Άρθρο 14 Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016 – Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙ του ν. 4442/2016

Στο Παράρτημα ΙΙ του ν. 4442/2016 (Α’ 230), περί την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, τροποποιείται η περ. 5, προστίθεται περ. 6 και το Παράρτημα ΙΙ διαμορφώνεται ως εξής:
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Έναρξη ισχύος του ν. 4442/2016
Οι διατάξεις του παρόντος τίθενται σε ισχύ ως εξής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις:
1. Τα άρθρα 1 έως 56 στις 7.12.2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4442/2016,
2. τα άρθρα 57 έως 76 στις 17.1.2018, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4512/2018 (Α΄ 5),
3. τα άρθρα 77 έως 83 στις 14.6.2018, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4549/2018 (Α΄ 105),
4. τα άρθρα 84 έως 108 στις 29.7.2020, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4711/2020 (Α΄ 145),
5. τα άρθρα 109 έως 205 στις 17.4.2021, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4796/2021 (Α’ 63).».
6. τα άρθρα 206 έως 279 από τη δημοσίευσή τους, με την επιφύλαξη των άρθρων 260, 269 και 279.».