Κεφάλαιο Ι’ Ειδικότερα ζητήματα αδειοδότησης Άρθρο 11 Θέση σε κυκλοφορία τουριστικού λεωφορείου

Για τη θέση σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης από τουριστικά γραφεία ή τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών, απαιτείται γνωστοποίηση. Η γνωστοποίηση του πρώτου εδαφίου δύναται να αποτελεί τμήμα της αντίστοιχης γνωστοποίησης της κύριας δραστηριότητας τουριστικού γραφείου ή τουριστικής επιχείρησης των άρθρων 253 και 263 του ν. 4442/2016 (Α’ 230), αντίστοιχα, και ρυθμίζεται ειδικότερα με τις αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 257 και της παρ. 1 του άρθρου 267 του ν. 4442/2016, αντίστοιχα.