Κεφάλαιο Θ’ Απλούστευση πλαισίου έναρξης λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας Άρθρο 10 Απλούστευση πλαισίου έναρξης λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΖ’ στον ν. 4442/2016

Μετά από το άρθρο 269 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΛΖ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΖ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΑΛΑΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Άρθρο 270
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι μονάδες ιαματικής θεραπείας, τα κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας, του άρθρου 1 του ν. 3498/2006 (Α’ 230), περί της ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού, που υπάγονται ενδεικτικά στην τάξη με κωδικό NACE 96.04.

Άρθρο 271
Αρμόδια αρχή
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού.

Άρθρο 272
Γνωστοποίηση λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας
1. Οι μονάδες ιαματικής θεραπείας, τα κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5.
2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. Οι μονάδες ιαματικής θεραπείας και τα κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού οφείλουν, πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 2704/13.2.2018 απόφασης της Υπουργού Τουρισμού (Β’ 603), περί του καθορισμού των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης μονάδων ιαματικής θεραπείας και κέντρων ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, αναφορικά με την καταλληλότητα του οικοπέδου ή γηπέδου και τη χορήγηση άδειας δόμησης, εφόσον απαιτείται. Ομοίως, τα κέντρα θαλασσοθεραπείας οφείλουν, πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 1506/26.1.2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών (Β’ 356), περί του καθορισμού των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης κέντρων θαλασσοθεραπείας, αναφορικά με την καταλληλότητα του οικοπέδου ή γηπέδου και τη χορήγηση άδειας δόμησης, εφόσον απαιτείται.
3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14.
4. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτήν στοιχεία και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.
5. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.
6. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί, το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 276, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας και να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.
7. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου γίνεται αναφορά σε χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 273
Παράβολο
Για την υποβολή γνωστοποίησης της λειτουργίας μονάδας ιαματικής θεραπείας, κέντρου ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και κέντρου θαλασσοθεραπείας, απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 276.

Άρθρο 274
Έλεγχοι
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, η κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, και να προβαίνουν στις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

Άρθρο 275
Παραβάσεις – Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή γνωστοποίησης επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται ο Προϊστάμενος της κατά τόπον αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η αναστολή ή η αφαίρεση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας της μονάδας ιαματικής θεραπείας, του κέντρου ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού ή του κέντρου θαλασσοθεραπείας, από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων της παρ. 1 χωρεί προσφυγή ενώπιον της Επιτροπής Προσφυγών της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187).

Άρθρο 276
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο χρόνος ισχύος και ανανέωσης αυτών, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος του παράβολου του άρθρου 273, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 275, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησής τους εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 277
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι μονάδες ιαματικής θεραπείας, τα κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και τα κέντρα θαλασσοθεραπείας του παρόντος Κεφαλαίου που λειτουργούν ήδη με ειδικό σήμα λειτουργίας (ΕΣΛ), εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε το ειδικό σήμα λειτουργίας. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου που είναι συστατικό της έκδοσης του Ε.Σ.Λ., ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 272. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, η λειτουργία της μονάδας ιαματικής θεραπείας, του κέντρου ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού και του κέντρου θαλασσοθεραπείας διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Μέχρι την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 276, ως προς την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων του άρθρου 270, εξακολουθούν να εφαρμόζονται o ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, και οι διέπουσες τις ως άνω δραστηριότητες κανονιστικές πράξεις.

Άρθρο 278
Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής – Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 1 ν. 4276/2014

Στην παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155), περί της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, η περ. στ’ αριθμείται στο ορθό στστ’ και τροποποιείται, το τελευταίο εδάφιο της παρ. τροποποιείται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής :
«3. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής
Ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής νοούνται:
αα. Συνεδριακά κέντρα
ββ. Γήπεδα γκολφ
γγ. Τουριστικοί λιμένες
δδ. Χιονοδρομικά κέντρα
εε. Θεματικά πάρκα
στστ. Εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού (μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού – θερμαλισμού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), όταν τα τελευταία λειτουργούν σε συνδυασμό με κύρια τουριστικά καταλύματα ή με εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού ή με σύνθετα τουριστικά καταλύματα ή με Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης,
ζζ. Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού
ηη. Ορειβατικά καταφύγια
θθ. Αυτοκινητοδρόμια.
Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύνανται να προσδιορίζονται και άλλα είδη τουριστικών επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία τους, οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της οικείας νομοθεσίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα, εξαιρουμένων των διαδικασιών γνωστοποίησης, των δικαιολογητικών και κυρώσεων περί γνωστοποίησης, αναφορικά με τις δραστηριότητες που ρυθμίζονται στο Κεφάλαιο ΛΖ’ του ν. 4442/2016 (Α’ 230).».

Άρθρο 279
Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου ΛΖ’
Οι διατάξεις του Κεφαλαίου ΛΖ’ ισχύουν από την έκδοση της απόφασης της παρ. 4 του άρθρου 16 περί διαπίστωσης της πλήρους λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14, κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου Κεφαλαίου.».