Άρθρο 13 Καταργούμενες διατάξεις

Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται το πρώτο και δεύτερο εδάφιο του άρθρου 54 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230), με τα οποία παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τον προσδιορισμό των κατηγοριών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα και για τον καθορισμό των προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας τους.