Κεφάλαιο Η’ Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών Άρθρο 9 Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΣΤ’ στον ν. 4442/2016

Μετά από το άρθρο 260 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΛΣΤ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΣΤ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 261
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, που υπάγονται ενδεικτικά στην τάξη NACE με κωδικό 49.39.

Άρθρο 262
Αρμόδια αρχή
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού με βάση τον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης οδικών μεταφορών.

Άρθρο 263
Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών
1. Οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5.
2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. Η λειτουργία της δραστηριότητας στον συγκεκριμένο χώρο πρέπει να είναι συμβατή με τις ισχύουσες χρήσεις γης.
3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14.
4. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.
5. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 267, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας και να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.
6. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου γίνεται αναφορά σε ειδικό σήμα λειτουργίας ή βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 264
Παράβολο
Για την υποβολή γνωστοποίησης της λειτουργίας τουριστικής επιχείρησης οδικών μεταφορών απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 267.

Άρθρο 265
Έλεγχοι
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή του άρθρου 262 και οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου, και να προβαίνουν στις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

Άρθρο 266
Παραβάσεις – Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή γνωστοποίησης επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15. Ως αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρμόδια αρχή του άρθρου 262.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας ή του ειδικού σήματος λειτουργίας ή της βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της τουριστικής επιχείρησης οδικών μεταφορών.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187).

Άρθρο 267
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος του παράβολου του άρθρου 264, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 266, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησής τους εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 268
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών του παρόντος Κεφαλαίου που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων ή με ειδικό σήμα λειτουργίας ή με άδεια λειτουργίας, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή το ειδικό σήμα λειτουργίας ή η άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 263. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της τουριστικής επιχείρησης οδικών μεταφορών διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Μέχρι την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 267 ως προς την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων του άρθρου 261 εξακολουθούν να εφαρμόζονται o ν. 711/1977 (Α’ 284), περί των ειδικών τουριστικών λεωφορείων, και η υπ’ αρ. 7073/17.5.2011 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού (Β’ 1266), περί της διαδικασίας χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών.

Άρθρο 269
Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου ΛΣΤ’
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου άρχεται από την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής notifybusiness με το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.ΤΕ.) του Υπουργείου Τουρισμού, όπως αυτή διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού. Μέχρι την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης του πρώτου εδαφίου οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου συνεχίζουν να διέπονται από τις προ της έναρξης ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου σχετικές διατάξεις.».