Κεφάλαιο Β΄ Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων Άρθρο 3 Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων – Προσθήκη Κεφαλαίου Λ’ στον ν. 4442/2016

Μετά από το άρθρο 205 του ν. 4442/2016 (Α’ 230) προστίθεται Κεφάλαιο Λ’ ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ’
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Άρθρο 206
Πεδίο εφαρμογής
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων και οι συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων, του άρθρου 1 του ν. 3651/2008 (Α΄ 44), με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 52.21.25.

Άρθρο 207
Αρμόδια αρχή
1. Αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας όπου βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης οδικής βοήθειας ή του συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων.
2. Εφόσον η επιχείρηση οδικής βοήθειας οχημάτων είναι και ασφαλιστική επιχείρηση υπό την έννοια του ν. 4364/2016 (Α΄ 13), αρμόδια αρχή για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

Άρθρο 208
Γνωστοποίηση λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων
1. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων και οι συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 5.
2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλει με τη γνωστοποίηση, αλλά τα τηρεί μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στην έδρα ή στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας επιχείρησης οδικής βοήθειας ή συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων και τα καθιστά διαθέσιμα για κάθε έλεγχο. Η λειτουργία της δραστηριότητας στον συγκεκριμένο χώρο πρέπει να είναι συμβατή με τις ισχύουσες κάθε φορά χρήσεις γης.
3. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχου (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε., κατά το μέρος που αφορά τη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή είτε απευθείας στην αρμόδια αρχή, είτε σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (A΄ 63).
4. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σ’ αυτήν στοιχεία και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του.
5. Για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης οδικής βοήθειας, πριν την υποβολή της γνωστοποίησης, ο φορέας υποβάλλει στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της επιχείρησης, τη βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και υπεύθυνη δήλωση ότι τα φορτηγά τίθενται σε κυκλοφορία για την εξυπηρέτηση υπηρεσιών οδικής βοήθειας σύμφωνα με τον ν. 3651/2008 (Α’ 44) και το παρόν Κεφάλαιο, μόνον μετά την υποβολή της γνωστοποίησης. Το ακριβές περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 212. Η δυνατότητα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρήσης οδικής βοήθειας πριν τη γνωστοποίηση, αφορά μόνον τον ελάχιστο αριθμό φορτηγών οχημάτων που οφείλει να διαθέτει η επιχείρηση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3651/2008.
6. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας εφαρμόζεται το άρθρο 9. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα.
7. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή της στις λοιπές ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 212, προκειμένου να λάβουν γνώση για την έναρξη λειτουργίας και να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.
8. Μετά από την έκδοση όλων των προβλεπόμενων στο παρόν Κεφάλαιο κανονιστικών πράξεων, όπου γίνεται αναφορά σε άδεια ή βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας, νοείται η γνωστοποίηση του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 209
Παράβολο
Για την υποβολή γνωστοποίησης της δραστηριότητας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων ή συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου του άρθρου 11, όπως εξειδικεύεται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 212.

Άρθρο 210
Έλεγχοι
1. Κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, η αρμόδια αρχή του άρθρου 207 διενεργεί ελέγχους, με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις απαιτήσεις του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων εφαρμόζονται τα άρθρα 127 έως και 157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5).
2. Ειδικώς ο πρώτος έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά σε όλες τις επιχειρήσεις οδικής βοήθειας και τους συνεργάτες οδικής βοήθειας εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης.
3. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο Ελεγκτών, για την εποπτεία και τον έλεγχο της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων της γνωστοποίησης και της λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος Κεφαλαίου.

Άρθρο 211
Παραβάσεις – Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβάσεων ως προς την υποβολή γνωστοποίησης επιβάλλονται σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας οι κυρώσεις της παρ. 1 του άρθρου 15. Ως αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων ορίζεται η αρμόδια αρχή του άρθρου 207.
2. Σε περίπτωση παράλειψης αρχικής γνωστοποίησης, η αρμόδια αρχή του άρθρου 207, επιβάλλει με απόφασή της το διοικητικό πρόστιμο της παρ. 1 και τάσσει αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργασίμων ημερών για να υποβληθεί στην αρμόδια αρχή η γνωστοποίηση. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ως άνω προθεσμίας η αρμόδια αρχή επιβάλλει με αιτιολογημένη απόφασή της τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης. Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης μεταβολών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με την παρ. 1.
3. Κατά των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων χωρεί η ειδική διοικητική προσφυγή του άρθρου 227 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
4. Όπου προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων ή συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων, νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας της δραστηριότητας.

Άρθρο 212
Εξουσιοδοτικές διατάξεις
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 5 του άρθρου 208, τα δικαιολογητικά που τηρούνται στην έδρα της επιχείρησης και στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιούνται η γνωστοποίηση και οι μεταβολές της, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το ύψος του παράβολου του άρθρου 209, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής του, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται, για τις δραστηριότητες του παρόντος Κεφαλαίου, το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 211 εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησής τους, η διαδικασία επιβολής τους, οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας λόγω έλλειψης δικαιολογητικών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται: α) τα ελάχιστα προσόντα των ελεγκτών που εγγράφονται στο μητρώο του άρθρου 210, β) η διαδικασία και τα αρμόδια για την αξιολόγηση των υποψηφίων όργανα, γ) ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου και η αρμόδια προς τούτο υπηρεσία, δ) η διαδικασία και το αρμόδιο όργανο για τον ορισμό και την επιλογή των ελεγκτών, ε) τα κωλύματα, ασυμβίβαστα, οι ειδικές προϋποθέσεις ένταξης και παραμονής και ο τρόπος αποβολής από το μητρώο, στ) η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις εκτέλεσης του ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων γνωστοποίησης λειτουργίας των επιχειρήσεων του άρθρου 208, ζ) τα ειδικότερα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να ρυθμίζεται η αναγκαία διαλειτουργικότητα του μητρώου με λοιπά πληροφοριακά συστήματα των φορέων του δημοσίου τομέα.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών καθορίζονται το ύψος της αποζημίωσης των ελεγκτών του άρθρου 210, η διαδικασία και ο τρόπος καταβολής αυτής, καθώς και ο ελάχιστος αριθμός ελέγχων ανά ελεγκτή.

Άρθρο 213
Μεταβατικές διατάξεις
1. Οι επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων και οι συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων του παρόντος Κεφαλαίου που λειτουργούν ήδη με βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας ή άδεια, εξακολουθούν να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους από τις διατάξεις, βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή άδεια. Αν μεσολαβήσει μεταβολή στοιχείου, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε γνωστοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 208. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της επιχείρησης οδικής βοήθειας οχημάτων ή του συνεργάτη οδικής βοήθειας οχημάτων διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
2. Μέχρι την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 212, ως προς την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων του άρθρου 206, εφαρμόζεται ο ν. 3651/2008 (Α’ 44) περί οδικής βοήθειας οχημάτων και η υπ. αρ. 26640/2298/23.4.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 1302).

Άρθρο 214
Καταργούμενες διατάξεις
Μετά από την έκδοση των κανονιστικών πράξεων του άρθρου 212, οι παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 3 περί επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων, οι παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 4 περί συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων και οι περ. (α) και (β) της παρ. 1 του άρθρου 12 περί κυρώσεων του ν. 3651/2008 (Α’ 44), καταργούνται.

  • 13 Μαΐου 2021, 21:49 | Στυλιανός Χασούρης

    Στο άρθρο 222 ορίζεται προθεσμία 24 μηνών για την συμμόρφωση των υπαρχόντων σχολών οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ με τον νόμο αυτό.
    Οι οροί και οι προϋποθέσεις λειτουργείας θα καθοριστούν με την ΥΑ του άρθρου 221 οι οποίες δεν είναι γνωστές.
    Πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι υπάρχουν σχολές οδηγών και ΚΕΘΕΥΟ που λειτουργούν νόμιμα και μετά την εφαρμογή του νόμου να εξαναγκαστούν σε μετεγκατάσταση. Θα πρέπει και στην περίπτωση του άρθρου 222 να ισχύσει ότι ισχύει και στο άρθρο 231 όπου επιτρέπει την συνέχεια των επιχειρήσεων στην ίδια εγκατάσταση.
    Στο άρθρο 231 που αφορά τις επιχειρήσεις με ΚΑΔ 8559 ορίζεται σαφώς ότι η άδεια λειτουργίας τους εξακολουθούν να διέπονται ως προς τη λειτουργία τους από τις διατάξεις βάσει των οποίων εκδόθηκε η σχετική βεβαίωση ή άδεια. Θα μπορούσε να ισχύσει το ίδιο και στο άρθρο 222.