Έκθεση της Δημόσιας Διαβούλευσης

Η διαβούλευση έθεσε 10 ερωτήματα ακολουθώντας τη δομή της αντίστοιχης Πράσινης Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Οι πολίτες προσέφεραν ιδέες και κριτική στα ερωτήματα, και ενώ ο αριθμός των σχολίων ήταν πολύ μικρός ώστε να είναι αντιπροσωπευτικά, εκφράστηκαν πολλές ενδιαφέρουσες συγκεκριμένες προτάσεις και οι οποίες μπορούν να εμπλουτίσουν τις απόψεις που η χώρα θα προωθήσει επίσημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ευχαριστούμε.

Κατεβάστε σε μορφή *.pdf την έκθεση της δημόσιας διαβούλευσης.

Διαβούλευση εν όψει της διαμόρφωσης Ελληνικών απόψεων για το 8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και το Κοινό Πλαίσιο Στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ

Το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων καλεί σε διαβούλευση όλους τους ερευνητικούς φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα εν όψει της διαμόρφωσης των  θέσεων της χώρας για την  προσεχή φάση  της  Ευρωπαϊκής πολιτική έρευνας και καινοτομίας  (2014-2020).

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα και την καινοτομία είναι εξαιρετικά  σημαντική για τη χώρα μας, η οποία αντλεί σημαντικό τμήμα των ακαθάριστων δαπανών της για έρευνα απο το Πρόγραμμα Πλαίσιο.

Η διαπραγμάτευση για το 8ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (2014-2020) ξεκίνησε  τον Οκτώβριο του 2010 με την παρουσίαση απο την Ευρωπαική Επιτροπή του κειμένου «Ευρώπη 2020: καινοτόμος ένωση», το οποίο έθεσε την έρευνα και καινοτομία στο κέντρο της στρατηγικής της Ευρώπης για να αντιμετωπίσει σημαντικές προκλήσεις της εποχής και να πετύχει τους οικονομικούς και αναπτυξιακούς της στόχους. Αυτό έθεσε τη βάση για μια σύγκλιση ανάμεσα στις  πολιτικές έρευνας και καινοτομίας τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ πολιτικών των κρατών μελών.

Με αυτό τον σκοπό στις 9 2 2011 η Επιτροπή παρουσίασε την Πράσινη Βίβλο «Από τις προκλήσεις στις ευκαιρίες: προς ένα κοινό πλαίσιο στρατηγικής για τη χρηματοδότηση της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ».  Η πρόταση για το Κοινό Πλαίσιο Στρατηγικής είναι μια ανταπόκριση στη ζήτηση για απλοποίηση των διαδικασιών και ευκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, καθώς και στη ζήτηση για καλύτερο συντονισμό ανάμεσα στην πολιτική έρευνας και στην πολιτική καινοτομίας.  Το Κοινό Πλαίσιο Στρατηγικής θα καλύπτει το σύνολο της σχετικής χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας στην ΕΕ δηλαδή το Πρόγραμμα Πλαίσιο, το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας.

Η Πράσινη Βίβλος έθεσε μια σειρά από ερωτήματα σε δημόσια διαβούλευση η οποία ολοκληρώθηκε στις 20 Μαΐου. Ο διάλογος  που θα οδηγήσει σε συγκεκριμένες προτάσεις θα λάβει χώρα μέσα στο καλοκαίρι ενώ η  επίσημη πρόταση της Επιτροπής για το Κοινό Πλαίσιο Στρατηγικής αναμένεται να κατατεθεί το τέλος του 2011.

Για να συνεισφέρει σε αυτόν τον διάλογο το Υπουργείο Παιδείας, δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων θέτει μια σειρά από ερωτήματα στην Ελληνική ερευνητική κοινότητα, κτίζοντας πάνω στις ερωτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και προσαρμόζοντας τες στην Ελληνική προοπτική.