Κεφάλαιο Ε’ Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων Άρθρο 6 Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΓ’ στον ν. 4442/2016

Μετά από το άρθρο 232 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΛΓ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΓ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΩΝ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Άρθρο 233
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και οι πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 96.04.10.01 και 96.04.10.02.

Άρθρο 234
Αρμόδια αρχή
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η αρμόδια για θέματα δημόσιας υγείας Διεύθυνση της περιφερειακής ενότητας στην οποία εγκαθίσταται και λειτουργεί το αυτοτελές διαιτολογικό γραφείο ή η πολυδύναμη διαιτολογική μονάδα.

Άρθρο 235
Γνωστοποίηση λειτουργίας αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου και πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας
1. Τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και οι πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5.
2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. Η λειτουργία της δραστηριότητας στον συγκεκριμένο χώρο πρέπει να είναι συμβατή με τις ισχύουσες κάθε φορά χρήσεις γης.
3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχου (Ο.Π.Σ. – Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63).
4. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτήν στοιχεία και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.
5. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.
6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 239, προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας και να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.
7. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου γίνεται αναφορά σε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ή βεβαίωση λειτουργίας, νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 236
Παράβολο
Για την υποβολή γνωστοποίησης της δραστηριότητας αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου ή πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 239.

Άρθρο 237
Έλεγχοι
Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 δύναται να διενεργεί ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

Άρθρο 238
Παραβάσεις – Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή γνωστοποίησης επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15, ήτοι διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) Ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) Ευρώ. Ως αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρμόδια αρχή του άρθρου 234. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
2. Όπου προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας ή βεβαίωσης λειτουργίας αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου ή πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας.

Άρθρο 239
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης λειτουργίας, τα δικαιολογητικά που πρέπει να τηρεί ο φορέας στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος του παράβολου του άρθρου 236, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης των κυρώσεων του άρθρου 238, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 240
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και οι πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες του παρόντος Κεφαλαίου, που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 235. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, η λειτουργία του αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου και της πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Μέχρι την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 239, ως προς την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων του άρθρου 233, εξακολουθούν να εφαρμόζονται ο ν. 2519/1997 (Α’ 165), η υπό στοιχεία οικ.3215/3.6.1998 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 655), περί των προυποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος και διαιτολογικών μονάδων, η υπό στοιχεία Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26.5.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1394), περί της ένταξης της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος − διαιτολογικών μονάδων στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), και η υπό στοιχεία Υ3β/ΓΠ/οικ.35579/4.4.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας (Β’ 1010), περί τροποποίησης της υπό στοιχεία Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26.5.2011 κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 241
Προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 2519/1997

Η παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 2519/1997, με την οποία παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση προς ρύθμιση των προδιαγραφών εγκατάστασης και λειτουργίας των μονάδων αδυνατίσματος – διατολογικών μονάδων, τροποποιείται ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας των μονάδων αδυνατίσματος και των διαιτολογικών μονάδων, πλην των ζητημάτων γνωστοποίησης που ορίζονται στον ν. 4442/2016 (Α’ 230), καθώς και η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας της λειτουργίας τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».