Κεφάλαιο Γ΄ Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών Άρθρο 4 Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών – Προσθήκη Κεφαλαίου ΛΑ’ στον ν. 4442/2016

Μετά από το άρθρο 214 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) προστίθεται Κεφάλαιο ΛΑ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

Άρθρο 215
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, τα υποκαταστήματα αυτών και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) του άρθρου 1 του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194), με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 85.53.11 και 85.53.11.01.

Άρθρο 216
Αρμόδια αρχή
Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας όπου εγκαθίσταται και λειτουργεί η σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή το υποκατάστημα αυτής ή το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.).

Άρθρο 217
Γνωστοποίηση λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών
1. Οι σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, τα υποκαταστήματα αυτών και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5.
2. Δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., έχουν οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών ως φυσικά πρόσωπα που κατέχουν σε ισχύ βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος. Στην περίπτωση νομικού προσώπου το δικαίωμα του πρώτου εδαφίου υφίσταται εφόσον ένα (1) από τα μέλη του ή ένας (1) τουλάχιστον από το προσωπικό έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή και κατέχει επίσης βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών σε ισχύ.
3. Για τη γνωστοποίηση λειτουργίας ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. πρέπει, εκτός των λοιπών προϋποθέσεων, η αναλογούσα επιφάνεια σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας να ικανοποιεί τη σχέση 2,0 m2/άτομο. Από τη σχέση του πρώτου εδαφίου προκύπτει και ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευομένων, στρογγυλοποιημένος στην μικρότερη ακεραία μονάδα.
4. Σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., σχολή επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) δύνανται να συστεγάζονται στον ίδιο χώρο εφόσον ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
5. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. Η λειτουργία της δραστηριότητας στον συγκεκριμένο χώρο πρέπει να είναι συμβατή με τις ισχύουσες κάθε φορά χρήσεις γης. Ειδικά για τις σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει εκδώσει τις άδειες κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων, τα οποία ανήκουν αποκλειστικά στη σχολή οδηγών για την εξυπηρέτηση και μόνον των αναγκών της προς λειτουργία σχολής οδηγών.
6. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχου (Ο.Π.Σ. – Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α΄ 63).
7. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτήν στοιχεία και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.
8. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.
9. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 221, προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας και να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.
10. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου γίνεται αναφορά σε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, ή σε βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή υποκαταστήματος αυτής, ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 218
Παράβολο
Για την υποβολή γνωστοποίησης σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστήματος αυτής και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 221.

Άρθρο 219
Έλεγχοι
Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή του άρθρου 216 και οι λοιπές ελεγκτικές αρχές δύνανται να διενεργούν ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).

Άρθρο 220
Παραβάσεις – Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή γνωστοποίησης επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15. Ως αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρμόδια αρχή του άρθρου 216.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου, όπου προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της βεβαίωσης νόμιμης ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστήματος αυτής ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων της παρ. 1 χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή, σύμφωνα με το άρθρο 227 του ν. 3852/2010 (Α΄87).

Άρθρο 221
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, οι όροι και οι προδιαγραφές που πληρούν οι χώροι άσκησης των δραστηριοτήτων, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος του παράβολου του άρθρου 218, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 220 εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησής τους, η διαδικασία επιβολής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 222
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι δραστηριότητες που υπάγονται εφεξής στο καθεστώς γνωστοποίησης και λειτουργούν με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, τα υποκαταστήματα αυτών και τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. οφείλουν, εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την έκδοση όλων των κανονιστικών πράξεων του παρόντος Κεφαλαίου, να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου και να υποβάλουν γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 217, χωρίς καταβολή παράβολου. Μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου οι δραστηριότητες του πρώτου εδαφίου εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας.
2. Αν μέχρι την παρέλευση της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας ομοίως υποχρεούται σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 217.
3. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία των σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, των υποκαταστημάτων αυτών και των ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
4. Ως προς την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου, μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 221 εφαρμόζεται το π.δ. 208/2002 (Α’ 194), η υπ’ αρ. 6776/28.1.2003 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 217) και η υπό στοιχεία ΔΔΟ/α/89819/1372/Φ.4/25.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών (Β’ 2075).

Άρθρο 223
Μη εφαρμοζόμενες διατάξεις
Μετά από την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 221, τα άρθρα 7 και 8, η παρ. 6 του άρθρου 9, η περ. β) του άρθρου 12 και οι παρ. 1 και 3 του άρθρου 16 του π.δ. 208/2002 (Α’ 194) δεν εφαρμόζονται στις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου.

 • 16 Μαΐου 2021, 01:20 | Αικατερίνη Ιωάννου

  Σύμφωνα με το άρθρο 217 παράγραφος 2 αναφέρεται ότι:
  «Δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ή ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., έχουν οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών ως φυσικά πρόσωπα που κατέχουν σε ισχύ βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος. Στην περίπτωση νομικού προσώπου το δικαίωμα του πρώτου εδαφίου υφίσταται εφόσον ένα (1) από τα μέλη του ή ένας (1) τουλάχιστον από το προσωπικό έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή και κατέχει επίσης βεβαίωση νόμιμης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών σε ισχύ.»
  Ένα φυσικό πρόσωπο, το οποίο δεν είναι εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών, γιατί να μην έχει το δικαίωμα να ιδρύσει σχολή οδηγών προσλαμβάνοντας έναν αδειούχο εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών ο οποίος θα κάνει και τα μαθήματα (θεωρητικά και πρακτικά). Ο περιορισμός αυτός έρχεται σε αντίθεση με το ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2-3-2011) με τίτλο «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.» Άρθρο 1. Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας
  1. Για την πρόσβαση σε επαγγέλματα και την άσκησή τους ισχύει η αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας (άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος).

 • 13 Μαΐου 2021, 21:51 | Στυλιανός Χασούρης

  Στο άρθρο 222 ορίζεται προθεσμία 24 μηνών για την συμμόρφωση των υπαρχόντων σχολών οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ με τον νόμο αυτό.
  Οι οροί και οι προϋποθέσεις λειτουργείας θα καθοριστούν με την ΥΑ του άρθρου 221 οι οποίες δεν είναι γνωστές.
  Πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι υπάρχουν σχολές οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ που λειτουργούν νόμιμα και μετά την εφαρμογή του νόμου να εξαναγκαστούν σε μετεγκατάσταση. Θα πρέπει και στην περίπτωση του άρθρου 222 να ισχύσει ότι ισχύει και στο άρθρο 231 όπου επιτρέπει την συνέχεια των επιχειρήσεων στην ίδια εγκατάσταση.
  Στο άρθρο 231 που αφορά τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ 8559 ορίζεται σαφώς ότι η άδεια λειτουργίας τους εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή άδεια. Θα μπορούσε να ισχύσει το ίδιο και στο άρθρο 222.

 • 13 Μαΐου 2021, 20:15 | Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών

  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
  Πανεπιστημίου 44 & Χαρ. Τρικούπη – ΤΚ 106 79
  Τ: 210 3380200
  ιστότοπος: htps://www.eea.gr/

  Θέμα: Παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου με τίτλο «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού» και ειδικότερα επί των διατάξεων, που αφορούν την ίδρυση και λειτουργία Σχολών Οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών.

  Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου, προτείνεται η προσθήκη μετά από το άρθρο 214 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) του Κεφαλαίου ΛΑ’ με τίτλο «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑ’ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ». Μεταξύ των προτεινόμενων στο εν λόγω κεφάλαιο διατάξεων εντοπίζεται και η διάταξη του άρθρου 217, περί γνωστοποίησης της λειτουργίας σχολής οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών. Στην παράγραφο 5 του εν λόγω άρθρου και ειδικότερα στο εδάφιο γ’ αυτής αναφέρεται ότι «[..] Ειδικά για τις σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει εκδώσει τις άδειες κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων, τα οποία ανήκουν αποκλειστικά στη σχολή οδηγών για την εξυπηρέτηση και μόνον των αναγκών της προς λειτουργία σχολής οδηγών.».
  Οι σχολές οδηγών εκδίδουν τις σχετικές άδειες των οχημάτων τους ως άδειες Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) οχημάτων και όχι ως άδειες επαγγελματικών οχημάτων. Ούτως, σύνηθες φαινόμενο αποτελεί η ιδιόχρηση των οχημάτων αυτών από τα φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες, οι οποίοι διαθέτουν κατά κύριο λόγο μία ατομική επιχείρηση και χρησιμοποιούν το όχημά τους τόσο ως μέσο άσκησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας όσο και ως εργαλείο εξυπηρέτησης των προσωπικών – οικογενειακών τους αναγκών. Καθίσταται, ούτως, σαφές ότι μία τέτοια ρύθμιση, όπως η ανωτέρω του εδαφίου γ’ της παραγράφου 5 του άρθρου 217 δημιουργεί πλείστα ζητήματα τους επαγγελματίες των Σχολών Οδηγών, οι οποίοι καλούνται έτσι να χρησιμοποιούν τα οχήματά τους αποκλειστικά και περιοριστικά μόνον κατά την ενάσκηση του επαγγέλματός τους, υποχρεούμενοι με αυτόν τον τρόπο στην απόκτηση έτερου οχήματος, το οποίο θα εξυπηρετεί τις λοιπές τους ανάγκες – δραστηριότητες. Σε μία εποχή, λοιπόν, όπου βρισκόμαστε εν μέσω παγκόσμιας υγειονομικής και οικονομικής κρίσης, εξαιτίας των οποίων οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν πληγεί σημαντικά από την αναστολή των λειτουργιών τους με κρατική εντολή, είναι επιβεβλημένο να απλουστευθούν οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω Σχολών, δίχως όμως οι νέες ρυθμίσεις να «γεννούν» επιπρόσθετα βάρη στους επαγγελματίες εκπαιδευτές, όπως λ.χ. θα «γεννηθούν» αν η ανωτέρω διάταξη τεθεί σε ισχύ και περιορίσει σημαντικά τη χρήση των οχημάτων τους, αναγκάζοντάς τους να προβούν σε δαπάνες αγοράς οχημάτων για ιδία χρήση.
  Δοθέντων τούτων, θεωρούμε αναγκαία την επαναξιολόγηση της εν λόγω ρύθμισης και των συνεπαγόμενων της ισχύος της ζητημάτων, καθώς κρίνουμε ότι η παράλειψή της δεν παρακωλύει το σκοπό, που προσπαθεί να επιτύχει ο νομοθέτης με τον παρόντα νόμο, αλλά αντίθετα θέτει σε κίνδυνο την αξιοπρεπή άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των εν λόγω Σχολών μέσω των επιπρόσθετων επιβαρύνσεων, που τους δημιουργεί.

  Με εκτίμηση,
  Γιάννης Χατζηθεοδοσίου
  Πρόεδρος του Επαγγεγματικού Επιμελητηρίου Αθηνών

 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
  (ΠΟΕΟ)

  Καποδιστρίου 24 Τ.Κ.106 82 Αθήνα
  Τηλ. : 210-9400833 Fax : 210-9400433
  Web : http://www.ekpaideftis.gr
  E-mail : omospondia2012@gmail.com
  1) Ηλιάδης Διαμαντής
  Τηλ. : 6932 212991 Τηλ : 210 9400433
  E-mail : iliadisdiamantis@gmail.com
  2) Χαρμπής Παναγιώτης
  Τηλ. : 6932 118408 Fax : 210 4520035
  E-mail : charbisp52@gmail.com

  ΘΕΜΑ: Θέσεις για το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ –ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ και ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για τη χορήγηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ.
  Κύριοι,
  Mε το άρθρο 4 «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών» του υπό διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του επισπεύδοντος Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προτείνονται αλλαγές στο σχετικό καθεστώς αδειοδότησης, με την προσθήκη νέου Κεφαλαίου ΛΑ΄ και νέων άρθρων 215 – 223 στο σχετικό ν. 4442/2016, ενώ με το άρθρο 5 «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων» προτείνονται αλλαγές στο σχετικό καθεστώς αδειοδότησης, με την προσθήκη νέου Κεφαλαίου ΛΒ΄ και νέων άρθρων 224 – 232 στο σχετικό ν. 4442/2016.
  Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» (ΠΟΕΟ) όσο σημαντική θεωρεί την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των Σχολών, αλλό τόσο σημαντική κρίνει την ανάγκη να αποτραπεί ο κίνδυνος εισόδου στο κρίσιμο πεδίο της εκπαίδευσης των άνω οδηγών προσώπων που δεν διαθέτουν τα προς τούτο ελάχιστα προσόντα και προϋποθέσεις, εισάγοντας έτσι αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των υγιών μονάδων, οι οποίες προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση στις πρωτοφανείς συνθήκες που επικρατούν και συνεχίζονται.
  Υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστούν φαινόμενα ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς της εμπιστοσύνης και κ α τ ά χ ρ η σ η ς των ελευθεριών που παρέχονται. (Δηλαδή εμφάνιση σχολών φάντασμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα προς εξυπηρέτηση δολίων προθέσεων ή εμφάνιση σχολών οι οποίες δεν θα πληρούν τις κτηριακές προδιαγραφές ή τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων). Και τούτο διότι άλλο πράγμα είναι η περαιτέρω διευκόλυνση στην άσκηση επαγγέλματος και άλλο η παροχή δυνατότητας παράκαμψης κάθε προϋπόθεσης εισόδου στο επάγγελμα με προφανείς κινδύνους στο επίπεδο εκπαίδευσης και τον ανταγωνισμό.
  Ως κλάδος πιστεύουμε δεδομένου ότι οι Σχολές Οδηγών, τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και οι σχολές Π.Ε.Ι. δεν ανοίγουν κατά κόρο κάθε έτος, παρά μόνο μερικές δεκάδες και για την αποφυγή των φαινομένων που προαναφέραμε καλό θα ήταν να συνεχίσει το υπάρχον καθεστώς ελέγχου και αδειοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  Αν αυτό θεωρηθεί αδύνατο τότε με γνώμονα τη διαφύλαξη των όρων του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων οδηγών και της Οδικής Ασφάλειας η ΠΟΕΟ επισημαίνει ως προς τη ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ (αρ.217 και 226) ότι με δεδομένη την προβλεπόμενη αποκλειστικά και συνεπώς υποχρεωτικά ηλεκτρονική υποβολή (παρ.1), θεωρούμε αναγκαίο για την αποφυγή του κινδύνου που εκθέσαμε ήδη να γνωστοποιούνται – συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση και τα δικαιολογητικά είτε σε έγχαρτη μορφή, εάν η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, είτε ψηφιακά, εάν η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, δεδομένου ότι κατά το τελ. εδ. της παρ.1 «..Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας». Η υποβολή των συνημμένων εγγράφων θα περιορίσει σημαντικά τον κίνδυνο «πειρατικής» εισόδου στο επάγγελμα.
  Για την Π.Ο.Ε.Ο.

  Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
  Διαμαντής Ηλιάδης Παναγιώτης Χαρμπής

 • ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
  (ΠΟΕΟ)
  Καποδιστρίου 24 Τ.Κ.106 82 Αθήνα
  Τηλ. : 210-9400833 Fax : 210-9400433
  Web : http://www.ekpaideftis.gr
  E-mail : omospondia2012@gmail.com
  1) Ηλιάδης Διαμαντής
  Τηλ. : 6932 212991 Τηλ : 210 9400433
  E-mail : iliadisdiamantis@gmail.com
  2) Χαρμπής Παναγιώτης
  Τηλ. : 6932 118408 Fax : 210 4520035
  E-mail : charbisp52@gmail.com

  ΘΕΜΑ: Θέσεις για το ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΙΔΡΥΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ και ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ –ΚΕΝΤΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ και ΣΧΟΛΩΝ ΚΕΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ για τη χορήγηση ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ.
  Κύριοι,
  Mε το άρθρο 4 «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών» του υπό διαβούλευση σχετικού νομοσχεδίου του επισπεύδοντος Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, προτείνονται αλλαγές στο σχετικό καθεστώς αδειοδότησης, με την προσθήκη νέου Κεφαλαίου ΛΑ΄ και νέων άρθρων 215 – 223 στο σχετικό ν. 4442/2016, ενώ με το άρθρο 5 «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων» προτείνονται αλλαγές στο σχετικό καθεστώς αδειοδότησης, με την προσθήκη νέου Κεφαλαίου ΛΒ΄ και νέων άρθρων 224 – 232 στο σχετικό ν. 4442/2016.
  Η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ» (ΠΟΕΟ) όσο σημαντική θεωρεί την περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των Σχολών, αλλό τόσο σημαντική κρίνει την ανάγκη να αποτραπεί ο κίνδυνος εισόδου στο κρίσιμο πεδίο της εκπαίδευσης των άνω οδηγών προσώπων που δεν διαθέτουν τα προς τούτο ελάχιστα προσόντα και προϋποθέσεις, εισάγοντας έτσι αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος των υγιών μονάδων, οι οποίες προσφέρουν ποιοτική εκπαίδευση στις πρωτοφανείς συνθήκες που επικρατούν και συνεχίζονται.
  Υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστούν φαινόμενα ε κ μ ε τ ά λ λ ε υ σ η ς της εμπιστοσύνης και κ α τ ά χ ρ η σ η ς των ελευθεριών που παρέχονται. (Δηλαδή εμφάνιση σχολών φάντασμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα προς εξυπηρέτηση δολίων προθέσεων ή εμφάνιση σχολών οι οποίες δεν θα πληρούν τις κτηριακές προδιαγραφές ή τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων). Και τούτο διότι άλλο πράγμα είναι η περαιτέρω διευκόλυνση στην άσκηση επαγγέλματος και άλλο η παροχή δυνατότητας παράκαμψης κάθε προϋπόθεσης εισόδου στο επάγγελμα με προφανείς κινδύνους στο επίπεδο εκπαίδευσης και τον ανταγωνισμό.
  Ως κλάδος πιστεύουμε δεδομένου ότι οι Σχολές Οδηγών, τα ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. και οι σχολές Π.Ε.Ι. δεν ανοίγουν κατά κόρο κάθε έτος, παρά μόνο μερικές δεκάδες και για την αποφυγή των φαινομένων που προαναφέραμε καλό θα ήταν να συνεχίσει το υπάρχον καθεστώς ελέγχου και αδειοδότησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  Αν αυτό θεωρηθεί αδύνατο τότε με γνώμονα τη διαφύλαξη των όρων του υγιούς ανταγωνισμού προς όφελος της εκπαίδευσης των εκπαιδευομένων οδηγών και της Οδικής Ασφάλειας η ΠΟΕΟ επισημαίνει ως προς τη ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΩΝ (αρ.217 και 226) ότι με δεδομένη την προβλεπόμενη αποκλειστικά και συνεπώς υποχρεωτικά ηλεκτρονική υποβολή (παρ.1), θεωρούμε αναγκαίο για την αποφυγή του κινδύνου που εκθέσαμε ήδη να γνωστοποιούνται – συνυποβάλλονται μαζί με την αίτηση και τα δικαιολογητικά είτε σε έγχαρτη μορφή, εάν η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη μορφή, είτε ψηφιακά, εάν η αίτηση υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή, δεδομένου ότι κατά το τελ. εδ. της παρ.1 «..Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας». Η υποβολή των συνημμένων εγγράφων θα περιορίσει σημαντικά τον κίνδυνο «πειρατικής» εισόδου στο επάγγελμα.
  Για την Π.Ο.Ε.Ο.

  Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
  Διαμαντής Ηλιάδης Παναγιώτης Χαρμπής

 • 1 Μαΐου 2021, 06:23 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ

  Το γεγονός ότι οι φορείς εκπαίδευσης/κατάρτισης του τομέα μεταφορών εντάσσονται κατά NACE 85 (SECTION P- ENDUCATION) σε ανάλογους κωδικούς με τους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ενιαίες κτιριολογικές απαιτήσεις για όλους τους φορείς εκπαίδευσης του τομέα μεταφορών οι οποίοι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (άρθρο 26 «Δραστηριότητες πολλαπλών ειδικοτήτων» του Ν 3844/10,Ν 4093/12 , Ν 4763/20 κ.λ.π.) μπορούν να συστεγάζονται στην έδρα της επιχείρησης του φυσικού ή νομικού προσώπου.
  Προτεινόμενες ενιαίες κτιριολογικές υποδομές φορέων εκπαίδευσης του τομέα μεταφορών :
  (α) νόμιμο αυτοτελές κτίριο ή τμήμα κτιρίου ή οριζόντια ιδιοκτησία ή βεβαίωση υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων στον ν. 4495/2017 (Α’ 167) ή σε άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
  (β) τήρηση της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας,
  (γ) επαρκής και άμεσος φυσικός φωτισμός και αερισμός,
  (δ) επαρκής και ομοιόμορφος τεχνητός φωτισμός και εξαερισμός στις περιπτώσεις υπόγειων χώρων που χρησιμοποιούνται ως βοηθητικοί χώροι, καθώς και χώροι εργαστηρίων και βιβλιοθηκών,
  (ε) ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας δεκαπέντε (15) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.), ενώ εφόσον παρέχεται δυνατότητα πρόσβασης σε άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το εμβαδόν αίθουσας διδασκαλίας μειώνεται στα δώδεκα (12) τ.μ.
  (στ) ενάμιση (1,5) τ.μ. ανά εκπαιδευόμενο στις αίθουσες διδασκαλίας,
  (ζ) δύο (2) τ.μ. χώρος διαλείμματος ανά εκπαιδευόμενο στους αύλειους χώρους ή χώρους εκτόνωσης. Στον αύλειο χώρο συνυπολογίζονται τα υπόστεγα και οι ανοιχτοί διάδρομοι, μη αποκλειόμενοι οι κύριας χρήσεις χώροι για διάλειμα.
  (η) ελάχιστο εμβαδόν Γραφείου / χώρου υποδοχής δώδεκα (10) τ.μ.
  (θ) ένα (1) WC ανά τριάντα (30) εκπαιδευόμενους.

  Με τις καλύτερες ευχές από το όμορφο Ρέθυμνο

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΕΤΡΑΚΑΚΙΣ
  Πτυχιούχος Μηχανικός Οχημάτων (ΤΕ)
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
  Αριθμός μητρώου ΤΕΕ: 140370
  Αριθμός Άδειας ΥΑ Ρεθύμνου: 84
  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑΣ ADR – ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΣΑΜΕΕ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ Ε.ΣΥ.Δ.
  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
  ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΟΔΗΓΟΥΣ & ΟΔΗΓΟΥΣ
  Εμμ. Καλαϊτζάκη 9
  ΤΘ: ΒΟΧ 548
  74133 ΡΕΘΥΜΝΟ
  Ηλεκτρονική διεύθυνση: gpetrak@e-driving.gr
  Τηλέφωνο: 28310-26740
  Κινητό: 6976693390 / 6976615346