Κεφάλαιο Δ’ Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων Άρθρο 5 Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΒ’ στον ν. 4442/2016

Μετά από το άρθρο 223 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΛΒ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΒ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ/ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (Π.Ε.Ι) ΣΕ ΟΔΗΓΟΥΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 224
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι σχολές/κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, που προβλέπονται στο π.δ. 74/2008 (Α΄ 112) με ενδεικτικό Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας 85.59.13.06.

Άρθρο 225
Αδειοδοτούσα αρχή
Αδειοδοτούσα αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί η σχολή/κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων.

Άρθρο 226
Έγκριση λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων
1. Οι σχολές και τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων υπάγονται για την λειτουργία τους στο καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7.
2. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή, έπειτα από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας που συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
3. Για την έγκριση λειτουργίας πρέπει, εκτός των λοιπών προϋποθέσεων, η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας να ικανοποιεί τη σχέση 2,0 m2/άτομο. Από τη σχέση του προηγούμενου εδαφίου προκύπτει και ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευομένων, στρογγυλοποιημένος στη μικρότερη ακεραία μονάδα.
4. Η έγκριση λειτουργίας χορηγείται εντός εξήντα (60) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας και εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η αδειοδοτούσα αρχή διενεργεί αυτοψία στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας, για τη διαπίστωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης, κατά παρέκκλιση του άρθρου 8, δεν τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί.
5. Η έγκριση λειτουργίας διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχου (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά την έγκριση λειτουργίας της δραστηριότητας του παρόντος Κεφαλαίου, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αδειοδοτούσα αρχή, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63).
6. Η έγκριση λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια.
7. Σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής στοιχείων της δραστηριότητας ο φορέας της δραστηριότητας ενημερώνει την αδειοδοτούσα αρχή και σε περίπτωση ουσιωδών μεταβολών η έγκριση τροποποιείται αναλόγως.
8. Η αδειοδοτούσα αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών την έγκριση και τις τροποποιήσεις της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 230, προκειμένου να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.
9. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου γίνεται αναφορά σε άδεια λειτουργίας, ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων νοείται η έγκριση λειτουργίας του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 227
Παράβολο
Για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας της σχολής/κέντρου επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 230.

Άρθρο 228
Έλεγχοι
Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 225 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

Άρθρο 229
Παραβάσεις – Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση άσκησης της δραστηριότητας χωρίς την απαιτούμενη έγκριση λειτουργίας επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 2 του άρθρου 15. Ως αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αδειοδοτούσα αρχή του άρθρου 225.
2. Η έγκριση μπορεί να ανακαλείται οριστικά ή προσωρινά όταν δεν πληρούνται πλέον οι όροι χορήγησής της.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων της παρ. 1 χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Άρθρο 230
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι αναγκαίοι όροι και η διαδικασία για τη χορήγηση της έγκρισης, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η έγκριση και οι τροποποιήσεις της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την έγκριση και την τροποποίησή της.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος του παράβολου του άρθρου 227, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 229 εντός των ορίων της παρ. 2 του άρθρου 15, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησής τους, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 231
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι σχολές και τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων του παρόντος Κεφαλαίου που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε υποβολή αίτησης έγκρισης σύμφωνα με το άρθρο 226. Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Ως προς την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, μέχρι την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 230 εφαρμόζονται το π.δ. 74/2008 (Α’ 112), σχετικά με την επιμόρφωση των οδηγών οδικών οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων ή επιβατών, η υπ’ αρ. 30063/4796/8.10.2013 απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 2643) και η υπό στοιχεία ΔΔΟ/α/89819/1372/Φ.4/25.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2075).

Άρθρο 232
Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις
Μετά από την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 230, η παρ. 4 του άρθρου 11 του π.δ. 74/2008 (Α’ 112), δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου.

 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
  (ΠΟΕΟ)Καποδιστρίου 24 Τ.Κ.106 82 Αθήνα
  Τηλ. : 210-9400833 Fax : 210-9400433
  Web : http://www.ekpaideftis.gr
  E-mail : omospondia2012@gmail.com
  1) Ηλιάδης Διαμαντής
  Τηλ. : 6932 212991 Τηλ : 210 9400433
  E-mail : iliadisdiamantis@gmail.com
  2) Χαρμπής Παναγιώτης
  Τηλ. : 6932 118408 Fax : 210 4520035
  E-mail : charbisp52@gmail.comΘΕΜΑ: Θέσεις για το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ –ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ και ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για τη χορήγηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ.
  Κύριοι,
  Mε το άρθρο 4 «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών» του υπό διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του επισπεύδοντος Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προτείνονται αλλαγές στο σχετικό καθεστώς αδειοδότησης, με την προσθήκη νέου Κεφαλαίου ΛΑ΄ και νέων άρθρων 215 – 223 στο σχετικό ν. 4442/2016, ενώ με το άρθρο 5 «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων» προτείνονται αλλαγές στο σχετικό καθεστώς αδειοδότησης, με την προσθήκη νέου Κεφαλαίου ΛΒ΄ και νέων άρθρων 224 – 232 στο σχετικό ν. 4442/2016.
  Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» (ΠΟΕΟ) όσο σημαντική θεωρεί την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των Σχολών, αλλό τόσο σημαντική κρίνει την ανάγκη να αποτραπεί ο κίνδυνος εισόδου στο κρίσιμο πεδίο της εκπαίδευσης των άνω οδηγών προσώπων που δεν διαθέτουν τα προς τούτο ελάχιστα προσόντα και προϋποθέσεις, εισάγοντας έτσι αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των υγιών μονάδων, οι οποίες προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση στις πρωτοφανείς συνθήκες που επικρατούν και συνεχίζονται.
  Υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστούν φαινόμενα ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς της εμπιστοσύνης και κ α τ ά χ ρ η σ η ς των ελευθεριών που παρέχονται. (Δηλαδή εμφάνιση σχολών φάντασμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα προς εξυπηρέτηση δολίων προθέσεων ή εμφάνιση σχολών οι οποίες δεν θα πληρούν τις κτηριακές προδιαγραφές ή τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων). Και τούτο διότι άλλο πράγμα είναι η περαιτέρω διευκόλυνση στην άσκηση επαγγέλματος και άλλο η παροχή δυνατότητας παράκαμψης κάθε προϋπόθεσης εισόδου στο επάγγελμα με προφανείς κινδύνους στο επίπεδο εκπαίδευσης και τον ανταγωνισμό.
  Ως κλάδος πιστεύουμε δεδομένου ότι οι Σχολές Οδηγών, τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και οι σχολές Π.Ε.Ι. δεν ανοίγουν κατά κόρο κάθε έτος, παρά μόνο μερικές δεκάδες και για την αποφυγή των φαινομένων που προαναφέραμε καλό θα ήταν να συνεχίσει το υπάρχον καθεστώς ελέγχου και αδειοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  Αν αυτό θεωρηθεί αδύνατο τότε με γνώμονα τη διαφύλαξη των όρων του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων οδηγών και της Οδικής Ασφάλειας η ΠΟΕΟ επισημαίνει ως προς τη ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ (αρ.217 και 226) ότι με δεδομένη την προβλεπόμενη αποκλειστικά και συνεπώς υποχρεωτικά ηλεκτρονική υποβολή (παρ.1), θεωρούμε αναγκαίο για την αποφυγή του κινδύνου που εκθέσαμε ήδη να γνωστοποιούνται – συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση και τα δικαιολογητικά είτε σε έγχαρτη μορφή, εάν η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, είτε ψηφιακά, εάν η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, δεδομένου ότι κατά το τελ. εδ. της παρ.1 «..Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας». Η υποβολή των συνημμένων εγγράφων θα περιορίσει σημαντικά τον κίνδυνο «πειρατικής» εισόδου στο επάγγελμα.
  Για την Π.Ο.Ε.Ο.Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
  Διαμαντής Ηλιάδης Παναγιώτης Χαρμπής

 • 1 Μαΐου 2021, 06:46 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Το γεγονός ότι οι φορείς εκπαίδευσης/κατάρτισης του τομέα μεταφορών εντάσσονται κατά NACE 85 (SECTION P- ENDUCATION) σε ανάλογους κωδικούς με τους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ενιαίες κτιριολογικές απαιτήσεις για όλους τους φορείς εκπαίδευσης του τομέα μεταφορών οι οποίοι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 26 «Δραστηριότητες πολλαπλών ειδικοτήτων» του Ν 3844/10,Ν 4093/12 , Ν 4763/20 κ.λ.π.) μπορούν να συστεγάζονται στην έδρα της επιχείρησης του φυσικού ή νομικού προσώπου.
  Προτεινόμενες ενιαίες κτιριολογικές υποδομές φορέων εκπαίδευσης του τομέα μεταφορών :
  (α) νόμιμο αυτοτελές κτίριο ή τμήμα κτιρίου ή οριζόντια ιδιοκτησία ή βεβαίωση υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων στον ν. 4495/2017 (Α’ 167) ή σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
  (β) τήρηση της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας,
  (γ) επαρκής και άμεσος φυσικός φωτισμός και αερισμός,
  (δ) επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και εξαερισμός στις περιπτώσεις υπόγειων χώρων που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι εργαστηρίων και βιβλιοθηκών,
  (ε) ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.), ενώ εφόσον παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας μειώνεται στα δώδεκα (12) τ.μ.
  (στ) ενάμιση (1,5) τ.μ. ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
  (ζ) δύο (2) τ.μ. χώρος διαλείμματος ανά εκπαιδευόμενο στους αύλειους χώρους ή χώρους εκτόνωσης. Στον αύλειο χώρο συνυπολογίζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδρομοι, μη αποκλειόμενοι οι κύριας χρήσεις χώροι για διάλειμα.
  (η) ελάχιστο εμβαδόν Γραφείου / χώρου υποδοχής δώδεκα (10) τ.μ.
  (θ) ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόμενους.

  Με τις καλύτερες ευχές από το όμορφο Ρέθυμνο

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ
  Πτυχιούχος Μηχανικός Οχημάτων (ΤΕ)
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
  Αριθμός μητρώου ΤΕΕ: 140370
  Αριθμός Άδειας ΥΑ Ρεθύμνου: 84
  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ADR – ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΣΑΜΕΕ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Ε.ΣΥ.Δ.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ & ΟΔΗΓΟΥΣ
  Εμμ. Καλαϊτζάκη 9
  ΤΘ: ΒΟΧ 548
  74133 ΡΕΘΥΜΝΟ
  Ηλεκτρονική διεύθυνση: gpetrak@e-driving.gr
  Τηλέφωνο: 28310-26740
  Κινητό: 6976693390 / 6976615346