Άρθρο 12 Εξουσιοδότηση για τη λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων

1. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύνανται να προσδιορίζονται, πέραν των περιλαμβανομένων στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα.
2. Με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού δύνανται να ορίζονται για κάθε κατηγορία τουριστικής επιχείρησης οι προδιαγραφές, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας, η διαδικασία έναρξης της λειτουργίας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι οικονομικές επιβαρύνσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους, οι κυρώσεις για παράβαση των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων και κάθε άλλο σχετικό με την ίδρυση και λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων θέμα, εξαιρουμένων των διαδικασιών γνωστοποίησης, των δικαιολογητικών και ειδικότερων κυρώσεων, όπως ρυθμίζονται στον ν. 4442/2016 (Α’ 230) και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικές πράξεις, για τις δραστηριότητες που υπάγονται στον ν. 4442/2016.