Κεφάλαιο Ζ’ Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων Άρθρο 8 Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΕ’ στον ν. 4442/2016

Μετά από το άρθρο 250 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΛΕ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Άρθρο 251
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν τα τουριστικά γραφεία της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α’ 199), περί της ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων, που υπάγονται ενδεικτικά στις τάξεις NACE με κωδικούς 79.11, 79.12, 79.90, 49.39 και 52.21. Στο παρόν Κεφάλαιο εντάσσονται και τα διαδικτυακά τουριστικά γραφεία της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 393/1976.

Άρθρο 252
Αρμόδια αρχή
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού, με βάση τον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του τουριστικού γραφείου.

Άρθρο 253
Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικού γραφείου
1. Τα τουριστικά γραφεία και τα υποκαταστήματα αυτών υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5.
2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. Προϋπόθεση υποβολής της γνωστοποίησης του προηγουμένου εδαφίου συνιστά η κατάθεση εγγυητικής επιστολής στην αρμόδια αρχή του άρθρου 252. Η λειτουργία της δραστηριότητας στον συγκεκριμένο χώρο πρέπει να είναι συμβατή με τις ισχύουσες χρήσεις γης. Στις περιπτώσεις που ως έδρα του τουριστικού γραφείου και χώρος άσκησης της δραστηριότητας δηλώνεται οικία, τα συγκεντρωμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται από τον φορέα της δραστηριότητας στην αρμόδια αρχή του άρθρου 252, όπου και τηρούνται.
3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14.
4. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.
5. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί το αργότερο εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 257, προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας και να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.
6. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου γίνεται αναφορά σε άδεια λειτουργίας, ή σε ειδικό σήμα λειτουργίας, ή σε βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 254
Παράβολο
Για την υποβολή γνωστοποίησης λειτουργίας τουριστικού γραφείου απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 257.

Άρθρο 255
Έλεγχοι
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή του άρθρου 252 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου και να προβαίνουν στις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α’ 5).

Άρθρο 256
Παραβάσεις – Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή γνωστοποίησης επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15. Ως αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρμόδια αρχή του άρθρου 252.
2. Όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων ή του ειδικού σήματος λειτουργίας ή της άδειας λειτουργίας τουριστικού γραφείου, από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας του τουριστικού γραφείου.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί προσφυγή ενώπιον της επιτροπής της περ. δ) της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α’ 187).

Άρθρο 257
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος του παράβολου του άρθρου 254, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 256, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησής τους εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η διαδικασία επιβολής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 258
Μεταβατικές διατάξεις
1. Τα τουριστικά γραφεία του παρόντος Κεφαλαίου που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων ή ειδικό σήμα λειτουργίας ή άδεια λειτουργίας, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή το ειδικό σήμα λειτουργίας ή η άδεια λειτουργίας. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 253. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία του τουριστικού γραφείου διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Μέχρι την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 257, ως προς την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων του άρθρου 251, εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο ν. 393/1976 (Α’ 199), περί της ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων

Άρθρο 259
Λειτουργία τουριστικών γραφείων – Τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του ν. 393/1976
1. Στο άρθρο 3 του ν. 393/1976 (Α’ 199), περί της λειτουργίας των τουριστικών γραφείων, ο τίτλος του άρθρου και οι περ. α) και ε) της παρ. 1 τροποποιούνται, οι περ. β), γ) και δ) της παρ. 1 και η περ. α’ της παρ. 3 καταργούνται και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 3
Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικού γραφείου
1. Για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου:
α) Ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Κεφάλαιο ΛΕ’ του ν. 4442/2016 (Α’ 230) περί της απλούστευσης του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων, και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του.
β) [Καταργείται]
γ) [Καταργείται]
δ) [Καταργείται]
ε) Οι επιχειρήσεις που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη λειτουργία τουριστικού γραφείου εγγράφονται στο οικείο μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί μετά τη θέση σε ισχύ της περ. α’ της παρ. 1 της υποπαρ. ΙΔ2 της παρ. ΙΔ του ν. 4254/2014 (Α’ 85), περί της μεταφοράς αρμοδιοτήτων του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού στο Υπουργείο Τουρισμού.
2. Δικαίωμα λειτουργίας τουριστικού γραφείου έχουν και φυσικά πρόσωπα, υπήκοοι τρίτων χωρών, καθώς και νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους σε τρίτες χώρες εφόσον καταστήσουν ειδικό πληρεξούσιο στην Ελλάδα. Το ανωτέρω δικαίωμα αναγνωρίζεται υπό την προϋπόθεση ότι σύμφωνα με την νομοθεσία της πολιτείας της ιθαγένειας ή της έδρας αυτών αναγνωρίζεται το ίδιο δικαίωμα και για Έλληνες πολίτες και για επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα.
Άλλως, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο δικαιούνται να παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες μόνο εφόσον συμβάλλονται για το σκοπό αυτόν με τουριστικό γραφείο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.
3. α. [Καταργείται]

β. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται Γραφείο Γενικού Τουρισμού ή Γραφείο Εσωτερικού Τουρισμού νοείται εφεξής Τουριστικό Γραφείο.».
2. Το άρθρο 4 του ν. 393/1976, περί των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας τουριστικού γραφείου, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4
Παροχή υπηρεσιών αποκλειστικά μέσω διαδικτύου
Επιτρέπεται η λειτουργία τουριστικών γραφείων τα οποία μπορούν να παρέχουν αποκλειστικά και μόνο μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 1. Τα τουριστικά αυτά γραφεία οφείλουν στον διακριτικό τίτλο τους να περιέχουν τον όρο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» (e-service). Προϋποθέσεις της νόμιμης λειτουργίας τους είναι η ύπαρξη γραφειακής εγκατάστασης και η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος και το Κεφάλαιο ΛΕ’ του ν. 4442/2016 (Α’ 230), περί της απλούστευσης του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων.».

Άρθρο 260
Έναρξη ισχύος Κεφαλαίου ΛΕ’
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου άρχεται από την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης της διαδικτυακής ηλεκτρονικής εφαρμογής notifybusiness με το ηλεκτρονικό μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων (ΜΗ.ΤΕ.) του Υπουργείου Τουρισμού, όπως αυτό διαπιστώνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού. Μέχρι την ολοκλήρωση της αντιστοίχισης του πρώτου εδαφίου οι δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου συνεχίζουν να διέπονται από τις προ της έναρξης ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου σχετικές διατάξεις.».