς και την εκτέλεση έργων και μελετών για τη συντήρηση ή αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού που έχουν διατεθεί προς το Τμήμα,

κθ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της,

λ) παρέχει άδεια για την άσκηση διδακτικού, ερευνητικού, εργαστηριακού ή κλινικού και εν γένει επιστημονικού έργου από μέλος Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος σε περισσότερους από έναν Τομείς του ίδιου Τμήματος, ύστερα από αίτημά του και γνώμη του Τομέα ή του Τμήματος, που πρόκειται να διεξαχθεί το έργο,

λα) αποφασίζει για την κατανομή του προσωπικού που υπηρετεί στο Τμήμα ή στους Τομείς του Τμήματος,

λβ) εγκρίνει τη μετακίνηση μέλους του προσωπικού από έναν Τομέα σε άλλον του ίδιου Τμήματος, μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου και γνώμη του Τομέα,

λγ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.

 1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να μεταβιβάζονται στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αρμοδιότητες της παρ. 1 για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Τμήματος, πλην των περ. α) έως ιγ).

Άρθρο 31

Διοικητικό Συμβούλιο

 

 1. Στα Τμήματα που υπάρχουν Τομείς, λειτουργεί Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) απαρτίζεται από: α) τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Τμήματος, β) τους Διευθυντές των Τομέων και γ) έναν (1) από τους τρεις (3) εκλεγμένους εκπροσώπους των κατηγοριών των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). Το Δ.Σ. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει υποδειχθεί ο εκπρόσωπος της παρούσας.
 2. Το Δ.Σ. ασκεί τις αρμοδιότητες που μεταβιβάζει η Συνέλευση του Τμήματος για την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λειτουργικών αναγκών του Τμήματος.

Άρθρο 32

Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος Τμήματος – Διαδικασία εκλογής

 

 1. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία δύο (2) ετών. Η εκλογή πραγματοποιείται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης, που υπηρετούν στο Τμήμα.
 2. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου: α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι έχουν εκλεγεί για τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο εν λόγω αξίωμα του ίδιου ή άλλου Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).
 3. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, πανεπιστημιακού μουσείου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου (Ε.Ι.) του οικείου Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ` όλη τη διάρκεια της θητείας και εάν διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.
 4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος πραγματοποιείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής που ανήκει το Τμήμα, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής αν υπάρχει ισοψηφία και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εκλογής. Ο Κοσμήτορας μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης. Αν δεν τηρηθεί η προθεσμία της παρούσας, η εν λόγω αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.
 5. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, κατά προτεραιότητα της βαθμίδας του Καθηγητή, και ορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Στη συνεδρίαση της Συνέλευσης για τον ορισμό της Εφορευτικής Επιτροπής δεν συμμετέχουν μέλη που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου. Εάν ο υπηρετών Πρόεδρος είναι υποψήφιος, κατά τη συζήτηση του θέματος ορισμού των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής προεδρεύει στη Συνέλευση το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι υποψήφιος. Ως Πρόεδρος της Εφορευτικής Επιτροπής ορίζεται το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π., το οποίο συμμετέχει σε αυτή. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι υποψηφιότητες, εξετάζει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει εντός δύο (2) ημερών δύο (2) ενιαία ψηφοδέλτια, ένα (1) με όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου και ένα (1) με όλα τα ονόματα των υποψηφίων για το αξίωμα του Αντιπροέδρου.
 6. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Εάν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ομοίως, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή των υποψηφίων που ισοψηφούν στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται ομοίως, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.
 7. Η Εφορευτική Επιτροπή επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, αποστέλλοντας το αποτέλεσμα προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για την έκδοση διαπιστωτικής πράξης εκλογής.
 8. Εάν ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά το πρώτο έτος της θητείας του, εντός δέκα (10) ημερών προκηρύσσονται εκλογές για την ανάδειξη νέου Προέδρου ή Αντιπροέδρου από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. για το χρονικό διάστημα της θητείας που υπολείπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Πρόεδρος, αναλαμβάνει καθήκοντα ο Αντιπρόεδρος και εάν παραιτηθεί ή εκλείψει και ο Αντιπρόεδρος, καθήκοντα Προέδρου ασκεί το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή του Τμήματος.
 9. Το Συμβούλιο Διοίκησης ορίζει Πρόεδρο ή Αντιπρόεδρο Τμήματος, εάν δεν έχουν υποβληθεί υποψηφιότητες για τα εν λόγω αξιώματα ή εάν παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες της θητείας.
 10. Η εκλογή ή ο ορισμός μέλους Δ.Ε.Π. στο αξίωμα του Προέδρου Τμήματος σύμφωνα με τις παρ. 8 και 9, εάν εκλείψει ή παραιτηθεί ο Πρόεδρος του Τμήματος, δεν θεωρείται πλήρης και δεν συνυπολογίζεται στον μέγιστο αριθμό των θητειών της παρ. 2.

Άρθρο 33

Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος

 

 1. Ο Πρόεδρος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προΐσταται των υπηρεσιών του Τμήματος και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του,

β) συμμετέχει στη Σύγκλητο και την Κοσμητεία εκπροσωπώντας το Τμήμα και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες και τη λειτουργία του,

γ) συγκαλεί τη Συνέλευση του Τμήματος, προεδρεύει των εργασιών της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει εισηγητή των θεμάτων της Συνέλευσης εάν δεν εισηγείται ο ίδιος τα θέματα και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της,

δ) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών του και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του,

ε) ενημερώνει τη Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο για τις αποφάσεις της Συγκλήτου και της Κοσμητείας που αφορούν στο Τμήμα αλλά και την εν γένει λειτουργία του Ιδρύματος,

στ) παρακολουθεί την εκπαιδευτική λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου που παρέχονται από το Τμήμα, αν δεν έχει οριστεί υπεύθυνος του προγράμματος σπουδών,

ζ) εκδίδει πράξεις ένταξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, μετά από απόφαση της Συνέλευσης,

η) χορηγεί τις άδειες του άρθρου 157 στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, για τις οποίες είναι αρμόδιος ο Πρόεδρος, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος,

θ) εγκρίνει τη μετακίνηση μελών Δ.Ε.Π., εάν η μετακίνηση διενεργείται για τις ανάγκες του Τμήματος,

ι) διαβιβάζει τις γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Συνέλευσης Τμήματος προς τα αρμόδια όργανα του Α.Ε.Ι.,

ια) συγκροτεί επιτροπές για την μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος,

ιβ) επιμελείται την τήρηση των μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων του Τμήματος,

ιγ) συντάσσει και εγκρίνει τον ετήσιο απολογισμό δράσεων του Τμήματος, τον οποίον υποβάλλει προς έγκριση στη Συνέλευση του Τμήματος και τον διαβιβάζει στην Κοσμητεία, τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης,

ιδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.

 1. Ο Αντιπρόεδρος εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά.

Άρθρο 34

Όργανα Τομέα

 

Ο Τομέας έχει τα ακόλουθα όργανα:

α) Τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελείται από: αα) τον Διευθυντή του Τομέα, αβ) τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τομέα και αγ) έναν (1) εκπρόσωπο από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στον Τομέα.

β) Τον Διευθυντή του Τομέα.

Άρθρο 35

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Τομέα

 

Η Γενική Συνέλευση του Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συντονίζει και παρακολουθεί το έργο του Τομέα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Συνέλευσης του Τμήματος,

β) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος για θέματα αρμοδιότητας του Τομέα,

γ) καταρτίζει και υποβάλει προτάσεις προς τη Συνέλευση του Τμήματος για θέματα σχετικά με την αναβάθμιση της διδασκαλίας και της έρευνας στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα,

δ) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την κατανομή του διδακτικού έργου που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο του Τομέα στα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Τομέα,

ε) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την επιλογή των προς διανομή συγγραμμάτων ανά μάθημα των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, που ανήκουν στο γνωστικό αντικείμενο του Τομέα,

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

Άρθρο 36

Διαδικασία εκλογής Διευθυντή Τομέα

 

 1. Διευθυντής Τομέα εκλέγεται για θητεία δύο (2) ετών Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής, πλήρους απασχόλησης, που υπηρετεί στον Τομέα. Η εκλογή πραγματοποιείται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στον Τομέα.
 2. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή Τομέα: α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι έχουν διατελέσει για τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο εν λόγω αξίωμα στον ίδιο ή άλλον Τομέα.
 3. Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, πανεπιστημιακού μουσείου ή ερευνητικού ινστιτούτου του οικείου Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ` όλη τη διάρκεια της θητείας και εάν διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο εντάσσεται ο Τομέας.
 4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Τομέα πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής αν υπάρχει ισοψηφία και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εκλογής. Αν δεν τηρηθεί η προθεσμία του πρώτου εδαφίου, η εν λόγω αρμοδιότητα ασκείται από τον Κοσμήτορα της Σχολής. Ο Πρόεδρος μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Τμήματος και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
 5. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με την επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος, ο οποίος είναι αρμόδιος να ελέγξει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Εάν κανείς από τους υποψήφιους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ομοίως, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψήφιων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση ή των υποψήφιων που ισοψηφούν στην πρώτη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως, μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται κλήρωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν.
 6. Ο Πρόεδρος του Τμήματος επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ο Πρόεδρος του Τμήματος εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 7. Εάν ο Διευθυντής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά το πρώτο έτος της θητείας του, εντός δέκα (10) ημερών προκηρύσσονται εκλογές με την επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος για την ανάδειξη νέου Διευθυντή για το χρονικό διάστημα της θητείας που υπολείπεται, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος. Έως ότου αναλάβει καθήκοντα ο νέος Διευθυντής, καθώς και αν απουσιάζει ή κωλύεται, καθήκοντα Διευθυντή Τομέα ασκεί το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή που υπηρετεί στον Τομέα.
 8. Εάν ο Διευθυντής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες της θητείας του, η Συνέλευση του Τμήματος τοποθετεί μέλος Δ.Ε.Π. του Τομέα που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 2 έως τη λήξη της θητείας.

Άρθρο 37

Αρμοδιότητες Διευθυντή Τομέα

 

Ο Διευθυντής του Τομέα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προΐσταται του Τομέα και εποπτεύει την εύρυθμη λειτουργία του,

β) συμμετέχει στη Συνέλευση εκπροσωπώντας τον Τομέα και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) θέματα που σχετίζονται με τις ανάγκες και τη λειτουργία του,

γ) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, προεδρεύει των εργασιών της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει εισηγητή των θεμάτων στη Γενική Συνέλευση του Τομέα εάν δεν εισηγείται ο ίδιος τα θέματα και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της,

δ) διαβιβάζει τις γνώμες, προτάσεις ή εισηγήσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα προς τα αρμόδια όργανα του Α.Ε.Ι.,

ε) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και της Συνέλευσης του Τμήματος,

στ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τομέα,

ζ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 38

Αυτοδυναμία ακαδημαϊκών μονάδων

 

 1. Ένα Τμήμα θεωρείται αυτοδύναμο εάν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) υπηρετούν σε αυτό τουλάχιστον οκτώ (8) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και β) έχουν εγγραφεί κατ’ ελάχιστον σε ένα (1) πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος φοιτητές.
 2. Μία Σχολή θεωρείται αυτοδύναμη, εφόσον τουλάχιστον ένα (1) εκ των Τμημάτων της είναι αυτοδύναμο σύμφωνα με την παρ. 1.

Άρθρο 39

Όργανα μη αυτοδύναμων ακαδημαϊκών μονάδων

 

 1. Τα Τμήματα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που δεν έχουν αυτοδυναμία έχουν τα ακόλουθα όργανα:

α) προσωρινή Συνέλευση Τμήματος,

β) προσωρινό Πρόεδρο,

γ) προσωρινό Αντιπρόεδρο.

 1. Η προσωρινή Συνέλευση Τμήματος αποτελείται από: α) τον προσωρινό Πρόεδρο, β) τον προσωρινό Αντιπρόεδρο, γ) όλα τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, δ) έναν (1) εκπρόσωπο των φοιτητών και ε) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού και Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π) που υπηρετούν στο Τμήμα, εάν υπηρετούν μέλη των εν λόγω κατηγοριών προσωπικού.
 2. Με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου, ορίζεται η σύνθεση της προσωρινής Συνέλευσης μη αυτοδύναμου Τμήματος. Εάν ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. του μη αυτοδύναμου Τμήματος είναι μικρότερος από πέντε (5), με απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων με γνωστικό αντικείμενο συναφές προς αυτό του Τμήματος έως τη συμπλήρωση του αριθμού των πέντε (5) μελών στην προσωρινή Συνέλευση, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου.
 3. Με πράξη του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι. ορίζεται προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος και Προσωρινός Αντιπρόεδρος. Ως προσωρινός Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Τμήματος ορίζεται Καθηγητής πρώτης βαθμίδας του Τμήματος και, αν δεν υπάρχει, μπορεί να οριστεί Αναπληρωτής Καθηγητής.
 4. Στα νεοϊδρυόμενα Τμήματα, η προσωρινή Συνέλευση αποτελείται από πέντε (5) μέλη, συμπεριλαμβανομένων του προσωρινού Προέδρου και Αντιπροέδρου, που προέρχονται από μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων, κατά προτεραιότητα της ίδιας Σχολής, και αν δεν υπάρχουν, από Τμήματα άλλων Σχολών του Α.Ε.Ι., των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το επιστημονικό πεδίο του Τμήματος.
 5. Ο προσωρινός Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος ορίζονται με διετή θητεία. Το ίδιο μέλος Δ.Ε.Π. δύναται να οριστεί ως προσωρινός Πρόεδρος στο ίδιο ή άλλο Τμήμα του Α.Ε.Ι. για έως τέσσερις (4) θητείες συνολικά. Ο αριθμός των θητειών που διανύονται με την ιδιότητα του προσωρινού Προέδρου ή Αντιπροέδρου δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο θητειών του άρθρου 32.
 6. Εντός ενός (1) μηνός από την πλήρωση των προϋποθέσεων που καθιστούν το Τμήμα αυτοδύναμο, με επιμέλεια του Κοσμήτορα της Σχολής που ανήκει το Τμήμα, ακολουθείται η διαδικασία για την εκλογή Πρόεδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος σύμφωνα με το άρθρο 32 και τη συγκρότηση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Άρθρο 40

Γενικές διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία των οργάνων διοίκησης

 

 

 1. Ως μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) που απαρτίζουν τα εκλεκτορικά σώματα για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.), του Προέδρου Τμήματος, του Διευθυντή Τομέα, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής και πανεπιστημιακού μουσείου λογίζονται τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κάθε βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένων των Επίκουρων Καθηγητών επί θητεία και των υπηρετούντων λεκτόρων στο Α.Ε.Ι. ή στην αντίστοιχη ακαδημαϊκή μονάδα ή ακαδημαϊκή ή ερευνητική δομή που αφορά η διαδικασία εκλογής.
 2. Όλα τα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους, στα οποία προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) και φοιτητών του Α.Ε.Ι., συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα, έστω και αν δεν έχουν εκλεγεί οι εκπρόσωποι από κάθε κατηγορία.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Άρθρο 41

Εκπρόσωποι μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού στα όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

 1. Οι εκπρόσωποι των μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Σύγκλητο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) αναδεικνύονται με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία που διενεργείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η θητεία των εκπροσώπων είναι ετήσια και αφορά στο επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό που διενεργείται η εκλογική διαδικασία.
 2. Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψηφίων ανά κατηγορία προσωπικού. Η αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Α.Ε.Ι. συντάσσει ετησίως τους εκλογικούς καταλόγους, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των υπηρετούντων μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού στο Α.Ε.Ι.
 3. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων ανά κατηγορία προσωπικού εκδίδεται με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. το αργότερο τέσσερις (4) μήνες πριν την 31η Αυγούστου κάθε έτους και η εκλογική διαδικασία ολοκληρώνεται το αργότερο έως την 31η Αυγούστου κάθε έτους. Ο Πρύτανης μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Α.Ε.Ι. και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης στην κατηγορία προσωπικού του Α.Ε.Ι. που αφορά η προκήρυξη. Εάν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 4. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου έχουν όλα τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας και δεν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών ή αναστολής καθηκόντων κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ενώπιον του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την προκήρυξη, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών.
 5. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας για κάθε κατηγορία προσωπικού έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, τα μέλη της οποίας αναδεικνύονται με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ του συνόλου των μελών της οικείας κατηγορίας προσωπικού δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Από την κληρωτίδα εξαιρούνται τα μέλη της οικείας κατηγορίας που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου. Η συμμετοχή στην εφορευτική επιτροπή αποτελεί μέρος των διοικητικών καθηκόντων του προσωπικού.
 6. Κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έναν (1) υποψήφιο. Εκπρόσωπος εκλέγεται αυτός που συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Εάν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.
 7. Η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως και για την ανάδειξη των εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στις Συνελεύσεις των Τμημάτων. Για την ανάδειξη των εκπροσώπων σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, την αρμοδιότητα έκδοσης της προκήρυξης έχει ο Πρόεδρος του Τμήματος και για τις Μονοτμηματικές Σχολές o Κοσμήτορας.

Άρθρο 42

Ανάδειξη εκπροσώπων φοιτητών σε όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

 1. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος αναδεικνύονται από το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Τμήματος σύμφωνα με την παρ. 2. Η θητεία των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι ετήσια. Ως προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου λογίζονται αυτά που οργανώνονται αποκλειστικά από το Τμήμα ή σε συνεργασία του Τμήματος με άλλα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εφόσον το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική τους υποστήριξη.
 2. Η ψηφοφορία των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος είναι άμεση και μυστική. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η εκλογή των εκπροσώπων πραγματοποιείται από ενιαίο ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει το σύνολο των υποψήφιων φοιτητών ανά κύκλο σπουδών.
 3. Το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από: α) το σύνολο των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ανώτατη διάρκεια φοίτησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4777/2021 (Α΄ 25), β) το σύνολο των φοιτητών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος, που δεν έχουν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του, και γ) το σύνολο των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος που δεν έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη από την εγγραφή τους.
 4. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των εκπροσώπων των φοιτητών πραγματοποιείται από τον Πρόεδρο του Τμήματος το αργότερο έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η αρμοδιότητα της προκήρυξης περιέρχεται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Ο Πρόεδρος του Τμήματος ή ο Πρύτανης, κατά περίπτωση, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος και λαμβάνει κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης στους φοιτητές του Τμήματος.
 5. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του εκπροσώπου των φοιτητών στη Συνέλευση του Τμήματος έχουν όλοι οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν υπερβαίνουν την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσής του. Ειδικά, οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος, έχουν δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας δεν συμπληρώνεται η ελάχιστη διάρκεια των τριών (3) ετών από την εγγραφή τους. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την προκήρυξη, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών.
 6. Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής εφορευτική επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αναδεικνύονται με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος, μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ του συνόλου των φοιτητών της παρ. 3, από την οποία εξαιρούνται όσοι έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του εκπροσώπου. Εάν τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής που κληρώθηκαν αρνηθούν ή κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους, η διαδικασία επαναλαμβάνεται.
 7. Κάθε εκλογέας δύναται να επιλέξει έως δύο (2) υποψηφίους από τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου και έναν (1) υποψήφιο ανά δεύτερο και τρίτο κύκλο σπουδών. Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον είχαν υποβληθεί υποψηφιότητες και για τους τρεις κύκλους σπουδών. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Εάν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.
 8. Η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται και για τη διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων φοιτητών στις Συνελεύσεις των Μονοτμηματικών Σχολών και την ευθύνη για την προκήρυξη των εκλογών έχει ο Κοσμήτορας.
 9. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών στις Κοσμητείες των Σχολών του Α.Ε.Ι. αναδεικνύονται μεταξύ των εκπροσώπων φοιτητών που αναδείχτηκαν στις Συνελεύσεις των Τμημάτων της Σχολής από το σύνολο των εκπροσώπων φοιτητών των Συνελεύσεων των Τμημάτων με αναλογική εφαρμογή του παρόντος άρθρου και την ευθύνη για την προκήρυξη των εκλογών έχει ο Κοσμήτορας.

 

Άρθρο 43

Συμβούλιο Φοιτητών

 

 1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συστήνεται Συμβούλιο Φοιτητών, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των εκπροσώπων των φοιτητών που συμμετέχει στις Κοσμητείες των Σχολών του Α.Ε.Ι. Η θητεία του Συμβουλίου Φοιτητών είναι ετήσια.
 2. Με επιμέλεια του Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων συγκαλείται σε συνεδρίαση το σύνολο των εκλεγέντων εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Φοιτητών του Α.Ε.Ι.
 3. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Φοιτητών εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.), ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Φοιτητών, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο αν απουσιάζει ή κωλύεται.
 4. Το Συμβούλιο Φοιτητών εκπροσωπεί τους φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και λειτουργεί ως σύνδεσμος επικοινωνίας των φοιτητών με τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. Ειδικότερα, το Συμβούλιο Φοιτητών έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εισηγείται προς τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με: αα) τη φοιτητική μέριμνα, αβ) τη βελτίωση των συνθηκών εκπαίδευσης των φοιτητών, αγ) τη βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών του Α.Ε.Ι. και αδ) τη λήψη μέτρων για την ισότιμη πρόσβαση φοιτητών – Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Α.Ε.Ι.,

β) εκλέγει τους εκπροσώπους στα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι., καθώς και στα λοιπά όργανα και τις επιτροπές που προβλέπεται η εκπροσώπηση φοιτητών του Α.Ε.Ι.,

γ) υποβάλει προτάσεις προς το Συμβούλιο Διοίκησης και τη Σύγκλητο για τη διαμόρφωση της στρατηγικής της εκπαίδευσης και της έρευνας του Α.Ε.Ι.,

δ) εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων, σεμιναρίων, ενημερωτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων και άλλων συναφών δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143) ή κοινωνικούς φορείς, σε θέματα που αφορούν στη φοιτητική κοινότητα,

ε) συνεργάζεται με τα όργανα διοίκησης, το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των φοιτητών,

στ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

 1. Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των εκπροσώπων στα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι., καθώς και σε λοιπά συλλογικά όργανα και επιτροπές του Α.Ε.Ι. όπου προβλέπεται η εκπροσώπηση φοιτητών σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 4 διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα μέλη του Συμβουλίου Φοιτητών.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ – ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 

Άρθρο 44

Ρυθμίσεις σχετικά με τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και επιτροπών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

 1. Τα συλλογικά όργανα διοίκησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε είδους συλλογικά όργανα και επιτροπές που συγκροτούνται και λειτουργούν για τις ανάγκες των Α.Ε.Ι., των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) και των Εταιρειών Διαχείρισης και Αξιοποίησης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι. συνεδριάζουν είτε με φυσική παρουσία των μελών τους είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Η δυνατότητα διεξαγωγής συνεδριάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης μπορεί να αφορά σε ορισμένα μέλη ή το σύνολο των μελών τους.
 2. Η πρόσκληση προς τα μέλη των συλλογικών οργάνων ή των επιτροπών αποστέλλεται ηλεκτρονικά τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βεβαίωση λήψης του μηνύματος από τον παραλήπτη ή και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο, εφόσον αποδεικνύεται η επικοινωνία ή αποστολή και βεβαιώνεται η ημέρα και χρονολογία, καθώς και η υπογραφή του προσώπου που έκανε την πρόσκληση. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται η σύντμηση της προθεσμίας, αν υπάρχει επείγουσα ανάγκη, η οποία βεβαιώνεται από τον προεδρεύοντα του οργάνου ή της επιτροπής. Στην πρόσκληση της συνεδρίασης αναγράφονται ο τόπος, η ημερομηνία, η ώρα της συνεδρίασης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ο τρόπος διεξαγωγής της συνεδρίασης, με φυσική παρουσία, τηλεδιάσκεψη ή μεικτό τρόπο. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τηρούνται σε ηλεκτρονική μορφή με ευθύνη του προεδρεύοντος σε συνεργασία με τον υπάλληλο στον οποίον έχει ανατεθεί η διοικητική υποστήριξη του οργάνου ή της επιτροπής και κοινοποιούνται με ηλεκτρονικό τρόπο προς όλα τα μέλη μετά την υπογραφή τους, ανεξαρτήτως εάν αυτά συμμετείχαν στη συνεδρίαση.
 3. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι. καθορίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων και επιτροπών του Α.Ε.Ι. και του Ε.Λ.Κ.Ε., τη διαδικασία αυθεντικοποίησης των χρηστών κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης, την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεδριάσεων που διεξάγονται με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, τον τρόπο τήρησης των πρακτικών, τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης που διασφαλίζει τη μυστικότητα των συνεδριάσεων, την τεχνική υποστήριξη των τηλεδιασκέψεων (video-conference) και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων και επιτροπών.
 4. Κατά τα λοιπά, για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων και επιτροπών εφαρμόζεται ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α` 45), καθώς και όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 45

Ιστότοποι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 

 1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) υποχρεούνται να τηρούν επίσημο ιστότοπο και να εφαρμόζουν τις αρχές της διαφάνειας και δημοσιότητας. Στον ιστότοπο του Α.Ε.Ι. αναρτώνται υποχρεωτικά:

α) τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. και τα στοιχεία του Πρύτανη, των Αντιπρυτάνεων και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και της Συγκλήτου,

β) η ακαδημαϊκή διάρθρωση του Α.Ε.Ι. σε Σχολές και Τμήματα, τα στοιχεία των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετούν ανά ακαδημαϊκή μονάδα, καθώς και τον σύνδεσμο της ιστοσελίδας κάθε ακαδημαϊκής μονάδας,

γ) όλα τα προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου που παρέχονται από το Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών που παρέχονται αποκλειστικά προς αλλοδαπούς φοιτητές,

δ) οι επιμέρους ακαδημαϊκές και ερευνητικές δομές, πανεπιστημιακά εργαστήρια, πανεπιστημιακές κλινικές, πανεπιστημιακά μουσεία, Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης και Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας, τα στοιχεία των Διευθυντών τους, του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτές και τον σύνδεσμο της ιστοσελίδας κάθε ακαδημαϊκής ή ερευνητικής δομής, εφόσον υφίσταται,

ε) η διοικητική διάρθρωση των διοικητικών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι., το προσωπικό που υπηρετεί σε κάθε υπηρεσία του Α.Ε.Ι., τα στοιχεία επικοινωνίας του και τον σύνδεσμο της ιστοσελίδας κάθε ακαδημαϊκής ή ερευνητικής δομής, εφόσον υφίσταται,

στ) ο Οργανισμός και ο Εσωτερικός Κανονισμός του Α.Ε.Ι.,

ζ) ο απολογισμός του ακαδημαϊκού, οικονομικού και διοικητικού έργου του Συμβουλίου Διοίκησης, των Κοσμητόρων, των Προέδρων Τμημάτων και του Εκτελεστικού Διευθυντή κατά τη λήξη της θητείας τους,

η) σημαντικές αποφάσεις των οργάνων διοίκησης και ανακοινώσεις σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία του Α.Ε.Ι.,

θ) κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.

 1. Όλες οι ακαδημαϊκές μονάδες, οι επιμέρους ακαδημαϊκές και ερευνητικές δομές και οι διοικητικές υπηρεσίες του Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να τηρούν ιστοσελίδα σε διεύθυνση ενιαίου εντοπιστή χώρου (url) που τηρεί το Α.Ε.Ι.
 2. Ο ιστότοπος του Α.Ε.Ι. τηρείται κατ’ ελάχιστον στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να διευκολύνει την πλοήγηση Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Άρθρο 46

Πανεπιστημιακά εργαστήρια – Διαδικασία Ίδρυσης – Σκοπός

 

 1. Τα πανεπιστημιακά εργαστήρια αποτελούν ακαδημαϊκές μονάδες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), που ιδρύονται και εντάσσονται σε Τμήμα ή στον Τομέα ενός Τμήματος. Κατ’ εξαίρεση δύναται να ιδρύεται διεπιστημονικό εργαστήριο που εντάσσεται σε Σχολή, εάν υφίσταται τεκμηριωμένο ενδιαφέρον για την ίδρυσή του από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) διαφορετικών Τμημάτων της ίδιας Σχολής ή στο Α.Ε.Ι., εάν υφίσταται τεκμηριωμένο ενδιαφέρον για την ίδρυσή του από μέλη Δ.Ε.Π. Τμημάτων διαφορετικών Σχολών.
 2. Με απόφαση Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων και της Κοσμητείας, στην περίπτωση διεπιστημονικού εργαστηρίου, μπορεί να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται ή καταργούνται πανεπιστημιακά εργαστήρια. Με την απόφαση ίδρυσης του πανεπιστημιακού εργαστηρίου εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του. Με την ίδια διαδικασία μεταβάλλεται η έδρα πανεπιστημιακού εργαστηρίου.
 3. Η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος προς τη Σύγκλητο για την ίδρυση ενός πανεπιστημιακού εργαστηρίου, περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τους σκοπούς του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείμενα με αυτά της ακαδημαϊκής μονάδας που εντάσσεται το εργαστήριο ή των συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών μονάδων,

β) τις δράσεις και δραστηριότητες του εργαστηρίου,

γ) το προσωπικό της ακαδημαϊκής μονάδας ή των συνεργαζόμενων ακαδημαϊκών μονάδων που θα στελεχώσει το εργαστήριο το οποίο πρέπει να καλύπτει έναν ελάχιστο αριθμό μελών Δ.Ε.Π., ειδικού διδακτικού και διοικητικού προσωπικού,

δ) τους πόρους και κάθε πηγή χρηματοδότησης,

ε) την έδρα, τις υποδομές και τον εξοπλισμό του,

στ) το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του εργαστηρίου, με τον οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του εργαστηρίου.

Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος συνοδεύεται από μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ίδρυση του Εργαστηρίου, στην οποία περιλαμβάνεται ανάλυση για τις υποδομές και τον εξοπλισμό που χρειάζεται το εργαστήριο για την εύρυθμη λειτουργία του.

 1. Οι αποφάσεις περί ίδρυσης, μετονομασίας, κατάργησης, συγχώνευσης ή τροποποίησης των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Α.Ε.Ι. στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Άρθρο 47

Πρότυπος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

 

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, εγκρίνεται ο πρότυπος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων του Α.Ε.Ι., ο οποίος περιλαμβάνει: α) την αποστολή και τις βασικές αρχές λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, β) θέματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, δομή, διοίκηση και λειτουργία τους, γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις συγχώνευσης, κατάτμησης ή κατάργησης των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, δ) τις υποχρεώσεις των πανεπιστημιακών εργαστηρίων προς το Α.Ε.Ι., ε) την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 51, στ) θέματα σχετικά με τη διαχείριση των πόρων τους, τη χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού τους, ζ) τις υποχρεώσεις των μελών των Εργαστηρίων, των συνεργαζόμενων μελών και του έκτακτου προσωπικού, η) τους κανόνες προσωπικής ασφάλειας και υγιεινής, θ) την πολιτική σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ι) την πολιτική σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ια) τα τηρούμενα βιβλία, ιβ) την πολιτική χρήσης του λογοτύπου του Α.Ε.Ι. κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, ιγ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των πανεπιστημιακών εργαστηρίων του Α.Ε.Ι.
 2. Με τον πρότυπο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων του Α.Ε.Ι. της παρ. 1 δύναται να προβλέπεται η συγκρότηση συμβουλευτικής επιτροπής από τη Σύγκλητο για την υποστήριξη του έργου της σε θέματα σχετικά με τη διαδικασία ίδρυσης, οργάνωσης και λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων.

 

Άρθρο 48

Διευθυντής Εργαστηρίου – Διαδικασία εκλογής – Αρμοδιότητες

 

 1. Κάθε πανεπιστημιακό εργαστήριο διοικείται από τον Διευθυντή του. Ως Διευθυντής Εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή, που έχει γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του πανεπιστημιακού εργαστηρίου και έχει τοποθετηθεί σε αυτό σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Διευθυντή Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή έχουν μέλη Δ.Ε.Π. με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, ακόμη και εάν δεν υπηρετούν στο συγκεκριμένο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο, αλλά υπηρετούν κατ’ ελάχιστον στην ακαδημαϊκή μονάδα που εντάσσεται το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο (Σχολή, Τμήμα, Τομέα). Σε περίπτωση εκλογής τους απαιτείται η τοποθέτησή τους στο εν λόγω Πανεπιστημιακό Εργαστήριο.
 2. Η εκλογή του Διευθυντή πραγματοποιείται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο.
 3. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης, εκτός κι αν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο υπηρετεί ένα (1) μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει κανένας άλλος υποψήφιος. Η κατοχή θέσης Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Α.Ε.Ι. ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.
 4. Η προκήρυξη εκλογών για την εκλογή του Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου πραγματοποιείται από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας που εντάσσεται το Εργαστήριο, Πρύτανη, Κοσμήτορα, Πρόεδρο Τμήματος ή Διευθυντή Τομέα, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής, αν υπάρχει ισοψηφία και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εκλογής. Ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας όπου εντάσσεται το Εργαστήριο μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
 5. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με την επιμέλεια του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία εντάσσεται το πανεπιστημιακό εργαστήριο, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος, οπότε και την επιμέλεια της εκλογικής διαδικασίας αναλαμβάνει ο νόμιμος αναπληρωτής του, αν υπάρχει, άλλως το αρχαιότερο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στην ακαδημαϊκή μονάδα. Ειδικότερα, ο επικεφαλής ελέγχει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται από τον επικεφαλής ηλεκτρονική κλήρωση. Αν υπάρχει μόνο ένας (1) υποψήφιος, αυτός εκλέγεται μόνο εάν ψηφιστεί από το ένα τρίτο (1/3) των μελών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία.
 6. Ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ο Πρύτανης εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 7. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες κατά την εκλογική διαδικασία ή ο μοναδικός υποψήφιος δεν ψηφιστεί από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον όσων συμμετέχουν στην ψηφοφορία ή ο Διευθυντής του εργαστηρίου παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται το Εργαστήριο, Κοσμητείας, Συνέλευσης Τμήματος ή Γενικής Συνέλευσης Τομέα, ορίζεται νέος Διευθυντής. Στις δύο (2) πρώτες περιπτώσεις ο ορισμός του Διευθυντή είναι για πλήρη θητεία, ενώ στην τρίτη περίπτωση ο ορισμός είναι έως την ημερομηνία λήξης της θητείας του Διευθυντή που παραιτήθηκε ή εξέλιπε.
 8. Αν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο δεν υπηρετούν μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, η Σύγκλητος μπορεί να ορίσει κατ’ εξαίρεση Επίκουρο Καθηγητή που υπηρετεί στο Πανεπιστημιακό Εργαστήριο, έως την ημερομηνία διορισμού μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την οποία προκηρύσσονται εκλογές σύμφωνα με το παρόν.
 9. Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου έχεις τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προΐσταται και εποπτεύει τη λειτουργία του Εργαστηρίου,

β) μεριμνά για την εφαρμογή του πρότυπου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, του εσωτερικού κανονισμού του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων του Α.Ε.Ι. και την τήρηση της νομοθεσίας,

γ) έχει την ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου σε έργα/προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), τα οποία διαχειρίζονται τους πόρους του Εργαστηρίου,

δ) εισηγείται προς τον Πρύτανη την τοποθέτηση ή διάθεση διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος για την υποστήριξή του,

ε) εισηγείται προς την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. την πρόσληψη έκτακτου ερευνητικού, επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για τις ανάγκες του πανεπιστημιακού,

στ) υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει το Εργαστήριο για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους,

ζ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του εργαστηρίου.

Άρθρο 49

Οργάνωση και λειτουργία πανεπιστημιακού εργαστηρίου

 

 1. Κάθε πανεπιστημιακό εργαστήριο μπορεί να ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:

α) διεξάγει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στα γνωστικά του αντικείμενα, με σκοπό την ανάπτυξη νέας γνώσης και την απόκτηση τεχνογνωσίας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πειραματικό-εφαρμοσμένο επίπεδο,

β) συνεργάζεται με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής, αναγνωρισμένα ιδρύματα της αλλοδαπής, ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικά ινστιτούτα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν ή είναι συναφείς με αυτούς του εργαστηρίου,

γ) εξασφαλίζει πόρους και πηγές χρηματοδότησης για την ενίσχυση της έρευνας στα αντικείμενα του Εργαστηρίου,

δ) συνεισφέρει στη δημιουργία νέων σύγχρονων και ελκυστικών προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου της ακαδημαϊκής μονάδας που εντάσσεται, καθώς και στην αναβάθμιση των υφιστάμενων, στο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων του Εργαστηρίου,

ε) παρέχει επιστημονικό και εξειδικευμένο συμβουλευτικό έργο προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδίως με την παροχή γνωμοδοτήσεων και μελετών,

στ) παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τον σκοπό του Α.Ε.Ι., και ιδίως προς τους φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143),

ζ) αναλαμβάνει την εκπόνηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων/προγραμμάτων, την οικονομική διαχείριση των οποίων αναλαμβάνει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., αλλά και την οργάνωση και παροχή επιμορφωτικών προγραμμάτων μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου,

η) αναλαμβάνει τη διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας, στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας με επιχειρήσεις ή βιομηχανίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

θ) κάθε άλλη δραστηριότητα που καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Εργαστηρίου, εφόσον προάγει τη διδασκαλία, την επιστήμη και την έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα του Εργαστηρίου και είναι σύμφωνη με τους σκοπούς, την αποστολή του Α.Ε.Ι. και την κείμενη νομοθεσία.

 1. Εάν καταργηθεί Εργαστήριο, τα όργανα και ο εξοπλισμός του κατανέμονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εάν το Εργαστήριο ανήκει σε Τμήμα ή σε Τομέα, ή της Κοσμητείας, εάν το Εργαστήριο ανήκει σε Σχολή ή της Συγκλήτου, εάν το Εργαστήριο ανήκει σε Α.Ε.Ι.

Άρθρο 50

Προσωπικό πανεπιστημιακού εργαστηρίου

 

 1. Η τοποθέτηση των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στα πανεπιστημιακά εργαστήρια πραγματοποιείται μετά από αίτησή τους, ως ακολούθως:

α) με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμης της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, εάν το πανεπιστημιακό εργαστήριο εντάσσεται σε Τομέα,

β) με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, εάν το πανεπιστημιακό εργαστήριο εντάσσεται σε Τμήμα,

γ) με πράξη του Κοσμήτορα, μετά από απόφαση της Κοσμητείας, εάν το πανεπιστημιακό εργαστήριο είναι διεπιστημονικό και εντάσσεται σε Σχολή,

δ) με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., μετά από απόφαση της Κοσμητείας και γνώμη των Συνελεύσεων των Τμημάτων, εάν το πανεπιστημιακό εργαστήριο είναι διεπιστημονικό και εντάσσεται στο Α.Ε.Ι.

Οι πράξεις τοποθέτησης σε πανεπιστημιακά εργαστήρια που είναι εγκατεστημένα σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία κοινοποιούνται με την επιμέλεια του αρμόδιο οργάνου για την έκδοση της πράξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου.

 1. Τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τοποθετούνται μόνο σε ένα (1) πανεπιστημιακό εργαστήριο του Α.Ε.Ι., αλλά μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερα από ένα (1) πανεπιστημιακά εργαστήρια του Α.Ε.Ι.
 2. Με τη διαδικασία της παρ. 1, τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μετακινούνται ή τοποθετούνται σε άλλο πανεπιστημιακό εργαστήριο της ακαδημαϊκής μονάδας που υπηρετούν, αν συγχωνευθεί, καταργηθεί ή κατατμηθεί πανεπιστημιακό εργαστήριο ή κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.
 3. Στα πανεπιστημιακά εργαστήρια του Α.Ε.Ι. δύναται να τοποθετείται διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. καθώς και να απασχολούνται και οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:

α) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές,

β) ερευνητές επί θητεία,

γ) πρόσθετο ερευνητικό, επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου σε περίπτωση εκτέλεσης έργων/προγραμμάτων του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου,

δ) προσωπικό του Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή.

 1. Η μισθοδοσία του προσωπικού των περ. α) έως δ) της παρ. 4 δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και καλύπτεται αποκλειστικά από πόρους των εργαστηρίων, η διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 51

Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από πανεπιστημιακά εργαστήρια

 

 1. Ως παροχή υπηρεσιών νοείται η παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τρίτους, η εκπόνηση ειδικών μελετών, η διεξαγωγή ειδικών μετρήσεων, η διεξαγωγή εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, η παροχή γνωμοδοτήσεων, η παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, η παροχή πολιτιστικών και κάθε είδους καλλιτεχνικών υπηρεσιών και κάθε άλλη συναφής εργασία, που πραγματοποιούνται υπό την ευθύνη ενός πανεπιστημιακού εργαστηρίου.
 2. Κάθε πανεπιστημιακό εργαστήριο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) δύναται να παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους, εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) έχει τουλάχιστον ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του οποίου το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το αντικείμενο των υπηρεσιών που παρέχει το εργαστήριο,

β) δεν παρεμποδίζονται οι ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Α.Ε.Ι. και της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται,

γ) οι δραστηριότητες που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών δεν προκαλούν άμεσα επιβάρυνση εις βάρος του προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι.,

δ) η κοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι εύλογη και δίκαιη και κάθε Πανεπιστημιακό Εργαστήριο εφαρμόζει κοστοστρεφή μεθοδολογία τιμολόγησης επί των υπηρεσιών αυτών,

ε) οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι σύμφωνες με τον σκοπό και το αντικείμενο του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, όπως αυτός καθορίζεται στην απόφαση ίδρυσής του και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του,

στ) το προσωπικό του είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο και επαρκεί για την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.

 1. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το πανεπιστημιακό εργαστήριο πρέπει να πληρούν μια (1) τουλάχιστον από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να παρουσιάζουν επιστημονικό ενδιαφέρον και να προάγουν την εξέλιξη της επιστήμης,

β) να ωφελούν την κοινωνία και την οικονομία,

γ) να ενισχύουν την εξωστρέφεια του Ιδρύματος,

δ) να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες του Α.Ε.Ι. και της χώρας, να προωθούν τη διάχυση της γνώσης, την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, την καινοτομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και να συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

 1. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, καθορίζεται το ακριβές ύψος της τιμής κάθε είδους ομοειδών υπηρεσιών που παρέχονται προς απροσδιόριστο αριθμό φυσικών προσώπων. Η εισήγηση, πέραν των στοιχείων των παρ. 2 και 3, περιλαμβάνει: α) το είδος και την περιγραφή κάθε υπηρεσίας, β) την τιμή ανά είδος υπηρεσίας και γ) οικονομοτεχνική ανάλυση κόστους της υπηρεσίας, στην οποία περιλαμβάνεται υπολογισμός του κόστους απασχόλησης προσωπικού, των αναλωσίμων και λοιπών ειδών, των πάγιων δαπανών και της απόσβεσης εξοπλισμού.
 2. Η μεθοδολογία τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών είναι υποχρεωτικά κοστοστρεφής και οι τιμές ταυτόσημων υπηρεσιών μεταξύ του ίδιου ή άλλου πανεπιστημιακού εργαστηρίου του Α.Ε.Ι. δεν μπορεί να διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους.

Άρθρο 52

Διαδικασία σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

 

 1. Τα πανεπιστημιακά εργαστήρια του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες προς φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), κατόπιν σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η οποία υπόκειται υποχρεωτικά σε έγγραφο τύπο. Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του Εργαστηρίου ή άλλου ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο Εργαστήριο και επιθυμεί να παράσχει υπηρεσίες μέσω του πανεπιστημιακού εργαστηρίου και περίληψή τους αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, δύναται να εγκρίνεται πρότυπο σχέδιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών για κάθε πανεπιστημιακό εργαστήριο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, εφόσον το πανεπιστημιακό εργαστήριο εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας.
 2. Εάν το είδος των υπηρεσιών προϋποθέτει τη χρήση πόρων του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, όπως εξοπλισμού, υποδομών και ανθρώπινου δυναμικού που υπηρετεί ήδη στο πανεπιστημιακό εργαστήριο, για την έγκριση της σύμβασης από την Επιτροπή Ερευνών, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου περί της δυνατότητας διάθεσης των πόρων που απαιτούνται ανά περίπτωση για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης, χωρίς να παρακωλύεται η εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα του πανεπιστημιακού εργαστηρίου και της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται.
 3. Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την επωνυμία του Εργαστηρίου,

β) το είδος και την περιγραφή των υπηρεσιών,

γ) το συμβατικό τίμημα των υπηρεσιών,

δ) τη χρονική διάρκεια της σύμβασης,

ε) τον προτεινόμενο Επιστημονικό Υπεύθυνο σύμφωνα με το άρθρο 234 για την ορθή εκτέλεση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης,

στ) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους,

ζ) το δικαίωμα προβολής ή προώθησης του αντικειμένου ή των αποτελεσμάτων των υπηρεσιών που περιγράφονται στη σύμβαση από τον αντισυμβαλλόμενο αποδέκτη των υπηρεσιών, καθώς και τα μέσα προβολής ή προώθησης,

η) το έκτακτο ερευνητικό, επιστημονικό και λοιπό προσωπικό, εφόσον κρίνεται αναγκαία η απασχόληση συγκεκριμένου προσωπικού για την ορθή υλοποίηση της σύμβασης,

θ) ρήτρες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, εάν υφίσταται σχετική ανάγκη,

ι) κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για την ορθή υλοποίηση της σύμβασης.

 1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίνεται η αποδοχή διαχείρισης διακριτού έργου/προγράμματος του Ε.Λ.Κ.Ε. σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.
 2. Τα Εργαστήρια του Ιδρύματος που παρέχουν υπηρεσίες, δύνανται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. να συνάπτουν συνεργασίες με φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143) υπό τη μορφή προγραμματικών συμβάσεων με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, που εγκρίνονται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών. Εάν το είδος των υπηρεσιών προϋποθέτει τη χρήση πόρων του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, απαιτείται η προσκόμιση της βεβαίωσης της παρ. 2.
 3. Τα πανεπιστημιακά εργαστήρια του Α.Ε.Ι. που παρέχουν υπηρεσίες, δύνανται να συμμετέχουν μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., ως υποψήφιοι οικονομικοί φορείς σε κάθε είδους διαγωνιστική διαδικασία Αναθετουσών Αρχών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 (Α΄147, διόρθ. σφάλμ. Α΄200). Για τον σκοπό αυτό ο Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. δύναται να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια ως υποψήφιος οικονομικός φορέας σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας έκδοσης εγγυητικής επιστολής. Εάν ο Ε.Λ.Κ.Ε. αναδειχθεί ως ανάδοχος της διαγωνιστικής διαδικασίας, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών εγκρίνεται η σύναψη της δημόσιας σύμβασης και ακολουθεί η αποδοχή διαχείρισης έργου/προγράμματος με αντικείμενο την παροχή των υπηρεσιών που περιγράφονται στη διαγωνιστική διαδικασία, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή άλλο μέλος που υπηρετεί ή παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτό.

Άρθρο 53

Οικονομική διαχείριση πόρων Εργαστηρίων

 

 1. Η οικονομική διαχείριση κάθε είδους πόρων που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών μέσω πανεπιστημιακών εργαστηρίων του Ιδρύματος πραγματοποιείται μέσω έργων/προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών καθορίζεται το ποσοστό παρακράτησης επί των εσόδων που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών των πανεπιστημιακών εργαστηρίων με σκοπό την κάλυψη των έμμεσων λειτουργικών δαπανών του Ε.Λ.Κ.Ε. και του Α.Ε.Ι.
 2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου, είναι δυνατή η ανάθεση της οικονομικής διαχείρισης των πόρων του πανεπιστημιακού εργαστηρίου στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Α.Ε.Ι.
 3. Οι πόροι που προέρχονται από την παροχή υπηρεσιών αποτελούν ιδιωτικούς πόρους του Ιδρύματος. Ενδεικτικά δύνανται να καλύπτουν δαπάνες για αμοιβές πρόσθετου ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού προσωπικού του Εργαστηρίου, πρόσθετες αμοιβές των μελών του μόνιμου προσωπικού του Εργαστηρίου, μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και διοικητικού προσωπικού, δαπάνες μετακινήσεων, δημοσιεύσεων, οργάνωσης συνεδρίων, καθώς και δημόσιων συμβάσεων για την προμήθεια αναγκαίων ειδών για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία των πανεπιστημιακών εργαστηρίων και των δραστηριοτήτων τους.

Άρθρο 54

Πανεπιστημιακές κλινικές – Διαδικασία Ίδρυσης – Σκοπός

 

 1. Οι πανεπιστημιακές κλινικές αποτελούν ακαδημαϊκές μονάδες του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), που ιδρύονται και εντάσσονται σε Τμήμα που εμπίπτει στο πεδίο των Επιστημών Υγείας, όπως Ιατρική, Νοσηλευτική ή Οδοντιατρική ή Κτηνιατρική των Α.Ε.Ι. καθώς και τους Τομείς των Τμημάτων αυτών. Κατ’ εξαίρεση δύναται να ιδρύεται διατμηματική πανεπιστημιακή κλινική από περισσότερα Τμήματα μιας Σχολής Επιστημών Υγείας, εάν υφίσταται τεκμηριωμένο ενδιαφέρον για την ίδρυσή της από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) διαφορετικών Τμημάτων της ίδιας Σχολής.
 2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται ή καταργούνται πανεπιστημιακές κλινικές του Α.Ε.Ι. Ειδικά, για τις πανεπιστημιακές κλινικές που ιδρύονται στο πλαίσιο συνεργασίας περισσοτέρων Τμημάτων σε Σχολή Επιστημών Υγείας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής. Με την απόφαση ίδρυσης της πανεπιστημιακής κλινικής εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της. Με την ίδια διαδικασία μεταβάλλεται η έδρα πανεπιστημιακής κλινικής.
 3. Η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος προς τη Σύγκλητο για την ίδρυση πανεπιστημιακής κλινικής, περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) την αποστολή, τον σκοπό και τις δραστηριότητες της υπό ίδρυση πανεπιστημιακής κλινικής, που εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείμενα με αυτά της ακαδημαϊκής μονάδας,

β) το προσωπικό της ακαδημαϊκής μονάδας που θα στελεχώσει την Κλινική,

γ) την έδρα, καθώς και τη διάθεση υποδομών ή εξοπλισμού για τις ανάγκες της Κλινικής,

δ) τη μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ίδρυση της Κλινικής,

ε) το σχέδιο του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της Κλινικής, με τον οποίο ρυθμίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της.

 1. Οι αποφάσεις περί ίδρυσης, μετονομασίας, κατάργησης, συγχώνευσης ή τροποποίησης των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Πανεπιστημιακών Κλινικών κοινοποιούνται με επιμέλεια του Α.Ε.Ι. στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 55

Διευθυντής Κλινικής – Διαδικασία εκλογής – Αρμοδιότητες

 

 1. Κάθε πανεπιστημιακή κλινική διοικείται από τον Διευθυντή της. Ως Διευθυντής εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στην πανεπιστημιακή κλινική και έχει συναφές γνωστικό αντικείμενο. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής. Η εκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών.
 2. Η εκλογή του Διευθυντή πραγματοποιείται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στην ακαδημαϊκή μονάδα, Τμήμα ή Τομέα, που είναι εγκατεστημένη η πανεπιστημιακή κλινική ή το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στα συνεργαζόμενα Τμήματα, αν η πανεπιστημιακή κλινική είναι εγκατεστημένη σε Σχολή.
 3. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή πανεπιστημιακής κλινικής όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης, εκτός κι αν στην Κλινική υπηρετεί ένα (1) μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει κανένας άλλος υποψήφιος. Η κατοχή θέσης Διευθυντή Κλινικής δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Α.Ε.Ι. ή τη συμμετοχή ως μέλους σε συλλογικά όργανα του Α.Ε.Ι.
 4. Η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή πανεπιστημιακής κλινικής πραγματοποιείται από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας που εντάσσεται η πανεπιστημιακή κλινική, Κοσμήτορα, Πρόεδρο Τμήματος ή Διευθυντή Τομέα, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής αν υπάρχει ισοψηφία και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εκλογής. Ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία εντάσσεται η πανεπιστημιακή κλινική, μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
 5. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με την επιμέλεια του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας. Ειδικότερα, ο επικεφαλής ελέγχει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται από τον επικεφαλής κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν. Αν υπάρχει μόνο ένας (1) υποψήφιος, αυτός εκλέγεται μόνο εάν ψηφιστεί από το ένα τρίτο (1/3) των μελών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία.
 6. Ο επικεφαλής επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής, ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή και αποστέλλει το πρακτικό εκλογής στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ο Πρύτανης εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 7. Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες κατά την εκλογική διαδικασία ή ο μοναδικός υποψήφιος δεν ψηφιστεί από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον όσων συμμετέχουν στην ψηφοφορία ή ο Διευθυντής της Κλινικής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, η Σύγκλητος, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται η Κλινική, Κοσμητείας, Συνέλευσης Τμήματος ή Γενικής Συνέλευσης Τομέα, ορίζει νέο Διευθυντή Κλινικής, ο οποίος είναι κατά προτεραιότητα στη βαθμίδα του Καθηγητή, και αν δεν υπάρχει στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Στις δύο (2) πρώτες περιπτώσεις ο ορισμός του Διευθυντή είναι για πλήρη θητεία, ενώ στην τρίτη περίπτωση ο ορισμός είναι έως την ημερομηνία λήξης της θητείας του Διευθυντή που παραιτήθηκε ή εξέλιπε.
 8. Αν στην Κλινική δεν υπηρετούν μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, η Σύγκλητος μπορεί να ορίσει κατ’ εξαίρεση Επίκουρο Καθηγητή που υπηρετεί στην Κλινική, έως την ημερομηνία διορισμού μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την οποία προκηρύσσονται εκλογές σύμφωνα με το παρόν. Αν δεν υπηρετεί κανένα μέλος Δ.Ε.Π., με πράξη του αρμοδίου οργάνου μετακινείται μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό της Κλινικής, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντα Διευθυντή, .έως την ημερομηνία διορισμού του πρώτου μέλους Δ.Ε.Π. στην Κλινική, σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την οποία προκηρύσσονται εκλογές σύμφωνα με το παρόν.
 9. Ο Διευθυντής της Κλινικής έχεις τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προΐσταται και εποπτεύει τη λειτουργία της Κλινικής,

β) μεριμνά για την εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Κλινικής, του Εσωτερικού Κανονισμού του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων του Α.Ε.Ι., καθώς και για την τήρηση της νομοθεσίας,

γ) έχει την ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου σε έργα/προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), τα οποία διαχειρίζονται τους πόρους της Κλινικής,

δ) εισηγείται προς τον Πρύτανη την τοποθέτηση ή διάθεση διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος για την υποστήριξή της,

ε) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Κλινικής.

Άρθρο 56

Oργάνωση και λειτουργία κλινικής

 

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας όπου εντάσσεται η Κλινική, εγκρίνεται ή τροποποιείται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της κλινικής, στον οποίον περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της.
 2. Αν καταργηθεί πανεπιστημιακή κλινική, τα όργανα και ο εξοπλισμός της κατανέμονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εάν η Κλινική ανήκει σε Τμήμα ή σε Τομέα, ή με απόφαση της Κοσμητείας, εάν η πανεπιστημιακή κλινική ανήκει σε Σχολή.

Άρθρο 57

Προσωπικό Κλινικής

 

 1. Η τοποθέτηση των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στις πανεπιστημιακές κλινικές πραγματοποιείται ως ακολούθως:

α) με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμης της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, εάν η πανεπιστημιακή κλινική εντάσσεται σε Τομέα,

β) με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος, εάν η πανεπιστημιακή κλινική εντάσσεται σε Τμήμα,

γ) με πράξη του Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), μετά από απόφαση της Κοσμητείας και γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος, εάν η πανεπιστημιακή κλινική εντάσσεται σε Σχολή, με περισσότερα από ένα (1) Τμήματα.

Οι πράξεις τοποθέτησης σε πανεπιστημιακές κλινικές που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή πανεπιστημιακά νοσοκομεία κοινοποιούνται με την επιμέλεια του αρμόδιο οργάνου για την έκδοση της πράξης προς το Διοικητικό Συμβούλιο του νοσοκομείου.

 1. Τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τοποθετούνται μόνο σε μια (1) πανεπιστημιακή κλινική του Α.Ε.Ι., αλλά μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερες από μια (1) πανεπιστημιακές κλινικές του Α.Ε.Ι. Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι τοποθετημένα σε πανεπιστημιακά εργαστήρια δεν μπορούν να τοποθετούνται παράλληλα και σε πανεπιστημιακή κλινική, πλην όμως μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτή.
 2. Με την ίδια διαδικασία της παρ. 1, τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μετακινούνται ή τοποθετούνται σε άλλη πανεπιστημιακή κλινική της ακαδημαϊκής μονάδας που υπηρετούν, αν συγχωνευθεί, καταργηθεί ή κατατμηθεί πανεπιστημιακή κλινική ή κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.
 3. Στις πανεπιστημιακές κλινικές του Α.Ε.Ι. δύναται να τοποθετείται διοικητικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. καθώς και να απασχολούνται και οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:

α) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές,

β) ερευνητές επί θητεία,

γ) επιστημονικοί συνεργάτες του άρθρου 58,

δ) πρόσθετο ερευνητικό, επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων, που εκπονεί η Πανεπιστημιακή Κλινική μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας,

ε) προσωπικό του Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή.

 1. Η μισθοδοσία του προσωπικού των περ. α) έως ε) της παρ. 4 δεν βαρύνει τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. και καλύπτεται αποκλειστικά από πόρους των κλινικών, η διαχείριση των οποίων πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 58

Επιστημονικοί συνεργάτες πανεπιστημιακών εργαστηρίων και κλινικών

 

 1. Επιστημονικό ιατρικό, νοσηλευτικό, εργαστηριακό, παραϊατρικό προσωπικό δύναται να απασχολείται για τις ανάγκες έργων/προγραμμάτων που εκπονούνται από πανεπιστημιακά εργαστήρια, πανεπιστημιακές κλινικές και ειδικές μονάδες πανεπιστημιακών Κλινικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. Η επιλογή του προσωπικού πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 243 και η δαπάνη μισθοδοσίας του βαρύνει τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από ιδιωτικούς ή διεθνείς πόρους των ως άνω ακαδημαϊκών μονάδων.
 2. Η διεξαγωγή κλινικού, εργαστηριακού ή νοσηλευτικού έργου από το έκτακτο προσωπικό της παρ. 1 πραγματοποιείται υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις του Διευθυντή της πανεπιστημιακής Κλινικής ή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου και του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου/προγράμματος, στο οποίο απασχολείται το προσωπικό. Το προσωπικό της παρούσας που ασκεί κλινικό ή εργαστηριακό έργο οφείλει να προσκομίζει στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ιατρικής ευθύνης κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του.
 3. Με επιμέλεια της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. κοινοποιείται περίληψη της σύμβασης του προσωπικού της παρ. 1 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, όπου είναι εγκατεστημένο το πανεπιστημιακό εργαστήριο, η κλινική, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης του προσωπικού.
 4. Επιστημονικοί συνεργάτες της παρ. 1 που απασχολούνται για τις ανάγκες πανεπιστημιακών κλινικών και πανεπιστημιακών εργαστηρίων δύναται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα εφημεριών του νοσοκομείου αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του νοσοκομείου στο οποίο εγκαθίσταται το πανεπιστημιακό εργαστήριο ή η πανεπιστημιακή κλινική που απασχολούνται.

Άρθρο 59

Λοιπές διατάξεις πανεπιστημιακών εργαστηρίων και κλινικών

 

 1. Σε πανεπιστημιακά εργαστήρια και πανεπιστημιακές κλινικές που εγκαθίστανται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, δύναται να τοποθετείται επιστημονικός εξοπλισμός του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. ή της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. αντίστοιχα και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου του φορέα στον οποίον εγκαθίστανται. Για την εγκατάσταση εξοπλισμού απαιτείται η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του νόμιμου εκπροσώπου του νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. ή του πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, του Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή της πανεπιστημιακής κλινικής και του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, αναλόγως εάν ο εξοπλισμός ανήκει στο Α.Ε.Ι. ή στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., με την οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της χρήσης του εξοπλισμού και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών. Η διαχείριση των εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση εξοπλισμού του παρόντος πραγματοποιείται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. σε διακριτό έργο/πρόγραμμα με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του Εργαστηρίου ή της Κλινικής.
 2. Πανεπιστημιακά εργαστήρια ή πανεπιστημιακές κλινικές των Α.Ε.Ι. μπορεί να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία ή στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο. Η εγκατάσταση γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και εισήγηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσεται η Κλινική ή το εργαστήριο καθώς και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου υποδοχής, έπειτα από γνώμη του επιστημονικού συμβουλίου. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η μετακίνηση ή μετεγκατάσταση ή απεγκατάσταση πανεπιστημιακών κλινικών και εργαστηρίων των Α.Ε.Ι. από νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία ή στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο.
 3. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Α.Ε.Ι. που υπηρετεί σε πανεπιστημιακές κλινικές και ειδικές μονάδες ή πανεπιστημιακά εργαστήρια, που έχουν εγκατασταθεί σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία ή στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, σε ό,τι αφορά στην υπηρεσία του στο νοσοκομείο, θεωρείται ότι βρίσκεται σε οργανική σχέση με αυτό και υπάγεται στη δικαιοδοσία και στον ιεραρχικό έλεγχο των αρμόδιων οργάνων του νοσοκομείου, όπως και το λοιπό προσωπικό της ιατρικής υπηρεσίας. Οι διοικήσεις των νοσοκομείων, στα οποία είναι εγκαταστημένες πανεπιστημιακές κλινικές, οφείλουν να διευκολύνουν το διδακτικό, ερευνητικό, κλινικό και διοικητικό έργο των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετούν σε αυτές.
 4. Πανεπιστημιακές κλινικές των Α.Ε.Ι. δύνανται να διενεργούν σε φυσικά πρόσωπα διαγνωστικές εξετάσεις ή πράξεις, καθώς και θεραπευτικές πράξεις, οι οποίες αποζημιώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Για τον σκοπό αυτό συνάπτονται συμβάσεις μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του Διευθυντή της Κλινικής και του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., που αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση των εσόδων, στις οποίες περιγράφεται το είδος των εξετάσεων και των πράξεων που αποζημιώνονται με αναφορά του τίτλου εξέτασης και του κωδικού αριθμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η τιμή αποζημίωσης ανά εξέταση ή πράξη, καθώς και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών. Η παράγραφος εφαρμόζεται αναλογικά και για τα πανεπιστημιακά εργαστήρια των Α.Ε.Ι. που παρέχουν υπηρεσίες υγείας.

Άρθρο 60

Πανεπιστημιακά Μουσεία – Διαδικασία Ίδρυσης – Σκοπός

 

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) μπορεί να ιδρύονται, συγχωνεύονται, κατατέμνονται, μετονομάζονται ή καταργούνται Πανεπιστημιακά Μουσεία του Α.Ε.Ι. και να εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας τους. Με την ίδια διαδικασία μεταβάλλεται η έδρα πανεπιστημιακού μουσείου. Μουσεία των Α.Ε.Ι. μπορεί να αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 3 του άρθρου 45 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153).
 2. Ένα Μουσείο μπορεί να εντάσσεται και να λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ακαδημαϊκής Μονάδας, Σχολής, Τμήματος ή Τομέα, ή απευθείας στο Α.Ε.Ι. Εάν ένα Μουσείο εντάσσεται σε επιμέρους ακαδημαϊκή μονάδα, για την ίδρυση, μετονομασία, κατάργηση και τροποποίηση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του, απαιτείται εισήγηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας που εντάσσεται, Κοσμητείας, Συνέλευσης Τμήματος ή Γενικής Συνέλευσης Τομέα, προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.
 3. Σκοπός του Μουσείου είναι να φυλάσσει, συντηρεί, καταγράφει, τεκμηριώνει, ερευνά, ερμηνεύει και κυρίως να εκθέτει και να προβάλλει στους φοιτητές του Α.Ε.Ι., αλλά και το ευρύ κοινό, συλλογές αρχαιολογικών, καλλιτεχνικών, εθνολογικών ή άλλων υλικών μαρτυριών του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του, με σκοπό τη μελέτη, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.
 4. Για την ίδρυση Μουσείου εντός του Α.Ε.Ι. απαιτείται να πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ύπαρξη τουλάχιστον μιας (1) μόνιμης συλλογής αρχαιολογικής, καλλιτεχνικής, εθνολογικής ή αποτελούμενης από άλλες υλικές μαρτυρίες του ανθρώπου και του περιβάλλοντός του σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 3028/2002,

β) η εξασφάλιση κατάλληλων χώρων για τη φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκμηρίωση και μελέτη, έκθεση και προβολή των συλλογών, αλλά και την υποδοχή και εξυπηρέτηση των φοιτητών και του κοινού,

γ) η εξασφάλιση κατάλληλου και επαρκούς επιστημονικού και λοιπού προσωπικού για την επίτευξη των σκοπών του μουσείου.

 1. Η απόφαση της Συγκλήτου για την ίδρυση Μουσείου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου των συλλογών του μουσείου και περιγραφή του τρόπου καταγραφής και τεκμηρίωσής τους,

β) τους σκοπούς του Μουσείου, οι οποίοι πρέπει να εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες σε ίδια ή συναφή γνωστικά αντικείμενα με αυτά της ακαδημαϊκής μονάδας, τις δράσεις και τις δραστηριότητες του Μουσείου,

γ) αναφορά στην πολιτική εμπλουτισμού των συλλογών,

δ) τεκμηρίωση της καταλληλότητας και της επάρκειας των κτηρίων ή χώρων για την εγκατάσταση του μουσείου, σε σχέση και με τις επιμέρους λειτουργίες που αυτό καλύπτει, καθώς και της προσβασιμότητας από άτομα με αναπηρία,

ε) το προσωπικό που θα στελεχώσει το Μουσείο,

στ) συνοπτική έκθεση, που περιλαμβάνει τις αρχές παρουσίασης των εκθεμάτων, το περιεχόμενο και τις δυνατότητες θεματολογικής αξιοποίησης της υφιστάμενης συλλογής, σε συνάρτηση και με αναφορές στον τόπο όπου βρίσκεται το μουσείο,

ζ) σχέδιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που να εξασφαλίζει την προστασία των συλλογών,

η) τους πόρους και κάθε πηγή χρηματοδότησης του Μουσείου,

θ) εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μουσείου,

ι) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία του Μουσείου.

Η απόφαση της Συγκλήτου συνοδεύεται από μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ίδρυση Μουσείου.

 1. Οι αποφάσεις περί ίδρυσης, μετονομασίας, κατάργησης, συγχώνευσης ή τροποποίησης των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Μουσείων κοινοποιούνται με επιμέλεια του Α.Ε.Ι. στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Άρθρο 61

Διευθυντής Πανεπιστημιακού Μουσείου

 

 1. Διευθυντής Μουσείου εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στην ακαδημαϊκή μονάδα όπου εντάσσεται το Μουσείο. Η εκλογή πραγματοποιείται από ειδικό εκλεκτορικό σώμα, το οποίο αποτελείται από όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στην ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία εντάσσεται το Μουσείο. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής.
 2. Δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή Μουσείου όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση.
 3. Η κατοχή θέσης Διευθυντή Μουσείου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Α.Ε.Ι. ή τη συμμετοχή ως μέλους σε συλλογικά όργανα του Α.Ε.Ι.
 4. Η προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Διευθυντή Μουσείου πραγματοποιείται από τον επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας, που εντάσσεται το Πανεπιστημιακό Μουσείο, Κοσμήτορα, Πρόεδρο Τμήματος ή Διευθυντή Τομέα, τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος. Στην προκήρυξη ορίζονται η διαδικασία και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, η ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, η επαναληπτική ημερομηνία διεξαγωγής, αν υπάρχει ισοψηφία και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία εκλογής. Ο επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας όπου εντάσσεται το Μουσείο μεριμνά για την ανάρτηση της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
 5. Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με την επιμέλεια του επικεφαλής της ακαδημαϊκής μονάδας. Ειδικότερα, ο επικεφαλής ελέγχει εάν οι υποψήφιοι πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογιμότητας και καταρτίζει ενιαίο ψηφοδέλτιο με όλους τους υποψηφίους. Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική. Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία ή αν υπάρχει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μεταξύ των υποψηφίων που καταλαμβάνουν την πρώτη και τη δεύτερη θέση. Επί νέας άγονης εκλογικής διαδικασίας, αυτή επαναλαμβάνεται, ομοίως μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει τη σχετική πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων. Αν υπάρχει ισοψηφία, διενεργείται από τον επικεφαλής κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοψήφησαν. Αν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός εκλέγεται μόνο εάν λάβει το ένα τρίτο (1/3) των έγκυρων ψήφων των μελών που συμμετέχουν στην ψηφοφορία.
 6. Ο επικεφαλής επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εξάγει τα αποτελέσματα της εκλογής και ανακηρύσσει τον εκλεγέντα Διευθυντή. Μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, ο Πρύτανης εκδίδει διαπιστωτική πράξη εκλογής, η οποία αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 7. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., μπορεί να οριστεί Διευθυντής του Μουσείου χωρίς τη διαδικασία εκλογής του παρόντος, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) μη υποβολής υποψηφιοτήτων κατά την εκλογική διαδικασία,

β) παραίτησης ή έκλειψης του Διευθυντή του Μουσείου κατά τη διάρκεια της θητείας, και έως τη λήξη της,

γ) αν το Μουσείο εντάσσεται απευθείας στο Α.Ε.Ι., και όχι σε επιμέρους ακαδημαϊκή μονάδα του Α.Ε.Ι.

 1. Ο Διευθυντής του Μουσείου έχεις τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προΐσταται και εποπτεύει τη λειτουργία του Μουσείου,

β) μεριμνά για την εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Μουσείου, του Εσωτερικού Κανονισμού του Α.Ε.Ι. και των αποφάσεων των οργάνων του Α.Ε.Ι., καθώς και για την τήρηση της νομοθεσίας,

γ) έχει την ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου σε έργα/προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), τα οποία διαχειρίζονται τους ίδιους πόρους του Μουσείου,

δ) εισηγείται προς τον Πρύτανη τη διάθεση διοικητικού προσωπικού του Ιδρύματος για την υποστήριξή του,

ε) μεριμνά για τον εμπλουτισμό των συλλογών του Μουσείου και την εφαρμογή των αρχών παρουσίασης των εκθεμάτων,

στ) μεριμνά για την προστασία των συλλογών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με το ισχύον σχέδιο,

ζ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Μουσείου.

Άρθρο 62

Προσωπικό Μουσείου

 

Τα Μουσεία του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) στελεχώνονται από:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), που τοποθετούνται με απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας, Κοσμητείας, Συνέλευσης Τμήματος ή Γενικής Συνέλευσης Τομέα, στην οποία εντάσσεται το Μουσείο ή με απόφαση Πρύτανη, αν το Μουσείο εντάσσεται στο Α.Ε.Ι.,

β) προσωπικό του Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση πρόσθετου έργου επ’ αμοιβή.

γ) πρόσθετο επιστημονικό, διοικητικό, τεχνικό και λοιπό προσωπικό με σύμβαση έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, το οποίο επιλέγεται για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 243.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 63

Διάρθρωση σπουδών σε κύκλους

 

 1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) οργανώνουν προγράμματα σπουδών που διαρθρώνονται σε τρεις (3) κύκλους, ως εξής:

α) Ο πρώτος κύκλος αφορά στην οργάνωση Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών (Π.Π.Σ.) με ελάχιστο αριθμό διακοσίων σαράντα (240) πιστωτικών μονάδων (ECTS) και ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων, με εξαίρεση τα προγράμματα σπουδών εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας με ελάχιστο αριθμό διακοσίων δέκα (210) πιστωτικών μονάδων και ελάχιστη διάρκεια επτά (7) ακαδημαϊκών εξαμήνων, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στο επίπεδο έξι (6) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων κατά το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α΄254).

β) Ο δεύτερος κύκλος αφορά στην οργάνωση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με ελάχιστο αριθμό εξήντα (60) πιστωτικών μονάδων (ECTS) και ελάχιστη διάρκεια δύο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στο επίπεδο επτά (7) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων κατά το άρθρο 47 του ν. 4763/2020.

γ) Ο τρίτος κύκλος αφορά στην οργάνωση Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Π.Σ.), με ελάχιστη διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών ετών, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στο επίπεδο οκτώ (8) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων κατά το άρθρο 47 του ν. 4763/2020.

 1. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης προγραμμάτων σπουδών της παρ. 1 και η έναρξη της λειτουργίας τους, προϋποθέτει την προηγούμενη πιστοποίησή τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), ενώ για τη συνέχιση της λειτουργίας τους απαιτείται η περιοδική πιστοποίησή τους ανά πέντε (5) έτη στο πλαίσιο αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσονται.
 2. Με απόφαση Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν γνώμης της ΕΘ.Α.Α.Ε., δύναται να μεταβάλλεται ο ελάχιστος αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ο οποίος απαιτείται για την απονομή τίτλου σπουδών ομοειδών προγραμμάτων κάθε κύκλου, σύμφωνα με τις εξελίξεις σε κάθε επιστημονική περιοχή στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Άρθρο 64

Διδακτικό έργο

 

 1. Ως διδακτικό έργο νοείται: α) η αυτοτελής διδασκαλία μαθημάτων, υποχρεωτικών και επιλογής, β) η διεξαγωγή εργαστηρίων και εργαστηριακών ασκήσεων, γ) το κλινικό έργο για τη διδασκαλία φοιτητών και η διεξαγωγή κλινικών ασκήσεων, δ) η εποπτεία και ο συντονισμός των φοιτητών κατά τη διενέργεια πρακτικής άσκησης, ε) η επίβλεψη εργασιών ή διπλωματικών εργασιών και στ) η οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων και συνεδρίων ή η οργάνωση και ο συντονισμός άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην εμβάθυνση και εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο γνώσεων των φοιτητών σε επιστημονικές περιοχές του γνωστικού αντικειμένου του προγράμματος σπουδών.
 2. Με τον Κανονισμό του προγράμματος σπουδών καθορίζεται η διάρθρωση του προγράμματος σπουδών και η κατανομή των μαθημάτων, εργαστηρίων, κλινικών ασκήσεων, σεμιναρίων της πρακτικής άσκησης, εφόσον υφίσταται, και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών σε ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 3. Κάθε μάθημα του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τριάντα εννέα (39) διδακτικές ώρες, ενώ οι διδακτικές ώρες λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι δυνατόν να ποικίλλουν σύμφωνα με τη φύση και την αποστολή τους. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης του διδάσκοντος στον οποίον έχει ανατεθεί το διδακτικό έργο, εγκρίνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο και πραγματοποιείται η κατανομή των διδακτικών ωρών εντός του εξαμήνου. Επιπλέον των ελάχιστων ωρών διδακτικού έργου ανά μάθημα, κάθε διδάσκων δύναται να οργανώνει διδασκαλία μαθημάτων εμβάθυνσης σε μικρές ομάδες φοιτητών, όπως φροντιστηριακές ασκήσεις.
 4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να τροποποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών και να παρατείνεται η διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου, εάν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες δεν διεξήχθησαν, για λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Άρθρο 65

Αξιολόγηση φοιτητών – Εξετάσεις

 

 1. Η αξιολόγηση δύναται να πραγματοποιείται με γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, ενδιάμεσες εξετάσεις προόδου, γραπτές εργασίες, εργαστηριακές ή κλινικές ασκήσεις, συνδυασμό διαφορετικών μεθόδων αξιολόγησης ή άλλες μεθόδους αξιολόγησης που συνάδουν με το είδος κάθε εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά τη διεξαγωγή γραπτών ή προφορικών εξετάσεων, ως μεθόδων αξιολόγησης, εξασφαλίζεται υποχρεωτικά το αδιάβλητο της διαδικασίας. Εάν στον Εσωτερικό Κανονισμό του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνονται ως δυνατές περισσότερες από (1) μία μέθοδοι αξιολόγησης, ο διδάσκων επιλέγει αυτή που θεωρεί ως καταλληλότερη για την αξιολόγηση των φοιτητών.
 2. Εάν η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τελικές εξετάσεις, οι εξετάσεις διενεργούνται μετά την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού εξαμήνου για τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, ενώ στα προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου η αξιολόγηση δύναται να πραγματοποιείται είτε μετά την ολοκλήρωση κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου είτε μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού έργου κάθε μαθήματος ή την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του προγράμματος.
 3. Οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία εξετάσεων κάθε προγράμματος σπουδών σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε προγράμματος. Για τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, οι φοιτητές δικαιούνται να εξεταστούν σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες ανεξαρτήτως του ακαδημαϊκού εξαμήνου στη διάρκεια του οποίου παρέχονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, εάν δεν έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε αυτά.
 4. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται:

α) οι μέθοδοι αξιολόγησης μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, που προσφέρονται στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών και οι ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διενέργεια εξετάσεων και τους τρόπους εξασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων,

β) οι εναλλακτικές μέθοδοι αξιολόγησης, όπως η διεξαγωγή γραπτών ή προφορικών εξετάσεων με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών ή συνθηκών που ανάγονται σε λόγους ανωτέρας βίας ή για προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου που οργανώνονται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας της αξιολόγησης,

γ) τα μέτρα πρόνοιας για την αξιολόγηση φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΑμεΑ) και

δ) τα μέτρα πρόνοιας για την αξιολόγηση φοιτητών που αποδεδειγμένα είναι ασθενείς ή αναρρώνουν από βαριά ασθένεια κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου.

 1. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του προγράμματος σπουδών καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στις οποίες δύναται να αιτηθεί την αξιολόγησή του κάθε φοιτητής ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.
 2. Εάν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις (3) φορές στο ίδιο μάθημα, δύναται να ζητήσει με αίτησή του προς τον Πρόεδρο του Τμήματος να αξιολογηθεί από τριμελή επιτροπή, η οποία αποτελείται από διδακτικό προσωπικό του Τμήματος με γνωστικό αντικείμενο ίδιο ή συναφές με αυτό του προς εξέταση μαθήματος, στην οποία δεν δύναται να συμμετέχει ο διδάσκων του μαθήματος. Εάν ο Πρόεδρος του Τμήματος δεν ορίσει τα μέλη της επιτροπής εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης, ο φοιτητής δύναται να ζητήσει τον ορισμό τους από τον Κοσμήτορα της Σχολής και εάν πρόκειται για Μονοτμηματική Σχολή από τον Πρύτανη του Ιδρύματος. Εάν δεν ορισθεί επιτροπή από κανένα από τα αρμόδια όργανα εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του αιτήματος, ο φοιτητής υποβάλλει την αίτησή του στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο ελέγχει τον Πρύτανη για την μη υλοποίηση του αιτήματος. Η αξιολόγηση από την Επιτροπή της παρούσας πραγματοποιείται οποτεδήποτε εντός του ακαδημαϊκού έτους.

Άρθρο 66

Ιδρυματικός Κατάλογος Μαθημάτων

 

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου εγκρίνεται ο ιδρυματικός κατάλογος μαθημάτων, που περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα, υποχρεωτικά, υποχρεωτικής επιλογής και ελεύθερης επιλογής, σεμινάρια, εργαστήρια και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που παρέχονται στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Ιδρύματος, καθώς και μαθήματα και λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχονται στο πλαίσιο ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που οργανώνονται σε συνεργασία με άλλα Ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής. Ο κατάλογος αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο του Ιδρύματος και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 2. Η οργάνωση μαθήματος ή εκπαιδευτικής δραστηριότητας πραγματοποιείται αποκλειστικά με την επιμέλεια ενός Τμήματος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου. Με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος είναι δυνατόν μαθήματα που οργανώνονται με την επιμέλεια άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. να εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος είτε ως υποχρεωτικά είτε ως υποχρεωτικής ή ελεύθερης επιλογής.
 3. Κάθε μάθημα που εντάσσεται στον Ιδρυματικό Κατάλογο Μαθημάτων περιλαμβάνει:

α) τη συνοπτική περιγραφή του μαθήματος (syllabus) και τους στόχους του,

β) τον αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απονέμονται από την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος,

γ) το διδακτικό προσωπικό στο οποίο ανατίθεται η διδασκαλία του μαθήματος,

δ) την ενδεικτική βιβλιογραφία του μαθήματος και τις επιλογές των έντυπων και ψηφιακών διδακτικών συγγραμμάτων που είναι διαθέσιμες μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ολοκληρωμένης διαχείρισης συγγραμμάτων και λοιπών βοηθημάτων «ΕΥΔΟΞΟΣ»,

ε) το προτεινόμενο ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας και την προτεινόμενη κατανομή της διδακτέας ύλης,

στ) τις υποχρεώσεις των φοιτητών για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος όπως υποχρεωτική παρακολούθηση, εργασίες και ασκήσεις,

ζ) τις μεθόδους αξιολόγησης,

η) τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που οι φοιτητές γνωρίζουν, κατανοούν, κατέχουν και εφαρμόζουν μετά από την επιτυχή ολοκλήρωσή του και

θ) τα προγράμματα σπουδών στα οποία έχει ενταχθεί το μάθημα ως μέρος του βασικού κύκλου σπουδών, καθώς και τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απονέμονται από την επιτυχή αξιολόγηση σε αυτό εάν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών ή τον αντίστοιχο αριθμό πιστωτικών μονάδων εάν δεν έχει ενταχθεί σε αυτό.

 1. Φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου δύνανται να επιλέγουν να παρακολουθούν και να αξιολογούνται σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. που περιλαμβάνονται στον Ιδρυματικό Κατάλογο, ανεξαρτήτως εάν αυτές έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών τους με απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος. Η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών προσμετρώνται για την απονομή του τίτλου σπουδών αποκλειστικά, ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Ο ανώτατος αριθμός πιστωτικών μονάδων από την επιτυχή αξιολόγηση σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες άλλων προγραμμάτων σπουδών, αντιστοιχεί κατ’ ανώτατο όριο έως το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

Άρθρο 67

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

 1. Η εκπαιδευτική διαδικασία δύναται να διεξάγεται με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) παροχής διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, που διεξάγεται με τη συμμετοχή Καθηγητών από Ιδρύματα της αλλοδαπής ή Συνεργαζόμενων Καθηγητών,

β) παροχής διδακτικού έργου στο πλαίσιο κοινών προγραμμάτων σπουδών με Ιδρύματα της αλλοδαπής ή διατμηματικών ή διιδρυματικών προγραμμάτων πρώτου κύκλου, κατά το μέρος του διδακτικού έργου που παρέχεται με την ευθύνη των συνεργαζόμενων Τμημάτων,

γ) παροχής διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου και

δ) σε έκτακτες συνθήκες ή ανωτέρα βία, όπου παρεμποδίζεται η δια ζώσης διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας ή η χρήση των υποδομών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του.

 1. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας δια ζώσης, με παράλληλη σύγχρονη αναμετάδοση του διεξαγόμενου διδακτικού έργου με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, αποκλειστικά προς φοιτητές άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι., εφόσον αυτοί επιλέγουν την παρακολούθηση μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι οι φοιτητές προς τους οποίους απευθύνεται φοιτούν σε Τμήμα που εδρεύει σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα ή πόλη από αυτή του Τμήματος στο οποίο παρέχεται το μάθημα.
 2. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η μονάδα του Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας, ζητήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και κάθε άλλο τεχνικό ζήτημα σχετικά με την εφαρμογή μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 3. Η οργάνωση μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αφορά σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που από τη φύση τους δύνανται να υποστηριχθούν με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δεν εμπεριέχουν πρακτική, εργαστηριακή ή κλινική εξάσκηση των φοιτητών, που για τη διεξαγωγή τους απαιτείται η συμμετοχή των φοιτητών με φυσική παρουσία. Για τον σκοπό αυτό, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καθορίζονται τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με το παρόν.

Άρθρο 68

Πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 

 1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) τηρούν ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας παρέχονται υπηρεσίες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για όλα τα προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου που οργανώνονται από το Α.Ε.Ι. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος καθορίζονται ζητήματα σχετικά με την ταυτοποίηση των δικαιούχων κατά την είσοδο στην πλατφόρμα, τα δικαιώματα πρόσβασής τους σε αυτή και τις υποχρεώσεις των διδασκόντων και των φοιτητών.
 2. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της παρ. 1 δύναται να αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό ανά μάθημα, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις, ενδεικτικές λύσεις αυτών, καθώς και βιντεοσκοπημένες διαλέξεις, εφόσον τηρείται η κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το πάσης φύσεως εκπαιδευτικό υλικό παρέχεται αποκλειστικά για εκπαιδευτική χρήση των φοιτητών και προστατεύεται από τον ν. 2121/1993 (Α΄25), εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις.

Άρθρο 69

Πρακτική άσκηση φοιτητών

 

 1. Στα προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου δύναται να προβλέπεται η διενέργεια πρακτικής άσκησης φοιτητών, ως υποχρεωτική ή προαιρετική εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος σπουδών που στοχεύει στην πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών επιστημονικών γνώσεων που αποκτήθηκαν από την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών και την εξοικείωση των φοιτητών με πιθανούς χώρους εργασίας. Η πρακτική άσκηση φοιτητών διεξάγεται σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού και επιχειρήσεις, εφεξής καλούμενους «φορείς υποδοχής», υπό την εποπτεία διδάσκοντος του προγράμματος σπουδών. Η πρακτική άσκηση δύναται να διεξάγεται και σε φορείς της αλλοδαπής, εφόσον καθίσταται εφικτή η εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του προγράμματος σπουδών. Για την πρακτική άσκηση φοιτητών συνάπτεται σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), του φοιτητή και του φορέα υποδοχής.
 2. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του προγράμματος σπουδών καθορίζονται ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απονέμονται από την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, η υποχρεωτική ή μη διεξαγωγή της για την απονομή του τίτλου σπουδών, η χρονική της διάρκεια σε ημερολογιακούς μήνες, η περίοδος υλοποίησής της σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, καθώς και οι ελάχιστες προϋποθέσεις ακαδημαϊκής προόδου που πρέπει να πληρούνται πριν από την έναρξη διεξαγωγής της.
 3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή του ανά περίπτωση αρμόδιου οργάνου για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανά ακαδημαϊκό έτος ορίζονται:

α) Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, ο οποίος είναι υποχρεωτικά μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος, με αντικείμενο τη γενική εποπτεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών, τον συντονισμό των Εποπτών Πρακτικής Άσκησης και των φορέων υποδοχής.

β) Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η οποία αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, στην οποία προΐσταται ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης, με αντικείμενο τον συντονισμό των δραστηριοτήτων που αφορούν στην πρακτική άσκηση φοιτητών, την επίλυση προβλημάτων, τον ορισμό Επόπτη ανά πρακτικά ασκούμενο φοιτητή, τη σύνταξη και υποβολή ετήσιας έκθεσης για την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος πρακτικής άσκησης προς τη Συνέλευση του Τμήματος και την υποβολή εισηγήσεων για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών σε ό,τι αφορά τα θέματα πρακτικής άσκησης.

Ο Υπεύθυνος και η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι κοινοί για όλα ή για έναν αριθμό προγραμμάτων σπουδών του ίδιου Τμήματος.

 1. Ο Επόπτης έχει ως αντικείμενο την καθοδήγηση και υποστήριξη των φοιτητών καθ’ όλη τη διαδικασία της πρακτικής άσκησης σε φορείς υποδοχής, την επικοινωνία με τους φορείς υποδοχής για την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ενημέρωση του Υπευθύνου και της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης. Ως Επόπτες είναι δυνατόν να οριστούν διδάσκοντες του προγράμματος σπουδών.
 2. Οι φοιτητές που διεξάγουν πρακτική άσκηση υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) μέσω του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) (πρώην Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών – Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) σύμφωνα με την παρ. 10 του αρ. 15 του ν.3232/2004 (Α΄48) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος, το κόστος της οποίας βαρύνει αποκλειστικά τον φορέα υποδοχής.
 3. Το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν δύναται να υπολείπεται του ογδόντα τοις εκατό (80%) του νομοθετημένου κατώτατου βασικού μισθού και δύναται να καταβάλλεται είτε σε μηνιαία βάση είτε με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της πρακτικής άσκησης. Το κόστος αποζημίωσης των φοιτητών για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης βαρύνει κατεξοχήν τους φορείς υποδοχής. Κατ’ εξαίρεση το κόστος αποζημίωσης και ασφάλισης της παρ. 5 δύναται να βαρύνει εν μέρει ή εξ ολοκλήρου τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή έργων χρηματοδοτούμενων από ίδιους ή ιδιωτικούς πόρους που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., εφόσον αυτό προβλέπεται στη σύμβαση πρακτικής άσκησης. Η χορήγηση αποζημίωσης για τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης δεν συνιστά λόγο διακοπής άλλων οικονομικών παροχών που χορηγούνται ή ειδικών επιδομάτων ή συντάξεων που λαμβάνουν ή δικαιούνται να λάβουν οι φοιτητές του Α.Ε.Ι. για άλλους λόγους.
 4. Με απόφαση της Συγκλήτου εγκρίνεται ο Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης, που αποτελεί διακριτό τμήμα του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος. Με τον Κανονισμό καθορίζονται θέματα σχετικά με τον συντονισμό, τη λειτουργία, την οργάνωση, την υλοποίηση, την εποπτεία και την αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης ανά πρόγραμμα σπουδών, τις αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Πρακτικής Άσκησης, της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης και των Εποπτών, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ασκούμενων φοιτητών, τη συνεργασία με τους φορείς υποδοχής και τις υποχρεώσεις τους, τη διαδικασία αλλαγής φορέων υποδοχής, το πρότυπο της σύμβασης πρακτικής άσκησης, τη διευκόλυνση των φοιτητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες κατά τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα σχετικά με το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης.
 5. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και των ανά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της πρακτικής άσκησης, ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου και να αναπροσαρμόζεται το ύψος της μηνιαίας αποζημίωσης φοιτητών Α.Ε.Ι.
 6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ανά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να καθορίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις και όροι διεξαγωγής πρακτικής άσκησης στο πλαίσιο προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, εφόσον η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών οδηγεί στην απόκτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης αποτελεί υποχρεωτική εκπαιδευτική δραστηριότητα του προγράμματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 70

Ίδρυση προγράμματος πρώτου κύκλου σπουδών

 

 1. Κάθε Τμήμα δύναται να διοργανώνει ένα (1) ή περισσότερα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, τα οποία εντάσσονται στο αναπτυξιακό σχέδιο του Τμήματος και το στρατηγικό σχέδιο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, διέπονται από επιστημονική συνοχή και πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.
 2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται η ίδρυση, τροποποίηση, μετονομασία ή κατάργηση προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου.
 3. Η απόφαση ίδρυσης προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον τίτλο, το περιεχόμενο και τον σκοπό του προγράμματος σπουδών,

β) το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο περιλαμβάνεται το βασικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο όριο στο ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των πιστωτικών μονάδων (ECTS) του προγράμματος, τους τίτλους και την περιγραφή των μαθημάτων και των λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, το σύνολο των διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα, τη χρονική αλληλουχία ή την αλληλεξάρτηση των μαθημάτων ή άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων, κλινικών ασκήσεων ή πρακτικής άσκησης, τη γλώσσα διεξαγωγής κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η οποία μπορεί να διαφέρει της ελληνικής και την κατανομή των πιστωτικών μονάδων ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα σπουδών δύναται να περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενισχύουν τη διάδραση μεταξύ διδακτικού προσωπικού και φοιτητών, όπως τη συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες, εκπαιδευτικούς ομίλους, τη συγγραφή δημοσιεύσεων και την έκδοση πανεπιστημιακών/επιστημονικών περιοδικών, με αντίστοιχη κατανομή πιστωτικών μονάδων (ECTS),

γ) τα ειδικότερα προσόντα του διδακτικού προσωπικού που απαιτούνται για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του προγράμματος,

δ) τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα από την παρακολούθηση των επιμέρους μαθημάτων του προγράμματος, και την αντιστοίχισή του με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων,

ε) την υποχρεωτικότητα ή μη διεξαγωγής πρακτικής άσκησης, με σχετική αναφορά του αριθμού των πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν σε αυτήν,

στ) τη χρονική διάρκεια του προγράμματος, η οποία δεν μπορεί να υπολείπεται των οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων, με την επιφύλαξη του άρθρου73 για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών εφαρμοσμένων επιστημών,

ζ) την υποχρέωση ή μη εκπόνησης πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, με σχετική αναφορά του αριθμού των πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν σε αυτήν,

η) τη γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος, που μπορεί να διαφέρει της ελληνικής, καθώς και την προϋπόθεση εξέτασης ξένης γλώσσας ή άλλου ειδικού μαθήματος για την εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών,

θ) το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

Άρθρο 71

Διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών

 

 1. Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) που καλύπτουν διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και γνωστικά αντικείμενα, μπορεί να συνεργάζονται για την ίδρυση προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου διεπιστημονικού χαρακτήρα, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στην απονομή από κοινού τίτλου σπουδών.
 2. Τα προγράμματα σπουδών διεπιστημονικού χαρακτήρα της παρούσας ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. ή των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Με την απόφαση ίδρυσης του προγράμματος σπουδών, εγκρίνεται η σύναψη Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, με το οποίο καθορίζονται οι όροι συνεργασίας, το διδακτικό έργο του προγράμματος που αναλαμβάνει κάθε συνεργαζόμενο Τμήμα, ο τόπος οργάνωσης, οι υποδομές και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του προγράμματος, η εκπροσώπηση κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος στην Επιτροπή προγράμματος σπουδών και το Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, εάν τα συνεργαζόμενα Τμήματα ανήκουν σε διαφορετικά Α.Ε.Ι. Στην Επιτροπή προγράμματος σπουδών συμμετέχουν μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων που διδάσκουν στο πρόγραμμα. Εάν τα συνεργαζόμενα Τμήματα εδρεύουν σε διαφορετική πόλη είναι δυνατή η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 67 σε ποσοστό που δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του προγράμματος σπουδών για το Τμήμα ή τα Τμήματα που εδρεύουν εκτός της πόλης που έχει καθοριστεί ως τόπος οργάνωσης του προγράμματος σπουδών.
 3. Η Επιτροπή προγράμματος σπουδών έχει ως αρμοδιότητα τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού του προγράμματος σπουδών, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. που έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.

Άρθρο 72

Διπλά προγράμματα σπουδών

 

 1. Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) δύνανται να διοργανώνουν διπλά προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου (dual major), τα οποία οδηγούν στην απονομή δύο ισότιμων τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου σε δύο (2) διακριτά γνωστικά αντικείμενα.
 2. Η χρονική διάρκεια του διπλού προγράμματος σπουδών είναι προσαυξημένη κατ’ ελάχιστον κατά δύο (2) έτη από τη χρονική διάρκεια των λοιπών προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αντιστοιχούν συνολικά σε τριακόσιες εξήντα (360) πιστωτικές μονάδες. Τα διπλά προγράμματα σπουδών αποτελούν ενιαία προγράμματα σπουδών, που διαχωρίζονται σε δύο (2) επιμέρους μη αυτοτελή προγράμματα σπουδών που αφορούν σε διακριτά γνωστικά αντικείμενα. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες κάθε μη αυτοτελούς προγράμματος καλύπτουν κατ’ ελάχιστον εκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες.
 3. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. ή των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων, δύναται να ιδρύονται διπλά προγράμματα σπουδών.

Με την απόφαση ίδρυσης του προγράμματος σπουδών εγκρίνεται το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, με το οποίο καθορίζονται οι όροι συνεργασίας, το διδακτικό έργο του προγράμματος που αναλαμβάνει κάθε συνεργαζόμενο Τμήμα, ο τόπος οργάνωσης, οι υποδομές και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του προγράμματος, η εκπροσώπηση κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος στην Επιτροπή προγράμματος σπουδών, το Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος και τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 70, εάν τα συνεργαζόμενα Τμήματα ανήκουν σε διαφορετικά Α.Ε.Ι. Εάν τα συνεργαζόμενα Τμήματα εδρεύουν σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα ή πόλη, είναι δυνατή η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ποσοστό που δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του προγράμματος σπουδών για το Τμήμα που εδρεύει εκτός της πόλης που έχει καθοριστεί ως τόπος οργάνωσης του προγράμματος σπουδών.

 1. Η Επιτροπή του προγράμματος σπουδών καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό του προγράμματος, ο οποίος εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. που έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.

Άρθρο 73

Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας – Προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας

 

 1. Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) δύνανται να οργανώνουν προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου προσανατολισμού εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας, που έχουν ως στόχο την εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων και την ανάπτυξη συστηματικών μεθοδολογιών με επαγγελματικό προσανατολισμό.
 2. Τα προγράμματα σπουδών εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας πρώτου κύκλου κατ’ εξαίρεση δύνανται να έχουν διάρκεια επτά (7) ακαδημαϊκών εξαμήνων και οι εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε διακόσιες δέκα (210) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στα προγράμματα σπουδών του παρόντος προβλέπεται η διεξαγωγή υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης των φοιτητών συνολικής διάρκειας έξι (6) ημερολογιακών μηνών, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η επιτυχής ολοκλήρωση προγραμμάτων σπουδών του παρόντος οδηγεί στην απονομή τίτλου σπουδών επιπέδου έξι (6) σύμφωνα με το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων κατά το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α΄254).
 3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος είναι δυνατόν να προσκαλούνται επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες, με εμπειρία και εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών, για τη συμμετοχή στην οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, σε συνεργασία με το διδακτικό προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο.
 4. Τα Τμήματα Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας των Α.Ε.Ι. δύνανται να οργανώνουν προγράμματα δεύτερου κύκλου σπουδών σύμφωνα με το Κεφάλαιο Θ’, αλλά δεν δύνανται να οργανώνουν προγράμματα τρίτου κύκλου σπουδών.

Άρθρο 74

Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου

 

 1. Τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του παρόντος Κεφαλαίου πιστοποιούνται υποχρεωτικά πριν την έναρξη λειτουργίας τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και πιστοποιούνται περιοδικά ανά πέντε (5) έτη στο πλαίσιο αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας που εντάσσονται.
 2. Οι αποφάσεις ίδρυσης προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου συνοδεύονται από: α) μελέτη σκοπιμότητας, στην οποία περιλαμβάνονται οι επιστημονικοί, κοινωνικοί, ερευνητικοί ή τεχνολογικοί λόγοι που καθιστούν σημαντική την έναρξη λειτουργίας νέου προγράμματος σπουδών, ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, καθώς και οι στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος και β) μελέτη βιωσιμότητας, στην οποία αναλύονται η αναγκαιότητα κάλυψης ενός επιστημονικού πεδίου μέσω ίδρυσης νέου προγράμματος σπουδών εντός του Τμήματος ή σε συνεργασία με άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), οι ανάγκες της αγοράς εργασίας για την απορρόφηση των αποφοίτων του, το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος που θα υποστηρίξει το πρόγραμμα σπουδών και οι υποδομές και ο επιστημονικός, ερευνητικός και λοιπός εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθούν για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος. Από τη μελέτη βιωσιμότητας που υποβάλλεται πρέπει να προκύπτει ότι οι υφιστάμενες υποδομές, ο εξοπλισμός και το διδακτικό προσωπικό του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων επαρκούν για την εύρυθμη λειτουργία του υπό ίδρυση προγράμματος σπουδών.
 3. Με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου Α.Ε.Ι. ή των συνεργαζόμενων Α.Ε.Ι. τροποποιούνται, μετονομάζονται ή καταργούνται εν λειτουργία προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου. Η μετονομασία του προγράμματος σπουδών απαιτεί την προηγούμενη πιστοποίησή από την ΕΘ.Α.Α.Ε. Η κατάργηση προγραμμάτων σπουδών δύναται να πραγματοποιείται αποκλειστικά μετά την ολοκλήρωση της φοίτησης των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών σε αυτά.
 4. Οι αποφάσεις περί ίδρυσης, τροποποίησης, μετονομασίας ή κατάργησης προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 5. Οι τίτλοι σπουδών προγραμμάτων πρώτου κύκλου που οργανώνονται από περισσότερα από ένα (1) Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., απονέμονται από το Τμήμα του Α.Ε.Ι. το οποίο αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη κάθε προγράμματος και σε αυτούς αναγράφεται ο τίτλος του προγράμματος σπουδών και τα συνεργαζόμενα Τμήματα των Α.Ε.Ι. που οργανώνουν από κοινού το πρόγραμμα.
 6. Η δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών διεπιστημονικού χαρακτήρα και διπλών προγραμμάτων σπουδών ισχύει και για τις Μονοτμηματικές Σχολές των Α.Ε.Ι. και οι αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος ασκούνται από την Κοσμητεία της Σχολής.
 7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται το αργότερο έως την 15η Μαΐου εκάστου έτους, κατόπιν εισήγησης της Συγκλήτου κάθε Α.Ε.Ι., καθορίζεται ο αριθμός των εισακτέων ανά Τμήμα για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Η επιμέρους κατανομή των εισακτέων στα επιμέρους προγράμματα σπουδών του ιδρύματος καθορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του.
 8. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, δύναται να ορίζεται ανά πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου, Επιτροπή προγράμματος σπουδών με τετραετή θητεία, η οποία αποτελείται από πέντε (5) έως εννιά (9) μέλη, εκ των οποίων ένα (1) μέλος ορίζεται ως Υπεύθυνος του προγράμματος. Ο αριθμός των μελών της Επιτροπής καθορίζεται με την απόφαση ίδρυσης του προγράμματος σπουδών. Η Επιτροπή αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κάθε βαθμίδας του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων που οργανώνουν το πρόγραμμα σπουδών, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με τις επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει το πρόγραμμα σπουδών και αναλαμβάνουν διδακτικό έργο του προγράμματος. Ως Υπεύθυνος του προγράμματος ορίζεται ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής, κατά προτεραιότητα μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Εάν προγράμματα σπουδών συνδιοργανώνονται από περισσότερα από ένα (1) Τμήματα, ο ορισμός της Επιτροπής πραγματοποιείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. που έχει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων σύμφωνα με το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας.
 9. Αντικείμενο της Επιτροπής προγράμματος σπουδών είναι:

α) η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος σπουδών και ο συντονισμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος,

β) η κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού του προγράμματος σπουδών και η υποβολή προς έγκριση από τα ανά περίπτωση αρμόδια όργανα,

γ) η υποβολή εισηγήσεων προς τη Συνέλευση του Τμήματος για θέματα, ως ακολούθως:

γα) η κατανομή του διδακτικού έργου και την επιλογή προτεινόμενων διδακτικών συγγραμμάτων,

γβ) η συγκρότηση ομάδων εσωτερικής αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών και Επιτροπών για τη μελέτη ή τη διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που σχετίζονται με την αναβάθμιση του προγράμματος,

γγ) η τροποποίηση, μετονομασία ή κατάργηση του προγράμματος σπουδών,

γδ) η προκήρυξη θέσεων έκτακτου διδακτικού προσωπικού και τη συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης για την επιλογή τους, καθώς και την πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών, επισκεπτών ερευνητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών για την ανάθεση διδακτικού έργου του προγράμματος,

γε) η ανάθεση επικουρικού διδακτικού έργου σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Α.Ε.Ι.,

γστ) η συγκρότηση Επιτροπής και Υπεύθυνου πρακτικής άσκησης του προγράμματος,

δ) η άσκηση αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται σύμφωνα το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, σε περίπτωση προγραμμάτων σπουδών συνεργαζόμενων Τμημάτων, ή τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.

 1. Ο Υπεύθυνος του προγράμματος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Επιτροπής προγράμματος σπουδών και συντονίζει το έργο της,

β) εισηγείται προς την Επιτροπή προγράμματος σπουδών και τα λοιπά όργανα του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος,

γ) ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τη Συνέλευση του Τμήματος ή το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, σε περίπτωση προγραμμάτων σπουδών συνεργαζόμενων Τμημάτων ή τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και αφορά στον συντονισμό, την παρακολούθηση και ορθή υλοποίηση του προγράμματος σπουδών.

 1. Εάν το Τμήμα οργανώνει και θέτει σε λειτουργία μόνο ένα (1) πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου, ο ορισμός Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών είναι προαιρετικός, ενώ Υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Άρθρο 75

Χρονική διάρκεια σπουδών

 

 1. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Η επαναληπτική εξεταστική περίοδος του Σεπτεμβρίου λογίζεται ότι αφορά στο προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Το διδακτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
 2. Η διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS) ανά ακαδημαϊκό έτος.
 3. Οι φοιτητές υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής ανά ακαδημαϊκό έτος για την παρακολούθηση του προγράμματος σπουδών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται ανά πρόγραμμα σπουδών.

Άρθρο 76

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης και μερική φοίτηση

 

 1. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Μετά τη συμπλήρωση της ανώτατης διάρκειας φοίτησης, με την επιφύλαξη των επόμενων παραγράφων, το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος εκδίδει πράξη διαγραφής.
 2. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) καθορίζονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για την κατ’ εξαίρεση υπέρβαση της ανώτατης χρονικής διάρκειας φοίτησης της παρ. 1 για σοβαρούς λόγους υγείας που ανάγονται στο πρόσωπο του φοιτητή ή στο πρόσωπο συγγενούς πρώτου βαθμού εξ αίματος ή συζύγου ή προσώπου με το οποίο ο φοιτητής έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
 3. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για μερική φοίτηση έχουν:

α) οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον είκοσι (20) ώρες την εβδομάδα,

β) οι φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

γ) οι φοιτητές που είναι παράλληλα αθλητές και κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ανήκουν σε αθλητικά σωματεία εγγεγραμμένα στο μητρώο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

γα) για όσα έτη καταλαμβάνουν διάκριση 1ης έως και 8ης θέσης σε πανελλήνια πρωταθλήματα ατομικών αθλημάτων με συμμετοχή τουλάχιστον δώδεκα (12) αθλητών και οκτώ (8) σωματείων ή αγωνίζονται σε ομάδες των δυο (2) ανώτερων κατηγοριών σε ομαδικά αθλήματα ή συμμετέχουν ως μέλη εθνικών ομάδων σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια πρωταθλήματα ή άλλες διεθνείς διοργανώσεις υπό την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, ή

γβ) συμμετέχουν έστω άπαξ, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών για το οποίο αιτούνται την υπαγωγή τους σε καθεστώς μερικής φοίτησης, σε ολυμπιακούς, παραολυμπιακούς αγώνες και ολυμπιακούς αγώνες κωφών. Οι φοιτητές της παρούσας υποπερίπτωσης δύνανται να εγγράφονται ως φοιτητές μερικής φοίτησης, ύστερα από αίτησή τους που εγκρίνεται από την κοσμητεία της σχολής.

Για τους φοιτητές που φοιτούν υπό καθεστώς μερικής φοίτησης, κάθε εξάμηνο προσμετράται ως μισό ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν μπορούν να δηλώνουν προς παρακολούθηση και να εξετάζονται σε αριθμό μεγαλύτερο από το ήμισυ των μαθημάτων του εξαμήνου που προβλέπει το πρόγραμμα σπουδών, ενώ εφαρμόζεται και στην περίπτωση αυτή η ανώτατη διάρκεια φοίτησης της παρ. 1. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζονται περαιτέρω προϋποθέσεις και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των προηγούμενων εδαφίων.

 1. Οι φοιτητές που δεν έχουν υπερβεί το ανώτατο όριο φοίτησης της παρ. 1, δύνανται, ύστερα από αίτησή τους προς τη Γραμματεία του Τμήματος, να διακόψουν τη φοίτησή τους για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη. Το δικαίωμα διακοπής της φοίτησης δύναται να ασκηθεί άπαξ ή τμηματικά για χρονικό διάστημα κατ΄ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, αλλά η διάρκεια της διακοπής δεν μπορεί να υπερβαίνει αθροιστικά τα δύο (2) έτη αν χορηγείται τμηματικά. Η φοιτητική ιδιότητα αναστέλλεται κατά τον χρόνο διακοπής της φοίτησης. Με τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται η διαδικασία διαπίστωσης της διακοπής της φοίτησης και τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση.
 2. Ο Πρόεδρος του Τμήματος είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του παρόντος και ο Κοσμήτορας της Σχολής, στην οποία υπάγεται το Τμήμα είναι αρμόδιος για την εποπτεία της ορθής εφαρμογής του παρόντος. Η μη εφαρμογή συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα και λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της απόφασης κατανομής της τακτικής δημόσιας επιχορήγησης της περ. ε) της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) στο Α.Ε.Ι.

Άρθρο 77

Πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών

 

 1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής οργανώνουν πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών, που περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου στα οποία πραγματοποιείται η εισαγωγή φοιτητών μέσω πανελλήνιων εξετάσεων.
 2. Οι φοιτητές που έχουν εγγραφεί σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος Α.Ε.Ι. (Τμήμα προέλευσης) και δεν έχουν υπερβεί το ελάχιστο όριο φοίτησης, όπως αυτό καθορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του προγράμματος σπουδών, δύνανται να υποβάλουν αίτηση να παρακολουθήσουν πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου Τμήματος άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής (Τμήμα υποδοχής). Η κινητικότητα δύναται να πραγματοποιείται προς ομοειδή ή μη ομοειδή προγράμματα σπουδών Τμημάτων άλλων Α.Ε.Ι. και η διάρκεια της φοίτησης ανέρχεται σε χρονικό διάστημα ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου. Οι φοιτητές κατά το χρονικό διάστημα της φοίτησής τους στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών του Α.Ε.Ι. υποδοχής και δικαιούνται να αξιολογούνται στα μαθήματα και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ακαδημαϊκού εξαμήνου σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και τον Εσωτερικό Κανονισμό του προγράμματος.
 3. Εάν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής είναι ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης, προσμετράται υποχρεωτικά το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που αντιστοιχούν σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αξιολογήθηκε επιτυχώς ο φοιτητής, εφόσον ο φοιτητής δεν έχει ήδη αξιολογηθεί επιτυχώς στα ίδια ή αντίστοιχα μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες από το Τμήμα προέλευσης. Εάν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος υποδοχής δεν είναι ομοειδές με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος προέλευσης του φοιτητή, η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ακαδημαϊκού εξαμήνου, δύναται να συνυπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών και να προσμετράται το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που αυτές αποδίδουν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, έως τη συμπλήρωση του ποσοστού της παρ. 4 του άρθρου 66.
 4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης, κατόπιν αίτησης του φοιτητή, εγκρίνεται ή απορρίπτεται η προσμέτρηση των πιστωτικών μονάδων για την απονομή πτυχίου, οι οποίες είτε αφορούν σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες ομοειδούς προγράμματος σπουδών για τις οποίες έχει ήδη αξιολογηθεί ο φοιτητής από το Α.Ε.Ι. υποδοχής είτε υπερβαίνουν το ποσοστό της παρ. 4 του άρθρου 66.
 5. Μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα οποία ο φοιτητής αξιολογήθηκε επιτυχώς στο πλαίσιο συμμετοχής του σε πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας, ανεξαρτήτως εάν προσμετρώνται για τη λήψη πτυχίου, είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη αν ο φοιτητής εισαχθεί σε πρόγραμμα σπουδών για τη χορήγηση δεύτερου τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν αίτησης του φοιτητή, καθορίζονται τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών από τις οποίες απαλλάσσεται από την υποχρέωση παρακολούθησης και επιτυχούς αξιολόγησης, εφόσον κρίνεται ότι καλύπτεται το αντικείμενό τους.
 6. Το δικαίωμα κινητικότητας δύναται να ασκείται μία (1) φορά έως την ολοκλήρωση του προγράμματος και την απονομή του τίτλου σπουδών.
 7. Οι φοιτητές που γίνονται δεκτοί σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου μετά από κατατακτήριες εξετάσεις, εάν συμμετείχαν σε πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, δύνανται να αιτούνται απαλλαγής από την υποχρέωση παρακολούθησης και επιτυχούς αξιολόγησης σε μαθήματα ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αξιολογήθηκαν επιτυχώς, εφόσον καλύπτεται το γνωστικό αντικείμενο αυτών. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να εγκρίνεται η απαλλαγή από την υποχρέωση παρακολούθησης και επιτυχούς αξιολόγησης μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, το αντικείμενο των οποίων κρίνεται ότι έχει διδαχθεί και αξιολογηθεί στο πλαίσιο συμμετοχής στο σύστημα κινητικότητας.
 8. Ο ανώτατος αριθμός των φοιτητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εσωτερικής κινητικότητας καθορίζεται έως το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εισακτέων για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ανά πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να μεταβάλλεται ο ανώτατος αριθμός της παρούσας.
 9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος της εσωτερικής κινητικότητας φοιτητών, τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων εκ μέρους των φοιτητών προς τα Τμήματα υποδοχής, την αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων από τα Τμήματα προέλευσης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 78

Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated master)

 1. Η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master). Ως προϋποθέσεις για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ορίζονται οι ακόλουθες:

α) το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται κατ’ ελάχιστον από δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα και αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες (ECTS),

β) για την απονομή του τίτλου σπουδών απαιτείται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας κατ΄ ελάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες,

γ) το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζει τη θεμελίωση της γνώσης σε μια (1) κατ΄ ελάχιστον βασική επιστήμη ή τέχνη, την ανάπτυξη μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου, καθώς και την εμβάθυνση και εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας και

δ) η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας ενιαίων και αδιάσπαστων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου διάρκειας δέκα (10) εξαμήνων και τριακοσίων (300) πιστωτικών μονάδων για την κάλυψη των γνώσεων που απαιτούνται στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας.

 1. Για κάθε πρόγραμμα σπουδών που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1, η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, υποβάλλει αίτημα προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο οποίος ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εκδίδει διαπιστωτική απόφαση περί απονομής ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου. Μετά την έκδοση της απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και όσους αποφοίτησαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 2. Το παρόν εφαρμόζεται αναλογικά για προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου Τμημάτων ή Σχολών των Α.Ε.Ι., που έχουν καταργηθεί, τροποποιηθεί ή μετονομαστεί, εφόσον αυτά πληρούσαν τις προϋποθέσεις της παρ. 1. Αρμόδιο όργανο για την υποβολή του αιτήματος της παρ. 2 προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 79

Κανονισμός μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών

 

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) εγκρίνεται ο Κανονισμός προγραμμάτων σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, ο οποίος αποτελεί διακριτό κεφάλαιο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος.
 2. Ο Κανονισμός προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών ρυθμίζει τα ακόλουθα θέματα:

α) τον κατώτατο και ανώτατο αριθμό εισακτέων φοιτητών ανά πρόγραμμα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του Α.Ε.Ι.,

β) τα κριτήρια εισαγωγής φοιτητών και τον τρόπο επιλογής τους,

γ) την πολιτική σχετικά με τον προσδιορισμό του ύψους των τελών φοίτησης, καθώς και το ανώτατο όριο αυτών για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Α.Ε.Ι.,

δ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων,

ε) τον ανώτατο αριθμό ειδικεύσεων ανά Π.Μ.Σ. του Ιδρύματος,

στ) τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών, ανταποδοτικών και μη, προς τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, τον ανώτατο αριθμό των υποτροφιών που χορηγούνται, καθώς και τα κριτήρια χορήγησης αυτών,

ζ) τους όρους πλήρους και μερικής φοίτησης και τη δυνατότητα αναστολής και επανέναρξης της φοίτησης,

η) την εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης των Π.Μ.Σ., καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθημάτων και των διδασκόντων των Π.Μ.Σ. από τους φοιτητές,

θ) τους όρους και τις προϋποθέσεις οργάνωσης Π.Μ.Σ. με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και θέματα σχετικά με την οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,

ι) θέματα σχετικά με την κατάρτιση προϋπολογισμών των Π.Μ.Σ. του Α.Ε.Ι., την οικονομική διαχείριση των πόρων τους, καθώς και το ποσοστό παρακράτησης επί του προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι. υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),

ια) θέματα σχετικά με τις εξετάσεις και τις λοιπές μεθόδους αξιολόγησης της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών,

ιβ) τη διαδικασία ανάθεσης επικουρικού διδακτικού έργου στους υποψήφιους διδάκτορες του Ιδρύματος, καθώς και το ανώτατο όριο ωριαίας αντιμισθίας που δύναται να βαρύνει αποκλειστικά ιδιωτικούς, ίδιους και διεθνείς πόρους του Α.Ε.Ι.,

ιγ) τη διαδικασία αναγόρευσης των διδακτόρων,

ιδ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 80

Διαδικασία ίδρυσης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 1. Η ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) περιλαμβάνεται στο πολυετές αναπτυξιακό σχέδιο κάθε Τμήματος/Σχολής του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Α.Ε.Ι.
 2. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) οργανώνονται από ένα (1) ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας. Τα Π.Μ.Σ. διέπονται από επιστημονική συνοχή, έχουν αντικείμενο συγγενές προς τα επιστημονικά πεδία του Τμήματος που τα οργανώνει και πληρούν τις προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών.
 3. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται η ίδρυση νέου Π.Μ.Σ. Με την απόφαση ίδρυσης καθορίζονται όλα τα ζητήματα που διέπουν την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση του Π.Μ.Σ. και ρυθμίζονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) ο τίτλος του Π.Μ.Σ. και του διπλώματος που απονέμεται,

β) το αντικείμενο και ο σκοπός του προγράμματος, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από την επιτυχή παρακολούθηση αυτού,

γ) η χρονική διάρκεια λειτουργίας του Π.Μ.Σ., η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη από πέντε (5) έτη, με δυνατότητα παράτασης, με την επιφύλαξη της μη πιστοποίησής του κατά την περιοδική αξιολόγηση του Τμήματος,

δ) οι κατηγορίες των πτυχιούχων που γίνονται δεκτές και τα λοιπά κριτήρια που είναι απαραίτητα ή συνεκτιμώνται κατά τη διαδικασία επιλογής των εισακτέων, καθώς και ο τρόπος απόδειξής τους,

ε) ο τρόπος αξιολόγησης, που μπορεί να περιλαμβάνει τη διενέργεια εξετάσεων, την αξιολόγηση φακέλου και την προσωπική συνέντευξη, καθώς και η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων,

στ) οι ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ., που μπορεί να οδηγούν στην απονομή διαφορετικού διπλώματος,

ζ) το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών ανά ειδίκευση, οι τίτλοι και σύντομη περιγραφή (syllabus) των μαθημάτων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και κλινικών ασκήσεων του Π.Μ.Σ., η διεξαγωγή πρακτικής άσκησης, η εκπόνηση διπλωματικής διατριβής ή η διεξαγωγή άλλων εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων που ορίζονται ως υποχρεωτικές ή επιλογής για την επιτυχή ολοκλήρωση του Π.Μ.Σ., με αναφορά του αριθμού των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απονέμονται ανά περίπτωση,

η) ο συνολικός αριθμός των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απονέμεται ανά ειδίκευση Π.Μ.Σ., εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μια (1) ειδικεύσεις, ο οποίος δεν δύναται να είναι μικρότερος από εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (ECTS), καθώς και ο αριθμός των ακαδημαϊκών εξαμήνων του προγράμματος,

θ) η επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος και η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, η οποία μπορεί να διαφέρει της ελληνικής,

ι) ο ανώτατος αριθμός εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών του, ή ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά ειδίκευση του Π.Μ.Σ., εφόσον υφίστανται ειδικεύσεις,

ια) οι πηγές χρηματοδότησης του Π.Μ.Σ. και το ύψος των τελών φοίτησης, εφόσον καθορίζονται τέλη φοίτησης,

ιβ) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών,

ιγ) η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών με κριτήρια αριστείας, καθώς και παροχής ανταποδοτικών υποτροφιών,

ιδ) ο τρόπος οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Π.Μ.Σ., δια ζώσης ή με μεθόδους σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εν όλω ή εν μέρει,

ιε) η δυνατότητα παροχής του προγράμματος ως μερικής φοίτησης,

ιστ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του προγράμματος και τον Κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος.

 1. Η εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος συνοδεύεται απαραιτήτως από:

α) αναλυτικό προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων για τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας του προγράμματος, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως πόροι του προγράμματος, το λειτουργικό του κόστος, όπως αμοιβές για τη διοικητική – τεχνική υποστήριξη του προγράμματος, αμοιβές διδακτικού προσωπικού, δαπάνες μετακίνησης, εξοπλισμού και υλικοτεχνικής υποδομής και λοιπές λειτουργικές δαπάνες,

β) μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του προς ίδρυση προγράμματος, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστημονικοί, επιστημολογικοί και κοινωνικοί λόγοι που καθιστούν αναγκαία και σημαντική τη λειτουργία του Π.Μ.Σ., η επιστημονική του συνοχή, η σύνδεσή του με τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος που παρέχονται, το διδακτικό προσωπικό που αναμένεται να διδάξει στο Π.Μ.Σ., το υπάρχον διδακτικό προσωπικό του Τμήματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο, καθώς και το λοιπό προσωπικό που πρόκειται να υποστηρίξει την οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ., η υλικοτεχνική δομή, ο εξοπλισμός και τα κτίρια που αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία του προγράμματος.

 1. Εάν η οργάνωση του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται από περισσότερα από ένα (1) Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ως διατμηματικό ή διιδρυματικό Π.Μ.Σ. αντίστοιχα, καταρτίζεται Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των παρ. 3 και 4, τις υποχρεώσεις κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος, τον αριθμό των μελών της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, τη συμμετοχή και την εκπροσώπηση κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος στα όργανα του Π.Μ.Σ., τη διαδικασία ανάδειξης του Διευθυντή του Π.Μ.Σ., το Ίδρυμα που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, τη μεθοδολογία κατανομής των πόρων του Π.Μ.Σ. και κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία του. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος εγκρίνεται το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας και η απόφαση ίδρυσης επισπεύδεται από το Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.
 2. Τα Α.Ε.Ι δύναται να συμπράττουν για την οργάνωση Π.Μ.Σ. με Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.), ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258), Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), την Ακαδημία Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς της ημεδαπής και αλλοδαπής, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς καθώς και αναγνωρισμένους επιστημονικούς φορείς και ενώσεις που λειτουργούν υπό μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Δεν επιτρέπεται η σύμπραξη με εκπαιδευτικούς φορείς μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης του ν. 3696/2008 (Α΄ 177). Σε περίπτωση συμπράξεων η ακαδημαϊκή λειτουργία του Π.Μ.Σ. ανήκει αποκλειστικά στο ΑΕΙ. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. εγκρίνεται το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την οργάνωση κοινών Π.Μ.Σ., το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 3 και τη συνεισφορά κάθε συνεργαζόμενου φορέα σε ανθρώπινους πόρους, χρήση εργαστηριακών υποδομών και πρακτική άσκηση. Ειδικά για τα Π.Μ.Σ. που οργανώνονται σε συνεργασία με Ιδρύματα της αλλοδαπής, (κοινά Π.Μ.Σ.), το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας αναφέρει εάν η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος συνεπάγεται την απόκτηση ενός κοινού ενιαίου τίτλου σπουδών από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα ή την απόκτηση διακριτών τίτλων σπουδών από κάθε συνεργαζόμενο Ίδρυμα.
 3. Μετά από την έκδοση της απόφασης ίδρυσης Π.Μ.Σ. και πριν την έναρξη της λειτουργίας του, απαιτείται η πιστοποίηση του Π.Μ.Σ. από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α΄12). Μετά από την ίδρυσή τους, τα Π.Μ.Σ. πιστοποιούνται περιοδικά σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία εντάσσονται.
 4. Αν τροποποιηθεί η απόφαση ίδρυσης, απαιτείται εκ νέου πιστοποίηση του Π.Μ.Σ. από την ΕΘ.Α.Α.Ε., εφόσον η τροποποίηση αφορά σε στοιχεία των περ. ιβ) και ιστ) της παρ. 2.
 5. Η απόφαση ίδρυσης Π.Μ.Σ. κοινοποιείται, με επιμέλεια του Α.Ε.Ι., στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 81

Όργανα διοίκησης Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Σύνθεση

 

 1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι τα ακόλουθα:

α) η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.),

β) η Συνέλευση του Τμήματος,

γ) η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.),

δ) ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

 1. Η Σ.Ε. αποτελείται από τον Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ. και αναλαμβάνουν διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ. Τα μέλη της Σ.Ε. καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 2. Ειδικώς για τα διατμηματικά, τα διιδρυματικά και τα κοινά Π.Μ.Σ., τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος ασκεί η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, με διετή θητεία. Με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών δύναται να συγκροτείται Σ.Ε., με διετή θητεία, στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και τέσσερα (4) από τα μέλη της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών.
 3. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. προέρχεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος κατά προτεραιότητα βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή και ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό. Σε περίπτωση διατμηματικού, διιδρυματικού ή κοινού Π.Μ.Σ. ορίζεται από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών ένα (1) μέλος της ως Διευθυντής του Π.Μ.Σ.
 4. Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων Τμημάτων και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη, κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή αρμόδιων οργάνων των συνεργαζόμενων φορέων. Ο ακριβής αριθμός των μελών της Επιτροπής και η εκπροσώπηση κάθε συνεργαζόμενου Τμήματος ή Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθορίζεται στο Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Εάν στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν φορείς που δεν είναι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών κάθε φορέας δύναται να εκπροσωπείται με ένα (1) μέλος, το οποίο αναδεικνύεται από το αρμόδιο όργανο του φορέα και συμμετέχει στο διδακτικό έργο του Π.Μ.Σ.
 5. Στην Επιτροπή του Προγράμματος Σπουδών και τη Σ.Ε. δύναται να συμμετέχουν Ομότιμοι ή αφυπηρετήσαντες Καθηγητές του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων, εφόσον παρέχουν διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ.
 6. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ., καθώς και τα μέλη της Σ.Ε. και της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών δεν δικαιούνται αμοιβής ή οιασδήποτε αποζημίωσης για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται και σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Άρθρο 82

Αρμοδιότητες οργάνων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 1. Η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εγκρίνει την ίδρυση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ή την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Π.Μ.Σ.,

β) εγκρίνει την παράταση της διάρκειας ισχύος και λειτουργίας των Π.Μ.Σ.,

γ) συγκροτεί την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση διατμηματικών ή διιδρυματικών ή κοινών Π.Μ.Σ.,

δ) αποφασίζει την κατάργηση των Π.Μ.Σ. που προσφέρονται από το Α.Ε.Ι.

 1. Η Συνέλευση του Τμήματος είναι το κατεξοχήν αρμόδιο όργανο διοίκησης και διαχείρισης του Π.Μ.Σ. και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) συγκροτεί Επιτροπές για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών και εγκρίνει την εγγραφή αυτών στο Π.Μ.Σ.,

β) αναθέτει το διδακτικό έργο στους διδάσκοντες του Π.Μ.Σ.,

γ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την τροποποίηση της απόφασης της ίδρυσης του Π.Μ.Σ., καθώς και την παράταση της διάρκειας του Π.Μ.Σ.,

δ) συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές για την εξέταση των διπλωματικών εργασιών των μεταπτυχιακών φοιτητών και ορίζει ένα (1) μέλος αυτής ως επιβλέποντα ανά εργασία,

ε) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του Π.Μ.Σ.,

στ) εγκρίνει τον απολογισμό του Π.Μ.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.),

ζ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, η οποία σχετίζεται με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του Π.Μ.Σ.

Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι αρμοδιότητες των περ. α) και δ) δύναται να μεταβιβάζονται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ.

 1. Η Σ.Ε. είναι το κατεξοχήν όργανο για την παρακολούθηση και τον συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) καταρτίζει τον αρχικό ετήσιο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. και τις τροποποιήσεις του, εφόσον το Π.Μ.Σ. διαθέτει πόρους σύμφωνα με το άρθρο 84, και εισηγείται την έγκρισή του προς την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),

β) καταρτίζει τον απολογισμό του προγράμματος και εισηγείται την έγκρισή του προς τη Συνέλευση του Τμήματος,

γ) εγκρίνει τη διενέργεια δαπανών του Π.Μ.Σ.,

δ) εγκρίνει τη χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών ή μη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. και τον Κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών,

ε) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την κατανομή του διδακτικού έργου, καθώς και την ανάθεση διδακτικού έργου στις κατηγορίες διδασκόντων του άρθρου 83,

στ) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την πρόσκληση Επισκεπτών Καθηγητών για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.,

ζ) καταρτίζει σχέδιο για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών, το οποίο υποβάλλει προς τη Συνέλευση του Τμήματος,

η) εισηγείται προς τη Συνέλευση του Τμήματος την ανακατανομή των μαθημάτων μεταξύ των ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών.

 1. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προεδρεύει της Σ.Ε., καθώς και της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού ή κοινού Π.Μ.Σ., συντάσσει την ημερήσια διάταξη και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της,

β) εισηγείται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. προς τη Συνέλευση του Τμήματος, σε περίπτωση Μονοτμηματικού Π.Μ.Σ.,

γ) εισηγείται προς τη Σ.Ε. και τα λοιπά όργανα του Π.Μ.Σ. και του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.,

δ) είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 234 και ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες,

ε) παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Π.Μ.Σ. και του Εσωτερικού Κανονισμού μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ.,

στ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.

 1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές κάθε Π.Μ.Σ. δύνανται να εκλέγουν με ηλεκτρονική ψηφοφορία έναν (1) εκπρόσωπό τους, ο οποίος συμμετέχει στη Σ.Ε. και στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών, σε περίπτωση διατμηματικών, διιδρυματικών και κοινών Π.Μ.Σ. Ο εκπρόσωπος των φοιτητών συμμετέχει στις συνεδριάσεις των οργάνων με δικαίωμα ψήφου μόνο για τα θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες των περ. δ) έως η) της παρ. 3.

Άρθρο 83

Διδάσκοντες Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 1. Το διδακτικό έργο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ανατίθεται, κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. στις ακόλουθες κατηγορίες διδασκόντων:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους,

β) ομότιμους Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

γ) συνεργαζόμενους καθηγητές,

δ) εντεταλμένους διδάσκοντες,

ε) επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές,

στ) ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258) ή λοιπών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, των οποίων το γνωστικό αντικείμενο είναι συναφές με το Π.Μ.Σ. και έχουν διδακτική εμπειρία και επαρκή επιστημονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα,

ζ) επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

 1. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Π.Μ.Σ. πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ., εφόσον υφίσταται, άλλως του Διευθυντή του Π.Μ.Σ. Ειδικότερες προϋποθέσεις σχετικά με την ανάθεση του διδακτικού έργου δύναται να ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.
 2. Δικαίωμα επίβλεψης διπλωματικών εργασιών έχουν οι διδάσκοντες των περ. α) έως στ) της παρ. 1 υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
 3. Όλες οι κατηγορίες διδασκόντων δύνανται να αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Π.Μ.Σ. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Π.Μ.Σ. περί ανάθεσης του διδακτικού έργου καθορίζεται το ύψος της αμοιβής κάθε διδάσκοντος. Ειδικώς οι διδάσκοντες που έχουν την ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. δύνανται να αμείβονται για έργο που υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.
 4. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ανατίθεται επικουρικό διδακτικό έργο στους υποψήφιους διδάκτορες του Τμήματος ή της Σχολής, υπό την επίβλεψη διδάσκοντος του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 84

Πόροι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Οικονομική διαχείριση

 

 1. Οι πόροι ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μπορεί να προέρχονται από: α) τέλη φοίτησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήματα, δ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα, και ε) ιδίους πόρους του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).
 2. Η καταβολή των τελών φοίτησης, εφόσον προβλέπεται, πραγματοποιείται από τον ίδιο τον φοιτητή ή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του φοιτητή, εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.
 3. Η διαχείριση των πόρων των Π.Μ.Σ. του Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι ή από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. που έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, σε περίπτωση διιδρυματικού ή κοινού Π.Μ.Σ.
 4. Οι πόροι των Π.Μ.Σ. κατανέμονται ως εξής:

α) ποσό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών εσόδων που προέρχονται από τέλη φοίτησης παρακρατείται υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. για την οικονομική διαχείριση των Π.Μ.Σ. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης που λαμβάνεται έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους αποφασίζεται εάν το υπόλοιπο ποσό μετά την αφαίρεση της παρακράτησης υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. μεταφέρεται στον τακτικό προϋπολογισμό ή διατίθεται για τη δημιουργία έργων/προγραμμάτων μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. με σκοπό την κάλυψη των αναγκών Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης. Εάν στο Α.Ε.Ι. δεν υφίστανται Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης, το υπόλοιπο ποσό διατίθεται για την κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. Στα έσοδα του Π.Μ.Σ. των περ. β) έως δ) της παρ. 1 πραγματοποιείται η παρακράτηση υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. που ισχύει για τα έσοδα από αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησης.

β) το υπόλοιπο ποσό των συνολικών εσόδων διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Π.Μ.Σ.

Άρθρο 85

Οικονομική συνεργασία Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

 

 1. Εάν σε Τμήμα ή Σχολή του ίδιου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) οργανώνονται περισσότερα από ένα (1) Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι δυνατή η οικονομική συνεργασία μεταξύ Π.Μ.Σ. μέσω της ίδρυσης ενός κοινού έργου/προγράμματος, που χρηματοδοτείται από πόρους των Π.Μ.Σ. με σκοπό την κάλυψη κοινών αναγκών και δράσεων των Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή της Σχολής. Το έργο/πρόγραμμα είναι χωρίς σαφή ημερομηνία λήξης, διαθέτει αυτοτελή προϋπολογισμό και χρηματοδοτείται ετησίως από μέρος των εσόδων των λειτουργούντων Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή της Σχολής, που διατίθενται προς αυτό για δαπάνες που έχουν ως στόχο την κάλυψη κοινών αναγκών. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η χρηματοδότηση του έργου/προγράμματος με το υπόλοιπο ταμειακών διαθεσίμων Π.Μ.Σ. του ίδιου Τμήματος ή της ίδιας Σχολής, των οποίων το φυσικό αντικείμενο έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί και για τα οποία δεν προκύπτει άλλη οικονομική υποχρέωση.
 2. Με τον Κανονισμό μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών καθορίζεται το ανώτατο ποσοστό επί των συνολικών ετήσιων εσόδων κάθε Π.Μ.Σ. που δύναται να διατίθεται προς έργο/πρόγραμμα της παρ. 1.
 3. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν κοινής εισήγησης των Διευθυντών Π.Μ.Σ. του ίδιου Τμήματος ή της ίδιας Σχολής, εγκρίνεται η αποδοχή διαχείρισης έργου/προγράμματος της παρ. 1. Με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) κάθε Π.Μ.Σ. καθορίζεται το ποσοστό επί των ετήσιων εσόδων του Π.Μ.Σ. με το οποίο χρηματοδοτείται το έργο/πρόγραμμα. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου ορίζεται ένας (1) εκ των Διευθυντών των Π.Μ.Σ. που χρηματοδοτούν το έργο. Η διενέργεια δαπανών πραγματοποιείται κατόπιν κοινής εισήγησης των Διευθυντών των Π.Μ.Σ. που χρηματοδοτούν το έργο/πρόγραμμα.

Άρθρο 86

Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τέλη φοίτησης – Υποτροφίες

 

 1. Εγγεγραμμένοι φοιτητές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να φοιτούν δωρεάν σε Π.Μ.Σ., εάν προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, εφόσον πληρούν τα οικονομικά ή/και κοινωνικά κριτήρια του παρόντος άρθρου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή/και κοινωνικών κριτηρίων είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτάμιση με άριστα στα δέκα (7,5/10), εφόσον η αξιολόγηση στον βασικό τίτλο σπουδών που προσκομίζεται για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τη δεκάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής.
 2. Ο συνολικός αριθμός των φοιτητών που φοιτούν δωρεάν δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος. Εάν, κατά τον αριθμητικό υπολογισμό του αριθμού των δικαιούχων απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης προκύπτει δεκαδικός αριθμός, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Εάν ο αριθμός των δικαιούχων απαλλαγής υπερβαίνει το ποσοστό της παρούσας, επιλέγονται με σειρά φθίνουσας κατάταξης έως τη συμπλήρωση του αριθμού.
 3. Η υποβολή των αιτήσεων για τη δωρεάν φοίτηση ανά Π.Μ.Σ. σύμφωνα με το παρόν πραγματοποιείται μετά από την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου για την έγκριση εγγραφής των υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.
 4. Δικαίωμα δωρεάν φοίτησης έχει ο φοιτητής του Π.Μ.Σ. που πληροί την προϋπόθεση της παρ. 1, εφόσον ισχύουν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) ο μέσος όρος του αθροίσματος των φορολογητέων εισοδημάτων των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του συνόλου των μελών της οικογένειας του αιτούντος την απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης, ήτοι του ίδιου του αιτούντος, των γονέων του, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, και των αδελφών του έως είκοσι έξι (26) ετών, εφόσον είναι άγαμοι και έχουν ίδιο φορολογητέο εισόδημα κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), δεν υπερβαίνει το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), εάν ο αιτών δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό έκτο (26ο) έτος της ηλικίας του,

β) ο μέσος όρος του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εάν ο αιτών έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του,

γ) ο μέσος όρος του αθροίσματος του φορολογητέου εισοδήματος των δύο (2) τελευταίων οικονομικών ετών του αιτούντος την απαλλαγή από τέλη φοίτησης και του συζύγου ή συμβιώντος του, εφόσον είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, ανεξαρτήτως εάν κάνουν κοινή ή χωριστή φορολογική δήλωση, δεν υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 1. Εάν ο αιτών την απαλλαγή δεν έχει συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας του και είναι τέκνο τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας ή τέκνο άγαμου γονέα ή ορφανός τουλάχιστον από έναν (1) γονέα δύναται να αιτηθεί την απαλλαγή κατά το ήμισυ (50%) από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης, εφόσον ο μέσος όρος στην περ. α) της παρ. 4 δεν υπερβαίνει το 100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.
 2. Η εξέταση των κριτηρίων περί απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης πραγματοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος σε περίπτωση μονοτμηματικού Π.Μ.Σ. ή την Ειδική Διατμηματική ή Διιδρυματική Επιτροπή, σε περίπτωση διατμηματικού ή διιδρυματικού Π.Μ.Σ. αντίστοιχα και εκδίδεται αιτιολογημένη απόφαση περί αποδοχής ή απόρριψης της αίτησης.
 3. Η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής τελών φοίτησης παρέχεται αποκλειστικά για τη φοίτηση σε ένα (1) Π.Μ.Σ. που οργανώνεται από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ζητήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων δωρεάν φοίτησης σε Π.Μ.Σ. των Α.Ε.Ι. που λειτουργούν με τέλη φοίτησης, τα απαιτούμενα ανά περίπτωση συνοδευόμενα δικαιολογητικά, τη δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων από τα αρμόδια όργανα του Π.Μ.Σ. και κάθε άλλο ζήτημα ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση διαπιστώνεται κατ΄ έτος το ποσό που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο ισοδύναμο εισόδημα σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Άρθρο 87

Περιοδική αξιολόγηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ίδιου Τμήματος ή

Σχολής

 

 1. Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) κάθε Τμήματος, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα διατμηματικά, διιδρυματικά και κοινά Π.Μ.Σ. των οποίων το Τμήμα αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη, αξιολογούνται περιοδικά στο πλαίσιο της περιοδικής αξιολόγησης/πιστοποίησης της ακαδημαϊκής μονάδας που αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία τους από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). Στο πλαίσιο αυτό αξιολογείται η συνολική αποτίμηση του έργου που επιτελέστηκε από κάθε Π.Μ.Σ., ο βαθμός ικανοποίησης των στόχων που είχαν τεθεί κατά την ίδρυσή του, η βιωσιμότητά του, η απορρόφηση των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, ο βαθμός συμβολής του στην έρευνα, η εσωτερική αξιολόγησή του από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, η σκοπιμότητα παράτασης της λειτουργίας του, καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με την ποιότητα του έργου που παράγεται και τη συμβολή του στην εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση.
 2. Εάν ένα Π.Μ.Σ. κατά το στάδιο της αξιολόγησής του σύμφωνα με την παρ. 1 κριθεί ότι δεν πληροί τις προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας του, η λειτουργία του ολοκληρώνεται έως την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών σύμφωνα με την απόφαση ίδρυσης και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών.

Άρθρο 88

Λοιπές διατάξεις για Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 1. Η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύναται να πραγματοποιείται και με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Εάν η εκπαιδευτική διαδικασία πραγματοποιείται σε βαθμό μεγαλύτερο του ποσοστού του τριάντα τοις εκατό (30%) με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. συνοδεύεται απαραιτήτως με αναλυτική έκθεση που εμπεριέχει τις παραμέτρους εξ αποστάσεως οργάνωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύγχρονη, ασύγχρονη, μεικτό σύστημα (blended learning), το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, την υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος για την υποστήριξη προγραμμάτων σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και τις ψηφιακές δεξιότητες του διδακτικού προσωπικού.
 2. Τμήματα και Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που δεν παρέχουν προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου δεν δύνανται να οργανώνουν και να παρέχουν προγράμματα μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών.
 3. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος δύνανται να απασχολούνται σε Π.Μ.Σ., μόνο υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των ελάχιστων υποχρεώσεών τους περί παροχής διδακτικού έργου. Δεν επιτρέπεται η απασχόληση μελών Δ.Ε.Π. αποκλειστικά σε Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή της Σχολής.

Άρθρο 89

Επαγγελματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 1. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να οργανώνονται από ένα (1) ή περισσότερα Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα με σκοπό την παροχή τυπικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου αποκλειστικά προς το προσωπικό φορέων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, στο πλαίσιο υλοποίησης σύμβασης ή προγραμματικής συμφωνίας του Α.Ε.Ι. με φορέα του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, που αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση της οργάνωσης και λειτουργίας του Π.Μ.Σ.
 2. Τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του παρόντος άρθρου ιδρύονται με τη διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου, με την επιφύλαξη ότι στη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ του Α.Ε.Ι. και του φορέα χρηματοδότησης, καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το αντικείμενο και ο σκοπός του προγράμματος, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από την επιτυχή παρακολούθηση αυτού,

β) η χρονική διάρκεια του προγράμματος, η οποία δύναται να είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών,

γ) ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος, ο οποίος δύναται να διαφέρει ανά ακαδημαϊκό έτος, εάν το πρόγραμμα παρέχεται για περισσότερα από ένα (1) ακαδημαϊκά έτη,

δ) θέματα σχετικά με τη χρηματοδότηση του Π.Μ.Σ. και την οικονομική διαχείριση των πόρων του για την επίτευξη του σκοπού του,

ε) τα κριτήρια εισαγωγής των φοιτητών, οι οποίοι πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

στ) θέματα σχετικά με το διδακτικό προσωπικό.

 1. Στα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών του παρόντος δεν γίνονται αποδεκτά τρίτα φυσικά πρόσωπα, εκτός κι αν αυτό προβλέπεται στη σύμβαση με τον φορέα χρηματοδότησης.

Άρθρο 90

Διδακτορικές σπουδές

 

 1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να διοργανώνουν προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου, τα οποία αποσκοπούν στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και στην ουσιαστική συνεισφορά στην εξέλιξη της γνώσης τουλάχιστον σε έναν (1) επιστημονικό κλάδο, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Δ.Δ.) μετά από την εκπόνηση και επιτυχή υποστήριξη διδακτορικής διατριβής. Τα προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου περιλαμβάνουν την υποχρεωτική εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε αντικείμενο που σχετίζεται με την επιστημονική περιοχή του Τμήματος και δύνανται να περιλαμβάνουν αυτοτελές πρόγραμμα μαθημάτων διδακτορικών σπουδών, το οποίο συνίσταται στην παρακολούθηση και επιτυχή περάτωση ολοκληρωμένου κύκλου μαθημάτων ή άλλων εκπαιδευτικών ή ερευνητικών δραστηριοτήτων, που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
 2. Προγράμματα σπουδών τρίτου κύκλου για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής με συνεπίβλεψη διοργανώνονται από ένα Τμήμα Α.Ε.Ι. σε συνεργασία με ένα (1) ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.), ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258), Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), την Ακαδημία Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και με Ιδρύματα της αλλοδαπής.

Άρθρο 91

Κανονισμός διδακτορικών σπουδών

 

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, καθορίζεται το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και ο κανονισμός του προγράμματος σπουδών. Εάν το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών περιλαμβάνει οργανωμένο πρόγραμμα μαθημάτων ή λοιπές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, η απόφαση περιλαμβάνει τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας, τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεπίδραση των μαθημάτων και τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που αποδίδονται ανά περίπτωση.
 2. Η απόφαση της παρ. 1 περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις των υποψηφίων για την υποβολή αίτησης για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής,

β) τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων και των όρων για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα,

γ) τις γλώσσες στις οποίες δύναται να εκπονηθεί η διδακτορική διατριβή, με υποχρεωτική την πρόβλεψη της δυνατότητας εκπόνησης στην αγγλική γλώσσα, πλην της ελληνικής σε περίπτωση συνεπίβλεψης με Ιδρύματα της αλλοδαπής,

δ) τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων και τις προθεσμίες υποβολής τους, καθώς και τους όρους και τη διαδικασία απαλλαγής, εν όλω ή εν μέρει, από την υποχρέωση παρακολούθησης του προγράμματος μαθημάτων διδακτορικών σπουδών,

ε) τη διαδικασία ανάθεσης επίβλεψης διδακτορικής διατριβής και τον μέγιστο αριθμό διδακτορικών διατριβών που δύναται να επιβλέπει το ίδιο μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),

στ) τους ειδικότερους λόγους και προϋποθέσεις αντικατάστασης επιβλέποντος ή άλλου μέλους της τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής,

ζ) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποψήφιων διδακτόρων του Τμήματος,

η) την προθεσμία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υποχρέωση προφορικής παρουσίασης της προόδου διατριβής και υποβολής σχετικού υπομνήματος προόδου, τις προϋποθέσεις επιτυχούς εξέτασης (qualifying exams) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, καθώς και επιπλέον προϋποθέσεις για την απονομή διδακτορικού διπλώματος,

θ) την υποχρέωση παρακολούθησης ή συμμετοχής σε μαθήματα, εργαστήρια ή σεμινάρια σχετικά με την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής, καθώς και πρόσθετες υποχρεώσεις των υποψήφιων διδακτόρων, όπως ενδιάμεσα παραδοτέα, και των επιβλεπόντων αυτών, όπως περιοδικές εκθέσεις προόδου,

ι) τη συμμετοχή υποψήφιων διδακτόρων στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ανάθεση σε αυτούς επικουρικού διδακτικού έργου σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος,

ια) τον μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής,

ιβ) τους λόγους και τη διαδικασία διαγραφής από τα μητρώα των υποψήφιων διδακτόρων,

ιγ) τα θέματα σχετικά με τη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής, την απονομή του διδακτορικού τίτλου, τη μορφή και το περιεχόμενο του διδακτορικού τίτλου,

ιδ) τη διαδικασία δημόσιας υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής με τη χρήση εξ αποστάσεως μέσων,

ιε) τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής βιομηχανικών διδακτορικών, τη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς για την εκπόνηση της διδακτορικής έρευνας σε αυτούς, τους όρους και τη δυνατότητα εκπροσώπησης του φορέα στην τριμελή ή/και επταμελή επιστημονική επιτροπή,

ιστ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία του τρίτου κύκλου σπουδών του Τμήματος.

 1. Εάν με την απόφαση της παρ. 1 ορίζεται ότι παρέχεται πρόγραμμα μαθημάτων διδακτορικών σπουδών, πριν από την έναρξη λειτουργίας του, απαιτείται η πιστοποίησή του από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α’12).

Άρθρο 92

Προϋποθέσεις εγγραφής – Διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων

 

 1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών έχει όποιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78. Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων σε κάθε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που έχει αναλάβει την υποστήριξη του προγράμματος διδακτορικών σπουδών.
 2. Κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, δύναται να υποβάλει αίτηση προς τη Συνέλευση του Τμήματος για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) προτεινόμενο τίτλο της διδακτορικής διατριβής,

β) σύντομο υπόμνημα με το αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διδακτορική διατριβή,

γ) γλώσσα συγγραφής, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής,

δ) προτεινόμενο επιβλέποντα της διδακτορικής διατριβής, του οποίου το γνωστικό αντικείμενο ή το επιστημονικό του έργο είναι ίδιο ή συναφές με αυτό της προς εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η αίτηση συνοδεύεται απαραιτήτως από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου καθώς και τα έγγραφα/δικαιολογητικά που ορίζονται στον Κανονισμό του προγράμματος για την απόδειξη της πλήρωσης των προϋποθέσεων της παρ. 1 και των λοιπών προϋποθέσεων που απαιτούνται ανά περίπτωση.

Άρθρο 93

Χρονική διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής – Υποχρεώσεις και δικαιώματα υποψήφιων διδακτόρων

 

 1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, ενώ η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της διατριβής δεν δύναται να υπερβαίνει τα έξι (6) ημερολογιακά έτη.
 2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) υποβάλλουν εγγράφως αναλυτικό υπόμνημα προόδου της διατριβής τους σε ετήσια βάση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή και παρουσιάζουν προφορικά την πρόοδο αυτής σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών,

β) συνεργάζονται με τον επιβλέποντα και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την υποστήριξη της εκπόνησης της διατριβής τους,

γ) παρέχουν επικουρικό διδακτικό έργο σύμφωνα με τις ανάγκες των προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών του Τμήματος, κατόπιν υπόδειξης του επιβλέποντος,

δ) κάθε άλλη υποχρέωση που ορίζεται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών και τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

 1. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) τα δικαιώματα των φοιτητών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών,

β) δύνανται να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα/προγράμματα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.),

γ) δύνανται να λάβουν υποτροφία στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων, αυτοχρηματοδοτούμενων ή λοιπών έργων/προγραμμάτων για την οικονομική ενίσχυση της διδακτορικής τους έρευνας,

δ) κάθε άλλο δικαίωμα που ορίζεται από τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.

Άρθρο 94

Επίβλεψη – υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

 

 1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ορίζεται η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, μεταξύ των οποίων ορίζεται και ο επιβλέπων. Στη συμβουλευτική επιτροπή δύνανται να συμμετέχουν ως μέλη:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κάθε βαθμίδας του Τμήματος,

β) μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.),

γ) Ομότιμοι και αφυπηρετήσαντες Καθηγητές του Α.Ε.Ι.,

δ) Καθηγητές σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.), και Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες (Α.Ε.Α.),

ε) ερευνητές κάθε βαθμίδας που υπηρετούν σε ερευνητικά κέντρα και τεχνολογικά ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258), συμπεριλαμβανομένων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, σε περίπτωση διοργάνωσης προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών με συνεπίβλεψη,

στ) Καθηγητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σε περίπτωση διοργάνωσης προγραμμάτων διδακτορικών σπουδών με συνεπίβλεψη.

Τα μέλη της Επιτροπής έχουν είτε ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο, είτε ίδιο ή συναφές επιστημονικό έργο με την προς εκπόνηση διδακτορική διατριβή. Ο αριθμός των αφυπηρετησάντων Καθηγητών που συμμετέχουν ως μέλη στη συμβουλευτική επιτροπή δεν δύναται να υπερβαίνει τον έναν (1). Αρμοδιότητα της συμβουλευτικής επιτροπής είναι η υποστήριξη του υποψήφιου διδάκτορα κατά τη διαδικασία εκπόνησης και συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και η παρακολούθηση της προόδου της. Ο επιβλέπων και τα μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης για τη διαδικασία υποστήριξης της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.

Άρθρο 95

Αξιολόγηση – Απονομή του διδακτορικού διπλώματος

 

 1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής και την υποβολή του τελευταίου υπομνήματος σχετικά με την πρόοδο αυτής προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή, ο υποψήφιος διδάκτορας υποβάλλει αίτημα δημόσιας υποστήριξης αυτής σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών. Μετά από έγγραφη θετική εισήγηση της συμβουλευτικής επιτροπής προς τη Συνέλευση του Τμήματος, η Συνέλευση ορίζει με απόφασή της επταμελή εξεταστική επιτροπή για την κρίση και την αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής. Ως μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζονται υποχρεωτικά τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής και τα λοιπά μέλη ανήκουν στις κατηγορίες των περ. α) έως στ) της παρ. 1 του άρθρου 94. Κατ΄ ελάχιστον τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πρέπει να ανήκουν στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) στο οποίο εκπονείται η διδακτορική διατριβή.
 2. Εάν δεν κατατεθεί εισηγητική έκθεση προς τη Συνέλευση του Τμήματος ή εάν αυτή είναι αρνητική, η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί κατόπιν αίτησης του υποψηφίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.
 3. Η διδακτορική διατριβή υποστηρίζεται δημόσια από τον υποψήφιο διδάκτορα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής. Η συνεδρίαση για τη δημόσια υποστήριξη της διατριβής δύναται να πραγματοποιηθεί και με τη χρήση μέσων τηλεδιάσκεψης, εφόσον δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία όλων των μελών της Επιτροπής. Μετά την ολοκλήρωση της υποστήριξης της διατριβής, η εξεταστική επιτροπή συνεδριάζει χωρίς την παρουσία τρίτων, αξιολογεί τη διδακτορική διατριβή ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη σκέψη και τη συμβολή της στην επιστήμη και με βάση τα κριτήρια αυτά, εγκρίνει ή απορρίπτει την απονομή του διδακτορικού διπλώματος. Για την απονομή του διδακτορικού διπλώματος απαιτείται η σύμφωνη γνώμη και η θετική αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής με πλειοψηφία πέντε (5) τουλάχιστον μελών.

Άρθρο 96

Βιομηχανικά Διδακτορικά

 

 1. Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 92 δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με επιχείρηση ή βιομηχανία, που εδρεύει ή παράρτημά της λειτουργεί στην ημεδαπή, η οποία αφορά στη διεξαγωγή βασικής ή εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών.
 2. Η συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία υποδεικνύει έναν (1) εκπρόσωπό της με εμπειρία και γνώση σχετική με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, που έχει ως καθήκοντα την υποστήριξη και καθοδήγηση του υποψήφιου διδάκτορα. Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης ή βιομηχανίας συμμετέχει ως μέλος στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή, εφόσον είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Συνέλευσης του Τμήματος, άλλως μετέχει στις συνεδριάσεις της Τριμελούς και της Επταμελούς Επιτροπής, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης, εκφράζοντας τις απόψεις του χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 3. Με πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος, της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας και του υποψήφιου διδάκτορα, το οποίο εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης του Τμήματος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην επιχείρηση ή βιομηχανία και την εξαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη χρήση υποδομών του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι., εάν η έρευνα διεξάγεται εντός του Α.Ε.Ι., τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του έργου που διεξάγεται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
 4. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται να διεξάγει εν όλω ή εν μέρει την ερευνητική του δραστηριότητα σε χώρους της επιχείρησης ή βιομηχανίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η υποστήριξη και η καθοδήγηση από τον επιβλέποντα και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος και του Εσωτερικού Κανονισμού του προγράμματος σπουδών.
 5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του παρόντος έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής προόδων, που προβλέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και τον Εσωτερικό Κανονισμό του προγράμματος.

Άρθρο 97

Λοιπά θέματα για τις σπουδές τρίτου κύκλου

 

 1. Εάν κάποιο από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένου του επιβλέποντος, εκλείψει ή αδυνατεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, μετά από αίτημα του ίδιου ή του υποψήφιου διδάκτορα, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος δύναται να ορίζεται αντικαταστάτης του έως την ολοκλήρωση της εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
 2. Εάν ο επιβλέπων ή μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μετακινηθεί σε άλλο Τμήμα του ίδιου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αφυπηρετήσει, δύναται να συνεχίσει να κατέχει την ιδιότητα του επιβλέποντος της διδακτορικής διατριβής, εφόσον συναινεί, και ο τίτλος απονέμεται από το Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκε το Τμήμα που ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

 

Άρθρο 98

Προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης

 

 1. Τμήματα ή Μονοτμηματικές Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) δύνανται να οργανώνουν παράλληλα με τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, ειδικό πρόγραμμα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης (minor degree) στο επιστημονικό πεδίο του Τμήματος ή της Μονοτμηματικής Σχολής. Η διάρκεια του προγράμματος σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε ένα (1) ακαδημαϊκό έτος και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες αντιστοιχούν τουλάχιστον σε εξήντα (60) πιστωτικές μονάδες (European Credit Transfer and Accumulation System- ECTS). Προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης προσφέρονται αποκλειστικά προς εγγεγραμμένους φοιτητές άλλων Τμημάτων του ίδιου Α.Ε.Ι. που φοιτούν σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου και έχουν συμπληρώσει το ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των πιστωτικών μονάδων του προγράμματος σπουδών στο οποίο φοιτούν.
 2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Τμήματος, εγκρίνεται το πρόγραμμα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης της παρ. 1 και καθορίζονται τα στοιχεία των περ. α) έως δ) και η) της παρ. 3 του άρθρου 70, ο αριθμός των εισακτέων ανά ακαδημαϊκό έτος, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος εισδοχής των φοιτητών. Μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης μπορεί να ταυτίζεται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος.
 3. Η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης οδηγεί στην απονομή διακριτού τίτλου του προγράμματος σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης από το Τμήμα που οργανώνεται. Προϋπόθεση για την απονομή του τίτλου είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου στο οποίο είχε εγγραφεί ο φοιτητής.
 4. Ο ανώτατος χρόνος φοίτησης σε πρόγραμμα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης ανέρχεται στη διάρκεια του προγράμματος σπουδών του Τμήματος στο οποίο είχαν εισαχθεί αρχικά προσαυξημένος κατά ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο και δεν προσμετράται στο ανώτατο όριο φοίτησης του άρθρου 75 Κατά τη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα του παρόντος, ο φοιτητής έχει όλα τα δικαιώματα προπτυχιακού φοιτητή.

Άρθρο 99

Προγράμματα σπουδών σύντομης διάρκειας

 

Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης Τμήματος ή Σχολής, δύναται να ιδρύονται προγράμματα σπουδών σύντομης διάρκειας, η επιτυχής ολοκλήρωση των οποίων οδηγεί στη χορήγηση τίτλων σπουδών σύντομης διάρκειας. Τα προγράμματα σπουδών σύντομης διάρκειας δύναται να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν από τριάντα (30) έως εξήντα (60)  πιστωτικές μονάδες (ECTS) και αφορούν σε ένα επιστημονικό πεδίο ή συνδυασμό επιστημονικών πεδίων. Τα προγράμματα απευθύνονται προς όλους τους φοιτητές προγραμμάτων πρώτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι. ή άλλου Α.Ε.Ι., αλλά και προς φοιτητές Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Με την απόφαση της Συγκλήτου καθορίζονται το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα και οι λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος, οι μέθοδοι αξιολόγησης ανά μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα, ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά πρόγραμμα, η δυνατότητα οργάνωσης του προγράμματος με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος.

Άρθρο 100

Πιστοποιητικό ψηφιακών δεξιοτήτων

 

 1. Σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) με απόφαση της Συγκλήτου δύναται να ιδρύεται ειδικό πρόγραμμα σπουδών, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) μαθήματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής και γνώσης χειρισμού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ). Το ειδικό πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται με την επιμέλεια Σχολής ή Τμήματος στο επιστημονικό πεδίο της πληροφορικής και εφόσον δεν υφίσταται στο Α.Ε.Ι. Σχολή ή Τμήμα σε αυτό το επιστημονικό πεδίο, με την επιμέλεια μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. ή πρόσθετου διδακτικού προσωπικού του Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο στο πεδίο της Πληροφορικής. Το πρόγραμμα απευθύνεται προς όλους τους φοιτητές προγραμμάτων πρώτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι.
 2. Με την απόφαση της Συγκλήτου καθορίζονται το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα και οι λοιπές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος, οι μέθοδοι αξιολόγησης ανά μάθημα ή εκπαιδευτική δραστηριότητα, ο ανώτατος αριθμός εισακτέων ανά κύκλο του προγράμματος, η δυνατότητα οργάνωσης του προγράμματος με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Άρθρο 101

Ίδρυση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών

 

 1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να διοργανώνουν προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου σε ξένη γλώσσα (Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών – Ξ.Π.Σ.), τα οποία εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Α.Ε.Ι., αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, διέπονται από επιστημονική συνοχή και πληρούν προϋποθέσεις που εγγυώνται υψηλό επίπεδο σπουδών. Τα Ξ.Π.Σ. απευθύνονται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι είναι απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων με φυσική έδρα στην αλλοδαπή. Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο (2) τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής, προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλον ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν.
 2. Τα Ξ.Π.Σ. ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι., το οποίο αναλαμβάνει να διοργανώσει το Ξ.Π.Σ. Η εισήγηση της Συνέλευσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον τίτλο, το περιεχόμενο και τον σκοπό του προγράμματος,

β) τον συνολικό αριθμό των εισακτέων φοιτητών του προγράμματος,

γ) το ύψος των ενδεχόμενων τελών φοίτησης και τους λοιπούς πόρους,

δ) τον προϋπολογισμό του προγράμματος, ο οποίος περιλαμβάνει αναλυτικά το λειτουργικό κόστος του προγράμματος, τους πόρους και τις βασικές υποδομές λειτουργίας του,

ε) τη μελέτη σκοπιμότητας, στην οποία εκτίθενται αναλυτικά οι επιστημονικοί, επιστημολογικοί και κοινωνικοί λόγοι οι οποίοι καθιστούν σημαντική τη λειτουργία του προγράμματος, ο βαθμός σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα, καθώς και οι στόχοι του προγράμματος,

στ) τα κριτήρια επιλογής των εισακτέων, καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζονται ανά περίπτωση,

ζ) τη χρονική διάρκεια του προγράμματος,

η) το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών,

θ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών,

ι) την επίσημη γλώσσα διοργάνωσης του προγράμματος,

ια) τις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών ,

ιβ) τη δυνατότητα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης,

ιγ) τη δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας επιπλέον του προγράμματος σπουδών της περ. η) για την εκμάθηση αυτής από τους φοιτητές του Ξ.Π.Σ.,

ιδ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του προγράμματος.

Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός του υπό ίδρυση Ξ.Π.Σ. και ορίζονται τα μέλη της Επιτροπής του Προγράμματος Σπουδών της παρ. 3 του άρθρου 102 καθώς και ο Διευθυντής του Ξ.Π.Σ. για τα δύο (2) πρώτα ακαδημαϊκά έτη λειτουργίας του Ξ.Π.Σ.

 1. Ξ.Π.Σ. μπορεί να διοργανώνονται σε συνεργασία περισσοτέρων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. κατόπιν εισήγησης των Συνελεύσεων των Τμημάτων και σύνταξης Ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων στο οποίο περιλαμβάνονται κατ` ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 2, καθώς και ο αριθμός των μελών με τον οποίο συμμετέχει κάθε συνεργαζόμενο Τμήμα στην Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών. Για την ίδρυση διιδρυματικού Ξ.Π.Σ. απαιτείται απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. που αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη του Ξ.Π.Σ. με την οποία εγκρίνεται η ίδρυσή του και το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων Τμημάτων, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου του άλλου Ιδρύματος.
 2. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. απαιτείται η προηγούμενη πιστοποίηση των προγραμμάτων αυτών από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α΄12). Μετά την ίδρυσή τους, τα Ξ.Π.Σ. πιστοποιούνται περιοδικά στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής μονάδας που εντάσσονται, σύμφωνα με την υποπερ. ββ) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12).
 3. Η απόφαση ίδρυσης ενός Ξ.Π.Σ. κοινοποιείται, με επιμέλεια του Α.Ε.Ι., στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 102

Όργανα διοίκησης

 

 1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) είναι τα ακόλουθα:

α) η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.),

β) η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Επιτροπή),

γ) ο Διευθυντής του Προγράμματος (Διευθυντής).

 1. Η Σύγκλητος του Α.Ε.Ι. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) εγκρίνει την ίδρυση Ξ.Π.Σ. κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, καθώς και την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης Ξ.Π.Σ. κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του Ξ.Π.Σ.,

β) εγκρίνει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, καθώς και την τροποποίησή του κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής του Ξ.Π.Σ.,

γ) συγκροτεί την Επιτροπή της παρ. 3 και ορίζει τον Διευθυντή του Ξ.Π.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος,

δ) εγκρίνει την κατάργηση του Ξ.Π.Σ., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος,

ε) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα σχετική με θέματα ακαδημαϊκού, διοικητικού, οικονομικού και οργανωτικού χαρακτήρα των Ξ.Π.Σ., τα οποία δεν ανατίθενται από τον παρόντα ειδικώς σε άλλα όργανα.

 1. α) Η Επιτροπή αποτελείται από επτά (7) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων αν το Ξ.Π.Σ. είναι διατμηματικό ή διιδρυματικό, με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του Ξ.Π.Σ., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) μέλη Δ.Ε.Π. είναι της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η Επιτροπή έχει διετή θητεία και συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος. Αν το Ξ.Π.Σ. είναι διατμηματικό ή διιδρυματικό, η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., το οποίο έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, κατόπιν πρότασης των Συνελεύσεων των συνεργαζόμενων Τμημάτων. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν καμία αποζημίωση για την άσκηση των διοικητικών καθηκόντων τους.

β) Η Επιτροπή ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

βα) εισηγείται στη Σύγκλητο την τροποποίηση της απόφασης ίδρυσης του Ξ.Π.Σ., καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του, για το οποίο αρμόδιο όργανο είναι η Σύγκλητος,

ββ) ορίζει από τα μέλη της τον Διευθυντή του προγράμματος και τον Αναπληρωτή του, κατά την πρώτη συνεδρίασή της,

βγ) κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων του Ξ.Π.Σ.,

βδ) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ξ.Π.Σ.,

βε) εγκρίνει τις πάσης φύσεως δαπάνες για τη λειτουργία του Ξ.Π.Σ.,

βστ) διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης, προκειμένου να απονεμηθεί ο τίτλος του Ξ.Π.Σ.,

βζ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα, η οποία σχετίζεται με την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση του προγράμματος.

 1. Ο Διευθυντής έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) προεδρεύει της Επιτροπής και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της,

β) εισηγείται προς την Επιτροπή και τα λοιπά όργανα του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Ξ.Π.Σ.,

γ) είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 234,

δ) ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ., εφόσον αυτή δεν έχει ανατεθεί σε άλλο αρμόδιο όργανο.

Άρθρο 103

Διδακτικό προσωπικό

 

 1. Το διδακτικό έργο του Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) κατανέμεται με απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών (Επιτροπή) σε διδάσκοντες με γνωστικό αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο του διδακτικού έργου που τους ανατίθεται. Ειδικότερα, ως διδακτικό προσωπικό του Ξ.Π.Σ. μπορεί να απασχολούνται οι ακόλουθοι:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) με πρόσθετη απασχόληση πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών τους,

β) ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλων Τμημάτων του ιδίου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

γ) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν διδακτική εμπειρία, καθώς και επαρκή επιστημονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα,

δ) εντεταλμένοι διδάσκοντες,

ε) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές,

στ) ερευνητές επί θητεία,

ζ) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες των ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13 Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή άλλων ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και έχουν διδακτική εμπειρία και επαρκή επιστημονική, συγγραφική ή ερευνητική δραστηριότητα,

η) μεταδιδάκτορες και νέοι επιστήμονες, κάτοχοι κατ’ ελάχιστον διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Ξ.Π.Σ.,

θ) συνεργαζόμενοι καθηγητές.

 1. Η ανάθεση του διδακτικού έργου του Ξ.Π.Σ. πραγματοποιείται με απόφαση της Επιτροπής, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του Ξ.Π.Σ. Η απόφαση περί ανάθεσης διδακτικού έργου εκδίδεται το αργότερο έως την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου και περιλαμβάνει υποχρεωτικά τους διδάσκοντες του Ξ.Π.Σ., τα μαθήματα, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και το σύνολο των διδακτικών ωρών που ανατίθενται ανά διδάσκοντα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, καθώς και το συνολικό κόστος της αμοιβής τους, εφόσον προβλέπεται η χορήγηση αμοιβής και κοινοποιείται αμελλητί προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. Ειδικότερες προϋποθέσεις σχετικά με την ανάθεση του διδακτικού έργου δύναται να ορίζονται στην απόφαση ίδρυσης του Ξ.Π.Σ.
 2. Όλες οι κατηγορίες διδακτικού προσωπικού αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους του Ξ.Π.Σ., εφόσον προβλέπεται αμοιβή τους. Το ύψος της αμοιβής ανά κατηγορία διδακτικού προσωπικού καθορίζεται σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Αποδοχών του Α.Ε.Ι. για την άσκηση πρόσθετου διδακτικού έργου και το σύνολο των διδακτικών ωρών που ανατίθενται ανά περίπτωση.

Άρθρο 104

Λοιπό προσωπικό

 

Για την υποστήριξη των αναγκών των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) δύνανται να απασχολούνται οι εξής κατηγορίες προσωπικού:

α) τακτικό προσωπικό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) πέραν των νόμιμων υποχρεώσεών του, όπως αυτές απορρέουν από την οργανική του θέση, με ανάθεση πρόσθετου έργου επ` αμοιβή, η εκτέλεση του οποίου εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 102,

β) πρόσθετο προσωπικό, το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 243.

Το κόστος απασχόλησης κάθε κατηγορίας προσωπικού βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό του Ξ.Π.Σ.

Άρθρο 105

Πόροι

 

 1. Οι πόροι ενός Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) μπορούν να προέρχονται από: α) τέλη φοίτησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήματα, δ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα και ε) από ιδίους πόρους του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), το ύψος των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού προϋπολογισμού του Ξ.Π.Σ.
 2. Η διαχείριση των πόρων της παρ. 1 πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. ή του Α.Ε.Ι. το οποίο έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αν το πρόγραμμα είναι διιδρυματικό. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζεται το ποσοστό παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. ενιαία για όλα τα Ξ.Π.Σ. του Α.Ε.Ι.
 3. Οι πόροι ενός Ξ.Π.Σ. χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών αυτού, και εφόσον υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα, αυτά δύναται να διατίθενται για την κάλυψη άλλων εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων του Ξ.Π.Σ.
 4. Με το πρωτόκολλο συνεργασίας για την οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής καθορίζονται και οι ειδικότεροι όροι της οικονομικής συνεργασίας των Α.Ε.Ι. και η μεταφορά του ποσού που προβλέπεται ανά περίπτωση προς τα συνεργαζόμενα Α.Ε.Ι.

Άρθρο 106

Μετακινήσεις

 

Οι δαπάνες μετακινήσεις που διεξάγονται για τις ανάγκες οργάνωσης και λειτουργίας του Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) εγκρίνονται από την Επιτροπή της παρ. 3 του άρθρου 102. Οι δαπάνες μετακίνησης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ξ.Π.Σ. και καταβάλλονται στους μετακινούμενους μετά την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, σύμφωνα με το άρθρο 248.

Άρθρο 107

Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών διπλής ειδίκευσης

 

 1. Δύο (2) ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) δύνανται να διοργανώνουν Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) διπλής ειδίκευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή ενός (1) ενιαίου τίτλου σπουδών πρώτου κύκλου με ειδίκευση σε δύο (2) διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα.
 2. Το πρόγραμμα σπουδών στα Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης διαρθρώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε τα μαθήματα και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προσφέρονται να αντιπροσωπεύουν ισομερώς κάθε γνωστικό αντικείμενο του Ξ.Π.Σ.
 3. Για την ίδρυση Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης, τα συνεργαζόμενα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. συντάσσουν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας τους και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 101. Για θέματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράμματος του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 108

Διπλά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών

 

 1. Δύο (2) ή περισσότερα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) δύνανται να διοργανώνουν διπλά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.), τα οποία οδηγούν στην απονομή δύο (2) ισότιμων τίτλων σπουδών πρώτου κύκλου του ίδιου ή διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου.
 2. Η χρονική διάρκεια ενός Ξ.Π.Σ. της παρ. 1 είναι προσαυξημένη κατ` ελάχιστον κατά δύο (2) έτη από τη χρονική διάρκεια των λοιπών προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου.
 3. Το πρόγραμμα σπουδών ενός Ξ.Π.Σ. της παρ. 1 είναι ένα (1) ενιαίο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο διαχωρίζεται σε δύο (2) επιμέρους μη αυτοτελή προγράμματα σπουδών, το καθένα εκ των οποίων διαρθρώνεται σύμφωνα με τα στοιχεία της περ. η) της παρ. 2 του άρθρου 101. Στην απόφαση ίδρυσής του ορίζονται οι πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για την απονομή του καθενός τίτλου σπουδών του διπλού Ξ.Π.Σ.
 4. Για την ίδρυση διπλών Ξ.Π.Σ., τα συνεργαζόμενα Τμήματα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. συντάσσουν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας τους και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 101. Για θέματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράμματος του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 109

Θερινά προγράμματα σπουδών

 

 1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να διοργανώνουν θερινά προγράμματα σπουδών διάρκειας κατ` ελάχιστον δύο (2) εβδομάδων, τα οποία απευθύνονται σε φοιτητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 2. Τα θερινά προγράμματα σπουδών ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και δύνανται να έχουν τέλη φοίτησης, το ύψος των οποίων ορίζεται στην απόφαση ίδρυσής τους. Στην ίδια απόφαση ορίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία του θερινού προγράμματος σπουδών, τη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών, το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, τις πιστωτικές μονάδες οι οποίες δύναται να χορηγούνται, τη γλώσσα διοργάνωσης, η οποία δύναται να είναι άλλη πλην της ελληνικής, καθώς και άλλες λεπτομέρειες.
 3. Η οικονομική διαχείριση των πόρων των θερινών προγραμμάτων σπουδών πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 110

Συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής

 

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής δύνανται να διοργανώνουν Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) του άρθρου 101, Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης του άρθρου 107 και διπλά Ξ.Π.Σ. του άρθρου 108 σε συνεργασία με αναγνωρισμένα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, κατόπιν σύνταξης σχετικού μνημονίου συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας των Ιδρυμάτων και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 101, καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με τη διοργάνωση του προγράμματος. Για θέματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράμματος του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 111

Οργάνωση και λειτουργία κοινών διιδρυματικών προγραμμάτων σπουδών

 

 1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) που συμμετέχουν σε διακρατικές συμμαχίες Πανεπιστημίων στο πλαίσιο πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια» δύνανται να ιδρύουν, οργανώνουν και να θέτουν σε λειτουργία Κοινά Διεθνή Διιδρυματικά Προγράμματα Σπουδών (Κ.Δ.Δ.Π.Σ.) σύντομης διάρκειας και πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου.
 2. Θέματα σχετικά με τον καθορισμό, τη διαδικασία ανάδειξης των οργάνων, τον τρόπο διοίκησης και την οργάνωση των Κ.Δ.Δ.Π.Σ. πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, ρυθμίζονται ελεύθερα από τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα που συμμετέχουν στα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια», χωρίς περιορισμούς από τις διατάξεις του παρόντος, υπό την προϋπόθεση τήρησης του κανονιστικού πλαισίου του προγράμματος και τους όρους της πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 3. Κ.Δ.Δ.Π.Σ. πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, στα οποία συμμετέχουν Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, δύνανται να πιστοποιούνται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και κατά την πιστοποίησή τους εφαρμόζονται τα πρότυπα ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρίς την εφαρμογή πρόσθετων εθνικών κριτηρίων ποιότητας, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διασφάλιση Ποιότητας των κοινών προγραμμάτων σπουδών (European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes). Δεν απαιτείται η πιστοποίηση Κ.Δ.Δ.Π.Σ., στα οποία συμμετέχουν Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, εφόσον έχουν πιστοποιηθεί από οποιαδήποτε Ευρωπαϊκή Αρχή Πιστοποίησης, μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διασφάλιση Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (European Association for Quality Assurance in Higher Education).
 4. Μαθήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχονται στο πλαίσιο Κ.Δ.Δ.Π.Σ. πρώτου κύκλου ή σύντομης διάρκειας, στο οποίο συμμετέχει το Α.Ε.Ι., δύνανται να συμπεριλαμβάνονται στον Ιδρυματικό Κατάλογο Μαθημάτων του ιδρύματος.
 5. Φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου, δύνανται να επιλέγουν μαθήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που παρέχονται στο πλαίσιο Κ.Δ.Δ.Π.Σ. πρώτου κύκλου ή σύντομης διάρκειας, στις οποίες συμμετέχει το Α.Ε.Ι. που φοιτούν, πέραν των υποχρεώσεων που απορρέουν από το πρόγραμμα σπουδών που είναι εγγεγραμμένοι. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν αίτησης του φοιτητή δύναται να αναγνωρίζεται και να προσμετράται η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο Κ.Δ.Δ.Π.Σ. πρώτου κύκλου, στις οποίες συμμετέχει το Α.Ε.Ι., για την απονομή του τίτλου σπουδών και να απονέμεται ο αντίστοιχος αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απονέμεται ανά περίπτωση, εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους όρους του προγράμματος.
 6. Η επιτυχής αξιολόγηση σε μαθήματα ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο Κ.Δ.Δ.Π.Σ. σύντομης διάρκειας ή πρώτου κύκλου δύναται να αναγράφεται στο Παράρτημα Διπλώματος σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και εφόσον αυτό επιτρέπεται από τους όρους του προγράμματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Άρθρο 112

Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

 

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου δύναται να ιδρύεται Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.). Η απόφαση ίδρυσης κοινοποιείται, με επιμέλεια του Α.Ε.Ι., στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή της.
 2. Στην απόφαση ίδρυσης της παρ. 1 αναφέρονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) η στρατηγική του Κέντρου, β) οι επιδιωκόμενοι στόχοι, γ) οι δραστηριότητες του Κέντρου στο πλαίσιο οργάνωσης και παροχής εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων δια βίου μάθησης, δ) η λειτουργική υποστήριξη του Κέντρου και ε) οι πόροι του Κέντρου. Η απόφαση ίδρυσης του Κέντρου συνοδεύεται υποχρεωτικά από μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας.
 3. Το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποτελεί ανεξάρτητη ακαδημαϊκή μονάδα του Ιδρύματος και έχει διακριτά όργανα διοίκησης από αυτά του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 113

Σκοπός του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

 

 1. Σκοπός του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) είναι η οργάνωση των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, τα οποία δεν αφορούν σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, ως δράσεις των Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. ορίζονται:

α) η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης προς τους φοιτητές και αποφοίτους των Α.Ε.Ι., αλλά και τον γενικό πληθυσμό, σε επιστημονικές περιοχές που θεραπεύει το Α.Ε.Ι.,

β) η οργάνωση, ανάπτυξη και παροχή προγραμμάτων με τη μορφή χειμερινών και θερινών σχολείων,

γ) η διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων, σε θέματα που άπτονται των δραστηριοτήτων του Κέντρου,

δ) η ανάπτυξη και παραγωγή έντυπου και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού,

ε) η σύναψη συμβάσεων με σκοπό την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων για την επιμόρφωση προσωπικού φορέων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα,

στ) η εκπόνηση μελετών και γνωμοδοτήσεων επί θεμάτων που άπτονται των δράσεων του Κέντρου,

ζ) η σύναψη προγραμματικών συμφωνιών που σχετίζονται με δράσεις του Κέντρου,

η) η συνεργασία με Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. άλλων Α.Ε.Ι., Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, ερευνητικά Κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258) και με λοιπούς ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δράσεων.

 1. Η οργάνωση και ανάπτυξη δράσεων που εμπίπτουν στον σκοπό του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν δύναται να αναπτύσσονται μεμονωμένα από το προσωπικό του Ιδρύματος ή άλλες δομές του, εκτός κι αν αυτό προβλέπεται ρητώς από τη νομοθεσία.
 2. Τα Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. των Α.Ε.Ι. τηρούν υποχρεωτικά ιστοσελίδα σε διεύθυνση ενιαίου εντοπιστή χώρου (url) του Α.Ε.Ι., στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου και τα στοιχεία των έργων/προγραμμάτων.

Άρθρο 114

Όργανα διοίκησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

 

 1. Ως όργανα διοίκησης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ορίζονται :

α) Το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

β) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου συγκροτείται το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., που αποτελείται από τον Πρύτανη ή έναν (1) από τους Αντιπρυτάνεις, στον οποίο ανατίθεται ο τομέας της δια βίου μάθησης, ως Πρόεδρό του, και έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι., μετά από εισήγηση της Κοσμητείας.
 2. Ως μέλη του Συμβουλίου ορίζονται μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κατά προτεραιότητα της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, οι οποίοι κατά προτίμηση διαθέτουν εκπαιδευτική εμπειρία, αλλά και πείρα στην οργάνωση και παροχή εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης, καθώς και τον σχεδιασμό, τη διοίκηση και τη διαχείριση έργων. Τα μέλη του Συμβουλίου αντιπροσωπεύουν όσο το δυνατόν περισσότερο τους επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύει το Α.Ε.Ι. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου του Κέντρου είναι τριετής.
 3. Στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ορίζεται Διευθυντής Επιμόρφωσης με απόφαση της Συγκλήτου κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, η οποία επισπεύδεται με επιμέλεια του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 115

Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

 

 1. Το Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) διαμορφώνει την πολιτική του Κέντρου για την ανάπτυξη των έργων και των προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Ιδρύματος,

β) εγκρίνει και διαβιβάζει τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), και κοινοποιεί τις αποφάσεις προς τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης,

γ) συγκροτεί επιτροπές εμπειρογνωμόνων με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων του Κέντρου και τη σύνδεσή τους με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας,

δ) εποπτεύει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης,

ε) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για τον πενταετή αναπτυξιακό προγραμματισμό του Κέντρου και συντάσσει ετήσιο σχέδιο δράσης το οποίο κοινοποιεί προς τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης,

στ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου και την οργανωτική δομή των υπηρεσιών του,

ζ) αναθέτει την εκπόνηση μελετών και ερευνών που αφορούν στις αρμοδιότητες του Κέντρου ή τη διενέργεια εισηγήσεων σε εξειδικευμένα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων αυτού,

η) καθορίζει τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων του Κέντρου και κοινοποιεί αυτά προς την ΕΘ.Α.Α.Ε. για την πιστοποίησή τους,

θ) αξιολογεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιωσιμότητα και τη σκοπιμότητά τους, ορίζει το ύψος των τελών φοίτησης για κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Κέντρου και το ποσοστό παρακράτησης από τα έσοδα αυτών ως πόρο κάλυψης των γενικών εξόδων του Κέντρου,

ι) εισηγείται στα όργανα διοίκησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) θέματα σχετικά με τη διαχείριση των επιμορφωτικών προγραμμάτων ως έργα/προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. και τη συνεργασία του Ε.Λ.Κ.Ε. και Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., καθώς και τη συνεργασία με την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ιδρύματος,

ια) οργανώνει ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια του Κέντρου,

ιβ) εισηγείται το ποσοστό παρακράτησης επί των εσόδων των προγραμμάτων που διαχειρίζεται το Κέντρο προς τη Σύγκλητο,

ιγ) διατυπώνει γνώμη προς τη Σύγκλητο για την επιλογή του Διευθυντή του Κέντρου,

ιδ) διασφαλίζει τη φυσική και ηλεκτρονική προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα προγράμματα του Κέντρου,

ιε) εισηγείται προς το Συμβούλιο Διοίκησης την έγκριση του αρχικού προϋπολογισμού και ενημερώνει για κάθε τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους, εφόσον αυτή δεν υπερβαίνει συνολικά το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του αρχικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Κέντρου,

ιστ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την έγκριση του απολογισμού του Κέντρου, και καταρτίζει και κοινοποιεί έκθεση πεπραγμένων προς τη Σύγκλητο,

ιζ) αποφασίζει την παροχή κινήτρων με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής στα προγράμματα του Κέντρου και καταρτίζει την εκπτωτική πολιτική για τη συμμετοχή μελών κοινωνικά ευπαθών ομάδων, ανέργων, φοιτητών και λοιπών κατηγοριών,

ιη) εγκρίνει τις δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία του Κέντρου σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού με την επιφύλαξη της περ. ιε),

ιθ) αποφασίζει τις μεθόδους προβολής και δημοσιότητας των επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων του Κέντρου,

κ) συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για την ορθή λειτουργία και υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διαχειρίζεται,

κα) εγκρίνει την εγγραφή των εκπαιδευτών στο Μητρώο εκπαιδευτών του Κέντρου,

κβ) συνεργάζεται με τον Ε.Λ.Κ.Ε. για την παρακολούθηση της είσπραξης των πόρων του,

κγ) εγκρίνει τη σύναψη συμφωνιών με συνεργαζόμενους φορείς και των πάσης φύσεως συμβάσεων συνεργασίας και προγραμματικών συμφωνιών,

κδ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Κέντρου και δεν έχει ανατεθεί ειδικά σε άλλο όργανο.

 1. Με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου μεταβιβάζεται μέρος των αρμοδιοτήτων του προς τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.

Άρθρο 116

Πρόεδρος του Συμβουλίου

 

 1. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) προεδρεύει των εργασιών του Συμβουλίου του Κέντρου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και εισηγείται τα θέματα αυτής ή ορίζει άλλον εισηγητή,

β) επιβλέπει την εφαρμογή της πολιτικής του Κέντρου και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Κέντρου,

γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου,

δ) προΐσταται των υπηρεσιών του Κέντρου και εισηγείται προς κάθε υπηρεσία ή αρμόδιο όργανο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Κέντρου,

ε) εισηγείται στη Σύγκλητο, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου, την επιλογή του Διευθυντή Επιμόρφωσης,

στ) υπογράφει τα πιστοποιητικά που απονέμει το Κέντρο, μετά από βεβαίωση του Επιστημονικού και Ακαδημαϊκού Υπευθύνου για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε προγράμματος.

 1. Με πράξη του Προέδρου του Κέντρου, δύναται να εξουσιοδοτείται άλλο μέλος του Συμβουλίου για την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων της παρ 1.

Άρθρο 117

Διευθυντής Επιμόρφωσης – Λοιπό προσωπικό

 

 1. Ο Διευθυντής Επιμόρφωσης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 114 και έχει θητεία παράλληλη με αυτή του Συμβουλίου του Κέντρου.
 2. Ως Διευθυντής Επιμόρφωσης του Κέντρου δύναται να ορίζεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος με εμπειρία σε θέματα στα οποία δραστηριοποιείται το Κέντρο. Ο Διευθυντής δεν δικαιούται επιπλέον αμοιβή ή αποζημίωση ή άλλη οικονομική παροχή για την άσκηση των καθηκόντων του.
 3. Ως αρμοδιότητες του Διευθυντή ορίζονται οι ακόλουθες:

α) υποστηρίζει τα όργανα διοίκησης κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

β) παρακολουθεί και συντονίζει την παροχή των υπηρεσιών του Κέντρου, καθώς και την οργάνωση και παροχή των προγραμμάτων του Κέντρου,

γ) παρακολουθεί και μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων διοίκησης του Κέντρου,

δ) συνεργάζεται με τους Επιστημονικούς Υπευθύνους των προγραμμάτων και τους Ακαδημαϊκούς Υπευθύνους αυτών για κάθε αναγκαίο θέμα σχετικό με την παρακολούθηση των προγραμμάτων που παρέχονται μέσω του Κέντρου,

ε) παρακολουθεί την εφαρμογή του ετήσιου σχεδίου δράσης και του πολυετούς αναπτυξιακού προγράμματος του Κέντρου,

στ) είναι υπεύθυνος για την ορθή τήρηση του Μητρώου Εκπαιδευτών του Κέντρου και του Μητρώου Εκπαιδευομένων,

ζ) παρακολουθεί και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ορθή λειτουργία του Κέντρου,

η) εισηγείται στα όργανα διοίκησης για θέματα που αφορούν στις λειτουργικές ανάγκες του Κέντρου,

θ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τα όργανα διοίκησης του Κέντρου.

 1. Το Κέντρο στελεχώνεται με τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. και με πρόσθετο επιστημονικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του μετά από απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου, το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 243. Οι δαπάνες της μισθοδοσίας του πρόσθετου προσωπικού βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό στον οποίο πιστώνονται πόροι του Κέντρου και δεν βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό.

Άρθρο 118

Επιστημονικός – Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος

 

 1. Με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) καθορίζονται ο Επιστημονικός Υπεύθυνος και ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος ανά επιμορφωτικό πρόγραμμα του Κέντρου. Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος δύναται να ταυτίζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Κέντρου και πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη γνώση ή εμπειρία στο αντικείμενο του προγράμματος, η οποία δύναται να προκύπτει από το εν γένει εκπαιδευτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο. Με την απόφαση του Συμβουλίου καθορίζεται η θητεία του Επιστημονικού και Ακαδημαϊκού Υπευθύνου, που μπορεί να είναι ορισμένης ή αόριστης διάρκειας, ανάλογα με τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος.
 2. Ως Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι προγραμμάτων δύναται να ορίζονται: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αλλοδαπής, β) ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., δ) διακεκριμένοι επιστήμονες, συνεργαζόμενοι καθηγητές, εντεταλμένοι διδάσκοντες, επισκέπτες Καθηγητές, επισκέπτες Ερευνητές, ερευνητές επί θητεία, καθώς και διδάσκοντες στους οποίους ανατίθεται αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης και ε) μεταδιδάκτορες. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου δύναται να καθορίζονται και λοιπές κατηγορίες Ακαδημαϊκών Υπευθύνων.
 3. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που προτείνεται να αναλάβει την ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου έναντι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 234. Η ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης ενός έργου/προγράμματος εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του άρθρου 231. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να ορίζεται ο Πρόεδρος του Κέντρου ή άλλο μέλος του Συμβουλίου ή άλλο φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν ανά Α.Ε.Ι. για τον ορισμό Επιστημονικού Υπευθύνου σύμφωνα με το άρθρο 234, υπό την προϋπόθεση ότι το γνωστικό του αντικείμενο ή το εν γένει επιστημονικό ή ερευνητικό του έργου ή η επιστήμη που θεραπεύει σχετίζεται με το αντικείμενο του προς έγκριση προγράμματος.
 4. Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος έχει ως αρμοδιότητα την έγκριση ή απόρριψη των αιτήσεων υποψήφιων εκπαιδευομένων, την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, την εκπόνηση ή έγκριση του εκπαιδευτικού υλικού, την επιλογή των εκπαιδευτών και την κατανομή του διδακτικού έργου και κάθε άλλο ζήτημα για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 119

Κανονισμός του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

 

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), καταρτίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του.
 2. Στον Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:

α) τα θέματα λειτουργίας των οργάνων διοίκησης του Κέντρου,

β) η διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου του Κέντρου και ανάδειξης τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου ανά Σχολή,

γ) το περιεχόμενο, η μορφή και η διαδικασία απονομής των πιστοποιητικών που βεβαιώνουν την επιτυχή παρακολούθηση των προγραμμάτων που διοργανώνει το Κέντρο,

δ) η διαδικασία εγγραφής των εκπαιδευομένων στο Μητρώο εκπαιδευομένων, τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για την εγγραφή υποψηφίων για την παρακολούθηση προγραμμάτων του Κέντρου, θέματα τήρησης του Μητρώου εκπαιδευομένων, καθώς και η διαδικασία έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων,

ε) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων,

στ) η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών, καθώς και η διαδικασία επικαιροποίησης των στοιχείων τους,

ζ) τα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται ανά περίπτωση για την εγγραφή ενδιαφερομένων στο Μητρώο Εκπαιδευτών του Κέντρου, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση,

η) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις όλων των κατηγοριών εκπαιδευτών του Κέντρου,

θ) η διαδικασία έγκρισης των προγραμμάτων και τα στοιχεία που απαιτούνται ανά περίπτωση για την έγκριση,

ι) η διαδικασία ανάθεσης του εκπαιδευτικού και διδακτικού έργου στους εκπαιδευτές,

ια) η διαδικασία παρακολούθησης της οργάνωσης και παροχής των προγραμμάτων του Κέντρου,

ιβ) τα θέματα δημοσιότητας των προγραμμάτων που παρέχονται από το Κέντρο,

ιγ) η διαδικασία παρακολούθησης των εισροών του Κέντρου, αλλά και των εισροών των προγραμμάτων που διοργανώνονται μέσω του Κέντρου,

ιδ) η διαδικασία έγκρισης των δαπανών του Κέντρου και της οικονομικής διαχείρισης των πόρων του.

Άρθρο 120

Εκπαιδευτές σε προγράμματα

 

 1. Ως εκπαιδευτές σε προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) δύναται να απασχοληθούν οι ακόλουθες κατηγορίες:

α) Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής και αλλοδαπής.

β) Ερευνητές α΄, β΄, γ΄ και δ΄ βαθμίδας των ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258) της ημεδαπής.

γ) Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι.

δ) Επισκέπτες Καθηγητές, επισκέπτες Ερευνητές, Ερευνητές επί θητεία, Συνεργαζόμενοι Καθηγητές και διδάσκοντες στους οποίους έχει ανατεθεί αυτοδύναμο διδακτικό έργο σε προγράμματα τυπικής εκπαίδευσης.

ε) Εκπαιδευτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρθρου 121.

 1. Όλες οι κατηγορίες εκπαιδευτών της παρ. 1 για την απασχόλησή τους σε προγράμματα που διαχειρίζεται το Κέντρο, αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους των έργων/προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή από τους πόρους του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Το ύψος της αμοιβής κάθε εκπαιδευτή καθορίζεται κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου προς την Επιτροπή Ερευνών. Το σύνολο των αποδοχών κάθε εκπαιδευτή από τη συμμετοχή του σε έργα/προγράμματα του Κέντρου δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’176).

Άρθρο 121

Μητρώο Εκπαιδευτών – Εκπαιδευομένων

 

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) τηρεί ηλεκτρονικά:

α) Μητρώο εκπαιδευτών, στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά οι εκπαιδευτές, που δεν εμπίπτουν στις περ. α) έως δ) του άρθρου 120.

β) Μητρώο εκπαιδευομένων, στο οποίο καταχωρίζεται κάθε εκπαιδευόμενος που εγγράφεται στα προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Στο μητρώο εκπαιδευομένων καταχωρίζονται τα αναγκαία στοιχεία των εκπαιδευομένων, τα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν και ολοκληρώνουν επιτυχώς, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο που σχετίζεται με την παρακολούθηση των προγραμμάτων του Κέντρου.

Άρθρο 122

Επιμορφωτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα

 

 1. Τα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα υλοποιούνται αποκλειστικά από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή και σε συνεργασία με Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. άλλων Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικούς φορείς και ινστιτούτα της ημεδαπής του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258) και Ιδρύματα της αλλοδαπής.
 2. Οι μέθοδοι υλοποίησης των προγραμμάτων δύναται να διαφέρουν ανά περίπτωση και διενεργούνται εν όλω ή εν μέρει δια ζώσης ή με τη χρήση μεθόδων σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η υποβολή πρότασης για την εκπόνηση ενός (1) εκπαιδευτικού ή επιμορφωτικού προγράμματος πραγματοποιείται από τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος προς το Συμβούλιο του Κέντρου. Η πρόταση περιέχει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) τον τίτλο του προγράμματος, β) τη χρονική διάρκεια του προγράμματος και τις συνολικές ώρες επιμόρφωσης, γ) τη συνοπτική περιγραφή του προγράμματος και των επιδιωκόμενων στόχων, δ) το θεματικό πεδίο, ε) τον αριθμό και το αντικείμενο των επιμέρους διδακτικών ενοτήτων του προγράμματος, στ) τον Ακαδημαϊκό Υπεύθυνο του προγράμματος, ζ) τις μεθόδους υλοποίησης του προγράμματος, η) τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τη συμμετοχή των υποψηφίων, θ) το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος, ι) τον ανώτατο αριθμό εκπαιδευομένων, ια) τα μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος και τον αριθμό των ECVETS ή microcredentials, που αποδίδονται ανά περίπτωση από την επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος, ιβ) τον τρόπο αξιολόγησης των εκπαιδευομένων, ιγ) τους συνεργαζόμενους φορείς υλοποίησης του προγράμματος και ιδ) τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό του προγράμματος.

Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Κέντρου μπορεί να ορίζονται επιπλέον στοιχεία που απαιτούνται κατά την υποβολή της πρότασης για την εκπόνηση εκπαιδευτικού ή επιμορφωτικού προγράμματος. Με την υποβολή της πρότασης υποβάλλεται απαραιτήτως μελέτη βιωσιμότητας του προγράμματος.

 1. Με απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου εγκρίνεται η υλοποίηση των προγραμμάτων και τα βασικά στοιχεία τους. Η απόφαση έγκρισης αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
 2. Με επιμέλεια του Συμβουλίου του Κέντρου κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) σε εξαμηνιαία βάση κατάλογος των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων που προσφέρονται μέσω του Κέντρου. Κάθε εκπαιδευτικό ή επιμορφωτικό πρόγραμμα, καθώς και τα βασικά στοιχεία αυτού αναρτώνται υποχρεωτικά στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου, μετά την έγκρισή του.
 3. Η οικονομική διαχείριση των εσόδων κάθε επιμορφωτικού προγράμματος πραγματοποιείται μέσω έργου/προγράμματος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Σε ένα (1) έργο/πρόγραμμα του Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να πραγματοποιείται η οικονομική διαχείριση ενός ή περισσοτέρων επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι του ίδιου ή συναφούς θεματικού πεδίου.
 4. Το παρόν εφαρμόζεται και για τα χειμερινά και θερινά σχολεία που οργανώνονται μέσω του Κέντρου.

Άρθρο 123

Συνεργασία με άλλους φορείς

 

 1. Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) δύναται να συνεργάζεται με Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικούς φορείς και ινστιτούτα της ημεδαπής του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258), αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα της αλλοδαπής, εκπαιδευτικούς ή άλλους συνεργαζόμενους φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα για την παροχή υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
 2. Για την οργάνωση και παροχή εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης κατόπιν συνεργασίας περισσοτέρων φορέων απαιτείται η σύναψη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των φορέων που συνεργάζονται στο οποίο ορίζονται κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 2 του άρθρου 122, ο φορέας που αναλαμβάνει την οικονομική διαχείριση του προγράμματος, η διανομή των πόρων μεταξύ των φορέων που συνεργάζονται, καθώς και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε φορέα.

Άρθρο 124

Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης

 

 1. Τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) δύνανται να συμμετέχουν σε προσκλήσεις που επισπεύδονται από φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143) και απευθύνονται προς τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Μητρώου Φορέων Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από απόφαση του Συμβουλίου του Κέντρου.
 2. Η οικονομική διαχείριση των πόρων πάσης φύσεως συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων κατάρτισης και δια βίου μάθησης πραγματοποιείται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται υποχρεωτικά ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του Συμβουλίου του Κέντρου μετά από σχετική απόφαση του Συμβουλίου.

Άρθρο 125

Πόροι του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

 

 1. Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είναι αποκλειστικά αυτοχρηματοδοτούμενο και δεν χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Ειδικότερα, πόροι του Κέντρου είναι οι ακόλουθοι:

α) έσοδα από την οργάνωση και παροχή εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών έργων και προγραμμάτων δια βίου μάθησης και συνεχιζόμενης κατάρτισης που διοργανώνονται με την επιμέλεια και εποπτεία του Κέντρου,

β) έσοδα από τη διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων,

γ) χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και άλλους φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή διεθνείς οργανισμούς,

δ) δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες που διατίθενται προς το Κέντρο,

ε) έσοδα από φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που αναθέτουν στο Κέντρο την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων με συγκεκριμένο αντικείμενο για την επιμόρφωση ομάδας στόχου εκπαιδευομένων,

στ) έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού και λοιπού υλικού,

ζ) έσοδα από την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν στη δια βίου μάθηση,

η) έσοδα από τις κρατήσεις επί του προϋπολογισμού κάθε επιμορφωτικού έργου/προγράμματος που διοργανώνεται μέσω του Κέντρου, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ως ποσοστό επί της κράτησης που κρατείται υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 237.

 1. Η οικονομική διαχείριση των εσόδων της παρ. 1, πραγματοποιείται μέσω ενός έργου/προγράμματος του Ε.Λ.Κ.Ε. σε διακριτό κωδικό, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Πρόεδρο του Κέντρου, με την επιφύλαξη των έργων/προγραμμάτων όπου απαιτείται εκ του νόμου ή άλλης διάταξης, η διακριτή οικονομική διαχείριση πόρων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

 

Άρθρο 126

Κανονισμός αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου

 

 1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) καταρτίζεται Κανονισμός αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου, Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) και κάθε είδους εκπαιδευτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), που οργανώνονται από το Α.Ε.Ι. και προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης.
 2. Με τον κανονισμό αποδοχών καθορίζεται το ανώτατο όριο αμοιβής ανά διδακτική ώρα και ανά κατηγορία προγραμμάτων σπουδών για τις ακόλουθες κατηγορίες διδακτικού προσωπικού ανάλογα με τα προσόντα τους:

α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. ανά βαθμίδα,

β) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.,

δ) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

ε) ομότιμοι Καθηγητές ή αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.,

στ) εντεταλμένοι διδάσκοντες,

ζ) επισκέπτες καθηγητές και επισκέπτες ερευνητές,

η) ερευνητές επί θητεία,

θ) συνεργαζόμενοι καθηγητές,

ι) μεταδιδάκτορες του Α.Ε.Ι.,

ια) ερευνητές και ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες των ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’258) ή άλλων ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής και της αλλοδαπής,

ιβ) καθηγητές ιδρυμάτων της αλλοδαπής,

ιγ) επιστημονικοί συνεργάτες σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου και επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι.

 1. Δικαίωμα αμοιβής για τη συμμετοχή σε προγράμματα της παρ. 1 έχει το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών α) έως δ) της παρ. 2 αποκλειστικά για την παροχή διδακτικού έργου που συνιστά πρόσθετη απασχόληση πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεών του και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει τις ελάχιστες υποχρεώσεις του προς το Τμήμα που υπηρετεί. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλεται προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. υπεύθυνη δήλωση του διδάσκοντος περί τήρησης των όρων και προϋποθέσεων πρόσθετης απασχόλησης σε προγράμματα της παρ. 1. Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει για τις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που βρίσκονται σε νόμιμη άδεια. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως στο διδακτικό προσωπικό των περ. στ) έως ι) αποκλειστικά για την παροχή διδακτικού έργου που συνιστά πρόσθετη απασχόληση πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεων που τους έχει ανατεθεί με τη σύμβαση που έχουν συνάψει με το Α.Ε.Ι.Η υποβολή ψευδούς δήλωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
 2. Ο κανονισμός εφαρμόζεται σε όλες τις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που παρέχουν διδακτικό έργο σε προγράμματα σπουδών δεύτερου και τρίτου κύκλου Ξ.Π.Σ. και εκπαιδευτικά προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., συμπεριλαμβανομένων διιδρυματικών και κοινών προγραμμάτων με άλλα Α.Ε.Ι. και λοιπούς φορείς, εφόσον το Α.Ε.Ι. έχει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος.

Άρθρο 127

Παροχή διδακτικού έργου από δημόσιους υπαλλήλους

 

 1. Διδακτικό έργο σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Επιμόρφωσης και Δια Βίου Εκπαίδευσης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), το οποίο παρέχεται από υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́143), δεν εμπίπτει στις διατάξεις άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή του άρθρου 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26) ή άλλων αντίστοιχων διατάξεων, υπό την προϋπόθεση ότι το διδακτικό έργο εκτελείται εκτός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. Σε κάθε άλλη περίπτωση απαιτείται προηγούμενη άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.
 2. Οι δημόσιοι υπάλληλοι της παρ. 1 διατηρούν την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της υπηρεσίας τους αν αναλάβουν σχετική δραστηριότητα, γνωστοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία: α) το Α.Ε.Ι. προς το οποίο θα παρασχεθεί το διδακτικό έργο, β) το ακριβές αντικείμενο της απασχόλησης, γ) τη χρονική διάρκεια και δ) τις ημέρες και ώρες απασχόλησής τους ανά εβδομάδα. Η παράλειψη ενημέρωσης της υπηρεσίας από μέρους του υπαλλήλου αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα της περ. κε) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’

ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 128

Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

 

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης με αποστολή την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και την πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, και ιδίως των φοιτητών προγραμμάτων πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών. Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του Α.Ε.Ι. δύναται να λειτουργεί υπό την ευθύνη πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή πανεπιστημιακής κλινικής ή Ερευνητικού Ινστιτούτου (Ε.Ι.) του Α.Ε.Ι. που έχει ως σκοπό την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας ή υπό την ευθύνη της διοίκησης του Α.Ε.Ι.
 2. Το Κέντρο εγκαθίσταται στην πόλη που εδρεύει το Α.Ε.Ι. και δύναται να ιδρύει παραρτήματα σε πόλεις όπου λειτουργούν ακαδημαϊκές μονάδες του Α.Ε.Ι., καθώς και να παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής με τη χρήση ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών.
 3. Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης στελεχώνεται από ομάδα ψυχιάτρων, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών, που προέρχονται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι. ή μόνιμο προσωπικό αντίστοιχης ειδικότητας. Αν δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό των Α.Ε.Ι. αντίστοιχης ειδικότητας, το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης δύναται να στελεχώνεται από πρόσθετο προσωπικό ειδικότητας ψυχιάτρου, ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού, το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 243 και η μισθοδοσία του βαρύνει ίδιους πόρους του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 129

Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης

 

 

Με απόφαση της Συγκλήτου συνιστάται σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) Κέντρο υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης με αποστολή την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, ενδυνάμωσης και συνεχούς βελτίωσης των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής, καθώς και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία για την ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με όμοια απόφαση εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κέντρου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Άρθρο 130

Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας- Διαδικασία ίδρυσης – Αποστολή

 

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου ιδρύεται σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακό Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), ως αυτοτελής ερευνητική μονάδα. Αποστολή του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. είναι η ανάπτυξη της βασικής, εφαρμοσμένης και διεπιστημονικού χαρακτήρα έρευνας στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας και της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, η προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, η ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών, η διασφάλιση αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας, η κατάρτιση και αξιοποίηση ερευνητικού δυναμικού, καθώς και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, η συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 2. Στο πλαίσιο επίτευξης της αποστολής του, το ΠΑ.Κ.Ε.Κ. μπορεί:

α) να διεξάγει κάθε είδους έρευνα, ενισχύοντας τις ερευνητικές δραστηριότητες διεπιστημονικού χαρακτήρα εντός του Α.Ε.Ι. και να προάγει τη διεπιστημονική αριστεία και την καινοτομία,

β) να υποστηρίζει νέες δομές συνεργατικής έρευνας,

γ) να υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά έργα/προγράμματα και να διεξάγει βιομηχανική έρευνα για επιχειρήσεις και φορείς,

δ) να εκπονεί μελέτες και να παρέχει υπηρεσίες προς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των φορέων του δημόσιου τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α ́143),

ε) να αξιοποιεί οικονομικά τα ερευνητικά αποτελέσματα και την τεχνογνωσία που παράγεται από τις δραστηριότητές του,

στ) να συμβάλλει στην εξειδίκευση των φοιτητών ή αποφοίτων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, καθώς και των διδακτόρων και μεταδιδακτόρων του Α.Ε.Ι. σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές διεπιστημονικών κλάδων, που θεραπεύονται από τις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες των Α.Ε.Ι.,

ζ) να συμβάλλει στη δημιουργία και χρήση κοινών ερευνητικών υποδομών (core facilities),

η) να υποστηρίζει τις ερευνητικές ομάδες του Α.Ε.Ι. και να συμβάλλει στη δημιουργία νέας γενιάς ερευνητών με υψηλό επίπεδο γνώσεων και διεπιστημονική γνώση,

θ) να συμμετέχει σε προγράμματα κινητικότητας ερευνητών,

ι) να συνεργάζεται με ΠΑ.Κ.Ε.Κ. άλλων Α.Ε.Ι., Πανεπιστήμια της αλλοδαπής, ερευνητικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή αλλοδαπής, διεθνείς οργανισμούς και φορείς, φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, επιστημονικούς φορείς και ενώσεις, καθώς και με παραγωγικούς φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

ια) να συνάπτει πάσης φύσεως συμφωνίες για τη δημιουργία δικτύων επιχειρήσεων και γνώσης, συστάδων επιχειρήσεων (Clusters) και κοινοτήτων γνώσης και καινοτομίας,

ιβ) να διαμεσολαβεί στη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό,

ιγ) να συμβάλλει στη διεθνοποίηση του Α.Ε.Ι. και την προσέλκυση νέων ερευνητών,

ιδ) να αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριότητα συναφή με την αποστολή του για την επίτευξη των σκοπών του.

 1. Οι δραστηριότητες του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. υποστηρίζονται από επιμέρους μεγάλες ή μικρές ερευνητικές ομάδες, καθεμία από τις οποίες ασχολείται με έναν θεματικό τομέα ή γνωστικά αντικείμενα ενός επιστημονικού κλάδου ή συνδυασμού επιστημονικών κλάδων. Κάθε ερευνητική ομάδα έχει ως στόχο τη διεξαγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου. Η σύνθεση κάθε ερευνητικής ομάδας διαφέρει και μπορεί να αποτελείται από: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., β) Επισκέπτες Καθηγητές, Συνεργαζόμενους Καθηγητές, Επισκέπτες Ερευνητές, Ερευνητές επί θητεία, Εντεταλμένους διδάσκοντες και μεταδιδάκτορες, γ) Ομότιμους Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., δ) ερευνητικό προσωπικό άλλων φορέων, μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. και ερευνητές άλλων ερευνητικών οργανισμών, ε) υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών και στ) πρόσθετο ερευνητικό, επιστημονικό και εργαστηριακό προσωπικό, που απασχολείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 131

Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας

 1. Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) είναι: α) το Διοικητικό Συμβούλιο και β) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., το οποίο αποτελείται από: α) τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, στον οποίον έχει ανατεθεί ο τομέας της έρευνας, ως Πρόεδρο, β) τους Επιστημονικούς Διευθυντές των Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Ι.) του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και γ) έναν (1) εκπρόσωπο, που αναδεικνύεται από το προσωπικό της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 130 που απασχολείται στο ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ή σε Ε.Ι. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
 3. Εάν ο αριθμός των Ε.Ι. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. είναι μεγαλύτερος από οκτώ (8), το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη, πέντε (5) από τους Επιστημονικούς Διευθυντές των Ε.Ι. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ και τον εκπρόσωπο της περ. γ) της παρ. 2. Τα πέντε (5) μέλη αναδεικνύονται μετά από ψηφοφορία από το σύνολο των Επιστημονικών Διευθυντών με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται ως Αντιπρόεδρος, ένας (1) από τους Διευθυντές που μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο εκπρόσωπος της περ. γ) της παρ. 2 εκλέγεται από το σύνολο του προσωπικού των ερευνητικών ομάδων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. που εμπίπτουν στις κατηγορίες της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 130. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα έστω και αν δεν έχει εκλεγεί εκπρόσωπος.
 4. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. είναι:

α) η λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν στη διοίκηση και τη λειτουργία του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

β) η κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και η υποβολή αυτού προς έγκριση στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.,

γ) η υποβολή γνώμης προς τη Σύγκλητο για την ίδρυση, συγχώνευση, κατάργηση ή μετονομασία των Ε.Ι.,

δ) η υποβολή εισήγησης για τον ορισμό Επιστημονικών Διευθυντών στα Ε.Ι.,

ε) η ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας και χρήσης των κοινών ερευνητικών υποδομών (core facilities) και των λοιπών υποδομών του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

στ) η σύνταξη και υποβολή προς τη Σύγκλητο τετραετούς αναπτυξιακού προγραμματισμού του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

ζ) η διαχείριση και αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από τις δραστηριότητες του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

η) η υποβολή εισηγήσεων προς τα αρμόδια όργανα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) για τη χρήση ίδιων πόρων του Α.Ε.Ι. ή ταμειακών διαθεσίμων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. ή του Α.Ε.Ι. για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και ιδίως των ερευνητικών και εργαστηριακών υποδομών του,

θ) η διαχείριση των πόρων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.,

ι) η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του ανατίθεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, εφόσον σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

 1. Αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. είναι:

α) η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και η προεδρία κατά τις συνεδριάσεις του,

β) η εφαρμογή της πολιτικής και η παρακολούθηση τήρησης του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

γ) η εκπροσώπηση του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. κατά τη σύναψη συμβάσεων ή συμφωνιών,

δ) ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και η ευθύνη για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του,

ε) η εισήγηση θεμάτων προς τα όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

στ) η ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης έργων/προγραμμάτων που αφορούν στην οικονομική διαχείριση πόρων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

ζ) η άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που του ανατίθεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του.

Άρθρο 132

Ερευνητικά Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας

 

 1. Με απόφαση Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), ιδρύονται, συγχωνεύονται, καταργούνται, μετονομάζονται Ερευνητικά Ινστιτούτα (Ε.Ι.) του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
 2. Αντικείμενο κάθε Ε.Ι. είναι η προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε ένα (1) ή περισσότερα προκαθορισμένα γνωστικά αντικείμενα ενός (1) επιστημονικού κλάδου ή συνδυασμού επιστημονικών κλάδων και η υποστήριξη δραστηριοτήτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
 3. Για την ίδρυση ενός Ε.Ι. απαιτείται η υποβολή προς το ΠΑ.Κ.Ε.Κ. τεκμηριωμένης εισήγησης από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., η οποία περιλαμβάνει:

α) την ερευνητική ομάδα που ασχολείται στον συγκεκριμένο θεματικό τομέα και πρόκειται να δραστηριοποιηθεί στο υπό ίδρυση Ε.Ι.,

β) τη μελέτη σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του υπό ίδρυση Ε.Ι. στην οποία αναλύεται η ανάγκη που θα καλυφθεί από την ίδρυση του συγκεκριμένου Ε.Ι., η οποία δεν καλύπτεται από τα ήδη υφιστάμενα Ε.Ι. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., καθώς και την ύπαρξη κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που καθιστούν αναγκαία την ίδρυσή του,

γ) την έκθεσης συμβατότητας με το στρατηγικό σχέδιο και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό του Α.Ε.Ι. και του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., καθώς και έκθεση συμβατότητας με την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας ή την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης,

δ) τον προτεινόμενο Επιστημονικό Διευθυντή του υπό ίδρυση Ε.Ι. κατά τα δύο (2) πρώτα έτη λειτουργίας του.

Άρθρο 133

Όργανα Διοίκησης των Ερευνητικών Ινστιτούτων

 

 1. Κάθε Ερευνητικό Ινστιτούτο (Ε.Ι.) έχει έναν (1) Επιστημονικό Διευθυντή, ο οποίος ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) και δημόσιας πρόσκλησης. Η θητεία του Διευθυντή είναι διετής με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό.
 2. Ο Επιστημονικός Διευθυντής Ε.Ι. πρέπει να έχει ερευνητική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Ε.Ι., εμπειρία στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων ερευνητικών έργων/προγραμμάτων και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, καθώς και διοικητική εμπειρία. Ως Επιστημονικός Διευθυντής δύναται να επιλεγεί οποιοδήποτε μέλος της ερευνητικής ομάδας που στελεχώνει το Ε.Ι. που έχει τα προσόντα της παρούσας και προέρχεται από μια (1) από τις κατηγορίες των περ. α) έως γ) της παρ. 3 του άρθρου 130.
 3. Για την επιλογή του Επιστημονικού Διευθυντή του Ε.Ι. εκδίδεται προκήρυξη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., το οποίο εισηγείται προς τη Σύγκλητο την επιλογή του Επιστημονικού Διευθυντή. Εάν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες για τη θέση του Επιστημονικού Διευθυντή, με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζεται ως Επιστημονικός Διευθυντής του Ε.Ι. ένα από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας του Ε.Ι.
 4. Αρμοδιότητες του Επιστημονικού Διευθυντή του Ε.Ι. είναι:

α) η εκπροσώπηση του Ε.Ι. κατά τη σύναψη συμβάσεων ή συμφωνιών που αφορούν στο Ε.Ι.,

β) ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Ε.Ι. και η ευθύνη για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία του,

γ) η κατάρτιση της ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής του Ε.Ι.,

δ) η σύνταξη και υποβολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. ετήσιου προϋπολογισμού, καθώς και ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων του Ε.Ι.,

ε) η υποβολή αναπτυξιακού σχεδίου του Ε.Ι. προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

στ) η κατάρτιση, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ερευνητικής ομάδας των κατηγοριών των περ. α) έως δ) της παρ. 3 του άρθρου 130, και ιδίως των Επιστημονικών Υπευθύνων έργων/προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω του Ε.Ι., ετήσιας στοχοθεσίας του Ε.Ι. και η παρακολούθησή της,

ζ) η εκπροσώπηση του Ε.Ι. στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

η) η ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης έργων/προγραμμάτων που αφορούν στην οικονομική διαχείριση πόρων του Ε.Ι. που υλοποιούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.,

θ) η μέριμνα για τους χώρους και τον εξοπλισμό που διατίθενται από το Α.Ε.Ι. για τις ανάγκες του,

ι) η άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., καθώς και όσων άλλων του ανατίθενται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. δύναται να ορίζεται τριμελής ή πενταμελής Επιστημονική Επιτροπή ανά Ε.Ι., εάν αυτό παρουσιάζει εκτενή ερευνητική δραστηριότητα και στελεχώνεται από μεγάλη ερευνητική ομάδα, στην οποία μετέχει υποχρεωτικά ο Επιστημονικός Διευθυντής του Ε.Ι., ως Πρόεδρός της. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής προέρχονται από τις κατηγορίες των περ. α) έως δ) της παρ. 4 του άρθρου 130. Η θητεία της Επιστημονικής Επιτροπής είναι διετής.
 2. Οι αρμοδιότητες των περ. γ) έως στ) της παρ. 4 ασκούνται από την Επιστημονική Επιτροπή του Ε.Ι., εφόσον υφίσταται.

Άρθρο 134

Κοινά Ερευνητικά Ινστιτούτα

 

 1. Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής δύνανται να ιδρύουν Κοινά Ερευνητικά Ινστιτούτα (Κ.Ε.Ι.) σε συνεργασία με άλλα ΠΑ.Κ.Ε.Κ. των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και με Ιδρύματα και ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής. Για την ίδρυση Κοινού Ερευνητικού Ινστιτούτου απαιτείται η σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων, που εγκρίνεται από τις Συγκλήτους των Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης των ΠΑ.Κ.Ε.Κ. των Α.Ε.Ι.
 2. Με το Μνημόνιο συνεργασίας καθορίζονται κατ’ ελάχιστον:

α) η αποστολή του Κ.Ε.Ι., οι δραστηριότητές του και εν γένει θέματα σχετικά με τη συνεργασία των συνεργαζόμενων φορέων,

β) η διοίκηση του Κ.Ε.Ι., η εκπροσώπησή του και ιδίως ο αριθμός των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής και η εκπροσώπηση κάθε συνεργαζόμενου φορέα σε αυτήν,

γ) ο τρόπος ανάδειξης του Επιστημονικού Διευθυντή ή των Επιστημονικών Διευθυντών του, αν συμφωνείται ο ορισμός περισσοτέρων Διευθυντών για κάθε έναν συνεργαζόμενο φορέα,

δ) θέματα σχετικά με την απασχόληση προσωπικού και τις μετακινήσεις του, καθώς και την κινητικότητα ερευνητών μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων,

ε) θέματα σχετικά με τη διαχείριση και τη διάθεση των πόρων του μεταξύ των συνεργαζόμενων φορέων,

στ) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συνεργαζόμενου φορέα,

ζ) η χρονική διάρκεια λειτουργίας του Κ.Ε.Ι.,

η) κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την οργάνωση και λειτουργία του.

Άρθρο 135

Πόροι

 

 1. Πόροι του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) μπορεί να είναι:

α) επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλων Υπουργείων,

β) χρηματοδοτήσεις στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων,

γ) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και φορέων,

δ) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,

ε) χρηματοδοτήσεις για τη διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας,

στ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και κλινικών μελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,

ζ) έσοδα από την εκμετάλλευση διανοητικής ιδιοκτησίας του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

 1. Το πενήντα (50%) του ύψους της παρακράτησης υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) επί των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. που υλοποιεί το ΠΑ.Κ.Ε.Κ., αποδίδεται προς το ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και η οικονομική του διαχείριση πραγματοποιείται σε διακριτό έργο/πρόγραμμα με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και την περαιτέρω ανάπτυξή του.
 2. Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., μπορεί να διατίθενται ίδιοι πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. ή περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε. ή του Α.Ε.Ι. για την ανάπτυξη του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.
 3. Η οικονομική διαχείριση των πάσης φύσεως πόρων πραγματοποιείται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).

Άρθρο 136

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και

Καινοτομίας

 

Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του, ο οποίος περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα θέματα:

α) τον τρόπο λειτουργίας του ΠΑ.ΚΕ.Κ.,

β) τη διαδικασία ίδρυσης, συγχώνευσης, κατάργησης και μετονομασίας των Ερευνητικών Ινστιτούτων (Ε.Ι.),

γ) τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι Επιστημονικοί Διευθυντές και τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών, καθώς και τη διαδικασία επιλογής τους,

δ) τους ειδικότερους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των κοινών ερευνητικών υποδομών (core facilities) του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. από τις ερευνητικές ομάδες του Α.Ε.Ι. αλλά και από τρίτους, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης χρήσης αυτών από τρίτους,

ε) τους λόγους και τη διαδικασία παύσης των Επιστημονικών Διευθυντών ή μελών των Επιστημονικών Επιτροπών,

στ) θέματα σχετικά με την εσωτερική οργανωτική διάρθρωση και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του ΠΑ.ΚΕ.Κ.,

ζ) τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των πόρων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

η) τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των μελών των ερευνητικών ομάδων, των επιστημονικών υπευθύνων και του λοιπού προσωπικού του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και των Ε.Ι.,

θ) τις διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση, τις αμοιβές και τις μετακινήσεις του προσωπικού στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και των Ε.Ι.,

ι) την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγεται εντός του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και τη διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.,

ια) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση, την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

Άρθρο 137

Λοιπές ρυθμίσεις για τα Πανεπιστημιακά Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας

 

 1. Η θέση Επιστημονικού Διευθυντή Ερευνητικού Ινστιτούτου (Ε.Ι.) του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι., του Αντιπρύτανη, του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος ή του Διευθυντή Τομέα.
 2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. παραχωρούνται στο ΠΑ.Κ.Ε.Κ. χώροι και εξοπλισμοί του Α.Ε.Ι. με σκοπό την εγκατάσταση και λειτουργία του, καθώς και για τη δημιουργία κοινών ερευνητικών υποδομών.
 3. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., μπορεί να ιδρύονται γραφεία και παραρτήματα του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. σε άλλες πόλεις της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 4. Ο επιστημονικός ή άλλος εξοπλισμός που αποκτάται μέσω των έργων/προγραμμάτων των Ε.Ι. ανήκει στις κοινές ερευνητικές υποδομές (core facilities) του ΠΑ.Κ.Ε.Κ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Άρθρο 138

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

 

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), που λαμβάνεται το αργότερο έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, κατόπιν εισήγησης της Κοσμητείας και πρότασης της Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα με τις παρ. 3 και 2, αντίστοιχα, εγκρίνεται το αίτημα του Α.Ε.Ι. για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων νέων θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του επόμενου οικονομικού έτους. Η απόφαση κοινοποιείται προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για να ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
 2. Η πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος υποβάλλεται προς την Κοσμητεία το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους και περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό των αιτούμενων θέσεων μελών Δ.Ε.Π., ο οποίος δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων των μελών Δ.Ε.Π. που κενώθηκαν κατά το προηγούμενο έτος, προσαυξημένος κατά δύο (2). Για κάθε αιτούμενη θέση νέου μέλους Δ.Ε.Π. καθορίζονται η βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο της θέσης από το Μητρώο γνωστικών αντικειμένων του άρθρου 144, με τεκμηρίωση της αναγκαιότητας του γνωστικού αντικειμένου βάσει των εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος, του αναπτυξιακού σχεδίου του Τμήματος και της Σχολής του άρθρου 27, του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. και των προγραμματικών συμφωνιών του Α.Ε.Ι. Με την απόφαση της Συνέλευσης κατατάσσονται, κατά φθίνουσα σειρά, τα γνωστικά αντικείμενα των αιτούμενων νέων θέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος, τον βαθμό κάλυψης των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος από τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν, τις θέσεις μελών Δ.Ε.Π. που κενώθηκαν και τον αριθμό των θέσεων που κατανεμήθηκαν κατά την τελευταία πενταετία.
 3. Με απόφαση της Κοσμητείας κάθε Σχολής, κατόπιν των προτάσεων των Συνελεύσεων των Τμημάτων, καταρτίζεται ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. για το σύνολο των Τμημάτων της Σχολής το αργότερο έως την 31η Ιουνίου κάθε έτους και υποβάλλεται προς έγκριση στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. Με την απόφαση της Κοσμητείας καθορίζεται η φθίνουσα σειρά κατάταξης των γνωστικών αντικειμένων ανά Τμήμα, εάν δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί η κατάταξή τους με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Με την απόφαση της Κοσμητείας δύναται αιτιολογημένα να απορρίπτονται ή να μεταβάλλονται τα γνωστικά αντικείμενα των αιτούμενων θέσεων από τις Συνελεύσεις των Τμημάτων, εάν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων σε κάποιο από τα γνωστικά αντικείμενα των αιτούμενων θέσεων μπορούν να καλυφθούν από υφιστάμενα μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής ή από τις αιτούμενες θέσεις των υπόλοιπων Τμημάτων της ίδιας Σχολής.
 4. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για τη λήψη των αποφάσεων των παρ. 2 και 3, το Τμήμα ή η Σχολή, αντίστοιχα, αποκλείεται από την κατανομή νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. για το επόμενο έτος. Απόφαση που λαμβάνεται μετά την παρέλευση της προθεσμίας, αφορά στον προγραμματισμό προσλήψεων του επόμενου σε σειρά έτους. Τροποποίηση των αποφάσεων των παρ. 2 και 3 μετά την πάροδο της προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.
 5. Η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως για τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων νέων θέσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι.

 

Άρθρο 139

Κατανομή θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και έκδοση προκηρύξεων

 

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε), που εκδίδεται το αργότερο έως την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, καθορίζεται η κατανομή του συνολικού αριθμού των θέσεων των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής του επόμενου έτους, εφόσον έχουν προβλεφθεί θέσεις μελών Δ.Ε.Π. στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
 2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., που λαμβάνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της απόφασης της παρ. 1, κατανέμονται οι θέσεις των μελών Δ.Ε.Π. στα Τμήματα του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. του άρθρου 138, το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι. και τη συμφωνία προγραμματικού σχεδιασμού του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α΄12) του Α.Ε.Ι.
 3. Εάν το Α.Ε.Ι. δεν λάβει νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π., ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων ισχύει αυτοδικαίως για το επόμενο έτος, εκτός εάν τροποποιηθεί.
 4. Ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός, εκδίδει τις προκηρύξεις για την πλήρωση των νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. μέσω εκλογής σύμφωνα με τον εγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, την απόφαση κατανομής της παρ. 2 και τη σειρά κατάταξης των γνωστικών αντικειμένων ανά Τμήμα έως την κάλυψη του αριθμού των θέσεων που έχουν κατανεμηθεί ανά Τμήμα του Α.Ε.Ι., χωρίς να απαιτείται νέα απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 5. Η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως για την κατανομή των νέων θέσεων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., καθώς και την έκδοση των προκηρύξεων για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων.

Άρθρο 140

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Βαθμίδες

 

 1. Το διδακτικό και ερευνητικό έργο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ασκείται από τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), που διακρίνονται σε τρεις (3) βαθμίδες ως ακολούθως:

α) Καθηγητές πρώτης βαθμίδας (Καθηγητές),

β) Αναπληρωτές Καθηγητές,

γ) Επίκουροι Καθηγητές.

 1. Οι Καθηγητές και οι Αναπληρωτές Καθηγητές εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι Αναπληρωτές Καθηγητές μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Καθηγητή μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από τον διορισμό τους. Εάν οι Αναπληρωτές Καθηγητές δεν εξελιχθούν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης μετά από την παρέλευση δύο (2) τουλάχιστον ετών από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους.
 2. Οι Επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται για πενταετή θητεία. Μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι Επίκουροι Καθηγητές μπορούν να ζητήσουν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Εάν η κρίση για την εξέλιξή τους είναι αρνητική, οι Επίκουροι Καθηγητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την εξέλιξή τους, μετά την πάροδο ενός (1) τουλάχιστον έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης και σε κάθε περίπτωση πριν από την πάροδο της πενταετίας, οπότε η θητεία τους παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης για την εξέλιξή τους. Εάν υπάρξει δεύτερη αρνητική κρίση, η θητεία τους παρατείνεται έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, που έλαβε χώρα η αρνητική κρίση, οπότε λήγει αυτοδικαίως. Εάν οι Επίκουροι Καθηγητές δεν ασκήσουν κάποια από τις ανωτέρω δυνατότητες, η σχέση τους με το Ίδρυμα λύεται αυτοδικαίως μετά την πάροδο της πενταετίας.
 3. Οι Επίκουροι Καθηγητές που κρίνονται αρνητικά για δεύτερη φορά, δύνανται να υποβάλλουν αίτημα προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ένταξή τους σε άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης. Το αίτημα υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η αρνητική κρίση.
 4. Οι Επίκουροι και οι Αναπληρωτές Καθηγητές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτημα εξέλιξης προς τη Συνέλευση του Τμήματος για προκήρυξη της θέσης τους στην επόμενη βαθμίδα. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν αξιολόγησης του αιτήματος του μέλους Δ.Ε.Π. και συνεκτίμησης του γνωστικού του αντικειμένου σύμφωνα με την πράξη διορισμού του, καθώς και του συνολικού επιστημονικού και ερευνητικού του έργου, εγκρίνεται το αίτημα και καθορίζεται το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη θέσης, το οποίο περιλαμβάνεται υποχρεωτικά στα γνωστικά αντικείμενα του Μητρώου του άρθρου 144. Ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εκδίδει τις προκηρύξεις για την εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την απόφαση της Συνέλευσης που εγκρίνει το αίτημα εξέλιξης του μέλους Δ.Ε.Π. Στη διαδικασία εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή δύναται να συμμετέχουν αποκλειστικά μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. που πληρούν τις προϋποθέσεις εξέλιξης.

Άρθρο 141

Επαναπροκήρυξη θέσης

                            

 1. Εάν μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) παραιτηθεί ή εκλεγεί σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, πλην της αφυπηρέτησής του, το Α.Ε.Ι. διατηρεί τη σχετική πίστωση και δύναται να επαναπροκηρύξει τη θέση που κενώθηκε. Η επαναπροκήρυξη της θέσης πραγματοποιείται στη βαθμίδα του μέλους Δ.Ε.Π. της θέσης που κενώθηκε. Με απόφαση της Κοσμητείας, κατόπιν πρότασης της Συνέλευσης του Τμήματος που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσης του μέλους Δ.Ε.Π., εγκρίνεται το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, το οποίο είναι ίδιο με αυτό της θέσης που κενώθηκε ή με το αμέσως επόμενο σε σειρά γνωστικό αντικείμενο του ετήσιου προγραμματισμού που δεν καλύφθηκε κατά την τελευταία ετήσια κατανομή θέσεων από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.
 2. Η διαδικασία της παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως και αν υπάρχει αρνητική κρίση επί αιτήματος εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στην επόμενη βαθμίδα.

Άρθρο 142

Ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

 

Η οργάνωση, παρακολούθηση και δημοσιοποίηση των διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και η υποβολή υποψηφιοτήτων, διενεργείται υποχρεωτικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Άρθρο 143

Προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

 

 1. Ελάχιστες προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια του αντικειμένου της διδακτορικής διατριβής, εφόσον πρόκειται για διαδικασία εκλογής στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή, καθώς και η συνάφεια του ερευνητικού, επιστημονικού και εργαστηριακού έργου του υποψηφίου με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
 2. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για την εκλογή σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. δεν ισχύει για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Σε κάθε περίπτωση η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από τον υποψήφιο συνεκτιμάται ως ουσιαστικό προσόν. Προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, όπως βραβεύσεις σε διεθνείς ή εθνικούς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε διεθνείς ή εθνικές εκθέσεις, εθνική ή διεθνής αναγνώριση καλλιτεχνικού έργου και αυτοδύναμη διδασκαλία σε μαθήματα που εμπίπτουν στο γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης.
 3. Η κρίση για εκλογή ή εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. βασίζεται στο συνολικό διδακτικό και ερευνητικό έργο του κρινόμενου, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης της διδακτικής του ικανότητας, στη συνολική του επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα, με έμφαση στη διεθνή του παρουσία, στη συνεισφορά του στην αξιοποίηση της γνώσης και στη μεταφορά τεχνολογίας, όπως αυτή αποτιμάται μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που έχει κατοχυρώσει, τη συμμετοχή στην εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ίδρυσης εταιρειών τεχνοβλαστού (spin off) και τη συμμετοχή σε αυτές ως μέλους ή μετόχου, καθώς και στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για την έρευνα και την αναγνωρισμένη κοινωνική παρουσία και παρέμβαση. Επίσης συνεκτιμάται το επιστημονικό ήθος του υποψηφίου ως ουσιώδες στοιχείο για τη συγκρότηση της προσωπικότητάς του.
 4. Δεν επιτρέπεται η εκλογή σε θέση νέου μέλους Δ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι., από το οποίο ο υποψήφιος έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα, πριν την πάροδο τουλάχιστον τριών (3) ετών από τη λήψη του διδακτορικού διπλώματος.
 5. Σε περίπτωση εκλογής, ικανό μέρος του έργου των υποψηφίων πρέπει να έχει συντελεστεί τα τελευταία πέντε (5) έτη από την υποβολή της αίτησης για εκλογή. Σε περίπτωση εξέλιξης, για την κρίση του υποψηφίου λαμβάνεται ιδίως υπόψη το έργο και η δραστηριότητά του μετά την προηγούμενη εκλογή ή εξέλιξή του.
 6. Πέραν των ανωτέρω, ως απαραίτητες προϋποθέσεις και προσόντα για την εκλογή σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. απαιτούνται:

α) Για την εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή:

αα) η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, με την επιφύλαξη της παρ. 2,

αβ) κατ’ ελάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε σχετικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή ερευνητικού έργου σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητική και εν γένει επιστημονική επαγγελματική απασχόληση σε σχετικό επιστημονικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ή συνδυασμός των παραπάνω, που αθροίζουν κατ’ ελάχιστον σε τρία (3) έτη εμπειρίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος,

αγ) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων ή επιστημονικούς συλλογικούς τόμους, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία λειτουργούν με σύστημα κριτών, είτε αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία πέρα από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω. Ειδικώς στις περιπτώσεις όπου το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι σε επιστημονικό πεδίο όπου υπάρχουν διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ως συγγραφικό έργο εκτιμάται κυρίως αυτό που έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συνδυασμό με τον βαθμό απήχησής τους.

Για την εκλογή συνεκτιμάται ιδιαιτέρως : i) η διεθνής ερευνητική και επιστημονική παρουσία του υποψηφίου, και ιδίως κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό και επιστημονικό του έργο αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές και θεμελιώνει προοπτικές διεθνούς ακαδημαϊκής καταξίωσης ii) η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και στην εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων, iii) η κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και iv) η συμμετοχή στην ίδρυση ή τη διοίκηση εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off).

β) Για την εκλογή ή εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:

βα) η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, με την επιφύλαξη της παρ. 2,

ββ) κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε σχετικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή ερευνητικού έργου σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητική και εν γένει επιστημονική επαγγελματική απασχόληση σε σχετικό επιστημονικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ή συνδυασμός των παραπάνω,

βγ) πρωτότυπες δημοσιεύσεις, σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων ή επιστημονικούς συλλογικούς τόμους, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία λειτουργούν με σύστημα κριτών, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες πέρα από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω. Ειδικώς στις περιπτώσεις όπου το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι σε επιστημονικό πεδίο όπου υπάρχουν διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ως συγγραφικό έργο εκτιμάται κυρίως αυτό που έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συνδυασμό με τον βαθμό απήχησής τους.

Για την εκλογή ή εξέλιξη συνεκτιμάται ιδιαιτέρως: i) η διεθνής ερευνητική και επιστημονική παρουσία του υποψηφίου, ii) κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό και επιστημονικό του έργο έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης, καθώς και χρησιμοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές διεθνώς, iii) η αναγνωρισμένη κοινωνική παρουσία και παρέμβαση, iv) το συνολικό διοικητικό έργο, όπως οι συμμετοχές σε επιτροπές του Α.Ε.Ι., v) η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και η ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης κατά την έννοια του άρθρου 234 σε ορισμένα εξ αυτών, vi) η κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και vii) η συμμετοχή στην ίδρυση ή τη διοίκηση εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off).

γ) Για την εκλογή ή εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή:

γα) κατ’ ελάχιστον έξι (6) έτη εμπειρίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε σχετικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, με τεκμηριωμένη σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος ή ερευνητικού έργου σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής επαγγελματικής απασχόλησης σε σχετικό επιστημονικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ή συνδυασμός των παραπάνω,

γβ) πρωτότυπες δημοσιεύσεις, σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων ή επιστημονικούς συλλογικούς τόμους, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία λειτουργούν με σύστημα κριτών, από τις οποίες ένας ικανός αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες. Ειδικώς στις περιπτώσεις όπου το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι σε επιστημονικό πεδίο όπου υπάρχουν διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ως συγγραφικό έργο εκτιμάται κυρίως αυτό που έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συνδυασμό με τον βαθμό απήχησής τους,

γγ) διδακτική εμπειρία, τουλάχιστον επί τριετία, σε αναγνωρισμένα προγράμματα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση υψηλού κύρους οργανισμού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

γδ) επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή, μίας (1) τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της και συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές τριών (3) τουλάχιστον διδακτορικών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους.

Για την εκλογή ή εξέλιξη συνεκτιμάται ιδιαιτέρως: i) η διεθνής ερευνητική και επιστημονική παρουσία του υποψήφιου, ii) κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό και επιστημονικό του έργο έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης, έχει χρησιμοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές διεθνώς, iii) η αναγνωρισμένη κοινωνική παρουσία και παρέμβαση, iv) το συνολικό διοικητικό έργο σε θέσεις ευθύνης και σε επιτροπές του ιδρύματος, v) η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και η ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης κατά την έννοια του άρθρου 234 σε ορισμένα εξ αυτών, vi) η κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και vii) η συμμετοχή στην ίδρυση ή τη διοίκηση εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off).

 1. Για την εκλογή ή εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων: α) ως αναγνωρισμένο επαγγελματικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο νοείται το επαγγελματικό έργο οποιασδήποτε μορφής, όπως η άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή επιχειρηματικής δραστηριότητας ή η εξαρτημένη επαγγελματική απασχόληση σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα ή η απασχόληση δυνάμει συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου ή ανταποδοτικής υποτροφίας σε Α.Ε.Ι. ή στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, το οποίο έχει τύχει γενικής αναγνώρισης μεταξύ των επιστημόνων της ειδικότητας αυτής και αφορά στο γνωστικό πεδίο της θέσης, β) ως αυτοδύναμες επιστημονικές εργασίες νοούνται οι εργασίες στις οποίες ο υποψήφιος εμφανίζεται ως μοναδικός συγγραφέας ή πρώτος συγγραφέας ή συμμετέχει σε δημοσίευση που πραγματοποιείται από ερευνητική ομάδα που επιβλέπει ο ίδιος, γ) ως πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία νοείται το ώριμο έργο ενός ερευνητή το οποίο αφορά στην επιστημονική μελέτη, προαγωγή και μετεξέλιξη ενός ειδικού θέματος και στο οποίο είναι εμφανής η ερευνητική συνεισφορά του συγγραφέα.
 2. Εάν η προκήρυξη αφορά σε πλήρωση θέσεων μελών Δ.Ε.Π. σε γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης σύμφωνα με την παρ. 2, η ελάχιστη εμπειρία που απαιτείται σε αυτοδύναμη διδασκαλία ή η ερευνητική και εν γένει επιστημονική επαγγελματική απασχόληση σε σχετικό επιστημονικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ή ο συνδυασμός των παραπάνω, πρέπει να έχει αποκτηθεί υποχρεωτικά μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών.
 3. Για την εκλογή σε θέση μέλους Δ.Ε.Π., οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν εμπροθέσμως αίτηση η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, τα έργα τους και υπόμνημα με περίληψη των δημοσιεύσεών τους και των πρωτότυπων στοιχείων τους, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνουν ότι αποδεικνύει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο που αναφέρεται στο βιογραφικό τους σημείωμα, εφόσον τους ζητηθεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκλογής.

Άρθρο 144

Μητρώα γνωστικών αντικειμένων

 

 1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζεται μητρώο γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα σύμφωνα με τα προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου που οργανώνει. Τα γνωστικά αντικείμενα του μητρώου ομαδοποιούνται ανά επιστημονικό πεδίο σύμφωνα με τους Τομείς του Τμήματος, εφόσον υπάρχουν, αποτελούν υποσύνολο ενός πεδίου μιας επιστήμης και δεν δύνανται να έχουν πολύ στενό εύρος, καθώς και να αποτελούν υποσύνολο άλλου γνωστικού αντικειμένου του μητρώου. Το μητρώο περιλαμβάνει όλα τα γνωστικά αντικείμενα των επιστημών που θεραπεύει το Τμήμα ανεξαρτήτως εάν υπηρετούν μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε κάθε γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος αποστέλλεται προς έγκριση στην Κοσμητεία της Σχολής σύμφωνα με την παρ. 2.
 2. Με απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής εγκρίνεται το μητρώο γνωστικών αντικειμένων των Τμημάτων της Σχολής. Η Κοσμητεία δύναται να απορρίψει την ένταξη γνωστικού αντικειμένου στο μητρώο, ιδίως εάν αυτό είναι πολύ στενό ή πολύ ευρύ σε σχέση με τα λοιπά γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και τα συναφή γνωστικά αντικείμενα άλλων ομοειδών Τμημάτων.
 3. Οι αποφάσεις της Κοσμητείας κοινοποιούνται αμελλητί στη Σύγκλητο και το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. Το Συμβούλιο Διοίκησης ελέγχει τη διαδικασία κατάρτισης των μητρώων γνωστικών αντικειμένων των Τμημάτων του Α.Ε.Ι. και δύναται να αναπέμπει προς τη Συνέλευση του Τμήματος και την Κοσμητεία, εάν διαπιστώνει ότι δεν έχουν καταρτιστεί με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Η Συνέλευση του Τμήματος οφείλει να τροποποιήσει την απόφαση της παρ. 1 και να την αποστείλει στην Κοσμητεία της Σχολής όπου εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2.
 4. Το μητρώο γνωστικών αντικειμένων κάθε Τμήματος έχει τετραετή ισχύ. Τροποποίηση του μητρώου για την ένταξη νέων γνωστικών αντικειμένων ή την κατάργηση ή μεταβολή των υφιστάμενων γνωστικών αντικειμένων πριν την πάροδο τριών (3) ετών από την τελευταία τροποποίησή του, ισχύει αποκλειστικά μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την κατάρτιση ή την τελευταία επικαιροποίησή του.
 5. Η διαδικασία κατάρτισης του μητρώου γνωστικών αντικειμένων ολοκληρώνεται με την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας αναπομπής της απόφασης έγκρισης από το Συμβούλιο Διοίκησης, άλλως από την έκδοση της απόφασης έγκρισης του μητρώου από την Κοσμητεία της Σχολής, εάν ζητηθεί η διόρθωση αυτού.
 6. Με επιμέλεια της Γραμματείας του Τμήματος αναρτώνται τα μητρώα γνωστικών αντικειμένων των Τμημάτων της Σχολής στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης εκλογής και εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. του άρθρου 142. Μεταβολή του μητρώου γνωστικών αντικειμένων ενός Τμήματος πριν την πάροδο της τετραετίας καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης με επιμέλεια του Κοσμήτορα και η ισχύς του αρχίζει μετά την πάροδο της προβλεπομένης προθεσμίας.
 7. Στις Μονοτμηματικές Σχολές, η αρμοδιότητα κατάρτισης και έγκρισης του μητρώου γνωστικών αντικειμένων ασκείται από τη Γενική Συνέλευση της Σχολής.

Άρθρο 145

Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων

 

 1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος καταρτίζονται: α) μητρώο εσωτερικών εκλεκτόρων και β) μητρώο εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει το Τμήμα σύμφωνα με το εγκεκριμένο μητρώο γνωστικών αντικειμένων. Για την κατάρτιση των μητρώων, ως εσωτερικοί εκλέκτορες λογίζονται μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος και ως εξωτερικοί εκλέκτορες λογίζονται μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές των ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών ινστιτούτων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258) ή λοιπών ερευνητικών οργανισμών της ημεδαπής και αλλοδαπής.
 2. Το μητρώο εσωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο του μητρώου του άρθρου 144 αποτελείται από τρεις (3) κατηγορίες με βάση τον βαθμό της συνάφειας του γνωστικού αντικείμενου κάθε μέλους Δ.Ε.Π. με το γνωστικό αντικείμενο του μητρώου. Οι κατηγορίες του μητρώου έχουν ως ακολούθως:

α) ίδιου γνωστικού αντικειμένου, στην οποία περιλαμβάνονται τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που έχουν ταυτόσημο γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με την απόφαση διορισμού τους ή με απόφαση μεταβολής του γνωστικού τους αντικειμένου. Στην εν λόγω κατηγορία, κατόπιν ειδικής και επαρκούς αιτιολογίας της Συνέλευσης του Τμήματος, εντάσσονται μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που έχουν εκτενές δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο, το οποίο αφορά κατ’ ελάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού τους έργου,

β) συναφούς γνωστικού αντικειμένου, στην οποία περιλαμβάνονται μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο σύμφωνα με την απόφαση διορισμού τους ή με απόφαση μεταβολής του γνωστικού τους αντικειμένου και με το εν γένει δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό τους έργο,

γ) εντός του ίδιου επιστημονικού πεδίου, στην οποία περιλαμβάνονται μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος που υπηρετούν στον Τομέα που εντάσσεται το γνωστικό αντικείμενο, εφόσον το Τμήμα έχει Τομείς και έχουν γνωστικό αντικείμενο και εν γένει δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο στο ίδιο επιστημονικό πεδίο με αυτό του γνωστικού αντικειμένου.

Μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος δεν δύναται να ενταχθούν σε περισσότερα από δύο (2) γνωστικά αντικείμενα ως ίδιου γνωστικού αντικειμένου της περ. α).

 1. Στο μητρώο εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο του μητρώου του άρθρου 144 εντάσσονται όλοι οι εξωτερικοί εκλέκτορες με γνωστικό αντικείμενο που εμπίπτει στο επιστημονικό πεδίο που εντάσσεται το γνωστικό αντικείμενο του μητρώου. Οι εξωτερικοί εκλέκτορες κατατάσσονται σε δύο (2) επιμέρους κατηγορίες, είτε ίδιου είτε συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις αποφάσεις διορισμού ή μεταβολής του γνωστικού τους αντικειμένου και το εν γένει επιστημονικό και ερευνητικό τους έργο.
 2. Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος της παρ. 1 αποστέλλεται προς έγκριση στην Κοσμητεία της Σχολής. Η Κοσμητεία με απόφασή της εγκρίνει τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο του μητρώου του άρθρου 144 εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή της απόφασης. Εάν διαπιστωθούν πλημμέλειες ως προς την κατάρτιση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ή ένταξη εκλεκτόρων σε κατηγορία χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3, η Κοσμητεία εντός της ίδιας προθεσμίας αναπέμπει αιτιολογημένα τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων προς τη Συνέλευση του Τμήματος, ζητώντας τη διόρθωσή τους.
 3. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται η επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων ανά γνωστικό αντικείμενο, το αργότερο έως τη 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους, και η ισχύς τους αφορά στο επόμενο οικονομικό έτος από αυτό που λαμβάνει χώρα η επικαιροποίηση. Κατά την επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων λαμβάνονται υπόψη ιδίως: α) η εκλογή νέων μελών Δ.Ε.Π. ή η εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος σε ανώτερη βαθμίδα, β) η εκλογή νέων μελών Δ.Ε.Π. ή η εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. σε ανώτερη βαθμίδα, γ) η ένταξη νέων μελών ως εξωτερικών εκλεκτόρων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, δ) η αφυπηρέτηση εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων, ε) η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου των εσωτερικών ή εξωτερικών μελών και στ) το δημοσιευμένο ερευνητικό και επιστημονικό έργο ανά γνωστικό αντικείμενο των εσωτερικών και εξωτερικών μελών. Η απόφαση της Συνέλευσης εγκρίνεται από την Κοσμητεία σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4.
 4. Με επιμέλεια της Γραμματείας του Τμήματος αναρτώνται τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του άρθρου 142, και ενημερώνεται η μεταβολή της υπηρεσιακής κατάστασης των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος ιδίως ως προς τα ακόλουθα: α) την αλλαγή βαθμίδας του μέλους Δ.Ε.Π., β) την αλλαγή καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική και αντιστρόφως, γ) τη χορήγηση επιστημονικής άδειας ή άδειας παράλληλης απασχόλησης σε ίδρυμα της αλλοδαπής, δ) τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών, ε) την ένταξη σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, στ) τη λύση της σχέσης του μέλους Δ.Ε.Π. με το Τμήμα και κάθε άλλη μεταβολή που μπορεί να επηρεάσει τη συγκρότηση και λειτουργία των εκλεκτορικών σωμάτων.
 5. Κάθε εκλέκτορας υποχρεούται να ενημερώνει το ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης με τα προσωπικά στοιχεία που απαιτούνται ανά περίπτωση, την απόφαση διορισμού του, το βιογραφικό του σημείωμα από το οποίο προκύπτει το εν γένει ερευνητικό και επιστημονικό του έργο, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του.

Άρθρο 146

Διαδικασία συγκρότησης εκλεκτορικών σωμάτων

 

 1. Η επιλογή και εξέλιξη των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) όλων των βαθμίδων γίνεται από ειδικά εκλεκτορικά σώματα που αποτελούνται από έντεκα (11) τακτικά μέλη, τα οποία ανήκουν σε ίδια ή ανώτερη βαθμίδα με την προκηρυσσόμενη θέση και τα οποία ορίζονται, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Το εκλεκτορικό σώμα συγκροτείται από μέλη Δ.Ε.Π. κατ’ ελάχιστον της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή ή Ερευνητές αντίστοιχης βαθμίδας.
 2. Η συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερών από την έκδοση της προκήρυξης της θέσης με επιμέλεια του Κοσμήτορα της Σχολής. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία συγκρότησης, η αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. είναι αρμόδιος για τη συγκρότηση εκλεκτορικών σωμάτων των μονοτμηματικών Σχολών.
 3. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του εκλεκτορικού σώματος επιλέγονται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, που διενεργείται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης, η ανάπτυξη και λειτουργία του οποίου πραγματοποιείται μέσω του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αποκλείονται από τη συμμετοχή στην ηλεκτρονική κληρωτίδα τα μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε καθεστώς άδειας άνευ αποδοχών και αναστολής καθηκόντων, καθώς και τα μέλη Δ.Ε.Π. που δεν κριθεί τουλάχιστον μία (1) φορά για την εξέλιξή τους σε θέση ανώτερης βαθμίδας.
 4. Η κλήρωση διενεργείται αρχικά για την ανάδειξη των τακτικών μελών και εν συνεχεία για την ανάδειξη των αντίστοιχων αναπληρωματικών μελών. Για την εκλογή νέου μέλους Δ.Ε.Π. στο Α.Ε.Ι. οποιασδήποτε βαθμίδας, το εκλεκτορικό σώμα αποτελείται από τέσσερις (4) εσωτερικούς και επτά (7) εξωτερικούς εκλέκτορες, ενώ για την εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π., το εκλεκτορικό σώμα αποτελείται από πέντε (5) εσωτερικούς και έξι (6) εξωτερικούς εκλέκτορες. Οι εσωτερικοί εκλέκτορες κληρώνονται από το μητρώο εσωτερικών εκλεκτόρων του γνωστικού αντικειμένου. Εάν ο αριθμός των εσωτερικών εκλεκτόρων του ίδιου γνωστικού αντικειμένου είναι ίσος ή μικρότερος του αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του αριθμού των εσωτερικών εκλεκτόρων δεν διενεργείται κλήρωση και οι εκλέκτορες αυτοί ορίζονται απευθείας ως τακτικά μέλη του εκλεκτορικού σώματος.
 5. Εάν δεν υπάρχει ικανός αριθμός για την ανάδειξη των τακτικών ή αναπληρωματικών μελών από το μητρώο εσωτερικών εκλεκτόρων με ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό της προκηρυσσόμενης θέσης, η ανάδειξη των υπόλοιπων εσωτερικών τακτικών ή αναπληρωματικών μελών του εκλεκτορικού σώματος, πραγματοποιείται με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των εσωτερικών εκλεκτόρων της κατηγορίας της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 145 του μητρώου εσωτερικών εκλεκτόρων, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της προκηρυσσόμενης θέσης. Εάν και πάλι ο αριθμός αυτών δεν επαρκεί για την πλήρωση όλων των τακτικών και αναπληρωματικών εσωτερικών μελών του εκλεκτορικού σώματος, πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των εσωτερικών εκλεκτόρων με γνωστικό αντικείμενο στο ίδιο επιστημονικό πεδίο με αυτό της προκηρυσσόμενης θέσης που εντάσσονται στην κατηγορία της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 145 του μητρώου εσωτερικών εκλεκτόρων. Εάν και ο αριθμός των εσωτερικών εκλεκτόρων του ίδιου επιστημονικού πεδίου δεν επαρκεί για την πλήρωση όλων των τακτικών και αναπληρωματικών εσωτερικών μελών του εκλεκτορικού σώματος, πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των εσωτερικών εκλεκτόρων όλων των υπόλοιπων γνωστικών αντικειμένων.
 6. Οι εξωτερικοί εκλέκτορες κληρώνονται από το εγκεκριμένο μητρώο εξωτερικών εκλεκτόρων του γνωστικού αντικειμένου του άρθρου 145. Τα μέλη κληρώνονται κατά προτεραιότητα από τους εξωτερικούς εκλέκτορες ίδιου γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, και εάν ο αριθμός αυτών δεν επαρκεί για την πλήρωση του συνόλου του αριθμού των τακτικών και αναπληρωματικών μελών από τους εξωτερικούς εκλέκτορες συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Μητρώο εξωτερικών εκλεκτόρων.
 7. Για τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής ή του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., η οποία κοινοποιείται ηλεκτρονικά προς τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος. Η συμμετοχή των μελών σε εκλεκτορικά σώματα είναι υποχρεωτική, εκτός εάν το τακτικό μέλος κωλύεται λόγω ασθένειας, οπότε αναπληρώνεται από το αντίστοιχο αναπληρωματικό του μέλος.
 8. Από τη συγκρότηση του εκλεκτορικού σώματος και εξής, τα μέλη του σώματος έχουν πλήρη πρόσβαση στις αιτήσεις υποψηφιότητας, τα βιογραφικά σημειώματα, τα υπομνήματα και τα λοιπά στοιχεία των υποψηφίων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της προκήρυξης, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης του άρθρου 142.

Άρθρο 147

Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

 

 1. Ο Πρόεδρος του Τμήματος, για τις ανάγκες του οποίου προκηρύσσεται η θέση, συγκαλεί το Εκλεκτορικό Σώμα σε πρώτη συνεδρίαση εντός δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων, όπως αυτή έχει ορισθεί στην πρόσκληση. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συμμετέχει στις συνεδριάσεις του εκλεκτορικού σώματος και εκτελεί χρέη προεδρεύοντος, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εάν δεν μετέχει παράλληλα και ως μέλος του εκλεκτορικού σώματος. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για τη σύγκληση του εκλεκτορικού σώματος, η αρμοδιότητα περιέρχεται στον Κοσμήτορα της Σχολής και σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής στον Πρύτανη του Ιδρύματος.
 2. Κατά την πρώτη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος, ελέγχεται εάν κάποιο από τα μέλη του παρουσιάζει κώλυμα συμμετοχής. Ως κωλύματα συμμετοχής σε εκλεκτορικό σώμα ορίζονται: α) η ιδιότητα του συζύγου ή του συμβιώντος ή η εξ αίματος ή αγχιστείας συγγένεια σε ευθεία ή πλάγια γραμμή έως τον τέταρτο βαθμό ή η ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού ή ιδιάζουσας σχέσης ή εχθρότητας με κάποιον από τους υποψηφίους, β) η ένταξη του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε καθεστώς αναστολής, γ) η λήψη άδειας άνευ αποδοχών κατά τον χρόνο συνεδρίασης του εκλεκτορικού σώματος. Ειδικώς για την ύπαρξη κωλύματος στο πρόσωπο ενός εκλέκτορα λόγω ιδιαίτερου δεσμού ή ιδιάζουσας σχέσης ή εχθρότητας με κάποιον από τους υποψηφίους, το εκλεκτορικό σώμα, χωρίς τη συμμετοχή του μέλους στο πρόσωπο του οποίου προβάλλεται το κώλυμα, αποφασίζει αιτιολογημένα εάν υφίσταται το κώλυμα. Εάν διαπιστωθεί η ύπαρξη κωλύματος συμμετοχής στο εκλεκτορικό σώμα, πραγματοποιείται αντικατάσταση του μέλους με τη διαδικασία της κλήρωσης, η οποία διενεργείται με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 146 για τη συμπλήρωση του μέλους.
 3. Το εκλεκτορικό σώμα κατά την πρώτη συνεδρίασή του, επιλέγει, από τα τακτικά μέλη του που έχουν το ίδιο γνωστικό αντικείμενο, τρία (3) μέλη τα οποία αποτελούν την τριμελή εισηγητική επιτροπή. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή αποτελείται από ένα (1) εσωτερικό εκλέκτορα και δύο (2)εξωτερικούς εκλέκτορες. Εάν δεν υπάρχει ο αναγκαίος αριθμός μελών του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, η επιλογή πραγματοποιείται μεταξύ των μελών του εκλεκτορικού σώματος με συναφές γνωστικό αντικείμενο.
 4. Η τριμελής εισηγητική επιτροπή εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την πρώτη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος υποβάλλει την εισηγητική έκθεση προς τον Πρόεδρο του Τμήματος και τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και την αναρτά στο ηλεκτρονικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης του άρθρου 142.
 5. Η εισηγητική έκθεση περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον:

α) ανάλυση και αξιολόγηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, του έργου και της προσωπικότητας κάθε υποψηφίου, εκφέροντας κρίση για την προσφορά του στην πρόοδο της επιστήμης,

β) διατύπωση γνώμης εάν οι υποψήφιοι ανταποκρίνονται στα προσόντα που απαιτούνται από τον νόμο και ειδικότερα για τη συνάφεια της διδακτορικής διατριβής και του εν γένει επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, καθώς και εάν διαθέτουν τις πρόσθετες προϋποθέσεις και τα προσόντα για την εκλογή σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. αντίστοιχης βαθμίδας με αυτή της προκηρυσσόμενης θέσης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 143,

γ) εάν κρίνεται ότι περισσότεροι του ενός υποψήφιοι πληρούν τα κριτήρια της περ. β) για την εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π., πραγματοποιείται συγκριτική και αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα το επιστημονικό, ερευνητικό, διδακτικό και λοιπό έργο των υποψηφίων.

Η επιτροπή για να παράσχει ακριβή εικόνα του κάθε υποψηφίου οφείλει να αναλύσει και να κρίνει τα έργα του, την επιστημονική του δράση και τα λοιπά ουσιαστικά του προσόντα.

 1. Η Τριμελής Εισηγητική Επιτροπή δύναται να ζητά συστατικές επιστολές από Καθηγητές ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.
 2. Οι υποψήφιοι που κρίνεται ότι πληρούν τα προσόντα που απαιτούνται από τον νόμο για εκλογή σε θέση Δ.Ε.Π. σύμφωνα με το άρθρο 143, καλούνται από τον Πρόεδρο του Τμήματος να δώσουν επιστημονική διάλεξη σε ένα (1) θέμα που σχετίζεται με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ενώπιον των μελών του εκλεκτορικού σώματος και της ακαδημαϊκής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερόμενων φοιτητών. Η επιστημονική διάλεξη των υποψηφίων πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης και μπορεί να πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
 3. Εάν μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει ή διαπιστωθεί αδυναμία σύνταξης εισηγητικής έκθεσης, τα μέλη της τριμελούς επιτροπής δύνανται να υποβάλουν από κοινού ή χωριστά εντός της ίδιας προθεσμίας υπόμνημα που σε καμία περίπτωση δεν επέχει θέση εισηγητικής έκθεσης.
 4. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος συγκαλείται το εκλεκτορικό σώμα για τη διενέργεια της εκλογής. Στη συνεδρίαση δύναται να μετέχουν τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος χωρίς δικαίωμα ψήφου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το εκλεκτορικό σώμα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, προκειμένου τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος να προβούν σε αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν και των συνοδευόμενων δικαιολογητικών τους κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας της παρ. 4. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία σύγκλησης του εκλεκτορικού σώματος, η αρμοδιότητα περιέρχεται στον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, και σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., ο οποίος προεδρεύει του εκλεκτορικού σώματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η σύγκληση πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα.
 5. Η πρόσκληση γνωστοποιείται στα μέλη του εκλεκτορικού σώματος και στους υποψηφίους επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης του εκλεκτορικού σώματος για την εκλογή ή την εξέλιξη. Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του εκλεκτορικού σώματος, το οποίο αναρτάται με επιμέλειά τους στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του άρθρου 142.
 6. Οι συνεδριάσεις των μελών των Εισηγητικών Επιτροπών και των Εκλεκτορικών Σωμάτων δύνανται να πραγματοποιούνται μέσω τηλεδιάσκεψης, με διασφάλιση της εμπιστευτικότητας της συνεδρίασης, της πιστοποίησης της ταυτότητας των μελών του εκλεκτορικού σώματος, της ασφάλειας της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και της ακεραιότητας της διακινούμενης πληροφορίας. Εάν η συνεδρίαση πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης γίνεται υποχρεωτικά σχετική αναφορά στο πρακτικό της συνεδρίασης. Οι συνεδριάσεις των εκλεκτορικών σωμάτων μπορεί να μαγνητοσκοπούνται, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.
 7. Στην αρχή της συνεδρίασης, οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης, καθώς και να απαντήσουν στις ερωτήσεις των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος, και εν συνεχεία αποχωρούν από τη συνεδρίαση. Τα μέλη του εκλεκτορικού σώματος δύνανται να πραγματοποιούν διαλογική συζήτηση επί του περιεχομένου της εισηγητικής έκθεσης και των απαντήσεων των υποψηφίων.
 8. Στο πρακτικό της εκλογής περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία:

α) η εισηγητική έκθεση της Τριμελούς Επιτροπής ή τα υπομνήματα που υποβλήθηκαν, αν δεν υποβλήθηκε εισηγητική έκθεση,

β) τα υπομνήματα των υποψηφίων,

γ) η ψήφος κάθε μέλους του εκλεκτορικού σώματος η οποία συνοδεύεται υποχρεωτικά από ειδική και επαρκή αιτιολογία αυτής σύμφωνα με το εν γένει επιστημονικό, διδακτικό, κλινικό ή καλλιτεχνικό έργο του υποψηφίου.

Εάν δεν έχει υποβληθεί εισηγητική έκθεση, το πρακτικό της εκλογής περιλαμβάνει τα στοιχεία της παρ. 5.

 1. Εάν κρίνεται ότι υφίστανται περισσότεροι του ενός υποψηφίων, που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα εκλογής, το εκλεκτορικό σώμα ψηφίζει και για το εάν οι υπόλοιποι υποψήφιοι δύναται να επιλεγούν, αν ο πρώτος επιλεγείς δεν αποδεχθεί τον διορισμό του ή ανακληθεί η πράξη διορισμού του ή συντρέχει αντικειμενικό κώλυμα διορισμού του. Για τον σκοπό αυτόν συντάσσεται πίνακας με την αξιολογική κατάταξη των υπόλοιπων υποψηφίων. Για την ένταξη υποψηφίου στον πίνακα με φθίνουσα σειρά αξιολογικής κατάταξης, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφοι.
 2. Εάν στη διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης μετέχει μόνο ένας (1) υποψήφιος που κρίνεται ότι πληροί τα απαραίτητα προσόντα, η εκλογή του υποψηφίου πραγματοποιείται μόνο εάν συγκεντρωθούν έξι (6) θετικές ψήφοι, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.
 3. Εάν υφίστανται περισσότεροι υποψήφιοι και ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο (2) επικρατέστερων υποψηφίων. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ περισσοτέρων των δύο (2), στη δεύτερη ψηφοφορία συμμετέχουν όλοι όσοι ισοψήφησαν. Εάν και στη δεύτερη ψηφοφορία κανείς εκ των υποψηφίων δεν συγκεντρώσει τουλάχιστον έξι (6) θετικές ψήφους αντίστοιχα, η διαδικασία κηρύσσεται άγονη.

Άρθρο 148

Ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης – Ανακατανομή και επαναπροκήρυξη θέσεων

 1. Η διαδικασία εκλογής ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της απόφασης κατανομής των νέων θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.). Η διαδικασία εξέλιξης ολοκληρώνεται το αργότερο εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος εξέλιξης του μέλους Δ.Ε.Π. προς τη Συνέλευση του Τμήματος.
 2. Το πρακτικό εκλογής ή εξέλιξης με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος αναρτάται στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του άρθρου 142 και κοινοποιείται στον Κοσμήτορα της Σχολής, τον Πρύτανη και το Συμβούλιο Διοίκησης.
 3. Εάν η διαδικασία εκλογής νέου μέλους Δ.Ε.Π. δεν ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας της παρ. 1, η προκήρυξη παύει αυτοδικαίως να ισχύει και καταργείται η εν λόγω θέση για το Τμήμα. Με απόφαση της Συγκλήτου ανακατανέμονται σε άλλα Τμήματα του Α.Ε.Ι. οι θέσεις νέων μελών Δ.Ε.Π. που δεν πληρώθηκαν λόγω άπρακτης παρόδου της προθεσμίας. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκλογής νέου μέλους Δ.Ε.Π. μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν αιτήματος του Προέδρου του Τμήματος και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες , εάν ο αριθμός των υποψηφίων είναι ιδιαίτερα υψηλός.
 4. Μετά την ολοκλήρωση της νέας κατανομής θέσεων, ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εκδίδει εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός την προκήρυξη της νέας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο επόμενο σε σειρά κατάταξης γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος προς το οποίο κατανεμήθηκε η θέση, όπως αυτό είχε καθοριστεί κατά τον χρόνο κατανομής των θέσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη διαδικασία συγκρότησης του εκλεκτορικού σώματος και της εισηγητικής επιτροπής εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία του άρθρου 146 από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων που ίσχυαν κατά τον χρόνο της αρχικής κατανομής της θέσης.
 5. Εάν μία διαδικασία εκλογής κριθεί άγονη, η θέση επαναπροκηρύσσεται από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. κατόπιν απόφασης της Κοσμητείας και εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, στο ίδιο ή στο επόμενο σε σειρά, γνωστικό αντικείμενο που δεν έχει προκηρυχθεί από αυτά που είχαν καθοριστεί με την απόφαση του άρθρου 138.

Άρθρο 149

Διαδικασία διορισμού μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

 

 1. Με πράξη του Πρύτανη, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), διορίζεται το μέλος Δ.Ε.Π. που εκλέχθηκε ή εξελίχθηκε.
 2. Όσοι διορίζονται ή εξελίσσονται οφείλουν μέσα σε τρεις (3) μήνες από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης του Πρύτανη να αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Με απόφαση του Πρύτανη, κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένου αιτήματος του μέλους Δ.Ε.Π. που διορίζεται, είναι δυνατή η παράταση της προθεσμίας ανάληψης καθηκόντων για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Η χορήγηση της παράτασης είναι υποχρεωτική εάν το μέλος Δ.Ε.Π. που αιτείται την παράταση κατοικεί μόνιμα στην αλλοδαπή κατά την ημερομηνία του διορισμού του.
 3. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που έχει τεθεί για την ανάληψη καθηκόντων, θεωρείται ότι ο εκλεγείς δεν αποδέχθηκε τον διορισμό του και η σχετική πράξη ανακαλείται με πράξη του Πρύτανη. Σε περίπτωση εκλογής, η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να επιλέξει τον επόμενο σε σειρά κατάταξης υποψήφιο, εάν υφίσταται.
 4. Εάν δεν υπάρχει επόμενος υποψήφιος στη σειρά κατάταξης, ο Πρύτανης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), κατόπιν απόφασης της Κοσμητείας και εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, προκηρύσσει τη θέση στο ίδιο ή στο επόμενο σε σειρά, γνωστικό αντικείμενο που δεν έχει προκηρυχθεί από αυτά που είχαν καθοριστεί με την απόφαση κατανομής του άρθρου 138 κατά τον χρόνο κατανομής των θέσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 5. Οι πράξεις διορισμού ή εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. κοινοποιούνται αμελλητί στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων για την άσκηση ελέγχου νομιμότητας του άρθρου 151.

Άρθρο 150

Έλεγχος νομιμότητας από το Συμβούλιο Διοίκησης

 

 1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση του πρακτικού εκλογής πραγματοποιείται έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο δύναται να ζητά τη συνδρομή της νομικής υπηρεσίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Κατά τη διαδικασία ελέγχονται ιδίως πλημμέλειες της αιτιολογίας ως προς την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων.
 2. Ο Κοσμήτορας της Σχολής στην οποία εντάσσεται το Τμήμα ή ο υποψήφιος που συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής ή οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον, δύναται να υποβάλει ένσταση κατά του πρακτικού του εκλεκτορικού σώματος ενώπιον του Συμβουλίου Διοίκησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του άρθρου 142. Εάν υποβληθεί ένσταση κατά του πρακτικού εκλογής, η προθεσμία της παρ. 1 παρατείνεται αυτοδικαίως για άλλες τριάντα (30) ημέρες.
 3. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, μετά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας, δύναται να αναπέμπεται αιτιολογημένα το πρακτικό εκλογής, ζητώντας την επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο που παρουσιάστηκε η πλημμέλεια. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 2, θεωρείται ότι οι ενστάσεις έχουν απορριφτεί και ο Πρύτανης προβαίνει στην έκδοση της πράξης διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 149.

Άρθρο 151

Έλεγχος νομιμότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

 

 1. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ελέγχει τη νομιμότητα των διαδικασιών εκλογής ή εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν προσφυγής οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η προσφυγή ασκείται εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της πράξης του Πρύτανη περί εκλογής ή εξέλιξης.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται τριμελής επιτροπή με ετήσια θητεία και αντικείμενο τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής ή εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., την εξέταση των προσφυγών που υποβάλλονται για την ακύρωση των πρακτικών εκλογής και την υποβολή εισηγήσεων για την αναπομπή των φακέλων εκλογής ή εξέλιξης, όπου παρουσιάζεται παράβαση της νομοθεσίας και πλημμέλεια σχετικά με την τήρηση των διαδικασιών εκλογής ή εξέλιξης και την υποβολή γνώμης προς τον Υπουργό μετά την εξέταση του φακέλου. Η Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) νομικούς συμβούλους του Κράτους και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την περιέλευση του φακέλου εκλογής ή εξέλιξης στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Άρθρο 152

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου

 

 1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), ανεξαρτήτως της βαθμίδας στην οποία υπηρετούν, δύνανται να αιτηθούν τη μεταβολή του γνωστικού τους αντικειμένου, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) διαθέτουν εκτενές διδακτικό και εν γένει επιστημονικό έργο, συγγραφικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό, από το οποίο τουλάχιστον το πενήντα τοις εκατό (50%) του δημοσιευμένου επιστημονικού τους έργου εμπίπτει στο γνωστικό αντικείμενο που αιτούνται, β) το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο αιτούνται να ενταχθούν υπάρχει στο μητρώο γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος σύμφωνα με το άρθρο 144, γ) έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία εκλογής ή τελευταίας εξέλιξής τους στη βαθμίδα που υπηρετούν.
 2. Η μεταβολή γνωστικού αντικειμένου πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κατόπιν αιτήματος του μέλους Δ.Ε.Π. και ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμη του Τομέα που υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π. ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1.
 3. Η διαδικασία του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως στα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.).

Άρθρο 153

Μετακινήσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

 

 1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή δύνανται να αιτούνται τη μετακίνησή τους προς Τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη συνεχούς και αδιάλειπτης υπηρεσίας στο Τμήμα που υπηρετούν (Τμήμα προέλευσης), β) δεν έχουν λάβει άλλη μετακίνηση εντός των τελευταίων δέκα (10) ετών, γ) το Τμήμα προς το οποίο επιθυμούν να μετακινηθούν (Τμήμα υποδοχής) εδρεύει εκτός της περιφέρειας Αττικής ή της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης, δ) το γνωστικό τους αντικείμενο περιλαμβάνεται στο μητρώο γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος υποδοχής, ε) στο Τμήμα προέλευσης υπηρετεί κατ’ ελάχιστον ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο με αυτό του αιτούντος τη μετακίνηση. Η περ. γ) δεν ισχύει για τα μέλη Δ.Ε.Π. που ήδη υπηρετούν σε Τμήματα Α.Ε.Ι. που εδρεύουν στην περιφέρεια Αττικής ή την περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Αρμόδιο για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων των περ. α), β), γ) και ε) είναι το Τμήμα προέλευσης, ενώ για την πλήρωση της προϋπόθεσης της περ. δ) το Τμήμα υποδοχής.
 2. Η μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. σε άλλο Τμήμα του ίδιου Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., που εκδίδεται ύστερα από αίτημα του ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π. και γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής και της Συνέλευσης του Τμήματος προέλευσης, μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου μέλους Δ.Ε.Π. Οι γνώμες της Συνέλευσης Τμήματος και της Κοσμητείας επί αιτημάτων μετακίνησης των μελών Δ.Ε.Π. πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένες. Για τη λήψη τους λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτέρως οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος προέλευσης για τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του, η στελέχωσή του και ιδίως ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν με ίδιο γνωστικό αντικείμενο, καθώς και η συνέχιση της πλήρωσης των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας του Τμήματος. Πριν από την έκδοση της απόφασης της Συγκλήτου ζητείται η γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής και της Κοσμητείας της Σχολής που εντάσσεται το Τμήμα υποδοχής. Οι αιτήσεις μετακίνησης προς άλλο Τμήμα του ίδιου Α.Ε.Ι. εξετάζονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών, άλλως θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί σιωπηρώς.
 3. Η μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. προς Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. προϋποθέτει την έκδοση απόφασης της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. που υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π. σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2, στην οποία αναφέρεται η συναίνεση του Α.Ε.Ι. για τη μεταφορά της πίστωσης της θέσης του μέλους Δ.Ε.Π. που μετακινείται. Εάν η απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. είναι θετική, το ενδιαφερόμενο μέλος Δ.Ε.Π. υποβάλει αίτημα προς τη Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής του Α.Ε.Ι. που επιθυμεί να μετακινηθεί, συνυποβάλλοντας την απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. προέλευσης. Η Συνέλευση του Τμήματος υποδοχής δύναται να αιτείται την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων για την αξιολόγηση της αίτησης του μέλους Δ.Ε.Π., ιδίως στοιχεία σχετικά με το διδακτικό και εν γένει επιστημονικό του έργο, συγγραφικό, ερευνητικό, εργαστηριακό ή κλινικό. Εάν η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος επί του αιτήματος είναι θετική, αυτή διαβιβάζεται προς την Κοσμητεία της Σχολής για να παράσχει γνώμη και εν συνεχεία προς τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., η οποία εγκρίνει ή απορρίπτει το αίτημα μετακίνησης του μέλους Δ.Ε.Π. Εάν η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής είναι αρνητική, το αίτημα απορρίπτεται. Οι αιτήσεις μετακίνησης προς Τμήμα άλλου Α.Ε.Ι. εξετάζονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Τμήμα υποδοχής, άλλως θεωρείται ότι έχουν απορριφθεί σιωπηρώς.
 4. Η μετακίνηση ολοκληρώνεται με την έκδοση της πράξης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. που ανήκει το Τμήμα υποδοχής. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που μετακινούνται προς άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. εντάσσονται στην ίδια βαθμίδα που κατείχαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης μετακίνησης και έχουν το ίδιο υπηρεσιακό καθεστώς.
 5. Οι προϋποθέσεις των περ. α), β) και γ) της παρ. 1 δεν ισχύουν επί αιτημάτων μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π. λόγω κατάργησης του Τμήματος που υπηρετούσαν, καθώς και μελών Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στα Γενικά Τμήματα των Α.Ε.Ι.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 154

Πλήρης και μερική απασχόληση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

 

 1. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) υποχρεούνται να παρέχουν ανελλιπώς τις υπηρεσίες τους στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) στο οποίο έχουν διορισθεί υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 155.
 2. Με απόφαση της Κοσμητείας, κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμης της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος μπορεί να εντάσσεται στην κατηγορία μερικής απασχόλησης μετά από αίτημά του. Για την ένταξη σε καθεστώς μερικής απασχόλησης απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Κοσμήτορα της Σχολής, που κοινοποιείται στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για υπαγωγή σε καθεστώς μερικής απασχόλησης έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. ανεξαρτήτως βαθμίδας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής άσκησης καθηκόντων από την ημερομηνία πρώτης εκλογής τους. Το αίτημα υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους εντός του οποίου το μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να υπαχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και αναλύονται σε αυτό οι λόγοι για τους οποίους το μέλος Δ.Ε.Π. αιτείται την υπαγωγή του στο εν λόγω καθεστώς. Κατ’ εξαίρεση είναι υποχρεωτική η ένταξη μέλους Δ.Ε.Π. σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, σε χρόνο συντομότερο των τριών (3) ετών από την ανάληψη υπηρεσίας, εφόσον κατέχει θέση: α) διευθυντή ή μέλους Δ.Σ. Οργανισμού φορέα ή φορέα που εντάσσεται ή εποπτεύεται από τον δημόσιο τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143) και δεν προβλέπεται από άλλη διάταξη η ένταξή του σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, β) Καθηγητή ιδρύματος της αλλοδαπής και γ) Ερευνητή ερευνητικού οργανισμού της αλλοδαπής.
 4. Η Συνέλευση του Τμήματος κατά την εξέταση του αιτήματος λαμβάνει υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, ιδίως αυτές που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του μέλους Δ.Ε.Π., καθώς και τον λόγο για τον οποίο ζητείται η υπαγωγή σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, και εφόσον δεν παρακωλύεται η εύρυθμη λειτουργία των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, εγκρίνει το αίτημα περί υπαγωγής σε καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ο αριθμός των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος που βρίσκεται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος, αφαιρουμένου του αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών ή τελούν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων.
 5. Κατά το χρονικό διάστημα ένταξής τους σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, τα μέλη Δ.Ε.Π. λαμβάνουν το τριάντα πέντε (35%) των τακτικών τους αποδοχών.

Άρθρο 155

Υποχρεώσεις Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

 

 1. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται:

α) να διαμένουν και να εγκαθίστανται στον νομό όπου εδρεύει το Τμήμα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) στο οποίο εκλέγονται,

β) να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό, εργαστηριακό και διοικητικό έργο προς το Τμήμα, στο οποίο έχουν εκλεγεί, αλλά και εν γένει προς το Α.Ε.Ι.,

γ) να επιβλέπουν, υποστηρίζουν και καθοδηγούν τους φοιτητές κατά την εκπόνηση εργασιών, διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών, καθώς και να εποπτεύουν τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών,

δ) να συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια και ερευνητικά σεμινάρια,

ε) να υποβάλλουν και να ενημερώνουν το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων, που τους έχει ανατεθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του άρθρου 68,

στ) να συμμετέχουν στα συλλογικά όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων, Σχολής, Τμήματος και Τομέα, καθώς και σε επιτροπές του Α.Ε.Ι., μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι.,

ζ) να εντάσσονται στο μητρώο εσωτερικών εκλεκτόρων του άρθρου 145 σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο και να συμμετέχουν στη διαδικασία εκλογής του τακτικού διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΣΤ΄, καθώς και στα μητρώα εξωτερικών εκλεκτόρων άλλων Τμημάτων του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι.,

η) να συμμετέχουν στην οργάνωση και λειτουργία πανεπιστημιακών εργαστηρίων, πανεπιστημιακών κλινικών και ερευνητικών ινστιτούτων, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο,

θ) να τηρούν την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι., καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων του Α.Ε.Ι. και των οργάνων της ακαδημαϊκής μονάδας, στην οποία έχουν εκλεγεί,

ι) να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.

 1. Ειδικότερα, τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται:

α) να παρέχουν διδακτικό έργο των περ. α) έως γ) της παρ. 1 του άρθρου 64, τουλάχιστον έξι (6) ωρών εβδομαδιαίως σε προγράμματα σπουδών του Τμήματος πρώτου κύκλου, στο οποίο έχουν εκλεγεί, καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος περί ανάθεσης διδακτικού έργου. Είναι δυνατή η ανάθεση διδακτικού έργου στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου άλλων Τμημάτων μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Κοσμητείας,

β) να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως, πέραν των έξι (6) ωρών διδακτικού έργου και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, ερευνητικό, επιστημονικό, εργαστηριακό και διοικητικό έργο.

 1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που τίθενται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης έχουν τις υποχρεώσεις της παρ. 1, πλην της περ. α) της παρ. 1, ενώ οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης της παρ. 2 μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
 2. Οι ώρες απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης κατανέμονται κατ’ ελάχιστον σε τρεις (3) ημέρες εβδομαδιαίως, ενώ οι ώρες απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης κατανέμονται κατ’ ελάχιστον σε δύο (2) ημέρες εβδομαδιαίως.
 3. Αρμόδιος για την παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των μελών Δ.Ε.Π., όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 1 και 2 είναι ο Κοσμήτορας της Σχολής.

 

Άρθρο 156

Δικαιώματα Μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

 

Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης δύνανται:

α) να συμμετέχουν σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των Α.Ε.Ι., τα Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και οι Τεχνολογικοί Φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), καθώς και λοιποί ερευνητικοί οργανισμοί και να αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε αυτά σε βάρος του προϋπολογισμού των έργων/προγραμμάτων,

β) να αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,

γ) να αμείβονται για την εκτέλεση κλινικού έργου, τη συμμετοχή τους στην ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2889/2001 (Α’ 37), καθώς και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα εφημεριών των νοσοκομείων, όπου είναι εγκατεστημένες οι πανεπιστημιακές κλινικές ή τα πανεπιστημιακά εργαστήρια που υπηρετούν,

δ) να παρέχουν διδακτικό έργο επ’ αμοιβή σε οποιοδήποτε άλλο Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), σε δημόσιες Σχολές, σε δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και δημόσια Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που εντάσσονται στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,

ε) να παρέχουν διοικητικό έργο στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),

στ) να συμμετέχουν επ’ αμοιβή στις διαδικασίες επιλογής προσωπικού του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

ζ) να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρείας, η οποία είναι συναφής με την επιστημονική περιοχή του μέλους Δ.Ε.Π., μετά από ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο υπηρετούν. Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας του πρώτου εδαφίου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προσδίδει στο μέλος Δ.Ε.Π. την εμπορική ιδιότητα,

η) να ασκούν με ή χωρίς αμοιβή, καθώς και με αποζημίωση κατ` αποκοπήν, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα, πλην εκείνων που προσδίδουν την εμπορική ιδιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι ανταγωνιστική με αυτή του Α.Ε.Ι. και συνάδει με την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού,

θ) να ασκούν τα καθήκοντα του διευθύνοντος συμβούλου της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Α.Ε.Ι. και να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,

ι) να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνοβλαστούς σύμφωνα με τον ν. 4864/2021 (Α΄237),

ια) να συμμετέχουν, με ή χωρίς αμοιβή, ως μέλη σε συλλογικά όργανα ή επιτροπές της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) και κάθε άλλου φορέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ή άλλου Υπουργείου, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η συμμετοχή μέλους Δ.Ε.Π.,

ιβ) να συμμετέχουν ως έμμισθα μέλη σε δύο (2) κατ` ανώτατο όριο επιτροπές και επιστημονικά ή διοικητικά συμβούλια του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στις οποίες προβλέπεται υποχρεωτικώς η συμμετοχή καθηγητών, καθώς και σε Διοικούσες Επιτροπές Α.Ε.Ι. και ως μέλη της Ακαδημίας Αθηνών, ως μέλη ή επιστημονικοί συνεργάτες του Επιστημονικού Συμβουλίου, της Επιστημονικής Υπηρεσίας και των Επιτροπών της Βουλής, καθώς και ως μέλη των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών με εξαίρεση τη θέση του προέδρου τους ή να κατέχουν τις θέσεις Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη των Υπουργών, των Υφυπουργών ή των Γενικών Γραμματέων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και να κατέχουν τις θέσεις Επιστημονικού Διευθυντή και επιστημονικών συνεργατών του Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού που προβλέπονται από τον νόμο, καθώς και να ορίζονται μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών,

ιγ) να μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες που συμμετέχει το Α.Ε.Ι., μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας.

Άρθρο 157

Άδειες μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

 

 1. Με πράξη του Κοσμήτορα της Σχολής, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και αίτημα του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», εγκρίνεται η χορήγηση των ακόλουθων αδειών:

α) επιστημονική άδεια με πλήρεις αποδοχές, με ανώτατο όριο έως ένα (1) ακαδημαϊκό έτος για κάθε έξι (6) έτη συνεχούς υπηρεσίας ή έως ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο για κάθε τρία (3) έτη συνεχούς υπηρεσίας,

β) άδεια για την υποβολή αίτησης κατοχύρωσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας, με αποδοχές, με ανώτατο όριο έως τρεις (3) μήνες ανά τρία (3) ακαδημαϊκά έτη,

γ) άδεια άνευ αποδοχών, που δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ενεργούς υπηρεσίας τους.

Οι πράξεις χορήγησης αδειών άνευ αποδοχών των μελών Δ.Ε.Π. κοινοποιούνται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 1. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για τη χορήγηση των αδειών της παρ. 1 έχουν τα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στις βαθμίδες του Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή, τα οποία έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής υπηρεσίας από την ημερομηνία του αρχικού διορισμού τους. Η παρούσα εφαρμόζεται και για τους Επίκουρους που έχουν μονιμοποιηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.
 2. Με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, που εκδίδεται κατόπιν αιτήματος του ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π. και απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τμήματος και αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», εγκρίνεται η χορήγηση:

α) άδειας με αποδοχές για συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια, βραχύχρονη διδασκαλία σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής, καθώς και συμμετοχή σε προγράμματα ανταλλαγής διδακτικού προσωπικού μεταξύ των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) με πανεπιστημιακά ιδρύματα της αλλοδαπής, με ανώτατο όριο έως τριάντα (30) ημέρες ανά ακαδημαϊκό έτος,

β) άδειας απουσίας με αποδοχές για την εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας κατόπιν εντολής άλλου φορέα του Δημοσίου όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143) που συνεργάζεται ή συμμετέχει νομίμως το μέλος Δ.Ε.Π. σε Επιτροπές ή συλλογικά όργανα, τη συμμετοχή σε εκλεκτορικά σώματα ή εισηγητικές επιτροπές για την εκλογή και εξέλιξη μελών Δ.Ε.Π., τη συμμετοχή σε τριμελή συμβουλευτική επιτροπή για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή επταμελή εξεταστική επιτροπή για την αξιολόγηση και κρίση διδακτορικής διατριβής άλλου Α.Ε.Ι., με ανώτατο όριο έως τριάντα (30) ημέρες ανά ακαδημαϊκό έτος. Η άδεια χορηγείται μόνο αν η εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας ή η συμμετοχή σε επιτροπές απαιτεί τη φυσική παρουσία του μέλους Δ.Ε.Π. σε άλλη πόλη από αυτή που εδρεύει το Τμήμα που υπηρετεί. Δεν δικαιολογείται η χορήγηση άδειας αν η εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας ή η συμμετοχή σε επιτροπές διενεργείται με τη χρήση εξ αποστάσεως μεθόδων,

γ) αδειών των άρθρων 52 έως 55 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

 1. Κατά τη χορήγηση των αδειών των παρ. 1 και 3 λαμβάνονται υπόψη οι εκπαιδευτικές ανάγκες των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, ιδίως αυτές που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο του μέλους Δ.Ε.Π. που αιτείται την άδεια, η μη παρακώλυση της εύρυθμης λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, καθώς και η δυνατότητα αναπλήρωσης του διδακτικού έργου από άλλο διδάσκοντα στις άδειες της παρ. 3.
 2. Το αίτημα του ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π. για τη χορήγηση αδειών των περ. α) και β) της παρ. 1 συνοδεύεται από το προτεινόμενο πρόγραμμα επιστημονικής δραστηριότητας. Κατά τη λήξη της άδειας το μέλος Δ.Ε.Π. υποχρεούται να υποβάλει στον Κοσμήτορα της Σχολής έκθεση σχετικά με το επιστημονικό έργο που διεξήγαγε κατά τον χρόνο της χορηγηθείσας άδειας. Το δικαίωμα για λήψη της επιστημονικής άδειας δεν παραγράφεται, εάν η άδεια δεν χορηγηθεί μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα για λόγους που δεν αφορούν το αιτούν μέλος Δ.Ε.Π, αλλά αθροίζεται με εκείνο της επόμενης εξαετίας ή τριετίας. Ειδικά τα μέλη Δ.Ε.Π. που λαμβάνουν επιστημονική άδεια με σκοπό τη συνεργασία χωρίς αμοιβή με ιδρύματα ή ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, κατά τη διάρκεια της άδειάς τους λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές τους προσαυξανόμενες κατά 80%.
 3. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδειών των περ. α) και β) σε μέλη Δ.Ε.Π. που απέχουν λιγότερα από δύο (2) έτη από την αφυπηρέτησή τους.
 4. Κατά το διάστημα που τα μέλη Δ.Ε.Π. τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών σύμφωνα με την περ. γ) της παρ. 1 υποχρεούνται να καταβάλλουν τα ίδια το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών τους, εκτός και εάν κατά τη διάρκεια της χορηγούμενης άδειας απασχολούνται σε άλλο φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής και καταβάλλονται από αυτόν ασφαλιστικές εισφορές για το πρόσωπό τους.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται η διαδικασία, οι λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση για τη χορήγηση των αδειών του παρόντος.

Άρθρο 158

Παράλληλη απασχόληση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

 

 1. Καθηγητές Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, που βρίσκονται στο Μητρώο Ιδρυμάτων της αλλοδαπής του άρθρου 293 και είναι καταξιωμένοι στο αντικείμενό τους, μπορούν να είναι υποψήφιοι σε προκηρύξεις που επισπεύδονται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) για την πλήρωση θέσεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) οποιασδήποτε βαθμίδας, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις εκλογής. Οι Καθηγητές δύναται να εκλεγούν και να εκδοθεί πράξη διορισμού τους, χωρίς να απαιτείται να παραιτηθούν από τη θέση που κατέχουν στο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.
 2. Οι Καθηγητές της παρ. 1 κατά τον χρόνο απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι. έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καθηγητών, πλην της συμμετοχής στα όργανα διοίκησης του ιδρύματος, και υποχρεούνται είτε να απασχολούνται σε αυτό με πλήρη απασχόληση για διάστημα τουλάχιστον ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου ανά ακαδημαϊκό έτος σύμφωνα με όσα ορίζονται ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό, είτε να εντάσσονται σε καθεστώς μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 154.
 3. Μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να απασχολούνται ή να διοριστούν σε θέση καθηγητή Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, χωρίς να έχουν την υποχρέωση να παραιτηθούν από τη θέση τους στο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ενημερώνουν τον Πρόεδρο του Τμήματος του Α.Ε.Ι. της ημεδαπής στο οποίο υπηρετούν. Εάν για την άσκηση των καθηκόντων στο Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής απαιτείται φυσική παρουσία του μέλους Δ.Ε.Π. εκδίδεται πράξη του Κοσμήτορα του Α.Ε.Ι., μετά από αίτηση του μέλους Δ.Ε.Π., με την οποία χορηγείται η άδεια παράλληλη απασχόληση σε Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής.
 4. Ο χρόνος απασχόλησης στο ίδρυμα της αλλοδαπής με φυσική παρουσία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο ανά ακαδημαϊκό έτος. Κατά το χρονικό διάστημα αυτό το μέλος Δ.Ε.Π. δεν λαμβάνει αποδοχές από το Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ο εν λόγω χρόνος δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό όριο χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 157. Κατά τον χρόνο απασχόλησης σε Πανεπιστήμια της αλλοδαπής τα μέλη Δ.Ε.Π. υποχρεούνται να ασκούν τα διοικητικά τους καθήκοντα, άλλως η άδεια απασχόλησης στην αλλοδαπή ανακαλείται με πράξη του Κοσμήτορα.
 5. Τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής δύνανται να απασχολούνται σε Έδρες Ελληνικών Σπουδών σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. Η σχετική άδεια εκδίδεται με πράξη του Πρύτανη, μετά από εισήγηση του Κοσμήτορα, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της Σχολής. Κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησης τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν λαμβάνουν αποδοχές.

Άρθρο 159

Ασυμβίβαστα

 

 1. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) δεν επιτρέπεται:

α) να παρέχουν υπηρεσίες, να απασχολούνται, να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή να αναλαμβάνουν διοικητικά, διδακτικά ή ερευνητικά καθήκοντα σε φορείς με καταστατικό σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών, εφόσον οι φορείς δεν υπάγονται στον δημόσιο τομέα σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η απασχόληση των μελών Δ.Ε.Π. σε φορείς, που δεν υπάγονται στον δημόσιο τομέα σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, εάν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) στον φορέα που πρόκειται να απασχοληθεί το μέλος Δ.Ε.Π. συμμετέχει το Α.Ε.Ι. και αβ) το μέλος Δ.Ε.Π. λαμβάνει σχετική άδεια από τη Συνέλευση του Τμήματος ότι η εν λόγω απασχόληση είναι συμβατή με τα καθήκοντα της θέσης του,

β) να ιδρύουν ή να συμμετέχουν, με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα, σε επιχειρήσεις, εταιρείες ή κοινοπραξίες, στις οποίες ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων, η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, η προμήθεια ειδών ή η παροχή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

γ) να κατέχουν άλλη μόνιμη οργανική θέση σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο άρθρο 156. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η παράλληλη κατοχή θέσης δικαστικού λειτουργού, θρησκευτικού λειτουργού ή εκκλησιαστικού προσωπικού αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Θρησκευμάτων.

 1. Τα ασυμβίβαστα της παρ. 1 εφαρμόζονται αναλόγως στα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 160

Αναστολή καθηκόντων

 

 1. Τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) τίθενται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, εάν αναλάβουν καθήκοντα:

α) μέλους της Κυβέρνησης ή υφυπουργού,

β) βουλευτή ή ευρωβουλευτή,

γ) περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη ή δημάρχου,

δ) γενικού γραμματέα του άρθρου 41 του ν. 4622/2019 (A’ 133) και ειδικού γραμματέα του άρθρου 42 του ν. 4622/2019,

ε) γενικού ή ειδικού γραμματέα ή συντονιστή αποκεντρωμένης διοίκησης,

στ) επικεφαλής σε διεθνείς οργανισμούς,

ζ) προέδρου ή επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών,

η) Επισκόπου ή Αρχιεπισκόπου της Ορθόδοξης Εκκλησίας,

θ) προέδρου, αντιπροέδρου, διοικητή, αναπληρωτή διοικητή, υποδιοικητή, διευθύνοντα ή εντεταλμένου συμβούλου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) που υπάγονται στον δημόσιο τομέα της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143) και των οποίων η επιλογή ανήκει στην Κυβέρνηση, με εξαίρεση τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β` του ν. 3429/2005 (Α` 314).

 1. Το ανώτατο χρονικό διάστημα αναστολής καθηκόντων δεν δύναται να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη συνολικά. Τα μέλη Δ.Ε.Π. κατά το χρονικό διάστημα που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων δύνανται να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό και εργαστηριακό έργο προς το Τμήμα του Α.Ε.Ι. που υπηρετούν, εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλη ειδική διάταξη.
 2. Το ανώτατο χρονικό διάστημα αναστολής καθηκόντων δεν ισχύει για τα μέλη Δ.Ε.Π. που εκλέγονται βουλευτές ή ευρωβουλευτές, των οποίων το καθεστώς καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 56 του Συντάγματος, καθώς και τα μέλη της Κυβέρνησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εκλεγεί βουλευτές.
 3. Τα μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε αναστολή καθηκόντων δύνανται να διατηρούν τα διδακτικά και ερευνητικά τους καθήκοντα αμισθί. Για τα μέλη Δ.Ε.Π. που παρέχουν αμισθί διδακτικό έργο κατ’ ελάχιστον έξι (6) ωρών εβδομαδιαίως προς το Τμήμα που υπηρετούν, ενώ βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν προσμετράται για τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των οκτώ (8) ετών. Η διάρκεια του χρόνου αναστολής των μελών Δ.Ε.Π. που τελούν σε αναστολή καθηκόντων συνυπολογίζεται ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα για την εξέλιξή τους, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούν αμισθί τα διδακτικά και ερευνητικά τους καθήκοντα προς το Τμήμα που υπηρετούν.
 4. Κατά τη διάρκεια του χρόνου αναστολής καθηκόντων, τα μέλη Δ.Ε.Π. δεν λαμβάνουν αποδοχές από το Α.Ε.Ι. και υποχρεούνται τα ίδια να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές τους, εάν δεν καταβάλλονται ήδη ασφαλιστικές εισφορές λόγω της ανάληψης καθηκόντων σε άλλη θέση σύμφωνα με την παρ. 1.
 5. Για την ένταξη σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 6. Κατ’ εξαίρεση μέλη Δ.Ε.Π. που διορίζονται σε θέσεις της περ. θ) της παρ. 1 εξαιρούνται της υποχρεωτικής ένταξης σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, εφόσον δηλώσουν ότι παραιτούνται από το δικαίωμα λήψης οποιασδήποτε αμοιβής, αποζημίωσης ή παροχής για τα καθήκοντα που αναλαμβάνουν στα νομικά πρόσωπα ή τους φορείς αυτούς.
 7. Κατά παρέκκλιση της παρ. 1, δεν τίθενται σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, αλλά σε καθεστώς μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 154, μέλη Δ.Ε.Π. που αναλαμβάνουν καθήκοντα:

α) προέδρου ή αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (Ι.Τ.Υ.Ε.-«ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»), του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ή του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.) του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α` 110),

β) προέδρου ή αντιπροέδρου ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων ή άλλων ερευνητικών οργανισμών που εποπτεύονται από άλλα Υπουργεία,

γ) προέδρου ή αντιπροέδρου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,

δ) προέδρου ή αντιπροέδρου φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας,

ε) προέδρου ή αντιπροέδρου σε μη κερδοσκοπικά και κοινωφελή ιδρύματα.

 1. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως στα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

Άρθρο 161

Πιστώσεις αποδοχών

 

Οι πιστώσεις που αφορούν στις αποδοχές των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίες δεν καταβάλλονται λόγω της τέλεσης σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, άδειας άνευ αποδοχών και άδειας παράλληλης απασχόλησης σε ιδρύματα της αλλοδαπής, δύνανται να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη της μισθοδοσίας επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών του άρθρου 171, ερευνητών επί θητεία του άρθρου 172 και εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173.

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ’

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 162

Κατηγορίες ειδικού διδακτικού προσωπικού

 

 1. Ως ειδικό διδακτικό προσωπικό νοούνται τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), τα μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).
 2. Ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται με προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από τη Συνέλευση του Τμήματος ή της Σχολής ή τη Σύγκλητο, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία ανήκει η προς πλήρωση θέση.
 3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).
 4. Ο διορισμός σε θέσεις τακτικού ειδικού διδακτικού προσωπικού του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται με Πράξη του Πρύτανη.

Άρθρο 163

Μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

 

 1. Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) επιτελούν ειδικό εκπαιδευτικό διδακτικό έργο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και δύναται να ανατίθεται σε αυτά αυτοδύναμο διδακτικό έργο μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή του ανά περίπτωση αρμόδιου οργάνου της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία υπηρετεί το μέλος Ε.Ε.Π. Το προσωπικό της παρούσας διδάσκει ξένες γλώσσες ή την ελληνική γλώσσα ως ξένη, φυσική αγωγή, σχέδιο, καθώς επίσης καλές και εφαρμοσμένες τέχνες.
 2. Τα μέλη Ε.Ε.Π. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται τουλάχιστον σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες,

β) να υποβάλλουν και ενημερώνουν το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων που τους έχει ανατεθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος ή το ανά περίπτωση αρμόδιο όργανο, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του άρθρου 68,

γ) να συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα και Επιτροπές του Α.Ε.Ι. καθώς και να ασκούν εν γένει τα διοικητικά καθήκοντα που καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος,

δ) να τηρούν την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι., καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων του Α.Ε.Ι. και των οργάνων της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία έχουν διοριστεί.

 1. Τα μέλη Ε.Ε.Π. δύνανται:

α) να αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων/προγραμμάτων και να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνουν τα εκπαιδευτικά και λοιπά καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι., με υποχρέωση ενημέρωσης του Προέδρου του Τμήματος.

β) να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρείας, η οποία δεν τους προσδίδει την εμπορική ιδιότητα, κατόπιν ενημέρωσης του Προέδρου του Τμήματος.

 1. Οι θέσεις του προσωπικού του παρόντος ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, στις Σχολές ή στο Ίδρυμα, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, του Κοσμήτορα ή του Προέδρου του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.Ε.Π. μπορεί να κατανέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο.
 2. Ως ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό σε θέσεις μελών Ε.Ε.Π. είναι η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. και διδακτορικού διπλώματος συναφούς με αυτό της προς πλήρωση θέσης. Στην προκήρυξη μπορεί να τίθενται επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την πλήρωση θέσεων προσωπικού του παρόντος.

Άρθρο 164

Μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού

 

 1. Τα μέλη της κατηγορίας του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) επιτελούν εργαστηριακό – εφαρμοσμένο διδακτικό έργο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), το οποίο συνίσταται κατά κύριο λόγο στη διεξαγωγή εργαστηριακών και κλινικών ασκήσεων, καθώς επίσης και στη διεξαγωγή πρακτικών ασκήσεων στα πεδία εφαρμογής των οικείων επιστημών.
 2. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται τουλάχιστον σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες,

β) να διεξάγουν το διδακτικό και εργαστηριακό έργο που τους ανατίθεται από τη Συνέλευση του Τμήματος,

γ) να υποβάλλουν και ενημερώνουν το εκπαιδευτικό υλικό των μαθημάτων, που τους έχει ανατεθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του άρθρου 68,

δ) να συμμετέχουν στην επιτήρηση των εξετάσεων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου,

ε) να συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα και Επιτροπές του Α.Ε.Ι. καθώς και να ασκούν εν γένει τα διοικητικά καθήκοντα που καθορίζονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος,

στ) να τηρούν την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι., καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων του Α.Ε.Ι. και των οργάνων της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία έχουν διοριστεί.

 1. Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. δύνανται:

α) να αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων/προγραμμάτων και να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά και εκπαιδευτικά προγράμματα του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνουν τα εκπαιδευτικά και λοιπά καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι., με υποχρέωση ενημέρωσης του Προέδρου του Τμήματος,

β) να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια, ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή των Α.Ε.Ι., και να αμείβονται από την εκτέλεση του κλινικού αυτού έργου το οποίο δεν παρεμποδίζει τα διδακτικά τους καθήκοντα,

γ) να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρείας, η οποία δεν τους προσδίδει την εμπορική ιδιότητα, κατόπιν ενημέρωσης του Προέδρου του Τμήματος.

 1. Οι θέσεις του προσωπικού του παρόντος ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.ΔΙ.Π., που υπηρετούν στο Τμήμα μπορεί να κατανέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο, αλλά και στις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες, Εργαστήρια, Κλινικές ή Μουσεία.
 2. Ως ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό σε θέσεις μελών Ε.ΔΙ.Π. είναι η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς με αυτό της προς πλήρωση θέσης. Στην προκήρυξη μπορούν να τίθενται επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την πλήρωση θέσεων προσωπικού του παρόντος.

Άρθρο 165

Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

 

 1. Τα μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους.
 2. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους τουλάχιστον είκοσι έξι (26) ώρες εβδομαδιαίως, οι οποίες κατανέμονται τουλάχιστον σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες,

β) να συμμετέχουν στην επιτήρηση των εξετάσεων των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου,

γ) να συμμετέχουν σε συλλογικά όργανα και Επιτροπές του Α.Ε.Ι.,

δ) να τηρούν την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι., καθώς και τις αποφάσεις των οργάνων του Α.Ε.Ι. και των οργάνων της ακαδημαϊκής μονάδας στην οποία έχουν διοριστεί.

 1. Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να συμμετέχουν με αμοιβή σε ερευνητικά, αναπτυξιακά προγράμματα και προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στο οποίο υπηρετούν και υπό την προϋπόθεση ότι εκπληρώνουν τα εκπαιδευτικά και λοιπά καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται στον παρόντα και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Α.Ε.Ι.
 2. Οι θέσεις του προσωπικού του παρόντος ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται με απόφαση της Συγκλήτου στα Τμήματα, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Τμήματος. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, οι θέσεις των μελών Ε.Τ.Ε.Π., που υπηρετούν στο Τμήμα μπορεί να κατανέμονται στους Τομείς σύμφωνα με το γνωστικό τους αντικείμενο, αλλά και στις επιμέρους ακαδημαϊκές μονάδες, Εργαστήρια, Κλινικές ή Μουσεία.
 3. Ως ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό σε θέσεις μελών Ε.Τ.Ε.Π. είναι η κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. Στην προκήρυξη μπορεί να τίθενται επιπλέον τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την πλήρωση θέσεων προσωπικού του παρόντος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ’

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 166

Θέσεις μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού

 

 1. Οι οργανικές θέσεις των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κάθε Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) είναι ενιαίες και ανήκουν στο Α.Ε.Ι. ανεξαρτήτως εάν έχουν πληρωθεί ή είναι κενές. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. οι κενές θέσεις κατανέμονται ή ανακατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων του Α.Ε.Ι.
 2. Ο ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων για θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. κάθε Τμήματος αφορά αποκλειστικά στις υφιστάμενες κενές οργανικές θέσεις του.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Άρθρο 167

Έδρες Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας

 

 1. Σε Τμήμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής δύναται να ιδρύεται και να λειτουργεί έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council-ERC) σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος, που εμπίπτει στο μητρώο γνωστικών αντικειμένων του άρθρου 144.
 2. Δικαίωμα για την υποβολή αιτήματος για την ίδρυση έδρας ERC σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ενός Τμήματος έχει κάθε Έλληνας αναγνωρισμένος επιστήμονας που δραστηριοποιείται στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και συμμετέχει ως κύριος ερευνητής σε ενεργό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC Starting & Advanced Grant Schemes). Αποκλείονται από το δικαίωμα υποβολής αιτήματος τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) οποιασδήποτε βαθμίδας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, οι ερευνητές οποιασδήποτε βαθμίδας και οι ειδικοί λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258). Η υποβολή του αιτήματος πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο προς το Τμήμα του Α.Ε.Ι. που επιθυμεί να ιδρυθεί και να λειτουργήσει η έδρα ERC.
 3. Για την ίδρυση της έδρας ERC απαιτείται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών και Οικονομικών, ύστερα από εισήγηση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. και σύμφωνη γνώμη της Συνέλευσης του Τμήματος που πρόκειται να λειτουργήσει η έδρα, κατόπιν αιτήματος του δικαιούχου σύμφωνα με την παρ. 2. Οι έδρες ERC ιδρύονται στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή για τους επιστήμονες στους οποίους έχει εγκριθεί ERC Starting Grant και στη βαθμίδα του Καθηγητή για τους επιστήμονες στους οποίους έχει εγκριθεί ERC Advanced Grant από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.
 4. Με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. που εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της απόφασης της παρ. 3, πραγματοποιείται ο διορισμός του αιτούντος σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. στην έδρα ERC.
 5. Οι επιστήμονες που διορίζονται σε έδρες ERC της βαθμίδας του Καθηγητή είναι μόνιμοι, απολαμβάνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις περί υπηρεσιακής κατάστασης, βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης. Οι καθηγητές που διορίζονται σε έδρες ERC της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή είναι επί θητεία, απολαμβάνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις περί υπηρεσιακής κατάστασης, βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης, καθώς και οι διαδικασίες περί εξέλιξης μελών Δ.Ε.Π.
 6. Έδρες ERC μπορεί να ιδρύονται και να λειτουργούν σε Ερευνητικά Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) του Α.Ε.Ι. με όμοια διαδικασία με αυτή που περιγράφεται στο παρόν. Οι έδρες ERC ιδρύονται στη βαθμίδα του Ερευνητή Γ΄ για τους επιστήμονες στους οποίους έχει εγκριθεί ERC Starting Grant και στη βαθμίδα του Ερευνητή Α΄ για τους επιστήμονες στους οποίους έχει εγκριθεί ERC Advanced Grant από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.

Άρθρο 168

Επώνυμες έδρες

 

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Κοσμητείας και πρότασης της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία επώνυμης έδρας διδασκαλίας και έρευνας σε συγκεκριμένη γνωστική περιοχή, που σχετίζεται με το αντικείμενο Τμήματος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και εντάσσεται στο αναπτυξιακό σχέδιό του.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ίδρυση επώνυμης έδρας είναι η δωρεά προς το Α.Ε.Ι. από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή φορέα του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), με σκοπό την κάλυψη των δαπανών της έδρας. Η οικονομική διαχείριση της δωρεάς για τη λειτουργία της επώνυμης έδρας πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ενώ οι δαπάνες λειτουργίας της έδρας δύνανται να καλύπτονται από το κεφάλαιο ή από τις αποδόσεις των επενδύσεων του κεφαλαίου της δωρεάς.
 3. Για την ίδρυση επώνυμης έδρας απαιτείται η σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Α.Ε.Ι. και του δωρητή, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., στο οποίο καθορίζονται η γνωστική περιοχή της επώνυμης έδρας, η χρονική διάρκεια λειτουργίας της, το ύψος της δωρεάς και οι επιλέξιμες δαπάνες για τη λειτουργία της έδρας. Το μνημόνιο συνεργασίας δύναται να συνοδεύεται από χρηματοοικονομική μελέτη λειτουργίας της επώνυμης έδρας. Οι δαπάνες της έδρας καλύπτουν τη διδακτική και εν γένει επιστημονική δραστηριότητα και τα λειτουργικά έξοδα αυτής, στα οποία περιλαμβάνονται ιδίως δαπάνες για την προμήθεια, αναβάθμιση και συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού και των υποδομών του Τμήματος που εγκαθίσταται η έδρα, τη διενέργεια διαλέξεων, ημερίδων, συνεδρίων και σεμιναρίων, την απόδοση υποτροφιών προς τους φοιτητές του Τμήματος, την απασχόληση συνεργατών και λοιπές δαπάνες που σχετίζονται με τη διδακτική και εν γένει επιστημονική δραστηριότητα, καθώς και τα λειτουργικά έξοδα της έδρας. Το κόστος ίδρυσης και λειτουργίας της επώνυμης έδρας δεν δύναται να επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.
 4. Την επώνυμη έδρα δύναται να καταλάβει: α) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. οποιασδήποτε βαθμίδας, β) επισκέπτης Καθηγητής ή επισκέπτης Ερευνητής του άρθρου 171, γ) εντεταλμένος διδάσκων του άρθρου 173, δ) ερευνητής επί θητεία του άρθρου 172 και ε) καθηγητής Πανεπιστημίου της αλλοδαπής. Εάν δεν καθορίζεται από τον δωρητή στο μνημόνιο συνεργασίας ποιος καταλαμβάνει την επώνυμη έδρα, με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος επιλέγεται το πρόσωπο που καταλαμβάνει την επώνυμη έδρα, το οποίο πρέπει να έχει γνωστικό αντικείμενο συναφές με την επιστημονική περιοχή της έδρας.
 5. Εάν η επώνυμη έδρα καταλαμβάνεται από επισκέπτη Καθηγητή, επισκέπτη Ερευνητή, εντεταλμένο διδάσκοντα, ερευνητή επί θητεία ή καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, επιλέξιμη δαπάνη δύναται να είναι και το κόστος μισθοδοσίας του, εφόσον αυτό προβλέπεται στο μνημόνιο συνεργασίας.
 6. Ο συνολικός χρόνος λειτουργίας της επώνυμης έδρας τελεί υπό την προϋπόθεση της επάρκειας χρηματοδότησης από τον δωρητή, χωρίς επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού του ιδρύματος.
 7. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι. ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση, τη λειτουργία και την πλήρωση της επώνυμης έδρας.

Άρθρο 169

Συνεργαζόμενοι Καθηγητές

 

 1. Καταξιωμένοι Έλληνες επιστήμονες, που κατέχουν θέση καθηγητή σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής ή ερευνητή σε ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, δύνανται παράλληλα να απασχολούνται μερικώς σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ως συνεργαζόμενοι καθηγητές (Joint Chairs) με αντικείμενο την παροχή διδακτικού ή ερευνητικού έργου για τις ανάγκες ενός Τμήματος του Α.Ε.Ι.
 2. Η απασχόληση ενός συνεργαζόμενου καθηγητή εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος. Με την απόφαση της έγκρισης απασχόλησης καθορίζεται το ακριβές έργο του συνεργαζόμενου καθηγητή σύμφωνα με την παρ. 3, το είδος της απασχόλησής του, το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της. Η δαπάνη απασχόλησης των συνεργαζόμενων καθηγητών βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από διεθνείς, ιδιωτικούς και ίδιους πόρους που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.).
 3. Στους συνεργαζόμενους καθηγητές της παρ. 1 δύναται να ανατίθεται διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο, που αφορά στα ακόλουθα καθήκοντα:

α) τη συμμετοχή στη διδασκαλία μαθημάτων προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών,

β) την επίβλεψη πτυχιακών ή διπλωματικών εργασιών φοιτητών προγραμμάτων πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών,

γ) την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τη συμμετοχή στις τριμελείς ή επταμελείς επιτροπές διδακτορικών διατριβών των άρθρων 94 και 95,

δ) τη συμμετοχή στην υλοποίηση έργων/προγραμμάτων του Τμήματος,

ε) τη συμμετοχή σε συμβουλευτικές επιτροπές για την επιστημονική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος, την ανανέωση της διδακτέας ύλης των μαθημάτων και την εισαγωγή νέων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,

στ) την ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών με πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, καθώς και διεθνείς οργανισμούς και φορείς.

 1. Η ελάχιστη διάρκεια απασχόλησης ενός συνεργαζόμενου καθηγητή είναι τρία (3) ακαδημαϊκά έτη και δύναται να ανανεωθεί για άλλη μια τριετία, μετά από αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της συνεργασίας του με το Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη τριετία.
 2. Οι συνεργαζόμενοι καθηγητές κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι. έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α) εγγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών (σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»), συμπεριλαμβάνονται στο Μητρώο εξωτερικών εκλεκτόρων Τμημάτων των Α.Ε.Ι. ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο και συμμετέχουν στις διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

β) αναφέρουν τα στοιχεία του Α.Ε.Ι. και του Τμήματος στα επιστημονικά συνέδρια και τις ημερίδες που συμμετέχουν, στις επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις τους, καθώς και στις βάσεις δεδομένων καταγραφής του επιστημονικού τους έργου,

γ) παρευρίσκονται στην έδρα του Α.Ε.Ι. και ασκούν το έργο που τους έχει ανατεθεί με φυσική παρουσία για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) μηνών, ενώ κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μπορούν να διεξάγουν το έργο τους εξ αποστάσεως.

 1. Οι συνεργαζόμενοι καθηγητές κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι. έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) συμμετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου,

β) λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων των οργάνων του Α.Ε.Ι.,

γ) χρησιμοποιούν τον επιστημονικό εξοπλισμό, τις ερευνητικές, εκπαιδευτικές και λοιπές υποδομές και εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι.,

δ) αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων/προγραμμάτων,

ε) οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και αναλαμβάνουν την επιστημονική και ακαδημαϊκή τους ευθύνη,

στ) παρέχουν υπηρεσίες μέσω των πανεπιστημιακών εργαστηρίων του Τμήματος.

 1. Οι συνεργαζόμενοι καθηγητές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη των οργάνων του Τμήματος και του Α.Ε.Ι.
 2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.), δύναται να εγκρίνεται η απασχόληση συνεργαζόμενου καθηγητή σε ερευνητικό ινστιτούτο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. για τη διεξαγωγή ερευνητικού και εν γένει επιστημονικού έργου. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το ακριβές έργο που ανατίθεται στον συνεργαζόμενο καθηγητή, το είδος της απασχόλησής του, το ύψος της δαπάνης και ο τρόπος κάλυψής της. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται το παρόν.
 3. Η σύμβαση απασχόλησης υπογράφεται μεταξύ του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., του συνεργαζόμενου καθηγητή, του Προέδρου του Τμήματος ή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. αντίστοιχα, αναλόγως εάν παρέχει έργο προς Τμήμα ή ερευνητικό ινστιτούτο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ του Α.Ε.Ι.
 4. Κάθε Τμήμα του Α.Ε.Ι. αναφέρει τους συνεργαζόμενους καθηγητές στην επίσημη ιστοσελίδα του σε διακριτό πεδίο «συνεργαζόμενοι καθηγητές» και κάθε Α.Ε.Ι. τηρεί κατάλογο με τους συνεργαζόμενους καθηγητές ανά Τμήμα και ερευνητικό ινστιτούτο του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. του Α.Ε.Ι., τον οποίο αναρτά στην επίσημη ιστοσελίδα του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 170

Ομότιμοι – Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές

 

 1. Οι Ομότιμοι Καθηγητές και τα αφυπηρετήσαντα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) δύνανται:

α) να παρέχουν διδακτικό έργο κατά το άρθρο 64 μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι. με ανώτατο όριο έξι (6) ωρών εβδομαδιαίως,

β) να παρέχουν διδακτικό έργο σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και να επιβλέπουν διπλωματικές εργασίες,

γ) να συμμετέχουν σε τριμελείς και επταμελείς Επιτροπές για την παρακολούθηση και κρίση διδακτορικών διατριβών,

δ) να συμμετέχουν σε συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές Επιτροπές των Α.Ε.Ι., όπου δεν προβλέπεται υποχρεωτικά η συμμετοχή μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),

ε) να συμμετέχουν ως εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης άλλου Α.Ε.Ι., από αυτό που έχουν αφυπηρετήσει,

στ) να διεξάγουν ερευνητικό, εν γένει επιστημονικό έργο και να συμμετέχουν επ’ αμοιβή σε ερευνητικά έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., καθώς και κλινικό ή εργαστηριακό έργο σε Πανεπιστημιακές Κλινικές ή Πανεπιστημιακά Εργαστήρια,

ζ) να αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων/προγραμμάτων, με εξαίρεση των έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης (ΕΠΑ) και αυτών που η ανάληψη επιστημονικής ευθύνης προϋποθέτει την κατοχή ιδιότητας του τακτικού διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του Α.Ε.Ι., όπως προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και έργα που διαχειρίζονται πόρους Κλινικών ή Εργαστηρίων του Α.Ε.Ι.,

η) να συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι.

 1. Για τη συμμετοχή επ’ αμοιβή σε έργα/προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. δεν περικόπτεται η σύνταξη των Ομότιμων και αφυπηρετησάντων Καθηγητών.

Άρθρο 171

Επισκέπτες καθηγητές – Επισκέπτες ερευνητές

 

 1. Έλληνες ή αλλοδαποί επιστήμονες, οι οποίοι είτε κατέχουν θέση καθηγητή σε πανεπιστήμιο της αλλοδαπής ή ερευνητή σε ερευνητικό οργανισμό της αλλοδαπής είτε διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση επίκουρου καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ερευνητή Γ’ βαθμίδας σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4310/2014 (Α’ 258), δύνανται να απασχολούνται ως επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές, αντίστοιχης βαθμίδας, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών Τμήματος ή Σχολής του Α.Ε.Ι.
 2. 2. Η επιλογή των επισκεπτών καθηγητών ή επισκεπτών ερευνητών πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος του Α.Ε.Ι. με την οποία καθορίζονται το διδακτικό έργο που τους ανατίθεται στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος, το είδος της απασχόλησης, το ύψος των αποδοχών τους και η πηγή χρηματοδότησης για την κάλυψη του κόστους απασχόλησής τους. Ειδικώς στους επισκέπτες ερευνητές δύναται να ανατίθεται και αποκλειστικά ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του Τμήματος ή των επιμέρους ακαδημαϊκών του δομών.
 3. Η απασχόληση επισκεπτών καθηγητών ή επισκεπτών ερευνητών της παρ. 1 πραγματοποιείται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ή σύμβασης έργου για θητεία ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη συμπλήρωση τριών (3) ακαδημαϊκών ετών. Η θητεία των επισκεπτών ερευνητών δύναται να ορίζεται και σε ημερολογιακά έτη. Με την απόφαση επιλογής του επισκέπτη καθηγητή ή επισκέπτη ερευνητή καθορίζεται εάν η απασχόληση είναι αποκλειστική ή μη. Η θητεία δύναται να ανανεωθεί για μία (1) ακόμα τριετία με τις ίδιες διαδικασίες αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα του έργου του επισκέπτη καθηγητή ή επισκέπτη ερευνητή της πρώτης τριετίας.
 4. Το κόστος απασχόλησης των επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε., τα οποία χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, ίδιους, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους, καθώς και τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων κινητικότητας διδασκόντων και ερευνητών. Το ύψος των αποδοχών των επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών καθορίζεται ελεύθερα από τη Συνέλευση του Τμήματος, εφόσον βαρύνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, ίδιους, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους. Αν βαρύνονται συγχρηματοδοτούμενα έργα, το ύψος των αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει την αμοιβή καθηγητή ή ερευνητή της αντίστοιχης βαθμίδας του επισκέπτη καθηγητή ή ερευνητή σύμφωνα με τα άρθρα 128 έως 131 και 132 έως 135 του ν. 4472/2017 (Α’ 74, διόρθ. σφάλμ. Α΄ 75), αντίστοιχα. Η μισθοδοσία επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών του Α.Ε.Ι. δύναται να καλύπτεται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το κόστος απασχόλησης δεν μπορεί να επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.
 5. Οι επισκέπτες καθηγητές και οι επισκέπτες ερευνητές κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι., πέραν του έργου που τους ανατίθεται με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος της παρ. 2, δύνανται να:

α) παρέχουν διδακτικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και σε προπτυχιακά Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.), που οργανώνονται από το ίδιο ή άλλο τμήμα του Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του προγράμματος,

β) συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε. και να ορίζονται ως επιστημονικοί υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 234,

γ) συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα που παρέχονται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και να ορίζονται ως ακαδημαϊκοί υπεύθυνοι αυτών,

δ) συμμετέχουν ως μέλη σε επιτροπές που αφορούν σε θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης του τμήματος ή του ιδρύματος,

ε) παρέχουν εργαστηριακό έργο στο πλαίσιο εργαστηρίων του ιδρύματος.

Οι επισκέπτες καθηγητές και οι επισκέπτες ερευνητές δύνανται να αμείβονται πρόσθετα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων των περ. α), β) και γ), εφόσον το προς ανάθεση έργο υπερβαίνει τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Η αμοιβή βαρύνει αποκλειστικά το έργο/πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου παρέχεται η πρόσθετη απασχόληση.

 1. Με τον εσωτερικό κανονισμό του ιδρύματος καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών του ιδρύματος.
 2. Οι παρ. 1 έως 6 εφαρμόζονται αναλόγως για την απασχόληση επιστημόνων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1, ως επισκεπτών ερευνητών στα ερευνητικά κέντρα – ινστιτούτα και τους τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Όπου στο παρόν αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ερευνητικά κέντρα – ινστιτούτα ή οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Όπου ανωτέρω αναφέρεται η Συνέλευση του Τμήματος, νοείται αντίστοιχα το Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού κέντρου – ινστιτούτου ή του τεχνολογικού φορέα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014.

Άρθρο 172

Ερευνητές επί θητεία

 

 1. Στα Ερευνητικά Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) τα Πανεπιστημιακά Εργαστήρια και τις Πανεπιστημιακές Κλινικές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα οποία αναφέρονται εφεξής ως ερευνητικές μονάδες του Α.Ε.Ι., δύνανται να απασχολούνται ερευνητές επί θητεία για τη διεξαγωγή ερευνητικού και εν γένει επιστημονικού έργου, που στοχεύει ιδίως στην παραγωγή ή τη βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, υπηρεσιών, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων. Οι Ερευνητές του παρόντος απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου, με θητεία τριών (3) έως πέντε (5) ημερολογιακών ετών.
 2. Ως Ερευνητές επί θητεία δύνανται να επιλεγούν επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, μεταδιδάκτορες, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της ερευνητικής μονάδας και η οποία περιλαμβάνει το γνωστικό αντικείμενο και την επιστημονική εξειδίκευση της προκηρυσσόμενης θέσης του Ερευνητή επί θητεία. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 243, με την επιφύλαξη της παρ. 3 του παρόντος.
 3. Η επιλογή των Ερευνητών επί θητεία πραγματοποιείται από την Επιτροπή Ερευνών, κατόπιν εισήγησης τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και αποτελείται από τον Διευθυντή της ερευνητικής μονάδας, για τις ανάγκες της οποίας προκηρύσσεται η θέση και από δύο (2) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το επιστημονικό πεδίο της θέσης που προκηρύσσεται. Ο υποψήφιος που έχει έννομο συμφέρον δύναται να ασκήσει ένσταση κατά των αποτελεσμάτων της επιλογής ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων του άρθρου 245.
 4. Η μισθοδοσία των Ερευνητών επί θητεία βαρύνει τον προϋπολογισμό έργου/προγράμματος της ερευνητικής μονάδας του Α.Ε.Ι., το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από ίδιους, ιδιωτικούς ή διεθνείς πόρους, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 230.
 5. Στους Ερευνητές επί θητεία δύναται να ανατίθεται διοικητικό έργο σχετικό με τις ανάγκες της ερευνητικής Μονάδας που απασχολούνται. Επίσης δύνανται να συμμετέχουν σε Επιτροπές του Α.Ε.Ι. για θέματα που σχετίζονται με την ερευνητική μονάδα ή το Α.Ε.Ι., εφόσον δεν απαιτείται από τη νομοθεσία η συμμετοχή μέλους του προσωπικού του Α.Ε.Ι. Οι Ερευνητές δύνανται να απασχολούνται επιπλέον των καθηκόντων τους και:

α) να αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων/προγραμμάτων που φέρνουν στο Α.Ε.Ι.,

β) να απασχολούνται σε έργα/προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε.,

γ) να αναλαμβάνουν διδακτικό έργο σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών και επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται ανά περίπτωση.

 1. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό κάθε ερευνητικής μονάδας καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός Ερευνητών επί θητεία που δύναται να απασχοληθεί για τις ανάγκες και το έργο της μονάδας ανά ακαδημαϊκό έτος.

Άρθρο 173

Εντεταλμένοι Διδάσκοντες

 

 1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν έκδοσης προκήρυξης δύναται να επιλέγονται επιστήμονες, οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, ως εντεταλμένοι διδάσκοντες του Τμήματος για την κάλυψη διδακτικών αναγκών ενός (1) ή περισσοτέρων προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Η διαδικασία πρόσληψης εξαιρείται από τον ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και υπάγεται στις εξαιρέσεις της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α` 280).
 2. Οι εντεταλμένοι διδάσκοντες επιλέγονται για καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης αναλόγως του διδακτικού έργου που τους ανατίθεται και δύνανται να απασχοληθούν δυνάμει σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης ανάθεσης έργου. Η διάρκεια απασχόλησής τους ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο ή ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών. Στους εντεταλμένους διδάσκοντες δύναται να ανατίθεται διδακτικό έργο σύμφωνα με το άρθρο 64 στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου. Οι εντεταλμένοι διδάσκοντες δύναται να διεξάγουν κλινικό, ερευνητικό και εργαστηριακό έργο, σύμφωνα με το διδακτικό έργο που τους έχει ανατεθεί.
 3. Η προκήρυξη της παρ. 1 περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, β) το διδακτικό έργο που πρόκειται να ανατεθεί κατά το άρθρο 64, γ) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων, όπως τίτλοι σπουδών, διδακτική εμπειρία, ερευνητικό και επιστημονικό έργο), δ) το είδος της σύμβασής τους και το καθεστώς απασχόλησής τους και ε) τους πόρους που καλύπτουν την αμοιβή τους. Η προκήρυξη, με την οποία ορίζεται προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την υποβολή αιτήσεων των υποψηφίων, δημοσιεύεται με επιμέλεια της Γραμματείας του Τμήματος στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).
 4. Η επιλογή εντεταλμένου διδάσκοντος πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης, που συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και αποτελείται από μέλη του τακτικού Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του τμήματος του άρθρου 140 με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό της προς πλήρωση θέσης.
 5. Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των εντεταλμένων διδασκόντων καθορίζεται στο ογδόντα τοις εκατό (80%) των αποδοχών μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα με τα άρθρα 130 έως 133 του ν. 4472/2017 (Α΄74, διόρθ. σφάλμ. Α΄75) ανάλογα με το καθεστώς απασχόλησής τους και το διδακτικό έργο που τους ανατίθεται.
 6. Η αμοιβή των εντεταλμένων διδασκόντων δύναται να βαρύνει:

α) τον προϋπολογισμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, εφόσον η εν λόγω δαπάνη είναι επιλέξιμη,

β) τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι, που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα,

γ) τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους του Α.Ε.Ι. και οι οποίοι διατίθενται με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος,

δ) τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. αν υπάρχει έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με την παρ. 7 για την κάλυψη της αμοιβής εντεταλμένων διδασκόντων.

 1. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να χρηματοδοτεί εκτάκτως τα Α.Ε.Ι., κατόπιν αιτήματός τους για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων, ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου. Η πρόσληψη πραγματοποιείται σύμφωνα με το παρόν και ο συνολικός αριθμός προσλήψεων εντάσσεται στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143).
 2. Η σύμβαση περιλαμβάνει τις υποχρεώσεις και τους ειδικότερους όρους απασχόλησης του ως άνω προσωπικού και υπογράφεται από τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., αν η αμοιβή του βαρύνει τον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. ή τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. αν η αμοιβή του βαρύνει τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.
 3. Δεν επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) αφυπηρετήσαντες καθηγητές του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.,

γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες Ερευνητικών Κέντρων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α΄258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών,

δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα,

ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143),

στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος ηλικίας.

Άρθρο 174

Μεταδιδακτορικοί ερευνητές

 

Επιστήμονες, που είναι κατ΄ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και διαθέτουν ερευνητική εμπειρία σε επιστημονικό πεδίο ίδιο ή συναφές με αυτό της διδακτορικής τους διατριβής μετά την απόκτηση του διδακτορικού τους διπλώματος δύνανται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος να λαμβάνουν τον τίτλο μεταδιδακτορικού ερευνητή και να απασχολούνται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας και τη διεξαγωγή ερευνητικού, διδακτικού ή εργαστηριακού έργου. Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές δύνανται να συνάπτουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου ή υποτροφίας μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 175

Επικουρικό διδακτικό προσωπικό

 

 1. Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ή του αρμόδιου οργάνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι δυνατή η έγκριση της συμμετοχής μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες με την υποχρέωση υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την παροχή επικουρικού διδακτικού έργου.
 2. Ως επικουρικό διδακτικό έργο ορίζεται η επικουρία των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) κατά την άσκηση του διδακτικού τους έργου, η άσκηση των φοιτητών, η διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, η εποπτεία εξετάσεων και η διόρθωση ασκήσεων. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δύναται να ασκούν επικουρικό διδακτικό έργο σε προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου, ενώ οι υποψήφιοι διδάκτορες σε προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου.
 3. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και τους επιμέρους Εσωτερικούς Κανονισμούς των προγραμμάτων σπουδών δύναται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την επιλογή του επικουρικού διδακτικού προσωπικού, το ανώτατο ποσό χορήγησης ανταποδοτικής υποτροφίας ανά φοιτητή, τον ανώτατο αριθμό των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησής τους και λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγηση των υποτροφιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ’

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

 

Άρθρο 176

Χορήγηση ανταποδοτικών υποτροφιών

 

 1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες προς τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, για την παροχή ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού υποστηρικτικού έργου των δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. Το κόστος των υποτροφιών μπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, διεθνείς και ίδιους πόρους του άρθρου 230, καθώς και συγχρηματοδοτούμενων έργων του Εταιρικού Συμφώνου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ).
 2. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος καθορίζονται το ανώτατο ύψος των ανταποδοτικών υποτροφιών και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγησή τους. Ανταποδοτικές υποτροφίες που χορηγούνται στο πλαίσιο του παρόντος δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά.
 3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, φοιτητές του Π.Μ.Σ. δύναται να απαλλάσσονται εν όλω ή εν μέρει από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, υπό την προϋπόθεση παροχής έργου προς το πρόγραμμα ή το Α.Ε.Ι. Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας δύνανται να προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του προγράμματος.

 

Άρθρο 177

Ακαδημαϊκή ταυτότητα

 

 1. Οι φοιτητές των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), το μόνιμο διοικητικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., καθώς και το έκτακτο προσωπικό που απασχολείται σε χώρους των Α.Ε.Ι. για την εκτέλεση έργων/προγραμμάτων που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. ή για τις ανάγκες των Εταιρειών Διαχείρισης και Αξιοποίησης της περιουσίας των Α.Ε.Ι. εκδίδουν υποχρεωτικά ακαδημαϊκή ταυτότητα μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία παρέχεται σε συνεργασία με την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 2. Η ακαδημαϊκή ταυτότητα αποτελεί μέσο φυσικής ταυτοποίησης και ψηφιακής αυθεντικοποίησης του κατόχου και σε αυτή περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) όνομα, β) επώνυμο, γ) πατρώνυμο, δ) ακαδημαϊκή ιδιότητα του κατόχου, ε) Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), στ) ακαδημαϊκή μονάδα ή διοικητική δομή του Α.Ε.Ι. που υπηρετεί ή φοιτά ο κάτοχός της, ζ) Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), η) πρόσφατη φωτογραφία, θ) τόπος μόνιμης κατοικίας, ι) αριθμός μητρώου, όπου υφίσταται, του κατόχου και ια) διάρκεια ισχύος της ταυτότητας.
 3. Τα στοιχεία της ακαδημαϊκής ταυτότητας της παρ. 2 δύναται να τηρούνται σε ψηφιακή μορφή μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής για κινητές συσκευές (mobile application). Η άντληση των στοιχείων γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης του φυσικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’184) και με τη χρήση δεύτερου παράγοντα αυθεντικοποίησης, από το Μητρώο ακαδημαϊκών ταυτοτήτων που τηρείται από την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., κατά περίπτωση, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με τα άρθρα 47 του ν. 4623/2019 (Α’134) και 84 του ν. 4727/2020. Τα στοιχεία που αντλούνται σύμφωνα με την παρούσα εμφανίζονται σε ξεχωριστό πεδίο της εφαρμογής, το οποίο φέρει τον μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Η επίδειξη των στοιχείων ταυτοποίησης του φυσικού προσώπου ισοδυναμεί με επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας.
 4. Στην ακαδημαϊκή ταυτότητα δύναται να ενσωματώνονται εγκεκριμένα ψηφιακά πιστοποιητικά και πάσης φύσεως λειτουργίες προηγμένης τεχνολογίας που σχετίζονται με την παροχή ακαδημαϊκών, ερευνητικών και άλλων υπηρεσιών, προνομίων και δυνατοτήτων ανά κατηγορία δικαιούχων, όπως δικαιώματα πρόσβασης σε χώρους διαβαθμισμένης πρόσβασης των Α.Ε.Ι., εξουσιοδοτημένης χρήσης εξοπλισμού του Α.Ε.Ι., μετακίνησης με τα μέσα μεταφοράς με μειωμένο κόμιστρο, υγειονομικής περίθαλψης, σίτισης και κάθε άλλη δραστηριότητα, παροχή ή διευκόλυνση που απορρέει από την ιδιότητα του κατόχου.

Άρθρο 178

Σύλλογοι φοιτητών

 

Οι φοιτητές είναι ελεύθεροι να εκφράζονται ατομικά ή συλλογικά στο πλαίσιο λειτουργίας φοιτητικών συλλόγων. Θέματα σχετικά με τον τρόπο ανάδειξης των οργάνων των φοιτητικών συλλόγων, τη συνεδρίαση και τον τρόπο σύγκλησης των οργάνων τους, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και τη λειτουργία τους καθορίζονται στο καταστατικό του φοιτητικού συλλόγου. Η ανάδειξη των οργάνων των φοιτητικών συλλόγων δύναται να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, εφόσον αυτό προβλέπεται στο καταστατικό του συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ’

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 179

Πεδίο εφαρμογής

 

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου υπάγονται τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), περιλαμβανομένων και αυτών που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις, του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.).

Άρθρο 180

Πειθαρχικά παραπτώματα – ποινές

 

Πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά κάθε υπαίτια και καταλογιστή πράξη ή παράλειψη μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), εντός ή εκτός υπηρεσίας, η οποία αντίκειται προς τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Σύνταγμα και τις κείμενες διατάξεις ή είναι ασυμβίβαστη προς το αξίωμά του και θίγει το κύρος του  ή το κύρος του Α.Ε.Ι.

Ειδικότερα πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά κάθε παράβαση διάταξης της νομοθεσίας που αναφέρεται στη διδασκαλία, τη διεξαγωγή έρευνας, την εσωτερική οργάνωση, την οικονομική διαχείριση και λειτουργία των Α.Ε.Ι., την ιδιότητα και την κατάστασή του ως μέλους και ιδίως:

α) η μη τήρηση των Κανονισμών και των αποφάσεων των οργάνων του ιδρύματος,

β) η άρνηση συμμετοχής στις διαδικασίες και τα όργανα του ιδρύματος, η  παρακώλυση του έργου τους και η διατάραξη της ομαλής λειτουργίας τους,

γ) η παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας έναντι των φοιτητών, καθώς και κατά τις διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης προσωπικού,

δ) η χρησιμοποίηση χώρων, εγκαταστάσεων και υποδομών του ιδρύματος με τρόπο αντίθετο προς τον προορισμό τους και η αποσιώπηση απασχόλησης σε έργα ξένα προς τα καθήκοντά του ή κατοχής δεύτερης θέσης,

ε) η απασχόληση σε έργα ασυμβίβαστα προς την ιδιότητά του ή σε έργα που απαγορεύονται,

στ) η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων του και η ατελής εκπλήρωσή τους,

ζ) η λογοκλοπή και κάθε προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συναφών δικαιωμάτων, η συνειδητή αποσιώπηση της άμεσης ή έμμεσης συνεισφοράς άλλων προσώπων στο αντικείμενο της επιστημονικής του έρευνας και διδασκαλίας και η παράλειψη δήλωσης οποιασδήποτε σύγκρουσης συμφερόντων αναφορικά με έρευνα στην οποία μετέχει,

η) κάθε συμπεριφορά που συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα μέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. δυνάμει ειδικής διάταξης.

Άρθρο 181

Παραγραφή πειθαρχικών παραπτωμάτων

 

 1. Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται πέντε (5) έτη μετά από την ημέρα τέλεσής τους. Η παραγραφή του πειθαρχικού παραπτώματος που τελείται κατ’ εξακολούθηση αρχίζει από την επομένη της ημέρας που έπαυσε η τέλεσή του.
 2. Πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκημα, δεν παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκημα. Για τα παραπτώματα αυτά οι πράξεις της ποινικής διαδικασίας διακόπτουν την παραγραφή.
 3. Ειδικά το πειθαρχικό παράπτωμα της απόκτησης οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου ή τρίτου προσώπου, κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, σύμφωνα με την περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26), παραγράφεται σύμφωνα με τις παρ. 1 και 3 του άρθρου 112 του Κώδικα αυτού.
 4. Η παραγραφή διακόπτεται με την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, ο χρόνος όμως της διακοπής αυτής δεν μπορεί να υπερβεί τα δύο (2) έτη.
 5. Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώματος διακόπτεται λόγω τέλεσης νέου πειθαρχικού παραπτώματος που αποσκοπεί στη συγκάλυψη ή στην παρεμπόδιση της άσκησης της πειθαρχικής δίωξης για το πρώτο. Στην περίπτωση αυτή, το πρώτο παράπτωμα παραγράφεται όταν παραγραφεί το δεύτερο, εφόσον η παραγραφή του δεύτερου συντελείται σε χρόνο μεταγενέστερο της παραγραφής του πρώτου.
 6. Δεν παραγράφεται το πειθαρχικό παράπτωμα για το οποίο εκδόθηκε πειθαρχική απόφαση που επιβάλλει πειθαρχική ποινή σε πρώτο βαθμό.

Άρθρο 182

Πειθαρχικές ποινές

 

 1. Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στο μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ( Α.Ε.Ι). είναι οι ακόλουθες:

α) έγγραφη επίπληξη,

β) πρόστιμο μέχρι του ύψους των αποδοχών έξι (6) μηνών. Το πρόστιμο υπολογίζεται στις αποδοχές που λαμβάνει το μέλος κατά τον χρόνο έκδοσης της πρωτοβάθμιας πειθαρχικής απόφασης,

γ) στέρηση δικαιώματος εξέλιξης σε ανώτερη βαθμίδα από ένα (1) έως τρία (3) έτη,

δ) προσωρινή παύση ενός (1) μηνός έως ενός (1) έτους με πλήρη στέρηση αποδοχών,

ε) οριστική παύση, η οποία δύναται να επιβληθεί ιδίως για τα ακόλουθα παραπτώματα: της τέλεσης πράξεων με τις οποίες εκδηλώνεται άρνηση υπακοής στο Σύνταγμα, της παράβασης καθήκοντος κατά τον Ποινικό Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄95) ή άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, της απόκτησης αθέμιτου οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, της αδικαιολόγητης αποχής από την άσκηση των καθηκόντων άνω των τριάντα (30) ημερών συνεχώς κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και της χαρακτηριστικώς ανάρμοστης ή ανάξιας για μέλος συμπεριφοράς εντός ή εκτός υπηρεσίας. Η ποινή της οριστικής παύσης δύναται να επιβληθεί για οποιοδήποτε παράπτωμα αν κατά την προηγούμενη της διάπραξής του πενταετία είχαν επιβληθεί στο μέλος από το αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο δύο (2) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές ανώτερες της έγγραφης επίπληξης.

 1. Όταν επιβάλλονται οι ποινές των περ. β), γ) και δ) της παρ. 1, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει επιπλέον την κύρωση της στέρησης του δικαιώματος συμμετοχής σε διαδικασία εκλογής για την ανάδειξη μονοπρόσωπων οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. για χρονικό διάστημα έως πέντε (5) ετών.
 2. Στις περιπτώσεις τέλεσης του αδικήματος της δωροληψίας, της δωροδοκίας, της λογοκλοπής και των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, δεν δύναται να επιβληθεί ποινή κατώτερη της προσωρινής παύσης.
 3. Για κάθε πειθαρχικό παράπτωμα επιβάλλεται μία (1) φορά πειθαρχική ποινή. Αν έχουν τελεσθεί περισσότερα παραπτώματα, επιβάλλεται κατά συγχώνευση μία (1) πειθαρχική ποινή.
 4. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται χωρίς την προηγούμενη κλήση σε απολογία.
 5. Το είδος της ποινής και η επιμέτρησή της προσδιορίζονται κατόπιν συνεκτίμησης της προσωπικότητας και του βαθμού υπαιτιότητας του διωκομένου, της βαρύτητας και της φύσης του παραπτώματος, των συνθηκών υπό τις οποίες τελέσθηκε αυτό και ελαφρυντικών ή επιβαρυντικών περιστάσεων. Η υποτροπή συνιστά επιβαρυντική περίσταση. Αρχές και κανόνες του ποινικού δικαίου εφαρμόζονται αναλόγως, εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος.
 6. Όταν πρόκειται για παράπτωμα που οφείλεται σε ελαφρά αμέλεια, το πειθαρχικό όργανο μπορεί, εκτιμώντας τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχει τελεστεί και την προσωπικότητα του διωκομένου, να μην επιβάλλει ποινή.
 7. Όταν επιβάλλεται η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης και πρόκειται για το παράπτωμα της απόκτησης αθέμιτου οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος προς όφελος του ιδίου ή τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να επιβάλει επιπλέον διοικητική κύρωση από δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

Άρθρο 183

Έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης

 

 1. Η πειθαρχική ευθύνη αρχίζει από την απόκτηση της ιδιότητας μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Με την επιφύλαξη της παρ. 3, παραπτώματα που διαπράχθηκαν πριν την απόκτηση της ως άνω ιδιότητας και δεν έχει εκδοθεί επ’ αυτών πειθαρχική απόφαση από όργανο της προγενέστερης υπηρεσίας στο Δημόσιο ή σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τιμωρούνται πειθαρχικώς σύμφωνα με το παρόν Κεφάλαιο, εάν δεν έχουν παραγραφεί. Οι εν λόγω πειθαρχικές υποθέσεις παραπέμπονται στα Πειθαρχικά Συμβούλια των άρθρων 187 και 189.
 2. Εφόσον ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη πριν από την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π, ή Ε.Τ.Ε.Π. από το Α.Ε.Ι., η πειθαρχική διαδικασία συνεχίζεται ωσότου εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, εκτός εάν ο πειθαρχικώς διωκόμενος απεβίωσε. Στην περίπτωση αυτή το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί να επιβάλλει οποιαδήποτε από τις προβλεπόμενες πειθαρχικές ποινές. Εάν η πειθαρχική ποινή που επιβάλλεται είναι ανώτερη του προστίμου, το Πειθαρχικό Συμβούλιο τη μετατρέπει, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος, σε ποινή προστίμου.
 3. Η τέλεση, κατά τη διαδικασία επιλογής και έως την αποδοχή του διορισμού, πράξης σχετικής με τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής ή τις προϋποθέσεις διορισμού, που είναι παράνομη ή ασυμβίβαστη προς το αξίωμα του μέλους, συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα. Ο χρόνος της παραγραφής αρχίζει από την αποδοχή του διορισμού.

Άρθρο 184

Πειθαρχική δίωξη

 

 1. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται είτε με την παραπομπή ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου είτε με την κλήση σε απολογία. Το παραπεμπτήριο έγγραφο και η κλήση σε απολογία περιέχουν: α) το ονοματεπώνυμο και τα υπηρεσιακά στοιχεία του διωκομένου και β) την περιγραφή, κατά τόπο και χρόνο, των πραγματικών περιστατικών τα οποία στοιχειοθετούν το πειθαρχικό παράπτωμα που αποδίδεται, των συνθηκών κάτω από τις οποίες τελέσθηκε και μνεία των διατάξεων που το προβλέπουν.
 2. Δεν επιτρέπεται δεύτερη πειθαρχική δίωξη για το ίδιο παράπτωμα. Δεν επιτρέπεται, μετά την έκδοση οριστικής απόφασης, η εκ νέου πειθαρχική δίωξη για τα ίδια πραγματικά περιστατικά.
 3. Πειθαρχική δίωξη περισσοτέρων για το ίδιο ή για συναφή πειθαρχικά παραπτώματα επιτρέπεται εφόσον ανήκουν στην αρμοδιότητα του ιδίου πειθαρχικού οργάνου ή συμβουλίου.
 4. Περισσότερα πειθαρχικά παραπτώματα που φέρονται ότι έχουν διαπραχθεί από τον ίδιο διωκόμενο, μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο της ίδιας πειθαρχικής δίωξης. Αν ασκήθηκαν χωριστές πειθαρχικές διώξεις, οι υποθέσεις δύνανται, κατ’ εκτίμηση των συνθηκών, να συνεκδικασθούν.
 5. Το παραπεμπτήριο έγγραφο δεν ανακαλείται.
 6. Το παραπεμπτήριο έγγραφο και η κλήση σε απολογία επιδίδονται αμελλητί στον διωκόμενο. Η επίδοση αυτών, καθώς και όλων των εγγράφων της διαδικασίας, διενεργείται με την αποστολή τους μέσω του ηλεκτρονικού υπηρεσιακού ταχυδρομείου στην υπηρεσιακή ηλεκτρονική διεύθυνση του διωκομένου. Τεκμαίρεται ότι ο αποδέκτης του εγγράφου αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτού το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την επίδοση, εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου ή εφόσον η αδυναμία αυτή οφείλεται σε λόγους που αφορούν στον φορέα του δημόσιου τομέα. Αν η επίδοση με τον τρόπο αυτόν δεν καθίσταται, για οποιονδήποτε λόγο, εφικτή, τότε διενεργείται με υπάλληλο του ιδρύματος ή με δικαστικό επιμελητή, με απόδειξη παραλαβής. Αν ο διωκόμενος αρνηθεί την παραλαβή, αυτός που διενεργεί την επίδοση συντάσσει πράξη, στην οποία βεβαιώνεται η άρνηση.
 7. Η πειθαρχική δίωξη που ασκείται από τον Πρύτανη γνωστοποιείται υποχρεωτικά στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προκειμένου να κρίνει αν συντρέχει νόμιμη περίπτωση θέσης του διωκομένου σε κατάσταση αποχής από την άσκηση των καθηκόντων του.

Άρθρο 185

Σχέση πειθαρχικής διαδικασίας και ποινικής δίκης

 

 1. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από την ποινική ή άλλη δίκη. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία. Το πειθαρχικό όργανο μπορεί, όμως, με απόφασή του η οποία είναι ελευθέρως ανακλητή, να διατάξει, για εξαιρετικούς λόγους, την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) έτος. Αναστολή δεν επιτρέπεται αν το πειθαρχικό παράπτωμα, ως εκ των συνθηκών τέλεσης και αποκάλυψής του, θίγει σοβαρά το κύρος και τη δημόσια εικόνα του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.).
 2. Το πειθαρχικό όργανο δεσμεύεται από την κρίση που περιέχεται σε αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή σε αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα μόνο ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος.
 3. Στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και στον αρμόδιο Πρύτανη έχουν υποχρέωση να ανακοινώνουν χωρίς καθυστέρηση, εφόσον αφορούν σε μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) ή Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.):

α) ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών, κάθε ποινική δίωξη που ασκείται, β) ο Γραμματέας του Δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου, τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα καθώς και τις καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας και γ) ο Διευθυντής φυλακών, την περίπτωση εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα. Επί καταδικαστικών αποφάσεων η άσκηση της πειθαρχικής δίωξης είναι υποχρεωτική. Στις λοιπές περιπτώσεις, τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα οφείλουν εντός ενός (1) μηνός από την ενημέρωσή τους σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο να αποφαίνονται αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης σε βάρος του μέλους Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι.

Άρθρο 186

Πειθαρχικά όργανα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

 

 1. Στα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) την πειθαρχική εξουσία ασκούν:

α) ο Πρύτανης ή ασκών χρέη Πρύτανη ή ο Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής και, αν κωλύεται, ο νόμιμος αναπληρωτής του, οι οποίοι δύνανται να επιβάλλουν την ποινή προστίμου μέχρι του ύψους αποδοχών ενός (1) μηνός,

β) το Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), το οποίο δύναται να επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή.

 1. Ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να ασκήσει πειθαρχική δίωξη για παραπτώματα που προβλέπονται στον παρόντα ή σε άλλον ειδικό νόμο: α) σε βάρος μέλους Δ.Ε.Π. διά του Πρύτανη και β) σε βάρος του Πρύτανη ή Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα ή Προέδρου Τμήματος ή του Προέδρου και Αντιπροέδρου της Διοικούσας Επιτροπής δια της παραπομπής του ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 2. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο εισάγονται τα πειθαρχικά παραπτώματα μελών Δ.Ε.Π. που, κατά την κρίση του ασκούντος την πειθαρχική δίωξη, μπορεί να επισύρουν ποινή ανώτερη του προστίμου μέχρι του ύψους αποδοχών ενός (1) μηνός.
 3. Αν τελεσθεί παράπτωμα σε άλλο Α.Ε.Ι, πειθαρχική εξουσία ασκεί ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκει το μέλος Δ.Ε.Π.
 4. Αν τελεσθεί παράπτωμα από μέλος Δ.Ε.Π. κατά την άσκηση καθηκόντων Πρύτανη ή Αντιπρύτανη, Κοσμήτορα ή Προέδρου Τμήματος ή Προέδρου και Αντιπροέδρου Διοικούσας Επιτροπής Α.Ε.Ι., αρμόδιο πειθαρχικό όργανο καθίσταται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό το Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. Εάν κατά τον χρόνο της παραπομπής το μέλος Δ.Ε.Π. δεν ασκεί τα καθήκοντα αυτά, η παραπομπή ενεργείται από τον Πρύτανη ή τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής και, αν κωλύεται, από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 5. Στα μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν ως ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες νοσοκομείων εφαρμόζεται, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως ιατρών του Ε.Σ.Υ., το πειθαρχικό δίκαιο των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και ελέγχονται πειθαρχικά για τις πράξεις ή παραλείψεις τους από τα αντίστοιχα πειθαρχικά όργανα.

Άρθρο 187

Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

 

 1. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) προεδρεύει, κατ’ εναλλαγή ανά διετία, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Αρείου Πάγου, ο οποίος αναπληρώνεται από Αντιπρόεδρο του οικείου δικαστηρίου. Ο αναπληρωτής αυτός, μαζί με έναν (1) ακόμη Αντιπρόεδρο, ορίζονται, με πράξη του Προέδρου, στην αρχή κάθε δικαστικού έτους.

Στη σύνθεση του Συμβουλίου μετέχουν ως μέλη:

α) ένας (1) Αρεοπαγίτης, όταν προεδρεύει ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ο αναπληρωτής του ή ένας (1) Σύμβουλος Επικρατείας, όταν προεδρεύει ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου ή ο αναπληρωτής του και ένας (1) Σύμβουλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τα οικεία δικαστικά συμβούλια,

γ) ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων ή ο Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Α.Ε.Ι. στο οποίο ο διωκόμενος είναι μέλος Δ.Ε.Π. και, αν κωλύεται, ο Αντιπρύτανης Οικονομικών Υποθέσεων ή το μέλος Δ.Ε.Π. τ