Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης

Στις 6 Απριλίου 2011 το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων έθεσε σε δημόσια διαβούλευση «Πρώτα ο Μαθητής» – «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» Νέα Διοίκηση για το Νέο Σχολείο. Η διαβούλευση διήρκησε έως τις 15 Απρίλιου 2011 (10 ημέρες), διάστημα το οποίο κρίθηκε αρκετό για την αποτύπωση των απόψεων και προτάσεων για την νέα προτεινόμενη δομή του συστήματος διοίκησης της εκπαίδευσης.

Κατά την διάρκεια της διαβούλευσης κατατεθήκαν απόψεις και προτάσεις (644 σχόλια) φορέων εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και μεμονωμένων ατόμων σε οκτώ κατευθυντήριες ερωτήσεις.

Διαβάστε την Έκθεση της Δημόσιας Διαβούλευσης (*.pdf).

Δημόσια Διαβούλευση «Πρώτα ο Μαθητής» – «Πρώτα η Σχολική Μονάδα» Νέα Διοίκηση για το Νέο Σχολείο

Η διοίκηση της εκπαίδευσης αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του εκπαιδευτικού συστήματος που θα στηρίξει όλες τις επί μέρους πολιτικές της παιδείας, οι οποίες έχουν ένα και μοναδικό στόχο: να λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά η καρδιά του εκπαιδευτικού συστήματος που είναι η Σχολική Μονάδα.

Η κεντρική στόχευση των πολιτικών μας «πρώτα ο μαθητής» αντανακλάται στο «πρώτα η Σχολική Μονάδα» στο επίπεδο της διοίκησης.

Για να επιτύχουμε το «πρώτα ο Μαθητής» σε επίπεδο πολιτικής υπήρξε ένα σύνολο επί μέρους θεσμικών πρωτοβουλιών και δράσεων, από την αναβάθμιση του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού (εκπαιδευτικοί, στελέχη της διοίκησης και της παιδαγωγικής καθοδήγησης) μέχρι την αναμόρφωση της δομής και του προγράμματος σπουδών από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο.

Για να επιτύχουμε το «πρώτα η Σχολική Μονάδα» σε επίπεδο διοίκησης απαιτείται μια νέα αρχιτεκτονική δομή του συστήματος που θα είναι ευέλικτη, θα αξιοποιεί, θα συνδέει και θα αναδεικνύει όλες τις διάσπαρτες παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες σε ένα σχήμα που θα υπακούει σε μια λογική: καμμία πολιτική, καμμία δομή, καμμία λειτουργία, πρωτοβουλία και δράση δεν θα είναι ασύνδετη ή ασυντόνιστη, αλλά όλες θα εντάσσονται στο γενικό πλαίσιο των στρατηγικών επιλογών της παιδείας, θα υποστηρίζουν το εκπαιδευτικό έργο, θα ενισχύουν την παιδαγωγική ελευθερία και θα αποκαθιστούν την εκπαιδευτική ευθύνη για τη διδακτική και παιδαγωγική λειτουργία στο χώρο της σχολικής μονάδας.

Το σημερινό σύστημα της Περιφερειακής Διοίκησης διαρθρώνεται σε πέντε επίπεδα: Σχολική Μονάδα, Γραφεία Εκπαίδευσης, Διευθύνσεις ( επίπεδο Νομού), Περιφερειακές Δ/νσεις, Κεντρική Υπηρεσία(Υπουργείο) με πολλές διάσπαρτες δομές (16.000 Σχολικές Μονάδες, 116 Δ/νσεις εκπαίδευσης, 363 Γραφεία εκπαίδευσης, Γραφεία Φυσικής Αγωγής και Γραφεία Επαγγελματικής εκπαίδευσης, 58 Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών, 58 ΚΕΔΔΥ, 79 Κέντρα Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 800 Σχολικοί Σύμβουλοι, 200.000 εκπαιδευτικοί).

Η προτεινόμενη δομή του συστήματος διοίκησης τοποθετεί στο κέντρο τη Σχολική Μονάδα σαν το βασικό κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήματος και διαρθρώνεται ως ακολούθως:

 1. Ενισχυμένη Σχολική Μονάδα με αναβαθμισμένες τις αρμοδιότητες και το ρόλο του Διευθυντή, ανοιχτή στην τοπική κοινωνία, ώστε το σχολείο να αποτελέσει φορέα γόνιμης υποδοχής και συνδιαμόρφωσης της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και κέντρο γνώσης,  πολιτισμού και δια – βίου εκπαίδευσης. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν δρομολογηθεί σειρά πρωτοβουλιών που εξασφαλίζουν ισχυρές συνέργειες.
  • Η δημιουργία της καρτέλας του Σχολείου για την πλήρη αποτύπωση του ανθρώπινου δυναμικού (μαθητές, εκπαιδευτικοί) και των υποδομών (κτίρια, εξοπλισμοί, εργαστήρια).
  • Ο σχεδιασμός του σχολικού χάρτη κατά Δήμο, που θα αποτελέσει τη βάση για μια δυναμική σχέση ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, την Τ.Α και το σχολείο ώστε να επιτυγχάνεται το ικανοποιητικό μέγεθος Σχολείου, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
  • Η δημιουργία Ενότητας Σχολείων για κοινή διοικητική υποστήριξη (σε περιπτώσεις μικρών σχολικών μονάδων) και κοινή εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων.
  • Ο περιορισμός των επιπέδων της διοίκησης και η μεταφορά αρμοδιοτήτων στη Σχολική Μονάδα ή στην Ομάδα Σχολείων.
 2. Διεύθυνση της Εκπαίδευσης  σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (Νομός). Στο επίπεδο αυτό δημιουργείται μια νέα, ενιαία Δ/νση που θα κατευθύνει, θα παρακολουθεί, θα συντονίζει και θα εποπτεύει όλες τις δομές του συστήματος  παιδαγωγικής καθοδήγησης και στήριξης του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και  δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 3. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στο επίπεδο της οποίας ενοποιούνται η επιστημονική – παιδαγωγική καθοδήγηση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ενοποιημένα αντιμετωπίζονται και τα εκπαιδευτικά θέματα των δύο βαθμίδων και ο σχεδιασμός των δράσεων για  ειδικά εκπαιδευτικά θέματα (ειδική αγωγή, φυσική αγωγή, κοινοτόμες δράσεις, επαγγελματικό προσανατολισμό κλπ).
 4. Κεντρική Υπηρεσία με ενισχυμένο τον επιτελικό, σχεδιαστικό και εποπτικό της ρόλο, και με παράλληλη αποκέντρωση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων της. Στην κατεύθυνση αυτή προωθείται η  αναμόρφωση του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας που θα βασίζεται, αλλά και θα υποστηρίζει τις αλλαγές σε όλα τα επίπεδα διοίκησης και γενικά στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Παράλληλα έχει ήδη δρομολογηθεί η θεσμοθέτηση δύο βασικών πυλώνων υποστήριξης του Υπουργείου: α) Το «Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής» (συγχώνευση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας, Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών και Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης) και β) Το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων» (συγχώνευση ΕΑΙΤΥ και ΟΕΔΒ).

Σας καλώ να συμμετέχετε ενεργά στη διαβούλευση.

Η Υπουργός

Άννα Διαμαντοπούλου