Κεφάλαιο ΣΤ’ Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής Άρθρο 7 Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΔ’ στον ν. 4442/2016

Μετά από το άρθρο 241 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΛΔ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΔ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

Άρθρο 242
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα εργαστήρια αισθητικής που υπάγονται στις τάξεις NACE με ενδεικτικούς κωδικούς 96.02 και 96.04.

Άρθρο 243
Αρμόδια αρχή
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η αρμόδια για θέματα Δημόσιας Υγείας Διεύθυνση της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στην οποία εγκαθίσταται και λειτουργεί το εργαστήριο αισθητικής.

Άρθρο 244
Γνωστοποίηση λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής
1. Τα εργαστήρια αισθητικής υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5.
2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. Η λειτουργία της δραστηριότητας στον συγκεκριμένο χώρο πρέπει να είναι συμβατή με τις ισχύουσες χρήσεις γης.
3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (A’ 83).
4. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτή στοιχεία και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.
5. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.
6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 248, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας και να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.
7. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου γίνεται αναφορά σε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ή βεβαίωση λειτουργίας, νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 245
Παράβολο
Για την υποβολή γνωστοποίησης της λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 248.

Άρθρο 246
Έλεγχοι
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή του άρθρου 243 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου και να προβαίνουν στις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

Άρθρο 247
Παραβάσεις – Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή γνωστοποίησης επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15. Ως Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρμόδια αρχή του άρθρου 243.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας ή της βεβαίωσης λειτουργίας εργαστηρίου αισθητικής, από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Άρθρο 248
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος του παράβολου του άρθρου 245, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 247, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησής τους εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 249
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα εργαστήρια αισθητικής του παρόντος Κεφαλαίου, που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 244. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία του εργαστηρίου αισθητικής διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Μέχρι την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 248, ως προς την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων του άρθρου 242, εξακολουθούν να εφαρμόζονται το ν.δ. 361/1969 (Α’ 244), περί της άσκησης του επαγγέλματος του αισθητικού, η υπό στοιχεία Φ.Γ4ε/5258/20.5.1970 απόφαση του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών (Β’ 426), περί της ρύθμισης των λεπτομερειών εφαρμογής του ν.δ. 361/1969, η υπό στοιχεία Υ3β/ΓΠ/οικ. 64434/26.5.2011 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β’ 1394), περί της ένταξης της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων αδυνατίσματος − διαιτολογικών μονάδων στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), και η υπό στοιχεία Υ33/ΓΠ/οικ.35576/4.4.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας (Β’ 1012), περί τροποποίησης της υπό στοιχεία Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26.5.2011 κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 250
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν.δ. 361/1969
To άρθρο 6 του ν.δ. 361/1969 (Α’ 244), με το οποίο παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση προς ρύθμιση των όρων και προδιαγραφών λειτουργίας των εργαστηρίων αισθητικής, τροποποιείται ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 6
Οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εργαστηρίων αισθητικής, εξαιρουμένης της διαδικασίας έναρξης της λειτουργίας αυτών, τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα και οι ηλεκτρικές συσκευές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματος του αισθητικού θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.».».