Άρθρο 2 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η απλοποίηση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων α) οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων, β) σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, γ) Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), δ) σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, ε) αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων, στ) εργαστηρίων αισθητικής, ζ) τουριστικών γραφείων, η) τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών, θ) μονάδων ιαματικής θεραπείας, ι) κέντρων ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού και ια) κέντρων θαλασσοθεραπείας.